Page 1


M

enneskene i Montin har lang fartstid innen tilrettelegging og ledelse av eiendomsprosjekter på spv-basis. Vi har gjennom tidligere arbeidsgivere tilrettelagt og realisert eiendomsprosjekter med et samlet volum på ca. NOK 27 mrd.

I etableringen av Montin har vi tatt med oss alle de gode erfaringene, samtidig som vi skal tenke litt annerledes for å møte et marked i stadig endring. Vi skal bruke vår posisjon som en handlekraftig og målrettet aktør til å etablere og investere i nye eiendomsselskaper.

3


MONTIN 9 Om Montin 11 Året 2016 MONTINS INVESTERINGER 14 Pilares 16 Signaturhagen 18 Bomera 21 Direkte prosjektinvesteringer ÅRSREGNSKAP 2016 26 Årsregnskap Mont Investor AS 38 Årsregnskap Mont Investor Partners AS

4


MONT INVESTOR

Partners AS er vårt managementselskap og Mont Investor AS er vårt investeringsselskap. Montin er fellesbetegnelsen for selskapene som ble etablert høsten 2015. Selskapene eies av de ansatte. Navnet Mont stammer fra montana som er det latinske ordet for fjell. Det symboliserer et robust fundament, samt det å sette seg konkrete og høye mål.

5


2015 etablert

4 ansatte

6


DEL 1 MONTIN

7


3

eiendomsselskaper

22

utviklingseiendommer


OM MONTIN Montin etablerer og investerer i eiendomsselskaper med spisset investeringsstrategi og egen organisasjon. Vi utøver aktivt eierskap gjennom tett oppfølging og samarbeid med ledelsen i selskapene. Montin har som målsetning å eie 30 – 40 % av hvert enkelt eiendomsselskap. Eiendomsselskapene eies sammen med få profesjonelle og kapitalsterke investorer. Vår styrke er kombinasjonen av eiendomskompetanse, finansiell kompetanse og forretningskompetanse. Dette kombinert med kreativitet, åpenhet og grundighet gjør at teamet evner å identifisere og utvikle interessante forretningsmuligheter. Det er viktig for oss å sette sammen dynamiske team med komplementær kompetanse. Felles respekt og ydmykhet for de ulike fagområdene står sentralt i alle prosesser. Den industrielle kompetansen og merkevaren utvikles i de respektive eiendomsselskapene, hvilket vi mener er viktige suksesskriterier i en stadig mer krevende og spesialisert eiendomsutviklingsbransje. Montin er i dag aksjonær i tre eiendomsselskaper, og vi ser kontinuerlig på mulighetene for å etablere og investere i nye eiendomsselskaper.

9


NILS THOMAS LIEN

10

HELENE AMLAND RIEGEL

PETER HOUGEN

FREDRIK TORGERSEN


ÅRET 2016 I løpet av 2016 har vi etablert boligutviklingsselskapene Signaturhagen og Bomera. Vi har vært gjennom en grundig prosess for å finne ansatte og aksjonærer som deler våre ambisjoner om langsiktighet i en seriøs og solid ramme. De første eiendomskjøpene er gjennomført i begge selskapene, og videre utvikling av prosjektene er igangsatt. I løpet av fjoråret har vi også investert mye tid på videreutvikling av boligutviklingsselskapet Pilares. Pilares har i 2016 igangsatt flere nye boligprosjekter og gjennomført oppkjøp av nye tomter. Her ligger alt til rette for mange spennende boligprosjekter de kommende årene. Vi skal i 2017 jobbe aktivt videre med de tre eiendomsselskapene, samtidig som vi skal søke å etablere minst ett nytt eiendomsselskap i løpet året. Vi gleder oss til å ønske to nye ansatte velkommen i løpet av første halvår i 2017, og ser frem til å flytte inn i nye kontorer i Wergelandsveien 7.

11


110mill verdijustert egenkapital for Mont Investor

25 % avkastning i 2016 for Mont Investor

12


DEL 2 MONTINS INVESTERINGER

13


Knut Bremer Jan-Ă˜yvind Kirsebom HĂĽkon Arnstorp

over Ankers Hage, Drammen t.v. Brusfabrikken, Kongsberg

14


PILARES EIENDOM AS Pilares utvikler og bygger små og mellomstore boligprosjekter i aksen Kongsberg, Drammen, Lier og Asker. Selskapet fokuserer på å utvikle markedstilpassede prosjekter for kunder som er opptatt av kvalitet.

