Page 1

1

UČEBNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE 3. ROČNÍK rozšírené vyučovanie anglického jazyka I. Názov predmetu

ANGLICKÝ JAZYK

Časový rozsah výučby

Forma štúdia

5 hodín týždenne – triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka Spolu 180 vyučovacích hodín ročne tretí Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Základné ISCED 1 – úroveň A1.1 Primárne vzdelanie Denná

Učebnica: Vypracovala:

ENGLISH WORLD 1 Mgr. Oľga Hollá

Ročník Škola Stupeň vzdelania

II. Charakteristika predmetu Predložené učebné osnovy prezentujú požiadavky na zvládnutie anglického jazyka podľa úrovne A1.1 vymedzenej v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre vyučovanie cudzích jazykov. Pri prezentácii nových poznatkov počas vyučovania anglického jazyka v treťom ročníku sa vychádza z predchádzajúceho jazykového vzdelávania žiakov v prvom a druhom ročníku. Vyučovanie prebieha podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý je v súlade s osnovami, učiteľ sa počas prípravy i na vyučovaní riadi metodickými pokynmi učiteľskej príručky, žiaci používajú učebnicu, pracovný zošit, doplňujúcu učebnicu gramatiky a obrázkový slovník. Učivo je zamerané na opakovanie a rozširovanie základnej slovnej zásoby a modelových viet, formou ustálených gramatických alebo hovorových väzieb. Zároveň sa rozvíjajú a upevňujú základné jazykové zručnosti, ktorými sú počúvanie s porozumením, hovorenie, písanie a čítanie. Gramatika sa vyučuje v základnom rozsahu, neučí sa osobitne, ale iba v kontexte s cieľom rozvíjať základné komunikačné zručnosti. Cudzí jazyk sa stáva prostriedkom vzájomnej komunikácie pre bežný život a zároveň prostriedkom na vyjadrovanie vlastných názorov, postojov a pocitov. Dobré zvládnutie učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne začať používať cudzí jazyk v konkrétnych jazykových situáciách. Pri výučbe dochádza k prelínaniu so všetkými vyučovacím predmetmi, ktoré žiak absolvuje počas vyučovacieho procesu. Sú to: slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, informatika.


2 Vyučovanie prebieha hravou, prirodzenou formou s využitím metód, ktoré vhodne prehlbujú psycho-motorické zručnosti žiakov tretieho ročníka. Vzdelávací obsah je podľa učebnice English World rozdelený na 12 tematických okruhov, ktoré sa prelínajú so 4 súhrnnými časťami, nasledujúcimi vždy po 3 prebraných lekciách: Hello, Mr Jolly! Dobrý deň, pán Jolly! Mr Jolly´s shop Obchod pána Jollyho Good morning! Dobré ráno Bella and Biffo Bela a Bifo Mrs Goody and Pirate Jack Pani Goody a pirát Jack Happy birthday! Všetko najlepšie k narodeninám! Where is King Tub? Kde je kráľ Tub? This is my family To je moja rodina Miss Silver Slečna Silver The space rocket Vesmírna loď Up in the space Vo vesmíre Welcome home! Vitajte doma! Na hodinách anglického jazyka budú žiaci jednej triedy delení na dve skupiny, pričom jedna skupina zostáva v triede a druhá skupina sa premiestni do jazykovej učebne. Vyučovanie môže prebiehať aj v iných priestoroch školy – učebne IKT, školský dvor, telocvičňa, vyučovanie však môže byť i v okolí školy – forma zážitkového vyučovania. Spôsob umiestnenia žiakov v jednotlivých učebniach nie je klasický – žiaci sedia v kruhu, polkruhu, skupine alebo vo dvojiciach. III. Ciele vyučovacieho predmetu Profil našej školy je zameraný na výučbu cudzích jazykov, preto boli vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Dobré ovládanie cudzieho jazyka, najmä angličtiny, si žiada nielen celospoločenský vývin, otvorenie sa našej krajiny do Európy a jej štruktúr, ale aj rodičovská verejnosť. Skorá a systematická výučba cudzieho jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti žiaka, otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr, uľahčuje chápanie a reflektovanie nielen vlastného jazyka, vlastnej kultúry, ale zároveň pomáha vytvárať tolerantnosť voči iným kultúram. Našou snahou je vytvoriť maximálne podnetné, motivujúce študijné podmienky pre tých žiakov, ktorí sú jazykovo mimoriadne nadaní, preto základný plán pre výučbu anglického jazyka v počte 108 hodín bude doplnený o ďalších 72 hodín ročne. Znamená to teda, že žiaci každej triedy v 3. ročníku, ktorí boli na základe testov vybraní do skupiny s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, budú mať tento cudzí jazyk 5 hodín týždenne, čo spolu predstavuje 180 vyučovacích hodín anglického jazyka za celý školský rok. Anglický jazyk vyučovaný modernými prístupmi pomáha žiakom lepšie pochopiť a zvládnuť slovnú zásobu, gramatické javy, precvičovať ústnu komunikáciu v danom jazyku a upevňovať sebadôveru žiakov pri dorozumievaní. V rámci tohto predmetu si žiaci precvičujú a upevňujú slovnú zásobu spolu so základnými gramatickými väzbami formou hier, dramatizácie, používaním audiovizuálnej techniky, informačných technológií a bohatého doplnkového materiálu.


