Page 1

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

Serie nouă, Nr. 5 Martie, 2012


C UPRINS

Câmpineni în Europa ……………………………………………………………………………. 3 In memoriam – Alexandru Tudor-Miu ………………………………………………..………... 6 Interviu cu un mini-actor ……………………………………………………………………….. 7 Lirica actuală ………………………………………………………………………………….… 8 Tinere condeie ………………………………………………………………………………….. 10 Jurnal intercultural ……………………………………………………………………………… 11 English-My Love ……………………………………………………………………………….. 11 Valentine‟s day …………………………………………………………………………………. 12 Sărbători tradiționale românești ……………………………………………………………….... 13 Principii creştine ………………………………………………………………………………... 14 Pentru femeie – de ziua ei ………………………………………………………………………..15 Profii ne învaţă ………………………………………………………………………………….. 18 Prietenii electrotehnicii ………………………………………………………………….……… 19 De vorbă cu … profesori şi elevi ……………………………………………..………………… 20 Catedrele se prezintă ………………………………………………………………………..…... 21

Editura ETNOUS, Braşov SC ETNOUS SRL Mob.0040723567034 Tel. 0040368421450 www.etnous.ro www.edituraetnous.eu

ISSN 2069 – 458X

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012


CÂMPINENI ÎN EUROPA

Parteneriat european ROMÂNIA-AUSTRIA-CROAȚIA

În cadrul proiectului internațional ‟GET MOVIN‟ s-au derulat două reuniuni de proiect, prima în luna noiembrie în Austria, la școala Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe, Steyr și a doua în luna februarie la Srednja Škola, Zaprešić din Croația. Deplasările în țările partenere au fost posibile datorită sprijinului financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului Câmpina. Câteva dintre impresiile elevilor participanţi în cadrul proiectului: „A fost o experiență uimitoare pe care aș repeta-o în orice clipă. Nu aș putea alege între Austria și Croația când vine vorba de ceea ce am învățat în cele două țări. De asemenea elevii și profesorii sunt uimitori. Am avut foarte multe lucruri de învățat de la ei, dar ne-am și distrat... A fost SUPER!!! Prin cele două întruniri ni s-a arătat că putem adapta jocurile video după nevoile bătrânilor, dar și că le putem lumina zilele.” Andrei Coman, clasa a XI-a M1 „Am descoperit noi locuri şi am cunoscut oameni minunaţi. Mi-am creat noi prieteni şi ţinem legătura pentru că îmi face plăcere. Familiile la care am fost cazat m-au primit cu dragoste, aveau grijă de mine şi acest lucru m-a făcut să mă simt ca acasă.” Cristofor Șerban, clasa a XI-a M1 „Pot spune că a fost unul dintre cele mai frumoase proiecte la care am participat. Toate grupurile au fost grozave. A existat comunicare, ne-am distrat, ne-am înțeles perfect, iar cel mai important, am legat multe prietenii. Atât în Austria cât şi în Croaţia, familiile gazdă au fost super. Au fost ca a doua familie. Pe lângă multele activităţi pe care le-am făcut la şcoală: participatul la ore, vizitarea şcolilor, masa în şcoală cu mâncare gătită de elevi, la cantină, distracţia, pozele cu noii noştri prieteni nu lipseau. Vizitatul muzeelor, castelelor ne fascinau întotdeauna, însă pe lângă acestea am vizitat şi Ars Electronica din Linz care, pe mine m-a impresionat cel mai mult prin tehnologia avansată. În Zagreb am avut o minunată privelişte la castelul din Zapresic şi un tur minunat la muzeul de ştiinţe naturale Neanderthal Museum în Krapina. Petrecerile de rămas bun vor rămâne mereu în amintirea mea și probabil, în memoriile celorlalţi. Pline de divertisment, toţi am petrecut din plin cu muzică, dans şi karaoke.” Diana Chita, clasa a XI-a M1 “Dacă m-ar întreba cineva: "Vrei să participi la un proiect de schimb de experiență?", nu aş ezita o secundă şi aş spune DA. Pentru mine a fost o experinţă unică. Cei din Croaţia sunt niște persoane excepţionale. Şcoala lor mi-a plăcut, ţinând cont de profilele pe care le aveau. Oraşul Zaprešić unde am stat era foarte frumos, iar Zagreb este o capitală cu multe obiective turistice fantastice. Ioana Malea, clasa a XI-a T

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

3


“Croaţia este o ţară mică, dar frumoasă. Este o țară cu o cultură foarte diversificată. Unul din multele lucruri ce m-a impresionat a fost modul de alegere al profilului pe care vrei să îl urmezi (ospătar, bucătar, hairstylist, pompier, etc.), nu este ales de un calculator. Un alt lucru ar fi ospitalitatea oamenilor şi modul în care te fac să te simţi mai bine decât acasă. Atât capitala Zagreb cât şi oraşul Zaprešić m-au încântat prin arhitectura lor, dar şi prin modul de îngrijire.” Sebastian Ciobanu, clasa a X-a M2 „În miezul iernii, am plecat spre Zagreb… După un voiaj plăcut, am ajuns luni seara la Zaprešić. Gazdele ne-au primit cu căldură şi am avut fiecare din noi, seri minunate alături de familiile implicate în proiect. După ce ne-am reunit cu grupul din Austria, am participat împreună la acţiunile gazdelor: vizita la un castel din zonă, concert rock al unei eleve (din şcoala pe care am vizitat-o la Zaprešić), vizita la muzeul de ştiinţe naturale din apropierea oraşului. La şcoală am avut surpriza să aflăm că elevii de la turism aflaţi în practică, gătesc pentru colegii lor din şcoală. În Zagreb am avut o activitate numită “Safari prin Zagreb”, ceva de genul orientare turistică... cu foarte multă adrenalină!!! Tot aici am vizitat doar noi, grupul din România, grădina Zoo... Una peste alta, această experienţă a fost una minunată care ne-a oferit ocazia să cunoaştem un popor mai aproape de Mediterană, mai temperamental, foarte ospitalier şi la care ne-am întoarce chiar acum încă o dată... Abia aşteptăm să ne revedem cu ei în luna martie la noi acasă şi sperăm să ne luăm revanşa, oferindu-le cel puţin la fel de multe bucurii...” Cornelia Grozea, clasa a XI-a T Aşteptăm partenerii noştri pe 5 martie la “Primavară de suflet la Energetic” pentru a le oferi momente artistice, ateliere de creaţie, workshop-uri despre voluntariat, prezentare culinară de produse tradiţionale româneşti, competiţii sportive, privelişti de neuitat ale frumoasei noastre ţări. Coordonator proiect, prof. Denisa Stoicescu Within the international project GET MOVIN‟ two reunions were carried out, the first in November in Austria at Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe, Steyr school and the second one in February at Srednja Škola, Zaprešić in Croatia. Some of the impressions of the students who participated within the project: „It was an amazing experience which I‟d repeat at any time. I couldn‟t choose between Austria and Croatia when it comes to what I‟ve learnt in these two countries. Also, the students and teachers are amazing. I‟ve had a lot to learn from them, but we also had fun... It was AWESOME!!! Through the two meetings we were shown that we can adapt video games to fit the needs of the elderly, but also that we can lighten their days.” Andrei Coman, XI-M1 grade student “I‟ve discovered new places and I‟ve met wonderful people. I‟ve made new friends and we keep in touch because I enjoy it. My host families welcomed me with love; they took care of me and made me feel like home.” Cristofor Șerban, XI-M1 grade student

