Page 1

sel ected worksHongKongHar borVi ewHot el Bout i queHot el , HongKong Commer i al Des i gn| Fal l 2017

NEXTDes i gnCompet i t i on

Ar c hi t ec t ur e+I nt er i orDes i gnFi r m, SanFr anc i s c o Commer c i al Des i gn| Fal l 2016

HahnRes i denc e

Pr i v at ef ami l yhome, Roc hes t erHi l l s , MI Res i dent i al Des i gn| Spr i ng2016

Anc or a

Wi neEduc at i onCent er , Cor t ona, I t al y Commer c i al | Summer2017


Ho n g K o n g Ha r b o u r V i e w Ho t e l Bout i queHot el , HongKong Commer i al Des i gn| Fal l 2017

Thi sgr ouppr oj ec ti nv ol v eda30s t or ynewc ons t r uc t i on hot el i nt hehear tofHongKong. Agr oupoff ourdes i gner s c ol l abor at edont hepr oj ec t . Theobj ec t i v ewast ot r ans f or m t hebui l di ngi nt oamut l i f unc t i onal f ac i l i t yf oc us i ngon wel l nes sandl ux ur y . TheHongKongHar bourVi ewHot el ai mst ot ai l ort he t r adi t i onal c ul t ur eofHongKongwi t ht heev ol v i ngt r endsof moder ns oc i et y . I ti nf us esanor nat eands t y l i z edaes t het i c t hatbl endst r adi t i onal Chi nes ec ul t ur ewi t ht heflui di t yof c ont empor ar ydes i gn. Thi shi ghendl ux ur ywel l nes shot el i s l oc at edi nt heKowl oonHar bor , adens el ypopul at edt r ade por tandwel l dev el opedwat er f r ontar ea. I ti nc l udess ev er al 5s t arr es t aur ant s , l ux ur ys paandfit nes sc ent er , mi ni mal l , andex ec ut i v ec l ub. Ourdes i gnf oc us edont hei nfluenc eofwat eront hewel l nes s as pec tofhot el , aswel l ast heac c es s i bi l i t yt owat erand nat ur ei nt hebui l di ng’ ss ur r oundi ngs . Des i gner s |L enaHal boni Br ook l y nHol l oway Emi l yGol di n Rac hel St one Pr ogr amsus ed | 3DSMax Aut oCAD2017 AdobePhot os hop&I nDes i gn


Ho n g K o n g Ha r b o u r V i e w Ho t e l


Ho n g K o n g Ha r b o u r V i e w Ho t e l


Ho n g K o n g Ha r b o u r V i e w Ho t e l


N E X TDe s i g n C o m p t e t i i o n Ar chi t ect ur e+I nt er i orDes i gnF i r m,L osAngel es ,CA Commer ci al Des i gn|F al l 2016

NEXTi sanar chi t ect ur eandi nt er i ordes i gnf i r m wi t h15l ocat i ons and1, 000empl oyeesacr os st hegl obe.T heyar ecur r ent l y l ook i ngt ogr ow byes t abl i s hi nganew l ocat i on. I nar ecentr eal es t at emar k ets hi f t ,s ever al compet i t or shave movedi nt odownt ownL osAngel es .T hel eas eonNEXT ’ sex i s t i ng S ant aMoni caof f i cei sex pi r i ngandt heydeci dedt of ol l ow s ui t bymovi ngt ot hear ea.T her el ocat i onpr ovi desauni que oppor t uni t yf orNEXTt or ef r es hl ocal br andpr es ence, r eeval uat eneeds ,anddes i gnawor ks t udi ooft hef ut ur e. NEXTwi l l i nhabi tt het opf l oorofa32s t or yhi ghr i s e,andwi l l t ak eadvant ageof11, 300s q.f t .ofs pace. T hedes i gni sf ocus edont heconceptofabeehi ve.L i k ebees , peopl ear econs t ant l ybuz z i ngar ound,bei ts oci al i z i ngwi t h f r i ends ,orwor k i nghar datt heof f i ce.T hei deaof“ buz z ”l i esi n t hehear tofawor k pl ace.Ahi vei sabee’ smai nr es i dence. AtNEXT ,t heopenof f i ce,cal l edt heHi ve,i st hehomebas ef or empl oyees .I t ’ swher et heygot of ocus ,des i gn,andcr eat e. L eavi ngt heHi veopensempl oyeesupt ocol l abor at i onwi t h ot her s ,pol l enat i onofi deas ,andi ns pi r at i onf r om t hei r s ur r oundi ngs . . Pr ogr amsus ed|Revi t2016 Aut oCAD2016


b r a n d i n g a d j a c e n c y d i a g r a m

i n s p i r a t i o n

m a t e r i a l s


c o d e d f l o o r p l a n s

s e c o n d f l o o r

f i r t sf l o o r


l o b b y


o p e n o f f i c e


w o r k c a f e

d e s i g n l i b r a r y


o p e n o f f i c e

e n c l a v e s


Ha h n R e s i d e n c e

Pr i v at ef ami l yhome, Roc hes t erHi l l s , MI Res i dent i al Des i gn| Spr i ng2016

