Page 1

CliĂŤntenraad Heymanscentrum


De cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van het Heymanscentrum en streeft naar een optimale zorg en dienstverlening voor de cliënten. Cliënten zijn alle bewoners van het woonzorgcentrum en de verpleegafdeling van het Heymanscentrum, de mensen die de Dagbesteding van het Heymanscentrum bezoeken en mensen die Zorg Thuis vanuit het Heymanscentrum ontvangen. De cliëntenraad weet wat er leeft onder cliënten en vertaalt de gezamenlijke meningen in adviezen aan de zorgaanbieder. Cliënten hebben recht van spreken Sinds 1996 is iedere zorginstelling wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen om zorgvragers de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op het beleid van de instelling. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen staan de rechten van de cliëntenraden beschreven. In alle verzorgingshuizen en verpleeghuizen van Dignis is een cliëntenraad ingesteld. De basis van het cliëntenraadswerk ligt bij deze lokale cliëntenraden. De bevoegdheden van de cliëntenraad De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad heeft wettelijke rechten om invloed uit te oefenen op het beleid: • recht op informatie • recht op overleg • adviesrecht en verzwaard adviesrecht. De cliëntenraad heeft adviesrecht over onder andere: • kwaliteit van de zorg • voedingszaken • het beleid over opname van bewoners • het in dienst nemen van leidinggevend personeel • belangrijke wijzigingen in de organisatie • ingrijpende verbouwingen • wijziging van de regels voor bewoners • recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten.


De samenstelling van de cliëntenraad Leden van de cliëntenraad kunnen zijn: • cliënt/bewoner • familielid of vertegenwoordiger van een cliënt • vrijwilliger, geïnteresseerd in medezeggenschap van cliënten. Er wordt gestreefd naar een samenstelling waarin alle afdelingen van het Heymanscentrum vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter en secretaris.

Wanneer komt de cliëntenraad bijeen? Gewoonlijk vergadert de cliëntenraad eenmaal per maand, waarbij voor een deel van de vergadering de teamleiding aanwezig is voor overleg. De cliëntenraad kan andere functionarissen of gasten uitnodigen voor overleg of informatie. De Centrale Cliëntenraad Dignis heeft ook een Centrale Cliëntenraad, waarin afgevaardigden van alle cliëntenraden vertegenwoordigd zijn. Deze CCR komt maandelijks bijeen, waarbij regelmatig overleg plaats vindt met de directie over onder andere het beleid en begrotingszaken. Tevens dient dit overleg om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Contact Wilt u meer weten over de cliëntenraad of eens van gedachten wisselen over de zorg en dienstverlening in het Heymanscentrum? Neem dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad. Telefonisch: via de receptie van het Heymanscentrum (050) 521 49 99 Schriftelijk: Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen (of gewoon afgeven bij de receptie van het Heymanscentrum) E-mail: crheymanscentrum@lentis.nl


Uitgave | Afdeling Communicatie & Marketing D 0015 / 05-2018

Cliëntenraad Heymanscentrum  
Cliëntenraad Heymanscentrum