Page 1

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike

UČEBNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE II. ROČNÍK Názov predmetu:

ANGLICKÝ JAZYK

Časový rozsah výučby: Ročník: Škola: Stupeň vzdelania: Učebnica: Vypracovala:

1 hodina týždenne, spolu 36 vyučovacích hodín Druhý ZŠ Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá ISCED 1- primárne vzdelanie Mini Magic 2 Mgr. Dana Pribišová

Charakteristika vyučovacieho predmetu Skorá výučba cudzieho jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti žiaka, otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr, pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu, uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. Je nevyhnutnou súčasťou školského života. Profil našej školy je zameraný na výučbu jazykov, a preto sme zaradili vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka. Navyše rodičovská verejnosť si výučbu anglického jazyka vyžaduje už v prvých ročníkoch ZŠ. Dobré ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti si žiada i celospoločenský vývin, otvorenie sa našej krajiny do Európy a jej štruktúr. Predložené učebné osnovy prezentujú požiadavky na postupné osvojovanie si slovnej zásoby k zvládnutiu cudzieho jazyka podľa úrovne A1.1 vymedzenej v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky. Tematické časti učebnice Mini Magic 2 zahŕňajú nasledovné okruhy: „Veľký medveď, Ponáhľaj sa malý slon, Prší, Had, Kde je malý slon, Poďme na piknik, Vianoce, Veľká noc“. Kniha je bohato ilustrovaná, využíva zvieracie postavičky, básničky a aktivity, ktoré hravou formou vzbudzujú u žiakov záujem o angličtinu. Integruje prvky učebnice a zároveň i pracovného zošita. Učivo sa skladá zo slovnej zásoby a modelových viet, pričom sa rozvíjajú zručnosti počúvanie s porozumením a hovorenie. Gramatika sa neučí programovo osobitne, ale iba v kontexte. Pri výučbe sa používajú hravé formy, metódy, ktoré vyhovujú psychike osem ročných žiakov a dochádza k prelínaniu s predmetmi, ktoré žiak absolvuje počas vyučovacieho procesu. Sú to: matematika, prírodoveda, hudobná výchova, výtvarná výchova, etika.

1


Na hodinu anglického jazyka sú žiaci delení do skupín, pričom polovica skupiny zostáva vo svojej triede a druhá skupina sa premiestňuje do jazykovej triedy alebo inej voľnej triedy. Vyučovanie môže prebiehať i v iných priestoroch školy ( telocvičňa, počítačová učebňa, školský dvor ....) alebo aj v okolí školy. Uprednostňovanými formami vyučovania sú: tradičná ( frontálna – práca s celou triedou), spoločná práca v skupine, práca vo dvojiciach, individuálna práca, projektová práca. Časová dotácia je 1 hodina týždenne - spolu 36 vyučovacích hodín. Ciele vyučovacieho predmetu Elementárny stupeň je vhodným obdobím, kedy začať s osvojovaním si cudzieho jazyka v organizovaných podmienkach. Žiaci si dokážu hravými metódami osvojiť nový jazyk ľahšie, na kvalitatívne lepšej úrovni, a tým z dlhodobého hľadiska aj efektívnejšie. Naším cieľom je motivovať žiakov k osvojovaniu si cudzieho jazyka za účelom vybudovania si pozitívneho vzťahu k danému cudziemu jazyku a perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce v krajinách EÚ. Má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti. Obsah Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z reálií krajiny. V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky. 1. Spoločenské ciele: - vzbudiť záujem o jazyk a kultúru - sprostredkovať základné vedomosti v AJ - umožniť žiakom dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom - byť prínosom k celkovému vývinu žiaka a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti. 2. Inštitucionálne ciele: budovať profil absolventa získavaním nasledovných spôsobilostí: - nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou - vypočuť si a podať informácie - vyjadriť svoje schopnosti - vnímať a prejavovať svoje city - predstaviť záľuby a vkus - oboznámiť sa s faktami - reagovať na niečo, čo sa deje.

