Page 1

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike

UČEBNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE IX. ROČNÍK Názov predmetu

Anglický jazyk

Časový rozsah výučby

3 hodiny týždenne Spolu 109 vyučovacích hodín deviaty Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá Základné ISCED 2 Úroveň A 2.2 Denná

Ročník Škola Stupeň vzdelania Forma štúdia Vyučovací jazyk Učebnica Vypracovali:

anglický jazyk, slovenský jazyk PROJECT PLUS – 2. edícia Mgr. Čierniková, Mgr. Haruštiaková,

Charakteristika predmetu Učivo v 9. ročníku sa skladá zo slovnej zásoby a modelových viet (gramatických štruktúr, pričom sa rozvíjajú zručnosti počúvanie s porozumením a hovorenie, písanie a čítanie. Gramatika sa vyučuje v základnom rozsahu s cieľom rozvíjať základné komunikačné zručnosti. Pri výučbe sa používajú formy a metódy, ktoré vhodne prehlbujú psycho-motorické zručnosti žiakov v tomto veku. Učivo, ktoré sme zaradili do výučby prirodzene nadväzuje na jazykové základy, ktoré žiaci postupne získavali predchádzajúcich ročníkoch. Existujú platné učebné plány, metodická príručka pre učiteľov a pracovné zošity pre žiakov. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne pokračovať v používaní cudzieho jazyka v konkrétnych jazykových situáciách. Cudzí jazyk sa stáva prostriedkom vzájomnej komunikácie pre bežný život a zároveň prostriedkom na vyjadrovanie vlastných názorov, postojov a pocitov. Tematické časti zahŕňajú nasledovné okruhy: Ľudia v našom živote, Životný štýl, Čudné ale pravdivé, Zábava,Risk, Zmeny, Ideálne miesta, Dostať sa tam. Jednotlivé okruhy sú doplnené kultúrnymi stránkami, ktoré žiakom poskytujú doplňujúce informácie z reálií anglicky hovoriacich krajín, čo im umožňuje získať lepší, reálnejší obraz o týchto krajinách. Pri každom celku je vytvorený priestor, kde žiaci majú možnosť poznávať a porovnať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí, vzájomného porozumenia a vzájomnej tolerancie jednotlivých kultúr. Pri výučbe dochádza k prelínaniu so všetkými vyučovacím predmetmi, ktoré žiak absolvuje počas vyučovacieho procesu. Sú to: slovenský jazyk, matematika, biológia, geografia – práca s mapou ( kontinenty, významné anglicky hovoriace štáty, Slovensko), výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, etická výchova.


