Page 1


Lendvai Péter Gergely Szántó István


A DOLGOK AZONOS ÉS ELTÉRŐ ÁLLÁSA Lendvai Péter Gergely és Szántó István kiállítása

A két művész kiállításának címe – Konstelláció 77 · 78 – beszédes és a lényegre koncentráló: a konstelláció fogalma az összefüggésekre, a megfelelésekre, az egybeesésekre, a dolgok állását meghatározó körülmények azonosságára, míg a 77-es és 78-as szám Lendvai Péter Gergely üvegművész és Szántó István festőművész születési évszámára utal. Az azonosságok a napjainkra immár a jelenkori magyar képzőművészet középgenerációjának alkotóihoz kapcsolható két művész pályaképében, szemléletében – és az eltérő alkotóterületek ellenére – törekvéseiben és alkotómódszerében is felfedezhetők, de természetesen az önállóság, az egyéni törekvés is munkásságuk fontos jellemzője. Mindketten a Dunántúlról indultak – Lendvai Péter Gergely Kaposváron, Szántó István Szombathelyen kezdte meg felkészülését –, majd az ezredfordulót megelőző és követő években a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán, illetve Egyetemen találkozva végezték tanulmányaikat. Lendvai grafikusként, Szántó festőként végzett, de Lendvai már itt és már ekkor, a Magyar Iparművészeti Egyetem kurzusait látogatva az üvegművészet felé orientálódott. Ezután mindkét alkotó pályakezdő szakaszában meghatározó volt a hosszabb külföldi időzés, illetve munkálkodás: Lendvai Új-Zélandon, Szántó Bécsben és Londonban tájékozódott és dolgozott, hogy aztán a 2010-es években ismét összetalálkozzanak, ezúttal Sopronban. A nagy művészeti múltú városban Szántó István 2010-ben kezdte meg művészpedagógusi munkásságát, és 2012-ben Lendvai is itt telepedett le családjával: napjainkban mindketten a Handler Nándor Szakképző Iskola művész-tanáraiként tevékenykednek. Mind formailag, mind technikailag két, egymástól határozottan elkülönülő műcsoportba rendeződnek Lendvai Péter Gergely a közelmúlt éveiben, 2014-ben és 2015-ben készült alkotásai: a hideg megmunkálással, ragasztással és csiszolással alakított hasáb-, és a meleg eljárással, a tradicionális üvegfúvás technikájával készült, kúpszerű alakzatba foglalt kompozíciók. Mindkét műcsoport fontos alkotóeleme az üvegbe illesztett rézlemez: a hasábok rétegei közé helyezett-foglalt, geometrikus jellegű, órákra, óraalkatrészekre, óraszekrényekre, óratornyokra emlékeztető, több rétegben egymás mögé helyezett sík lapkivágatok, illetve az üvegkúpokba ágyazódó, de a tömegükből kilépő, felületüket határoló, emberi arcokat idéző, domborművekként megjelenő, zord maszkok.


Más és más tartalmi köröket, gondolati tartományokat megidézők-megszólaltatók a tárgyszerű, rideg geometriával élő hasábok, és az organikus jellegű, emberi arcokat megjelenítő kúp-plasztikák, amelyeknek patinázott sárga- és vörösréz fém-elemei különös színárnyalatok, színhatások, reflexek élesztői az üvegrétegekben, illetve üvegtömbökben. A hasáb-üvegszobrok rézlemez-lapjainak illuzionisztikus egymásba-kapcsolódásával, összemosódásával, a nézőpontok változtatása révén egy-egy részletnek az eredeti összefüggésekből való kimetsződésével az idő tünékenységével, megfoghatatlanságával szembesülhetünk, míg a maszkokkal egyesített üvegkúpok a régmúlt korokba, a törzsi kultúrák félelmekkel, fenyegetettségekkel és fenyegetésekkel áthatott világába, a totemisztikus rekvizitumok titkokkal övezett szférájába, esetenként a középkori kőfaragványokra hivatkozó-emlékeztető motívumok körébe kalauzolnak. E műcsoporthoz kapcsolódik mind formailag, mind tematikailag az a Haláltánc-üvegkoponya-együttes, amely függesztett installációként, egyszersmind az üvegszobor gazdag térszervező effektusait kiaknázó, rendkívül izgalmas kompozícióként, az üveg-szobortárgy transzparens térbe-illesztésének leleményes műveként jelenik meg. Szántó István gazdag változatosságú, főként nagyméretű kompozíciókból összeállított műegyüttese a közelmúlt öt évéből válogatott munkákat: olajjal vászonra festett alkotásokat, a manapság meglehetősen ritka enkausztika – viaszfestés, viasszal kevert festék – eljárásával készült műveket, valamint áttört falemez-kompozíciókat és papírkivágásokat sorakoztat fel. Az elvont és a konkrét, a geometrikus/organikus és tárgyszerű ornamentika-elemeket önálló formában kiemelő vagy ismétlődőn, egymás mellett és fölött futó, szimmetrikus vagy tükröztetett rendszerben megjelenítő, és a figuratív motívumokat hol különálló kompozíciókban, hol az ornamensekkel együttesen a szemlélő elé táró képi világ alapvető jellemzője az emblematikus jelleg és a síkszerűség, illetve az egymás mögé helyezett képsíkok rétegzettsége: az áttört képfelület és a mögötte megjelenő árnyék egymásba-játszása. A fekete-fehér kontraszton túl a színek e képalkotó metódusban már-már másodlagos szerepűek, a rajzosság által háttérbe, vagy a monokrómiába szorítottak. A részletek helyett a lényegre koncentrál Szántó István a képet általában képtárggyá, már-már domborművé avató „festészete”, amely a sziluett, a körvonal,


