Page 1


เนือ่ งด้วยในโอกาสทำบุญพระเจดียท์ รงไทยในวัดมังกรกมลาวาส ทำพิธบี รรจุอฐั คิ รบรอบ ๑๒๐ ปี ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ข้าพเจ้า จึงขอน้อมนำโอกาสนี้มาเพื่อให้ลูกหลานทั้งหลายได้มีโอกาสมาทำบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและบรรดาญาติทั้งหลายได้พบปะกัน สำหรับของที่ระลึกในงานนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบว่าสมุดตระกูลบางส่วนชำรุดและสูญหายไปตามกาลเวลา ด้วยเวลาที่กระชั้นข้าพเจ้าจึง จัดพิมพ์สมุดตระกูลฉีท่ คี่ ณ ุ น้อม ล่ำซำ ได้จดั พิมพ์ไว้ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๖ และประวัตติ ระกูลล่ำซำ และสายเครือญาติทคี่ ณ ุ บัญชา ล่ำซำ ได้จดั พิมพ์ ไว้ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ พิมพ์รวมกันไว้เป็นเล่มเดียวกัน และในโอกาสนี้ได้พิมพ์ภาพท่านฉี่หยี่กง (ฉี่งี้กุง) ซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันต้นฉบับจาก เมืองจีนที่คุณน้อม ล่ำซำ ได้ขอยืมไปเป็นต้นแบบเพื่อจำลองไว้ ปัจจุบันภาพจำลองของท่านฉี่หยี่กงอยู่ที่อาคารล็อกซ์เลย์ เมื่อพิจารณาถึงการรวบรวมประวัติสายตระกูลซึ่งมิได้มีเพิ่มเติมตามเวลาที่ผ่านไป ลูกหลานเมื่อครั้งยังเป็นเด็กหญิงเด็กชายก็ได้เติบใหญ่ สายตระกูลก็ได้ขยายออกไปอีกมาก หากมิได้สานต่อเจตนารมณ์ที่คุณน้อมและคุณบัญชา ล่ำซำ ได้ริเริ่มไว้ ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าลูกหลาน ในอนาคตอาจไม่รู้จักรากเหง้าของตน ข้าพเจ้าจึงตั้งใจว่าจะรวบรวมสมุดตระกูลให้ครบถ้วนให้ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความ ร่วมมือร่วมใจจากญาติวงศ์ทกุ ๆ ท่าน จึงขอความอนุเคราะห์สง่ ข้อมูลเครือญาติ รูป ประวัต ิ เรือ่ งเล่าในตระกูล ความประทับใจต่างๆ โดยข้าพเจ้า มีเจตนาจะให้สมุดตระกูลทีจ่ ะจัดพิมพ์ขน้ึ ใหม่นน้ั มิใช่เป็นเพียงกระดาษแห้งๆ แต่ตอ้ งการให้เห็นถึงบรรพบรุษ เครือญาติและสายตระกูลทีม่ ชี วี ติ ชีวา ประหนึง่ ว่าญาติผใู้ หญ่เหล่านัน้ ได้มาอยูต่ รงหน้าเราอีกครัง้ ซึง่ ความทรงจำเหล่านีจ้ ะเป็นมรดกทีม่ คี ณ ุ ค่ายิง่ ส่งต่อให้กบั ลูกหลานในอนาคต อีกทัง้ ข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้ว่าพระเจดีย์ทรงไทยจะตั้งอยู่คู่วัดมังกรกมลาวาสได้อีกนานเท่าใด เนื่องจากทางวัดมีโครงการที่จะรื้อพระเจดีย์ออกทำให้ ในอนาคตลูกหลานอาจไม่มีศูนย์รวมจิตใจของคนในตระกูล จึงถือเอาโอกาสครบ ๑๒๐ ปีนี้จัดทำบุญขึ้น ภาพหน้าปกนั้นคือพระเจดีย์ทรงไทยที่ตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่กลางลานวัดไร้สิ่งบดบัง เมื่อเวลาผ่านไปตระกูลกับวัดได้ห่างเหินกัน จนทำให้วัดเข้าใจว่าพระเจดีย์ทรงไทยเป็นเจดีย์ร้าง และเป็น พระเจดีย์ทรงไทยในวัดจีนที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ หนึ่งในสององค์สุดท้ายของประเทศไทย จึงเป็นที่น่าเสียดายยิ่งหากจะถูกทำลายไป สุดท้ายนีข้ อขอบพระคุณคุณน้อม ล่ำซำ และคุณบัญชา ล่ำซำ ทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลเพือ่ ทำสมุดสายตระกูลและเครือญาติมาไว้ ณ ทีน่ ี้ ซึง่ เป็น การมองการณ์ไกลยิ่ง และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณบรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้วางรากฐานให้ตระกูล จนลูกหลานในปัจจุบันได้มีความสงบสุข และเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ประหนึ่งบรรพชนเป็นรากแก้วของต้นไม้ ลูกหลานได้ผลิใบแตกกิ่งก้านสาขาให้ต้นไม้ตระกูลได้เติบโตงดงามมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป จึงกราบเรียนญาติวงศ์ทั้งหลายมา ณ ที่นี้ ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

สุดธีร์รัฐ จึงแย้มปิ่น กรุณาส่งข้อมูลมาที่ CHINAINSIAM@YAHOO.COM หรือโทร. 081-343-5013 FACEBOOK “จีนสยาม”


ตระกูล  
ตระกูล  

ประวัติ ตระกูล และสายเครือญาติ