3 Cieľom vyučovania anglického jazyka v treťom ročníku je predovšetkým nadviazať na predchádzajúce vedomosti a oboznámiť sa s novou slovnou zásobou a gramatickými javmi. Učivo sa bude prezentovať i pomocou interaktívnej tabule a interaktívnych softwérov, preto budú mať žiaci možnosť rozvíjať svoje zručnosti pri práci s IKT. Taktiež ide o snahu podporiť sebadôveru každého žiaka, dať možnosť individuálnemu rozvoju osobnosti po všetkých stránkach. Cudzojazyčná atmosféra na hodinách má podporiť chuť používať cudzí jazyk, motivovať k záujmu o porozumenie a má vytvoriť priestor pre chuť objavovať nové. Ďalším cieľom je aby každý žiak zvládol základné pravidlá medziľudskej komunikácie, slušnosti a taktiež správnych gramatických štruktúr. Výučba bude viesť predovšetkým k budovaniu sebadôvery vo vlastné schopnosti a možnosti. Naším cieľom je zvyšovať motiváciu osvojovania si cudzieho jazyka za účelom vybudovania si pozitívneho vzťahu k danému cudziemu jazyku. 1. Spoločenské ciele: - podporovať záujem o cudzie jazyky a tým aj oboznamovať sa a spoznávať nové reálie (ľudia, krajina, kultúra). - budovať pozitívny vzťahu k anglickému jazyku - sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku - byť prínosom k celkovému vývinu žiaka a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti. 2. Inštitucionálne ciele: budovať profil absolventa získavaním nasledovných spôsobilostí: - nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou - vypočuť si a podať informácie - vedieť si vybrať z ponúkaných možností - vyjadriť svoje schopnosti - vnímať a prejavovať svoje city - predstaviť svoje záľuby a vkus - oboznámiť sa s faktami, reagovať na niečo čo sa deje 3. Špecifické ciele: špecifické ciele predstavujú vyučovacie ciele jednotlivých tém učiva. 3.1. vzdelávacie - rozvíjať jazykové schopnosti a kompetencie žiakov - podporovať ich všestranný vývin (kognitívny, emocionálny, sociálny, osobnostný) - rozširovať základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, - rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov – aktívne počúvanie, porozumenie zmyslu a významu počutého, pestovanie schopnosti vytvárať vlastný jazykový prejav - schopnosť vyjadrovať sa v rámci osvojených fráz - schopnosť reagovať na jazykový podnet verbálnym a neverbálnym spôsobom. 3.2 výchovno-vzdelávacie - komunikovanie v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni (po stránke obsahovej, lexikálnej a gramatickej) - podporovanie pozitívneho postoja k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce, aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné - rozvíjanie jazykových zručností počúvania s porozumením a rozprávanie - rozvíjanie výslovnosti žiakov pomocou napodobňovania a opakovania - využívanie vedomostí a zručností, ktoré už žiaci nadobudli v materinskom jazyku i pri učení sa anglického jazyka - využívanie medzi-predmetových vzťahov (CLIL)


