Page 1

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ CURS 17-18

QUADERNET D’ ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESIONAL QUART ESO


ÍNDEX: 1. Criteris per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Qualificació final. 2. Què pots fer després de 4t. d’E.S.O.? 3. Els Batxillerats: 3.1.- Criteris per a la promoció 3.2.- Obtenció títol de Batxillerat 3.3.- Qualificació del Batxillerat 3.4.- Primer de Batxillerat 3.5.- Vinculacions entre Batxillerats i Graus 3.6. -Titulacions Universitat de València 3.7.- Titulacions Universitat Politècnica de València 4. Formació Professional: 4.1.- Cicles Formatius de Grau Mitjà. 4.2.- Cicles Formatius de Grau Superior.


4.3.- Proves d’Accés a Cicles Formatius 4.4.- Famílies Professionals

1. CRITERIS PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. QUALIFICACIÓ FINAL. - Si tens aprovades totes les àrees i matèries, l’equip docent no tindrà cap dubte en proposar-te per al títol; perquè és evident que hauràs superat tots els objectius previstos. - Si en l’avaluació extraordinària (a juliol) tens una o dues suspeses, sempre que aquestes no siguen de forma simultània les matèries de Valencià, Castellà i Matemàtiques obtindràs el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, sempre que l’equip docent considere que has assolit els objectius de l’etapa i has adquirit les competències corresponents. Cal tenir en compte que les matèries amb la mateixa denominació en diferents cursos de l’E.S.O. es consideraran com a matèries distintes. El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria expedits permetran accedir indistintament a Batxillerat o a la Formació Professional de Grau Mitjàna.

QUALIFICACIÓ FINAL.


El càlcul de la qualificació final de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (D’acord amb el Reial decret 562/2017, de 2 de juny, i fins a l’entrada en vigor del Pacte d’Estat Social i Polític per l’Educació), serà  La mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries cursades en E.S.O.  Expressada en una escala d’1 a 10 amb dos decimals, arredonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

Exempció per:  l’alumnat d’incorporació tardana al nostre sistema educatiu o procedent de sistemes educatius estrangers.  l’alumnat que ha cursat un programa de la millora de l’aprenentatge i del rendiment ( PMAR) ( PR-4)  l’alumnat d’un cicle de formació professional básica. (FPB)

Alumnat de PMAR/ PR-4: La nota mitjana d’aquesta etapa es farà sense tenir en compte les qualificacions obtingudes en matèries que no haguera superat abans de la data de la seua incorporació al programa, sempre que:  aquestes matèries estigueren incloses en algun dels àmbits cursats  i aquest alumne o alumna haguera superat aquest àmbit. En cas contrari, totes les matèries que no tinguera aprovades computaran en el càlcul de la nota mitjana de l’etapa.


2. QUE POTS FER DESPRÉS DE L’ESO ?

UNIVERSITAT

Títol de Tècnic o/¿i? 19 anys + prova d’accés

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR BATXILLERATT I prova específica

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS sssSSSUPEIORSSSUPERIORS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISENY DE GRAU SUPERIOR ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE GRAU SUPERIOR MÓN LABORAL

AMB GRADUAT D’ E.S.O.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

SENSE GRADUAT D’ E.S.O.

Amb 17 anys i prova d’accés a ...

ESCOLA D’ADULTS: Majors de 18 anys i de 16 amb contracte laboral o esportistes d’alt rendiment

GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISENY

PFQB

I prova específica

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE GRAU MITJÀ

Amb 17 anys, prova d’accés i prova específica

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA


3. ELS BATXILLERATS El Batxillerat s’accedeix amb el títol de Graduat en l’E.S.O. Té dos anys de duració i disposaràs de quatre cursos acadèmics, com a màxim, per aprovar, per tant, podràs repetir cadascun dels cursos de Batxillerat una sola vegada. Excepcionalment podràs repetir un dels cursos una segona vegada, amb un informe previ favorable de l’equip docent. Per açò, si durant algun dels cursos accedeixes a un treball o pateixes alguna malaltia prolongada hauràs de sol·licitar a la direcció del centre, abans del mes d'abril, la renúncia de matrícula; perquè aquesta no et compte a efecte de limitació de convocatòries. El Batxillerat t'ofereix tres modalitats:  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  CIÈNCIES  ARTS El batxillerat té tres tipus de matèries:  Matèries troncals.  Matèries específiques  Matèries lliure configuració autonòmica