Na hodinu anglického jazyka budú žiaci jednej triedy delení na dve skupiny, pričom jedna skupina zostáva v triede a druhá skupina sa premiestni zvyčajne do jazykovej učebne. Vyučovanie môže prebiehať i v iných priestoroch školy – učebne IKT, školský dvor, telocvičňa, poprípade vyučovanie môže byť i v okolí školy (zážitkové vyučovanie). Spôsob umiestnenia žiakov v jednotlivých učebniach nie je klasický – žiaci sedia v kruhu, polkruhu, skupine alebo vo dvojiciach. Časová dotácia je tri hodiny týždenne. Ciele vyučovacieho predmetu Vyučovanie anglického jazyka v 9. ročníku nadväzuje na vedomosti získané v predchádzajúcich ročníkoch. Naším cieľom je zvyšovať motiváciu osvojovania si cudzieho jazyka za účelom vybudovania si pozitívneho vzťahu k danému cudziemu jazyku a perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce v krajinách EÚ. 1. Spoločenské ciele: podporovať záujem o cudzie jazyky a tým aj oboznamovať sa a spoznávať nové reálie (ľudia, krajina, kultúra). Budovaním pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku vytvárať základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie a formovanie mravného vedomia žiakov. 2. Inštitucionálne ciele: budovať profil absolventa získavaním nasledovných spôsobilostí: nadviazanie kontaktu v súlade s komunikačnou situáciou, vypočutie si a podanie informácií, výber z ponúkaných možností, vyjadrenie svojej schopnosti, vnímanie a prejavovanie svojich citov, predstavovanie záľub a vkusu, oboznámenie sa s faktami, reagovanie na niečo čo sa deje, reagovanie pri prvom stretnutí, korešpondencia, telefonovanie, vyjadrenie svojich plánov do budúcnosti a uplatnenia sa v živote, riešenie problémov v každodennom živote a vedieť vyhľadať a podať pomoc. 3. Špecifické ciele: špecifické ciele predstavujú vyučovacie ciele jednotlivých tém učiva. vzdelávacie - rozvíjať jazykové schopnosti a kompetencie žiakov - podporovať ich všestranný vývin (kognitívny, emocionálny, sociálny, osobnostný) - rozširovať základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, - rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov – aktívne počúvanie, porozumenie zmyslu a významu počutého, pestovanie schopnosti vytvárať vlastný jazykový prejav - schopnosť vyjadrovať sa v rámci osvojených fráz, - schopnosť reagovať na jazykový podnet verbálnym a neverbálnym spôsobom. 3.2 výchovno-vzdelávacie - komunikovanie v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni (po stránke obsahovej, lexikálnej a gramatickej) - podporovanie pozitívneho postoja k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce, aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné, - rozvíjanie jazykových zručností počúvania s porozumením a rozprávanie, - rozvíjanie výslovnosti žiakov pomocou napodobňovania a opakovania, - využívanie vedomostí a zručností, ktoré už žiaci nadobudli v materinskom jazyku i pri učení sa anglického jazyka, - využívanie medzipredmetových vzťahov (CLIL)


Výchovné a vzdelávacie stratégie

Kompetencie 1. Všeobecné kompetencie

2.Komunikačné jazykové kompetencie 2.1. Jazyková kompetencia

3. Sociolingvistická kompetencia 4. Pragmatická kompetencia

Vo vyučovacom predmete AJ pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: - vedome získavať nové vedomosti a zručnosti - opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich - chápať potrebu celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku - kriticky hodnotiť svoj pokrok - uplatňovať všeobecné vedomosti týkajúce sa geografických a kultúrnych reálií - uplatňovať získané vedomosti v každodennom živote - porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny - uplatňovať vedomosti a zručnosti v príprave na svoje budúce povolanie - byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti - umožňovať učiacemu používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii - využívať komunikačné správanie primerané danej situácii, ktoré je bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí - používať slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov -používať správnu tvorenie slov a gramatické javy - učiaci sa dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť a rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa atď. - učiaci sa dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou spojok

Stratégia vyučovania Metodickým základom ANJ v 9 .ročníku ZŠ je uvedomenie si faktu, že títo žiaci jazykové zručnosti nadobúdajú. Ide o uvedomelé a cielené učenie sa. Všeobecné princípy a. Dominuje humanistický prístup vo vyučovaní. b. Vyučovanie je orientované na žiaka. c. Obsah vyučovania odráža skúsenosti a poznatky detí z každodenného života a prostredia. d. Prevláda pozitívna motivácia. e. Učiteľ organizuje vyučovanie tak, aby vyhovovalo žiakom s rôznymi štýlmi učenia. Často sa striedajú aktivity rôzneho zamerania, v ktorých žiaci zapájajú viaceré zmysly a pohyb. (TPR) f. Vyučovanie zahŕňa hravé formy, využíva predstavivosť, fantáziu a kreativitu žiakov.


