__MAIN_TEXT__

Page 1

Informatie voor ouders


Kinderen, jongeren en jong volwassenen die problemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling, kunnen bij Jonx terecht voor advies, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Jonx ondersteunt ook ouders, het gezin en de school. Jonx maakt deel uit van Lentis. Kijk op www.jonx.nl voor ervaringsverhalen en handige websites.


Jonx is er voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en hun gezin Als ouder of opvoeder wilt u graag dat uw kind zich goed voelt. Dat het zich kan handhaven en dat het goed in zijn vel zit. U weet vaak als geen ander wanneer het niet goed zit en wanneer er meer hulp nodig is. In dat geval kunt u contact zoeken met Jonx voor professionele hulp voor uw kind. Jonx biedt kinderen, jongeren, jong volwassenen met problemen in het persoonlijk functioneren en hun ouders/verzorgers passende hulp. Jonx kan kinderen, jongeren en jong volwassenen helpen die willen leren om: ›› Zich beter te concentreren ›› Hun emoties en gevoelens in de hand te houden ›› Minder boos of agressief te zijn ›› Minder bang te zijn ›› Contact te leggen met leeftijdgenoten ›› Vrienden te maken en te houden ›› Om te gaan met terugkerende nare herinneringen. We helpen bij deze gerichte problemen. Maar we helpen ook kinderen, jongeren en jong volwassenen die zich trager of anders ontwikkelen op school of in het leven.

3


Hulp zoeken bij Jonx Kinderen, jongeren en jong volwassenen voelen zich soms eenzaam en niet begrepen. Dat maakt ze verdrietig of boos. Dat is normaal en het gaat meestal vanzelf over. Komt dat negatieve gevoel bij uw kind steeds terug, dan biedt Jonx hulp. Niet alleen voor uw kind, maar voor uw hele gezin. Want als een kind het moeilijk heeft, is het hele gezin daarbij betrokken. Iedere ouder wordt in de opvoeding van zijn of haar kind met problemen geconfronteerd. Doorgaans kunnen ouders zich daar goed mee redden. Dat is bij de ouders en verzorgers die zich bij Jonx melden niet anders. Maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor de problemen te groot worden. Wij helpen u door die periode heen. Onze aanpak is erop gericht om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat u de problemen weer zelf aankunt. Soms is één gesprek al voldoende, soms duurt het langer. De teams van Jonx zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van diverse psychische en sociale klachten en opvoedingsproblemen. We bieden jeugdhulp voor psychische klachten en jeugdpsychiatrische hulp voor psychiatrische klachten. Hulpverleners van Jonx werken mee in lokale basisteams. Ook hebben we in de provincie verscheidene specialistische teams. Wij helpen met adviezen, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Wij bieden hulp in één van onze locaties, thuis en soms ook op school. Hierbij verliezen wij de krachten en kwaliteiten van u en uw kind niet uit het oog.

4

We willen graag een zo compleet mogelijk beeld krijgen, dus vragen we u het hemd van het lijf.


Hoe meld ik mijn kind aan? Een kind of jongere tot 23 jaar kan bij ons worden aangemeld door middel van een schriftelijke verwijsbrief van uw (huis)arts of van een medewerkers van een sociaal team of centrum voor jeugd en gezin bij u in de wijk. U kunt altijd overleggen met uw verwijzer of met ons als u hulp van Jonx overweegt.

Hoe lang duurt het voordat we hulp krijgen? We begrijpen dat u graag zo snel mogelijk geholpen wilt worden. Soms kunnen we niet voorkomen dat u toch even moet wachten voor we u kunnen zien. Jonx heeft verschillende locaties verspreid over de provincie Groningen. Soms kunt u in een locatie iets verder van huis sneller terecht. Onze actuele wachttijden kunt u inzien op www.jonx.nl

Kennismaken met de behandelaar Na de aanmelding sturen wij u een schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek bij Jonx. Bij de uitnodiging vindt u een brief met het verzoek een paar vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van de intake. Het is belangrijk dat deze worden ingevuld voordat u langs komt. Tijdens het eerste gesprek wordt gevraagd of u de lijsten heeft ingevuld. Tijdens het eerste en de daarop volgende gesprekken worden de problemen en klachten samen met u in kaart gebracht. De door u ingevulde vragenlijsten helpen hierbij. We willen graag een zo compleet mogelijk beeld krijgen, dus vragen we u het hemd van het lijf.