3.1. CRITERIS PER A LA PROMOCIÓ  Es promociona a segon de batxillerat  Superant totes les matèries  O després de la prova extraordinària tenir avaluació negativa en dues matèries com a màxim i matriculant-se d’aquestes.  El alumnes que al terme del segon curs obtinguen avaluació negativa en algunes de les matèries:  podran matricular-se sols d’aquestes.  O repetir el curs complet.


3.2. OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT 

Per a obtindre el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de Batxillerat

L’obtenció del títol de Batxiller permetrà accedir als diferents ensenyaments que constitueixen l’educació superior

3.3. QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT La qualificació final de l’etapa de Batxillerat serà:  la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries cursades en el Batxillerat.  expressada en una escala de 0 a 10 amb dos decimals, arredonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.


3.4. ESTRUCTURA CURRICULAR GENERAL DE PRIMER DE BATXILLERAT

MODALITAT

TRONCALS (4+2)

TRONCALS GENERALS

OBLIGATÒRIA: E. Física . Llengua Castellana i Literatura I . 1ª Llengua estrangera I . Filosofia . Matemàtiques I

. Física i Química

. Llengua Castellana i Literatura I . 1ª Llengua estrangera I . Filosofia . Llatí I

Humanidats: . Grec I

1 a triar entre: . Biologia i Geologia .Dibuix Tècnic I

ITINERARI HUMANITATS

1 a triar entre: . Anatomia Aplicada . Cultura Científica . Religió 2 a triar entre:

ITINERARI C.C.. SOCIALS . Llengua Castellana i Literatura I . 1ª Llengua estrangera I . Filosofia . Matemàtiques Aplicades a les CC Socials I

1 a triar entre: . Història del Món Contemporani . Literatura Universal Ciències Socials: . Economia

.Anàlisi Musical . Dibuix Artístic I . Llenguatge i Pràctica Musical . 2ª Llengua I Estrangera . Tecnologia Industrial I .Tecnologies de la Informació i la Comunicació I . Volum . o Una matèria del bloc de troncals no cursada *possiblement es podran afegir més.

ARTS

. Llengua Castellana i Literatura I . 1ª Llengua estrangera I . Filosofia . Fonaments de l’Art I

DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA

TRONCALS D’OPCIÓ

CIÈNCIES

HUMANITATS I C.C. SOCIALS

ESPECÍFIQUES (mínim 3 i màx 4)

. Cultura Audiovisual I 1 a triar entre: . Història del Món Contemporani . Literatura Universal

. Valencia: Llengua i Literatura I . Tutoria


3.5. VINCULACIONS ENTRE BATXILLERAT I GRAUS Com saps, el Batxillerat t'ofereix tres modalitats: Arts, Humanitats i Ciències Socials i Ciències. Tots els estudis de grau estan classificats en cinc branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura. Si al final del Batxillerat, desitges seguir estudis universitaris has de tenir en compte que les matèries de modalitat del Batxillerat estan adscrites a les branques de coneixements del títols dels Graus, per això és, molt important per al teu futur: 

CURSAR LA MODALITAT I LES MATÈRIES DE MODALITAT DEL BATXILLERAT ADEQÜADES

3 MODALITATS DE BATXILLERAT

5 BRANQUES DE CONEIXEMENT UNIVERSITÀRIES

Per la qual cosa, abans de matricular-te has de : 

Pensar quins són els estudis universitaris (GRAUS) que t’agradaria estudiar després del Batxillerat. Quines matèries de modalitat de Batxillerat són les que més ponderen actualment per a cadascú d’aquests Graus. Els valors de les ponderacions actuals completes podeu consultar-les en:


http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/164787266/2017+2018+PONDERACIONS+a+2Febrer2018.pdf/9979701b-2e2a-49818f97-452e9c76214c  Cursar les matèries amb ponderació més elevada (0,2) i obtenir la qualificació més alta per a poder ser admès en el Grau que desitges.