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

4


“I can say that it was one of the nicest projects I‟ve participated in. All the groups were great. There was communication, we had fun, we understood perfectly, and the most important, we‟ve bonded a lot of friendships. Both in Austria and Croatia, the host families were awesome. They were like a second family. Aside from many activities which we‟ve done at the school: attending classes, visiting the schools, eating at the school with food cooked by the students at the canteen, the fun, the photos with our new friends weren‟t missing. The visits to the museums, castles were fascinating to us, but we also visited Ars Electronica in Linz which I can say it impressed me the most due to its advanced technology. In Zagreb we‟ve seen a wonderful sight at the castle in Zapresic and a wonderful tour at the natural science museumNeanderthal Museum in Krapina. The farewell parties will always stay in my memory and probably in the memories of the others. Full of entartainment, we all partied to the maximum with music, dance and karaoke.” Diana Chita, XI-M1 grade student “If someone were to ask me: “Do you want to participate in an experience exchange project?” I wouldn‟t hesitate for a seconded and I‟d say YES. For me it was a unique experience. The people in Croatia are exceptional. I liked their school very much, according to the profiles they had. The city of Zapresic, where I stayed, was very beautiful, and Zagreb is a capital with many fantastic touristic objectives.” Ioana Malea, XI-T grade student “Croatia is a small, yet beautiful country. It‟s a country with an extremely diversified culture. One of the many things that impressed me was the way they choose the profile you wish to follow (waiter, chef, hairstylist, fireman, etc.), it isn‟t chosen by a computer. Another thing would be the hospitality of the people and the way they make you feel better than you are at home. The capital, Zagreb and the city of Zapresic delighted me through the architecture but also through the way they were maintained.” Sebastian Ciobanu, X-M2 grade student “In the middle of the winter, we left for Zagreb… After a pleasant voyage, we arrived in Zapresic on Monday evening. The host welcomed us with warmth and each and every one of us had wonderful evenings with the families involved in the project. After we were reunited with the Austrian group, we participated together to our hosts activities: the visit to a nearby castle, a rock concert of one of the students (from the school we visited in Zapresic), the visit to the natural science museum near the city. At the school I had the surprise of finding out that the students from tourism were practicing cooking for their school mates. In Zagreb we‟ve had an activity called “Safari through Zagreb” something like touristic orientation… with a lot of adrenaline!!! We, just the Romanian, group also visited the Zoo… Over all, this experience was a wonderful one that gave us the opportunity to meet people closer to the Mediteranean Sea. They are very hospitable and we would return again to see them… We can‟t wait to meet them again in March at our home and get the chance of offering them at least as many joys as they gave us…” Cornelia Grozea, XI-T grade student We expect our partners on March 5th at the Energetic Soul Spring to present them artistic moments, creation workshops, volunteering workshops, exemples of Romanian cuisine, sports competitions, and unforgettable sights of our beautiful country. Project coordinator, prof. Denisa Stoicescu JOKES

Adunate de prof. Alina Petrescu “What is the longest word in the English language?” “I don‟t know.” “It is the word „smiles‟, because there is a mile between the first letter and the last.”

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

5


IN MEMORIAM

ALEXANDRU TUDOR-MIU (25.02.1901 – 25.07.1961)

(Continuare din numărul 3) We know that cherrishing our cultural values is a civilisation and honour deed. Our highschool produced such a personality for the Romanian culture and literature: Alexandru Tudor-Miu, that deserves to be remembered. Of course many of us, people that live in the 21st century, don‟t know about this artist‟s activity. Now we celebrate 110 years since he was born and 50 years since he died and it is our moral task to ask for his place in the Romanian literature to be reconsidered. This article wants to present some details about the life and activity of the former principal of our highschool, Alexandru Tudor-Miu (1948-1961). In english by Alina Petrescu Dragostea şi respectul pentru valorile culturale este un act de civilizaţie şi de onoare pentru noi toţi. Şi liceul nostru a dat culturii și literaturii române o astfel de personalitate: Alexandru Tudor-Miu. Cu siguranţă, stimaţi elevi, multora dintre dumneavoastră numele şi, cu atât mai mult, activitatea acestui artist sunt necunoscute. Şi pentru că scriitorii “nu pot, nu ştiu să pretindă, speculând practic ce e al lor, ce li se cuvine, sufletele lor fiind de greieri înstrunaţi în inimi de cetăţi” (aşa cum Alexandru Tudor-Miu afirma, venind în ajutorul scriitorilor contemporani), nouă ne revine sarcina de a CERE să I se reconsidere locul în literatura română, acum, când ne aflăm în anul în care sărbătorim 110 ani de la naşterea şi 50 de ani de la moartea acestuia. Şi cum formarea personalităţilor nu se poate face in abstracto, ci în mediul social, începând cu acest prim articol ne propunem să prezentăm viaţa şi activitatea celui care a fost directorul acestei şcoli (1948-1961), Alexandru Tudor-Miu. Dar care a fost soarta poetului și ecoul creației sale în negura timpului? Cel care a fost prieten cu Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, Miron Radu Paraschivescu, Radu Tudoran a cunoscut o serie de avataruri. Mai întâi este elogiat de cel care-l descoperă, Geo Bogza: “În deceniul al treilea al acestui secol Tudor-Miu a început ca poet de avangardă, dar trăgându-și resursele din sine însuși, din zăcăminte atavice de țărani și într-un curent în care imitația era de rigoare, el venea cu versuri, stângace uneori, dar făurite, într-o vatră ce purta pecetea nimănui.” Apoi scriitorul Ion Vinea îl considera un poet autentic, publicându-i în “Contimporanul”, alături de Tudor Arghezi, versurile acestui tânăr din Câmpina, necunoscut încă. Necunoscutul, dar talentatul Tudor-Miu este remarcat de G. Călinescu și inclus în celebra sa “Istorie a literaturii române”. În 1969 Sașa Pană îl include cu șase poezii în lucrarea “Antologia literaturii române de avangardă”. Activitatea poetică a lui Tudor-Miu este contemporană cu manifestarea experiențelor avangardiste și moderniste în poezie și artă ai căror reprezentanți erau grupați în jurul revistelor: “Contimporanul”, “Unu”, “Integral” și altele. Câmpineanul nostru nu făcea parte din niciunul din aceste grupuri, croindu-și solitar, un drum nou în poezie, un drum numai al său, făurindu-și un stil propriu, inconfundabil; versuri distilate până la esență. Astfel, în 1932 apare într-o tipografie locală “EPODE, STROFE PĂSTRATE”, volum de versuri ermetice, iar în 1934 îi apare volumul “STANDARD, POEME DE PETROL ȘI ENERGIE”, având ca subtitlu “O carte de poeme din oxidul fabricilor și erupțiile aurului negru: versul, linie de înaltă frecvență”. Începuturile literare sunt blânde și molcome asemeni satului său natal: “Sat de basm, de doină, de dor, lovit de oameni amari,/ plămădit pe prispele țării,/ adumbrit de azur și zbor!”

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

6


Dar realitatea crudă din lumea petrolului, în mijlocul căreia se afla, duce la mutații semnificative în opera sa. El este un tradiționalist dezrădăcinat care, asemenea lui Bacovia, este marcat de suferințele și izolările provincialismului. Cu toate acestea, Tudor-Miu se va integra în avangardismul literar-artistic apreciat, în 1928, în paginile “Universului literar”, condus de Camil Petrescu. Originalitatea sa venea dintr-un fond propriu, neimitând pe nimeni, așa cum observa Geo Bogza. Și toate acestea pentru că “era un om cu suflet candid, unul din cei mai puri oameni” sau poate din constituția sa robustă, cu “trupul vânjos ca împletit din rădăcină de stejar”, așa cum ni-l descrie același Bogza. În 1947, la răscruce de drumuri, între modernism și realismul socialist impus, îi apare ultimul volum de versuri “Întâlnire cu pasărea Phoenix” (reeditat postum, 1973, de Editura Minerva, cu o prefață semnată de Geo Bogza). Lucra la un volum de versuri ce urma să cuprindă ciclurile: “Grigorescu”, ”Poeme de mare”, ”Steaua Doftanei”, dar moartea subită l-a împiedicat să-și vadă acest vis. Instaurarea regimului comunist și dezmățul proletcultismului au însemnat sfârșitul ascensiunii poetice a lui Alexandru Tudor-Miu. Simion Stolnicu este cel care-i observa prospețimea versului său, limba “ruptă de șabloane”, apreciat și de criticul literar Pompiliu Constantinescu, pe atunci profesor la liceul “Barbu Știrbei” din Câmpina, azi Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”: “Decantat de amăgirile suprarealismului, versul lui avea o voluptate caldă precum a șesului care-l legănase, farmec bucolic.” (Va urma) Prof. Livia Elena Petrescu INTERVIU

cu un “Mini-actor”

