Page 16

16 07.23.2015 - 07.29.2015

РЕКЛАМА

Bulgaria

Marchela Travel • All Inclusive Âàêàíöèè • Êðóèçè • Ñàìîëåòíè Áèëåòè 4830 N Cumberland Ave, Fl. 2, Unit 7, Norridge IL 60706 Офис: (708) 395-5495 Мобилен: (773) 610 -0920

Е-mail: Office@MarchelaTravel.com

Marchela Travel

• 100 % COMPANY DRIVERS • DRY VAN • $ 0.50 MILE (FULL & EMPTY) • 3000 TO 3500 MILES PER WEEK • NEW VOLVO TRUCKS • DRIVER EXPERIENCE A MINIMUM OF 2 YEARS • CLEAN DRIVING RECORD • ALL EXTRA STOPS PAID • DIRECT DEPOSIT EVERY FRIDAY

Phone: 847-621-2993

2300 E Higgins Rd., Ste.318 Elk Grove Village, IL 60007

В. "България" бр. 29, 2015 г.  
В. "България" бр. 29, 2015 г.  

Най-големият вестник на българите в САЩ, издаван на български език

Advertisement