3.6. GRAUS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/ofertagraus/oferta-graus-1285846094474.html BRANCA: ARTS I HUMANITATS GRAU EN Estudis Anglesos Estudis Hispànics

FACULTAT DE Filologia,


Filologia Catalana Filologia Clàssica Filosofia Història Història de l’Art

Traducció i Comunicació Filosofía i Ciències de l’Educació Geografia i Història.

Llengües Modernes i les seues Filologia, Traducció i Literatures Comunicació Traducció i Mediació Interlingüística BRANCA: CIÈNCIES Biologia Ciències Biològiques Bioquimica i C. Biomèdiques Biotecnologia Ciències Ambientals Física Física Matemàtiques Ciències Matemàtiques Química Química BRANCA: CIÈNCIES DE LA SALUT Ciència i Tecnologia del Aliments Farmàcia Farmàcia Nutrició Humana i Dietètica Fisioteràpia E.U de Fisioterapia Infermeria E.U. d’Infermeria i Pododologia Logopèdia Psicologia Medicina Medicina i Odontologia Odontología Òptica i Optometria Física Podologia E.U. d’Infermeria i Podologia Psicología Psicologia

BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURIDIQUES Administració i Direcció Economia d’Empreses (ADE) Ciències de l’Activitat Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport l’Esport Ciències Polítiques i de Dret l’Administració Pública Comunicació Audiovisual Filologia, Traducció i Comunicació


Criminologia Dret Economia Educació Social Finances i Comptabilitat Geografia i Medi Ambient Informació i Documentació Negocis Internacionals/ Internacional Bussiness Mestre/a Educació Infantil Mestre/a Educació Primària Pedagogia Periodisme Relacions Laborals i Recursos Humans Sociologia Treball Social Turisme

Dret Economia Filosofia i Ciències de l’Educació Economia Geografia i Història Economia E.U. Magisteri Ausiàs March Filosofia i Ciències de la Educació Filologia, Traducció i Comunicació Ciències Socials Ciències Socials Economia

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions Escola Tècnica Superior Enginyeria Electrònica Industrial d’Enginyeria Enginyeria Informàtica Enginyeria Multimèdia Enginyeria Química Enginyeria Telemàtica

3.7. GRAUS UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html CAMPUS DE VERA (VALÈNCIA) BRANCA: ARTS I HUMANITATS Belles Arts Facultat Belles Arts Conservació i Restauració de Bens Culturals Diseny i Tecnològies Creatives BRANCA: CIÈNCIES


Biotecnologia Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agronòmica i del Medi Natural Ciència i Tecnologia dels Aliments BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURIDIQUES Doble grau ADE + E. Informàtica Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses Doble grau ADE +E. De Escola Tècnica Superior d’Enginyers Tecnologies i Serveis de de Telecomunicacions Telecomunicacions Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses Administració i Direcció Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses d’Empreses Gestió i Administració Pública Doble Grau en ADE/Enginyeria Escola Tècnica Superior d’Enginyeria informàtica Informàtica Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses Doble grau en ADE/Enginyeria de Escola Tècnica Superior d’Enginyeria tecnologies i Serveis de Telecomunicació BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA AGROALIMENTÀRIA I FORESTAL Enginyeria Agroalimentària i del Escola Tècnica Superior d’Enginyers Medi Rural Agronòmica i del Medi Natural Enginyeria Forestal i del Medi Natural BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA PER A LA SALUT

Enginyeria Biomèdica

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. CONSTRUCCIÓ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Fonaments de l’Arquitectura Arquitectura Tècnica Escola Tècnica Superior d’ Enginyeria d’Edificació Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Enginyeria d’Obres Públiques BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. INDUSTRIAL I AERONÀUTICA


Enginyeria Aeroespacial Enginyeria en Disseny Industrial i Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Desenvolupament de Productes del Disseny Enginyeria Elèctrica Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Enginyeria Mecànica Enginyeria de l’Energia Escola Tècnica Superior d’Enginyers Enginyeria d’Organització Industrials Industrial Enginyeria Química Enginyeria en Tecnologies Indust. BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS.

