Page 1

Komponenty pro kolejová vozidla: Senzory pro následující aplikace Kontrola trakce

Evidence ujetých kilometrù nákladních a cisternových vozù

Protismyková ochrana Snímání otáèek motoru Mìøení ujeté vzdálenosti

Elektronické poèítadlo kilometrù

Mìøení teploty

Bez napájení a akumulátoru

Evidence ujetých kilometrù

Certifikováno do prostøedí s nebezpeèím výbuchu

Zabezpeèovací systémy

Lenord, Bauer & Co. GmbH Dohlenstraße 32 46145 Oberhausen Germany Phone: +49(0)208 9963-0 Fax: +49(0)208 676292 info@lenord.de www.lenord.de

MED Elektronik s.r.o. Na Hutmance 300/7 150 00 Praha 5 Èeská Republika Phone: +420 2 51610180 Fax: +420 2 51610199 info@medelektronik.cz www.medelektronik.cz


Zpracování výstupních dat pomoci tabulkového procesoru

Pøenos dat do poèitaèe s OS Windows

Snadné naètení dat stiskem tlaèítka

Øešení evidence poètu ujetých kilometrù: GEL 2510 s bezdrátovým pøenosem dat

· Kompaktní

· Programování a sbìr dat

pomocí kompaktního pøenosného pøístroje

· Nenápadný · Spolehlivý

· Bezdrátový pøenos dat

prostøednictvím technologie RFID

· Bezkontaktní · Bezúdržbový

· Rychlý a spolehlivý

Programovatelný · Èíslo nápravy · umožòuje pøiøadit stav kilometrù k èíslu nápravy · Prùmìr kola · pro výpoèet ujetých kilometrù · po úpravì profilu kola mùže být zmìnìn

Získané informance · Základní informace · Stav kilometrù · Sériové èíslo snímaèe · Typ a èíslo soukolí · Datum a èas pøenosu dat · Stav pøednastavených teplotních hodnot

pGEL 2510

· · · ·

Typová zkouška Rázy a vibrace EMC Jiskrovì bezpeèný

EN 50155 IEC 61373 Kat. 3 EN 50121-3-2 ATEX (EX) II 2G EEx ib NB T4

· Intuitivní ovládání díky Microsoft Windows

MobileTM

· Eliminace chyb osluhy · Robustní provedení

· Rozšíøené informace · Datum a èas pøedposledního pøenosu dat · Nastavený prùmìr kola · Stav kilometrù pøi pøekroèení nastavených

teplotních hodnot

Pøenos a vyhodnocení dat · Snadný pøenos dat do poèítaèe pøes USB port · Další zpracování prostøednictvím Microsoft Excel · Funkce jako tøídìní, hledání duplicitních dat · Snadný export dat do jiných systémù jako je ERP

nebo software údržby

Kilometerzähler  
Kilometerzähler  

Elektronischer Kilometerzähler mit RFID-Technologie (Tchechisch)