4 IV. Výchovné a vzdelávacie stratégie Kľúčové kompetencie Žiak si postupne z roka na rok obohacuje a vylepšuje lexiku v daných témach (hračky, farby, čísla, objekty v triede, zvieratá, telo, rodina, oblečenie, izby, nábytok, jedlo, geometrické tvary, dopravné prostriedky, príroda, atď.). Žiaci si osvoja 200 – 250 nových slov, ich pravopis a výslovnosť, výber slov a slovných spojení je podľa konverzačných okruhov. Žiaci pracujú s obrázkovým mono-linguálnym slovníkom, svoje jazykové kompetencie rozvíjajú formou čítania a počúvania s porozumením, rozvíjajú komunikatívne kompetencie formou dialógov z reálneho života detí, prezentujú vlastnú projektovú tvorbu. Morfológia – žiak má zvládnuť:  podstatné mená: žiak rozlišuje jednotné a množné číslo  privlastňovanie: privlastňovací pád – genitív a privlastňovacie prídavné mená  určitý a neurčitý člen  predložkové pády  predložky miesta  zámená  základné číslovky do 20  predložky pohybu  spojky  modálne sloveso „can“  slovesné časy ( jednoduchý prítomný, prítomný priebehový)  ostatné časy (pasívne)  plnovýznamové slovesá  rozkazovací spôsob cez jednoduché príkazy Syntax - žiak má zvládnuť:  slovosled  stavba vety pomocou „there is/there are“  identifikovať a opísať pomocou „This is/These are“  druhy viet podľa modálnosti a vetného obsahu: časovanie slovesa to be, have got, modálne sloveso can - otázka, zápor  tvorenie modelových otázok použitím opytovacích zámen „What´s your name? Where is your school? How old are you? When´s your birthday?“ atď.  opytovacie vety „Is it ....? Are they?“  like – tvorenie otázok a záporu Po zvukovej a grafickej stránke majú žiaci ovládať:  spelling - žiaci sa naučia anglickú abecedu, hláskovanie slov  opakovanie a systematizovanie výslovnosti stiahnutých tvarov slovies  [v] [w] - rozdielna výslovnosť týchto dvoch hlások v slovách veal [vi:l] – wheel [wi:l] vain [vein] – wane [wein] vow [vau] - wow [waυ]  precvičovanie kombinácií hlások a dvojhlások napr. here - there  [Λ] - [a:] – mother, father  hlásky rozpoznávajú v kontexte, nie izolovane


5 Komunikačné zručnosti :  vypočuť a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov  prečítať a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov  základné pravidlá formálneho a neformálneho rozhovoru  frázy jednoduchej každodennej komunikácie: zoznámenie, predstavenie sa, rozlúčenie sa, poďakovanie – opakovanie  nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou  vyjadriť svoj názor (súhlas, nesúhlas)  vyjadriť svoju vôľu  vybrať z ponúkaných možností (identifikovať, opísať)  reagovať pri stretnutí  vyjadriť svoju schopnosť  stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá  vypočuť si a podať informácie (informovať sa)  predstaviť svoje záľuby a vkus  vnímať a prejavovať city a pocity (radosť, smútok)  reagovať na príbeh alebo udalosť  vyjadriť očakávania a reagovať na ne (nádej, sklamanie, strach)  žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa  pri počúvaní neznámeho textu so známou tematikou žiak pochopí celkový obsah  pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže dešifrovať známe slová a slovné spojenia  žiak vie prostredníctvom počúvania zrealizovať obrázkový diktát  žiak vie čítať s porozumením základné pokyny k úlohám v učebnici  žiak vie čítať s porozumením krátky text so známou tematikou  žiak vie doplniť do textu chýbajúce slovo  vie vyhľadať informáciu Písanie:  žiak má opakovane precvičovať písomnú podobu w, W, q, Q,Y  žiak dokáže bezchybne prepísať krátky text  žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku  žiak sa vie orientovať v učebnici a vyhľadať písomnú podobu slov  žiak dokáže napísať 5 - 10 vetný list alebo krátku pohľadnicu  dokáže opísať veci na obrázku písomne  dokáže samostatne vytvoriť projektovú prácu a vie ju samostatne prezentovať v angličtine Dosiahnuté postoje:  vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní  získava sebavedomie a istotu vo vystupovaní a komunikácií  je pozitívne usmerňovaný k získaniu vedomostí  ľahšie sa prispôsobuje svojmu okoliu  učí sa spolupracovať a kolektívne dosahovať výsledok  dokáže prakticky zužitkovať nadobudnuté poznatky  uspokojuje svoje sociálne potreby, potrebu komunikovať  porovnáva svoje výkony s inými a hodnotí ich  nabáda ho k všestrannejšiemu zmýšľaniu k okolitému svetu  začína efektívne využívať IKT na prácu s cudzím jazykom