2


3. Špecifické ciele: Predstavujú vyučovacie ciele jednotlivých tém učiva. 3.1 Vzdelávacie: - rozvíjať schopnosti a kompetencie žiakov obohatením obsahovej stránky výučby ( nový predmet – cudzí jazyk ) - podporovať ich všestranný vývin ( kognitívny, emocionálny, sociálny, osobnostný ) - vzbudiť záujem o cudzie jazyky a tým aj oboznamovať sa a spoznávať nové reálie ( ľudia, krajina, kultúra) - vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie - schopnosť vyjadrovať sa v rámci osvojených fráz - schopnosť reagovať na jazykový podnet verbálnym a neverbálnym spôsobom. 3.2 Výchovno – vzdelávacie: - komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni ( po stránke obsahovej, lexikálnej a gramatickej ) - podporovať pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce, aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné - rozvíjať jazykové zručnosti počúvania s porozumením a rozprávanie - rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania a opakovania - využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli v materinskom jazyku i pri učení sa anglického jazyka - využívať medzi predmetové vzťahy ( integrované vyučovanie mini CLIL ).

3


Vyučovacie metódy Komunikatívna metóda Prvou podmienkou komunikácie je komunikačná situácia. Situácie, ako súčasť učebného obsahu treba plánovať, pretože v ich rámci sa nacvičuje verbálna a neverbálna komunikácia ( obrázky, mimika a gestá ), uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov. Naratívna metóda Je rozpracovanou verziou komunikatívnej metódy. Je založená na príbehu, ale aj v hraní rolí, nacvičovaní minidialógov alebo v rôznych aktivitách. Audio-linguálna metóda Oboznamovanie s cudzím jazykom realizujeme hlavne počúvaním a verbálnym napodobňovaním. Pritom sa používajú pomôcky – hračky, skutočné predmety, obrázky. Žiaci kreslia, vyfarbujú, vystrihujú, nalepujú a pod. Hravý spôsob prezentácie Všetky poznatky treba prezentovať v hre, hravým spôsobom. Žiaci radi opakujú činnosti – živé dialógy, pesničky, básničky a pod. TPR ( Total Physical Response – pohybová forma vyučovania) Účinná zábavná metóda, pri ktorej žiaci prevažne reagujú na slovné podnety pohybom, môže sa jednať i o situačné celky. Jej princíp spočíva v tom, že do činnosti sa zapája čo najviac zmyslov ( zrak, sluch, hmat, príležitostne aj čuch a chuť ).

Formy práce Tradičná forma Frontálne prezentovanie učiva ( práca s celou triedou ), sa využíva len okrajovo ( niečo oznámiť, spoločne vysvetliť a pod. ). Spoločná práca v skupine Žiaci sedia/stoja v kruhu, pohybujú sa po triede, kreslia, pracujú s pracovnými listami alebo na projekte. Práca vo dvojiciach Rozhovor, práca na projekte. 4


Individuálna práca Je veľmi dôležitá. Učiteľ zadá úlohu ( kresliť, dopĺňať ) a venuje sa žiakom osobitne, reaguje na ich prácu. Projektová práca Projekty. Primeraný obsah a požiadavky na spracovanie ich robia atraktívnymi ( Moja rodina, Zvieratá ... ). Významným motivujúcim prvkom je možnosť prezentácie. Je to práca individuálna alebo skupinová. IKT V školskom roku budeme venovať špeciálnu pozornosť integrovaným deťom a zároveň budeme venovať väčšiu pozornosť nadaným a talentovaným deťom. Interaktívne vyučovanie budeme pravidelne podporovať prostredníctvom využívania IKT.

Stratégia vyučovania Názov tematického celku (témy pre komunikačné úrovne Al. 1 ) Metódy práce 1.Veľký medveď 2. Ponáhľaj sa malý slon 3. Prší 4. Had 5.Kde je malý slon 6. Poďme na piknik Sú Vianoce Veľká noc

Komunikatívna metóda Naratívna metóda Audio-lingválna metóda Hravý spôsob prezentácie TPR ( celková telesná reakcia) Komunikatívna metóda Hravý spôsob prezentácie Neratívna metóda

Stratégia vyučovania Formy práce Tradičná forma Spoločná práca v skupine Práca vo dvojiciach Individuálna práca Projektová práca Individuálna práca Práca v skupine Individálna práca

5


Učebné zdroje Odborná literatúra

Didaktická technika

Farkašová, E. – Menzlová, B. – Biskupičová, K. : Jazyky hrou.

