Page 1

Fiskerbladet Maj 2011

Markedsorienteret Kraftcenter - udviklingen styrkes med investeringsplan på 137 mio. kr.

Thyborøn Havn er et kraftcenter for Nordvestjylland og havde i 2010 det højeste aktivitetsniveau nogensinde. Virksomhederne i Thyborøn besidder en fantastisk evne og vilje til at supplere hinanden, og det giver en fortsat stigende bevågenhed. Det er også baggrunden for den ambitiøse investeringsplan, som Havnebestyrelsen har vedtaget med en kraftig udvidelse af Havnens investerings budget for de kommende 2 år. De 60 mio. kr. til Thyborøn i Havnepakke II har sat turbo på projekteringen af nye anlæg i Thyborøn. Midlerne skal suppleres med betydelige investeringer fra Havnen selv, og det giver en investeringsplan for de kommende 2 år på i alt

137 mio. kr.. Hertil kommer så projekterne om større vanddybde i Thyborøn Kanal og en omfartsvej ved Klinkby. Det mest omfattende projekt er etableringen af tørdokken og etablering af de omkringliggende arealer med tilstrækkelig besejlingsdybde, et nyt havnebassin og en 100 meter lang kaj. Tilskuddet til denne del er dog sendt til notifikation i EU og afventer dermed denne godkendelse inden byggeriet igangsættes. Der er dog fortsat en meget stram tidsplan og stor travlhed med de nødvendige aktiviteter, som skal gennemføres, for at vi kan være klar til ibrugtagning af det samlede anlæg inden udgangen af 2012. Gennem Thyborøn Havns første 10 år som Kommunal

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

selvstyrehavn er det lykkedes at skabe betydelige fremskridt og store vigtige udvidelser til glæde for aktiviteten på Thyborøn Havn. 10 års investeringer for godt 180 mio. kr har givet os fremgang, og den positive udvik-

ling skal yderligere forstærkes med de kommende udvidelser. Det giver helt nye muligheder for fortsat vækst og grund til optimisme for Thyborøn Havn.

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 1 1

9


Sydhavnsudvidelsen afsluttet - udflytningen fra værftshavn gennemføres i 2011

Udvidelsen af Thyborøn Sydhavn etape 2 er nået til vejs ende, og der er investeret ca. 75 mio. kr. i nye havne anlæg og arealer, siden de første planer blev lavet i 2004, og den første entreprise startede i 2006. Sydhavnsområdet omfatter nu 365.000 m² landareal, 180 m kaj beregnet til 9 m vanddybde, 130 m kaj beregnet til 4,5 m vanddybde og ca. 1,5 km stenkastninger omkring landarealet.

Området er primært etableret som et center for sortering og omsætning af grus fra Jyske Rev, men der pågår dog også andre aktiviteter, og der er fortsat mulighed for flere nye kunder. Der har helt fra starten været god interesse fra flere firmaers side for at etablere sig på stedet. Der er p.t. aftaler med fire firmaer om flytning til området. Indflytningen af de omtalte firmaer skal være tilendebragt senest med udgan-

gen af indeværende år, og gerne inden september måned. Der vil dog fortsat være en arealreserve tilbage, som havnerelevante firmaer vil kunne lægge billet ind på. Thyborøn NordsøRal A/S og Rohde Nielsen A/S har taget sine arealer i brug. Den næste i rækken er Kroghs A/S, som har planlagt indretningen af sin plads og forbereder sig på at gennemføre flytningen i løbet af sommeren. NCC er den fjerde og sidste, som skal starte sin flytning 1. juni. Sydhavnsområdet er en væsentligste del af grundlaget for Havnens godsomsætning.

vestjyskbank.dk/thyboroen

10

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 1 1

Omsætningen af sten og grus fra området nåede sit hidtidige største niveau i 2008 og 2009 med 1 mio. tons. En kraftig nedgang i byggebranchen i 2010 sendte omsætningen i et dramatisk fald til en godsomsætning af sten og grus på 410.000 tons. Vi tror dog hermed at bunden er nået, og håber at vi igen vil se fremgang i forretningsområdet i de kommende år. Mod sydvest er efterladt et mindre vandhul, som vil kunne modtage opgravet fyld i forbindelse med genetablering af Haarum Havn.

vestjyskbank.dk/hvidesande

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Rev Erik Bonde-q

Sennepsgasbombe fundet på kajen - Alvorlig hændelse på Thyborøn Havn Under den daglige oprydning på havnekajerne fandt Thyborøn Havns personale en sennepsgasbombe, der lå sammen med noget opfisket affald. Området blev afspærret, og minører, politi og beredskabet blev tilkaldt. Fjernelse af bomben og rengøring af kajer og andre områder blev nu håndteret af beredskabet i samarbejde med minørerne, og de, der eventuelt have haft kontakt med sennepsgassen, blev nu observeret. Flere blev undersøgt på hospitalet for en sikkerheds skyld. En medarbejder fra Thyborøn Havn viste symptomer på sennepsgaspåvirkning og er stadig stærkt påvirket af kontakt med gassen.

