Page 1

1

UČEBNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE 4. ROČNÍK rozšírené vyučovanie anglického jazyka I. Názov predmetu

ANGLICKÝ JAZYK

Časový rozsah výučby

Forma štúdia

5 hodín týždenne – triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka Spolu 180 vyučovacích hodín ročne štvrtý Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Základné ISCED 1 – úroveň A1.1 Primárne vzdelanie Denná

Učebnica: Vypracovala:

ENGLISH WORLD 2 Mgr. Oľga Hollá

Ročník Škola Stupeň vzdelania

II. Charakteristika predmetu Predložené učebné osnovy prezentujú požiadavky na zvládnutie anglického jazyka podľa úrovne A1.1 vymedzenej v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre vyučovanie cudzích jazykov. Pri prezentácii nových poznatkov počas vyučovania anglického jazyka vo štvrtom ročníku sa vychádza z predchádzajúceho jazykového vzdelávania žiakov v treťom ročníku. Vyučovanie prebieha podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý je v súlade s osnovami, učiteľ sa počas prípravy i na vyučovaní riadi metodickými pokynmi učiteľskej príručky, žiaci používajú učebnicu, pracovný zošit, doplňujúcu učebnicu gramatiky a obrázkový slovník. Učivo je zamerané na opakovanie a rozširovanie základnej slovnej zásoby a modelových viet, formou ustálených gramatických alebo hovorových väzieb. Zároveň sa rozvíjajú a upevňujú základné jazykové zručnosti, ktorými sú počúvanie s porozumením, hovorenie, písanie a čítanie. Gramatika sa vyučuje v základnom rozsahu, neučí sa osobitne, ale iba v kontexte s cieľom rozvíjať základné komunikačné zručnosti. Cudzí jazyk sa stáva prostriedkom vzájomnej komunikácie pre bežný život a zároveň prostriedkom na vyjadrovanie vlastných názorov, postojov a pocitov. Dobré zvládnutie učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne začať používať cudzí jazyk v konkrétnych jazykových situáciách. Pri výučbe dochádza k prelínaniu so všetkými vyučovacím predmetmi, ktoré žiak absolvuje počas vyučovacieho procesu. Sú to: slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, informatika.


2 Vyučovanie prebieha hravou, prirodzenou formou s využitím metód, ktoré vhodne prehlbujú psycho-motorické zručnosti žiakov štvrtého ročníka. Vzdelávací obsah je rozdelený na 12 tematických okruhov, ktoré sa prelínajú so 4 súhrnnými časťami, nasledujúcimi vždy po 3 prebraných lekciách. 1. At the castle 2. Biffo´s garden 3. Pirate Jack 4. A fantastic shop 5. Pirate Jack is on TV 6. King Tub´s competition 7. A trip in a balloon 8. Look at the animals 9. Look! The sea! 10. The Island 11. The boat 12. Welcome home!

Na zámku Biffova záhrada Pirát Jack Skvelý obchod Pirát Jack v televízii Kráľova súťaž Výlet balónom Pozrite sa na zvieratá Pozri! More! Ostrov Čln Vitajte doma!

