Page 1

Lemniscaat Filosofie en het goede leven voorjaar 2013 Amartya Sen| Natalie Righton | Jurriën Rood | Jowi Schmitz en Friso Spoelstra Paul Rosenmöller | Peter Henk Steenhuis en Marcel Prins | Hans Achterhuis | Coen Simon


Geachte boekverkoper, We vieren in 2013 ons vijftigjarig bestaan. Vijftig jaar boeken over filosofie en kunst, over psychologie en opvoeding, over wereldproblemen en medische vraagstukken. Is er een gemeenschappelijke noemer? Wellicht dat wij ons verbonden voelen met de samenleving in al haar facetten. Dat wij geen uitgeverij willen zijn die aan de zijlijn staat. Wij geven de filosofen uit die zich uitlaten over vraagstukken die nu spelen, nu relevant zijn. Datzelfde geldt voor de psychologie, het onderwijs en de geneeskunde. Alleen de kunst, die staat op zichzelf. Ook in deze aanbieding vindt u weer een waaier van boeken die wat ons betreft typisch Lemniscaats zijn. Wij zijn er trots op dat wij het magistrale en ongelooflijk relevante hoofdwerk van Amartya Sen, Het idee van rechtvaardigheid, kunnen uitgeven. En Natalie Righton natuurlijk, die zeer persoonlijk schrijft over haar ‘duizend dagen extreem leven’ als oorlogscorrespondent in Afghanistan.

Paul Rosenmöller laat denkers en doeners aan het woord over hun visie op een betere wereld. Jurriën Rood is een filosoof die met beide benen op de grond staat en verhelderend schrijft over onze worsteling met het gezag. Hans Achterhuis gaat als Denker des Vaderlands in debat met anderen en zichzelf over de actualiteit. En laat ik die twee prachtige, inspirerende fotoboeken niet vergeten: Nooit nooit nooit meer aan de wal van Friso Spoelstra en Jowi Schmitz, en Zin in werk van Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis. Velen zullen zich hierin herkennen. U merkt het al: ik kan niet anders dan enthousiast worden over deze aanbieding. Misschien is het enthousiasme voor al die zo heel verschillende boeken die wij uitgeven wel het meest kenmerkende van ons fonds. Jean Christophe Boele van Hensbroek


[…] ‘Een gigantische stap voorwaarts in het moderne denken.’ – John Gray, Literary Review

[…] ‘Sen schrijft met een droog gevoel voor humor, historisch inzicht en een ontspannen kosmopolitisme. Bijna elke bladzijde geeft blijk van de overtuiging dat economen en filosofen tot taak hebben de wereld te verbeteren.’ – The Economist

[…] ‘De kroon op het werk van Sen.’ – Ger Groot in NRC Handelsblad

Amartya Sen (Bengalen, 1933) is hoogleraar filosofie en economie aan Harvard University. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor Economie en van 1998 tot 2004 was hij Master of Trinity College in Cambridge. Hij is de auteur van onder andere Development as Freedom,

Rationality and Freedom, The Argumentative Indian en Identity and Violence.

Ingrid Robeyns (1972), hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is gespecialiseerd in rechtvaardigheidsfilosofie en gepromoveerd op het werk van Sen.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Chris Bourchier


Amartya

Sen

‘Encyclopedische genialiteit.’ – Sunday Times

Het idee van rechtvaardigheid PROMOTI E

-

Groot interview met Amartya Sen door Ingrid Robeyns

-

Er wordt op hoog niveau geprobeerd Amartya Sen naar ons land te krijgen

lemniscaat

A M A R T YA S E N

Het idee van rechtvaardigheid Met een inleiding van Ingrid Robeyns

Amartya Sen begint dit veelgeroemde boek met een

maakt tussen alternatieve oordelen en daarbij zijn

eenvoudig voorbeeld. Drie kinderen maken ruzie om

meerdere standpunten verdedigbaar.

een fluit. Anne zegt dat zij de enige is die erop kan

In plaats van deze pluraliteit te verwerpen, moe-

spelen en daarom recht heeft op de fluit. Bob zegt

ten we haar juist benutten om een theorie van

dat hij zo arm is dat hij zonder fluit geen speelgoed

rechtvaardigheid op te bouwen die past bij de we-

zou hebben. En Carla zegt dat de fluit van haar is

reld van nu. Laten we voorbij onze landsgrenzen kij-

omdat zij die zelf heeft gemaakt. Wat is in dit geval

ken en ons richten op mondiale rechtvaardigheid.

rechtvaardigheid? Ieder oordeel brengt onrechtvaardigheden met zich mee. De grootheid van Sen schuilt erin dat hij oog heeft voor uiteenlopende, zowel westerse als nietwesterse theorieën over rechtvaardigheid. Zijn ver-

[…]

trouwdheid met de cultuur van hindoes, boeddhisten

‘Een humaan en weldoordacht werk dat een

en moslims, die overal in het boek tot uiting komt,

enorm gebied bestrijkt. Het is geschreven in

biedt hem een rijkdom aan argumenten en rede-

een toegankelijke stijl en bevat een schat aan

neermogelijkheden. Hij verwerpt dichtgetimmerde

historische en literaire referenties, dikwijls

theorieën en legt steeds de nadruk op de rol van

ontleend aan niet-westerse bronnen.’

het publieke debat. Er moeten keuzes worden ge-

– John Tasioulas, Times Literary Supplement

5

Oorspronkelijke titel: The Idea of Justice | Vertaling: Hessel Daalder en Steven Van Luchene | Inleiding: Ingrid Robeyns Geb. 448 pagina’s | Formaat 170 x 233 mm | Prijs € 49,95 | ISBN 978 90 477 0463 8 | NUR 730 | Verschijnt in maart 2013


[…] ‘Natalie Righton heeft een groot en goed netwerk in Afghanistan opgebouwd en geeft voortdurend blijk van doortastendheid en onverschrokkenheid. Zo sprak ze uitgebreid met zes Afghaanse politietrainees in Kunduz over hun betrokkenheid bij gevechtsoperaties. De rode draad: ze vechten om te overleven. Uit de reacties op de verhalen bleek dat de missie voor zowel kabinet als GroenLinks een open zenuw bleef.’ – Juryrapport De Tegel, 16 april 2012

