Page 1

Bulletin voor verwijzers en andere relaties van Lentis

Resultaten huisartsenquête In 2011 is voor de tweede keer een enquête gehouden onder de huisartsen in het zorggebied van Lentis. Hierbij is gevraagd het functioneren van Lentis en haar zorggroepen te beoordelen. Zowel in het algemeen als specifieker over het functioneren van de Lentis Aanmeldservice en Crisisdienst en de communicatie voor, tijdens en na de behandeling. Het responspercentage is 33 %, dit is een lichte stijging in vergelijking met de eerste enquête. De belangrijkste resultaten op een rij: 64 % van de huisartsen is (zeer) tevreden over de algemene ontwikkeling van Lentis. De zorggroepen zijn als volgt gewaardeerd: Linis: 6,6; Jonx 6,1; Dignis GGz 7,3; Dignis V&V 7,1; Welnis 6,6; PsyQ 6,5 en Forint 6,7. De meerderheid van de huisartsen is tevreden over de digitale berichten die zij van Lentis ontvangen. 79 % reageerde positief. Er is echter ruimte voor verbetering als het gaat om de bereikbaarheid van behandelaren. Slechts 29 % heeft aangeven hier (zeer) tevreden over te zijn. Ten opzichte van de vorige enquête valt het op dat de waardering van de ontwikkeling van Lentis een stijgende lijn laat zien. In de beoordeling van de Aanmeldservice en Crisisdienst is weinig verandering zichtbaar, deze blijft overwegend positief. Er is wel een kleine positieve verschuiving in de beoordeling van de rapportage door Lentis. Tot slot is het opvallend dat ook nu een aantal huisartsen heeft aangegeven moeite te hebben met de naamgeving van de zorggroepen. De resultaten van de huisartsenenquête hebben er onder andere toe geleid dat de bereikbaarheid van behandelaren wordt vergroot door standaard naam en telefoonnummer van de behandelaar toe te voegen aan de intake- en ontslagbrief die bij PsyQ wordt gebruikt. We zijn van plan deze gegevens ook toe te voegen aan de brieven van Lentis. Daarnaast werken we aan de verdere digitalisering van de berichtgeving.

www.lentis.nl

januari | 2012

Eigen bijdrage kwetsbare patiënten Eind vorig jaar hebben we onze verwijzers per brief geïnformeerd over de eigen bijdrage in de ggz, zoals die recent door het huidige kabinet is vastgesteld. Het kabinetsbeleid betekent voor een flink deel van de patiënten die in behandeling bij Lentis zijn, dat zij aan het eind van de behandeling een rekening zullen krijgen van de zorgverzekeraar voor de eigen bijdrage. Voor een groot aantal patiënten, en met name patiënten die tot de doelgroep van Lentis behoren, geldt de eigen bijdrage niet. Wij informeerden u reeds over het feit dat patiënten jonger dan 18 jaar, patiënten die gedwongen behandeld worden of crisiszorg krijgen, en patiënten die bemoeizorg krijgen, geen eigen bijdrage hoeven betalen voor de behandeling die ze van ons krijgen.

nodig hebben maar vaak geen eigen individuele hulpvraag hebben, vanwege de eigen bijdrage de behandeling zouden gaan weigeren. Met de gehanteerde definitie voor bemoeizorg lijkt dit voorkomen te kunnen worden. Wanneer patiënten of met name familie en naastbetrokkenen u hierover een vraag stellen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent.

Lentis richt zich juist ook op de bovengenoemde groepen, die uitgesloten zijn van de eigen bijdrage. Veel patiënten die bij Lentis onder behandeling zijn, hebben vaak zelf een beperkte individuele hulpvraag en zijn vaak in behandeling gekomen op instigatie van familie en naastbetrokkenen. Vele van deze patiënten vallen daarom onder de definitie van bemoeizorg, zoals deze door het Trimbos-instituut is geformuleerd. (zie de informatie hieronder).

Helaas zullen niet alle patiënten voldoen aan de definitie voor bemoeizorg. Wij zullen ze daar bij verwijzing zo goed mogelijk over informeren. Wij doen dit in ons foldermateriaal, op de website www.lentis.nl/actueel/eigenbijdrage en onze helpdesk 050-522 3150 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 14.00 uur).