Na hodinu anglického jazyka budú žiaci jednej triedy delení na dve skupiny, pričom jedna skupina zostáva v triede a druhá skupina sa premiestni do jazykovej učebne. Vyučovanie môže prebiehať i v iných priestoroch školy – učebne IKT, školský dvor, telocvičňa, poprípade vyučovanie môže byť i v okolí školy (zážitkové vyučovanie). Spôsob umiestnenia žiakov v jednotlivých učebniach nie je klasický – žiaci sedia v kruhu, polkruhu, skupine alebo vo dvojiciach. III. Ciele vyučovacieho predmetu Profil našej školy je zameraný na výučbu cudzích jazykov, preto boli vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Dobré ovládanie cudzieho jazyka, najmä angličtiny, si žiada nielen celospoločenský vývin, otvorenie sa našej krajiny do Európy a jej štruktúr, ale aj rodičovská verejnosť. Skorá a systematická výučba cudzieho jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti žiaka, otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr, uľahčuje chápanie a reflektovanie nielen vlastného jazyka, vlastnej kultúry, ale zároveň pomáha vytvárať tolerantnosť voči iným kultúram. Našou snahou je vytvoriť maximálne podnetné, motivujúce študijné podmienky pre tých žiakov, ktorí sú jazykovo mimoriadne nadaní, preto základný plán pre výučbu anglického jazyka v počte 108 hodín bude doplnený o ďalších 72 hodín ročne. Znamená to, že žiaci, ktorí boli na základe testov vybraní v 3. ročníku do skupiny s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, budú pokračovať v tomto modeli aj vo 4. ročníku. Naďalej budú mať hodiny anglického jazyka v 5 hodinovej týždennej dotácii, čo spolu predstavuje 180 vyučovacích hodín anglického jazyka za celý školský rok. Anglický jazyk vyučovaný modernými prístupmi pomáha žiakom lepšie pochopiť a zvládnuť slovnú zásobu, gramatické javy, precvičovať ústnu komunikáciu v danom jazyku a upevňovať sebadôveru žiakov pri dorozumievaní. V rámci tohto predmetu si žiaci precvičujú a upevňujú slovnú zásobu spolu so základnými gramatickými väzbami formou hier, dramatizácie, používaním audiovizuálnej techniky, informačných technológií a bohatého doplnkového materiálu.


3

Cieľom vyučovania anglického jazyka vo štvrtom ročníku je predovšetkým nadviazať na nadobudnuté vedomosti z predchádzajúceho školského roka prostredníctvom učebnice „English World 2“, oboznámiť sa s novou slovnou zásobou a gramatickými javmi. Učivo sa bude prezentovať i pomocou interaktívnej tabule a interaktívnych softwérov, preto budú mať žiaci možnosť rozvíjať svoje zručnosti pri práci s IKT. Taktiež ide o snahu podporiť sebadôveru každého žiaka, dať možnosť individuálnemu rozvoju osobnosti po všetkých stránkach. Cudzojazyčná atmosféra na hodinách má podporiť chuť používať cudzí jazyk, motivovať k záujmu o porozumenie a má vytvoriť priestor pre chuť objavovať a získavať nové vedomosti. Ďalším cieľom je aby každý žiak zvládol základné pravidlá medziľudskej komunikácie, slušnosti a taktiež správnych gramatických štruktúr. Výučba bude viesť predovšetkým k budovaniu sebadôvery vo vlastné schopnosti a možnosti. Naším cieľom je zvyšovať motiváciu osvojovania si cudzieho jazyka za účelom vybudovania si pozitívneho vzťahu ku študovanému cudziemu jazyku. 1. Spoločenské ciele: - podporovať záujem o cudzie jazyky a tým aj oboznamovať sa a spoznávať nové reálie (ľudia, krajina, kultúra). - budovať pozitívny vzťahu k anglickému jazyku - sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku - byť prínosom k celkovému vývinu žiaka a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti. 2. Inštitucionálne ciele: budovať profil absolventa získavaním nasledovných spôsobilostí: - nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou - vypočuť si a podať informácie - vedieť si vybrať z ponúkaných možností - vyjadriť svoje schopnosti - vnímať a prejavovať svoje city - predstaviť svoje záľuby a vkus - oboznámiť sa s faktami, reagovať na niečo čo sa deje 3. Špecifické ciele: špecifické ciele predstavujú vyučovacie ciele jednotlivých tém učiva. 3.1. vzdelávacie - rozvíjať jazykové schopnosti a kompetencie žiakov - podporovať ich všestranný vývin (kognitívny, emocionálny, sociálny, osobnostný) - rozširovať základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, - rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov – aktívne počúvanie, porozumenie zmyslu a významu počutého, pestovanie schopnosti vytvárať vlastný jazykový prejav - schopnosť vyjadrovať sa vrámci osvojených fráz, - schopnosť reagovať na jazykový podnet verbálnym a neverbálnym spôsobom. 3.2 výchovno-vzdelávacie - komunikovanie v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni (po stránke obsahovej, lexikálnej a gramatickej) - podporovanie pozitívneho postoja k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce, aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné, - rozvíjanie jazykových zručností počúvania s porozumením a rozprávanie,