[…] ‘“Als je het wilt redden als oorlogscorrespondent, onthoud dan twee dingen: 1) Je doet dit werk niet om aardig gevonden te worden. 2) Ze liegen, ze liegen, ze liegen.” Zo werd ik in 2010 toegesproken door Minka Nijhuis, oude rot in het vak. Wie “ze” waren moest ik nog ontdekken.’ – Natalie Righton

Natalie Righton (1976) is winnares van De Tegel voor onderzoeksjournalistiek 2011, de hoogste prijs voor Nederlandse journalisten. Zij werkt sinds 2007 voor de Volkskrant en is vanaf januari 2010 oorlogscorrespondent in Afghanistan en Pakistan, samen met fotograaf Ton Koene (1963). Standplaats: Kabul.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Ton Koene


‘In wat voor bizarre wereld ben ik terechtgekomen?’ – Natalie Righton

PROMOTI E

-

Perspresentatie in Nieuwspoort

-

Veelgevraagd in praatprogramma’s op tv en radio

-

Voorpublicaties en lezersacties in de Volkskrant

-

Debatten met politici en opiniemakers

-

Interviews en recensies

-

Sociale media: Twitter, Facebook

-

www.natalieschrijft.nl

N ATA L I E R I G H TO N

Duizend dagen extreem leven Dagboek van een oorlogsjournalist in Afghanistan Hoe is het toch om als vrouwelijke journalist te

stelen met hun gevoelens over westerlingen. De

wonen en werken in Afghanistan? Dat is de vraag

vriendschap met de jongens confronteert Righton

die de afgelopen drie jaar het meest werd gesteld

met haar eigen ideeën over goed en fout. Wat is

aan Volkskrant-correspondent Natalie Righton. Dit

terrorisme, wat is opstand? Wat is waarheid en wat

boek is een verslag van het extreme leven dat zij

propaganda?

duizend dagen lang leidde in de regio die bekend-

Het leven van Righton is niet alleen extreem

staat als Jihadistan. Als in een road movie reist u

vanwege de oorlog die ze met eigen ogen ziet, maar

met haar mee door het land van bommen, boerka’s

ook vanwege de uitersten die ze meemaakt. De ene

en Talibanstrijders, terwijl ze verslag doet van het

dag staat ze tussen de resten van een bomaanslag

leven en de oorlog.

en dreigt het gevaar van een tweede bom, de an-

Righton reist zonder bescherming van het leger

Geb. € 29,50 I S B N 978 90 477 0415 7 Genomineerd voor de M.J. Brusseprijs

dere dag is ze in Kabul op een feest tussen journa-

en vestigt zich in de hoofdstad Kabul. Daar sluit ze

listen, beveiligers en spionnen die een extreem

vriendschappen met Habib en Hamza, die haar uit-

uitgaansleven hebben ontwikkeld om zich te ont-

leggen waarom Afghanistan radicaliseert en de oor-

spannen. Wat Righton meemaakt is vaak bloed-

log tegen het terrorisme steeds moeilijker te winnen

stollend, soms ook hilarisch. Reist u mee?

valt. Nieuwe terroristen worden gekweekt, de haat tegen het Westen groeit. Ook Habib en Hamza wor-

7 Pb. 300 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 477 0550 5 | NUR 320 | Verschijnt in april 2013


[…] ‘Bij de politie wilde ik vroeger nooit: ik hoorde bij een protestgeneratie die de politie zag als verlengstuk van een orde die niet de onze was. Vijfendertig jaar later is de wereld flink veranderd en ik ook: ik ben geïnteresseerd geraakt in de orde. Nu loop ik anderhalf jaar lang als filosoof-filmer mee met de politie, preciezer: met het Regiokorps Amsterdam Amstelland. Lang genoeg om me het politieperspectief eigen te maken, maar ook niet voor altijd. De perspectieven zullen naast elkaar blijven bestaan. En dat is natuurlijk precies de bedoeling.’ – Jurriën Rood

Jurriën Rood (1955) is filmer en filosoof en beide beroepen vinden hun weerslag in dit boek. Hij schreef en regisseerde speelfilms en documentaires en was ook filmcriticus, theatermaker en cabaretier; in 1983 won hij het Leids Cabaretfestival. In 2006 studeerde hij cum laude af op een vergelijking tussen nieuwe filosofische theorie en acteurspraktijk: Stanislavski Meets Embodied

Cognition.

Scan de QR -code voor een leesfragment


Het goede gezag

[…] ‘Hoog tijd dat de publicaties van Jurriën Rood meer bekendheid krijgen.’ – Gabriël van den Brink, schrijver van

LEM N ISC AAT

J URRI ËN ROOD

Eigentijds idealisme

PROMOTI E

-

Opiniestukken in landelijke kranten

-

Lezingen met filmfragmenten door Jurriën Rood

L E M N I S C A AT

-

Debatten met politie en justitie, filosofen en politici

JURRIËN ROOD

Het goede gezag Over politie en burgers in een anti-autoritaire wereld Wat kun je verwachten van een filmer, filosoof en

kind met het badwater weggegooid. Zijn stelling is

voormalig cabaretier die zich buigt over het straat-

dat we een nieuwe gezagopvatting nodig hebben,

gezag van de politie? Een beeldend boek, uit het

vrijwillig aanvaard en gedragen door ons allemaal,

leven gegrepen, met een originele visie. Jurriën

vanuit het besef dat de overheid niet alleen vóór,

Rood liep geruime tijd mee met de Amsterdamse

maar ook ván ons allemaal is. Daarbij kunnen we

politie om onderzoek te doen naar de vermeende

leren van de politie die hard en zacht, handelen en

gezagscrisis waar vrijwel alle opiniemakers het over

uitleg weet te combineren: ‘U bent aangehouden,

hebben. Wat blijkt: de agenten hebben een strategie

gaat u meewerken?’

ontwikkeld om met het publiek in gesprek te gaan en het gros van de mensen accepteert hun gezag. Jurriën Rood is een verademing in het publieke debat. Niet alleen omdat hij de praktijk zo goed

