Page 1

Fiskerbladet September 2011

Fremgang i 2011 for både fiskeri og gods - fremgangen for fiskeriet fortsætter i Thyborøn Den flotte fremgang i rekordåret 2010 – hvor der blev landet fisk for 685 mio. kr i Thyborøn Havn – fortsætter i 2011. For industrifiskeriet har 2010 og 2011 budt på både et godt fiskeri og særdeles gode priser. Det har været rigtigt godt for erhvervet, som har været trængt af restriktive kvoter og utilfredsstillende priser gennem en længere periode siden 2002. Udviklingen for konsumfiskeriet har ikke været helt så turbulent, men også her er der igen i år en pæn fremgang. Der har altid været store udsving indenfor fiskeriet – og lige nu hjælper ”konjunkturerne” med den fremgang, som vi oplever. Men der er også gjort en stor indsats af alle aktører på Thyborøn Havn for at vende udvik-

lingen – og det har helt sikkert også sin del af æren for fremgangen. Thyborøn Fiskeauktion har arbejdet meget intenst med at sikre flere opkøbere til Internet auktionen og dermed sikre de rigtige priser, ligesom fiskerne også har tilpasset sig de stigende krav til kvalitet for at få de bedst mulige priser for deres landinger. For godsomsætningen så vi et stort fald i 2010 – en lidt forsinket følge af finanskrisen og det deraf følgende markante faldt i aktiviteten i samfundsøkonomien og ikke mindst indenfor byggesektoren. Heldigvis ser vi nu fremgange på over 50 % på godsmængderne til Thyborøn Havn – så vi er på rette vej også der.

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 1

11


Forstærkning af Sydhalen - Sikring af yderværker mod dønninger i Thyborøn Kanal Oprindeligt lå Sydhalen udenfor havnen og strakte sig fra arealet, hvor fiskemelsfabrikken TripleNine Fish Protein A.m.b.A. ligger. Deraf kommer navnet Sydhalevej. Med de gentagne havneudvidelser er Sydhalen blevet mere og mere inddraget i havneområdet, og

dens oprindelige funktion som dige ud mod Nissum Bredning er ændret til at være en del af havnens yderværker med stenkastninger på ydersiden over en lang strækning. På strækningen mellem Søndre Mole og Færgehavnen er der endog blevet anlagt areal og stenkast-

vestjyskbank.dk/thyboroen

12

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 1

ning udenfor Sydhalen. Syd for Færgelejet ses den oprindelige del af Sydhalen – i daglig tale også kaldet Holmen. Skråningsbeskyttelsen på ydersiden er fornyet og forstærket flere gange. Netop nu er et forstærkningsprojekt i gang nord for Færgelejet, og en færdiggø-

relse af den allersydligste del på Holmen. VG Entreprenør A/S er i gang med at forhøje kronen og forstærke stenkastningen med 1-3 tons brudsten fra Norge og gøre beskyttelsen af Holmen færdig med en stenkastning af 300-1000 tons brudsten.

vestjyskbank.dk/hvidesande

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Rev Erik Bonde-q

Gode besejlingsforhold - Mens Thyborøn Havn håber på 10 meters vanddybde. Mens vi afventer resultaterne af forundersøgelserne vedrørende etablering af 10 meters vanddybde, har vi heldigvis historisk gode besejlingsforhold. Naturen har været os gunstig, men der er også oprenset præventivt i havneindsejlingen og langs fyrlinjen. Kystdirektoratet har kunnet bruge de oprensede materialer til kystfodring, og der er oprenset til en god dybde. Der er i år oprenset ca. 200.000 kubikmeter sand. Der er oprenset både i indsejlingssektoren foran havneindsejlingen og i fyrlinjen. Der er ikke oprenset direkte på ”Sandpuden” ved høfde 63. Det kræver i øvrigt også en særlig tilladelse, da den ligger uden for sejlrenden.

der vil være forbundet med uddybningen. Thyborøn Havn og vore brugere ser med spænding frem til den afsluttende rapport, da besejling af Thyborøn Havn med 10 meter vil få afgørende betydning for Havnens status som en af de største fiskerihavne i Danmark, og det vil også få stor betydning for udvikling af godsområdet.