Elevii liceului nostru nu sunt numai talentaţi ai scrisului (micii scriitori), dar şi iubitori de teatru. După un prim spectacol naţional în noiembrie “Douăsprezece capete de vite” după Mircea Eliade, a urmat un al doilea “Sărmanul Dionis”, dramatizare după Mihai Eminescu, ţinut în ziua de 20.02.2012, la Casa de Cultură, “Geo Bogza”, Câmpina. De această dată, spectacolul a fost interactiv, actorii Teatrului „Fantezia Galaţi” au invitat pe scenă o elevă, Ioana Oprea, clasa a XI-a T, în rolul Mariei. Cum s-a descurcat în rolul ad-hoc, o veţi comenta dumneavoastră, elevii spectatori. Impresiile “actriţei” Ioana, le veţi afla în pagina acestei reviste, desprinse din interviul luat de colegele reporter, din clasa a XI-a T, Simona Catinca şi Raluca Gangeruc. Cum te-ai simţit pe scenă? M-am simţit extraordinar, deoarece atmosfera de pe scenă a fost foarte plăcută. Din partea distribuţiei am primit încurajări şi multă înţelegere. Pe viitor te vezi alegând să mai participi în piese de teatru? Mi-a plăcut foarte mult prima participare, deci da, pe viitor mă văd interpretând şi alte roluri. Ţi se pare că te-ai regăsit în personajul interpretat? Consider că m-am regăsit în acest personaj deoarece cred că mă pot adapta şi altor roluri şi mă pot transpune în anumite stări. Dacă decizi să continui să joci în piese de teatru, în ce roluri din dramaturgia românească te vezi? Mă văd interpretând atât roluri calde, care să exprime sensibilitate, dar şi roluri puternice în care să mă pot exterioriza. Reporteri, Simona Catinca şi Raluca Gangeruc, clasa a XI-a T Îndrumător, prof. Livia Elena Petrescu Așteptăm comentariile voastre, dragi elevi spectatori, pe adresa revistei revista.energetica@yahoo.com, până la numărul următor.

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

7


LIRICA ACTUALĂ Panteism Rază de soare - privirea ta Rază de soare - în inima mea Rază de soare - doi ochi senini mă faci să zâmbesc ca un copil. Rază de soare - iubirea ta Rază de soare - iubirea din noi Rază de soare - în dimineţi Când mă alinţi cu vocea şi tandrele-ţi gesturi. Rază de soare - atingerea ta Rază de soare – în viata mea Rază de soare ce deschizi Petale de flori! Rază de soare mă trec fiori!. Rază de speranţă revarsă-te în zori Neştiută de nimeni, dar ştiută de mine Hai, cobori în sufletul meu plin de taine! Ridică-mă spre nori… spre zări senine! Iubirea noastră-i un foc purifică sămânţa de păcat în sufletul meu eşti peste tot Rază de soare, rază de speranţă ai străfulgerat întunericul… nufăr printre flori arse. Iustin Branciog, clasa a XII-a M2 Transcendenţă Sunt incapabil din fire să nu mă ridic atunci când cad, voinţa în mine e un foc ce arde continuu, mă gâtuie lenea, mă lupt cu ea şi-o sugrum nu fac rabat de la aspiraţiile mele.

Domniţa mea făr‟de apucături meschine! Sunt incapabil să nu-mi pun întrebări: de ce eu? de ce tu? de ce noi? sunt incapabil… să cuprind Universul... în menghina gândului meu, cum ai putea să cuprinzi un ocean într-o pată de noroi? Sunt incapabil să nu spun ce gândesc într-o lume crudă plină de falşi eroi în care sunt premiate non-valorile şi cât te-ai lupta ieşi pe locul doi. Sunt incapabil să nu mă revolt când văd atâta răutate-n jur e prea greu să faci pace e mai uşor să cauţi altora cusur. Sunt incapabil să rămân indolent când văd că atâtea minţi se scufundă într-un ocean de obscuritate în noi strigă un Ecou din ce în ce mai puternic Ridicaţi pânzele plecăm spre Aspiraţii-nalte! Iustin Branciog, clasa a XII-a M2

Sunt incapabil să urăsc, iubesc tot ce-nconjoară fiinţa mea din suflet şi din carne iubesc şi aerul pe care-l respir căci plin e de tine

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

8


LIRICA ACTUALĂ La apus… valuri spumegând în albastrul indigo al mării sub apusul roşiatic ce se îmbibă cu tonul de gri al orelor târzii. pescăruşi îmbătaţi cu adieri înfruntând talazul nebun zboară bezmetici spre zări nemărginite. două suflete un El şi-o Ea îmbrăcate în nisipuri fine ascunse în cochilii îşi cântă dragostea cu glasuri de sirenă. Andreea Chiriță, clasa a XII-a M2

pentru zilele sobre, în care-mi lipseşti. Aşa, oricât de greu s-ar scurge nisipul prin clepsidră, oriunde m-ar purta paşii prin lume să ştii tu, dragule, că toată fiinţa mea e plină de tine. Andreea Chiriță, clasa a XII-a M2 Cum se uită ușor Ai mai ţine minte la capătul acestor rânduri Cât ne-am aplatizat în lupta cu foaia goală, cu braţele dezarmate, Cu genunchii adânciţi în încrucişarea de paşi Cu umerii dezmembrând circularitatea Direcţiilor ce duc accidental către acelaşi punct, Cu care încep cuvintele şi distanţele Nemăsurabile între punctele cardinale Ale privilor ce nu privesc trecut.

Pentru totdeauna * Când o nouă rază de soare străpunge adormită liniştea mortuară, gândul meu se luptă cu secundele reci ce trec în lipsa ta. Dar tu nu știi. Ochii fixează pendulul prăfuit, urmărindu-l obsesiv şi parcă dorind să se mişte mai repede şi mai repede… Şi atunci îmi caut alinarea în natură. Te regăsesc în tot ceea ce mă înconjoară. În adierea suavă a vântului îţi simt răcoarea buzelor, iar vocea ta răsună ezoteric în cântul dulce-al păsărilor. Şi vrăjită de parfumul parcă, masculin, al florilor de muşeţel, mă retrag într-o cameră criptică a inimii mele pecetluită cu amintiri frumoase. Acolo, într-un sertar învechit păstrez câte ceva din tine: O şoaptă spusă într-o noapte tainică, o silabă dintr-un cuvânt nerostit, un fragment de cer oglindit în ochii tăi. Iar pe miocard, îmi stă desenat conturul umbrei tale. Mireasma trupului tău am îmbuteliat-o,

Cel mai uşor se uită ziua când toate armele Rămân ascunse în insomnia paralelă a traficului adormit Suspendat în orele semafoarelor. Laura Mirel, clasa a X-a T Prin vreme Fereastra prin care satu-mi privesc E cerul senin și curat, Când soarele-n pădure își scaldă raza caldă, Și prin poieni se îndeamnă vântul la jucat. Și iar visez că sunt numai de-o șchioapă Pieptănându-mi părul lângă apă, Picurându-mi visul proaspăt de sunete, de culori, În a satului meu vatră, și-a câmpiilor cu flori. Iar când zarea albastră se termină, Știu că-i timpul să cobor din nori Și-nțeleg că mare-i depărtarea Între vis și amintirea vie, în sute de culori. Laura Mirel, clasa a X-a T

