Page 1

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

Visit Södra Dalarna


Större, synligare och slagkraftigare ”Tillsammans har vi en uppsjö av attraktiva besöksmål, välkända varumärken, populära arrangemang, namnkunniga profiler och fantastiska naturområden.”

Januari 2012 bildades Visit Södra Dalarna AB av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Visit Södra Dalarna är ett destinationsutvecklingsbolag som arbetar för att stärka och sälja in besöksnäringen. Det gör man genom att fokusera på två affärsområden; Turism och Möten & Evene­mang. Bolaget ägs till 51 procent av näringen i en ekonomisk förening och till 49 procent av de sex kommunerna.

Tillsammans har vi en uppsjö av attraktiva besöksmål, väl­

kända varumärken, populära arrangemang, namnkunniga pro­ filer och fantastiska naturområden. Dessutom har vi en samlad kompetens på de olika turistbyråerna med gedigen erfaren­ het. Men det går inte att blunda för att det är en tuff bransch vi lever i. Genom att samordna verksam­heten och skapa en gemensam plattform för affärsutveckling och marknadsföring skaffar vi oss större muskler för att synas på en starkt konkurrens­utsatt marknad.

Vi ser till att vi har de rätta förutsättningarna för att klara

vårt uppdrag på bästa sätt och att locka hit besökare från när och fjärran. Hoppas att du vill vara med på denna spännande resa som vi precis påbörjat.

Varmt välkommen till Visit Södra Dalarna! Carl Johan Ingeström, VD Visit Södra Dalarna AB


Ny organisation ger bättre resursutnyttjande Den nya organisationen ger oss en stabil och kompetent plattform att arbeta utifrån. Med en gemensam ledning som ansvarar för marknads­ föring och försäljning, utveckling av system och verktyg, dialoger med övriga Dalarna, Visit Swe­ den och andra viktiga aktörer vinner vi värdefulla samordningseffekter. Tillsammans skapar vi utrymme för att utveckla våra produkter och kompetenser. Turist­ byråerna, som driver den kundnära verksamhe­ ten på varje ort, får tid och kraft att utveckla det som de är bäst på – att guida besökarna till de bästa upplevelserna. Som lockar andra att göra samma resa. Visit Södra Dalarna betyder både bättre resursutnyttjande och ökad affärsmässighet.

Visste du att? Dalarna är tredje största besökslänet i Sverige. Dalahästen som symbol är mer omtyckt än självaste jultomten.

Hur ser våra besökare ut? Vi har mycket att vinna på att lära känna våra målgrupper. De målgrupper vi definierat för Den Södra Delen av Dalarna är Active family, Whop´s (Wealthy Healty Older People) och DINK’s (Double Income No Kids).

TEMAN, MARKNADER & MÅLGRUPPER

UPPDRAGET – Visit Södra Dalarna ska vara ett destinations­ utvecklingsbolag med ett tydligt ansvar för utvecklingsfrågor och försäljning av besöks­ näringen. – Bolaget ska vara drivande i regionala ut­ vecklingsfrågor som förstärker bolagets egna strategier och mål samt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna som helhet. – Verksamheten ska drivas utifrån ett kund­ perspektiv till nytta för ägarna samt övriga företag, myndigheter och organisationer i området.

”Bolaget ska vara drivande i regionala utvecklings­frågor.”

Visit Dalarna

Outdoor sommar

Kultur & tradition

Alpin skidåkning

Outdoor vinter

Sverige Norge Nederländerna Tyskland Danmark

Sverige Norge Nederländerna Tyskland England

Sverige Danmark Norge Nederländerna Ryssland

Sverige Norge Nederländerna

Friluftsliv Familj/barn Livsnjutare Evenemang

Kultur Familj/barn Evenemang Livsnjutare

Utförsåkning Familj/barn Evenemang Livsnjutare

Friluftsliv Familj/barn Livsnjutare Evenemang

Active family Whop´s

Active family Whop´s

Active family Whop´s

Active family Whop´s

Vårt gemensamma utvecklingsarbete i Dalarna gör vi genom bolaget Visit Dalarna AB. Vi har en webbplats – visitdalarna.se med Dalarnas samlade utbud. I bolaget samordnas också vår mässverksamhet och våra utlandssatsningar. Vi samarbetar med Visit Sweden i ett partnerskaps­ arbete mot våra prioriterade utlandsmarknader. Bilden till vänster visar våra teman, marknader och målgrupper för de svenska och utländska marknaderna.