Der er i Havnepakke II bevilget 1 mio. kr. til forundersøgelser om etablering af 10 meters besejlingsdybde i Thyborøn Kanal. Surveyskibet Maddog har foretaget havbundsundersøgelser både med ekkolod og sonar, derudover er der taget boreprøver for at undersøge bundens beskaffenhed. Undersøgelserne er nu afsluttet, og der bliver udarbejdet en rapport. Det forventes at rapporten vil foreslå forskellige muligheder for en uddybet sejlrende og hvilke omkostninger, Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

05/08/05

Erik Bonde Erik Bonde

Rev Erik Bonde-q

05/08/05

9:49

Side 1

9:49

Side 1

Registreret Revisor FRR

Venøvej 3 . 7680 Thyborøn Havn . Telefon 97 83 19 00 - 97 83 14 94 Telefax 96 90 00 80 . E-mail: erik@erikbonde.dk . www.erikbonde.dk

Registreret Revisor FRR

Venøvej 3 . 7680 Thyborøn Havn . Telefon 97 83 19 00 - 97 83 14 94 . www.erikbonde.dk

Seaside Hotel 96 & Ferielejligheder ved havnenerik@erikbonde.dk og ikke Telefax 90 00 80ligger . E-mail: langt fra havet, som den pragtfulde udsigt fra værelser og lejligheder også vidner om.

HOTEL • THYBORØN

www.seasidehotel.dk • Tlf. 9783 1244

Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 fredag kl. 09.00-15.00 TripleNine tlf. 79 120 999 Kl. 16.00 - 08.00 Vægten tlf 96 900 432 Kristian Lilleøre privat 97 832 483 Christian Bisgaard tlf. 21 775 999 Erik Bonde Pedersen privat 75 167 860 mobil 40 355 999 Tilmelding via Lyngby Radio eller fax 96 900 434

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 1

13


Vi er stolte over Thyborøn Havn - og vi kæmper for at holde land og vand fri for affald Det ærgrer os alle – både lokale og vore mange gæster – når der ikke er rent og pænt på den havn, som vi er så stolte af. Derfor er vi også glade, når vi får henvendelser om, vi kan gøre lidt ekstra det ene eller det andet sted. Naturligvis er Thyborøn Havn også en arbejdsplads, det er netop det charmerende, og det må man gerne kunne se. Men når det flyder med papiraffald på pladserne eller i lystbådehavnen – som det ses på billedet - er det noget svineri. Det samler sig ofte i en uskøn blanding af ålegræs, tomme flasker, plastikposer samt pap og papir. Desværre er det næsten umuligt at opfiske affaldet fra havnebassinet. Vi

14

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 1

gør vores bedste, når det samler sig i hjørner og kroge. Det er ofte i Nordre Inderhavn mellem lystbåde – som der naturligvis også skal tages hensyn til – og det kan kun tages med håndkraft.

brug de opstillede affaldscontainere både til stort og småt affald – og hjælp os med at holde Thyborøn Havn ren til glæde for os alle.

Derfor denne appel om at medvirke til at undgå mest muligt affald kommer på afveje –

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Dette billede er sendt til os af Alexander Witt efter et besøg i Thyborøn d. 28 juni. Billedet viser tydelig de udfordringer Thyborøn Havn og Turistforeningen (som står for lystbådehavnen) har. Vi opsamler dagligt affald fra havnen i Thyborøn og helst uden at genere/skade fartøjerne – men som det fremgår samler vind og strøm alligevel affald i hjørner af havnen. Billedet viser også hvor mange forskellige forureningskilder, der er repræsenteret. Vi vil

gerne både begrænse forureningen ved kilden og afhjælpe de generende konsekvenser af forureningen. Det er et langt sejt træk. Vi opfordrer til, at man henvender sig til havnevagten, hvis man observerer flydende affald eller forurening, helst når det observeres, da det spredes hurtigt, når vinden vender. Vi vil så fra sag til sag vurdere den mulige indsats.

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 1

15


Områdefornyelse - Ombygning og forskønnelse af pladsen ved Den røde Hal

Det bemærkes, at der er gjort noget ud af at forskønne den nordlige del af Havnen. Som led i Lemvig Kommunes gennemførelse af Helhedsplan Thyborøn er parkeringspladsen ved Den Røde Hal forbedret. Der er lagt en flot ny belægning svarende til den anvendte i Bredgade.