[…]

kent, maar ook omdat hij schrijft vanuit een ruim

‘Een grote ontdekking is filosoof en filmmaker

historisch perspectief. Sinds de jaren zestig is het

Jurriën Rood.’

begrip gezag verdacht geworden, en daarmee élke

– René Kneyber, schrijver van Orde houden in het

vorm van autoriteit. Volgens Rood hebben we het

vmbo

9 Omslag: Marc Suvaal | Pb. 300 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 477 0525 3 NUR 730/740 | Verschijnt in maart 2013


Verschijnt in jubileumjaar 2013: 400 jaar Amsterdamse grachten

[…] ‘Het mooie van een boot is dat het zo’n beetje op kamperen neerkomt. Een huis is massiever, serieuzer. Door het bewegen van een schip wordt de veranderlijkheid voelbaar. Alles, inclusief de mens, mag op het water net iets meer zijn eigen gang gaan.’ – Ger Visser

Jowi Schmitz (1972) woont in Amsterdam op een boot en schreef drie romans: twee voor volwassenen en één voor kinderen. Ik heet Olivia en daar kan

ik ook niks aan doen werd bekroond met de Vlag en Wimpel 2012. Over haar boeken schreef de pers: ‘Stilistisch mooi en zorgvuldig’, ‘Warm en troostrijk’ en ‘Ingetogen intiem, hartverscheurend’. Fotograaf

Friso Spoelstra (1968) zoekt het verborgene, ziet het bijzondere. Zo werkt hij aan een serie over bijna verdwenen volksfeesten in Europa. Hij publiceert in grote kranten en tijdschriften, onder meer in

National Geographic, en won diverse fotoprijzen.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto’s: Friso Spoelstra


NOOIT NOOIT NOOIT M E E R A A N D E WA L Jow i Schmi tz & F ri so S poel st ra

PROMOTI E

-

Talloze activiteiten in 2013: www.400jaargrachtengordel.nl

-

Voorpublicaties met teksten en foto’s

-

Woonbotentoernee voor de pers

-

Fototentoonstellingen

-

Zie www.jowischmitz.nl, www.frisospoelstra.com en www.bootmensen.nl

-

LEMNISCAAT

Sociale media: Facebook, Twitter

J O W I S C H M I T Z ( T E K S T ) & F R I S O S P O E L S T R A ( F O TO ’ S )

Nooit nooit nooit meer aan de wal Bootbewoners van Amsterdam Bizar maar waar: het was er nog niet, een boek over

een overvloed aan verhalen, meer dan ze op kon

de bootbewoners van Amsterdam. Een boek waarin

schrijven. Dit boek is voor iedereen met een hart

je naar binnen kunt kijken in die huishoudens die

voor water. En ook voor iedereen die zich afvraagt

in de grachten dobberen. Twintig portretten in tekst

wat die mensen toch in die nattigheid te zoeken

en beeld. Van de eerste ‘wateryuppen’ tot de oude

hebben.

schippersfamilie die op een dag aanmeerde en nooit meer vertrok. Van het gezin dat jarenlang rondzwierf tot het eindelijk een ligplaats kreeg, tot de man die als student een huis bouwde op een

[…]

rotte bak en er nu nog steeds woont, zonder douche

‘Een steiger verderop zien we een schip dat wil ver-

en wc.

trekken. Een ander schip moet ruimte maken. Eerst

Jowi Schmitz woont zelf op een schip en is ge-

zit iedereen nog druk te praten en dan valt de een

fascineerd door de verscheidenheid van al die boot-

na de ander stil. Ten slotte zitten we met z’n allen

mensen. Samen met fotograaf Friso Spoelstra trok

een half uur naar die twee dansende schepen te

ze langs zeker honderd boten om de bewoners te

kijken. Die schepen en verder niets. Nou, dat vind ik

leren kennen. Friso spendeerde soms dagen aan

mooi.’

boord van een schip. Jowi kreeg rondleidingen en

– Els Erwteman

11 Omslagfoto en foto’s binnenwerk: Friso Spoelstra | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 220 pagina’s Formaat 200 x 185 mm | Prijs € 24,95 | ISBN 978 90 477 0462 1 | NUR 653/740 | Verschijnt in maart 2013


[…] ‘Ik zeg altijd: wonen op een boot doe je met je oren

slaat. Daar word ik niet speciaal wakker van, eerder

en je neus. Alle geuren, alle geluiden vallen me op.

is het zo dat ik erop lig te wachten. Een fijn geluid.

Ik weet dat om tien voor half zes de omvormer aan-

Dan weet ik dat alles het doet.’ – Ed Schaper


[…] ‘In 1996 kocht ik dit schip. Mijn vrouw was zwanger en de mogelijkheid om in de roef een aparte ruimte voor onze dochter te bouwen, sprak haar aan. Maar ja, een schip is werk in uitvoering. Die ruimte is nog steeds niet verbouwd en onze dochter is inmiddels vijftien.’ – Ton Flaton .


‘Logic brings you from A to B, imagination brings you everywhere.’ – Albert Einstein

[…] ‘De Triodos Bank leent uitsluitend geld uit aan initiatieven die positieve veranderingen brengen, of dat nou is in landbouw, voeding, energieopwekking, onderwijs of zorg. Heel veel van onze kredietnemers zijn idealisten, maar als ze zakelijk niets van de grond krijgen, dan kunnen ze bij ons geen lening krijgen.’ – Matthijs Bierman (op de foto)

Paul Rosenmöller (1956) studeerde sociologie en kreeg bekendheid in het publieke debat, dynamisch en welbespraakt, als vakbondsman en fractievoorzitter van GroenLinks. In 2003 verliet hij de politiek en daarna richtte hij zich op de journalistiek. Over zijn jaren in de politiek schreef hij het boek Een mooie hondenbaan en voor de IKON maakte hij series als Spraakmakende

zaken, Stille rampen en Paul Rosenmöller in... Het nieuwe boek Van droom naar daad is gebaseerd op het radioprogramma OBA Live en verschijnt onder redactie van Mieke Spaans.