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

9


TINERE CONDEIE

Primăvara - chemarea eternă a vieţii

Toată natura se trezeşte după un somn relativ lung. Iarna a fost foarte aspră cu noi, iar eu aştept cu nerăbdare razele soarelui și strălucirea primăverii! Este anotimpul reînfloririi, astrul principal străluceşte voios și mângâie suav cu razele lui primii ghiocei. Primăvara, simt cum totul se dezmorţeşte, începând de la pământul rece şi ultimele urme de nea până la primele păsărele care zburdă haotice pentru a-şi construi din nou cuiburile. Primăvara, îmi aduce aminte de o poezie a lui George Bacovia, artist care într-adevăr nu m-a fascinat niciodată, datorită modului său negativ de a privi viaţa, însă mi-a rămas întipărită în minte metafora sa care, printr-o inedită sinestezie, face apel la simţurile noastre amorţite: “O pictură parfumată cu vibrări de violet.” Aşadar primăvara poate învia sentimente frumoase în orice om. Privind lucrurile din altă perspectivă, primăvara poate reprezenta şi începutul unei etape. De ce? Pentru că acest anotimp înseamnă: linişte, parfum, regăsire, renaştere, culori. Ciclul vieţii se termină iarna şi reîncepe primăvara. Plantele ne spun adio în anotimpul friguros, însă îşi adună forţele şi înfloresc. Odată cu acest anotimp îmi place să cred că şi oamenii înfloresc precum florile. Este atât de plăcut să priveşti dimineaţa prospeţimea naturii, căldura soarelui potrivită care este imposibil să nu îţi umple sufletul de bucurie. Contemplez albastrul cerului atât de liniştitor şi pur… până ce se lasă seara. Apusul purpuriu îi face intrarea grandioasei luni. Şi iată seara îmbrăţişează pământul. Liniştea scufundă universul, stelele rămânând singurele făclii ce luminează calea. Ghioceii îşi croiesc drum lăsându-se purtaţi de adierea firavă şi proaspătă a vântului, strălucirea soarelui - un argument suficient care ne interzice să fim triști măcar o secundă... atunci de ce să risipim o clipă din viață îmbrățisând tristețea? Când putem să ne bucurăm din plin de toată această corolă de frumuseţi? În altă ordine de idei, în fiecare dimineaţă este esenţial să zâmbim în semn de mulţumire că existăm și să ne bucurăm de prospețimea primăverii. Nicoleta Daniela Negoiţă, clasa a XII-a A

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012


JURNAL INTERCULTURAL

15 minutes… de poésie

L’Amour Le ciel est bleu. Ton cœur m‟appartient, Cet amour est pure Je te regarde toujours! Quand la nuit tombe Je pense à toi, Parce que tu es mon cher Et tu toujours seras! Bianca Ungureanu, Alexandru Stoian et Vlad Văcaru, XI-M1

La demoiselle de ma vie Tu es belle! Comment t‟appelles-tu mademoiselle? Pour moi, tu signifies tout Je t‟aime beaucoup! Je t‟aime et je t‟adore Sans toi, je sens que je meurs! Ionuț Stoica, Alexandru Gongea et Alexandru Julan, XI-M1 Prof. îndrumător, Elena Ene

ENGLISH - MY LOVE

Crossword Puzzle AB: PREA MULTĂ CARNE!

A 1

1. Carne de oaie 2. Gâscă 3. Carne de porc 4. Vânat 5. Curcan 6. Rață 7. Pește 8. Miel 9. Carne de vacă 10. Carne de vițel 11. Iepure

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B

Culese de prof. Alina Petrescu

Aşteptăm rezolvările voastre pe adresa de e-mail revista.energetica@yahoo.com până la numărul următor!!! Dezlegările, în numărul următor!

ȘTIRI ENERGETICE Dorim să felicităm pentru rezultatele obținute pe elevii Văduva Andrei Alexandru și Weisz Sergiu de la clasa a X-a M2, care s-au calificat la proba de baraj pe țară organizată de Fundația pentru Integrare Europeană SIGMA pe data de 24.03.2012, în București, la Colegiul Național “Sf. Sava”, în cadrul concursului Cangurul Lingvistic – secțiunea limba engleză. Prof. coordonator, Alina Petrescu

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

11


VALENTINE’S DAY

Sărbătoarea dragostei

Dincolo de întrebarea dacă e sau nu nevoie de o sărbătoare a dragostei, cert este că tinerii se bucură de prilejul oferit de Valentine's Day pentru a-și exprima mai puternic dragostea. Elevii Grupului Școlar Industrial Energetic sub îndrumarea doamnelor profesoare Madussi Daniela, Păunescu Cristina și Petrescu Alina au organizat un program artistic variat, care a debutat cu o interpretare a grupului instrumental-vocal pregătit de domnul profesor Andrei Dănuț. În rubrica “Ghiciți personajele” elevii claselor a XI-a T, a XI-a C, a XI-a M1 și a XII-a M2 au întruchipat cupluri celebre de îndrăgostiți, iar elevele Comăniță Andreea și Beatrice Andreoiu au interpretat piese din repertoriul românesc, dar și internațional, urmate de o recitare de colaje de sonete, poezii, precum și o interpretare a scenei balconului din “Romeo și Julieta”, semnate de elevii clasei a X-a M2. Finalul spectacolului a adus pe scenă un grup de elevi din clasa a X-a T cu o scenetă umoristică despre modul în care tinerii de azi își exprimă sentimentele de dragoste. Sperăm că spectacolul oferit de elevii noștri v-a convins că exprimarea dragostei cu ocazia Sfântului Valentin nu este nicidecum o activitate superficială, ci o ocazie în plus de a ne manifesta bucuria de a iubi și de a fi iubiți. Catedra de Limba Engleză

Beyond the question whether or not it is a need for a celebration of love, it is certain that the youth enjoy the occasion offered by Valentine‟s Day to express their love stronger. The students of Grup Scolar Industrial Energetic under the guidance of their teachers Madussi Daniela, Păunescu Cristina and Petrescu Alina have organised a varied artistic programme, which started with a performance given by the instrumental-vocal group under the guidance of teacher Andrei Dănuț. In the „Guess the characters” section the students of the XI T, XI C, XI M1and XII M2 grades pictured famous couples of lovers, and students Comăniță Andreea and Beatrice Andreoiu performed songs from the Romanian repertoir, but also from the international repertoir, followed by a recitation of sonnets collages, as well as an interpretation of the balcony scene from „Romeo an Juliet”, signed by the students from the X M 2 grade. The ending of the show brought on stage a group of students from the X T grade with a humoristic scene about how the youth today expresses their feelings of love. We hope that the show offered by our students convinced you that the expression of love on Valentine‟s Day is not at all a shallow activity, but an extra opportunity to manifest our joy of love and of being loved. Department of English Language Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