4 - rozvíjanie výslovnosti žiakov pomocou napodobňovania a opakovania, - využívanie vedomostí a zručností, ktoré už žiaci nadobudli v materinskom jazyku i pri učení sa anglického jazyka, - využívanie medzi predmetových vzťahov (CLIL) IV. Výchovné a vzdelávacie stratégie Kľúčové kompetencie Žiak si postupne z roka na rok obohacuje a vylepšuje lexiku v daných témach (hračky, farby, čísla, objekty v triede, zvieratá, telo, rodina, oblečenie, izby, nábytok, jedlo, geometrické tvary, dopravné prostriedky, príroda, atď.). Žiaci si osvoja 200 – 250 nových slov, ich pravopis a výslovnosť, výber slov a slovných spojení je podľa konverzačných okruhov. Žiaci pracujú s obrázkovým slovníkom, oboznamujú sa s jednoduchým dvojjazyčným slovníkom, svoje jazykové kompetencie rozvíjajú čítaním textov a počúvania s porozumením, rozvíjajú komunikatívne kompetencie formou dialógov z reálneho života detí, prezentujú vlastnú projektovú tvorbu. Učivo z učebnice English World 2 plynule nadväzuje na učebnicu English World 1 z 3. ročníka. Učivo sa opakuje, upevňuje, automatizuje najmä formou dialógov a krátkych textov na čítanie alebo prostredníctvom posluchových cvičení s porozumením. Nové učivo sa opakovane prelína s predošlým učivom, čím sa u žiakov prirodzene rozvíjajú kompetencie vo všetkých jazykových zručnostiach. Morfológia – žiak má zvládnuť:  podstatné mená: žiak rozlišuje jednotné a množné číslo  privlastňovanie: privlastňovací pád  určitý a neurčitý člen  predložky miesta (in front of, behind, next to, between)  predložky smeru (over, across, through, into)  rozlišovať podmetové a predmetové zámená a vedieť ich použiť v konverzácii  privlastňovacie zámená  ukazovacie zámená  príslovky času (today, yesterday, tomorrow)  rozlišovať frekvenčné príslovky (always, usually, sometimes, never)  základné číslovky do 100  radové číslovky do 10  určovanie času  spojky  modálne sloveso „can“  sloveso „byť “ – minulý čas  pravidelné slovesá – minulý čas jednoduchý  rozlišovať slovesá v prítomnom a minulom čase jednoduchom  slovesné časy ( jednoduchý prítomný, prítomný priebehový a jednoduchý minulý čas)  plnovýznamové slovesá  rozkazovací spôsob cez jednoduché príkazy / tvorba zákazu