6     

učí sa zapájať aktívne do príbehov a hier, učí sa pracovať v skupine rozvíja písanie a čítanie zdôrazňuje význam kladných inter-personálnych vzťahov – empatia rozvíja prezentačné zručnosti, tvorí projekty rešpektuje tradície anglicky hovoriacich krajín, je oboznámený s multikultúrnou výchovou

V. Stratégia vyučovania Všeobecné princípy a. dominuje humanistický prístup vo vyučovaní b. vyučovanie je orientované na žiaka c. obsah vyučovania odráža skúsenosti a poznatky detí z každodenného života a prostredia d. prevláda pozitívna motivácia e. učiteľ organizuje vyučovanie tak, aby vyhovovalo žiakom s rôznymi štýlmi učenia. Často sa striedajú aktivity rôzneho zamerania, v ktorých žiaci zapájajú viaceré zmysly a pohyb (TPR – Total physical response) f. vyučovanie zahŕňa hravé formy, využíva predstavivosť, fantáziu a kreativitu žiakov g. pri rozvíjaní všetkých jazykových zručností je kľúčová názornosť. Je potrebné využívať názorné pomôcky (obrázky, bábky, filmy, gramatické prehľady vo forme grafov, tabuliek a plagáty h. dôležitá je primeraná náročnosť úloh, žiaci sa nesmú preťažovať i. neoddeliteľnou súčasťou procesu vzdelávania je spolupráca s rodičmi – informovanosť j. žiaci musia učivo zvládnuť na hodinách, domáca príprava spočíva len v opakovaní toho, čo si žiak osvojil v škole k. dôraz sa kladie na vyvážené rozvíjanie všetkých základných jazykových zručností s cieľom dosiahnuť rozvoj komunikačných zručností VI. Učebné zdroje  Učebnice a pracovné zošity: English World 1 – učebnica, pracovný zošit, obrázkový slovník, učebnica gramatiky (žiaci, učiteľ) English World 1 – metodická príručka, plagáty, obrázkové karty, CD, CD-rom (učiteľ)  Odborná literatúra: Farkašová,E. – Menzlová, B. – Biskupovičová, K.: Jazyky hrou Metodická príručka pre učiteľov cudzích jazykov. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2001 Samsonová, C.: 333 nápadú pro angličtinu. Praha: Portál, 1997 Slattery,M. – Willis,J.: English for primary teachers, Oxford, 2001.  Doplnkové materiály - sada učebníc pre učiteľa s kopírovateľnými materiálmi – Cambridge copy collection: Primary communication box Primary grammar box Primary reading box Primary vocabulary box Primary curriculum box


7 Primary pronunciation box Primary music box -

adaptované čítanky časopis „Funny English“

 Materiálno-technické prostriedky: CD, TV, DVD, video, PC, internet, i-tools, interaktívne CD-romy, výukové softwérové programy (napr. 2Simple Software)  Ďalšie zdroje: www.anglictina-hrou.cz www.skolahrou.sk www.chrobacik.net/com www.anglickaskola.sk www.macmillan.sk www.onestopenglish.com www.oup.com/elt/global/products Pri vyučovaní anglického jazyka sa aktívne využíva IKT, ktoré slúžia ako nástroj zmeny vyučovacích foriem, umožňujúcich efektívnejšie, príťažlivejšie nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií učiacich sa. Predstavuje zvyšovanie motivácie učenia sa cudzieho jazyka, podporuje aktívne samo štúdium, umožňuje spätnú väzbu (vyhodnotenie práce žiakov), čím sa sledujú pokroky v učení. V závere tematických celkov vedieme žiakov k vypracovávaniu a následnej prezentácii vlastných projektov v programe Word alebo PowerPoint.