12


SĂRBĂTORI TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI

în prag de primǎvarǎ

De-a lungul anilor, în preajma sosirii primǎverii, românii serbeazǎ, conform tradiţiei douǎ evenimente deosebite: Dragobetele şi Mǎrţişorul. Ştiaţi cǎ... Dragobetele este o sărbătoare cu rǎdǎcini slave, de rit vechi, celebrată în unele locuri şi pe teritoriul ţǎrii noastre pe 24 februarie. Ea este considerată echivalentul sărbătorii de Valentine's Day din calendarul catolic, sărbătoare a iubirii. Tradiţia spune cǎ Dragobete ar fi fost o divinitate mitologicǎ similarǎ lui Eros sau Cupidon, fiul Dochiei, un bǎrbat chipeş şi iubǎreţ nevoie mare. Deloc blând ca Sf. Valentin, ci nǎvalnic, el era la daci zeul care, ca un „naş cosmic", oficia în cer la începutul primǎverii nunta tuturor animalelor. În decursul anilor aceastǎ tradiţie s-a extins şi la oameni. Astfel, de Dragobete, fetele şi bǎieţii se întâlnesc pentru ca iubirea lor sǎ ţinǎ tot anul, precum a pǎsǎrilor ce se „logodesc” în aceastǎ zi. Motivaţia preluǎrii obiceiului pǎsǎrilor era profundǎ, din moment ce pǎsǎrile erau privite ca mesagere ale zeilor, cuvântul grecesc „pasǎre” însemnând chiar „mesaj al cerului". Dragobete era şi zeu al bunei dispoziţii, de ziua lui fǎcându-se petreceri, iar de acolo porneau de multe ori viitoarele cǎsnicii... Pe timpuri, pretutindeni prin sate se auzea zicala: „Dragobetele sǎrutǎ fetele!". Credinţa popularǎ româneascǎ spune cǎ participanţii la Dragobete vor fi feriţi de boli tot anul. Aşadar dimineaţa, îmbrǎcaţi în cele mai bune haine, tinerii se întâlneau în centrul satului sau în faţa bisericii. Dacǎ timpul era favorabil, porneau cântând în grupuri cǎtre pǎdure sau prin lunci în cǎutarea ghioceilor şi a altor plante miraculoase (folosite pentru descântece de dragoste), dacǎ vremea era urâtǎ se adunau la unii dintre ei acasǎ şi se ţineau de jocuri şi de poveşti. Mǎrţişorul este un obicei care nu se regǎseşte decât în spaţiul românesc şi la unele populaţii de la hotarele României. La sfârşitul secolului al XIX-lea copiii, fete şi bǎieţi fǎrǎ deosebire, primeau de la pǎrinţi în dimineaţa zilei de 1 martie, înainte de rǎsǎritul soarelui, un mǎrţişor. De acesta se agǎţa o monedǎ de argint sau de aur, se purta legat la mânǎ, prins în piept sau la gât. Se credea cǎ purtǎtorii mǎrţişorului vor fi sǎnǎtoşi şi frumoşi ca florile, plǎcuţi, drǎgǎstoşi şi norocoşi, feriţi de boli şi de deochi. Dupǎ unele informaţii mǎrţişorul se confecţiona din douǎ fire rǎsucite de lânǎ coloratǎ, albǎ şi roşie şi fǎcut cadou în prima zi din luna martie, când apǎrea pe cer Luna Nouǎ. Se spune cǎ firul mǎrţişorului ar fi fost tors de Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte. Asemǎnǎtor Ursitoarelor care torc firul vieţii copilului la naştere, Dochia toarce firul anului. Dincolo de obiceiuri şi simboluri legate de mǎrţişor, el rǎmâne ca o întrupare a bucuriei de a trǎi, a dragostei de viaţǎ, un semn prin care noi, oamenii salutǎm renaşterea naturii odatǎ cu venirea primǎverii. Mǎrţişorul rǎmâne, peste timp, simbolul soarelui atotputernic şi al puritǎţii sufleteşti. Prof. Maria Toma Dragobete is celebrated on the 24th of February. This day is marked as the start of the agricultural year. Dragobete is the mythological divinity equal to Eros or Cupidon. So, on the 24th, girls and boys are meeting so that their love will last for the hole year. The Romanian popular belief says that the ones who participate at Dragobete, will be protected from illnesses the hole year. So, in the morning, dressed in the best clothes, the young ones meet in front of the village‟s church. Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

13


On the Dragobete‟s day, symbolic engagements where made which usually, the next year, were followed by real engagements. In the southern part of Romania, the girls returned in the village running, followed by a boy who liked her. If the boy was fast enough to catch the girl, and she liked him, then he would be kissed by the girl in front of everybody. This kiss signified their engagement for a year, Dragobete being a way for the community to find out which weddings will follow in the autumn. In the afternoon, there was a party in which everybody enjoyed the time or else they will not have a mate till the end of the year. The females used to touch a man from other villages and took care that the birds were fed with good food. On the Dragobete‟s day none of the creatures were sacrificed. The Romanian culture preserves with good care the memory of our ancestors, so within the four important myths of the Romanians we can find the “martisor” myth. The Romanians celebrate the coming of the spring in an unique way, at the beginning of March. March, 1st is in the orthodox calendar the day of “Evdochia”, a martyr woman, also name “Dochia”. The “Martisor” tradition is an inheritance from our ancestors. The word has its origins in the Latin language and it‟s the popular name of the March month. In many archeological diggings from Romania there were found amulets dated 8000 years ago. They were shaped as a river rock painted in white and red. The red color symbolized the fire, blood and the sun. It was linked with life and the women. The white color was specific to the man‟s wisdom. This red and white painted rock was placed trough a braiding of two red and white strings in order to be placed around the neck. This two colors remained until the present symbols of sexes, and they are seen in the wedding tree. By Călin Ipate, XII-A PRINCIPII CREȘTINE

Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului - Portretul lui Iuda

„(…) Iubiții mei fii sufletești! Din nefericire, Iuda nu e doar personajul unui anume moment istoric, ci și un personaj al istoriei de după el, multiplicat peste tot, la scară planetară, în ipostaza sărutării care acoperă trădarea. Printre noi, cei ce beneficiem de civilizație, de cultură, de progres științific, de libertate, de bunurile pământului și de harurile cerului, printre noi se instaurează, încetul cu încetul, un duh perfid care răstoarnă valorile și pervertește limbajul. Anormalul devine normal, viciul devine virtute, minciuna devine adevăr, furtul inteligent devine profesie onorabilă, sodomia se cheamă orientare comportamentală, cuvinte nobile precum prietenie, prieten, prietenă se degradează în conotații dubioase, pervertirea tineretului se intitulează program de sănătate antiSIDA, destrămarea familiei se numește planificare familială, crimele ingineriei genetice se fac în numele vindecărilor miraculoase, prostituția se legitimează prin libertatea femeii de a face ce vrea cu propriul ei trup, proxenetismul se reclamă de meditația transcendentală, sărăcirea spiritului devine globalizare, invadarea unei țări se cheamă război preventiv, terorismul își reclamă valențe divine, înfeudarea economică se numește credit bancar, pomana politică devine act de caritate. Și multe altele. Iuda se plimbă nestingherit prin societate, prin istoria omenirii, dar și prin creștinătate. Lucrează la lumina nopții și comunică prin unde herțiene. Când nu lucrează pe furiș, te invită la dialog frățesc. Dacă-l refuzi sau dacă te aperi, te pomenești intolerant, conservator, fundamentalist, retrograd. Cunoaște bine Biblia, are studii universitare, vorbește câteva limbi străine. El știe că Iscarioteanul era unul din cei doisprezece care au ascultat și memorat învățătura lui Iisus. Dacă ar fi avut curăție și talent, putea să scrie o Evanghelie tot atât de bogată ca a lui Matei. A scris-o postum, în cheia sărutării perverse. Iuda e un excelent teolog, așa cum este și patronul său din Qarantania, care Ii oferea lui Iisus citate din Scriptură. Iuda e tot atât de zelos printre ai săi, de vreme ce instinctul dezbinării îl mobilizează peste tot, oriunde s-ar afla. Partenerul trebuie mai întâi sedus, dominat și numai după aceea nimicit. Iuda își abordează semenul cu grația cobrei care, întâlnind o viperă în junglă, o invită la un dans aerian, fascinant, amețitor, pe durata căruia își calculează cu precizie secunda mușcăturii mortale. Iuda e un maestru al crimei perfecte.” Fragment din Scrisoarea pastorală de la Sfintele Paşti ale anului 2005 (01 mai) Culese de prof. Radu Petrescu