5 Syntax - žiak má zvládnuť:  slovosled  stavba vety pomocou väzby „there is/there are“ – kladná, zápor, otázka, odpoveď  identifikovať a opísať pomocou ukazovacích zámen: „ This/That, These/ Those“  otázka „Whose.....?“  časovanie slovesa to be, have got,  modálne sloveso can - otázka, zápor  osvojenie jednoduchých fráz: „Have you got...? ; Here you are!; You´re welcome.; When´s your birthday? atď.  opytovacie vety – prítomný čas priebehový: „Is she/he/ it .....-ing?“ , „Are you/they.....ing?“  otázky pomocou „ Do... / Does.... ?“  like – tvorenie otázok a záporu – rozšírenie o 3. os. jedn. č.  skrátené odpovede: „Yes, I do. / No, I don´t. Po zvukovej a grafickej stránke majú žiaci ovládať:  spelling - žiaci si opakujú anglickú abecedu, hláskovanie slov  žiak pozná spelling základnej slovnej zásoby (prezentovaná v úvode novej lekcie)  opakovanie a systematizovanie výslovnosti stiahnutých tvarov slovies  výslovnosť slov so samohláskou [e] ( a-e, i-e, o-e, u-e- ue)  precvičovanie výslovnosti v slovách so spoluhláskami na začiatku slova: ( „ cl, fl, bl, pl“ / „br, cr, gr, dr, tr“/ sl, sm, sn, sp, st, sw)  čítanie slov končiacich na spoluhlásky: („nd, nk, nt“ / ld, lk, lp, lt“)  čítanie slov s dlhými samohláskovými fonémami: „ee“/oo, ai, ea“ Komunikačné zručností :  vypočuť a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov  prečítať a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov  základné pravidlá formálneho a neformálneho rozhovoru  opakovanie učiva z 3. roč. - frázy jednoduchej každodennej komunikácie: zoznámenie, predstavenie sa, rozlúčenie sa, poďakovanie  nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou a nadviazať na dané otázky  tvoriť priebehový tvar slovies „ ....-ing“ (singing, watching ...)  opísať obrázok  vyjadriť svoj názor (súhlas, nesúhlas, čo mám/nemám rád)  vyjadriť svoju vôľu  vybrať z ponúkaných možností (identifikovať, opísať)  reagovať pri stretnutí  vyjadriť svoju schopnosť  hovoriť o svojom dennom programe  vypočuť si a podať informácie (informovať sa)  predstaviť svoje záľuby a vkus  vnímať a prejavovať city a pocity (radosť, smútok)  reagovať na príbeh alebo udalosť  žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa  pri počúvaní neznámeho textu so známou tematikou žiak pochopí celkový obsah  pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže dešifrovať známe slová a slovné spojenia  žiak vie prostredníctvom počúvania zrealizovať obrázkový diktát


6  žiak vie čítať s porozumením základné pokyny k úlohám v učebnici  žiak vie čítať s porozumením krátky text so známou tematikou  žiak vie doplniť do textu chýbajúce slovo, vie vyhľadať informáciu Písanie:  žiak pozná spelling základnej slovnej zásoby (prezentovaná v úvode novej lekcie)  žiak sa učí písať skrátené tvary  žiak dokáže bezchybne prepísať krátky text  žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku  žiak sa vie orientovať v učebnici a vyhľadať písomnú podobu slov  žiak dokáže napísať 5-10 vetný list alebo krátku pohľadnicu  dokáže opísať veci na obrázku písomne  dokáže napísať krátky mail priateľovi, informačný text, príbeh podľa obrázkov, diár  dokáže opisovať udalosti, ktoré sa udiali v minulosti  dokáže samostatne vytvoriť projektovú prácu a vie ju samostatne a jednoducho prezentovať v angličtine Obsah základnej slovnej zásoby:  Slovesá (činnosti, pohyb - clean, wash, climb, run ...)  Dni v týždni / Denník  V parku (preliezky, slovesá pohybu)  Šport a záľuby  Oblečenie  Hodiny  Časti tela  Číslovky  Jedlo a nápoje / Menu  Mesiace v roku, ročné obdobia  Zvieratá (pevnina, more) Dosiahnuté postoje:  vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní  získava sebavedomie a istotu vo vystupovaní a komunikácií  je pozitívne usmerňovaný k získaniu vedomostí  ľahšie sa prispôsobuje svojmu okoliu  učí sa spolupracovať a kolektívne dosahovať výsledok  dokáže prakticky zužitkovať nadobudnuté poznatky  uspokojuje svoje sociálne potreby, potrebu komunikovať  porovnáva svoje výkony s inými a hodnotí ich  nabáda ho k všestrannejšiemu zmýšľaniu k okolitému svetu  začína efektívne využívať IKT na prácu s cudzím jazykom  učí sa zapájať aktívne do príbehov a hier, učí sa pracovať v skupine  rozvíja písanie a čítanie  zdôrazňuje význam kladných inter-personálnych vzťahov medzi súrodencami a priateľmi – empatiu  rozvíja prezentačné zručnosti, tvorí projekty  rešpektuje tradície anglicky hovoriacich krajín, je oboznámený s multikultúrnou výchovou


