Page 1

ÅRSBERÄTTELSE GYMNASTIKFÖRBUNDET VÄST 2011


LILIAN OCH JOHAN ALMHULTS FOND

Lilian och Johan Almhult har i sitt testamente inskrivit att Göteborgs Gymnastikförbund skall erhålla ett legat á 50.000:att utgöra en fond benämnd ”Lilian och Johan Almhults fond”. ”Avkastningen av detta belopp skall användas till stipendier åt sådana gymnastikledare eller gymnaster, som bevistar utbildningskurser vid Lillsveds Gymnastikfolkhögskola eller liknande gymnastikinstitut. Därvid skall företräde lämnas sådana personer som oegennyttigt verkat för den frivilliga gymnastiken i hembygden.” Johan Almhult var under åren 1941-62 ledamot av Göteborgs Gymnastikförbundes styrelse och vice ordförande 1955-62. Göteborgs Gymnastikförbund är mycket tacksamt för denna möjlighet, som härmed ges att hjälpa våra duktiga ledare och gymnaster att genom utbildning bli ännu bättre. Välkommen med ansökan märkt ”Lilian och Johan Almhults fond” ställd till Gymnastikförbundet Väst, Ö Hamngatan 52, 411 09 Göteborg. Bidrag till kurser genomförda 1/1 – 31/8 sökes senast 1/9. Bidrag till kurser genomförda 1/9 – 31/12 sökes senast 1/2.

TIF-GÅVAN Stipendiet utdelas varje år eller vartannat år (beroende på tillgången på ekonomiska medel) till juniorgymnast (högst 18 år) eller till en ungdomstrupp som bidrag för bevistande av träningsläger eller annan förkovran inom sin idrott. Stipendiaten skall vara medlem i en förening tillhörande Gymnastikförbundet Väst. Föreningen skall vara verksam inom det geografiska område, som utgjorde Hallands län 31/12 2009. Gåvogivarens intention var, att stipendiet skulle vara till gagn för halländska gymnaster.

2


ÅRSMÖTE 2012 Söndag den 25 mars 2012 kl 15.00 på Grand Hotell Alingsås §1

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

§2

Fastställande av föredragningslista för mötet, tillägg § 14a)

§3

Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

§4

Val av ordförande för mötet

§5

Val av sekreterare för mötet

§6

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, samt därtill erforderligt antal rösträknare

§7

Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden 1 januari – 31 december. a) Verksamhetsberättelse b) Årsbokslut c) Revisorernas berättelse

§8

Fastställande av balansräkningen

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

§ 10

Behandling av inkomna motioner

§ 11

Styrelsens propositioner

§ 12

Behandling av förslag till GF Västs verksamhetsplan och budget för år 2012

§ 13

Val av ordförande i GF Väst tillika ordförande i GF Västs styrelse för en tid av ett år

§ 14

a) Val av antal ledamöter i styrelsen för en tid av ett år b) Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Val av en ledamot för en tid av ett år, fyllnadsval

§ 15

Val av två revisorer och två suppleanter för en tid av ett år

§ 16

Val av ordförande och två ledamöter samt en suppleant i valberedningen för en tid av ett år

§ 17

Val av valberedningssamordnare för en tid av ett år

§ 18

Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gymnastikförbundets Förbundsmöte

§ 19

Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Hallands Idrottsförbunds, Västergötlands Idrottsförbunds och Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte.

3


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET VÄST Styrelsens berättelse Styrelsen för Gymnastikförbundet Väst får härmed avge följande berättelse för arbetsåret 1 januari – 31 december 2011. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Ledamöter

Christer Holmgren Lena Fridlund (till och med 31/8) Jessica Gustafsson (från och med 1/9) Robert Andersson Bodil Berntsson Sofia Blom Margaretha Elfving Kristina Göthberg Jesper Hedlund

Adj sekreterare

Ewa Kärnman (till och med 31/8) Lena Fridlund (från och med 1/9)

Revisorer

Carina Ombert Per Forsström

Suppleanter

Eva Eriksson Birgitta Erixon

Valberedning Ordförande

Vivika Raumanni Tomas Hagelin Johanna Hägg

Suppleant

Bo Lobrant

Personal

Ewa Kärnman Lena Fridlund, från och med 1 september Margaretha Johansson, till och med 31 oktober