Wij vinden het belangrijk u van het bovenstaande op de hoogte te brengen, omdat dreigde dat het kabinetsbeleid ertoe zou leiden dat de meest kwetsbare patiënten in de ggz, die wel zorg

Wat is bemoeizorg? Trimbos instituut: De meest gangbare definitie van bemoeizorg geeft aan dat het gaat om assertieve, outreachende hulpverlening die niet op geleide van een vrijwillige, individuele hulpvraag wordt uitgevoerd. Bemoeizorg gaat over moeilijke en complexe probleemsituaties van sociaal kwetsbare mensen die zelf niet om hulp vragen. Meestal is het iemand uit de omgeving die melding maakt van verwaarlozing, overlast of andere zorgwekkende problemen. Bemoeizorg omvat alle activiteiten op het gebied van de volksgezondheid die niet worden uitgevoerd op geleide van een vrijwillige en individuele hulpvraag. De ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met sociaal kwetsbaren die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen of

deze hulp niet willen accepteren, is in de praktijk ‘bemoeizorg’ gaan heten.

Meer exemplaren van Lentis Service, of reageren? Mail dan naar communicatie@lentis.nl.


Lustrumcongres Integrale Psychiatrie: ‘Interconnectedness’ Na vier succesvolle congressen vindt op 20 april 2012 het Lustrumconres Integrale Psychiatrie plaats, met als thema ‘onderlinge verbondenheid’, ofwel ‘Interconnectedness’. Integrale psychiatrie is het toepassen van reguliere, complementaire en alternatieve geneeswijzen op basis van wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid en effectiviteit, de wensen en voorkeuren van de patiënt en de professionele expertise van de therapeut. Daarbij staat de therapeutische relatie centraal, is het focus gericht op welzijn en gezondheid en wordt er gewerkt vanuit een holistisch perspectief in een healing environment.

Wija Oortwijn winnares Jan Boer Poezieprijs van Lentis Luchtkasteeltjes In haar eentje, spelend op ‘t strand, bouwt ze luchtkasteeltjes, schepje in de hand. Met veels te grote slippers, haren in de war. Blik op oneindig, ogen zo star... De Groningse Wija Oortwijn heeft met haar gedicht ‘Luchtkasteeltjes’ de vierde editie gewonnen van de Jan Boer Poezieprijs. Ze ontving een bedrag van 2000 euro en de Jan Boer-trofee uit handen van Corstiaan Bruinsma lid van de Raad van Bestuur van Lentis. Met de Jan Boer Poezieprijs

Onderlinge verbondenheid Onderlinge verbondenheid is een thema dat op veel manieren is uit te leggen. Het kan gaan over de verbondenheid van lichaam en geest, de relatie tussen specifieke en aspecifieke behandelfactoren maar ook over het verband tussen grote sociaal maatschappelijke problemen zoals milieuvervuiling, oorlogen, schuldencrises en terrorisme. In dit congres wordt onderlinge verbondenheid vooral belicht vanuit het perspectief van (geestelijke) gezondheid.

wil Lentis aandacht vragen voor de vaak uitzonderlijke creatieve talenten van (ex) cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Voor de vierde editie werden 375 gedichten

Preconference Mastercourse Integrale Psychiatrie Voorafgaand aan het Lustrumcongres wordt er op 19 april 2012 een Mastercourse Integrale Psychiatrie gehouden voor psychiaters, huisartsen en psychologen. Met onder onder meer Rupert Sheldrake en Rogier Hoenders. Training ‘ Introduction tot Compassion Focuses Therapy’ Aansluitend op het lustrumcongres geeft Paul Gilbert op 21, 22 en 23 april 2012 een driedaagse training voor ggz-professionals die CFT willen integreren in hun groepstherapeutisch of individueel psychotherapeutisch werk. Meer informatie en inschrijvining www.congresintegralepsychiatrie.nl Vroegboekkorting tot 1-2-2012. Tevens korting boeking van twee of drie van bovenstaande evenementen.