7 V. Stratégia vyučovania Všeobecné princípy a. dominuje humanistický prístup vo vyučovaní b. vyučovanie je orientované na žiaka c. obsah vyučovania odráža skúsenosti a poznatky detí z každodenného života a prostredia d. prevláda pozitívna motivácia e. učiteľ organizuje vyučovanie tak, aby vyhovovalo žiakom s rôznymi štýlmi učenia. Často sa striedajú aktivity rôzneho zamerania, v ktorých žiaci zapájajú viaceré zmysly a pohyb (TPR) f. vyučovanie zahŕňa hravé formy, využíva predstavivosť, fantáziu a kreativitu žiakov g. pri rozvíjaní všetkých jazykových zručností je kľúčová názornosť. Je potrebné využívať názorné pomôcky (obrázky, bábky, filmy, gramatické prehľady vo forme grafov, tabuliek a plagáty h. dôležitá je primeraná náročnosť úloh, žiaci sa nesmú preťažovať i.

neoddeliteľnou súčasťou procesu vzdelávania je spolupráca s rodičmi – informovanosť

j.

Žiaci musia učivo zvládnuť na hodinách. Domáca príprav spočíva len v opakovaní toho, čo si žiak osvojil v škole

k. Kladie sa dôraz na vyvážené rozvíjanie všetkých základných jazykových zručností s cieľom dosiahnuť komunikačné zručnosti - počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie


8 VI. Učebné zdroje 

Učebnice a pracovné zošity:

English World 2 – učebnica, pracovný zošit, obrázkový slovník, učebnica gramatiky (žiaci, učiteľ) English World 2 – metodická príručka, plagáty, obrázkové karty, CD, CD-rom (učiteľ)  Doplnkové materiály Cambridge copy collection - sada učebníc pre učiteľa s kopírovateľnými materiálmi: Primary communication box Primary grammar box Primary reading box Primary vocabulary box Primary curriculum box Primary pronunciation box Primary music box

konverzácia gramatika čítanie s porozumením slovná zásoba CLIL výslovnosť piesne, básne

- CD-romy: Primary i-Dictionary - prostredníctvom slovnej zásoby rozvíjanie jazykových zručností Angličtina Hrou Family and Friends -

adaptované čítanky (rozprávky, bájky + DVD)

-

časopis „Funny English“ – žiaci odoberajú a využívajú na samo-štúdium i prácu v škole

 Materiálno-technické prostriedky: CD, TV, DVD, video, PC, internet, i-tools, interaktívne CD-romy, výukové softwérové programy  Ďalšie zdroje: www.anglictina-hrou.cz www.skolahrou.sk www.chrobacik.net/com www.anglickaskola.sk www.macmillan.sk www.onestopenglish.com www.oup.com/elt/global/products Pri vyučovaní anglického jazyka sa aktívne využíva IKT, ktoré slúžia ako nástroj zmeny vyučovacích foriem, umožňujúcich efektívnejšie, príťažlivejšie nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií učiacich sa. Predstavuje zvyšovanie motivácie učenia sa cudzieho jazyka, podporuje aktívne samo štúdium, umožňuje spätnú väzbu (vyhodnotenie práce žiakov), čím sa sledujú pokroky v učení. V závere tematických celkov vedieme žiakov k vypracovávaniu a následnej prezentácii vlastných projektov v programe Word alebo PowerPoint.


9 VII. Obsah vzdelávania Prehľad výskytu komunikačných spôsobilostí v učebnici English World 2: 1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 2. Vypočuť si a podať informácie 3. Vybrať si z ponúkaných možností 4. Vyjadriť svoj názor 5. Vyjadriť svoju vôľu 6. Vyjadriť svoje schopnosti 7. Vnímať a prejavovať svoje city 8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 10. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti 11. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností 12. Reagovať na príbeh alebo udalosť 13. Ponúknuť a reagovať na ponuku 14. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti 15. Reagovať pri prvom stretnutí 16. Telefonovať 17. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým 18. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené


10 Lekcia -téma

Kompetencie

Komunikačné zručnosti Čítanie

Počúvanie

Písanie

Gramatika Rozprávanie

UNIT 1 At the castle Pohybové aktivity

Hľadanie rovnakých objektov, obrázkov. Vyjadriť svoju schopnosť. Reagovať na príbeh alebo udalosť.