Kansli

Östra Hamngatan 52 411 09 Göteborg 031-711 13 16 www.gymnastik.se/vast

4


VERKSAMHETEN År 2011 är andra året som Gymnastikförbundet Väst fungerar som ett regionförbund efter sammanslagningen i samband med årsmötet 2010. Organisationen tar alltmer form, kommittéerna gör ett gott arbete med att försöka sprida verksamheten i hela vår stora region och styrelsen arbetar utifrån det framtagna visionsdokumentet Gymnastiken Vill Väst 2011 – 2012. Vi tackade Margaretha Johansson för många års förtjänstfullt arbete på kansliet i Tidaholm när hon pensionerades den 30 september. Den 1 september anställdes Lena Fridlund som regionkonsulent med ansvar för föreningsutveckling och arbetar tillsammans med Ewa Kärnman på kansliet i Göteborg. Årsmötet 2011 ägde rum på Scandic Crown i Göteborg söndag den 27 mars och föregicks av en ordförandekonferens där den planerade målsättningen för det nystartade GF Väst presenterades. Jessica Barck från SISU Idrottsutbildarna Väst redogjorde för SISU:s verksamhet och berättade om hur föreningarna kan använda SISU som en resurs för föreningsutveckling. GF Västs styrelse har under året haft tio protokollförda sammanträden. Gymnastikens Dag fick ställas in på grund av att Nordstan renoverades under våren. I Gymnastikens Hus i Bergsjön har följande föreningar tränat regelbundet under året: Askim Billdals Gymnastikskola GF Cumulus GF Energo GF Gymnastikakademin GF Göteborgsgymnasterna GF Kennedy

GF Tempo Göteborgs Turnförening Sacro/Sjövalla FK Tölö GF Ullevi Friidrott Örgryte IS

Utöver dessa har ett antal föreningar hyrt enstaka träningstimmar. Aspero Idrottsgymnasium har nyttjat Gymnastikens Hus på dagtid tre timmar per vecka under vår- och höstterminen. Helgen 13 – 15 maj anordnade Halmstad Frigymnaster för andra året i rad ett mycket fint och välarrangerat total-SM i gymnastik. Ur Lilian och Johan Almhults fond har 14 000 kronor betalats ut som stipendium till Ewa Kärnman för kompetensutveckling under VM i artistisk gymnastik i Tokyo. Då det inte blev någon avkastning på TIF-fonden, delades inga TIF-stipendier ut under året.

5


AEROBIC GYMNASTICS-KOMMITTÉN UllaKarin Othzén, ordförande Aerobic Gymnastics arbetade under året med att hitta ett bra utvecklingsarbete för att bredda verksamheten och hitta ett sätt att kunna stötta föreningar som vill starta upp Aerobic Gymnastics. Genom Ale Aerobic & Dansstudio har man prövat ett arbetssätt med ”pusselbitar”, dvs. plockat isär en rutin i mindre delar. När gymnasterna sedan kommit vidare i träningen och klarar av alla pusselbitar bra så sätts de samman till en vanlig rutin tillsammans med kompletterande delar. Detta leder till en färdig tävlingsrutin som går att använda vid nationella tävlingar. Ale Aerobic & Dansstudio står som värdförening då man sökt bidrag från Idrottslyftet för att kunna utveckla arbetssättet till att kunna nå ut till föreningar under 2012 och 2013. Athena IK har också under 2012 arbetat vidare i samarbetet kring ett nytt Idrottens Hus. Det finns önskemål och förhoppningar om att där permanent kunna ha ett internationellt godkänt tävlingsgolv för Aerobic Gymnastics. En gymnast från Ale Aerobic & Dansstudio har deltagit i EM tillsammans med coach och domare (även dessa från Ale), detta som ett led i ett längre arbete med målet att delta i VM under 2012 med en större grupp gymnaster. Ale Aerobic & Dansstudio har också fortsatt utveckla ett internationellt samarbete med utländska coacher som lett träningshelger där gymnaster från hela Sverige bjöds in. Målet för kommittén har under 2011 varit att hitta en bra bas att arbeta vidare på, att under 2012 kunna vara ytterligare aktiv för att hitta former att nå ut till nya föreningar samt hitta bra sätt att stötta det arbete som redan görs av föreningar i Väst. AEROBIC GYMNASTICSKOMMITTÉN UllaKarin Othzén

Foto: Janne Svensson

6


BARN- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN Ingela Altinell, ordförande Ingela Augustsson Ulrika Blom Pernilla Johansson Estrid Nilsson