g. Pri rozvíjaní všetkých jazykových zručností je kľúčová názornosť. Je potrebné využívať názorné pomôcky (obrázky, bábky, filmy, gramatické prehľady vo forme grafov, tabuliek a plagáty. h. Dôležitá je primeraná náročnosť úloh, žiaci sa nesmú preťažovať. i. Potrebné je neustále opakovanie jazykových prostriedkov. j. Neoddeliteľnou súčasťou procesu vzdelávania je spolupráca s rodičmi – informovanosť. k. Žiaci musia učivo zvládnuť na hodinách. Domáca príprava spočíva len v opakovaní toho, čo si žiak osvojil v škole. l. Kladie sa dôraz na vyvážené rozvíjanie všetkých základných jazykových zručností s cieľom dosiahnuť komunikačné zručnosti - počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie. 1. Počúvanie s porozumením - rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu - žiak dokáže rozoznať známe slová a základné slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a konkrétneho okolia, za predpokladu, že ľudia hovoria pomaly a jasne - rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované. 2. Rozprávanie - všeobecná interakcia – učiaci sa vie dorozumieť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že niektoré slová sa musia zopakovať, preformulovať alebo opraviť. Vie klásť a zodpovedať jednoduché otázky, urobiť zistenia a reagovať na ne, pokiaľ ide o bezprostredné komunikačné potreby alebo veľmi známe témy. - žiak dokáže komunikovať za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči. - dokáže klásť a odpovedať na otázky na známe témy, vie urobiť jednoduché zistenia a reagovať na ne - vie odpovedať na priame otázky o osobe v interview, ak sú otázky kladené, zreteľne - dokáže reagovať na situáciu pri predstavovaní seba a iných - rozumie každodenným výrazom pri základných komunikačných situáciách a dokáže reagovať na informácie - rozumie jasným a zreteľným otázkam a pokynom, Žiak dokáže porozprávať o svojej budúcnosti, o svojich problémoch, skúsenostiach. Dokáže oznámiť informácie, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo dať - pri konverzácii vie používať základné a radové číslovky, časové údaje a údaje o cenách - pri konverzácii (vzájomných rozhovoroch) učiaci vie niekoho predstaviť a používať zdvorilostné formulky pozdravu a lúčenia. Vie sa niekoho opýtať, ako sa má a reagovať na nové informácie , ktoré sa dozvie. Rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie konkrétnych komunikačných potrieb, ak sa partner v rozhovore obráti priamo na učiaceho sa a hovorí pomaly, zreteľne a svoje výpovede aj zopakuje. - používa zdvorilostné formulácie (pozdrav, lúčenie a zvládne získať informácie o svojom okolí a priateľoch) - v samostatnom ústnom prejave sa dokáže vyjadrovať slovnými spojeniami o ľuďoch, miestach, budúcnosti, problémoch. - pri monologickom ústnom prejav vie opísať seba a povedať, čo robí, kde býva, o svojich plánoch do budúcnosti, ako rieši svoje problemy, ako pomáha svojim priateľom pri riešení problémov, o svojich úspechoch.

3.Čítanie s porozumením


-

Zvládne čítanie textu a porozumie mu tak, že vie reagovať na otázky orientačné čítanie – vie sa orientovať v texte dokáže čítať informačné materiály dokáže čítať písomné pokyny a pracovať podľa nich 4.Písomný prejav Ž iak vie napísať pokyny, vety, súvislý text vie písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej vie napísať, aké má plány do budúcnosti vo formulároch vie vyplniť čísla a vlastné osobné údaje – meno, národnosť, vek, dátum narodenia, adresa, tel. číslo vie napísať súvislý text o sebe a fiktívnych ľuďoch, kde žijú, čo robia, čo plánujú, aké majú problem a skúsenosti

Učebné zdroje Učebnice, pracovné zošity -Project plus - Project plus (pracovný zošit)

Odborná literatúra

Odborný časopis

Náučné slovníky - Basic English Dictionary - anglickoslovenský, slovenskoanglický slovník

-Grammar activities - Games and activities - Vocabulary games and activities

Materiálnotechnické prostriedky CD prehrávač DVD prehrávač Videoprehrávač Televízia PC a internet Diktafón Gramafón

reálie

Čítanky

Anglický jazyk Populárna hudba Vzdelávanie v USA Vláda UK a USA

Start reading

Pri vyučovaní anglického jazyka aktívne využívame IKT, ktoré slúžia ako nástroj zmeny vyučovacích foriem, umožňujúcich efektívnejšie, príťažlivejšie nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií učiacich sa. Predstavuje zvyšovanie motivácie učenia sa cudzieho jazyka, podporuje aktívne samoštúdium, umožňuje spätnú väzbu (vyhodnotenie práce žiakov), čím sa sledujú pokroky v učení. V závere tematických celkov vedieme žiakov k vypracovávaniu a následnej prezentácii vlastných projektov v programe Word alebo PowerPoint.