Scan de QR -code voor een leesfragment


[…] ‘Durf te dromen! Dromen over een eerlijker, spiritueler, artistieker, gezonder, schoner land. Die uitdaging leg ik voor

Paul Rosenmöller

aan inspirerende mensen die allemaal

In gesprek met prominente denkers en doeners

hun eigen missie hebben – en hard aan het werk zijn om die te realiseren.’

M

ET

OA

Wubbo Ockels | B ercan Günel | Matthijs Bie rman | S tijn Fra nken Manu e la Kalsk y | Maurice de Hond | Ivan Wolffers

Van droom naar daad

– Paul Rosenmöller

PROMOTI E

-

Publiciteitscampagne i.s.m. IKON en OBA Live

-

Presentatie en debatavond in De Nieuwe Liefde

-

LEMNISCAAT

Paul Rosenmöller in de Maand van de Filosofie

PA U L R O S E N M Ö L L E R

Van droom naar daad In gesprek met prominente denkers en doeners

Met o.a. Wubbo Ockels over duurzame innovatie | Bercan Günel over vrouwen aan de top | Matthijs Bierman over eerlijk bankieren | Stijn Franken over humaan strafrecht | Manuela Kalsky over een nieuw wij | Maurice de Hond over digitaal onderwijs | Ivan Wolffers over gezond leven

Analyses en opinies domineren de media, maar

[…]

waar zijn de langetermijnvisies? Welke richting moe-

‘Vaak noemen ze mijn denken out of the box.

ten we uit? In dit boek gaat Paul Rosenmöller in

Maar over vijf jaar is het al zo ver: dan wordt

gesprek met prominente denkers en doeners die

zonne-energie absoluut rendabel.’

inspirerende ideeën hebben over de toekomst.

– Wubbo Ockels

Zij durven een stap verder te gaan dan de ‘wetten en praktische bezwaren’ die gewoonlijk verhinderen

[…]

dat wij onze dromen omzetten in daden. Niet alleen

‘Mijn droom is dat er een moment komt dat er overal

analyseren ze de meest urgente problemen, maar

ter wereld in de echte besluitvormingsorganen net

ook komen ze met gewaagde oplossingen voor de

zoveel vrouwen zitten als mannen.’

wereld van morgen.

– Bercan Günel

15 Omslagfoto en foto’s binnenwerk: Lilian van Rooij | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 200 pagina’s Formaat 170 x 230 mm | Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 477 0552 9 | NUR 740 | Verschijnt in maart 2013


Foto’s: Marcel Prins

[…] ‘Ik ben een “koor” aan het stemmen, in dit geval drie snaren die samen de toon “a” maken. Om dat goed te kunnen doen, begin ik met luisteren. De eerste snaar is klaar, de andere twee moeten exact dezelfde toonhoogte krijgen. Luister, je hoort de toon nu nog zweven.’ – Dirk Lindeboom, pianostemmer

Marcel Prins (1962) en Peter Henk Steenhuis (1969) hebben eerder bewezen dat ze in staat zijn tot een multimediaal succes met hun boek Andere

Achterhuizen en de bijbehorende site. Een greep uit de reacties: ‘Onthullend en ontroerend’ (Jeroen Krabbé), ‘Alsof het gister was’ (Vincent Bijlo) en ‘Sommige passages benemen je de adem’ (Aleid Truijens). Bij Lemniscaat publiceerde Steenhuis de spraakmakende boeken Filosofie van het kijken en Denken over dichten.

[…] ‘Prachtig uitgegeven. Dit boek is niet alleen een studie in het bekijken van kunst, maar ook een van de origineelste inleidingen op de filosofie in het Nederlands taalgebied.’ – Ger Groot in NRC Handelsblad over Filosofie van

het kijken Filosofie van het kijken | Prijs € 34,50 ISBN 978 90 477 0028 9 Denken over dichten | Prijs € 39,95 ISBN 978 90 477 0355 6

Scan de QR -code voor een leesfragment


[…] ‘Ik ben vrij, maak een praatje met iedereen en hoop dat ik nog lang ramen mag lappen.’ – Hein Bolderman, glazenwasser

ZI N

in WE RK PETER HENK STEENHUIS & MARCEL PRINS

PROMOTI E LEMNISCAAT

-

Lezingen met foto’s en filmbeelden

-

Workshops met vakmensen uit het boek

-

Reclamecampagne in bedrijfsleven

-

Samenwerking met Hoofdbedrijfschap Ambachten, Instituut Gak en Universiteit Leiden

-

Lezersactie en publiciteit in Trouw

-

Multimediaal project: zie HetWerk.com

M A R C E L P R I N S ( F O TO ’ S ) & P E T E R H E N K S T E E N H U I S ( T E K S T )

Zin in werk Gebaseerd op de gelijknamige serie in Trouw

Aanwezig zijn in het moment. We willen het allemaal.

Of we nu heien of chocolade maken, opereren of

Volgen er dure cursussen voor. Maar hoe vaak sla-

ramen wassen, een ring smeden of een piano stem-

gen we erin op te gaan in het nu en de tijd te verge-

men, teksten vertalen of fietsen repareren: zin in

ten? Veel vaker dan we denken, zo laten Marcel

werk geeft ons leven zin.

Prins en Peter Henk Steenhuis zien in Zin in werk. Dit boek is een eregalerij van mensen die stuk voor stuk in opperste concentratie aan het werk zijn – en daarbij worden opgetild, als een zeilboot in plané.

Zin in werk is een kijk- en leesboek ineen. Je

[…]

kijkt, leest, kijkt daarna anders en leest dan weer

‘Een zeer integere manier om vakmensen te portret-

anders. Prins en Steenhuis zijn één en al aandacht,

teren. Knap gedaan.’

zoomen in op een betekenisvol detail en beschrijven

– Elrie Bakker, Hoofdbedrijfschap Ambachten, over

de vreugde van een geslaagde handeling.