Möten Kommittén har haft nio protokollförda möten under året varav två arbetsmöten med budgetarbete. Mötena har varit förlagda hos kommittédeltagarna. Kommittén har deltagit på Barn-Ungdomsconventet på Lillsved. Utbildningar Vi har haft följande aktiviteter under verksamhetsåret: Basutbildninar Bamseutbildningar Inspirationsdagar Trampettutbildningar Tyvärr har flera av de planerade utbildningarna fått ställas in på grund av för få deltagare. Inför nästa verksamhetsår hoppas vi på fler kursdeltagare till våra kurser. Tack BUK tackar alla som under året engagerat sig för att Barn- och Ungdomsverksamheten ska utvecklas i regionen. BARN- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN Ingela Altinell, ordf

Foto: Margaretha Elfving

7


GRUPPTRÄNINGSKOMMITTÉN Ann Zandén, ordförande Hanna Bolin Camilla Brunzell Lena Fridlund Ewa Magnusson Regina Svensson

Möten Kommittén har haft fyra fysiska möten under året. Dessutom har flera av ledamöterna träffats och diskuterat vid de konvent som vi anordnat. Utbildningar Under året har Gymmix-konvent genomförts i Borås i januari samt i Skövde, Göteborg och Falkenberg i augusti. En Gymmix Workshop anordnades i Halmstad i april. Två Gymmix baskurs har också genomförts under året, en i Göteborg och en i Hjo.

Övrigt Under 2011 har vår ambition varit att anordna kurser och konvent på många ställen runt om i vår region. Tyvärr är det väldigt få anmälningar och få kurser blir genomförda. Inför 2012 fortsätter vi detta arbete men vi behöver mer anpassa våra kurser där behoven finns samt finna nya vägar att marknadsföra våra utbildningar. GRUPPTRÄNINGSKOMMITTÉN Ann Zandén, ordf

Foto: Mårten Neiman

8


KVINNLIG AG-KOMMITTÉN Åsa Sjöberg, ordförande Malin Börjesson Vivica Dahlman Petra Hedlund Grete Helgesson Hally Jakobsdottir Malin Nyström Kent Ödvall Ann-Charlotte Öhman Foto: Ewa Kärnman

Möten Under året har kommittén haft tre protokollförda möten. Tävlingar AG-kommittén har arrangerat en tävling (DM/JDM) i regionen. Övriga tävlingar har arrangerats av regionens AG-föreningar. GF Atletica stod som arrangör för den nationella tävlingen Sverigepokalen våren 2011. Gymnaster från regionen har deltagit på nationella tävlingar med goda resultat. Utvecklingsgrupp och Aspiranterna Ett stort antal gymnaster från regionen har blivit uttagna till Svenska Gymnastikförbundets satsningar Utvecklingsgruppen och Aspiranterna. Samträning I september anordnades samträning för steg 5 - 8 i nybyggda Rimnershallen i Uddevalla. Utbildningar I februari anordnades Domarkurs steg 2 i Almö Livs Arena. I april anordnades Tränarutbildning Teori steg 1, KvAg i Rimnershallen, Uddevalla. I oktober anordnades Tränarutbildning steg 1, KvAg i Rimnershallen, Uddevalla. Övrigt KvAg-kommittén ser mycket positivt på och kommer att fortsätta samarbetet mellan föreningarna i regionen. Tack KvAg-kommittén vill härmed tacka Gymnastikförbundet Väst för ert stöd, vilket gjort det möjligt att förverkliga våra planer under året som gått. KVINNLIG AG-KOMMITTÉN Åsa Sjöberg, ordf

9


MANLIG AG-KOMMITTÉN Gösta Gustavsson, ordförande Per Forsström Jens Hummel

Möten Under året har kommittén haft tre protokollförda möten. Tävlingar AG-kommittén har arrangerat två tävlingar i regionen, en i Göteborg och en i Alingsås. Våra gymnaster har tävlat i sex – sju tävlingar under året. Två juniorer och tre ungdomar tävlade internationellt. 25 gymnaster mellan 8 och 17 år tävlade nationellt och i regionen. Gymnaster från GF Väst har deltagit på internationella tävlingar samt i olika landslag. Vi har inom distriktet åtta gymnaster som deltar på de nationella testerna i Malmö. Läger Tio gymnaster från regionen har deltagit på flera ungdomslandslagsläger. Utbildningar Det finns nu sex steg 3-utbildade och tio steg 1-utbildade ledare i MAG inom GF Väst. Vi har under året stått som arrangör för en trampolinkurs för kravprofilen och för en steg 1-kurs. Övrigt Pontus Kallanvaara och Christopher Soòs går på gymnastikgymnasiet i Malmö. MAG-kommittén ser positivt på utvecklingen i regionen och kommer att arbeta för att fortsätta samarbetet mellan föreningarna. Tack MAG-kommittén vill härmed tacka GF Väst för ert stöd, vilket gjort det möjligt att förverkliga våra planer under året som gått.

