Issuu on Google+

Obsahový a výkonový štandard k predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre 7. ročník - časť jazyk Tematický celok Hláskoslovie, zvuková rovina jazyka a pravopis

Náuka o slove významová rovina jazyka – slovná zásoba

Počet Obsahový štandard hodín pravopisný výcvik 6

7

Výkonový štandard

výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li v cudzích slovách prízvuk vetný, slovný

ovláda spisovnú výslovnosť slovenských i cudzích slov

ENV 3 MDV 1 MDV 9

správne intonuje vetu

OSR 11

interpunkcia, bodkočiarka, spojovník, pomlčka spisovné slová – nespisovné slová

správne používa interpunkciu ovláda členenie slov na spisovné a nespisovné

MUV 12,17

neutrálne slová – citovo zafarbené (expresívne)

pozná synonymá a antonymá, uvedie príklady, dokáže rozlíšiť neutrálne a citovozafarbené slová a správne ich používa dokáže rozlíšiť, ovláda pravopis, použiť v praxi, uvedie príklad charakterizuje, uvedie príklad

MUV 1,3

charakterizuje, uvedie príklad, vie, kedy ich môže použiť

RLK 2 /a, 3/c

domáce slová – cudzie slová zastarané slová – nové slová ustálené slovné spojeniafrazeologizmy skratky

preveriť úroveň pravopisu

Prierezové témy

charakterizuje, uvedie príklad

MUV 2,3 RLK2/a , 3/c


Tematický celok

Tvaroslovná/morfologická rovina jazyka

Počet hodín

29

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

tvorenie slov: odvodzovaním, rozdeľovanie predponových slov, stvorenie skladaním

charakterizuje, predponu, príponu, základové slovo, slovotvorný základ, vie vytvoriť príklad, dokáže oddeliť slovotvorný základ

podstatné mená

vie vysvetliť, rozlíšiť životnosť a neživotnosť pod. mena, ovláda skloňovanie, ovláda skloňovanie, určí gramatické kategórie vie rozlíšiť, uvedie príklad

OSR 13

pomnožné pod.m.- rod pomnož. pod.m. piaty pád- zastarané oslovenie

ovláda skloňovanie , určí vzor

RLK 2/d

prídavné mená

druhy príd. mien

vie určiť v texte, rozlíši tvrdo a mäkko zakončené príd. mená, chápe dôležitosť zhody pod. mena a príd. mena pre porozumenie textu ovláda delenie príd. mien, uvedie príklad, nájde v texte

vzťahové

vysvetlí pôvod, správne používa, skloňuje

OSR 2,5

privlastňovacie zvieracie- vzor páví

vie určiť, ovláda skloňovanie podľa vzoru páví, chápe rozdiel medzi vzťahovým , privlastňovacím a zvieracím príd.menom ovláda skloňovanie príd, mena podľa vzoru páví,

ENV 3

vzor otcov, matkin

ovláda skloňovanie podľa vzoru otcov, matkin

OSR 13

zámená- zop. ohybnosť, delenie

vie určiť, ovláda základné delenie, využije v texte

konkrétne – abstraktné

OSR 10,12,14

vie použiť v konkrétnej situácii


Tematický celok

Počet hodín

Obsahový štandard osobné základné zámená osobné privlastňovacie zámená číslovky - skloňovanie delenie čísloviek určité a neurčité násobné základné radové slovesá - časovanie, tykanie, vykanie dokonavý a nedokonavý vid, spôsob jednoduchý a zložený tvar, zvratné, nezvratné plnovýznamové a neplnovýznamové, sloveso byť spôsob oznamovací, rozkazovací, podmieňovací príslovky - druhy

Výkonový štandard vie určiť, využije v texte vie určiť, využije v texte vie nájsť v texte, použije správny tvar , skloňuje vie rozlíšiť, správne v komunikácii aj texte použije jednotlivé druhy čísloviek ,ovláda ich pravopis vie rozlíšiť, uvedie príklad vie rozlíšiť, uvedie príklad určí číslovku v texte, chápe význam čísloviek v texte ovláda delenie na základné a radové, vie ich správne použiť, uvedie príklady chápe úlohu slovesa v texte, ovláda časovanie slovies, určí slovesné kategórie vie rozlíšiť, uvedie príklad vie rozlíšiť, uvedie príklad vie rozlíšiť, uvedie príklad vie rozlíšiť, uvedie príklad, dokáže vytvoriť správny tvar a použiť ho v texte vie rozlíšiť, uvedie príklad

stupňovanie

ovláda spôsoby stupňovania a ich správneho používania

predložky- vokalizácia

dodržiava právne predložkové väzby pri tvorbe slovných spojení, viet a väčších celkov