Zin in werk

17 Omslagfoto en foto’s binnenwerk: Marcel Prins | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 120 pagina’s | Formaat 200 x 250 mm Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 477 0553 6 | NUR 653/740 | Verschijnt in mei 2013


[…] ‘Met twee handen pak ik aan beide kanten van het wiel telkens twee spaken vast, alsof ik een harp bespeel. Zo voel ik hoeveel spanning op de afzonderlijke spaken staat. Hoe vaster de spaak, hoe hoger de spanning. Door met die spanning te spelen, haal ik de golf uit het wiel.’ – Jos Dol, fietsenmaker

‘Wanneer Simone Weil over aandacht schrijft, gebruikt ze nogal grote, hoogstaande bewoordingen. Deze fietsenmaker zegt eigenlijk precies hetzelfde, maar implicieter en misschien daarom nog indrukwekkender. Dit is levende aandacht, aandacht voor het werk.’ – Barbara Zwaan, Universiteit Leiden


‘Temperatuur is goed. Ik schep een lekkere soeplepel chocolade op een grote, marmeren steen. Met een paletmes strijk ik de chocolade uit tot een heel dun laagje. Even doop ik mijn vinger erin om te voelen of de chocolade genoeg is uitgehard. Nu is het goed, nu pikt hij net en moet ik in actie komen.’ – Ingrid Eijpe, chocolatière

ZIinNWE RK


Denker des Vaderlands in Maand van de Filosofie […] ‘Hans Achterhuis is een filosoof met een enorme staat van dienst die al tientallen jaren het publieke debat beïnvloedt.’ – Daan Roovers, hoofdredacteur van Filosofie

Magazine

Hans Achterhuis (1942) werd als Denker des Vaderlands twee jaar lang intensief gevolgd en uitgedaagd door Peter Henk Steenhuis (1969), filosofieredacteur van Trouw. Het boek

Tegendenken is het resultaat van hun samenwerking. Achterhuis kreeg tot twee keer toe de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van het jaar: eerst voor zijn magnum opus Met alle geweld (2008) en daarna voor De utopie van de vrije markt (2010).

Pb. € 19,95 ISBN 978 90 477 0257 3

Met alle geweld | Pb. € 34,95 ISBN 978 90 477 0127 9 Zonder vrienden geen filosofie | Pb. € 12,50 ISBN 978 90 477 0413 3

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Roy Beusker


[…]

TE G E N DENKEN

‘Tegendenken is wat Penelope iedere ochtend doet met haar weefsel: zij maakt ongedaan wat ze de vorige avond heeft voltooid. De behoefte om te denken kan nooit worden gestild door zogenaamd vast omschreven inzichten.’

HANS ACHTERHUI S & PETER HENK STEENHUIS

– Hans Achterhuis

PROMOTI E

-

Hoofdgast Maand van de Filosofie: www.maandvandefilosofie.nl en www.hansachterhuis.nl

-

Publiciteit i.s.m. Universiteit Utrecht waar Achterhuis optreedt in de serie ‘Tegendenkers’: www.sg.uu.nl/programma

L E M N I S C A AT

-

Lezersactie en publiciteit in Trouw

HAN S AC HTE R H U I S & P ETE R H E N K STE E N H U I S

Tegendenken Een noodzaak in het publieke debat

Begint niet ieder engagement met ‘een mens die

brengt dat niet een nieuwe tweedeling tussen hoger

nee zegt’? Vanuit deze gedachte, afkomstig van

en lager opgeleiden met zich mee? En we hebben

Camus, neemt Hans Achterhuis de Occupy-bewe-

onze gezondheidszorg geprofessionaliseerd, maar

ging serieus. De betogers zeggen nee tegen de

stemt het belang van al die zorgprofessionals wel

bonussen, nee tegen de toenemende maat-

overeen met dat van de patiënt?

schappelijke ongelijkheid, nee tegen de hebzucht van de banken. Hun revolte is broodnodig, zegt Achterhuis, maar als het uitmondt in een revolutie – dat wil zeggen: in een utopisch ja-zeggen – dan brengt dat weer het gevaar van een nieuw totalitair

[…]

denken met zich mee. Er moeten altijd ‘tegenden-

‘Van meer marktwerking worden wij niet gezon-

kers’ zijn, luizen in de pels van links en rechts.

der en wordt de zorg niet goedkoper. Wist u dat

Voortdurend in discussie, niet alleen met anderen

in het oude China de arts levensadviezen gaf en

maar ook met zichzelf, onderzoekt Achterhuis grote

dat hij betaald kreeg als de patiënt gezond bleef?

maatschappelijke vragen. We willen allemaal een

Bij ons ontvangt de arts geen cent voor de ge-

betere wereld, maar is geweld gerechtvaardigd om

zondheid van de patiënt; hier draait de gezond-

die te realiseren, zoals in Syrië of Irak? We hebben

heidszorg op zoveel mogelijk behandelingen.’

ons onderwijssysteem gedemocratiseerd, maar

– Hans Achterhuis

21 Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 200 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 17,50 ISBN 978 90 477 0554 3 | NUR 730 | Verschijnt in maart 2013


[…] ‘De onweerstaanbaarheid van veel koopwaar ligt in de belofte van een nieuwe wereld. En deze belofte, dat maakt haar zo aantrekkelijk, wordt bij elke nieuwe aankoop daadwerkelijk even ingelost. De econoom die geen oog heeft voor deze onberekenbare kant van de middelen, zal het menselijk huishouden altijd als een inefficiënt rommeltje blijven zien.’ – Coen Simon

[…] ‘Coen Simon is een zorgvuldige observator en schrijft evocatief. Hij schakelt bovendien moeiteloos over van de literaire verteltrant naar de rationele analyse, en weer terug.’ – de Volkskrant *****

[…] ‘Coen Simon doet geregeld aan Rudy Kousbroek denken: dezelfde gevoeligheid voor details die op het eerste gezicht geen zichtbare functie hebben, maar die vervolgens door hem in een zingevend verband worden geplaatst.’ – NRC Handelsblad

Coen Simon (1972) is filosoof en publicist. Zijn essays in NRC Handelsblad, nrc.next en Trouw zijn spraakmakend in het publieke debat. Eerder publiceerde hij onder meer de boeken Waarom we onszelf zoeken maar niet

vinden, Zo begint iedere ziener enWachten op geluk. Simon werd door HP/De Tijd uitgeroepen tot ‘nieuwe ster aan het filosofenfirmament’. In 2012 won hij de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek met