Týždeň so starými rodičmi. Príbeh. Opisovanie slovnej zásoby na tému: dni v týždni

Schopnosť dať udalosti do správneho sledu pri počúvaní príbehu.

Písanie príbehu. Vety: veľké písmena na začiatku slov –dni v týždni.

What’s he doing? What are you doing? What are they doing?

He’s washing the steps. Are they holding lights? Yes, he is. No, she isn’t. Prítomný priebehový čas

UNIT 2 In Biffo’s garden Náradie na hranie na ihrisku

Hľadanie rôznych predmetov, obrázkov. Vyjadriť svoj názor.

Čas na hranie Popis aktivít na hranie

Rozpoznávanie objektov

Opis aktivít na ihrisku

These are my books and this is my pencil. case.

What’s this / that? What are these / those? That’s my swing.

UNIT 3 Pirate Jack Šport a záľuby

Zoraďovanie viet a obrázkov do správneho poradia.

Mamkin darček k narodeninám Príbeh

Rozpoznávanie; Počúvanie podstaty za účelom zistenia detailov

Písanie príbehu podľa obrázkov.

Do you like bananas? Yes, I do. No, I don’t.

I like basketball. Dan likes basketball. They like bananas.

Opakovanie – Projekt – Kvety v záhrade

UNIT 4 A Fantastic Shop Oblečenie

Zaraďovanie vecí do kategórií. Vyjadriť svoj názor, alebo vkus.

Aké oblečenie máš rád? Slovná zásoba oblečenie

Pochopenie otázok

Opisovanie detského oblečenia

Do you like tennis? Yes, we do.

Does she like the dress? Do they like the hat? Yes / No, they do/don’t.

UNIT 5 Pirate Jack is on TV Časové výrazy

Vypočuť si a podať informácie o určovaní časov.

Astronaut vo vesmíre. Informácie o režime dňa astronautov

Schopnosť dať do správneho poradia text pri počúvaní

Uvažovanie o dennom režime

What’s the time? What time do you get up?

I get up at six o’clock. In the morning she plays tennis.

UNIT 6 Who is the winner? Časti tela

Zaraďovanie vecí do kategórií. Vyjadriť svoje schopnosti.

To je skupina! Slovná zásoba na tému hudobné nástroje.

Identifikácia čísel

Dopĺňanie slov do básne

Whose jacket is this? It’s Ben’s jacket. Are these your pens?

This is his / her hand. What colour are their noses?

Opakovanie – Projekt – Môj deň


11 Lekcia -téma

Kompetencie

Komunikačné zručnosti Čítanie

UNIT 7 A trip in a balloon Jedlo a nápoje UNIT 8 Look at the animals! zvieratá

UNIT 9 Look! The sea! Morské príšery

Počúvanie

Písanie

Gramatika Rozprávanie

Vymieňať si názory, komunikovať s niekým. Vybrať z ponúkaných možností. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne.

Mesiace v roku Počasie, názvy mesiacov

Počúvanie opisu a jeho porozumenie

Opis počasia

I always eat fruit. I sometimes eat crisps I never drink milk.

There’s water in the jug. There are sandwiches on the plate.

Veľmi smiešna príšera! Fantazijný príbeh Predmety v izbe

Identifikácia a správne zaradenie obrázkov

Písanie príbehu.

What’s the time? It’s half past eight.

Yesterday it was cold. He was cold. We were happy. They were hot.

Zatrieďovanie vecí do kategórií. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad /môj argument boli pochopené.

Akvárium Mail priateľovi Číslovky od 60-100

Odpovede na otázky

Email priateľovi.

There was a house. There were three birds.

The fish is next to / between / behind / in front of the boat.

Opakovanie – Projekt - Počasie

UNIT 10 The island Na pláži

UNIT 11 The boat záľuby

UNIT 12 Welcome home! Jedlo a nápoje

Vyjadriť svoje schopnosti. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus

Vymieňať si názory, komunikovať s niekým.

Morské príšery Opis obrázkov

Detailné počúvanie

Opis morských zvierat

Don’t touch it. Don’t go near it.