Ik zie de golven komen, wild rollend over haar heen. Haar blik verzacht, ze lijkt te dromen en roept: ‘Nu ben ik eindelijk niet meer alleen.’

ingezonden door 200 personen. De prijsvraag had deze keer als thema: ‘Ik zoek wat ik niet vinden kan’. Corstiaan Bruinsma: “Wie loopt niet tegen dit thema aan? We zijn immers allemaal wel een op zoek naar iets of iemand die ons leven waardevol maakt, opzoek naar liefde, geluk, vrijheid of zichzelf. Ieder mens zoekt op zijn eigen wijze, alleen of samen met een ander, recht op het doel af of via

Nog een laatste blik, voordat ze verdwijnt in de armen van de tomeloze zee. Nog even zwaait ze terug en neemt al haar geheimen met zich mee...

omwegen en soms bij nacht en ontij. De zoektocht kan geluk geven, maar ook leiden tot lijden, zodanig dat er hulp van buiten nodig is. Lentis staat voor deze mensen, voor

Lezingen en workshops In plenaire lezingen en workshops wordt ‘Inteconnectedness’ door tal van gerenomeerde binnenlandse en buitenlandse deskundigen. De plenaire bijdragen worden geleverd door Rogier Hoenders, Andrew Weil, Rupert Sheldrake, Paul Gilbert en Lama Michel Rinpoche. Verder is er een keuze uit twaalf workshops.

Wie is zij? Klein meisje van vier? Niemand die haar blijkbaar mist. Wat doet ze eigenlijk hier?

de mens en zijn verhaal.” Het gedicht ‘Luchtkasteeltje’ van Wija Oortwijn wordt opgenomen in de poezieroute op het

In mijn eentje, lopend op ‘t strand, tuur ik naar de einder en neem mijn schepje weer ter hand...

Dennenoord-terrein van Lentis in Zuidlaren. Ook staat het gedicht samen met 29 andere gedichten in de bundel’ Ik

Wija Oortwijn

banjer maar wat rond’. Informatie over bestelwijze staat op www.lentis.nl De jury van de editie 2011 bestond uit Remco Ekkers, Geerhard Schaap en Gre van der Veen.

Lentis en basiszorg GGZ: ambitie en plannen Lentis zet zich in voor een duurzame geestelijke gezondheidszorg die ook in de toekomst beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is voor alle burgers die deze zorg nodig hebben. Een ambitie die we als Lentis onder andere kunnen waarmaken door uitgebreidere basiszorg GGZ te gaan bieden. In gesprek met professionals, cliënten en financiers worden er binnen Lentis plannen gemaakt om substitutie in de GGZ ook daadwerkelijk vorm te geven. Het gaat hier om uitbouw van de ondersteuning aan huisartsen in de vorm van POH GGZ en generalistische geestelijke gezondheidszorg die direct beschikbaar en bereikbaar is voor mensen met relatief lichte psychische klachten. Bij het maken van de plannen is de insteek het reduceren van de klachten door het versterken van effectieve manieren om hiermee om te gaan. Hierin onderscheidt het nieuwe initiatief zich van de specialistische GGZ waar de multidisciplinaire behandeling van stoornissen in zorgprogramma’s centraal staat. Bij het nieuwe initiatief staan zelfmanagement, leefstijl, individuele coaching, groepsbehandeling en terugval preventie van behandelde psychiatrische ziekten centraal. Hierbinnen zullen de mogelijkheden van eHealth worden benut. Hoe gaat dit verder? Na de fase van ideeën en plannen vindt er begin 2012 besluitvorming plaats. Wanneer de plannen uitgewerkt kunnen worden gaan wij onze verwijzers en collega’s binnen de basiszorg GGZ hierover uitgebreid informeren en spreken. Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen met: Carla Dijkslag (manager Welnis) E: cn.dijkslag@lentis.nl / T: 050 5223175


Lentis breidt ambulante hulpverlening uit Lentis gaat het aantal behandelbedden verminderen en de ambulante hulpverlening uitbreiden. Lentis sluit hiermee aan bij een ontwikkeling die overal in het land plaatsvindt. In de regio’s Noord en Oost Groningen krijgt dit vorm door het versneld afbouwen van klinische bedden in Stadskanaal en Delfzijl. Overigens blijven de klinieken in Winschoten, Groningen en Zuidlaren geopend. Daardoor blijft er voldoende klinische capaciteit beschikbaar voor reguliere opnames, crisisopnamen en gedwongen opnames.