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

14


PENTRU FEMEIE – DE ZIUA EI

EGALITATE SAU PRIVILEGII

Mişcările feministe, prin obiectivele esenţiale ale constituirii lor, ca şi prin manifestările feminine individuale, în diferite medii, cu precădere în televiziune, ne readuc spre reflecţie, mai ales în luna martie, condiţia EI, a femeii, în această lume predominant patriarhală. Pentru că, ori de câte ori scriu despre perechea noastră biologică, socială, familială, trebuie să fiu, cel puţin reverenţios, ne vom strădui ca ideile noastre să nu aibă nimic ofensator, ci să aducă o nouă perspectivă asupra unui ansamblu conceptual de larg interes. Nu ne propunem cine ştie ce înălţătoare ode adresate eternului feminin, pe care de altfel le merită, ci vom propune pentru dânsele, ca şi pentru dumneavoastră, un cadou, prins imaginar între firele nevăzute ale înţelesului expresiei. Aminteam că feminismul, tot mai prezent în mediul dezbaterilor publice, face pledoarii întinse pentru reconsiderarea rolului şi importanţei femeii în toate domeniile vieţii, şi drept urmare, solicitarea maximală a acestei mişcări este ca femeia să devină egală bărbatului. Cu alte cuvinte, iată ce-i lipseşte femeii!!! Egalitarismul! Ne permitem să avansăm o altă soluţie, pentru ca femeile, mamele, soţiile, prietenele, fiicele noastre, să dobândească ceea ce, de fapt, merită: privilegii şi nu egalitate!! Ori, privilegiile nu sunt compatibile cu egalitarismul, nu-i aşa?!!! Poate dorinţa de egalitate e considerată de unii ca o etapă tranzitorie și necesară în demersul cuceririlor treptate, putându se trece apoi la invocarea şi solicitarea privilegiilor. Noi credem însă, că egalitatea femeii cu bărbatul este un nonsens; este ca şi cum am vrea să punem semnul egalităţii între mere şi pere, doar pentru că ambele sunt fructe. Egalitatea în sens absolut, aşa cum o solicită cele mai aprige feministe, ar presupune aproape identitate între cele două părţi, ori este vizibilă diferenţa, chiar dacă şi unii şi alţii sunt oameni. Ce ar presupune această egalitate atât de des invocată de specialistele în apărarea drepturilor femeii? Cred că, în primul rând, se gândesc la un acces mai larg al doamnelor în activităţile de conducere ale instituţiilor, în primul rând, în viaţa politică şi, mai ales, eliberarea femeii de vechile atribuţii ale gospodăriei şi menajului. Şi când discuţia ajunge aici, cele mai multe poziţii, vor să ne propună o reevaluare a situaţiei femeii în viaţa de familie, şi egalizarea necondiţionată a atribuţiilor casnice prin împărţirea lor cu scrupulozitate între soţ şi soţie. Spun, deseori cu patimă “femeile de succes”, abonate la emisiuni tv. cu ratting: “tot ce înseamnă gospodărie, în casa noastră, facem împreună, pentru că amândoi avem serviciu, amândoi lucrăm, avem funcții, responsabilități sociale, economice… ca urmare (q.e.d.)… este firesc să ne regăsim cu participări egale în bucătărie, la cheltuieli, la aprovizionare… în dormitor... etc”. Deşi pare un raţionament indubitabil, cred că această excesivă raţionalizare şi formalizare a unor relaţii umane speciale, face mişcarea feministă şi pe unele femei, să devină de-a dreptul ridicole în demersul lor. Nimic mai fals decât demonstrarea nevoii de egalitate a femeii cu bărbatul. Nu se întreabă, distinsele doamne, că atunci când femeia, chiar dacă vrea să devină egală bărbatului, ea face un pas mare spre pierderea, tocmai a ceea ce îi dă farmecul şi unicitatea, adică chiar feminitatea. Când pretindeţi egalitate, stimate doamne şi domnişoare, v-aţi gândit la consecinţele acesteia asupra relaţiei dumneavoastră cu cei pe care-i iubiţi şi alături de care sunteţi împreună, fericiţi?! Vă spunem, fără teama de a greşi, că nu vă dorim egalele noastre dacă aceasta aduce mai multă pierdere decât câştig armoniei generale a întocmirii relaţiilor interumane… într-o lume în care masculinitatea s-ar regăsi şi în chipul dumneavoastră emancipat, dornice să faceți tot ceea ce facem şi noi. Vă preţuim, noi bărbaţii, vă dorim, vă admirăm şi idolatrizăm!!!... tocmai pentru că nu semănaţi cu noi, pentru că nu sunteţi egalele noastre şi nu faceţi tot ceea ce facem şi noi. Şi ne spunem nouă înșine, chiar dacă cei mai mulți nu recunoaștem, că această lume a agresivității și competiției masculine, bazată pe forța banilor, are o șansă de mântuire, pentru că lângă noi sunt femeile care ne vor salva, prin alte valori, mult mai aproape de suflet și mai departe de forță și aroganță. Orice bărbat, plin de funcții și responsabilități, într-o lume a bărbaților, nu-și dobândește demnitatea de a fi om complet, decât împreună cu o femeie sau în viața de familie.

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

15


Dacă alături de bărbat, vom întâlni femeia gata emancipată, cu aceleași funcții, aceeași atitudine, același fel de a face, în numele egalității, într-o lume ce luptă mereu pentru bani, glorie și influență, atunci viața publică a tuturor nu va mai avea, drept complementar al regăsirii femeii cu bărbatul, viața de familie. Vom regăsi peste tot, doar două prototipuri de personaje, aflate întro permanentă alertă, inși ce se întâlnesc la domiciliu pentru a se pregăti pentru lupta de a doua zi, la fel ca mașinile de război, care se retrag la depozitele de carburanți, pentru a susține focul de a doua zi. Egalitatea femeii cu bărbatul, în sensul propus de multe doamne, va dizloca familia și afectivitatea produsă aici. Domiciliul nu va mai funcționa ca locul regăsirii, unde fiecare aduce ceea ce-i este specific și natural. Lumea egalității și nediferențierii evidente, a uniformizării voite, va genera estomparea omenescului fiecăruia, format în milenii de acumulări. Noi, bărbații, nu dorim ca femeia să fie egala noastră, nu de teama competiției, nici de frica pierderii supremației sau a dominației, ci pentru ceea ce pierdem la nivel individual și, mai ales, la nivel de cuplu, de complementaritate a trăirilor și a diferențierilor, într-o lume în care forța masculină ar trebui să se îmbine armonios cu sensibilitatea feminină. Egalitatea și feminitatea nu sunt compatibile, pentru că nu mai lasă loc diferențierilor relevante, simultan cu apropierea celor două principii constitutive ale omenescului. Îmi reprim gândul că sunt tot mai numeroase familiile în care ,,femeia îmbrăcată în taior”, adică femeia om-politic, femeia-patron… etc. (doar nu doriți femeia inegală bărbatului, care are un program de lucru, mai scurt, privilegiat, îmbrăcată într-o rochie senzuală, care odihnită și calmă își întâlnește soțul să-i ofere grija și mângâierea ei, pentru a se bucura împreună că există!!!!) - egala soțului intră în casă tracasată de problemele firmei, instituției… pune diplomatul pe masă, se lamentează că ceva nu e-n regulă, își calmează nervii, comandă unui restaurant mâncare sau, împreună cu soțul, pregătesc ceva rece, pentru ca, a doua zi, să fie pregătită, gata să intre în arenă, egală cu bărbatul, cu nimic mai prejos, puternică, agresivă, abilă și tenace… Doamnelor, vă propun, date fiind considerentele de mai sus, nu egalitatea și asemănarea, nici chiar tranzitorie, ci privilegii, pentru că, numai protejată și apărată, femeia devine cu adevărat admirabilă și respectabilă în lumea forței masculine. Femeia este fizic și afectiv altfel structurată decât bărbatul, iar privilegiile sunt legate de constituția sa naturală, în primul rând. Dacă acceptăm o diviziune naturală a muncii, atunci este normal ca, eventual, femeia-mecanic să nu desfășoare aceleași activități strict ca și bărbatul mecanic, în numele egalității. Femeia poate și trebuie să fie conducător, în fruntea firmelor, instituțiilor, dar nu oriunde, ci diferențiat, privilegiat. Este potrivită femeia conducător, șef la casă de modă, la agenție de turism, la școală… etc. Dar, în numele egalității, nu se cade să promovăm femeia șef de gară, manager de mină sau schelă, căpitan de vapor sau tanchist în trupe NATO. E corect că egalitarismul nu se aplică de-a valma!?! Unii-unele vor sări să reproșeze că noi propunem, ca rezultantă a luptei feministe, femeia-bărbat, ori, vor spune, specificul feminin se menține chiar și când femeile devin foarte active social-politic… etc!!! Noi susținem doar că ne îndoim că feminitatea nu se alterează, aruncând femeia în focul “războiului tuturor contra tuturor”. Ar putea să ni se sugereze că discuția, pe subiectul nostru, e mai interesantă dacă o repunem la nivelul dorinței egalității în familie, că doar aici, de fapt, se dorește egalitate. Ei bine, nici aici nu considerăm că se poate vorbi de egalitate, ci tot de privilegii. Adică principiul acela, trâmbițat de egalitariste “facem totul împreună”, nu se aplică nici aici ad-literam. În majoritatea familiilor, există, cred, o diviziune a treburilor precumpănitor masculine și a celor predominant feminine. Implicarea diferită se face în funcție de însușirile fizice diferite ale partenerilor, adică acolo unde e nevoie de mai multă forță e prezent bărbatul, unde se impune delicatețe trebuie să vină femeia. Apoi, mai trebuie avute în vedere aptitudinile și chiar preferințele unuia sau altuia dintre membrii cuplului. De exemplu, sunt femei, ca și bărbați, la fel de buni bucătari, copilul poate fi îngrijit cu succes și de mamă și de tată… dar în numele egalității, așa cum femeia nu trebuie să care din piață egal cu bărbatul la sacoșe, la fel nu-l vom regăsi pe soț la cusut goblenuri, decât dacă chiar are vreo extrapasiune!!! O societate a bărbaților responsabili și iubitori și a unor femei înțelepte, trebuie să-și dorească pentru doamne ca ele să fie protejate, mângâiate, ocrotite… privilegiate, tocmai pentru că ele nu sunt