Počítač Interakčná tabuľa Videoprehrávač Televízia Dataprojektor CD-prehrávač DVD-prehrávač

Metodická príručka pre učiteľov cudzích jazykov. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2001. Samsonová, C. : 333 nápadú pro Angličtinu. Praha : Portál, 1997. Slattery, M. – Willis, J. : English for primary teachers, Oxford, 2001. Cambridge Copy Collection – sada kopírovateľných materiálov zo série „Primary Box“, Cambridge University Press, 2009.

Materiálové a výučbové prostriedky knihu pre žiaka (Pupil's Book) doplnenú vystrihovačkami, samolepkami a lekciou na témy Vianoce a Veľká noc Big Book - veľkú knihu s obrázkovými príbehmi, aby s nimi mohli pracovať v triede všetci žiaci spoločne audiokazetu a audio CD,DVD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici karty s obrázkami (Flashcards) na výučbu a precvičovanie slovnej zásoby sadu plagátov (Poster Pack), na ktoré žiaci môžu opakovane nalepovať použiteľné samolepky Hry ( pexeso zvierat, ovocia a zeleniny atď.)

Ďalšie zdroje www.infovek.sk www.anglictina-hrou.cz www.skolahrou.sk www.infovekacik.sk www.chrobacik.net/com www.anglickaskola.sk www.macmillan.sk

6


Výchovné a vzdelávacie stratégie Prehľad kľúčových kompetencií 1. Všeobecné kompetencie

2. Komunikačné jazykové kompetencie

2.1 Jazyková kompetencia 3. Sociolingvistická kompetencia 4. Pragmatická kompetencia

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií v predmete Anglický jazyk Žiakov budeme viesť k získavaniu nových vedomostí a zručností. Budeme si so žiakmi opakovať osvojené vedomosti a dopĺňať si ich. Budeme žiakov viesť k tomu, aby uplatňovali získané vedomosti v každodennom živote. Budeme so žiakmi porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny. Vhodným spôsobom budeme žiakov viesť k dramatizácií jednoduchých príbehov a rozprávok. Budeme so žiakmi spievať piesne zamerané na komunikáciu. Počas vzdelávania budeme používať skupinovú prácu žiakov a prácu vo dvojiciach. Žiakov budeme viesť k tvorbe jednoduchých dialógov. Žiakom umožníme vo vhodných prípadoch realizovať vlastné nápady, podnecovať ich tvorivosť. Budeme sa so žiakmi hrať hry zamerané na komunikáciu. Budeme umožňovať žiakom používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácií. Žiakov budeme viesť k používaniu slovnej zásoby v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov. Žiakov budeme viesť k tomu, aby dokázali nadviazať základnú konverzáciu tak, že použijú najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať atď. Žiakov budeme viesť k spájaniu slov alebo skupiny slov pomocou spojok.

7


Obsah vzdelávania Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk Názov tematického celku vrátane tém l.Veľký medveď

2.Ponáhľaj sa malý slon

3. Prší

4. Had

Obsahový štandard

Ročník: druhý 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Vzdelávacie výstupy (výkonný štandard) Prostriedky hodnotenia CLIL Medzipredmetové Ústne skúšanie príbehu, Ústna Žiak má vedieť: Multikultúrna Počítať, pozdraviť, poznať čísla, farby, naučiť odpoveď Pochvala Povzbudenie výchova - mier Eti sa časti tela, spolupracovať na príbehu, prerozprávať ho a spievať pesničky.

Počítať 1-10 Poznať 6 zvierat Poznať 6 farieb Pozdravy, časti tela Povely: Pomôž mi! My nemôžeme! Ja ti pomôžem. Uprac si! Umy riad! Usteľ posteľ! Upeč koláč! Priprav stôl! Počítať 1-10 Žiak má vedieť: Porovnávať: veľký a malý Naučiť sa režim dňa a aktivity a povely: Poznať časti tváre, členov rodiny obliecť sa, očesať sa, vstať a umyť sa! Používať spojenie: Ja mám... Poznávať ďalšie druhy zvierat (slimák, žaba, krava, pes, mačka) Osvojiť si slovo poďme: Let´s (jump, fly a kite, swim) Dopĺňať vety Look at my (Pozri sa na...) Hra: Chyť sa za... Poznať 4 izby v byte (kúpeľňa, kuchyňa, obývačka, spálňa) Základný nábytok- vaňa, posteľ, televízor, chladnička, stôl, stolička, kreslo Používanie slovies: je a nie je