a negatív által hangsúlyozott pozitív, és a pozitív által megrajzolódó negatív forma révén merevíti ki a szimbolikus jelentéseket hordozó szíveket, bábokat, a mézeskalács-formákat – hangsúlyosan a lovas huszárokat –, a fogadalmi tárgyakat, a Szent Mihály-alakokat, a különböző állati teremtményeket. A népművészeti motívumokkal, a népi tradícióval, a vallásos hagyománnyal szoros kapcsolatot reprezentáló műegyüttesben különálló, sokatmondó alkotásként bukkan fel a Joseph Beuys munkásságának inspirációjára készült Viaszágy című kompozíció, amelyet tárgyiasult formában korábban Pécsen készített el a művész, és amely egy megrázó személyes, családi élmény hatására született, és szimbolikája révén ugyancsak a votívok – fogadalmi tárgyak és képek – jelenségére reflektál. Az egymástól távoli művészeti ágazatokban, egymástól különböző alkotóterületeken – más és más anyagokkal és technikákkal – dolgozó két művész közös kiállításán a számos eltérő kezdeményezés ellenére, a karakteresen önálló alkotói törekvéseket jellemző vonások mellett számos összekötő kapocsra, közös nevezőre figyelhetünk fel. Azonosságra utal a művek tárgyiasulását, tárgyiasítását meghatározó, progresszív szemlélet: a hagyományos, a konvencionális műtárgy-forma elvetése, és az új keretek és mű-státusok, különleges pozíciók kidolgozásának-létrehozásának szándéka, amely tetten érhető már a különleges anyagok és az egyéni technikák alkalmazásában is. Fontos közös jellemző a síkszerű elemek alkalmazása és a térbe szervezés illuzionisztikus eszközökkel, a fényárnyék-hatásokkal való kezelése, és a térbeliség rétegzettségekkel, a síkok egymás mögé helyezésével történő indukciója is. Az organikus és a geometrikus nyelv, formálás párhuzamos jelenlétének regisztrálása mellett megállapítható az is, hogy Lendvai Péter Gergely és Szántó István is a tömör, a részletezést elvető, jelszerű, emblematikus összefoglalás, a szimbolikus összegzés és kifejezés alkotójaként lép fel. És mindezen formai-stilisztikai megegyezéseken túl a tematikai-tartalmi körök rokonsága is könnyen felismerhető: az üvegművész Lendvai Péter Gergely és a festőművész Szántó István is a múlt mélységes kútjába tekint, a tradíciók által ránk hagyományozott örökséget kutatja, hogy a jelenkor emberének létezésének titkait, megmagyarázhatatlan, furcsa jelenségeit tükröztethesse és megfejthesse. A két művész kiállítása által körvonalazódó művészeti párhuzamok és azonosságok talán ezért is invitálják szerteágazó, új és új irányokat nyitó-felfedeztető befogadói utakra a tárlat műveinek szemlélőit. Wehner Tibor


Szántó iStván szív votív heArt votive 2015 enkausztika fatábla encaustic–plywood 250 x 200 cm


