Page 1

Zdra

Zdravý pohy b

Vnitř ní pohoda

v é p r o s tř e d í

vá výživa

Zdra

Jednoduchá metodika zdravého životního stylu pro mateřské školy – i rodiny.


LEXIKON Atletika Aktivní pohyb Běh Bruslení Cíl Cyklistika Časomíra Dýchání Fotbal Fair play Gól Hokej Chůze Kůň Loď Lyžování Míč Námaha Obratnost Olympiáda Plavání Přetahování Rozcvička Skákání Sport Šerm Šplhání Tanec Tělo Vytrvalost Zápas Zdatnost

Zdravý pohyb

Patero pro rodiče S dìtmi si sami dobøe zacvièíte, bavte se u toho. Pohyb je možný všude, na høišti, v pøírodì i doma. Nebojte se toho, že se dítì zadýchá a zapotí. Prospívá mu to. Vybírejte pestré aktivity, jednostranná zátìž... pøetìžuje. Zkoušejte, co dítì zvládne... opatrnì riskujte.

Pyramida zdravého pohybu Vrcholový intenzivní pohybový výkon např. horská tůra, dlouhý výlet na kole, soutěžní utkání, ... jen o b

Cílené pohybové aktivity trénování dovedností a síly, vytrvalosti, rychlosti, pružnosti, obratnosti Spontánní pohyb prolézačky, hřiště, procházky, jízda na kole, koloběžce, hry s míčem, ...

Praktické denní činnosti

hraní si, kreslení, chůze, sebeobsluha, stavění z kostek, úklid hraček, ...

č as

2x-3

x tý

min. 2

každ ý de

-4 h

n co

odiny

nejča

dně

denn ě

stěji


LEXIKON

Zdravá výživa

Patero pro rodiče Jídlo plánujte, pøipravujte a jezte spoleènì s dìtmi. Den má aspoò tolik jídel, kolik ruka prstù. Zkoušejte opakovanì nové chuti a potraviny. Dìti vytváøejí své návyky podle svých vzorù – Vás. Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství.

Pyramida zdravé výživy cukr, sůl, tuk uzeniny, sladkosti, máslo, olej, margarín, ... 1-2 porce: ryby, drůbež, maso, vejce, luštěniny 2-3 porce: mléko a mléčné výrobky ě

3-

enn rcí d o p 5

ně í den

zelenina a ovoce

orc

5p . n i m

ně n e d rcí

po 6 3

výrobky z obilovin ovesné vločky, pečivo, rýže, těstoviny

Ananas Avokádo Banán Bábovka Cibule Cukr Čaj Filé Hlad Chleba Jablko Jogurt Kuře Káva Kečup Limonáda Máslo Mléko Med Mouka Nápoj Obilí Olej Pití Pudink Polévka Semínko Sýr Syrovátka Sušení Vajíčko


Jak vést dìti ke zdravým návykùm Události Každý den máte šanci nìco zažít. Každý den nìco významného zažijete. Význam naleznete tím, že o tom sami pøemýšlíte, mluvíte s dìtmi, zaznamenáváte si a prožíváte událost (kresbou, slovem, fotkou, písnièkou)... Událostí mùže být oslava narozenin, návštìva zajímavého hosta, úèast na sportovním klání nebo i “pouhá” spoleèná veèeøe. Události prožívejte.

Prožitky Prožitek je nejlepší zdroj uèení. Zapojujete celé tìlo, celou mysl, všechny formy inteligence. Prožitek formuje osobnost, urèuje lidský èas (který tiká jinak než ten na hodinkách). Snažte se prožitkùm porozumìt, “zažít (si)” je.


Porozumìní S dìtmi mluvte, kreslete, pøedvádìjte, mluvte, mluvte, mluvte... Mùžete pøi tom používat zobrazení v pyramidách – pøedškolní dìti už dokáží pochopit vztahy a závislosti. Pyramidy zdravého životního stylu jsou osvìdèená pomùcka pro komunikaci s dìtmi. ...a nechte je obèas taky “být”, aby si to samy srovnaly v hlavinkách :)

Rozhodování a návyky Pochopit vìci nestaèí, pochopení má umožnit lepší rozhodování. Rozhodnutí nestaèí, je tøeba je mìnit v èiny. Nechávejte postupnì dìti vìdomnì se rozhodovat, pøebírat odpovìdnost za svùj život. Jen tím jim založíte návyky vedoucí k dlouhodobì udržitelnému zdraví.


