Page 15

/(1(:61RYHPEHU/44&-

$FURVV  )DOO EDFN  3URPSWO\  7KH DLP RI DQ DWWDFN  )LUVW SULQFLSOH   &ORVHO\ FURSSHG   (WKDQH PLQXV D K\GURJHQ DWRP   6KDUS IUDJPHQW   6PDOO NDQJDURR   :DQGHU IURP D GLUHFW RU VWUDLJKW FRXUVH  /RQGRQ RU 0DQKDWWDQłV DUW\ GLVWULFW  .LWW\ PDOH )ORXULVK 

'RZQ  /LVWHQHU  ,PLWDWH  0HWDOOLF HOHPHQW   'R QRW FDOO LW D VKRYHO  &KHPLFDO HOHPHQW ODFNLQJ PHWDOOLF SURSHUWLHV  6FULPS\ DQG XQJHQHURXV  5HY XS IRU D ILJKW  ,PSUHVVLYHQHVV LQ VFDOH RU  SURSRUWLRQ  0DG KDWWHUłV SURGXFW  SDFNDJLQJ  %H DSSURSULDWH RU QHFHVVDU\  ,PSXUH IRUP RI TXDUW] QRW D IHQFH  ,Q WKH YHLQ RI D ZDWHU\ IOXLG ULFK LQ SURWHLQV 

/DVW:HHNłVVROXWLRQ

(DFKOHWWHUKDVEHHQUHSODFHGE\WKHVDPHQXPEHUWKURXJKRXWWKHSX]]OH6LPSO\GHFLGHZKLFKOHWWHULV UHSUHVHQWHGE\ZKLFKQXPEHUDQGFRPSOHWHWKHSX]]OH7RVWDUWRIIZHłUHJLYHQ\RXWKHILUVWWKUHHOHWWHUV

".]-5(

1BEEZ-FOOPO"O*SJTI NBTUFS

(DV\ (QWHUQXPEHUVLQWRWKHEODQN VSDFHVVRWKDWHDFKURZ FROXPQDQG[ER[FRQWDLQV WKHQXPEHUVWR

)BWJOHUSBWFMMFEBMMUIFXBZGSPNUIF &NFSBME*TMFCZCPBU *SJTIBSUJTU1BEEZ -FOOPOJTFYIJCJUJOHPGIJTQBJOUJOHT BU UIF 'SFMJOH IPNF JO UIF WJMMBHF PG 7JDI OFBS(MBOE VOUJM/PWFNCFS 5IJT FWFOU BSPTF GSPN 4PQIJF +BSEJOT DVSJPTJUZ GPS B QBJOUJOH CFMPOHJOH UP IFSQBSFOUTJOMBXmBOEXIJDITIFIBT OPX CPSSPXFE UP EFDPSBUF IFS PXO IPNF5IFBSUXPSLJORVFTUJPO IBWJOH TUSVDL BO FNPUJPOBM DIPSE TQVSSFE +BSEJOUPUSBWFMUP$PVOUZ8FYGPSEJO 4PVUIFBTUFSO*SFMBOEUPNFFU-FOOPO %FTDSJCJOH IJT BSU BT iTFSFOF BOE

TNPPUIJOHu XJUI iNBTUFSGVM CSVTI TUSPLFT BOE WJCSBOU DPMPVSTu 4PQIJF +BSEJO IBT PSHBOJTFE UIJT JT VOJRVF PQQPSUVOJUZ UP PCUBJO B QSJWJMFHFE HMJNQTFJOUPUIFXPSMEPGBSFOPXOFE BSUJTU (.#&5hj5)0',5 ,)'5gj"ff5.)5hf"ff5 jg5"'#(55&5--#,5 ghlm5#"5 'PS GVSUIFS EFUBJMT DPOUBDU -PVJT FU +BDRVFMJOF'SÊMJOHPO GSFMJOH!CMVFXJODI

Le News 21.11.13 Edition 4  

Le News 21.11.13 Edition 4

Le News 21.11.13 Edition 4  

Le News 21.11.13 Edition 4

Advertisement