Téma

Prierez. témy/ ENV

Spôsobilosť

Výkonový štandard

Viesť dialóg, pýtať sa a odpovedať

Vedieť tvoriť otázky a odpovede

Reagovať na príbeh alebo udalosť

Vedieť utvoriť a poslať e-mail

Úvodná hodina Opakovanie učiva 8. ročníka

Úvodná časť – Uhádni čo sa stalo! E-mail – práca s textom. Pieseň

MEV


Interview – doplň otázku – opakovanie gramatických časov

MEV

Reagovať na príbeh alebo udalosť

Vedieť sa rozprávať na danú tému

1. LEKCIA – Ľudia v našich životoch Tvoj život – dotazník – rozprávanie o sebe

OSR

Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus Nadviazať konkakt

Vedieť odpovedať na dotazník

Vzťažné vety Práca s lexikou (str. 13), frázové slovesá Šikana – práca s textom

OSR, MUV

Posluchové cvičenie – Obete šikany

Šikana – ako sa zachovať – rozprávanie / esej Zoznámenie sa – počúvanie, tvorba dialógov

OSR, MUV

Opis vecí a osôb

OSR, MUV OSR

Meganin nový imidž – čítanie 1. časť Príprava na test (Progress check 1 – PZ) TEST – UNIT 1 Analýza a hodnotenie testu. Doplnkové čítanie – „Hello“ 2. LEKCIA – Životné štýly Môj víkend – práca s textom

OSR

Prítomné časy - prehľad Prítomné časy – praktické cvičenia pracovný zošit Nezvyčajní domáci miláčikovia - čítanie

OŽZ

Vedieť tvoriť otázky a odpovede Vedieť použiť frázové slovesá

Vybrať si z ponúknutých možností Vyjadriť svoj názor Vedieť porozprávať o spôsoboch šikanovania, charakteristika osôb Vyjadriť svoj názor, Vedieť porozprávať o obetiach reagovať vo vyhrotenej šikany situácii Vyjadriť svoj názor Vedieť porozprávať o šikane na škole Nadviazať kontakt Vedieť viesť dialóg pri v súlade zoznámení s komunikačnou situáciou Vyjadriť svoju Vedieť vymenovať predmety schopnosť používané v bežnom živote Reagovať na príbeh Vedieť porozprávať o novom alebo udalosť imidži Obohatiť a doplniť Upevniť získané vedomosti vedomosti v praktických cvičeniach Vypracovať test Vedieť uplatniť získané vedomosti Doplniť svoje Uvedomiť si a napraviť vedomosti nedostatky Práca s textom Aplikácia nových vedomostí Obohatiť a doplniť svoje vedomosti Reagovať na príbeh alebo udalosť

Porozprávať o aktivitách počas víkendu Vedieť prakticky používať prítomné časy Prakticky používať prítomné časy Posluch s porozumením


Nezvyčajný domáci miláčik – esej / reprodukcia textu

ENV 11

Práca s lexikou (str. 21), frázové slovesá Mám rád / Nemám rád – gerundium po slovese „love/like/prefer

OSR

HALLOWEEN Meganin nový imidž – čítanie 2. časť

MUV OSR

Opakovanie L 1 – 2 (Revision 1) Príprava na test (Progress check 2 – PZ) TEST–UNIT 2 Analýza a hodnotenie testu. Príprava projektovej práce „Tvoj život“ 3. LEKCIA – Nezvyčajné, no predsa pravdivé Elektrická žena – práca s textom

Vnímať a prejavovať svoje city, reagovať na príbeh Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoj názor

Vedieť reprodukovať článok a vyjadriť svoj názor

Reagovať na príbeh alebo udalosť

Vedieť porozprávať o novom imidži

Obohatiť a doplniť vedomosti Vypracovať test

Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Vedieť uplatniť získané vedomosti Uvedomiť si napraviť nedostatky, poznať zvyky a tradície

Vedieť použiť frázové slovesá Porozprávať o aktivitách, ktorá mám alebo nemám rád.