MANLIG AG-KOMMITTÉN Gösta Gustavsson, ordf

Foto: Ida Kallanvaara

10


RG-KOMMITTÉN Anna Viggedal, ordförande Kristina Göthberg Cecilia Losvik Ekaterina Rublevskaja Therese Skoglösa Irma Ternstrand Malin Sagemark (våren)

Foto: Bernd Thierolf

Aktuella föreningar i distriktet GF Energo och Halmstad RG. Samträningar Föreningarna har haft två samträningar under året med utländsk tränare, Nadezda Zahharenkova, samt läger i Halmstad. Båda föreningarna har deltagit med gymnaster i uttagningsläger för ungdomar med gott resultat samt har föreningarna även deltagit med gymnaster i landslagssammanhang. Utbildning Båda föreningarna har haft internutbildningar i kunskaper om att skriva programförklaringar med mera. Tävlingar Båda föreningarna har deltagit i samtliga riksarrangemang med stora framgångar för båda klubbarna. Största framgångarna är JSM med Isabella Losvik, Halmstad RG, som svensk juniormästarinna i mångkamp, GF Energos SM-trupp som segrare i Svenska Cupen samt Halmstad RG som segrare i Junior-SM för trupp RG. Båda klubbarna har deltagit i ett antal internationella tävlingar. Arrangemang Båda klubbarna har stått som arrangörer vid flera rikstävlingar under året.

För RG-KOMMITTÉN Irma Ternstrand

11


TRAMPOLINKOMMITTÉN Karin Paust, ordförande Paula Nordöen

Under året som gått har såväl utbildningar, regiontävlingar och trampolinläger genomförts för våra trampolingymnaster i Västra Götaland. Utbildningar Steg 1 Trampolin hölls i Herrljunga Steg 2 Trampolin hölls i Mölnlycke

Foto: Karin Paust

Läger Under februarilovet anordnades ett fyra dagars trampolinläger med tränare från Ungern. Deltog gjorde hoppare från Sacro/Sjövalla FK, Västra Frölunda och Frivolten. Träningsläger för trampolingymnaster anordnades för tredje året i rad i Frivoltens regi under augusti månad som en uppstart inför höstterminen. På plats fanns tränare från Storbritannien och Ungern för att erbjuda de många gymnasterna och deras tränare inspiration, träning och utbyte av kunskap och idéer. Tävlingar Regiontävlingen Grodhoppet anordnades av Herrljungas trampolinförening GK Frivolten som brukligt. Trampolin individuell samt synkron tävling och DMT genomfördes denna dag. Regiontävling blev det även i Sacro/Sjövalla Frisksportklubbs regi. Även här med synkron och DMT förutom individuell trampolintävling. I juni anordnades traditionellt i Herrljunga den internationella trampolintävlingen Frivolten cup. Den 10 september gick regiontävlingen Frölundaskuttet av stapeln. Svenska cupen 3 i trampolin anordnades av Sacro/Sjövalla Frisksportklubb i Mölnlycke i oktober. I november genomfördes en regiontävling av trampolinklubben Levo. Endast individuell trampolintävling hanns med denna gång. Den 4 - 5 november arrangerade Levo Svenska cupen 4 i Lidköping. TRAMPOLINKOMMITTÉN Karin Paust, ordf

12


TRUPPKOMMITTÉN Jessica Gustafsson, ordförande Margaretha Elfving Maria Hagström-Kjell Maria Johansson Sara Lannering Vivika Raumanni Pea Sopo