Doble grau ADE + E. Informàtica

Doble grau ADE +E. De Tecnologies i Serveis de Telecomunicacions Ciència de Dades Enginyeria en Geomàtica I Topografia Enginyeria Informàtica Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicacions

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicacions Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicacions

CAMPUS D’ALCOI BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES Administració i Direcció Escola Politècnica Superior d’Alcoi d’Empreses Doble Grau en ADE+Enginyeria Informàtica Doble Grau en ADE+Turisme


BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. INDUSTRIAL I AERONÀUTICA Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes Escola Politècnica Superior d’Alcoi Enginyeria Elèctrica Enginyeria Química Enginyeria Mecànica BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d’Alcoi

CAMPUS DE GANDIA Ciències Ambientals

BRANCA: CIÈNCIES Escola Politècnica Superior de Gandia

BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES Turisme Escola Politècnica Superior de Gandia Comunicació Audiovisual Doble Grau en ADE+Turisme BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS Enginyeria de Sistemes de Escola Politècnica Superior de Gandia Comunicació, So i Imatge Tecnologies interactives

4.- FORMACIÓ PROFESSIONAL La Formació Professional es defineix com un conjunt d'accions educatives que capaciten per a realitzar amb qualificació les diferents professions. La Llei Orgànica d'Educació (LOE), modificada per la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), configura la Formació


Professional Específica en cicles de Formació professional Bàsica, de grau mitjà i grau superior. Els cicles formatius de grau mitjà i els de grau superior s'organitzen internament en mòduls  Mòduls Professionals, és el terme equivalent a allò que generalment entenem com a assignatura. Per tal d'obtenir el títol en un cicle formatiu, cal haver superat tots els seus mòduls.  Mòdul de Formació en Centre de Treball, el que caracteritza significativament aquest mòdul és que l'alumne o l'alumna complementa en l'empresa la competència professional aconseguida en el centre docent, realitzant un conjunt d'activitats en un ambient real de treball, fent funcions pròpies de la professió i assimilant continguts formatius que no seria possible adquirir en el centre educatiu.  Mòdul Professional Específic, incorpora la formació relativa a tecnologies de la informació i comunicació, idiomes i a la prevenció dels riscos laborals. Aquest mòdul sols es cursarà en els cicles formatius en els que el perfil professional ho requerisca, en la resta aquesta formació s’inclourà de forma transversal en els mòduls professionals del cicle formatiu.  Mòdul Professional de Projecte, sols es cursarà en el cicles formatius de grau superior. Aquest mòdul s’integrarà les diverses capacitats i coneixements del curriculo del cicle formatiu i es concretarà en un projecte.

4.1. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.  Condicions d'accés :  El Graduat en Educació Secundària Obligatòria.  Títol Professional Bàsic.  Superar una prova regulada per les administracions educatives on l'aspirant demostra la preparació suficient per a cursar aquests ensenyaments. S’ha de tenir complits 17 anys, entre l'1 de gener


i el 31 de desembre de l'any natural a què correspon la convocatòria per als cicles formatius de grau mitjà.  Titulació Tècnic en la corresponent professió  Eixides de caràcter professional o acadèmic  La superació d'un cicle formatiu dóna accés al món del treball, que és la finalitat de la Formació Professional Específica.  Batxillerat de qualsevol modalitat  Cicle Formatiu de Grau Superior

4.2. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  Condicions d'accés :   

Títol de Batxillerat Títol de Tècnic de Formació Professional Superar una prova regulada per les administracions educatives on l'aspirant demostra la preparació suficient per a cursar aquests ensenyaments. S’ha de tenir complits 19 anys l’any natural de realització de la prova.