I can see him / her / it. Can you hear me / them / us?

V džungli Denník

pesnička

Písanie denníka

First I played football. Next I helped Dad. Then I watched TV.

I walked on the sand. He pointed to a ship. They played in the sea.

Zborová pesnička

Príprava jedálneho lístka

Yesterday I climbed a tree. Yesterday he visited his Grandma.

He walked over/ under the bridge. He walked through / into the river.

Aké jedlo máš rád? Jedálny lístok

Opakovanie –Projekt – Čo som robil včera


12 Obsah tematických celkov V rámci predmetu anglický jazyk budeme v 4. ročníku rozvíjať prierezové témy environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 1. At the castle Na zámku SZ - slovesá, dni v týždni; prítomný čas priebehový, 3.osoba jedn.č., otázka v priebehovom čase, čítanie a počúvanie s porozumením, opis obrázku, výslovnosť s: „a_e“. 2. Biffo´s garden Biffova záhrada SZ: činnosti v parku – slovesá; ukazovacie zámená, rozširovanie modálne sloveso „can“ – otázka, odpoveď, počúvanie s porozumením, opis obrázku, výslovnosť s: „i_e“. 3. Pirate Jack Pirát Jack SZ – „Šport a záľuby“; sloveso „like“ 3.os.sg. v konverzácii, otázky „Do you like.....?“, odpovede „Yes, I do.“ , skrátené odpovede v zápore „No, I don´t“, písanie a a výslovnosť slov s: „o_e/ u_e/ +ue. OPAKOVANIE L 1 – 3 Upevnenie SZ v konverzácii, opis obrázkov, práca s textom, opis obrázku, písanie krátkeho textu. Hry a súťaže na upevnenie SZ. 4. A fantastic shop Skvelý obchod SZ – oblečenie, frázy: „ Have you got? Here you are? You are welcome!“, tvorba otázok „Do ... / Does ... ?“, odpovede: Yes, I do./No, I don´t. / Yes, she does. /No, she doesn´t. Opis oblečenia podľa obrázku, výslovnosť s: „cl,bl, pl, fl“. 5. Pirate Jack is on TV Pirát Jack v televízii SZ - určovanie času; prítomný čas jednoduchý – 3. os. sg. / 3. os.pl – otázka, príslovky času, , konverzácia o dennom programe, čítanie textu s porozumením, odpovedať na otázky o texte, výslovnosť slov s „br, cr, dr, gr, tr,“ , zoraďovanie obrázkov podľa počutia, opis obrázkov. 6. King Tub´s competition Kráľova súťaž SZ – časti ľudského tela, privlastňovacie zámená, otázka „Whose ....?“, číslovky do 100, báseň, výslovnosť slov s: „sl, sm, sn, sp, st, sw“. OPAKOVANIE L 4 – 6 Upevnenie SZ v konverzácii, opis obrázkov, práca s textom, opis obrázku, písanie krátkeho textu. Hry a súťaže na upevnenie SZ. 7. A trip in a balloon Výlet balónom SZ – jedlo a nápoje, mesiace, ročné obdobia; opis počasia; väzba „There is / There are“ – kladný tvar, otázka, odpovede; frekvenčné príslovky, práca s textom, opis obrázku, výslovnosť slov s: „nd, nt, nk“. 8. Look at the animals Pozrite sa na zvieratá SZ – zvieratá, sloveso „byť „ v minulom čase (was/were), čítanie s porozumením, tvorba príbehu na základe ilustrácie, počúvanie s porozumením, výslovnosť slov s: „ld, lk, lp, lt“.