OSR TPPZ

Doplniť svoje vedomosti

ENV 7, 9

Vypočuť si a podať informácie Reagovať na niečo, čo sa odohralo v minulosti

Porozumieť textu a vedieť reagovať na otázky Vedieť použiť minulé časy a predprítomný čas

Obohatiť a doplniť vedomosti Vypočuť si a podať informácie Vyjadriť svoju schopnosť Reagovať na príbeh alebo udalosť

Uvedomiť si a napraviť nedostatky Vedieť reagovať na otázky

Vyjadriť svoj názor

Vedieť informovať o svojom živote Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Vedieť uplatniť získané

Minulé časy a predprítomný čas - prehľad Téma

Minulé časy a predprítomný čas – praktické cvičenia PZ Záhady a ich vyriešenie – čítanie, počúvanie

ENV 9

Práca s lexikou (str. 33), frázové slovesá Problémy – tvorba dialógov

OŽZ

Situačná hra – str. 31 Prezentácie projektových prác „Tvoj život“

TPPZ

Príprava na test (Progress check 3 – PZ) Opakovanie L 1 – 2 (Revision 1) TEST–UNIT 3

Obohatiť a doplniť vedomosti Doplniť vedomosti Vypracovať test

Vedieť použiť frázové slovesá Vedieťviesť dialóg na danú tému


Analýza a hodnotenie testu. Práca s lexikou (str. 41), frázové slovesá 4. LEKCIA - Zábava Charles Dickens: Vianočná koleda – čítanie str.32

Doplniť svoje vedomosti OSR

Vianočná koleda – video 1. časť

MUV

Vianočná koleda – video 2. časť

OSR

Dotazník o rádiu – počúvanie, vyplnenie dotazníka

MUV

Tvorba otázok - prehľad Stať sa slávnym - čítanie

OSR

Vyhodnotenie konkurzu – počúvanie, rozprávanie o sláve Globalizácia – počúvanie, frázy

ENV 9,10

Koncové otázky + precvičovanie pracovný zošit

Projektová práca – „Médiá“ / Pieseň (str.43)

MUV, TPPZ

Reagovať na príbeh alebo udalosť Obohatiť a doplniť vedomosti Obohatiť a doplniť vedomosti Vyjadriť svoj názor Reagovať na situáciu Vypočuť si a podať informáciu Reagovať na príbeh Reagovať na niečo, čo sa má udiať Doplniť svoje vedomosti Vyjadriť svoj názor

Opakovanie L 3 – 4 (Revision 2)

Doplniť vedomosti

Príprava na test (Progress check 4 – PZ)

Obohatiť a doplniť vedomosti Vypracovať test

TEST–UNIT 4 Analýza a hodnotenie testu. Populárna hudba – doplnkové čítanie (str.42)/alebo časopis 5. LEKCIA – Riskovať Odvážil by si sa? – dialóg - 2. podmienková veta

OSR, MUV

Doplniť svoje vedomosti

OSR

Vnímať a prejavovať svoje city

2. podmienková veta Utečenci – práca s textom

OŽZ,OS R

Vnímať a prejavovať svoje city Reagovať na príbeh

vedomosti Uvedomiť si a napraviť nedostatky Vedieť pochopiť neznáme slová a výrazy Vedieť uplatniť získané vedomosti Vedieť uplatniť získané vedomosti Vedieť konverzovať v dvojiciach a v skupine Vedieť tvoriť otázky Vedieť porozprávať o populárnych osobách Vedieť rozprávať o slávnych ľuďoch Vedieť diskutovať na tému globalizácia Vedieťpoužiť koncové otázky Vedieť informovať o médiách Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Vedieť uplatniť získané vedomosti Uvedomiť si a napraviť nedostatky Vedieť čítať s porozumením, vymieňať si názory, vedieť komunikovať Vedieť správne používať podmieňovací spôsob Vedieť sa orientovať v texte, reagovať na príbeh a prerozprávať príbeh