 Titulacions  Tècnic Superior en la corresponent professió.  Eixides de caràcter professionals o acadèmic  La superació d'un cicle formatiu dóna accés al món del treball, que és la finalitat de la Formació Professional Específica.  Estudis universitaris que es determinen.

4.3. PROVES D’ACCÉS A CICLES : GRAU MITJÀ Els contingunts figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, (DOGV 18.11.2015)


Esta Prova serà comuna a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i s’estructurarà en tres parts:  LINGÜÍSTICA: Constarà de dos apartats: ponderació (8-2)  a1) Llengua i Literatura ( Castellà o Valencià, a triar)  a)2 Anglés  SOCIAL: Constarà d’un apartat  b) Ciències Socials, Geografia i Història  CIENTÍFIC- MATEMÀTICA- TÈCNICA : Constarà de tres apartats:ponderació( 5-3-2-)  c1) Matemàtiques  c2) Ciències Naturals  c3) Tractament de la informació i competència digital. EXEMPCIÓ DE MATÈRIES EN PROVES D’ACCÉS GRAU MITJÀ Les exempcions estan regulades a Resolució de 8 de febrer de 2017 Art.14

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/13/pdf/2017_1144.pdf EXEMPLIPLIFICACIONS Pots trobar els exàmens d’aquestes proves des de l’any 2010 al 2017 en:

http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacionprofesional/ejemplificacio nes


4.4. FAMÍLIES PROFESSIONALS

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES GRAU MITJÀ 

GRAU SUPERIOR

Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

Animació d'Activitats Físiques i Esportives

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ GRAU MITJÀ 

GRAU SUPERIOR

Gestió Administrativa (LOE)

Administració i Finances (LOE)

Assistència a la direcció (LOE)

AGRARIA GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Producció Agroecològia (LOE)

Producció Agropecuària (LOE)

Jardineria i Floristeria (LOE)

Aprofitament i Conservació del Medi Natural (Primer curs-LOE)

Paisatgisme i Medi Rural (LOE)

Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE)

ARTS GRÀFIQUES GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIO


Impressió Gràfica (LOE)

Preimpressió Digital (.LOE)

Disseny i Edició de Publicacions Impresses i multimèdia (LOE)

Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE)

ARTS I ARTESANIES GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR 

Artista Faller i Construcció d Escenografies (LOE)

COMERÇ I MÀRQUETING GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Activitats Comercials (LOE)

Màrqueting i Publicitat (LOE)

Comerç Internacional (LOE)

Gestió de vendes i Espais Comercials (LOE)

Transport i Logística (LOE)

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL GRAU MITJÀ 

Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació (LOE)

GRAU SUPERIOR 

Projectes d'Obra Civil (LOE)

Projectes d'Edificació (LOE)

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (LOE)

Automatizació i Robótica Industrial (LOE)

Instal∙lacions de Telecomunicacions (LOE)

Manteniment Electrònic (LOE)

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE)


Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE)

ENERGIA I AIGUA GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR 

Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (LOE)

Energies Renovables (LOE)

FABRICACIÓ MECÀNICA GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Joieria

Construccions Metàl∙liques (LOE)

Mecanitzat (LOE)

Diseny en Fabricació Mecànica (LOE)

Soldadura i Caldereria (LOE)

Òptica i Protètica Ocular

Conformatció per Emmotlament de Metalls i Polímers (LOE)

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica. (LOE)

Programació de la Producció en Emmotlament de metalls i Polímers (LOE)

FUSTA, MOBLE I SURO GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Fusteria i Moble (LOE)

Instal·lació i Moblament (LOE)

Diseny i Moblament (LOE)

HOTELERIA I TURISME GRAU MITJÀ 

Cuina i Gastronomia (LOE)

Serveis en Restauració (LOE)

GRAU SUPERIOR 

Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments (LOE)

Gestió d’Allotjaments Turístics (LOE)

Guia, Informació i Assistències


Turístiques (LOE) 

Direcció de Cuina (LOE)

Direcció de Servicis de Restauració (LOE)

IMATGE PERSONAL GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Estètica i Bellesa (LOE)