FAun 2015 hutaüveg, vörösréz hot sculpted glass with copper 28 x 7 x 8 cm

Lovag Knight 2015 hutaüveg, sárgaréz hot sculpted glass with brass 30,5 x 8x 7,5 cm

Lord 2015 hutaüveg, vörösréz hot sculpted glass with copper 29,5 x 8x 8 cm


(00-36) 30–997–8993 lendvai.design@gmail.com www.glass-art.hu

Lendvai Péter Gergely 1977

Tanulmányok / Education 2010 – 2011 Natcoll Design Technology, Tervező grafikus, Wellington, Új-Zéland 1997 – 2002 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Képgrafika szak Vizuális Nevelés Tanszék, művészeti rajz és művészettörténet okleveles középiskolai tanár

2012 “Óceania-Rétegek” FISE Galéria (Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület), Budapest (Végh Saroltával) 2010 BIMPE IV. Hatodik nemzetközi grafikai miniatür biennálé, Vancuver, Canada 2010 II. Kis képek, Nemzetközi kiállítás, Szabadka, Szerbia 2009 „Wanderer” LeSA Galéria, Wellington, Új Zéland

Díjak, ösztöndíjak / Awards, scolarships

2009 “Unity” North Shore City Art Awards Exhibition, Mairangi Arts Centre, Auckland, Új Zealand

2015 · Tér-képzetek, somogyi képzőművészek kiállítása, Rotary Club Kaposvár díja, Kaposvár

2007 „Before mE and after YoU” Képzőművészeti Találkozó Modern Galéria Subotica, Szerbia

2013 · Barlang / Grotta képzőművészeti pályázat, különdíj, Tata

2006 „Trendkívüli” FISE Galéria, Budapest

2010 · Yellow page art award, Új-Zéland

2006 III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále „Oltár” Kecskeméti Képtár, Kecskemét

2007 · Új Magyar avantgárd, Kaposvár Város Önkormányzatának díja

2005 Glasstellung, Glaskunst aus Ungarn, Collegium Hungaricum, Berlin

2006 · MAOE Alkotói ösztöndíj (Üvegművészeti Kollégium), Budapest

2005 Pannon Galéria, Kaposvár

2004 · FISE Alkotói ösztöndíj a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióba 2003 · MAOE Alkotói ösztöndíj, Budapest 2002 · MAOE Diploma-díj, Budapest Barcsay pályázat, különdíj, Budapest Egyéni és válogatott csoportos kiállítások Selected solo & Collective exhibitions

2002 Happening Extremo 5, Alejandro Otero Múzeum, Caracas, Venezuela 2000 V. Nemzetközi Kisgrafikai Biennálé, Vigadó Galéria, Budapest 2000, 2002 XX, XXI. Országos Grafikai Biennálé, Miskolci Galéria, Miskolc 2000 Grafika kiállítás (Illés Balázzsal), Odeon kávézó, Budapest

2015 Kunstkammer (128 köbméter voyeur) Torony Galéria, Sopron

1999, 2002 IV, V. Országos Groteszk Képző-iparművészeti és Fotókiállítás Vaszary Képtár, Kaposvár/ Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

2014 “Részidő” Kuny Domonkos Múzeum, Tata (Mórocz Istvánnal)

1999 Trafó Kortárs Művészetek Háza kávézó, Budapest, (Herman Péterrel, Kováts Lászlóval)


Asztró óra II astro clock II 2015 ragasztott, csiszolt üveg, sárgaréz glued, grinded glass with brass plates 34 x 8 x 12 cm


Asztró óra III astro clock III 2015 ragasztott, csiszolt üveg, sárgaréz glued, grinded glass with brass plates 34 x 8 x 12 cm


Kisgömbőc uraság Mr Roly–Poly 2015 melegen formázott hutaüveg, sárgaréz hot sculpted glass with brass plate 17 x 14,5 x 13,5 cm 


Nyolc szem Eight Eyes 2015 melegen formázott hutaüveg, vörösréz hot sculpted glass with copper plate 29 x 8 ,5 x 9,5 cm 


Túl „g”-n beyond ”G” 2015 melegen formázott hutaüveg, sárgaréz hot sculpted glass with brass plate 27 x 9 x 9 cm


blackjack 2015 melegen formázott hutaüveg, vörösréz hot sculpted glass with copper plate 25,5 x 9 x 9 cm