Žiak sa má naučiť: spoznávať časti oblečenia- sako, tričko, nohavice, sukňa, sveter topánky Doplniť si ďalšie farby: ružová, čierna, biela Žiak má ovládať počasie- prší, sneží, svieti slnko, fúka Žiak má poznať a vedieť: napísať izby v dome, naučiť sa nábytok, používať predložky na, v, pod (on, in, under)

Ústna odpoveď Pochvala Povzbudenie Ústne skúšanie príbehu, Ústna odpoveď Pochvala Povzbudenie Ústna odpoveď Pochvala Povzbudenie

Etická výchova zd každodenné Výtvarná výchova Farba - poc studené farby, Prírodoveda zmeny v počasí ročné obdobia

Ústne skúšanie príbehu Pochvala Povzbudenie

Matematika počet miestností počet predmetov v

8


5. Kde je malý slon

6. Poďme na piknik

Vianoce Veľká noc

Vedieť napísať akcie (húpať, šmýkať sa...) Pohyby hore, dolu, dopredu a dozadu Vedieť doplniť vetu: I want... Zopakovať si hračky: švihadlo, kolieskové korčule, gitara a lopta. Jedlá na pikniku (čipsy, sendvič, syr, pomaranč, kekse, čokoláda) Ďalšie jedlá a pitie: cereálie, ryba a hranolky, pizza, mlieko, malinovka, voda Slovné spojenia : som hladný, som smädný raňajky, obed, večera Naučiť sa názvy súvisiace s Vianocami a Veľkou nocou. Sviečka, stromček, darčeky, pohľadnica, vajíčko, korbáč...

Žiak má vedieť: poznávať objekty v parkušmykľavka, hojdačka Má ovládať rôzne akcie (ja viem... skákať/húpať sa/ korčuľovať)

Ústna odpoveď Pochvala povzbudenie

Telesná výchova pohyby vpred, vza

Žiak sa má naučiť: názvy pokrmov, zopakovať si čísla, vedieť prerozprávať príbeh

Ústna odpoveď Povzbudenie pochvala

Prírodoveda zdravá výživa Etická výchova základy kultúrneho

Žiak sa má naučiť: ako v Amerike a Veľkej Ústna odpoveď Británii oslavujú tieto sviatky Pochvala Povzbudenie

Výtvarná výchova pohľadnica k sviat

9


Hodnotenie Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenie vedomostí, zručností a návykov žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií. Hodnotenie plní niekoľko funkcií: monitoruje pokrok žiakov , poskytuje informácie učiteľovi i žiakovi, pomáha diagnostikovať problémy a plánovať ďalšie aktivity, poskytuje rodičom a vedeniu školy informácie. Verbálne: Ústna odpoveď, pochvala, povzbudenie. Neverbálne: Projektová práca, kreslený test, súhlasné prikývnutie, úsmev, nálepky, pečiatky, vyznamenania, získanie drobného predmetu.

Testovanie - percentuálne hodnotenie žiakov z anglického jazyka Rozpätie %

Známka

100-90 89- 75 74-50 49-25 24- 0

Výborný (1) Chválitebný (2) Dobrý (3) Dostatočný (4) Nedostatočný (5)

Sebahodnotenie a hodnotenie spolužiakmi: rozvíja kognitívne zručnosti žiaka ako napr. monitorovanie vlastného pokroku v učení, má motivačnú funkciu a žiak si uvedomí svoje schopnosti. Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP Sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických vyšetrení žiaka. Vyberá vhodné a primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňuje také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku, aby žiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony.

10


Medzipredmetové vzťahy – CLIL (content language integrated learning) Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania cudzieho jazyka s cieľom zopakovať si získané poznatky a zároveň naučiť, prípadne utvrdiť si novú slovnú zásobu z daného tematického okruhu. Integrované vyučovanie cudzieho jazyka (CLIL) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. Prierezové vzťahy Všetky prierezové vzťahy ( multikultúrna výchova, dopravná výchova , enviromentálna výchova, osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, mediálna výchova) nájdu svoje zakotvenie vo všetkých témach predmetu anglický jazyk ZŠ.

11

učebné osnovy pre 2. ročník  

učebné osnovy z anglického jazyka pre 2. ročník ZŠ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you