Möten & Evenemang Den Södra Delen av Dalarna stoltserar med en mängd populära arenor för möten och konferen­ ser. De större anläggningarna kompletteras dess­ utom av mindre mötesplatser i naturskön miljö. Vi är alla ambassadörer och kan påverka att regionen får arrangera fler möten och konferen­ ser. Beslutsfattare och tjänstemän i offentlig och privat sektor tillhör olika branschorganisationer och nätverk som träffas regelbundet. Här finns en stor potential att uppmärksamma utbudet och möjligheterna i vår region. En av våra absoluta fördelar inom Möten & Evenemang är att vi greppar hela processen, från planering och idé till det praktiska genomföran­ det med projektledning, logistik och ekonomi.

Möten och evenemang är en betydande del av hela bolagets verksamhet. Att vi har en avdelning som fokuserar på detta är en konkurrensfördel för hela vår destination. När det gäller införsäljning av större evene­ mang har vi ett särskilt uppdrag från Falu och Borlänge kommun där vi verkar under varumär­ ket ”Möten & Evenemang Falun Borlänge”. Här jobbar vi långsiktigt för att dra evenemang till de stora arenorna. De mest omfattande arrange­ mangen ger ofta positiv effekt även på besöksnä­ ringen i grannkommunerna.


Det ska vara lättare att komma hit än att åka härifrån

Ett mer strategiskt läge är svårt att hitta. Den Södra Delen av Dalarna är själva porten till Dalarna för besökare söderifrån. Oavsett om turisterna bara är på genomresa eller redan planerat en vistelse hos oss handlar det om att ge fler anledningar att stanna längre, vilket ger fler övernattningar. Vi vidareutvecklar satsningen på att få besökare från mellansverige att komma hit och ta del av en genuin upplevelse. De korta avstånden mellan våra orter innebär att vi kan erbjuda ett större tematiserat utbud av upp­levelser som passar för olika målgrupper. Här finns fyra tydliga årstider som ger oss möjlighet att utveckla attraktiva produkter och paket som lockar besökare året om. Målet är förstås att göra så många som möjligt till nöjda återvändare och ambassadörer för Den Södra Delen av Dalarna.

Det handlar inte om att sudda ut, utan om att lyfta fram

Allt handlar om att öka attraktionsgraden och nå ut med budskapet till rätt marknad. Något som alla orter och besöksmål, oavsett om de är stora eller små, har nytta av. Den Södra Delen av Dalarna var tidigare Sveriges industritätaste område med hundratals gruvor, bruk och hyttor. Ett arv som fortfarande är tydligt men som i dag kompletteras av lät­ tillgängliga naturområden med fina fiskevatten samt cykel- och vandringsleder, som vintertid förvandlas till ett paradis för skid- och skridskoå­ kare. Här finns också ett levande stadsliv med kultur, nöjen och shopping. Vår bredd betyder att hela familjen kan hitta sina favoriter på en och samma resa. Däremot är det omöjligt att alltid visa allt som finns i vårt område. Vi måste prioritera och lyfta fram de välkända och unika reseanledningarna. Gör vi det på ett övertygan­ de sätt så stärker det dragningskraften för alla aktörer.


IDRE

FALUN

GAGNEF

SÄLEN

ORSA MORA RÄTTVIK

BORLÄNGE

MALUNG

VANSBRO

LEKSAND

FALUN

GAGNEF BORLÄNGE

SÄTER

SÄTER SMEDJEBACKEN LUDVIKA

LUDVIKA SMEDJEBACKEN

Den Södra Delen av Dalarna

HEDEMORA AVESTA


Vi vill bli fler

Besöksnäringen är en stark motor med stor tillväxtpotential. Genom Visit Södra Dalarna AB jobbar näringsliv och kommuner aktivt tillsam­ mans mot ett gemensamt mål – att vi skall göra fler affärer, utveckla vårt produktutbud, skapa en bättre plats för entreprenörer och invånare att leva på. För dig som är verksam i besöks­näringen, är medlemskapet en chans att vara med och påverka utvecklingen och vidga ditt nätverk med viktiga kontakter. En destination som är attraktiv att besöka gynnar också etablering, rekryte­ ring och inflyttning. Lokala företag inom alla branscher är välkomna att stötta vår verksamhet. Och den enkla sanningen är, ju fler vi är – desto starkare blir vi. Därför är vi alltid intresserade av nya medlemmar, så tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Till våra medlemmar och delägare vill vi förmedla inspiration och kunskap som kan leda till pro­ duktutveckling och ökad exportmognad. Det sker genom t ex nyhetsbrev, föreläsningar, nätverks­ träffar, strategiska utvecklingssamtal, utvecklings­ projekt och utmärkelser.

