__MAIN_TEXT__

Page 1

Autisme Team Noord-Nederland (ATN)

ATN Autreach

Flexibele zorg voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en complexe problematiek


ATN De ATN Autreach teams zijn onderdeel van het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) van Jonx Autisme. Het ATN heeft locaties in Groningen, Drachten en Hoogeveen. Jonx is een onderdeel van Lentis. Het ATN is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) van alle leeftijden en alle niveaus. ATN biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en hun omgeving. Bij het ATN kun je terecht voor (hoog)specialistische zorg.


ATN Autreach Het team van ATN Autreach biedt outreachende behandeling, met als doel stabiliseren en herstel van ziekte en de verschillende rollen, die u in het dagelijks leven vervult. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld de rol van ouder of kind, van werknemer, van partner of vriend/ vriendin. De duur van de behandeling is gekoppeld aan de fasen van herstel, waarin u zich bevindt. De behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Behandeling kan zowel in uw eigen omgeving als poliklinisch plaatsvinden. De behandeling is gericht op de autisme spectrum stoornis (ASS) en daarnaast ook op uw functioneren in het dagelijks leven. Het doel van de behandeling is om u te ondersteunen in het herstelproces van uw sociale en maatschappelijke functioneren. Zodat u weer grip krijgt op uw leven, richting kan geven aan uw toekomst en daarin eigen keuzes kunt maken. Het streven is om, ondanks de vaak blijvende en soms ernstige beperkingen, uw mogelijkheden en talenten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Het is hierbij van belang om samen tot realistische en haalbare doelen te komen. Aandacht voor de omgeving, waaronder de familie, school, werkomgeving, is een belangrijk element in de behandeling. Als er andere psychiatrische problematiek meer op de voorgrond staat, dan kan u waarschijnlijk beter terecht bij ĂŠĂŠn van de FACTteams van Lentis, GGZ Drenthe of GGZ Friesland. Autreach kan dan wel een deel van de behandeling doen, gericht op het autisme. In de volgende tabel ziet u hoe de behandeling uw herstelfase volgt. Dit herstel zal niet altijd lineair zijn, soms kunt u een periode een fase terugvallen of een fase overslaan. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ingrijpende verandering/gebeurtenis in uw leven. 3


4

Herstelfasen

Rol ATN Autreach Behandel team

1

U bent bij ons in zorg maar twijfelt nog over behandeling. Uw omgeving maakt zich zorgen over u.

Thuisbehandeling: gericht op contact leggen en vertrouwen krijgen in behandelmogelijkheden.

2

U voelt zich chronisch instabiel, er is crisis. U ervaart veel klachten en verstoringen in uw dagelijks functioneren en sociale omgeving.

Thuisbehandeling: werken aan stabilisatie en bestrijden crisis. U kunt te maken krijgen met meerdere teamleden van Autreach. Naast de thuisbehandeling kan desgewenst ook poliklinische behandeling worden ingezet. Ook kan er samenwerking zijn met andere zorgteams.

3

U merkt dat stabiliteit begint te ontstaan, zowel qua symptomen als qua psychosociale factoren.

Thuisbehandeling, werken aan stabiliteit en herstel. Verminderen symptomen, vergroten zelfredzaamheid. Naast de thuisbehandeling kan desgewenst ook poliklinische behandeling worden ingezet.

4

U bent zo veel als mogelijk hersteld in de voor u belangrijke sociale en maatschappelijke rollen. Het evenwicht kan nog kwetsbaar zijn.

Verder werken aan herstel en consolidatie van wat er bereikt is. Toewerken naar bijvoorbeeld de Basis GGZ, de praktijkondersteuner van de huisarts of WMO begeleiding.


Voor wie is het ATN Autreach team Het ATN Autreach behandelteam is bedoeld voor volwassenen bij wie autismeproblematiek op de voorgrond staat en die zonder een intensieve en outreachende vorm van behandeling en begeleiding vast (dreigen te) lopen in het leven. Vaak zijn er naast het autisme andere klachten zoals depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten en/of verslavingsproblematiek. Ook psychosociaal kunnen er problemen zijn ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, wonen, werken, studie of financiën. Als het autisme geen grote rol speelt in uw problemen, maar juist de andere klachten, dan kunnen we u adviseren in het vinden van passende hulp elders.

Het team Het Autreach team is multidisciplinair, dat betekent dat hulp­ verleners van verschillende disciplines met elkaar samen­z werken. De samenstelling van het team kan per locatie verschillen. U heeft uw eigen vaste hulpverlener in het Autreach team waarmee u de meeste contacten heeft. Samen met deze hulpverlener stelt u een behandelplan op. Tegelijkertijd bent u in zorg bij het gehele team en maakt u ook met andere teamleden kennis. Op die manier kunnen wij, in tijden van crisis en/of bij grote veranderingen, de zorg intensiveren met hulpverleners, die u al kent.