Prežil by si? – dotazník

OSR

Práca s lexikou (str. 53), frázové slovesá

Vyjadriť svoju schopnosť Reagovať na niečo, čo sa má udiať Prehĺbiť svoje vedomosti Doplniť vedomosti

Varovanie a rady – zvratné zámená Praktické cvičenia PZ – precvičovanie 5A-5C Príprava na test (Progress check 5 – PZ) TEST–UNIT 5 Analýza a hodnotenie testu. Práca s lexikou (str.61), frázové slovesá 6. LEKCIA - Zmeny Denný bio-rytmus nášho tela – práca s textom

Vypracovať test Doplniť svoje vedomosti ENV 10, 11 OSR

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená Neurčitý a určitý člen - prehľad Tínedžerské roky – práca s textom Problémy rodičov s deťmi – počúvanie, diskusia

OSR, MUV OSR

Zvyky v minulosti – „used to“ Mám problém – písanie listu do časopisu Pozvanie a odmietnutie – posluchové cvič. str. 58-59

Zúčastniť sa na diskusii

Vyjadriť svoju schopnosť Vybrať z ponúkaných možností Vybrať z ponúkaných možností Vyjadriť svoj názor Vypočuť si a podať informáciu Vyjadriť svoj názor

TPPZ

Korešpondovať Ponúknuť a reagovať na ponuku

Situačné dialógy s frázami str. 58-59

Vypočuť si a podať informáciu

Dátumy, predložky „in, on, at“ / praktické cvičenia PZ

Vybrať si z ponúkaných možností

Vzdelávanie v USA - čítanie

MUV,

Vypočuť si a podať

Dokázať konverzovať a rozprávať o nebezpečenstvách Vedieť použiť frázové slovesá Zoznamiť sa s varovnými a výstražnými značkami, Precvičiť znaky varovania a možných následkov Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Vedieť uplatniť získané vedomosti Uvedomiť si a napraviť nedostatky Oboznámiť sa s biorytmom, vedieť porozprávať o činnosti svojho tela Vedieť rozlíšiť počítateľné a nepočítateľné podstatné mená Správne používať určité a neurčité členy Vedieť porozprávať o rokoch tínedžera Diskutovať o problémoch rodičov a detí Vedieť použiť used to a porovnať s prítomnosťou Vedieť začať a ukončiť list Vedieť pozvať niekoho na spoločenské podujatie, alebo odmietnuť Vedieť správne používať výrazy na návrh, odmietnutie a prijatie Vedieť správne používať radové číslovky v dátumoch a predložky Vedieť porovnať vzdelávanie v


Príprava projektovej práce (str.63 – A,B,C)/ / Veľká noc

OSR TPPZ

informácie Vypracovať prezentáciu

Opakovanie L 5 – 6 (Revision 3)

Doplniť vedomosti

Príprava na test (Progress check 6 – PZ)

Doplniť vedomosti

TEST–UNIT 6

Vypracovať test

Analýza a hodnotenie testu.

Doplniť svoje vedomosti

Prezentácie projektových prác.

7. LEKCIA – Ideálne miesta Loď slobody – práca s textom

ENV 9, 10

Reagovať na príbeh alebo udalosť

MUV, ENV 9

Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť očakávania a reagovať na ne

Budúci čas - prehľad Praktické cvičenia pracovný zošit Práca s lexikou (str.73), frázové slovesá Feng shui – práca s textom Požiadať o súhlas, povolenie - komunikácia Budúci čas – súhrnný prehľad Praktické cvičenia PZ Muž, ktorý predal Big Ben – 1. časť Muž, ktorý predal Big Ben – 2. časť / reprodukcia textu Príprava na test (Progress check 7 – PZ) TEST–UNIT 7