Dôležité!!! -

učebnica English World 1 sa v rozsahu 12 lekcií bude preberať iba so žiakmi, ktorí sú zaradení do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, t.j. 5 vyučovacích hodín týždenne. Tomuto rozsahu budú zodpovedať aj TVVP.

-

V triedach s 3-hodinovou dotáciou týždenne sa bude so žiakmi preberať 10 lekcií za školský rok. Tomuto rozsahu budú zodpovedať aj TVVP. Na základe našej skúsenosti z predošlého šk. roka nie je možné pri tomto rozsahu hodinovej dotácie prebrať celú učebnicu v jednom šk. rok na úkor kvality. Okrem iného, obsah učiva z 11. a 12. lekcie učebnice English World 1 (konkrétne prítomný čas priebehový) budú žiaci preberať v priebehu celého štvrtého ročníka, kde učebnica English World 2 je zameraná na precvičovanie a upevňovanie práve tohto gramatického javu.


8 VII. Obsah vzdelávania K základnému počtu 108 hodín anglického jazyka ročne ( 3 hodiny týždenne v bežnej triede) bude v triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka ( 5 hodín týždenne / 180 hodín ročne) časový tematický výchovný plán doplnený o 72 vyučovacích hodín. Vyučovacie hodiny budú prostredníctvom širokej škály aktivít pravidelne dopĺňané a obmieňané, čím sa zabezpečí rôznorodosť, flexibilita a dynamika vo vyučovaní cudzieho jazyka, ktorý musí byť žiakom 3. ročníka sprostredkovaný zaujímavou, prirodzenou a zábavnou formou. Vyučovacie hodiny, ktoré sú naviac dotované ku základnému plánu budú zamerané najmä na: - čítanie adaptovaných čítaniek z ponúk vydavateľstiev na Slovensku - úroveň Starter alebo Elementary. Hodiny čítania budú prebiehať pravidelne 1x do týždňa, aby si žiaci zvykli na pravidelný systém čítania s porozumením. - prácu s DVD spolu s využitím interaktívnej tabule. Súčasťou učebnice English World 1 je aj interaktívny CD-rom, ktorý obsahuje množstvo posluchových cvičení, piesní, testov a predlohy ako písať slohové práce. Jeho súčasťou je tiež slovník, videá obsahujúce konverzácie z reálneho života detí s možnosťou priamej prezentácie dialógov na hodinách. - prácu s 2Simple Software , ktorý sa dá používať podľa potreby na ktorejkoľvek vyučovacej hodine – výukový interaktívny softwér na výučbu anglického jazyka -

dramatickú výchovu, nácvik krátkych divadelných predstavení, s ktorými deti vystúpia koncom mája 2012 na Shakespeare´s Day v Dome kultúry Javorina v Starej Turej

-

GO GREEN, hodiny venované ochrane životného prostredia zábavným a kreatívnym spôsobom

-

Náš svet - zamerané na multikultúrnu spoločnosť

- hodiny odučené metódou CLIL, po dohode s triednymi učiteľkami v tretích ročníkoch - konverzáciu, zameranú na javy každodenného života a na tematické celky v učebnici - hodiny zamerané na tvorbu projektových prác s prezentáciou v anglickom jazyku - využívanie kopírovateľných pracovných listov pomocou ktorých je možné zábavnou, hravou formou upevňovať a zdokonaľovať prebrané učivo, so zameraním na precvičovanie slovnej zásoby, gramatiky, výslovnosť, čítanie s porozumením a konverzácie - súčasťou doplňujúcich aktivít je taktiež rozvíjanie jazykových zručností prostredníctvom anglických piesní, básní a riekaniek