En toen wisten we alles.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Reyer Boxem


Essay Maand van de Filosofie

PROMOTI E

-

Hoofdgast Maand van de Filosofie: www.maandvandefilosofie.nl en www.coensimon.nl

-

Voorpublicaties in Trouw, NRC en

Filosofie Magazine -

Display en promotiemateriaal Maand van de Filosofie

-

Lezingen en interviews

-

Serie korte films waarin Coen Simon schrijvers en denkers ondervraagt over hun schuldgevoel

COEN SIMON

Schuldgevoel Over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben

‘Geluk is de geur van een nieuwe auto’, aldus de

Het doel van de economie is dan ook nooit de

succesvolle reclameman Don Draper in de televisie-

nul op de eindbalans. Elke economie is volgens

serie Mad Men. Wat zit er verstopt in de dingen

Simon een huishouden van onze verlangens, een

waardoor we ernaar kunnen verlangen alsof ons

spel met de dingen die we niet nodig hebben.

leven ervan afhangt? Waarom hebben we behoefte

Alleen dit spel kan ons afleiden van het gat in de zin

aan dingen die we niet nodig hebben? En waarom

van het bestaan, een gat dat vele malen groter is

is goud eigenlijk zoveel waard?

dan het gat in onze hand.

In Schuldgevoel volgt filosoof Coen Simon de gangen van onze verlangens, schulden en verspillingen. Op zoek naar de oorsprong van de economie

[…]

stuit hij op een schuld die nooit kan worden afge-

‘Literaire filosofie’ – Het Parool

lost: het menselijk tekort. Hoe rationeel we de

‘Adembenemende stijl’ – Trouw

schaarse middelen ook verdelen, dit debet blijft altijd

‘Meester van de weemoed’ – Vrij Nederland

staan. We doen alles om maar van ons schuldgevoel

‘Prikkelende essays van een oorspronkelijk

af te komen, zelfs verspillen.

denker’ – De Groene Amsterdammer

23 Een uitgave van de Stichting Maand van de Filosofie | Omslagontwerp: Marry van Baar | Pb. 128 pagina’s Formaat 143 x 215 mm | Alleen verkrijgbaar in display 10 exemplaren € 49,50 | ISBN 978 90 477 0555 0 | NUR 730 Verschijnt in maart 2013 | 20% korting


APRIL 2013 MAAND VAN DE FILOSOFIE

Het thema van de Maand van de Filosofie in april 2013 is S C H U L D E N B O E T E. De Maand is een blijvend succes: boekhandels, uitgevers en pers zullen ook nu weer een groot en enthousiast publiek bereiken. Er zijn diverse centrale activiteiten: de Opening in Rotterdam, de Nacht van de Filosofie in Amsterdam, het Filosofiefestival in Nijmegen, de Nacht van de Filosofie in Leeuwarden, de Dag van de Filosofie in Tilburg. Daarnaast worden er overal in Nederland en België talloze lezingen en debatten georganiseerd. Hans Achterhuis treedt op als Denker des Vaderlands en natuurlijk verschijnt in 2013 ook weer het essay van de Maand van de Filosofie, ditmaal geschreven door Coen Simon, dat steevast kan rekenen op goede verkoopcijfers.

STE L UW E I G E N F I LOPAK K ET SAM E N Minimaal € 200, korting 50 procent Met gratis 100 Woody Allen-tasjes Met het F I LO PAK K ET kunt u als boekhandelaar in alle vrijheid uw eigen boekenpakket samenstellen. Als u voor minimaal € 200 boeken en artikelen selecteert uit ons filosofiefonds, dan krijgt u hierop een korting van 50 procent, zonder recht van retour. En u krijgt 100 Woody Allen-tasjes cadeau voor de Maand van de Filosofie. G R AT I S WO O DY ALLE N-TAS J ES Tasjes met daarop de gevleugelde uitspraak: ‘God is dood. Nietzsche is dood. En ik voel me ook niet zo lekker.’ – Woody Allen ISBN

978 90 477 60986

100 ex. voor € 19,95

1

FILOSOFISCHE KLASSIEKERS

Hannah Arendt, Verantwoordelijkheid en oordeel | Geb. 978 90 5637 573 7 Paul Feyerabend, Tegen de methode | Geb. 978 90 477 0031 9 Bernard Mandeville, De wereld gaat aan deugd ten onder | Geb. 978 90 5637 797 7 Mensen spreken niet om begrepen te worden | Geb. 978 90 5637 908 7 De fabel van de bijen | Geb. 978 90 477 0033 3 De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog | Geb. 978 90 477 0162 0 Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk | Geb. 978 90 477 0358 7 Karl Popper, De open samenleving en haar vijanden | Pb. 978 90 477 0217 7 John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid | Pb. 978 90 477 0160 6 Jean-Paul Sartre, Het zijn en het niet | Pb. 978 90 477 0259 7 Charles Taylor, Bronnen van het zelf | Pb. 978 90 477 0158 3 Charles Taylor, Een seculiere tijd | Pb. 978 90 477 0157 6 Alexis de Tocqueville, Over de democratie in Amerika | Geb. 978 90 477 0351 8 Alexis de Tocqueville, Over de democratie in Amerika | Pb. 978 90 477 0452 2

€ 29,95 € 29,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 32,95 € 39,95 € 39,95 € 34,95 € 34,95 € 34,95 € 64,50 € 39,95