Haláltánc Dance of Death 2015 – 16 melegen formázott hutaüveg, sárgaréz hot sculpted glass with brass plate 22 x 14 x 11 cm


illúziók háza house of illusion 2014 ragasztott csiszolt üveg, vörösréz glued, grinded glass with copper plate 22 , 5 x 2 2 x 9 cm


MÉHViaszágy Beeswaxbed 2012 méhviasz, vas beeswax-hospital iron bed 195 x 106 x 160 cm


Szántó István

(00-36) 30–573–3540 istvanszanto@hotmail.com

1978

Tanulmányok / Education 2011 –  DLA képzés, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Festészet 2003 – 2009 Akademie der bildenden Künste Wien, Kontextuális festészet 2001

Glasgow School of Art, Art Photography department

1997 – 2003 Magyar Képzőművészeti Egyetem, festőszak Díjak / Awards 2012 · Elismerő Oklevél a Pécsi Tudományegytem rektorától a Művészeti Kar javaslatának alapján 2012 · PTE Tehetség Kutató Program díja

2014 Votív, re:public Galéria, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs 2013 DLA Intro - PTE Művészeti Kar Doktori Iskola hallagatóinak kiállítása, re:public Galéria, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs 2013 DLA Kiállítás, Nádor Galéria, Pécs 2013 Eau de Couleurs, Várfok Galéria, Budapest 2013 PTE Művészeti Kar Doktori Iskolája Archívumának kiállítása, Pécsi Galéria m21, Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs 2013 Votív, Pince Galéria, Agora, Szombathely

2005 · Kiss Sándor Díj

2012 Kontrasztok vonzásában, Várfok Galéria művészei, Reök-palota,Szeged

2000 · Corpus Hungaricum II. Díj

2011 Art BLOKK Galéria, Corvin Plaza, Budapest

1999 · Balló Ede Díj

2011 Máz, Spiritusz Galéria, Budapest

Egyéni és válogatott csoportos kiállítások Selected solo & Collective exhibitions 2015 / 5. Textilművészeti Triennále , Szombathelyi Képtár 2015 Az intimitástól a közszféráig, Művészetmalom, Szentendre 2015 Ornamentika, Nádor Galéria Art & Med Kulturális Központ, Pécs

2011 Nemzetközi Szimpozium kiállítás, Nádor Galéria, Pécs 2011 ARTplacc, Spiritusz Galéria, Tihany 2011 Alkalmazott Művészeti Intézet Formaterem, Nyugatmagyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Sopron 2010 Phantastische Kunst aus Wien, Panorama Museum, Bad Frankenhausen – Németország 2008 „embody”, Akademie der bildenden Künste Wien

2014 Zero Galéria, Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti Intézet oktatóinak kiállítása, Szombathely

2006 Múzeumi rituálé, Szombathelyi Képtár

2014 INTERTWINED / ÖSSZEFONÓDÁS, Pécsi Galéria m21, Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs

2003 MEO Art Fair, Budapest

2014 (csend) – Egy holokauszt-kiállítás, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Művészetek Palotája, Budapest

2003 K.A.S. Galéria, Budapest 2001 Múzeumi rituálé, Aula, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 2001 Fotogram Exhibition, C3 Gallery, Budapest


Ideogrammatikus votív III-IV/XVI Ideogrammatic votive offerings III-IV/XVI 2016 papírkivágás paper cut 150 x 1600 cm


Szent Márton Saint Martin 2016 rétegelt falemez plywood 216 x 150 x 150 cm


SZENT miHÁLy SZEKERE i. ST. micHAEL’S wAGON i. 2016 papírkivágás paper cut 150 x 400 cm


Szent Mihály szekere II. St. Michael’s wagon II. 2016 papírkivágás paper cut 150 x 400 cm


Csillagmadár (Bikfalva) Bird star 2014 cserép, oltott mész roof tile, hydrated lime, adhesive 280 x 245 cm


Virágtő-fej-ház-kulcs (Bikfalva) Flowerstem-head-house-key 2014 cserép roof tile, hydrated lime, adhesive 320 x 630 cm


Viaszágy Wax bed 2013 enkausztika fatábla encaustic–plywood 150 x 75cm


77 78 KONSTELLÁCIÓ katalogus  

77 78 KONSTELLÁCIÓ catalogue mock up

77 78 KONSTELLÁCIÓ katalogus  

77 78 KONSTELLÁCIÓ catalogue mock up

Advertisement