9

English World 1 – prehľad komunikačných kompetencií: 1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 2. Vypočuť si a podať informácie 3. Vybrať si z ponúkaných možností 4. Vyjadriť svoj názor 5. Vyjadriť svoju vôľu 6. Vyjadriť svoju schopnosť 7. Vnímať a prejavovať svoje city 8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 10. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti 11. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností 12. Reagovať na príbeh alebo udalosť 13. Ponúknuť a reagovať na ponuku 14. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti 15. Reagovať pri prvom stretnutí 16. Telefonovať 17. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým 18. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené


10

Obsah tematických celkov 1. Hello, Mr Jolly! – Dobrý deň, pán Jolly! Opakovanie slovnej zásoby (farby, hračky), tvorba otázok, spájanie obrázkov s vecami, jednoduchý opis. Písanie a hláskovanie písmen anglickej abecedy, používanie bodky, čiarky. 2. Mr Jolly´s shop – Obchod pána Jollyho Otázky pomocou slovesa byť, kladné, záporné, používanie opytovacích zámen, opis predmetov, hračiek s použitím farieb, čísloviek. Používanie veľkých písmen vo vetách. 3. Good morning! – Dobré ráno Tvorba viet pomocou ukazovacích zámen, pozdravy, jednoduché otázky, vyhľadávanie informácií v texte, doprava. Používanie prídavných mien pred podstatným menom vo vetách. 4. Bella and Biffo – Bela a Bifo Vyjadrenie pocitov, otázky pomocou slovesa byť, rozlišovanie obrázkov podľa posluchu, rozširovanie lexiky z oblasti prírody a prídavných mien. Doplňovanie chýbajúcich slov do textu. 5. Mrs Goody and Pirate Jack – Pani Goody a pirát Jack Pravidelné množné číslo podstatných mien, otázky „koľko“, opis obrázkov pomocou väzby „tam je, tam sú“, prehlbovanie lexiky o jedle. 6. Happy birthday! – Všetko najlepšie k narodeninám! Používanie jednotného a množného čísla, všetkých osôb pri slovese „byť“. Otázky na vek, narodeninovú párty, tvorba projektu „Moja párty“. Spájanie obrázkov s počutým textom. Správny slovosled prídavných mien. 7. Where is King Tub? – Kde je kráľ Tub? Predložky miesta, otázky „ Kde je, kde sú“, identifikácia chýbajúcich objektov na obrázkoch, opis miestnosti, domu. Používanie spojok. 8. This is my family – To je moja rodina Väzba „mám, nemám“, lexika – rodina, priatelia, opis osoby, vypracovávanie projektu „moja rodina“. 9. Miss Silver – Slečna Silver Používanie väzby „má, nemá“ v 3. os. j.č., zatrieďovanie vecí podľa charakteristiky a opisu, posluch s porozumením – jedlo, ľudia, čo mám rád 10. The space rocket – Vesmírna loď Používanie modálneho slovesa „môcť“, plnovýznamových slovies v neurčitku. Povely, pokyny pre prácu v triede, rolová hra. Vyhľadávanie informácií v písanom texte. 11. Up in the space – Vo vesmíre Prítomný čas priebehový, počasie, opis momentálnych aktivít, počasia, čo sa mi páči, čo nie. Usporiadať obrázky podľa počutého. Opytovacie zámená. 12. Welcome home! – Vitajte doma! Slovesá vyjadrujúce činnosti, príslovky. Použitie prísloviek vo vetách, rozdiely medzi príslovkami a prídavnými menami. Usporadúvanie obrázkov, dopĺňanie chýbajúcich informácií do textu. Správny slovosled. Opis príbehu podľa skutočnosti. V rámci predmetu anglický jazyk v treťom ročníku budeme rozvíjať prierezové témy environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.


11 Lekcia -téma

Kompetencie

Komunikačné zručnosti Čítanie

UNIT 1 Hello, Mr Jolly! Farby a hračky UNIT 2 Mr Jolly’s Shop Školské potreby, veci v triede UNIT 3 Good morning! Doprava

Porovnávanie obrázkov, vybrať si z ponúkaných možností. Porovnávanie obrázkov, vybrať si z ponúkaných možností, pýtať sa a nadviazať kontakt. Hľadanie rovnakých objektov, obrázkov. Vyjadriť svoju schopnosť.