WW W.MAAN DVANDEFILOSOFIE.NL

2 KOPSTUKKEN FILOSOFIE

Paul Wouters, België-Nederland | Pb. 978 90 5637 696 3

Pb., € 12,50 per deel

Plato 978 90 5637 230 9 | Montaigne 978 90 5637 232 3 | Hume 978 90 5637 234 7

€ 14,50

Paul Wouters, Denkgereedschap 2.0 | Pb. 978 90 477 0216 0

€ 19,95

Philip Zimbardo, Het Lucifer Effect | Pb. 978 90 477 0255 9

€ 19,50

Marx 978 90 5637 237 8 | Wittgenstein 978 90 5637 238 5 | Aquino 978 90 5637 231 6 Descartes 978 90 5637 233 0 | Nietzsche 978 90 5637 236 1 | Heidegger 978 90 5637 239 2 Aristoteles 978 90 5637 277 4 | Hobbes 978 90 5637 279 8 | Hegel 978 90 5637 282 8 Schopenhauer 978 90 5637 284 2 | Socrates 978 90 5637 276 7 | Kierkegaard 978 90 5637 283 5 Berkeley 978 90 5637 278 1 | Leibniz 978 90 5637 281 1 | Russell 978 90 5637 285 9 Arendt 978 90 5637 421 1 | Taylor 978 90 5637 422 8 | Gadamer 978 90 5637 423 5 Popper 978 90 5637 424 2 | Adorno 978 90 5637 425 9 | Levinas 978 90 5637 500 3 Sartre 978 90 5637 501 0 | Jaspers 978 90 5637 499 0 | Verhoeven 978 90 5637 502 7 Rawls 978 90 5637 798 4 | Spinoza 978 90 5637 280 4 | Kant 978 90 5637 235 4 James 978 90 5637 498 3 | Tocqueville 978 90 477 0352 5

3 ‘LEVENDE FILOSOFIE’ Hans Achterhuis, Met alle geweld | Pb. 978 90 477 0127 9

€ 34,95

Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt | Pb. 978 90 477 0257 3

€ 19,95

Hans Achterhuis, Zonder vrienden geen filosofie | Pb. 978 90 477 0413 3

€ 12,50

Theo de Boer & Peter Henk Steenhuis, Denken over dichten | Geb. 978 90 477 0355 6

€ 39,95

Mieke Boon & Peter Henk Steenhuis, Filosofie van het kijken | Geb. 978 90 477 0028 9

€ 34,50

Maarten van Buuren, Kikker gaat fietsen! | Pb. 978 90 477 0123 1

€ 19,50

Rein Gerritsen, Knock-out | Pb. 978 90 477 0122 4

€ 24,95

Rein Gerritsen, 13 ongelukken | Pb. 978 90 477 0495 1

€ 17,50

Alicja Gescinska, De verovering van de vrijheid | Pb. 978 90 477 0354 9

€ 19,95

Wilberry Jakobs & Ida Overdijk, Grote denkers over de toekomst | Pb. 978 90 477 0357 0

€ 29,95

Stine Jensen, Ik lieg, dus ik ben | Pb. 978 90 477 0394 5

€ 15,00

Stine Jensen, Dag vriend! | Pb. 978 90 477 0457 7

€ 12,50

Fred Keijzer, Filosofie van de toekomst | Pb. 978 90 477 0214 6

€ 17,95

4 FI LOSO FI EARTI KELEN WO O DY A L LE N-TASJ E S (100 ex.)

978 90 477 6098 6

€ 19,95

Wouter Kusters, Sam Gerrits & Jannemiek Tukker, Alleen | Pb. 978 90 477 0080 7

€ 24,95

Kussensloop Augustinus

978 11 386 0407 0

€ 14,95

Tjeerd van de Laar & Sander Voerman, Vrije wil | Pb. 978 90 477 0330 3

€ 24,95

Kussensloop Woody Allen

978 11 386 0408 7

€ 14,95

Ann Meskens, Eindelijk buiten | Geb. 978 90 5637 992 6

€ 17,95

Kussensloop Plato

978 11 386 0406 3

€ 14,95

Ann Meskens & Tatiana De Munck, Jacques Tati | Pb. 978 90 477 0258 0

€ 24,95

Het Grote Filosofenspel

978 90 477 6065 8

€ 19,95

Alva Noë, We zijn toch geen brein? | Pb. 978 90 447 0519 2

€ 19,95

Filosofenkwartet

978 11 386 0288 5

€ 11,95

Michel Onfray, Antihandboek voor de filosofie | Pb. 978 90 5637 505 8

€ 29,95

Filosofische Bumperstickers

978 90 477 6050 4

€ 7,50

Small

978 90 477 0370 9

€ 15,00

Medium

978 90 477 0369 3

Michel Onfray, Het lichaam, het leven en het lijden | Pb. 978 90 5637 574 4

€ 7,50

Maureen Sie (red.), Hoezo vrije wil? | Pb. 978 90 477 0331 0

€ 24,95

Woody Allen-T-shirts

Marc Van den Bossche, Sport als levenskunst | Pb. 978 90 477 0329 7

€ 19,95

Large

978 90 477 0265 8

Peter Paul Verbeek, De grens van de mens | Pb. 978 90 477 0353 2

€ 19,95

Extra Large

978 90 477 0371 6

Wytske Versteeg, Dit is geen dakloze | Pb. 978 90 477 0037 1

€ 17,50

Hans Visser, God | Geb. 978 90 477 0212 2

€ 24,95

Jan Vorstenbosch, Voetbalgek | Pb. 978 90 5637 852 3

€ 17,95

25


MET M EST EN VO RK NU ME T 50% KORTIN G!

PROMOTI E

-

Rondom Alma’s columns voor het radioprogramma Vroege Vogels wordt het boek aanbevolen

-

Doorlopende publiciteit in publieksen tuinvakbladen zoals Bloem &

Plant en De Tuinliefhebber -

www.degroeneluwte.nl en nieuwsbrieven van de makers

De Gouden Vork Verrast door de vele enthousiaste reacties vanuit de

optreden met lezing, fotoshow, signeersessie en een

boekhandel hebben Alma Huisken en Doortje Stell-

lekkernij voor alle aanwezigen.

wagen besloten De Gouden Vork uit te reiken aan de boekhandel die (relatief) de meeste exemplaren

Wilt u (nog) meer kans maken op deze prijs, dan

heeft verkocht van Met mest en vork. Zij komen dit

kunt u in de maand januari Met mest en vork bestel-

duurzame, glanzende kleinood met bijbehorende

len met 50% korting.

oorkonde graag persoonlijk uitreiken aan de winnaar en verzorgen daarbij – uiteraard gratis – een

[…]

Lezersreacties

‘Mijn groene bijbel’ | ‘Jullie boek sleept me elke tuin-

[…]