13

9. Look! The sea! Pozri! More! SZ – more a morské živočíchy, predložky miesta (behind, in front of, next to, between); Väzba „ there was/ there were“, práca s textom, písanie e-mailu kamarátovi, výslovnosť slov s: „ee“. OPAKOVANIE L 7 – 9 Upevnenie SZ v konverzácii, opis obrázkov, práca s textom, opis obrázku, písanie krátkeho textu. Hry a súťaže na upevnenie SZ. 10.The Island Ostrov SZ – pláž, more a morské živočíchy, predmetové zámená, zákaz: „Don´t .....“, práca s textom jednoduchý opis zvieratka, , výslovnosť slov s: „oo“. 11.The boat Čln SZ – pravidelné slovesá v minulom čase, rozlišovanie slovies v prítomnom a minulom čase, tvorba viet v minulom čase jednoduchom, radové číslovky do 10 – nácvik výslovnosti a písania, rozlišovať základné a radové číslovky, práca s textom, písanie krátkeho denníka o svojom týždni, opis obrázku v minulom čase. 12.Welcome home! Vitajte doma! SZ – druhy jedál, menu – v reštaurácii / objednávanie jedla -dialógy; pieseň, predložky (over, across, through, into) – priraďovanie ku obrázku, frázy „What would you like to eat/drink?“ , napísať menu na večierok OPAKOVANIE L 10 – 12 Upevnenie SZ v konverzácii, opis obrázkov, práca s textom, opis obrázku, písanie krátkeho textu. Hry a súťaže na upevnenie SZ. Výstupný test.

Dôležité!!! -

učebnica EW2 sa v rozsahu 12 lekcií bude preberať iba so žiakmi, ktorí sú zaradení do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, t.j. s 5 hodinovou dotáciou týždenne. Tomuto rozsahu zodpovedajú aj TVVP, ktoré rozpracovala a doplnila Mrg. Oľga Hollá. Obsah učiva z tejto učebnice dosahuje úroveň učiva ktoré je podľa osnov ŠVP bežne preberané až na II. stupni ZŠ – 6. ročník (minulý čas slovesa byť, minulý čas pravidelných slovies, radové číslovky).

-

V triedach s 3-hodinovou dotáciou týždenne sa bude so žiakmi preberať 10 lekcií za školský rok. Tomuto rozsahu budú zodpovedať aj TVVP, ktoré boli za týmto účelom skrátené a upravené. Na základe našej skúsenosti z predošlých šk. rokov nie je možné pri 3 hodinovej dotácii prebrať takto rozsiahlu učebnicu v jednom šk. roku, čo by bolo na úkor kvality. Okrem iného obsah učiva z 11. a 12.lekcie tejto učebnice je podľa osnov ŠVP zahrnutý pre žiakov II. stupňa – do 6. ročníka (minulý čas slovesa byť a minulý čas pravidelných slovies).


14 VIII. Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenie vedomostí, zručností a návykov žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií. Hodnotenie plní niekoľko funkcií: monitoruje pokrok žiakov , poskytuje informácie učiteľovi i žiakovi, pomáha diagnostikovať problémy a plánovať ďalšie aktivity, poskytuje rodičom a vedeniu školy informácie. Verbálne: Ústna odpoveď, pochvala, povzbudenie. Neverbálne: Projektová práca, kreslený test, súhlasné prikývnutie, úsmev, nálepky, pečiatky, vyznamenania, označenia, získanie drobného predmetu.

Testovanie - percentuálne hodnotenie žiakov z anglického jazyka Rozpätie %

Známka

100-90 89- 75 74-50 49-25 24- 0

Výborný (1) Chválitebný (2) Dobrý (3) Dostatočný (4) Nedostatočný (5)

Sebahodnotenie a hodnotenie spolužiakmi: rozvíja kognitívne zručnosti žiaka ako napr. monitorovanie vlastného pokroku v učení, má motivačnú funkciu a žiak si uvedomí svoje schopnosti.

IX. Medzipredmetové vzťahy – CLIL (content language integrated learning) Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania cudzieho jazyka s cieľom zopakovať si získané poznatky a zároveň naučiť, prípadne utvrdiť si novú slovnú zásobu z daného tematického okruhu. Integrované vyučovanie cudzieho jazyka (CLIL) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. X. Prierezové vzťahy Všetky prierezové vzťahy ( multikultúrna výchova, dopravná výchova , enviromentálna výchova, osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, mediálna výchova) nájdu svoje zakotvenie vo všetkých témach predmetu anglický jazyk ZŠ.

učebné osnovy pre 4. ročník  

učebné osnovy z anglického jazyka pre 4. ročník ZŠ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you