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

16


egalele bărbatului. Ci, femeia este mai mult decât egala bărbatului, este complementara lui, este rostul și împlinirea bărbatului, adică ceea ce lipsește acestuia, și ceea ce dă sens vieții ambilor, făcând viața cu adevărat frumoasă. Director, prof. Stan Sîrbu The feminist movements, trough the essential objectives of their constitution, as the individual female‟s manifestation, in different environments, especially in television, brings us to reflection, more often in March, to her condition, in this patriarchal world. Because whenever I write about our biological, social or family mate, I have to be, at least polite, we will try that our ideas not to be offensive, but to bring a new perspective on an issue of wide interest. Remember that feminism, more present in the public debate environment, makes extensive submissions reconsidering the role and importance of women in all areas of life, and therefore, the maximum request of this movement is that the woman must became equal to man. In other words, here is what a woman needs! Equality! It allows us to advance another solution, for women, mothers, wives, girlfriends, our daughters, to acquire what actually worth: privilege and not equality! Privileges are not compatible with egalitarism, isn't it?! Maybe the wish of equality is considered by some as a transitional and necessary stage in a gradual approach, and could proceed to invoke and request privileges. We believe however, that women‟s equality with men is a nonsense; it is as if we want to put the sign of equality between apples and pears, just because both are fruits. Equality in an absolute sense! First of all I think that specialists in defending the women's rights are looking for a better employment of the ladies in management activities of institutions, in political life and especially they want the women released of their old attributions. And when the discussion gets here, many views try to propose a different approach of the women situation in the family life, the equalization of their attributions concerning household by dividing the chores between husband and wife. Although it seems an undoubtedly resoning I think this excessive rationalization and formalization of some special human relations, makes the feminist movement and some women, to become ridiculous in their attempt. There is nothing less true than demonstrating the need for equality between men and women!... Men cherish, admire and idolize women as they are just because they don‟t look like them, they are not their equals and they don‟t want them to be alike. This world of agression and masculine competition, based on money power has a chance of salvation because women are near men to help them. Any man, full of features and responsibilities in a world of men, will acquaire hes dignity to be a complete human creature, only helped by a woman. A world of equalitarism between men and women will generate the fading of everyone‟s humanity, achieved along in millenniums of accumulations. Men don't wish women to be their equals, not because they are affraid of competition, but because they are affraid of losing their mate, in a world where mail power should combine with feminine sensitivity. Women are physically and emotionally differently structured from men, and their privileges are related, first of all, to their natural constitution. If we accept a natural division of work, then it is normal that eventually the woman shouldn‟t perform the same activities as a man does, in the name of equality. The woman can and should be a leader but not in old a fields. A woman should fit as a fashion house or a travel agency‟s manager. But in the name of equality, it is not suitable to appoint a woman as a mine manager, boat captain or a tankman for NATO troops. It could be suggested that our subject discussion is more interesting if we put it in a different light.In almost all famillies it is a division between masculine activities and feminine activities. The implications are determined by the different physical features of the mates. We should also paid attention to the skills of both members of the couple. The woman‟s features come to complete man‟s role inside the family making their life truly beautiful. Adapted and translated by Sebastian Ciobanu, X-M2

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

17


PROFII NE ÎNVAȚĂ

Cinci întrebări din viaţa de zi cu zi

1. De ce vedem mai întâi fulgerul şi apoi auzim tunetul? Lumina şi sunetul sunt unde care se propagă prin aer cu viteze diferite. Un semnal luminos parvine până la noi cu o viteză de aproximativ 300 de milioane de metri pe secundă, adică aproape instantaneu, în timp ce sunetul nu parcurge decat 330 de metri pe secundă. Fulgerul şi tunetul au loc practic in acelaşi timp, dar noi le percepem cu un uşor decalaj. Astfel, dacă 1a 1 km de noi are loc o descărcare electrică, imediat vedem lumina fulgerului, dar sunetul (tunetul) se aude cu 3 secunde mai târziu. 2. De ce presărăm sare pe şosele când ninge? Apa îngheaţă la 0 °C. Atunci când plouă şi e frig, pe jos se formează un strat de gheaţa: poleiul. Apa sărată nu îngheaţă la 0 °C, ci la o temperatură mai scazută. Presărând sare pe şosele, împiedicăm formarea poleiului. Din motive ecologice, anumite ţări au interzis această practică. 3. De ce lasă avioanele urme pe cer? Puternicele motoare ale avioanelor ard kerosen și lasă-n urmă vapori de apă. La altitudinile înalte la care zboară un avion, temperaturile sunt foarte joase şi parte din aceşti vapori se transformă imediat în gheaţă. Urmele albe pe care le vedem pe cer sunt deci cristale de gheaţă. Ele dispar atunci când Soarele topeşte aceste cristale. 4. De ce se încălzesc alimentele la microunde? Pentru că toate alimentele conţin apă. Unda electromagnetică acţioneaza asupra moleculelor de apă, făcându-le să vibreze şi să degaje astfel o cantitate mare de caldură. Alimentele supuse la microunde se încălzesc în acelaşi timp şi înăuntru şi în exterior, spre deosebire de ceea ce se întamplă într-un cuptor obişnuit, în care căldura pătrunde în alimente încet, dinspre exterior spre interior. Microundele nu au niciun efect asupra hârtiei alimentare, care nu conţine molecule de apă şi deci nu se încălzeşte. 5. Care este diferenţa între sticlă si Pyrex? Sticla obişnuită este fabricată dintr-un amestec de siliciu (prezent în nisip), sodă şi var, topite într-un cuptor special. Siliciul este compusul principal al sticlei, dar celelalte ingrediente îi dau acesteia proprietăţile sale fizice, cum ar fi posibilitatea de spargere. Amestecând siliciul cu bor, se obţine o sticlă ce nu se sparge la căldură. Este cunoscută mai ales sub numele sau de marca - Pyrex. Această sticlă specială este folosită la fabricarea veselei şi a instrumentelor de laborator. Prof. Alice Pădureţu JOKES

Adunate de prof. Alina Petrescu

 Two women meet in the bus. “Tomorrow is my husband‟s birthday and I don‟t know what present to buy him,” one of them says. “Why don‟t you buy him a tie?” her friend asks. “I bought him one last year.” “Buy him a book,then.” “He has got one already.”  A famous actor met his stage director one morning. “I‟m afraid I shan‟t be able to act tonight.” “Why? Are you ill?” the director asked. “No,the prompter is”,the actor answered.

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

18


PRIETENII ELECTROTEHNICII

Prof. Maria Toma Dragi elevi, În numǎrul prezent al revistei vǎ adresez o nouǎ provocare, şi anume douǎ aplicaţii: una de recunoaştere a simbolurilor aparatelor din schemele electrice, cealaltǎ cu aplicaţii ale principalelor materiale electrotehnice. 1. Completaţi schema de mai jos cu aparatele electrice şi simbolurile lipsǎ:

2. Gǎsiţi corespondenţele între cele douǎ coloane (metale – utilizǎrile lor):

Aştept cu nerăbdare soluțiile propuse de voi pe adresa de e-mail revista.energetica@yahoo.com până la numărul următor!!! Și nu uitați, pentru rǎspunsuri corecte vǎ aşteaptǎ note pe mǎsurǎ în catalog! Succes!