Reacties uit de media

‘Een onvoorstelbaar mooi boek, waar zooooveel

depressie door’ | ‘Doortje, je foto’s maken me blij’ |

liefde uit spreekt’ (Mangiare! ) | ‘Een vakantie van

‘Deze recepten slaan alles’ | ‘Ik voel me zó jullie tuin

zeshonderd pagina’s’ (De Standaard Magazine) |

in gezogen’ | ‘Alma, wat verfrissend om te merken

‘Dat wil ik ook!’ (NRC Handelsblad ) | ‘Koop het nou!’

dat er bij jou ook van alles misgaat’ | ‘Dit boek heeft

(Telegraaf ) | ‘Het optimisme spat van de pagina’s’

mijn blik op het leven veranderd’ | ‘Als moestuinbe-

(Volkskrant )

ginner word ik aan de hand genomen’ | ‘Blij verrast om óók over siertuin, landschap en Engelse tuinen te lezen’ | ‘Eindelijk iemand die uitlegt wat biologisch tuinieren is’ | ‘Die humor, ik heb me slap gelachen!’

Geb. € 39,50 | 50% korting | ISBN 978 90 477 0447 8


Lemniscaat non-fictie voorjaar 2013 N I E U W E T I T E LS ISBN

978 90 …

… 477 0463 8 Amartya Sen, Het idee van rechtvaardigheid

€ 49,95

Deze aanbiedingscatalogus kan ook

… 477 0550 5 Natalie Righton, Duizend dagen extreem leven

€ 19,95

online worden geraadpleegd, evenals veel

… 477 0525 3 Jurriën Rood, Het goede gezag

€ 19,95

… 477 0462 1 Jowi Schmitz & Friso Spoelstra,

Nooit nooit nooit meer aan de wal

€ 24,95

… 477 0552 9 Paul Rosenmöller, Van droom naar daad

€ 19,95

… 477 0553 6 Marcel Prins & Peter Henk Steenhuis, Zin in werk

€ 19,95

… 477 0554 3 Hans Achterhuis & Peter Henk Steenhuis, Tegendenken € 17,50 … 477 0555 0 Coen Simon, Schuldgevoel (display met 10 ex.)

€ 49,50

REEDS VERSCHENEN ISBN

978 90 …

… 477 0415 7 Ton Koene, Afghanistan

€ 29,50

… 477 0028 9 Mieke Boon & Peter Henk Steenhuis,

Filosofie van het kijken

€ 34,50

… 477 0355 6 Theo de Boer & Peter Henk Steenhuis,

Denken over dichten

€ 39,95

… 477 0257 9 Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt

€ 19,95

… 477 0127 9 Hans Achterhuis, Met alle geweld (pb.)

€ 34,95

… 477 0413 3 Hans Achterhuis, Zonder vrienden geen filosofie

€ 12,50

F I L O PA K K E T

(zie elders in deze aanbieding)

Minimaal € 200 filosofieboeken en/of -artikelen, korting 50 procent, zonder recht van retour, met gratis 100 Woody Allen-tasjes ISBN

978 90 477 …

… 6098 6

Woody Allen-tasjes (100 ex.)

€ 19,95

… 6065 8

Het Grote Filosofenspel

€ 19,95

… 6050 4

Filosofische Bumberstickers

… 6098 6

Woody Allen T-shirts

€ 7,50 € 15,00

small … 0370 9 | medium … 0369 3 large … 0265 8 | extra large … 0371 6 ISBN

978 11 386 …

… 0288 5

Filosofenkwartet

leesfragmenten. Kijk daarvoor op de boekhandelspagina op onze website:

€ 11,95

… 0407 0

Kussensloop Augustinus

€ 14,95

… 0408 7

Kussensloop Woody Allen

€ 14,95

… 0406 3

Kussensloop Plato

€ 14,95

www.lemniscaat.nl/lemniscaat/boekhandel.


Overzicht voorjaar 2013 Het goede gezag

Amartya

Sen

TE G E N DENKEN HA NS AC H T ERHUIS & PET ER H ENK S T EENHUI S

J URRI テ起 ROOD

Het idee van rechtvaardigheid

LEMNISCAAT

lemniscaat

LEMNISCAAT

maart

april

maart

NOOIT NOOIT NOOIT M E E R A A N D E WA L

maart

ZI N

Paul Rosenmテカller

J ow i S c h m i t z & F r i so S p oe l st r a

In gesprek met prominente denkers en doeners

M

ET

OA

in WE R K

Wubbo Ockels | B ercan Gテシnel | Matthijs Bie rman | S ti jn Fra nken M anu ela Kalsk y | Maurice de Hond | Ivan Wolffers

PETER HENK STEENHUIS & MARCEL PRINS

Van droom naar daad

LEMNISCAAT

LEMNISCAAT

LEMNISCAAT

maart

maart

V E R K O O P E N MAR K ETI N G N E D E R LA N D

mei

VE R KO O P E N MAR K ET I N G V LA AN D E R E N

L E M N I S C A A T B .V. | Postbus 4066,

D E E E N H O O R N | Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

3006 AB Rotterdam n| t (010) 206 29 29

t (056) 60 54 60 / f (056) 61 69 81

f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl

www.eenhoorn.be

VERTEGENWOORDIGING

VERTEGENWOORDIGING

Barbara Daniテォls | Abeelstraat 54, 4814 HD Breda

Nadine Boone | m (0475) 92 75 69

m (06) 517 463 84 | barbara@lemniscaat.nl

nadine@lemniscaat.nl

Kirsten Wesselius | 2e Keucheniusstraat 5d, maart

1051 VP Amsterdam | m (06) 506 056 87 |

PERS EN PROMOTIE

kirsten@lemniscaat.nl

Sarah Claeys | t (056) 62 78 25 sarah2@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE Leena Jaarsveld | t (010) 206 29 28 leena@lemniscaat.nl Tijn Boon | t (010) 206 29 28 | tijn@lemniscaat.nl

Aanbieding non-fictie voorjaar 2013  

Aanbiedingsfolder non-fictie voorjaar 2013 Lemniscaat

Aanbieding non-fictie voorjaar 2013  

Aanbiedingsfolder non-fictie voorjaar 2013 Lemniscaat

Advertisement