จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

Bangkok , TH

จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จดหมายข่าวราย ๓ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินงานของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข่าวและความเคลื่อนไหวทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลทางด้านโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แนะนำหนังสือ วารสาร ของมูลนิธิฯ บทความขนาดสั้น และทรรศนะของบุคคลต่างๆ

http://lek-prapai.org