Wat biedt ATN Autreach? ATN Autreach biedt behandeling gericht op psychiatrische problematiek, lichamelijke gezondheid, wonen, werken/ dagbesteding, studie, sociale contacten, systeem, financiën en administratie. Zo nodig vindt er diagnostiek plaats, zowel van psychiatrische beelden als van beperkingen in het functioneren. De behandeling kan zowel thuis als op de polikliniek plaatsvinden. Belangrijkste onderdelen van de behandeling zijn psycho-educatie, acceptatie van en leren omgaan met uw autisme, leren omgaan met beperkingen, het aanleren van vaardigheden en het inzetten van talenten. Via online behandeling wordt er met u gewerkt aan een persoonlijk profiel en een signaleringsplan. Het systeem (partner, ouders, kinderen) wordt bij voorkeur betrokken in de behandeling, uiteraard alleen met uw toestemming. Praktische ondersteuning kan tijdelijk ook een onderdeel zijn. Als blijkt dat u langdurig praktische ondersteuning nodig heeft, dan kunt u daarvoor WMO begeleiding aanvragen. Zo nodig helpen we u daarbij. 5


Naast de behandeling door uw thuisbehandelaar zijn er ook (behandel) mogelijkheden op gebied van maatschappelijk werk, (gedrags)therapie, medicatie, crisishulpverlening en hulp bij verslavingsproblematiek. Deze behandelingen kunnen zowel individueel als in een groep aangeboden worden. Hoe vaak en hoe intensief uw behandeling is, wordt bepaald door uw zorgbehoefte. Herstel is hierbij het leidende principe; het doel is om u binnen uw eigen netwerk zelfredzamer te maken.

Samenwerking Het ATN Autreach team werkt onder andere samen met behandelaren van het ATN en met de verblijfs- en trainingsafdelingen van Jonx Autisme, te weten ATLASS (Afdeling Trainend Leren voor cliĂŤnten met ASS) en de WWA (Wonen en Werken voor volwassen cliĂŤnten met Autisme). Voor de bereikbaarheid buiten kantoortijden werken we samen met de IHT (dagbehandeling en intensieve thuisbehandeling) en de Crisisdiensten van Lentis en Jonx, GGZ Drenthe en GGZ Friesland. Daarnaast werken wij samen met verschillende FACT-teams, met VNN en diverse maatschappelijke organisaties, zoals MEE, WMO aanbieder en gemeenten.

Einde behandeling De duur van de behandeling wisselt van persoon tot persoon. De behandeling bij ATN Autreach stopt als u weer voldoende grip heeft op uw leven en zonder intensieve behandeling kunt. Dan kunt u verder met poliklinische behandeling bij het ATN of met begeleiding via bijvoorbeeld MEE of met behulp van een PGB. Als blijkt dat u geen baat hebt bij de behandeling, dan zoeken we naar een team van behandelaren bij wie u beter op uw plek bent. Ook bij verhuizing buiten de regio zullen wij de behandeling overdragen.

6


Aanmelding en verdere informatie Aanmelden bij het ATN dient te gebeuren door uw huisarts of een andere specialist, waarbij u onder behandeling bent. U kunt uzelf niet aanmelden. Als u al in zorg bent bij één van de ATN poliklinieken dan kan uw behandelaar u intern aanmelden. Voor meer informatie over ATN Autreach of vragen over verwijzingen kunt u contact opnemen met één van de vestigingen van het Autisme Team NoordNederland. Zie adressen op de volgende pagina.

Vergoedingen Vergoedingen van zorg kunnen jaarlijks wijzigen. Ontvangt u psychiatrische zorg van het ATN of denkt u daarover? En wilt u weten welke kosten daaraan verbonden zijn en wat de vergoedingen zijn? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Het ATN informeert u ook graag goed en uitgebreid over de kosten die vergoed worden. Zodat u achteraf niet voor onverwachte ziektekosten komt te staan.

De behandeling volgt de fasen van uw herstel en kan zowel thuis als op de polikliniek plaatsvinden.

7


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Adres(sen) ATN Autreach / Poliklinieken ATN Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 atngroningen@lentis.nl ATN Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl ATN Hoogeveen Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl

J 0018 | 02-2020

dXb.studio

Profile for Lentis

ATN FACT  

Flexibele zorg voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

ATN FACT  

Flexibele zorg voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Profile for lentisggz