Vnitøní pohoda

Patero pro rodiče Nespìchejte na dítì, zraje samo. Dodržujte pravidelný režim dne a týdne, dítì potøebuje jistotu. Mluvte s dìtmi o tom, co se bude dít, co se dìje a co se událo. Dìlejte s dìtmi dohody „co se stane, když”. Dítì je tak spokojené, jak jsou spokojení jeho rodièe.

Pyramida vniřní pohody Seberealizace a uznání ostatních tvorba, sebevyjádření, úspěch, radost Kamarádi, komunity, kroužky, širší rodina, ... Máma, táta, rodina, domov, řád, ...

Dostatek spánku a pohybu, jídla, pití, pocit zdraví, ...

LEXIKON Aktivita Bohatství Budoucnost Cíl činnosti Čas Člověk Dobro Dospělý Férový Generace Hra Hlasování Chudoba Inteligence Jazyk Krása Kultura Lidé Láska Měsíc Minulost Nadání Odvaha Příčina Přítel Režim Spravedlnost Štěstí Trest Vzpomínka Zdvořiost Zdraví


LEXIKON Bouřka Bylina Cvrček Čáp Duha Elektřina Gumáky Hříbě Hora Jaro Jikra Krajina Krápník Larva Liána Magma Myš Nemocnice Odliv Odpad Ptakopysk Plasty Ropa Řeka Slepice Savec Školka Tma Úl Vítr Vesnice Země

Zdravé prostøedí

Patero pro rodiče Objevujte s dìtmi vùnì a promìny svìta, kterých jste si sami pøestali všímat. Vyražte do svìta, dítì se z prostøedí uèí více než ze slov. Podporujte dítì, aby spoluvytváøelo svìt, ve kterém žije. Uète dìti bezpeènému chování, ale nestrašte je. Není špatné poèasí... je jen špatné obleèení.

Odpovědnost za: - důsledky jednání

Pyramida zdravého prostředí

- vkusné a funkční prostředí - materiální a energetickou spotřebu

Rozmanité tvary, barvy, materiály. Situace pro všechny smysly a druhy inteligencí. Prevence úrazů a nemocí, hygiena

Oheň, voda, země, vzduch v různých podobách


Víte, že:

Co je Zdravá abeceda? Vzdìlávací program pro zdravý životní styl v MŠ, který iniciovala a podporuje spoleènost Danone ÈR ve spolupráci s AISIS, o. s., nadací Institut Danone a mnoha dalšími partnery, kteøí vìøí, že zdraví dnešních dìtí je dùležité pro všechny, a proto pomáhají uèitelùm, rodinám a dìtem hledat cestu ke zdraví.

Naší vizí je dítì, které: Rozumí svým potøebám Je aktivní a odpovìdné za sebe samo Rozhoduje se podle zásad zdravého životního stylu

Co mùžete sami jako rodièe udìlat? Zjistìte, zda se vaše MŠ úèastní projektu Zdravá abeceda, a nabídnìte spolupráci. Mluvte o životním stylu se svými blízkými, zejména dìtmi. Nesnažte se dítì chránit a zachraòovat, pomáhejte mu, aby to zvládalo samo.

Více informací: Klára Oplištilová Koordinátorka projektu klara.oplistilova@zdrava-abeceda.cz +420 774 505 550

www.zd va-abeceda.cz ra

Každé páté dítě na druhém stupni ZŠ trpí nadváhou? •Se stravujeme zdravěji, ale pohybu je žalostně málo? 50 % zdraví určuje náš životní styl? Zbývající procenta zahrnují vrozené dispozice, kvalitu zdravotní péče a životního prostředí? Prevence je příjemnější, levnější a účinnější než léčba nemocí? S výchovou ke zdravému životnímu stylu musíme začít předtím, než děti nastoupí na ZŠ?

Zdravá abeceda - Brožura pro rodiče  

Zdravá abeceda - program pro výchovu ke zdravému životnímu stylu v mateřských školách