Počúvanie

Gramatika

Písanie

Rozprávanie

Obchod s hračkami. Opisovanie slovnej zásoby na tému hračky: farby, hračky V škole. Opisovanie slovnej zásoby na tému škola, veci v triede

Identifikácia objektov, predmetov

Pomenovanie a opisovanie hračiek; Vety: veľké písmena a bodka.

Hello. Hi. What’s your name? My name’s …

It’s a car. It’s red. Is it a doll? Is it pink? Yes. No.

Rozpoznávanie objektov

Opis s opakovanými otázkami; používanie otázok, otáznik.

What is it?

Rýchlo a pomaly Informácie o dopravných prostriedkoch

Rozpoznávanie; Počúvanie podstaty, za účelom zistenia detailov

Informatívny text o dopravných prostriedkoch.

Good morning How are you? I’m fine, thank you.

Is it red? Is it a car? Yes, it is. No, it isn’t. It isn’t a car. It’s a van. It is an umbrella. It is a red bike. It isn’t a blue car. Prídavné mená.

Dopĺňanie slov, ktoré sa rýmujú do básne. Písanie vlastných mien. Príbeh o známom prostredí.

I’m happy. Am I Dan? No, you aren’t. Yes, you are. How many are there? There are … There is …. Is there one …?

He is sad. Is she Mum? Yes, she is. No, she isn’t. Množné číslo podst.mien –s; lollipops, cakes, sweets

Opis prírody.

How old are you? I’m six. We’re seven.

What are they? They’re frogs. We’re funny.

Opakovanie

UNIT 4 Bella and Biffo Prídavné mená UNIT 5 Mrs Goody and Pirate Jack 1-10; jedlo UNIT 6 Happy Birthday! Príroda

Hľadanie rôznych predmetov, obrázkov. Vyjadriť svoj názor. Hľadanie rovnakých objektov, obrázkov. Vyjadriť svoju schopnosť. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou.

Jimbo; had Ned. Báseň

Spájanie výrokov s obrázkami

Babičkin obchod. Príbeh slovná zásoba: v obchode

Pesnička s pohybovými aktivitami

Záhrada. Opis slovná zásoba: príroda

Spájanie; Počúvanie podstaty, za účelom zistenia detailov Opakovanie


12 Lekcia -téma

Kompetencie

Komunikačné zručnosti Čítanie

UNIT 7 Where is King Tub? Izby v dome UNIT 8 This is my family Rodina

UNIT 9 Miss Silver 11–20 Jedenásť - dvadsať

Počúvanie

Písanie

Gramatika Rozprávanie

Hľadanie chýbajúcich vecí z obrázkov. Vnímať a prejavovať svoje city. Hľadanie chýbajúcich vecí z obrázkov a viet. Reagovať pri prvom stretnutí.

A game Príbeh slovná zásoba: nábytok

Zaraďovanie podľa sledu udalostí

Príbeh.

Where’s my book? Where are my pens?

predložky: in, on, under zámená

My room Deskriptívny text slovná zásoba: predmety v izbe

Identifikácia; detailné počúvanie

Opis s používaním spojky „and“.

Who is this? This is my brother.

Zatrieďovanie vecí do kategórií. Vyjadriť svoju vôľu.

The space woman; I like … Básničky slovná zásoba: prídavné mená, jedlo

Identifikácia osôb Počúvanie dialógu

Tvorenie vlastných básničiek.

I like grapes. How about you?

I’ve got a brother. Have you got a sister? Yes, I have. No, I haven’t. He’s got a plane. Has she got a car? Yes, she has. No, she hasn’t.

Opakovanie

UNIT 10 The space rocket Pohybové aktivity

UNIT 11 Up in space Počasie Welcome home! Aktivity

Zatrieďovanie vecí do kategórií. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti. Zoraďovanie viet a obrázkov do správneho poradia. Zoraďovanie viet a obrázkov do správneho poradia.

The Earth and the sky Informatívny text slovná zásoba: príroda

Sledovať inštrukcie

Informatívny text so správnym použitím slovies.

Stop! Look! Listen! Wait!

The rocket can fly. Can it jump? Yes, it can. No, it can’t.