E x p ositie

Leven met FAS A l l ard de W itte fotog r a fe e rde I siah e n ande re k inde re n me t e e n F o e t a al A l cohol Sy ndro om

De achtergrond van dit besluit is dat het herstel van mensen met psychiatrische problemen gebaat is bij een behandeling in de eigen leefomgeving. De patiënt gaat niet meer uit zijn of haar eigen netwerken en sociale structuren, en hoeft na een klinische opname niet met veel moeite te reïntegreren. Daarbij draagt ambulante behandeling er ook aan bij dat patiënten en hun naastbetrokkenen leren vertrouwen dat ze - ook in acute fases - sturing en regie kunnen houden. Eén van de gevolgen is wel dat voor sommige mensen de afstand tot een opnamekliniek groter wordt. Dit kan leiden tot meer reistijd voor patiënten, naastbetrokkenen en ambulante behandelaren. Overigens bieden de klinieken in Groningen en Winschoten nu al voor een groot deel zorg aan patiënten uit andere regio’s.

Lentis Service wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2012 toe.

Van 19 januari tot en met 19 april 2012 bij Jonx Laan Corpus de Hoorn 102, Groningen M a a n d a g t o t e n m e t v r i j d a g v a n 9 . 0 0 t o t 1 7. 0 0 u u r.

Fotograaf Allard de Witte volgde gedurende een aantal jaren Isiah, een jongen van tien jaar met het Foetaal Alcohol Syndroom en bracht zo zijn dagelijks leven in beeld. Een leven dat niet alleen draait om belemmeringen, maar ook om plezier. Ook maakte hij een portrettenserie van kinderen met FAS. Uit deze foto’s is de expositie Leven met FAS samengesteld die van 19 januari tot en met 19 april 2012 te bezichtigen is in het gebouw van Jonx aan de Laan Corpus den Hoorn 102 in Groningen. De expositie wordt mogelijk gemaakt door de landelijke FAS-stichting. Voorzitter Martha Krijgsheld van de FAS-stichting: ‘De meeste aanstaande moeders weten dat ze tijdens hun zwangerschap het drinken van alcohol even moeten laten. Toch is bij het publiek nog relatief weinig bekend over de precieze

schadelijke gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. In de meest ernstige gevallen leidt dit tot een aandoening in het Foetaal Alcohol Spectrum Disorder zoals FAS. Het Foetaal Alcohol Syndroom is een ernstig gevolg van het gebruik van overmatig veel alcohol tijdens de zwangerschap. Bij FAS kunnen er problemen zijn op drie gebieden: groeiproblemen, gezichtsafwijkingen en neurologische problemen. De zorggroep Jonx heeft in Winschoten een FAS-polikliniek, waar zowel ouders als kinderen terecht kunnen voor diagnostiek en (verwijzing voor) behandeling.’ Meer informatie www.jonx.nl www.fasstichting.nl www.allarddewitte.nl

PsyQ Groningen Eetstoornissen & Obesitas Begin 2011 zijn de ambulante zorg, de deeltijdbehandeling (de voormalige PDB) en de kliniek (het voormalige Ceres) officieel samengegaan onder de vlag van PsyQ Groningen. Eetstoornissen & Obesitas. De kliniek verhuist in januari 2012 van Zuidlaren naar het Talmahuis aan de Merwedestraat 54 in Groningen. De ambulante en deeltijdbehandelingaan zijn gevestigd aan de Hereweg 76/80 in Groningen. PsyQ Groningen Eetstoornissen & Obesitas biedt gespecialiseerde behandeling aan vrouwen en mannen vanaf 16 jaar met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, en daaraan verwante eetproblematiek die niet precies in één van de twee diagnoses past (Eetstoornis NAO, waaronder de Eetbuistoornis). Tevens biedt PsyQ behandeling voor mensen met obesitas die meerdere pogingen om af te vallen hebben zien misgaan en daarbij last hebben van lichamelijke en/of psychische klachten, zoals somberheid, angst, en dergelijke. We zijn eveneens actief in het voor- of natraject bij patiënten die op de nominatie staan voor bariatrische chirurgie of dat al hebben ondergaan. Ons behandelprogramma is specialistisch, wat betekent dat de behandelaren zich voornamelijk met mensen met genoemde klachten bezighouden. Daardoor is er een langdurige ervaring en deskundigheid aanwezig. Informatie: Henk Trip, teamleider inhoudelijke zaken PsyQ Eetstoornissen & Obesitas T 088 1147778