Möten Kommittén har haft fyra protokollförda möten. Dessutom har kommittén haft regelbunden mailkontakt under hela året. Tävlingar Under 2011 har inte regionen arrangerat några tävlingar. Alla tävlingar har varit föreningsbaserade så även kvalen till den nya tävlingen Västklassen, som gick i oktober. Arrangörer för kvalen var GF Kennedy för Göteborg och Västergötland och HKGF för Halland. Regionsfinalen i UT gick i Göteborg. Arrangörer var GF Kennedy. Gymnaster från regionen har även deltagit på SM och NM i trupp. Utbildningar Under 2011 har det genomförts 16 utbildningar på truppsidan. Utbildningarna har varit spridda över hela regionen. Övrigt Kommittén har under året aktivt arbetat med planeringen av nya tävlingar i regionen. Mycket tid har lagts på tävlingsbestämmelser samt regler för de nya tävlingarna Västklassen och Västtruppen. Syftet har varit att sprida tävlingarna på hela regionen samt att få fler föreningar att ställa upp som arrangörer. I samråd med truppföreningarna i Väst tog kommittén beslutet att låta tävlingarna gå i föreningsregi. TRUPPKOMMITTÉN Jessica Gustafsson, ordf

Foto: Max Strandberg

13


14


EKONOMISK BERÄTTELSE 2011 BALANSRAPPORT 2011 Tillgångar

2011

2010

Kassa Plusgiro Bankgiro Almhults fond Företagskonto TIF-stipendiet Enkla Spar WG-fond HQ bank Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Pensum Gymnastikens Hus Gymnastikutrustning Värdeminskning gymn.utr. Inventarier Värdeminskning inventarier

56 25 693,17 769 940,97 52 871,35 1 000 069,02 93 282,67 419 236,51 148 793,61 0,00 1 502 12 716 2 224 487,24 2 253 250,35 565 936,26 -375 144,65 36 792,00 -7 358,00

56 21 089,17 847 931,47 66 102,43 1 000 069,02 93 282,67 413 309,26 148 793,61 725 120 485,50 900,00 1 499 367,24 2 253 250,35 565 936,26 -308 711,45 0,00 0,00

Summa tillgångar

7 222 124,50

7 326 981,53

2011

2010

Upplupna kostnader Upplupna löner och arvoden Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Särskild A-skatt Särskild löneskatt Personalens källskatt TIF-stipendiet WG-fond Gymnastikens Hus-fond Almhults fond Reservfond Balanserat resultat Föregående års resultat Årets resultat

35 082 444 0 0 10 201 6 624 0 93 282,67 540 811,49 39 054,85 52 871,35 45 000 6 958 761,94 -615 936,85 55 928,05

48 604,50 4 502,50 60 456 44 129 6 244 8 794 27 175 0 540 811,49 39 054,85 66 102,43 45 000 2 056 738,72 4 995 305,89 -615 936,85

Summa skulder

7 222 124,50

7 326 981,53

Skulder

15


RESULTATRAPPORT 1 jan - 31 dec 2011 Intäkter verksamheten Anmälnings- och delt.avgifter Tävlingsanmälningar Sålda redskap, kurser Hyresintäkter Internhyror GH Sålda märken, diplom, plaketter Öresutjämning Diverse intäkter Summa intäkter verksamheten

2011 1 127 120,00 6 600 17 400 343 740 0 0 0 0 1 494 860

2010 Not 828 274 10 975 32 664 371 570 3 600 1 070 -4,60 2 271 1 250 419,40

Bidrag Bidrag Idrott och förening, GH Bidrag VSIF Bidrag SvGF Summa bidrag

210 000 463 081 344 496,25 1 017 577,25

210 000 486 170 224 036 920 206

Summa intäkter

2 512 437,25

2 170 625,40

-197 865 -4 500 -106 744 -860 -763 -98 259 -4 868 -500 -1 280 - 22 496,15 -279 923 -13 442 -30 487,75 -761 987,90

-194 501,50 -3 500 -94 655,50 -8 784 -10 975 -103 741 -11 425 0 -3 892 -50 816,90 -188 766 -20 635,50 -41 141 -732 833,40

Personalkostnader Domararvoden Löner, arvoden med soc avg Förändrad semesterlöneskuld FORA Collectum Arbetsgivaravgift Särskild löneskatt

-2 000 -493 066 60 456 -2 052 -28 967 -139 511 -7 903

-1 200 -986 986 -17 944 -4 025 -34 781 -273 685 -8 794

Summa personalkostnader

-613 043

-1 327 415

Kostnader verksamheten Kurser, material Anmälningsavgifter Resor, logi Redskap, transporter Uppvisningar, tävlingar Lokalhyra kurser, tävlingar Övrig lokalhyra kurser, tävlingar Arrangörsbidrag Märken, diplom, plaketter Möteskostnader Instruktörsarvoden Kommittéarvoden Bilersättn skattefri, parkering Summa kostnader verksamheten