Prierezové témy MDV 14

MDV 9, 12

OSR 4

OSR 5, 15 OSR 15


Tematický celok

Skladobná rovina

Počet hodín 7

Obsahový štandard predložky- vokalizácia veta - jednoduchá veta, vety podľa obsahu veta holá, rozvitá, dvojčlennáúplná, neúplná základné vetné členy podmet- vyjadrený, nevyjadrený prísudok -slovesný, neslovesný vetný základ vetné sklady - prisudzovací , zhoda jednočlenná veta - slovesná a neslovesná

Výkonový štandard vie nájsť v texte, vytvorí príklady vie vytvoriť jednoduchú holú a jednoduchú rozvitú vetu, chápe úlohu slovesa, pri tvorbe viet dodržiava správny slovosled a používa správne interpunkčné vie vytvoriť jednotlivé druhy viet, rozlíšiť ich, správne intonovať vie charakterizovať, nájde vo vete, chápe úlohu podmetu vo vete vie charakterizovať, nájde vo vete, chápe úlohu prísudku vo vete vie charakterizovať, nájde vo vete vie charakterizovať, vytvoriť , nájde vo vete, chápe vzťah medzi vetnými členmi vie charakterizovať, vytvoriť

Prierezové témy

OSR 12

TBZ 5

TBZ 11,12,13

KOMUNIKÁCIA A SLOH Komunikácia

17

Subjektívna a objektívna komunikácia diskusia- argument, protiargument rétorika- suprasegmentálne javy dialóg, rozhovor

krátke správy- SMS e- mail oznámenie, správa, pozvánka, plagát, inzerát, reklama

Vie rozlíšiť: komunikačná situácia, odosielateľ, prijímateľ, efektívna, asertívna komunikácia ovláda pravidlá rozhovoru, vie počúvať, blahoželanie, adresa, list, tvorba otázok, vie vyjadriť svoj názor, vhodnou formou ho zdôvodniť a obhájiť( pozdrav, oslovenie, predstavenie, privítanie, prosba, želanie, poďakovanie, ospravedlnenie, , vie vytvoriť, vhodne použiť

OSR 4, 11,12

vie vytvoriť, vhodne použiť

TBZ 11,12

OSR 9, 10


Sloh Opis

Rozprávanie

opis- statický - osoba, predmet, obrázok umelecký

dokáže rozlíšiť statický a dynamický opis, napíše dynamický opis pozná zásady, vytvorí jednoduchý umelecký opis

OSR 13

charakteristika osoby

pozná zásady, vytvorí jednoduchú charakteristiku

OSR 8

jednoduché rozprávanierozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba) ústne a písomné rozprávanie -vonkajšia kompozícia

reprodukuje umelecký a vecný text na základe chronologickej alebo logickej postupnosti, rozlíši ja a on rozprávanie , člení text významovo aj formálne

OSR 11,12

rozprávanie -s prvkami opisu, časová postupnosť, pointa, vnútorná kompozícia( úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrad, rozuzlenie) príhovor, prívet ,suprasegmentálne javy -artikulácia Vecný text správa o riešení/výsledku projektu ústna/písomná projekt tabuľka- názov, hlavička, riadok, stĺpec

člení text na odseky, vie vytvoriť nadpis, odlišuje nadpis od nápisu vie vytvoriť, rešpektuje kompozíciu

vie zostaviť stručnú osnovu, reprodukovať aj vytvoriť krátky prívet podľa nej, vie členiť text významovo aj formálne, v ústnom prejave vhodne používa suprasegmentálne javy dokáže vyhľadať kľúčové slová, urobiť poznámky, konspekt, koncept dokáže zostaviť krátku správu o podujatí dokáže vypracovať a prezentovať výstup zadaného projektu, pracuje podľa zadaných kritérií dokáže spracovať výsledky do tabuľkovej podoby

MDV 7,8,9

TBZ 11,12


Poznámka: Počty hodín predmetu uvedené v štandardoch sú dané ŠkVP a nezahŕňajú skutočný počet vyučovacích hodín v 7. ročníku. V 7. ročníku ostáva 6 hodín. Tieto vyučovacie hodiny budú využité na posilnenie tematických celkov základného učiva, na opakovanie, precvičovanie, upevňovanie a kontrolu vedomostí a zručností.


obsah gramatiky 7. ročník