ENV 7, 9 ENV 7, 9

Ponúknuť a reagovať na ponuku Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti Prehĺbiť svoje vedomosti Reagovať na príbeh alebo udalosť Reagovať na príbeh alebo udalosť Obohatiť a doplniť vedomosti Vypracovať test

USA Vedieť uplatniť získané vedomosti Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Vedieť uplatniť získané vedomosti Uvedomiť si a napraviť nedostatky Vedieť prerozprávať príbeh, porovnať život na lodi so životomna pevnine Vedieť vyjadriť budúcnosť Vedieť vyjadriť budúcnosť Vedieť použiť frázové slovesá Vedieť vyjadriť svoj názor na využitoie feng shui v bežnom živote Vedieť použiť zdvorilostné výrazy na požiadanie

Precvičiť znaky varovania a možných následkov Vedieť čítať s porozumením a orientovať sa v texte Vedieť prerozprávať text Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Vedieť uplatniť získané


Analýza a hodnotenie testu. Didaktické hry / PC 8. LEKCIA – Dostať sa tam Červená planéta – práca s textom

Doplniť svoje vedomosti ENV 4

Trpný rod

Reagovať na príbeh alebo udalosť Vybrať si z ponúkaných možností Vybrať si z ponúkaných možností Prehĺbiť svoje vedomosti

Trpný rod Trpný rod – praktické cvičenia PZ

vedomosti Uvedomiť si a napraviť nedostatky Orientovať sa v texte a oboznámiť sa so životom na Marse Vedieť odlíšiť trpný a činný rod Vedieť použiť trpný a činný rod Vedieť použiť trpný a činný rod

Izba s výhľadom – práca s textom

ENV 9, 10

Reagovať na príbeh alebo udalosť

Vedieť sa orientovať v texte

Cestovanie vlakom - dialógy

DV, OSR OSR

Zúčastniť sa na diskusii

Viesť konverzáciu o cestovaní

Zúčastniť sa na diskusii

Vedieť si rezervovať hotelovú izbu Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Upevniť získané vedomosti v praktických cvičeniach Vedieť uplatniť získané vedomosti Uvedomiť si a napraviť nedostatky Vedieť uplatniť získané vedomosti Vedieť použiť získané vedomosti Vedieť použiť získané vedomosti

Rezervácia hotelovej izby - dialógy Opakovanie L 7 – 8 (Revision 4)

Obohatiť a doplniť vedomosti Obohatiť a doplniť vedomosti Vypracovať test

Príprava na test (Progress check 8 – PZ) TEST–UNIT8 Rozbor a oprava testu Doplnkové čítanie – adaptované čítanky / DVD - reálie Opakovanie – interaktívne cvičenia IKT Opakovanie – didaktické hry / Pieseň „We are the champions“

TPPZ

Doplniť svoje vedomosti Reagovať na informácie Vypočuť si a podať informáciu Reagovať na situáciu

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenie vedomostí, zručností a návykov žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa


opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií. Hodnotenie plní niekoľko funkcií: monitoruje pokrok žiakov , poskytuje informácie učiteľovi i žiakovi, pomáha diagnostikovať problémy a plánovať ďalšie aktivity, poskytuje rodičom a vedeniu školy informácie . Stupne prospechu a celkový prospech Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 1 – výborný 2- chválitebný 3 – dobrý 4 – dostatočný 5 – nedostatočný Počúvanie, písanie, hovorenie Žiak: Mal osvojené majstrovské schopnosti a stratégie, bol schopný prezentovať svoje myšlienky v komplexných a zložitých textoch , nadviazať na ne vlastnými úvahami. Je schopný sledovať väzby medzi myšlienkami, robiť zovšeobecnenia aj v situáciách, keď text nebol dobre spracovaný a zrozumiteľný. Bol schopný získavať informácie z prečítaného a vypočutého textu, jeho písomný s ústny prejav bol výrobný a bez chýb – známka 1. Mal pokročilé schopnosti, zručnosti, bol schopný pochopiť články vrátane textov, ktoré boli predmetom výučby. Bol schopný analyzovať texty s menej známym obsahom, posudzovať text ako celok a podať k nemu vysvetlenie. Bol schopný vyhľadávať a sumarizovať zložitejšie informácie, pochopiť ich a vysvetliť, jeho písomný a ústny prejav bol dobrý s malými chybami – známka 2. Mal priemerné schopnosti, zručnosti a vedel vyhľadávať a usporiadať informácie v relatívne dlhších článkoch, robil závery a zovšeobecnil hlavné myšlienky v textoch, jeho písomný a ústny prejav bol priemerný, robil chyby, odpovedal a písal s pomocou učiteľa – známka 3. Mal slabo osvojené základné schopnosti, zručnosti a stratégie, bol schopný rozpoznávať údaje a prepojiť myšlienky z krátkych nekomplikovaných textov, jeho písomný a ústny prejav bol podpriemerný, robil logické chyby, rozprával a písal len s pomocou učiteľa – známka 4. Nemal osvojené elementárne schopnosti, zručnosti a stratégie, pracoval iba podľa jednoduchých písomných pokynov, používal jednoduché vety, robil závažné chyby, nebol schopný pracovať samostatne – známka 5 .

Percentuálne hodnotenie žiakov z anglického jazyka Rozpätie %

Známka

100 -90 89 - 75

Výborný (1) Chválitebný (2)


74 - 50 49 - 24 24 - 0

Dobrý (3) Dostatočný (4) Nedostatočný (5)

Ústna odpoveď Žiak : Vyvolal a udržal pozornosť poslucháčov, vyjadroval sa správne, súvisle, samostatne, používal správny spisovný jazyk a terminológiu, správne reagoval na otázky, situácie prezentoval v logickom slede, bol sebaistý a presvedčivý – známka 1. Rozprával v celých vetách, používal bohaté jazykové prostriedky, vyjadroval sa správne, samostatne, tému podával menej komplexne, bol neistý, niekedy nevedel správne reagovať na otázky, jeho prezentácie nebola celkom presvedčivá – známka 2. Rozprával v celých vetách, používal primerané jazykové prostriedky, potreboval pomoc učiteľa, tému prezentoval menej komplexne, bol neistý, niekedy nevedel správne reagovať na otázky, jeho prezentácia nebola celkom presvedčivá, potreboval pomoc učiteľa známka 3 . Rozprával v nesúvislých vetách, hľadal primerané jazykové prostriedky za pomoci učiteľa zodpovedal na dané otázky, ťažko sa vyjadroval , bol neistý, nevedel správne reagovať, pri odpovedi potreboval sústavnú pomoc – známka 4 . Nesnažil sa odprezentovať tému, nebol schopný ju zvládnuť ani s pomocou učiteľa známka 5. Sebahodnotenie a hodnotenie spolužiakmi: rozvíja kognitívne zručnosti žiaka a ko napr. monitorovanie vlastného pokroku v učení, má motivačnú funkciu a žiak si uvedomí svoje schopnosti. Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP Sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických vyšetrení žiaka. Vyberá vhodné a primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňuje také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku, aby žiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony. Medzipredmetové vzťahy – CLIL (content language integrated learning) Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania cudzieho jazyka s cieľom zopakovať si získané poznatky a zároveň naučiť, prípadne utvrdiť si novú slovnú zásobu z daného tematického okruhu. Integrované vyučovanie cudzieho jazyka (CLIL) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.


Prierezové vzťahy Všetky prierezové vzťahy ( multikultúrna výchova, dopravná výchova , enviromentálna výchova, osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, mediálna výchova) nájdu svoje zakotvenie vo všetkých témach predmetu anglický jazyk ZŠ. Učebné osnovy spracovali: Mgr. Vlasta Haruštiaková Mgr. Elena Čierniková

učebné osnovy pre 9. ročník  

učebné osnovy z anglického jazyka pre 9. ročník základnej školy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you