Etablert 2012 Antall ansatte: 3 Montin sin eierandel: 67 % Antall prosjekter: 11 Antall boliger i porteføljen: 214 Samlet prosjektutviklingsverdi: NOK 1 060 mill. Resultat 2016: NOK 16,8 mill. Les mer på pilares.no

15


Paul Navestad Rolf Herud

over Signaturhagen, solfyllt start pĂĽ dagen t.v. Signaturhagen, pause i tropisk hage

16


SIGNATURHAGEN BOLIG AS Signaturhagen utvikler spennende boliger spesielt tilrettelagt for den økende andelen eldre i befolkningen. Konseptet skal gjennom sin utforming legge til rette for et godt fellesskap, sosial trygghet og fysisk aktivitet. Signaturhagen skal være et godt sted å bli voksen.

Etablert 2016 Antall ansatte: 2 Montin sin eierandel: 35 % (50 %) Antall prosjekter: 2 Antall boliger i porteføljen: 100 Samlet prosjektutviklingsverdi: NOK 400 mill.

17


Ole Fredrick S. Andersen Erik Lund

over Vækerø, Ullern t.v. Sæter, Nordstrand

18


BOMERA AS Bomera skal utvikle og bygge små og mellomstore boligprosjekter i Oslo og omegn. Boligprosjektene skal utvikles med en tydelig identitet, god arkitektur og høy kvalitet.

Etablert 2016 Antall ansatte: 1 Montin sin eierandel: 20 % (33 %) Antall prosjekter: 2 Antall boliger i porteføljen: 40 Samlet prosjektutviklingsverdi: NOK 320 mill. Les mer på bomera.no

19


DIREKTE PROSJEKTINVESTERINGER

20


FRYSJAPARKEN UTVIKLING AS Ca. 1 000 leiligheter / 4 500 kvm næring Vår eierandel er 1,2 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 6 mrd.

SANNERGATA 3 INVEST AS Ca. 80 leiligheter / 1 300 kvm næring Vår eierandel er 6,3 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 500 mill.

SØLVKNUTEN INVEST AS Ca. 75 leiligheter / 11 500 kvm næring Vår eierandel er 8,3 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 520 mill.

LØRENVEIEN UTVIKLING AS 149 leiligheter / 12 000 kvm næring Vår eierandel er 3,1 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 750 mill.

SKÅRER SYD HOLDING AS 205 leiligheter / 2 000 kvm næring Vår eierandel er 4,2 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 800 mill.

HOVSETERVEIEN 70-72 AS 1 000 kvm næring / 160 p-plasser Vår eierandel er 8,6 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 70 mill.

REALISERTE INVESTERINGER I 2016

SCHULTZ INVEST AS 31 boliger / 1 060 kvm næring Vår eierandel var 6,2 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 230 mill.

MALMØGATA 1 INVEST AS 52 boliger / 1 150 kvm næring Vår eierandel var 6,3 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 250 mill.

SØRKEDALSVEIEN 8 HOLDING AS 116 boliger / 13 000 kvm næring Vår eierandel var 3,1 % Samlet prosjektutviklingsverdi på ca. NOK 1,4 mrd. 21


ÂŤVi ser inn i 2017 med stor entusiasmeÂť


2016


DEL 3 Ã…RSREGNSKAP 2016 Mont Investor AS

25


ÅRSBERETNING 2016

SELSKAPETS VIRKSOMHET Selskapets virksomhet er investering i eiendomsselskaper som er tilrettelagt av Mont Investor Partners AS. Selskapet har i 2016 investert i tre ulike eiendomsselskaper. Selskapet eide ved inngangen av året ni direkteinvesteringer, og har i løpet av året realisert tre av disse. Selskapet har gjennom 2016 blitt betydelig oppkapitalisert og har for øvrig hatt en solid verdivekst. Verdijustert egenkapital pr. 31.12.16 er kr 110 mill. Selskapet er ved inngangen til 2017 godt rustet for videre investeringer i eksisterende og nye selskaper. Selskapets fonetningskontor ligger i Oslo kommune.