Cid Berger Programmadirecteur eHealth

Monument brand in Wagenborgen onthuld Op 24 oktober werd in Wagenborgen een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de brand die op 24 oktober 1970 uitbrak in het vrouwenpaviljoen Salem, op het terrein van voormalige psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk. Op het moment van de brand waren er 119 patiënten in het gebouw aanwezig. Dankzij de bewonderenswaardige inzet van personeelsleden, inwoners van Wagenborgen, vijf brandweerkorpsen uit de omgeving en andere helden zijn vele levens gered. Maar er waren ook doden te betreuren. Zeventien patiënten zijn overleden, velen raakten gewond. Het hoeft geen betoog dat deze gebeurtenis diepe sporen heeft nagelaten.

Cid Berger, directeur algemene zaken van Welnis, nam per 1 januari2012 afscheid van de zorggroep. Hij gaat binnen Lentis als programmadirecteur eHealth aan de slag en het beleid op dat gebied voor het gehele concern ontwikkelen en implementeren. Cid Berger gaat zich bezighouden met de innovatieve en zeer veelbelovende ontwikkeling van eHealth in de breedste zin van het woord. Hierbij gaat het onder andere om het gebruik van slimme technologie voor communicatie en interactie tussen cliënten onderling, tussen zorgprofessionals en cliënten en tussen professionals onderling. Dit betekent concreet de ontwikkeling van een eHealth architectuur, het Lentis portaal (waaronder de website en online dienstverlening), de verdere digitalisering van de communicatie met verwijzers, Social Media, Het Nieuwe Werken en in inhoudelijke zin de doorontwikkeling van online behandeling, disease management, zelfzorg, ondersteuning van de zorgketen en Domotica. eHealth gaat een forse bijdrage leveren aan de kwaliteit, service en doelmatigheid van de zorg van Lentis en helpt de goede zorg ook in de toekomst duurzaam toegankelijk te houden.

Henk Zwetsloot Directeur algemene zaken Welnis Met ingang van 1 januari 2012 is Henk Zwetsloot gestart als directeur algemene zaken bij Welnis. Hij werkte als dean (directeur) van het Instituut voor ICT en van de Hanze Institute of Technology (HIT). In zijn loopbaan heeft hij een brede ervaring opgebouwd in onder andere wetenschappelijk onderzoek, personeelsmanagement, projectmanagement, inkoop, marketing en lijnmanagement. Hij werkte zowel voor de overheid als in het bedrijfsleven. Henk Zwetsloot is in 1955 geboren en woont in Eenrum.

Het monument werd onthuld door Corstiaan Bruinsma, lid Raad van Bestuur van Lentis, in aanwezigheid van vele oud-medewerkers en inwoners van Wagenborgen.

Liber amicorum

1

‘Psychiatrie in reflectie’ Ter gelegenheid van het afscheid van Frits Milders als A-opleider is een liber amicorum samengesteld met als titel: ‘Psychiatrie in reflectie’. Een downloadversie staat op: http://www.lentis.nl/Actueel/Nieuws/Pages/ PsychiatrieinReflectie.aspx

Redactie

Jan Pols Rikus Knegter ing Corstiaan Brui nsm

a

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter Facebook: www.facebook.com/lentis.nl Twitter: www.twitter.com/lentisnl (@lentisnl)

Lentis Service 1/2012  

Relatiemagazine van Lentis

Advertisement