05/08/05

Erik Bonde

9:49

Side 1

Registreret Revisor FRR

Venøvej 3 . 7680 Thyborøn Havn . Telefon 97 83 19 00 - 97 83 14 94 Telefax 96 90 00 80 . E-mail: erik@erikbonde.dk . www.erikbonde.dk

omhyggelige med at følge reglerne for affaldshåndtering. Det er ikke tilladt at smide affald på kajerne på Thyborøn Havn. Hvis man har større mængder opfisket affald, skal man rekvirere en affaldscontainer fra Havnen gennem Havnevagten. Det er meget vigtigt at holde afstand og tilkalde Havnevagten, hvis man ser en mistænkelig genstand på kajen eller i affaldscontainere på Havnen. Hvis man opfisker en mistænkelig genstand, skal man følge anvisningerne i fiskeriårbogen, og er man i tvivl kan man kontakte Søværnets Operative Kommando (SOK).

Hændelsen er meget alvorligt, og alle bør lære af det.

Thyborøn Havn har skærpet sine procedurer vedrørende håndtering af mistænkelige genstande. Samtidig appellerer vi til fiskerne om at være Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 1 1

11


Oprydningskampagne på Thyborøn Havn - vi opfordrer alle til en fælles indsats Thyborøn Havn starter i uge 17 en oprydningskampagne på havnen. Som det ses på kortet, har vi delt Havnen op i områder, hvor vi i hver enkelt uge sætter ekstra fokus. Hvis man har problemer med oprydning eller ligger inde med driftsaffald fra skibe, kan man kontakte vore servicemedarbejdere i området eller havnevagten på telefon nr. 9783

12

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 1 1

1188, og Thyborøn Havn vil så, hvis det er muligt, yde fornødent assistance. I forbindelse med oprydningskampagnen er det ekstra vigtigt, at alt oplagt grej på Havnens arealer er behørigt afmærket. Grej der ikke er afmærket vil blive fjernet og opbevaret ved Cheminovas ludtank i 3 måneder, hvorefter det vil blive destrueret, hvis vi ikke har fun-

det en ejer. Det gælder også alle trawl på trawlstræk, på ”Marken” og oplagt grej på alle Havnens arealer, også foran de forskellige redskabshuse. Skovlpladsen trænger også til et ekstra eftersyn, så hvis der er skovle på skovlpladsen, der ikke er behørigt mærket op, vil de blive fjernet og opbevaret i 3 måneder lige som andet gods fundet på Havnens arealer.

Thyborøn Havn vil i samme oprydningskampagne henstille til areallejere på Havnen om at rydde op på deres arealer, så Havnen igen kan fremstå opryddet og indbydende for alle brugere. Vi glæder os til oprydningskampagnen og opfordrer alle til at trække på vores hjælp, hvor det er muligt.

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Gode vaner

- for fangst og håndtering ombord… Konsumfisk har udarbejdet en kvalitetshåndbog, som vi kalder ”Gode vaner”. Formålet er at sætte fokus på, hvordan fiskeren med ganske få ændringer af arbejdsrutiner kan forbedre kvaliteten på den fisk, som fanges og landes af fiskere i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Håndbogen er lavet af fiskere til fiskere, og den er netop sendt ud til alle konsum fiskere i de tre havne. Vi håber således, at materialet kan medvirke til dialog og læring på kryds og tværs. Kvalitetshåndbogen findes i to udgaver. En lille ”pixi” udgave, hvor vi ganske kort beskriver, hvordan fiskeren med få gode vaner, kan være med til at give kvaliteten af sine fisk et løft og samtidig øge indtjeningen. Derudover er der lavet en mere udførlig rapport, hvor vi kommer med eksempler og fakta på, hvordan der opnås en superkvalitet.