UTVIKLING, RESULTAT OG STILLING Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 8 642 521. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2016 og stillingen pr. 31.12.2016. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning ved bedømmelsen av selskapet. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet administreres av Mont Investor Partners AS. YTRE MILJØ Selskapet driver ikke noen virksomhet som har negativ innvirkning på det ytre miljø.

FORTSATT DRIFT Årsregnskapet for 2016 for Mont Investor AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Oslo, 20. januar 2017

Fredrik Torgersen Styreleder

26

Peter Hougen Styremedlem

Nils Thomas Lien Styremedlem


RESULTATREGNSKAP

2016

2015

1 489 216

32 104

1 489 216

32 104

-1 489 216

-32 104

58 975

2 359

Annen finansinntekt

12 284 993

1 694 470

Annen rentekostnad

20

0

2 212 202

0

1O 131 747

1 696 829

Ordinært resultat før skattekostnad

8 642 531

1 664 724

Ordinært resultat

8 642 531

1 664 724

8 642 531

1 664 724

10 307 255

0

0

1 664 724

Øverført fra annen egenkapital

1 664 724

0

Sum overføringer

8 642 531

1 664 724

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Note 5

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt

Annen finanskostnad Resultat av finansposter

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital

27


BALANSE

EIENDELER

Note

2016

2015

ANLEGGSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap

7

43 633 333

0

Investeringer i tilknyttet selskap

8

11 556 000

0

Investeringer i aksjer og andeler

2

22 016 953

36 046 282

263 273

0

Sum finansielle anleggsmidler

77 469 559

36 046 282

Sum anleggsmidler

77 469 559

36 046 282

Bankinnskudd, kontanter o.l.

19 796 179

1 710 567

Sum omløpsmidler

19 796 179

1 710 567

97 265 738

37 756 849

Andre langsiktige fordringer

OMLØPSMIDLER BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

Sum eiendeler

28


BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2016

2015

INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital

3

78 552 893

36 071 499

Overkurs

4

8 403 689

0

86 956 582

36 071 499

Annen egenkapital

0

1 664 724

Sum opptjent egenkapital

0

1 664 724

86 956 582

37 736 223

1 901

15 844

10 307 255

0

0

4 781

Sum kortsiktig gjeld

10 309 156

20 625

Sum gjeld

10 309 156

20 625

97 265 738

37 756 849

Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL

Sum egenkapital

4

GJELD KORTSIKITG GJELD Leverandørgjeld Utbytte Annen kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 20. januar 2017 Styret i Mont Investor AS

Fredrik Torgersen Styreleder

Peter Hougen Styremedlem

Nils Thomas Lien Styremedlem

29


NOTER

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% (25%) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være

AKSJER OG ANDELER Investeringer i aksjer og andeler er oppført til historisk kost.

FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

INNTEKTER Inntekter fra investeringer inntektsføres når de er vedtatt og gevinster inntektsføres når de er opptjent.

NOTE 2 AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. lnvesteringer i aksjer og andeler er oppført til historisk kost. Det er ikke funnet nødvendig å avsette for tap. lnvesteringene er aksjeinvesteringer i 6 forskjellige prosjektselskaper med eierandel < 10 %. NOTE 3 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen i Mont lnvestor AS pr. 31.12 eies av følgende aksjonærer:

Antall aksjer

Pålydende pr. aksje

Eierandel

Argentum Invest AS

13 820 304

1

17,59 %

Expo Invest AS

22 671 067

1

28,86 %

Freto Invest AS

22 671 067

1

28,86 %

Krokstad Handelseiendom AS

17 701 526

1

22,53 %

AnAm Invest AS

83 406

1

0,11 %

Naven Invest AS

1 605 523

1

2,04 %

78 552 893

1

100,00 %

AKSJONÆRER

Sum Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett. Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder jf. RL §7-42

30

Nils Thomas Lien, v/Argentum lnvest AS

Styremedlem

(22 671 067)

Peter Hougen, v/Expo lnvest AS

Styremedlem

(22 671 067)

Fredrik Torgersen, v/Freto lnvest AS

Styrets leder

(22 671 067)


NOTER

NOTE 4 EGENKAPITAL

Aksjekapital

Overkurs

Annen egenkapital

Sum egenkapital

36 071 499

0

1 664 724

37 736 223

-10 307 255

-10 307 255

Pr. 01.01.2016 Avsatt utbytte Kapitalforhøyelse netto

42 481 394

8 403 689

Årets resultat Pr. 31.12.2016

78 552 893

50 885 083 8 642 531

8 642 531

0

86 956 582

8 403 689

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. Det har ikke vært utbetalinger til styret i 2O16. OTP Da selskapet ikke har ansatte, har det heller ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. REVISOR Kostnadsført honorar til revisor for 2O16 utgjør:

Revisjon

18 000

Teknisk regnskapsbistand

7 000

Andre tjenester

18 394

Sum

43 394

NOTE 6 SKATT

2016

2015

Betalbar skatt

0

0

Endring i utsatt skattefordel

0

0

Skattekostnad orninært resultat

0

0

8 642 531

1 664 724

-9 878 836

-1 643 636

0

0

-1 236 306

21 088

Betalbar skatt på årets resultat

0

0

Sum betalbar skatt i balansen

0

0

ÅRETS SKATTEKOSTNAD RESULTATFØRT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT

SKATTEPLIKTIG INNTEKT Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt BETALBAR SKATT I BALANSEN

31


NOTER

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: 2016

2015

Endring

Akkumulert fremførbart underskudd

-1 236 306

0

1 236 306

Grunnlag for beregning av utsatt skatt

-1 236 306

0

1 236 306

-296 713

0

296 713

Utsatt skattefordel (24 % / 25 %)

Utsatt skattefordel balanseføres ikke ihht god regnskapsskikk for små foretak. NOTE 7 DATTERSELSKAP Aksjer i datterselskap er oppført til historisk kost.

Forretningskontor

Eier/ stemmeandel

Drammen

66,67 %

17 301 553

11 287 402

28 588 955

Mont Invest 12 AS

Oslo

100,00 %

0

-9 397

82 533

Mont Invest 13 AS

Oslo

100,00 %

0

-9 668

82 262

Mont Invest 14 AS

Oslo

100,00 %

0

-9 668

82 262

SELSKAPETS NAVN Pilares Eiendom AS

Egenkapital Årets resultat pr. 01.01 (estimat)

Egenkapital pr. 31.12 (estimat)

Det er ingen fordringer eller gjeld mot datterselskapene Årsregnskapene for datterselskapene var på tidspunkt for avleggelse av selskapsregnskapet ikke ferdigstillet. Mont lnvest 12 AS, Mont lnvest 13 AS og Mont lnvest 14 AS er nystiftede selskaper uten drift for 2016. Konsernregnskap er ikke utarbeidet i medhold av regnskapslovens §3-2(4). NOTE 8 TILKNYTTET SELSKAP lnvestering i tilknyttet selskap er oppført til historisk kost.

Forretningskontor

Eier/ stemmeandel

Signaturhagen Bolig AS

Oslo

37,23 %

0

-4 723 201

14 091 799

Bomera AS

Oslo

20,00 %

0

-909 902

21 560 663

SELSKAPETS NAVN

Selskapet eier 37 % av aksjene i Signaturhagen Bolig og har kommitert seg til å tilføre ytterligere inntil 19 250 000 i egenkapital til dette selskapet dersom styret i Signaturhagen Bolig AS vedtar slik kapitalinnkalling. Frist for slik innkalling av kapital er 31. desember 2018. Selskapet har for øvrig en rett til å tegne aksjer i Signaturhagen Bolig AS på avtalte vilkår som vil kunne gi inntil 50 % eierandel.

32

Egenkapital Årets resultat pr. 01.01 (estimat)

Egenkapital pr. 31.12 (estimat)

Selskapet eier 20 % av aksjene i Bomera AS og har kommitert seg til å tilføre ytterligere inntil 20 500 000 i egenkapital til dette selskapet dersom styret i Bomera AS vedtar slik kapitalinnkalling. Frist for slik innkalling av kapital er 30. mai 2018. Selskapet har for øvrig en rett til å tegne aksjer i Bomera AS på avtalte vilkår som vil kunne gi inntil 33 % eierandel.


REVISORS BERETNING

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo

UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Mont Investor AS

KONKLUSJON Vi har revidert Mont Investor AS’ årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. GRUNNLAG FOR KONKLUSJONEN Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. STYRETS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKAPET Styret (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

ANNEN INFORMASJON Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

33


REVISORS BERETNING

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo

REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VED REVISJONEN AV ÅRSREGNSKAPET Vårt mål med revisjonen er a oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes a påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: • identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for a handtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

34

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. • konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.