Parkeringspladserne er vendt og ændret til en skråparkering langs Havnegade. På modsatte side af Havnegade er fortovet videreført med store fliser, så det svarer til den omlagte plads, og belysningen er fornyet med nye master og lamper.

Der er med disse forbedringer skabt en perfekt ramme om Den Røde Hal – og hallen fremstår nu flottere end nogensinde.

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168

16

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 1

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Hovedistandsættelse af fiskebroer - Bevarelse af miljøet Fiskebroerne i den nordlige del af havnen hovedistandsættes med tilskud fra EU. Projektet omfatter træbroerne Midterpier (omtalt andet sted i bladet som et af de oprindelige anlæg i havnen) og Vinkelpier (bygget i 1953) samt 3 lossebroer af beton ved Den Hvide Hal. På Midterpier fornyes afviserbjælkerne på siderne og ham-

meren samt enkelte broplanker, og der etableres nye og tidssvarende eltavler på broen. Vinkelpier får samme fornyelse af træværket som Midterpier, men dens træ er mere medtaget, og der foretages også fornyelser og forstærkninger inde i selve konstruktionen. På betonbroerne repareres broplanker og broens sider.

Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 fredag kl. 09.00-15.00 TripleNine tlf. 79 120 999 Kl. 16.00 - 08.00 Vægten tlf 96 900 432 Kristian Lilleøre privat 97 832 483 Christian Bisgaard tlf. 21 775 999 Erik Bonde Pedersen privat 75 167 860 mobil 40 355 999 Tilmelding via Lyngby Radio eller fax 96 900 434

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 1

17


Havneudvikling - en kontinuert proces i snart 100 år - Fortsat fokus på masterplan og udvidelser I Thyborøn Havns arkiver findes ”Havnens første masterplan” fra 1914/15. Planen ses på tegningen hvor de enkle havneanlæg, er fremhævet med rødt. Anlæggene nord for indsejlingen findes stadig i havnen, dog i forstærkede og fornyede udgaver. Ydermolen nord for indsejlingen findes som en del af Kanalmolen, kajen mod nord (den første kaj i havnen) findes også på samme sted, og molen med jernbanen findes også i dag som Midterpier. Den sydlige mole er fjernet i tidens løb i takt med havnens udvidelser (også dengang) mod syd. Teksten til planen angiver bl.a.: Thyborøn Havn er en del af de paa lov af 29. maj 1914 opførte Arbejder ved Thyborøn Kanal, omfattende en Havn paa Sydsiden (400,000 Kr.), en Havmole paa Nordsiden (1,050,000 Kr.) og et Løb over Fjordgrundene til Skibe med 4 m Dybtgaaende (350,000 Kr.), i alt en Bevilling paa 1,800,000 kr. Thyboron VVS og blik-q

Da havnen blev anlagt, blev den målt med størrelsen på Lemvig Havn. Midterpier blev anlagt på den daværende høfde 64, og den deler havnen i to dele, den sydlige del på 3,3 ha (lidt større end Lemvig Vesthavn) og den nordlige del, 0,9 ha (lidt større end Lemvig Østhavn). Ud over selve havnen blev der samtidigt investeret i havmoler (høfde 59 og 72) til sikring af besejlingen ind i den vestlige Limfjord. Det er imponerende, hvordan en investering i infrastruktur i 1914 på ”kun” 0,4 mio. kr. har udviklet sig, og hvad den har ført til og betyder for egnen. Thyborøn Havns bestyrelse mødes d. 1. – 2. september til bestyrelsesseminar i Skagen, og her vil der igen være nye udvidelser af Thyborøn Havn på agendaen. Skaarup og Salskov-q 22/08/05

28/10/0

• Motor, maskin- og aluminiumsværksted • Forhandler af motorer fra Volvo Penta og Detroit Diesel Nordsøvej 34 • 7680 Thyborøn Tlf. 97 83 18 22 • Fax 97 83 19 61 E-mail: info@skaarup-salskov.dk

18

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 1

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net

Havnenyt september 2011  

Havnenyt september 2011

Havnenyt september 2011  

Havnenyt september 2011

Advertisement