ANN-KRISTIN Treard, Treard Event För oss som småföretagare är det viktigt att ha många marknadskanaler för att nå fler kunder. Det ger oss en större chans att nå ut både på den nationella och internationella marknaden. Att finnas bokningsbar online och synas i ett större skyltfönster är idag en förutsättning för oss för att kunna expandera. CHRISTER ROSén, SÄFSEN Vi är en relativt stor anläggning, men det är ändå viktigt för oss att det finns ett helhetsgrepp för besöksnäringen i hela området.

Kerstin Sahlin, SAHLINS STRUTS Jag uppskattar möjligheten att få bolla idéer kring nya produkter. Dessutom har jag tagit del av ett affärsutvecklingsprogram som gett verksamheten ett rejält lyft!

ULF BACKEUS, Runns Sjöbod/ Lugnet Outdoor I Visit Södra Dalarnas roll ingår att initiera och driva utvecklingsprojekt som gör hela destinationen mer attraktiv. Det här skapar bättre förutsättningar för säsongsanpassning och nya evenemang.

Åsa Svedjetun, Borlänge kommun I Visit Södra Dalarna samlar vi våra kommunala resurser för besöksnäringens utveckling och växlar upp med den privata näringens medel. Gemen­ samt får vi kraft att nå ut med marknadsföring och försäljning nationellt och globalt. Tillsammans får vi även möjlighet att satsa på offensiv produkt- och teknikutveckling, för ett bolag i tiden.


Besöksnäringen förändras…

…och växer!

I takt med att samhället förändras så skiftar också förutsättningarna för besöksnäringen. I dag kräver besökarna en hög tillgänglighet. Att vara bokningsbar dygnet runt online är grund­ läggande för organisationer och företag inom besöksnäringen. Samtidigt blir det allt viktigare med en hållbar utveckling. Allt fler resenärer nämner hållbar turism och ekoturism som viktiga faktorer för framtiden.

I Sverige är besöksnäringen större än järn-, ståloch personbilsexporten. Dessutom ökar syssel­ sättningen inom besöksnäringen snabbare än inom traditionella basnäringar. Det betyder att vi arbetar i en expansiv bransch med stor utvecklings­potential.

Sveriges besöksnäring ska fördubblas på tio år.

Utmaningen 2020 Dubbelt upp Sveriges besöksnäring ska för­ dubblas på tio år Nya basnäringen 2020 ska svensk besöks­ näring vara landets nya basnäring 500 Miljarder kronor är besöksnäringens om­ sättning 2020 35 Exportmogna destinationer ska erbjudas från Sverige Dalarna 3 miljoner nya gästnätter i länet 5 % Tillväxttakt i Dalarna 11 % Marknadsandel för Dalarna Källa: Nationell strategi för svensk besöksnä­ ring, Vision och strategi för besöksnäringen i Dalarna 2020.

Folkmängd Landareal km2 Omsättning Gästnätter Sysselsättning antal besöksnäring MKr antal besöksnäring helårsarbeten Den Södra Delen av Dalarna 162 757 6 435 1 610 2 774 609 1 286 Dalarna totalt 277 047 28 189 5 100 12 567 000 5 350 % av Dalarna 59% 23% 32% 22% 24% Källor: TEM 2010 och Fakta om Dalarnas Län 2010 (utgåva 2011-2013) Gagnef TEM 2008


FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

Visit Södra Dalarna AB Carl Johan Ingeström, VD 070-654 52 96 carljohan@visitsodradalarna.se Affärsutveckling Håkan Rosén 076-129 60 64 hakan@visitsodradalarna.se Helena Kvarnström 070-606 03 15 helena@visitsodradalarna.se Cecilia Linnteg 073-699 09 48 cecilia@visitsodradalarna.se visitsodradalarna.se

Företagspresentation Visit Södra Dalarna  
Företagspresentation Visit Södra Dalarna  
Advertisement