16

1

2

3 4

5


Övriga kostnader Hyra kansli och förråd El och nät, GH Vatten, GH Fjärrvärme, GH Redskap GH Förbrukningsinventarier kansli Städning, GH Driftskostnader, GH Reparation, GH PR Kontorsmaterial Service maskiner, data, kansli Telefon Porto, avg till pg Försäkringar Bg-avg Styrelsearvoden Aktivitet kommitté Köpta externa kostnader, löner Diverse kostnader, Eurocard Tomträtt, GH Gåvor, representation, uppvaktning Summa övriga kostnader

-124 884 -57 005 -18 319 -27 234 -20 500 -24 457 -56 340 -25 392 -37 984 -20 747 -14 526 -35 535 -39 755 -13 902 -51 100 -3 518 -8 910 -2 120 -402 456 -11 971,25 -8 000 -8 830,50 -1 013 486,35

-158 615,21 -53 047 -7 460,75 -31 562 -4 625 0 -56 415 -40 134,45 -65 218 -22 907 -19 998 -28 378,85 -41 913,31 -13 880,57 -50 919 -4 489 -11 800 0 0 -6 384 -8 002 -10 409,50 -636 159,05

Summa kostnader

-2 388 517,25

-2 696 407,45

123 920

-525 782,05

-7 358 -66 433,20 -73 791,20

0 -66 434 -66 434

5 927,25 5 927,25

1 390,47 1 390,47

-128 -128

-23 -23

55 928,05

-615 936,85

Resultat före avskrivningar Avskrivningar Värdeminskning datorer Värdeminskning redskap GH Summa avskrivningar Finansiella intäkter Ränteintäkter Summa finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntekostnader Summa finansiella kostnader Resultat

17

6

7

8


Not 1 Bokföringsteknisk förändring 2 Stormöte med styrelse och kommittéer i samband med IDA-mässan: 25 380 kr 3 Kanslipersonalen anställdes av Svenska Gymnastikförbundet som därmed tog över kostnader för löner och soc. avg. 4 Se not 3 5 Se not 3 6 Kostnader för kansli i Göteborg, Tidaholm och Halmstad 7 Inköp trinet (kylskåp, spis, diskbänk) till kansliet 8 Se not 3

18


19


TÄVLINGSRESULTAT Nedan redovisas placering 1 – 3 i av GF Väst arrangerade tävlingar under år 2011.

DM, Kvinnlig AG, 12 mars 1 Matilda Laursen, Göteborgs Turnförening 2 Moa Bresky, IK Ymer 3 Molly Fondelius, IK Ymer

JDM, Kvinnlig AG, 12 mars 1 Hilda Martinsdottir,GF Atletica 2 Elvira Martin, Alingsås IF 3 Agata Pietryzk, GF Gymnastikakademin

PDM Göteborg, Manlig AG, 8 april RM 1 1 Pedram Alvandi, Göteborgs Turnförening 2 Nils Björkqvist, Alingsås IF 3 Jeremia Terdin, Alingsås IF RM 2 1 Jonathan Börjesson, Alingsås IF 2 Edvin Nääs, Alingsås IF RM 3 1 Jonathan Meisel, Göteborgs Turnförening 2 Anton Lundquist Otterhed, Göteborgs Turnförening 3 Robin Hägglund, Göteborgs Turnförening

20


VÄSTCUPEN, Manlig AG, 22 oktober RM 1 1 Edwin Larsson, Halmstad Frigymnaster 2 Isac Lindqvist, Halmstad Frigymnaster 3 Hannes Alveheim, Halmstad Frigymnaster RM 2 1 Jonathan Börjesson, Alingsås IF 2 Edwin Nääs, Alingsås IF 3 Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster RM 3 1 Jonathan Meisel, Göteborgs Turnförening 2 Oskar Stenbäck, Halmstad Frigymnaster 3 Jesper Lind, Halmstad Frigymnaster POKAL 1 Samuel Mjönäs, Alingsås IF 2 Simon Ödman, Alingsås IF 3 Gabriel Mjönäs, Alingsås IF LAG 1 Halmstad Frigymnaster 2 Alingsås IF 3 Göteborgs Turnförening

21


22

Årsberättelse 2011  
Årsberättelse 2011  

Årsberättelse 2011

Advertisement