Perruqueria i Comestica Capilar (LOE)

Estilisme i Direcció de Perruqueria (LOE)

Assessoria d'Imatge Personal i Coorporativa (LOE)

Estètica Integral i Benestar (LOE)

Caracterització i Maquillatge Professional (LOE)

IMATGE I SO GRAU MITJÀ 

Video Discjoquei i So (LOE)

GRAU SUPERIOR 

Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE)

Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE)

Realització de Proyectes Audiovisuals i Espectacles (LOE)

So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE)

Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE)

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES GRAU MITJÀ

Olis d’Oliva i Vins (LOE)

Forneria, Rebosteria i Confiteria (LOE)

GRAU SUPERIOR 

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE)

Vitivinicultura (LOE)


INFORMÀTICA I COMUNICACIONS GRAU MITJÀ 

GRAU SUPERIOR

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE)

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa .(LOE)

Desenrrotllamentd'Aplicacions Multiplataforma.(LOE)

Desenrrotllatment d'Aplicacions Web. (LOE)

INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Instal∙lacions de Producció de Calor (LOE)

Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE)

Manteniment Electromecànic (LOE)

Desenrrotllament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE)

Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE)

Mecatrònica Industrial (LOE)

Prevenció Riscos Professionals

MARITIMOPESQUERA GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Operacions Subaquàtiques i Hiperbàrriques (Primer curs- LOE)

Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions del Vaixell

Pesca i Transport Marítim

Organització del Manteniment de Màquinaria de Vaixells i Embarcacions.

Transport Marítim i Pesca d'Altura (LOE)

QUÍMICA GRAU MITJÀ 

Operacions de Laboratori (Primer cursLOE)

GRAU SUPERIOR 

Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat (LOE)

Química Ambiental


SANITAT GRAU MITJÀ 

Cures Auxiliars d'Infermeria

Emergències Sanitàries (LOE)

Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)

GRAU SUPERIOR 

Anatomia Patològica i Citolodiagnòstic (LOE)

Audiologia Protètica (LOE)

Dietètica

Documentació i Administració Sanitàries (LOE)

Higiene Bucodental

Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE)

Laboratori de Diagnòstic Clínic i Biomédic (LOE)

Ortoprotèsi i Productes de Suport (LOE)

Pròtesis Dentals (LOE)

Radioteràpia i Dosimetria (LOE)

Salut Ambiental

SEGURETAT I MEDI AMBIENT GRAU MITJÀ 

Emergències i Protecció Civil (LOE)

GRAU SUPERIOR 

Educació i Control Ambiental (LOE)

Coordinació d’Emergències i Control Civil (LOE)

SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT GRAU MITJÀ 

Atenció a Persones en Situació de Dependència (LOE)

GRAU SUPERIOR 

Promoció d'Igualtat de Gènere (LOE)

Animació Sociocultural i Turística (LOE)

Educació Infantil (LOE)

Integració Social (LOE)

Mediació Comunicativa (LOE)


TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils (LOE)

Disseny i Producció de Calçat i Complements (LOE)

Calçat i Complements de Moda (LOE)

Patronatge i Moda (LOE)

Confecció i Moda (LOE)

Vestuari a Mida i d’ Espectacles (LOE)

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

Condució de Vehicles de Transport per Carretera. (LOE)

Electromecànica de Maquinària (LOE)

Manteniment de Material Rotant Ferroviari (LOE)

Carrosseria (LOE)

Electromecànica de Vehicles Automòbils (LOE)

Automoció (LOE)

Manteniment Aeromecànic

Manteniment d’Aviònica

VIDRE I CERÀMICA GRAU MITJÀ 

Fabricació de Productes Ceràmics (LOE

GRAU SUPERIOR 

Desenrrotllament i Fabricació de Productes Ceràmics (LOE)

En http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/oferta1 podeu consultar informació específica de cada cicle formatiu com :


Ocupacions que pots exercir

Què s’estudia?

Titulacions que s’obté

On s’estudia...

Quadern informatiu 4t 17 18 3  
Quadern informatiu 4t 17 18 3  
Advertisement