Thi sr es i dent i al pr oj ec ti nv ol v edat wos t or yr enov at i onofa homel oc at edi ns ubur banMi c hi gan. Thec l i ent , af ami l yof f our , hads ev er al needsi nc l udi ngamot her i nl aws ui t e, handi c apac c es s i bi l i t y , apr i v at emas t ers ui t e, t woaddi t i onal bedr oomsf ort hec hi l dr en, andabat hr oom f ort hec hi l dr en t os har e. Thek i t c henwast oac c omodat el ar gegr oups , ast he f ami l yent er t ai nsof t en. Theoorpl anwast or emai nanopen c onc eptandmus tc ons i dert hes c eni cv i ewss eenf r om wi ndowst owar dst hebac koft hehome. Thedes i gnf oc us edont hei nuenc eoft henat ur al s ur r oundi ngsoft hehome, i nc or per at i nget hni ct hemes , and c el ebr at i ngt heex i s t i ngs t r uc t ur e. I twasal s oi mper i t i v et hat al l k i t c hens , bat hs , andt hemot her i nl aws ui t ebedes i gned wi t hADAgui dl i nesi nmi nd. Pr ogr amsus ed |Aut oCAD2017


e x t e r i o r e l e v a t i o n s


f l o o r p l a n s


r o o ms c h e d u l e s


m a i n k t i c h e n


m a i n k t i c h e n


k t i c h e n t e e


k t i c h e n t e e


m a t s e r b a t h r o o m


h a n d i c a p a c c e s s i b l e b a t h r o o m


f u r n t i u r e p l a n


m e c h a n i c a l /e l e c t r i c a l p l a n


An c o r a

Wi neEduc at i onCent er , Cor t ona, I t al y Commer c i al | Summer2017

“ Anc or ai sCor t ona ’ snewl ydes i gnedWi neEduc at i onCent er . Thebui l di ngi sac ont empor ar yr edes i gnofaf or mer Car abi ni er i ( I t al i anpar ami l i t ar ypol i c e)s t or agef ac i l i t y , t uc k ed awaybehi ndt heMAECmus eum ( Mus eodel l ’ Ac c ademi a Et r us c aedel l aCi t t àdi Cor t ona)f oundi nPi z z aSi gnor el l i . The Wi neEduc at i onCent erof f er si ns i ghti nt ot heex t ens i v e hi s t or yofwi ne, t hepr oc es sofwi nemak i ng, andhowwi nei s pai r edwi t hf ood. L oc al wi nesf r om T us c any ’ sownv i ney ar ds wi l l bef eat ur edweek l y , pr es ent edt ov i s i t or sbyAnc or awi ne ex per t s . Anc or a, t heI t al i ant r ans l at i onf or“ mor e”mak esi t swayi nt o t hedes i gnt hr ought heflowi ngwat er f al l ent r anc e, t heflui d c i r c ul at i on, andt heov er al l whi ms i c al at mos pher e. Thi ss pac e wi l l beapopul ars potf oraqui c kdr i nk , al ei s ur el ymeal , oran i nf or mat i v eex per i enc e. Thedes i gnmer gest hehi s t or i c al Medi ev al ar c hi t ec t ur eoft het ownwi t ht heflowi ngor gani c f or msi ns pi r edbywi net oc r eat eani nt r i gui ngdes t i nat i on. Thes pac ef eat ur espanor ami cr oof t opv i ews , unc onv ent i onal out doors eat i ng, andac as ual s et t i ngt hatpr ov i desCor t ona wi t hamuc hneededs oc i al des t i nat i onf orf ood, dr i nk , and k nowl edgeaboutanes s ent i al par tofI t al i anc ul t ur e. Thi sgr ouppr oj ec twasc ompl et eddur i ngat womont hl ong s ummers t udyabr oadpr ogr am i nCor t ona, I t al yand nei ghbor i ngar eas . Des i gner s |L enaHal boni Br ook l y nHol l oway Emi l yGol di n Pr ogr amsus ed |Aut oCAD2017 Sk et c hup2017 AdobePhot os hop


p r e s e n t a t i o n l a y o u t

Lena Halboni Interior Design Portfolio  
Lena Halboni Interior Design Portfolio  
Advertisement