REVISORS BERETNING

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo

UTTALELSE OM ØVRIGE LOVMESSIGE KRAV KONKLUSJON OM REGISTRERING OG DOKUMENTASJON Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

KONKLUSJON OM ÅRSBERETNINGEN Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 24. januar 2017 BDO AS

Martin Aasen Statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.

35


2016


DEL 3 Ã&#x2026;RSREGNSKAP 2016 Mont Investor Partners AS

37


ÅRSBERETNING 2016

SELSKAPETS VIRKSOMHET Selskapets virksomhet er identifisering, kjøp og forvaltning/ ledelse av eiendomsprosjekter og eiendomsselskaper, samt andre tjenester som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet har i 2016 vært initiativtaker til etablering av de to nye eiendomsselskapene Bomera AS og Signaturhagen Bolig AS. Selskapet har også vært aktivt involvert i videre utvikling av Pilares Eiendom AS. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo kommune. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet for 2016 for Mont Investor Partners AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

UTVIKLING, RESULTAT OG STILLING Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd pâ kr 4 694 590. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2016 og stillingen pr. 31.12.2016. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning ved bedømmelsen av selskapet. ARBEIDSMILIØ OG LIKESTILLING Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt, og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på området. YTRE MILJØ Selskapet driver ikke noen virksomhet som har negativ innvirkning på det ytre miljø.

Oslo, 20. januar 2017

Fredrik Torgersen Styreleder

38

Peter Hougen Styremedlem

Nils Thomas Lien Styremedlem


RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Salgsinntekt

Note 7

Sum driftsinntekter

2016

2015

15 650 210

405 000

15 650 210

405 000

Lønnskostnad

5

7 350 149

101 122

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

8

12 064

0

1 830 749

508 372

Sum driftskostnader

9 192 962

609 493

Driftsresultat

6 457 248

-204 493

Annen renteinntekt

12 949

1 641

Annen rentekostnad

3 445

291

Resultat av finansposter

9 504

1 350

6 466 752

-203 143

1 569 019

0

4 897 733

-203 143

4 897 733

-203 143

203 143

0

4 694 590

0

0

203 143

4 897 733

-203 143

Annen driftskostnad

5, 7

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat

6

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat OVERFØRINGER Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Avsatt til utbytte Overført til udekket tap Sum overføringer

39


BALANSE

2016

2015

136 373

0

Sum varige driftsmidler

136 373

0

Sum anleggsmidler

136 373

0

3 936 541

506 250

149 957

13 999

4 086 498

520 249

6 215 125

598 642

Sum omløpsmidler

10 301 623

1 118 891

Sum eiendeler

10 437 997

1 118 891

EIENDELER

Note

ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

8

OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. Bankinnskudd, kontanter o.l.

40

2


BALANSE

2016

2015

60 000

60 000

970 002

970 002

1 030 002

1 030 002

Udekket tap

0

-203 143

Sum opptjent egenkapital

0

-203 143

4

1 030 002

826 859

6

7 528

0

7 528

0

205 488

263 055

1 561 491

0

1 933 759

20 420

4 694 590

0

Annen kortsiktig gjeld

1 005 138

8 558

Sum kortsiktig gjeld

9 400 467

292 032

Sum gjeld

9 407 995

292 032

10 437 997

1 118 891

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital

3

Overkurs Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL

Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser KORTSIKITG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt

6

Skyldig offentlige avgifter Utbytte

4

Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 20. januar 2017 Styret i Mont Investor Partners AS

Fredrik Torgersen Styreleder

Peter Hougen Styremedlem

Nils Thomas Lien Styremedlem

41


NOTER

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. TJENESTER Driftsinntekter fra levering av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % (25 %) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt lign¡ngsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Omløpsmidler og kortsikt¡g gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av ankaffelseskost og antatt virkelig verdi.

FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

NOTE 2 BANKINNSKUDD Bundne skattetrekksmidler

2016

2015

327 003

11 246

NOTE 3 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen i Mont lnvestor Partners AS pr. 31.12 eies av følgende aksjonærer: Antall aksjer

Pålydende pr. aksje

Eierandel

Argentum Invest AS

10 000

2

33,33 %

Expo Invest AS

10 000

2

33,33 %

Freto Invest AS

10 000

2

33,33 %

Sum

30 000

2

100,00 %

AKSJONÆRER

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett. Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder jf. RL §7-42

42

Nils Thomas Lien, v/Argentum lnvest AS

Styremedlem

(10 000)

Peter Hougen, v/Expo lnvest AS

Styremedlem

(10 000)

Fredrik Torgersen, v/Freto lnvest AS

Styreleder

(10 000)


NOTER

NOTE 4 EGENKAPITAL Aksjekapital

Overkurs

Udekket tap

Sum egenkapital

60 000

970 002

-203 143

826 859

Avsatt utbytte

-4 694 590

-4 694 590

Årets resultat

4 897 733

4 897 733

0

1 030 002

Pr. 01.01.2016

Pr. 31.12.2016

60 000

970 002

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. 2016

2015

6 147 550

70 000

Arbeidsgiveravgift

862 015

10 231

Pensjonskostnader

93 345

0

247 239

20 890

7 350 149

101 122

4,5

0,25

LØNNSKOSTNADER Lønninger

Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antalll årsverk YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn

Styret 4 125 000

Pensjonsutgifter

0

Styrehonorar

0

Annen godtgjørelse Sum

20 391 4 145 391

OTP Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. REVISOR Kostnadsført honorar til revisor lor 2O16 utgjør:

Revisjon Teknisk regnskapsbistand

15 000 6 145

Andre tjenester

15 000

Sum

36 145

43


NOTER

NOTE 6 SKATT 2016

2015

1 561 491

0

7 528

0

1 569 019

0

6 466 752

-203 143

1 200

12 521

-31 365

0

-190 622

0

6 245 965

-190 622

Betalbar skatt på årets resultat

1 561 491

0

Sum betalbar skatt i balansen

1 561 491

0

ÅRETS SKATTEKOSTNAD RESULTATFØRT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat SKATTEPLIKTIG INNTEKT Orinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendelse av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt BETALBAR SKATT I BALANSEN

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: 2016

2015

Endring

Varige driftsmidler

31 365

0

-31 365

Sum

31 365

0

-31 365

0

-190 622

-190 622

Grunnlag for beregning av utsatt skatt

31 365

-190 622

-221 987

Utsatt skatt/skattefordel (24 % / 25 %)

7 528

-47 656

-55 183

Akkumulert fremførbart underskudd

Utsatt skattefordel balanseføres ikke ihht god regnskapsskikk for små foretak.

44


NOTER

NOTE 7 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Selskapet har inngått avtale med nærstående parter. Vilkårene for slike avtaler er på markedsmessige betingelser og er behandlet iht. aksjelovens bestemmelser.

NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER lkke avskrivbart driftsløsøre

Driftsløsøre, inventar o.l.

Totalt

ANSKAFFELSESKOST 01.01 Tilgang Avgang

3 675 0

0 144 762 0

0 148 437 0

Anskaffelseskost 31.12

3 675

144 762

148 437

Akk. av-/nedskrivninger

0

-12 064

-12 064

Balanseført verdi 31.12

3 675

132 698

136 373

12 064

12 064

ÂRETS AVSKRIVNINGER Avskrivningssats

-

20 %

Avskrivningsplan

-

Lineær

Økonomisk levetid

-

5 år

Nei

Nei

Endring i avskrivningsplan

45


REVISORS BERETNING

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo

UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Mont Investor Partners AS

KONKLUSJON Vi har revidert Mont Investor Partners AS’ årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. GRUNNLAG FOR KONKLUSJONEN Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA -ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. ANNEN INFORMASJON Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

46

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. STYRETS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKAPET Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.


REVISORS BERETNING

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo

REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VED REVISJONEN AV ÅRSREGNSKAPET Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å pavirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: • identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons-handlinger for å handtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. • konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift -forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene pa en måte som gir et rettvisende bilde. Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

47


REVISORS BERETNING

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo

UTTALELSE OM ØVRIGE LOVMESSIGE KRAV KONKLUSJON OM REGISTRERING OG DOKUMENTASJON Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

KONKLUSJON OM ÅRSBERETNINGEN Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 24. januar 2017 BDO AS

Martin Aasen Statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.

48


49


BESÃ&#x2DC;KSADRESSE Wergelandsveien 7 (fra 16. April 2017) 0167 Oslo

50


montinvestor.no

Profile for Lemon Reklamebyrå

Montin Årsrapport 2016  

Montin Årsrapport 2016  

Profile for lemonaid