Det er yderst vigtig for såvel prisen på fisken som omdømmet ude på det store verdensmarked, at dansk fisk er af høj kvalitet. Kvalitetsfisk opnår man ved, at den behandles med omhu, lige fra den lander på dækket og til den sættes på bordet hos forbrugerne. Fiskeren har her en stor rolle at spille. Det er nemlig vigtigt, at fisken får den rigtige behandling lige fra starten. Kvalitetshåndbogen fra Konsumfisk kommer således med eksempler og fakta på, hvordan man opnår en superkvalitet. Materialet kan ses på www. konsumfisk.dk. Vi er interesseret i en dialog om materialet, så har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at henvende dig til fiskeriforeningerne i en af de tre havne eller Konsumfisk. Tekst & foto: Konsumfisk

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 1 1

13


Omsætningsrekord og pænt overskud - omsætning på 30,9 mio. kr. gav overskud på 5,9 mio. kr. Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168

Thyborøn Havn har nu afsluttet sit regnskab for 2010, og omsætningen overstiger for første gang 30 mio. kr.. Det er en fremgang fra 2009 på 4,3 mio. kr eller 16,3 %. Omkostningerne steg i samme periode kun med 3 %, og overskuddet viser dermed en fremgang fra 2,3 mio. kr. til 5,9 mio. kr.. Efter 10 år som Kommunal Selvstyrehavn er egenkapitalen på 53,2 mio. kr og balancen på 124,9 mio. kr..

14

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 1 1

Der er i 2010 investeret for 14 mio. kr. og i hele perioden, siden 2001, for mere end 180 mio. kr.. Thyborøn Havns bestyrelse har netop vedtaget en meget ambitiøs investeringsplan for de kommende 2 år med samlede investeringer på 137 mio. kr., samt besluttet at igangsætte en proces om yderligere udvidelse af Havnens arealer for at kunne imødekomme eventuelt nye arealkrævende kunder.

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Thyborøn som vindmøllehavn - spændende samarbejde med Envision Energy Envision Energy har hovedkontor i Jiangyin nordøst for Shanghai i Kina, men har også et innovationscenter placeret i Silkeborg. Målet er herfra at udvikle de næste generationer af offshore vindmøller og til at opnå det mål, har virksomheden indgået en samarbejdsaftale med Thyborøn Havn. Samarbejdsaftalen med Envision Energy omfatter etablering af et testcenter og mulighed for udvikling af Thyborøn Havn som ”Logistik-hub Nordsø”. Det er Thyborøn Havns første indtræden i vindmøllesegmentet, og vi er meget opsatte på at forfølge mulighederne på dette spændende nye område. Når valget er faldet på Thyborøn, er det for at sikre nærheden mellem udviklingsaktiviteterne i Silkeborg og de først producerede møller. ”Logistik-hub Nordsø” skal servicere prototyper og 0-serie aktiviteter samt fremtidige salgsprojekter i den danske og norske del af Nordsøen. Samtidig er det afgørende at det lykkes at etablere en test site til virksomhedens første prototype. Det er der allerede igangsat en planprocedure for at sikre, og den forventes gennemført i indeværende år. Thyborøns geografiske placering samt fordelagtige vindforhold har altså været afgørende for, at valget faldt ud til Thyborøn Havns fordel. Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 fredag kl. 09.00-15.00 TripleNine tlf. 79 120 999 Kl. 16.00 - 08.00 Vægten tlf 96 900 432 Kristian Lilleøre privat 97 832 483 Christian Bisgaard tlf. 21 775 999 Erik Bonde Pedersen privat 75 167 860 mobil 40 355 999 Tilmelding via Lyngby Radio eller fax 96 900 434

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 1 1

15


Skaarup og Salskov-q

22/08/05 Thyboron VVS og blik-q

28/10/0

Yderligere arealudvidelse planlægges - VVM forberedes på udvidelse af Sydhavnen

• Motor, maskin- og aluminiumsværksted • Forhandler af motorer fra Volvo Penta og Detroit Diesel Nordsøvej 34 • 7680 Thyborøn Tlf. 97 83 18 22 • Fax 97 83 19 61 E-mail: info@skaarup-salskov.dk

Seaside Hotel & Ferielejligheder ligger ved havnen og ikke langt fra havet, som den pragtfulde udsigt fra værelser og lejligheder også vidner om.

HOTEL • THYBORØN

www.seasidehotel.dk • Tlf. 9783 1244

16

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 1 1

Udvidelsen af Sydhavnen startede i 2006, og siden er arealet allerede udvidet en gang med en VVM, som blev godkendt i 2009. De nuværende arealer er endnu ikke fuldt udnyttet, men med de foreliggende aftaler med grusoperatører og den nylige kontrakt med Envision Energi kan et yderligere arealbehov opstå indenfor en årrække. Derfor er der igangsat udarbejdelse af plangrundlag til endnu en udvidelse af havneområdet

– helt ned til vindmølledæmningen. Der vil gennem de kommende ca. 2 år blive gennemført en VVM. Den skal redegøre for konsekvenserne af en udvidelse, herunder betydning for byområdet i Thyborøn og hensynet til Natura 2000 områderne. Store arealreserver er et af Havnens bedste salgsargumenter for at få nye kunder i butikken, og derfor må forberedelserne igangsættes i god tid.

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net

Havnenyt maj 2011  

Havnenyt maj 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you