What are you doing? Deskriptívny text slovná zásoba: aktivity, počasie A birthday party Príbeh slovná zásoba: aktivity, jedlo

Identifikácia postáv v príbehu

Opis s použitím otázok.

What’s the weather like? It’s cloudy. Is it cold?

I’m flying. You’re singing.

Pesnička s pohybovými aktivitami

Písanie príbehu.

loudly, quietly, quickly, slowly

He’s eating. It’s fl ying. We’re reading. They’re jumping.


13 VIII. Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenie vedomostí, zručností a návykov žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií. Hodnotenie plní niekoľko funkcií: monitoruje pokrok žiakov , poskytuje informácie učiteľovi i žiakovi, pomáha diagnostikovať problémy a plánovať ďalšie aktivity, poskytuje rodičom a vedeniu školy informácie. Verbálne: Ústna odpoveď, pochvala, povzbudenie. Neverbálne: Projektová práca, kreslený test, súhlasné prikývnutie, úsmev, nálepky, pečiatky, vyznamenania, získanie drobného predmetu.

Testovanie - percentuálne hodnotenie žiakov z anglického jazyka: Rozpätie %

Známka

100-90 89- 75 74-50 49-25 24- 0

Výborný (1) Chválitebný (2) Dobrý (3) Dostatočný (4) Nedostatočný (5)

Žiak: Mal osvojené vynikajúce schopnosti a stratégie, bol schopný prezentovať svoje myšlienky v komplexných a zložitých textoch , nadviazať na ne vlastnými úvahami. Je schopný sledovať väzby medzi myšlienkami, robiť zovšeobecnenia aj v situáciách, keď text nebol dobre spracovaný a zrozumiteľný. Bol schopný získavať informácie z prečítaného a vypočutého textu, jeho písomný s ústny prejav bol výrobný a bez chýb – známka 1. Mal pokročilé schopnosti, zručnosti, bol schopný pochopiť články vrátane textov, ktoré boli predmetom výučby. Bol schopný analyzovať texty s menej známym obsahom, posudzovať text ako celok a podať k nemu vysvetlenie. Bol schopný vyhľadávať a sumarizovať zložitejšie informácie, pochopiť ich a vysvetliť, jeho písomný a ústny prejav bol dobrý s malými chybami – známka 2. Mal priemerné schopnosti, zručnosti a vedel vyhľadávať a usporiadať informácie v relatívne dlhších článkoch, robil závery a zovšeobecnil hlavné myšlienky v textoch, jeho písomný a ústny prejav bol priemerný, robil chyby, odpovedal a písal s pomocou učiteľa – známka 3. Mal slabo osvojené základné schopnosti, zručnosti a stratégie, bol schopný rozpoznávať údaje a prepojiť myšlienky z krátkych nekomplikovaných textov, jeho písomný a ústny prejav bol podpriemerný, robil logické chyby, rozprával a písal len s pomocou učiteľa – známka 4. Nemal osvojené elementárne schopnosti, zručnosti a stratégie, pracoval iba podľa jednoduchých písomných pokynov, používal jednoduché vety, robil závažné chyby, nebol schopný pracovať samostatne – známka 5 .


14

Sebahodnotenie a hodnotenie spolužiakmi: rozvíja kognitívne zručnosti žiaka a ko napr. monitorovanie vlastného pokroku v učení, má motivačnú funkciu a žiak si uvedomí svoje schopnosti.

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP Sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických vyšetrení žiaka. Vyberá vhodné a primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňuje také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku, aby žiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony.

IX. Medzipredmetové vzťahy – CLIL (content language integrated learning) Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania cudzieho jazyka s cieľom zopakovať si získané poznatky a zároveň naučiť, prípadne utvrdiť si novú slovnú zásobu z daného tematického okruhu. Integrované vyučovanie cudzieho jazyka (CLIL) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. X. Prierezové vzťahy Všetky prierezové vzťahy ( multikultúrna výchova, dopravná výchova , enviromentálna výchova, osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, mediálna výchova) nájdu svoje zakotvenie vo všetkých témach predmetu anglický jazyk ZŠ.

osnovy pre 3. ročník  

osnovy z anglického jazyka pre 3. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you