5


Wat zou u anders willen, wat moet vooral behouden blijven? We willen weten wat precies de klacht of het probleem is, of u zelf een idee hebt van de oorzaak en het ontstaan van het probleem, de ontwikkeling van uw kind, wat u tot nu toe hebt geprobeerd en nog veel meer. Het is belangrijk alles goed in kaart te brengen om u en uw kind verder te kunnen helpen. Met uw toestemming verzamelen wij ook informatie van school en/of vindt er zo nodig overleg plaats met andere hulpverleners.

Uw vragen en voorkeuren De behandelaar voert meestal een paar gesprekken met u en uw kind om uit te zoeken wat er aan de hand is. Hij of zij bespreekt de bevindingen vervolgens in het team. Zo kunnen meerdere professionals meedenken en profiteert u optimaal van de deskundigheid binnen Jonx. Op grond van deze bespreking aansluitend bij uw eigen vragen en voorkeuren doen we u een voorstel voor verdere hulpverlening. De afspraken die u hierover maakt met de hulpverlener worden vastgelegd in uw behandelplan. Het behandelplan met de behandeldoelen wordt in goed overleg met u en uw kind ingevuld, u kunt hier ook een kopie van krijgen. Het is voor het slagen van de behandeling belangrijk dat de behandeling goed aansluit bij uw vragen, problemen en wensen. Wanneer u hier toestemming voor geeft, krijgen de verwijzer en/of de huisarts via een brief bericht over de conclusies van het onderzoek en de adviezen voor verdere behandeling.

6


Trainen, behandelen en misschien medicijnen De behandeling die uw kind krijgt, hangt af van het probleem. Er is heel veel mogelijk binnen Jonx. Zoals bijvoorbeeld individuele- of groepstherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie, creatieve therapie, sociale vaardigheidstraining en begeleiding bij schoolverzuim. Deze behandelsoorten kunnen eventueel worden ondersteund door het gebruik van medicijnen. We willen met deze diversiteit optimaal aansluiten bij de problematiek en de mogelijkheden van uw kind. We informeren u hierover en maken samen met u en uw kind een plan. Ook tijdens de behandeling wordt u gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Deze lijsten zijn belangrijk voor de behandeling. De uitkomst geeft zicht op het resultaat van de behandeling. Ze geven u, uw kind en de behandelaar een indruk van hoe het met uw kind gaat. Het behalen van goede resultaten vinden wij belangrijk.


Uw gegevens De zorg wordt gefinancierd vanuit uw gemeente en als uw kind 18 jaar of ouder is door de zorgverzekeraar. De gemeente en de zorgverzekeraar betalen de zorg en vragen ons de gegevens van u en uw kind te registreren. Het gaat dan om persoonlijke gegevens zoals de naam van uw kind, uw naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat, school en burgerservicenummer. Wij vragen u deze informatie in te vullen op het inschrijfformulier. Dit formulier ontvangt u samen met de eerste uitnodiging.

Recht op privacy Alles wat u ons vertelt is strikt vertrouwelijk. Als uw kind nog geen 12 jaar is, verstrekken wij alleen informatie met toestemming van ouders of een gezinsvoogd kan deze toestemming niet geven, omdat hij of zij niet is belast met het ouderlijke gezag en geen wettelijke vertegenwoordiger is. Hulpverleners zijn slechts verplicht om de gezinsvoogd die informatie te verschaffen die nodig is om zijn of haar werk goed te doen. Dit recht is wettelijk vastgelegd. Over jongeren van 12 tot 16 jaar verstrekken we alleen informatie met toestemming van ouders en kind. Jongeren van 16 jaar en ouder beslissen zelf.

Wat zijn uw rechten? Wij gaan zorgvuldig om met uw rechten. Wij vinden het belangrijk dat u daar goed over wordt geïnformeerd. Meer informatie over uw rechten vindt u in de brochures ‘Ken uw rechten’ en ‘Klachtenregeling’. Deze brochures ontvangt u wanneer u bent aangemeld.