EVENIMENT CULTURAL

Invitație la teatru

Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina are onoarea să găzduiască spectacolul “Sânziana și Pepelea” susținut de actorii Teatrului Național București și vă invită să luați parte la acest eveniment cultural pe data de 12 martie 2012. Prof. Alina Petrescu Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

19


DE VORBĂ CU …

Profesori

Întrebări: 1. Ce părere aveți despre măsurile luate la nivel de inspectorat, datorită ninsorilor abundente? 2. Ce alte măsuri credeți că ar fi fost necesare pentru depășirea situației? 3. Cum credeți că se vor recupera orele pierdute? Răspunsuri: Prof. Adrian Dumitran După părerea mea a fost corectă luarea măsurii de micșorare a programului precum și suspendarea cursurilor, care însă putea fi aprobată și cu câteva zile în urmă. O altă măsură ar fi fost o mai bună dezăpezire din partea autorităților. Recuperarea orelor pierdute ar putea fi făcută prin comprimarea materiei, pentru că sâmbăta nu toți elevii pot ajunge la școală. Deși, aș crede că începerea orelor de la ora 7 ar fi o idee bună. Prof. Elena Mitoi Consider că inspectoratul școlar a luat o măsură bună cu acele două zile suspendate, deși puteau fi mai multe zile suspendate, mult mai dificile. Programul scurt a fost o idee bună

pentru că circulația mașinilor a lăsat de dorit, mai ales după ora 18:00. Acum cred că problemele s-au rezolvat deși ar fi trebuit mai multă flexibilitate din partea inspectoratului în cazul absențelor elevilor. Pentru recuperarea orelor pierdute, cred că orice profesor poate comprima materia, fără a fi nevoie de ore suplimentare. Prof. Gheorghe Lamba Măsurile au fost bune și în același timp necesare. Comunitățile locale trebuiau să se implice mai mult la dezăpezirea drumurilor, cu precădere cele periferice. Fiecare profesor poate recupera materia în orele de curs, pentru că nu se va aplica compensarea acestor ore sâmbăta.

Elevi Întrebări: 1. Ce probleme ați întâmpinat, în ceea ce privește deplasarea către școală, probleme cauzate de condițiile meteo din ultima vreme? 2. Ce părere aveți despre măsurile luate? Ce alte măsuri credeți că ar fi trebuit impuse? 3. În ce măsură știrile de la TV sunt reale? Răspunsuri: Flavius Pavel, clasa a XII-a T Mirela Marica, clasa a XI-a T Datorită condițiilor meteo, autobuzul a Datorită zăpezii, am stat aproximativ o oră întârziat chiar și două ore, iar profesorii mi-au în stație. pus absențe. Măsurile ar fi trebuit luate cu o săptămână Consider că profesorii ar fi trebuit să ne în urmă. înțeleagă. Nu urmăresc știrile. Știrile de la TV sunt reale în proporție de Damian Bolovan, clasa a XI-a M2 70%. Nu au circulat mașinile din cauza drumului Iulia Cismaru, clasa a XII-a M1 imposibil de circulat. Drumul blocat, necurățat, implicit întârMăsurile sunt atât bune, cât și rele. zierea la ore, chiar și lipsa. Pierderea orelor poate fi ceva rău în privința Nu ar trebui recuperate orele, cu atât mai elevilor de clasele a XII-a, iar bune pentru că puțin în week-end, noi deja fiind foarte ocupați am stat acasă ținând cont de ce era afară. în ceea ce privește bacalaureatul. Știrile de la TV sunt adevărate, deși uneori Nu urmăresc știrile și nu aș putea să-mi se exagerează pentru audiență. exprim părerea. Interviu realizat de Ștefania Andrei și Ana-Maria Trăistaru, XI-M2 sub îndrumarea d-nei prof. Irina Tache

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

20


Catedra de informatică

CATEDRELE SE PREZINTĂ

Nr. crt.

Nume și prenume

Clasa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22.

Coman Andrei Crețu Silviu Constantin Cazan Cristian Coman Andrei Crețu Silviu Constantin Cazan Cristian Crețu Silviu Constantin Buzățoiu George Sabin Burloiu Vlad Țiței Alexandru Baban Răzvan Chirițoiu Vlad Cadar Vicențiu Bucșe Rareș Veselu Denisa Tudorache Ioana Sincariuc Taras Coman Andrei Rădulescu Virgil Istrate G. Andrei Anghel Daniel Tuțică Andreea

10M1 10M1 10M1 10M1 10M1 10M1 10M1 9M1 9M2 9M2 10M2 10B 10B 10B 10D 10D 10D 10M1 9M2 10E 9M2 9M2

Concurs

Premiul obținut

Etapa

Profesor îndrumător

Concurs InfoEducația-soft educațional

Premiul I

Județeană

Stoicescu Denisa

Concurs InfoEducația-pagini WEB

Mențiune

Județeană

Stoicescu Denisa

Concurs Informatică Aplicată (CIA) Concurs Informatică Aplicată (CIA) Concurs Informatică Aplicată (CIA) Concurs Informatică Aplicată (CIA) Concurs Informatică Aplicată (CIA) Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul” Concursul Județean “Lumea fantastică a basmelor și calculatorul”

Mențiune Mențiune Mențiune Mențiune Mențiune Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Mențiune Mențiune Mențiune Mențiune Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Mențiune

Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană Județeană

Stoicescu Denisa Stoicescu Denisa Tache Irina Tache Irina Tache Irina Stoicescu Denisa Stoicescu Denisa Stoicescu Denisa Stoicescu Denisa Stoicescu Denisa Stoicescu Denisa Stoicescu Denisa Tache Irina Tache Irina Tache Irina Tache Irina

21 Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012


Rădulescu Virgil, IX M2, Premiul I

Chirițoiu Vlad, X-B, Premiul I

Bucșe Rareș, 10B, Premiul III

Anghel Daniel, IX M2, Premiul III

Cadar Vicențiu, 10B, Premiul II

Veselu Denisa, 10D, Mențiune

Istrate G. Andrei, X E, Premiul II

Tudorache Ioana, 10D, Mențiune

Lumea basmelor ,leaganul copilariei !

Văzând cum băiatul poartă o cunună din florile sale, dansând cu ea, copacul se simţea fericit. Îl aproba cu ramurile sale; cânta în bătaia vântului. Băiatul a crescut şi mai mult. A început să se caţere în copac, legănându-se pe ramurile sale. Ori de câte ori se odihnea pe ele, copacul se simţea fericit. Iubirea este întotdeauna fericită atunci când altcineva se poate sprijini de ea; egoul nu este fericit decât atunci când altcineva îl reconfortează..

Sincariuc Taras, 10D, Mențiune

Coman Andrei, 10M1, Mențiune

Tuțică Andreea, IX M2, Mențiune

22 Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012


ERATĂ La articolul „Volunteers for the soul”, apărut la rubrica “Jurnal intercultural”, în revista “Energia”, serie nouă, nr. 4, din decembrie 2011: Only God can make miracles, but we can give Him a hand.

Dezlegările jocurilor din numărul trecut: English-My Love AB: ENGLISH LANGUAGES 1. French 9. Hungarian 2. Norwegian 10. Japanese 3. German 11. Portuguese 4. Chinese 12. Russian 5. Polish 13. Italian 6. Bulgarian 14. Greek 7. Danish 15. Swedish 8. English 16. Spanish Prietenii electrotehnicii Soluţiile exerciţiilor propuse în numǎrul trecut: a) R2 = 45 Ω; b) U3 = 390 V; c) I1 = 2 A; I2 = 4A; d) Q3 = 4,212MJ.

COORDONATORI: Prof. Tache Irina Prof. Petrescu Alina COPERTA: Manea Larisa Mateiuc Constantin GRAFICĂ ŞI TEHNOREDACTARE: Prof. Tache Irina Tudor Cătălina Manea Larisa REPORTERI: Andrei Ştefania Trăistaru Ana-Maria Catinca Simona TRADUCERE: Coman Andrei Laurențiu Gangeruc Raluca Ciobanu Sebastian REDACTORI: Malea Ioana Popescu Iuliana Mușat Gabriela Labeș Cristina

Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012


Energia, Serie nouă, nr. 5, martie 2012

Revista energia nr.5  

Revista Liceul Tehnologic Energetic Campina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you