Wat kost de behandeling? Aan de behandeling bij Jonx zijn bij kinderen tot 18 jaar geen kosten verbonden. Vanaf 18 jaar is de zorgverzekeringswet van toepassing. Dan geldt voor iedere verzekerde een eigen bijdrage. 8


Wat doet u met uw klacht? We doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bespreek deze klacht eerst met uw behandelaar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris van Lentis om uw onvrede of klacht te bespreken. De klachten­ functionaris probeert samen met u en, indien gewenst, met desbetreffende medewerker tot een passende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris kan onafhankelijk advies en informatie geven en indien nodig bemiddeling bieden. Klachtenfunctionaris Willemien Starke Postbus 128 9470 AC Zuidlaren klachtenfunctionaris@lentis.nl Telefoon 06 51 93 96 30 Tijdens het gehele traject kan de patiÍntvertrouwenspersoon u bijstaan. Is uw klacht daarna nog niet naar tevredenheid verholpen, dan kunt u uw klacht sturen naar de Klachtencommissie Lentis.

9


Patiëntenvertrouwenspersoon Er zijn twee patiëntenvertrouwenspersonen (pvp) binnen Lentis die u kunnen bijstaan bij klachten over uw behandeling. De patiëntenvertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Lentis. Zij zijn in dienst bij de onafhankelijke stichting PVP. Wilt u een pvp inschakelen? Dan kunt u contact opnemen met: Marieke Rosing op 06 54 31 55 42 of m.rosing@pvp.nl (Winschoten en Groningen), of Irma de Ronde op 06 48 98 11 36 of i.de.ronde@pvp.nl (Zuidlaren, Uithuizen, Delfzijl en Stadskanaal). Wilt u een pvp spreken maar de plaatselijke pvp is afwezig, dan kunt u contact opnemen met de landelijke helpdesk van de Stichting PVP. De helpdesk is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur, op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Telefoonnummer: 0900 – 444 88 88 (10 cent per minuut) E-mail: helpdesk@pvp.nl Website: www.pvp-online.nl

Jonx levert diagnostiek en behandeling vanuit verschillende poliklinieken verspreid over de provincie Groningen. Wij bieden onze hulp dus altijd in de buurt aan. 10


Zorg voor Jeugd Groningen Jonx neemt deel aan het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Zorg voor Jeugd Groningen wil voorkomen dat kinderen of jongeren tussen wal en schip raken omdat problemen van jeugdigen onopgemerkt blijven of toenemen terwijl we proberen om dit te verhelpen. Zorg voor Jeugd Groningen draagt in die situaties bij aan goede samenwerking tussen hulpverleners onderling, die bij de hulp aan kind en jongere betrokken zijn. De behandelaren van Jonx registreren in Zorg voor Jeugd als er geen vooruitgang wordt geboekt tijdens de behandeling of als de problemen alsmaar toenemen en er een zorgelijke situatie ontstaat. Wanneer wij in het systeem van Zorg voor Jeugd een signaal afgeven over uw (pleeg)kind wordt u hierover geĂŻnformeerd. Meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen kunt u vinden op: www.groningen.zorgvoorjeugd.nu

Behoefte aan extra informatie? Voor meer informatie over Jonx, een overzicht van psychische problemen en behandelingen bij Jonx, kunt u terecht op onze website www.jonx.nl. Heeft u behandelinhoudelijke vragen, dan kunt u deze aan uw behandelaar stellen.

11


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl Genderpoli Telefoon 0597 – 45 63 60 FASD poli Telefoon 0597 – 45 63 00 Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2019 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0006 | 05-2019

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl dXb.studio

Profile for Lentis

Informatie voor ouders - Jonx Ambulant  

Kinderen en jongeren die problemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling, kunnen bij Jonx terecht voor advies, diagnostiek, behandeling en...

Informatie voor ouders - Jonx Ambulant  

Kinderen en jongeren die problemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling, kunnen bij Jonx terecht voor advies, diagnostiek, behandeling en...

Profile for lentisggz