Page 1

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา บานดาโตะและบานภูมี อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี บานดาโตะและบานภูมีเปนชุมชนหมูบานในอําเภอยะหริ่งจังหวัดปตตานี บานดาโตะเปนชุมชน ชาวมุสลิมตั้งอยูที่ปลายแหลมอาวปตตานี ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมง มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับ ธรรมชาติคอนขางมาก จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงใหเห็นวาบานดาโตะเปนหมูบานเกาแกที่มีผูคน อาศัยมานานหลายชั่วอายุคน บานภูมีตั้งอยูลึกเขา มาในแผนดินใหญ หางจากหมูบานดาโตะประมาณ ๑๐ กิโลเมตรเปน หมูบานกอกําเนิดมาจากการกอตั้งปอเนาะภูมี จนกระทั่งกลายมาเปนหมูบานภูมีที่มีชาวมุสลิมกับชาว พุทธอาศัยอยูรวมกันในปจจุบัน ชาวบานภูมีประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนทําไร ถึงแม ว าทั้ ง สองหมูบ า นจะตั้ง อยูหา งกัน แต หมูบา นทั้ง สองมีป ฏิสั มพัน ธใ นการแลกเปลี่ย น ทรัพยากร มีความผูกพันดวยศาสนกิจของศาสนาอิสลาม ตลอดจนมีความสัมพันธทางการแตงงาน ผูคน จากหมูบานทั้งสองจึงเดินทางไปมาหาสูกันอยางสม่ําเสมอตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บา นดาโตะ และภู มีได รั บ อิท ธิ พ ลจากภายนอกประกอบกั บ ปจ จัย จากภายในทํา ใหเ กิ ด การ เปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในระดับชุมชนและทองถิ่น ดวยความแตกตางในนิเวศกายภาพ และความเปนมาของ หมู บ า น ทํ า ให ส องหมู บ า นได รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงแตกต า งกั น ไป บ า นดาโต ะ ได รั บ ผลกระทบจากการที่ส ภาพแวดลอ มถู กทํา ลายโดยนายทุ นใหญจากภายนอก ทํา ใหช าวดาโต ะต อ ง เปลี่ยนแปลงวิถีการทํามาหากิน อาชีพ สงผลกระทบตอประเพณี และวัฒนธรรมตาง ๆและความสัมพันธ ระหวางคนกลุมตาง ๆ ในหมูบาน ปอเนาะภูมีในฐานะเปนสถาบันสอนศาสนาอิสลามที่พยายามอบรม สั่งสอน และเผยแผความรู ทางศาสนาเพื่อธํารงความเปนมุสลิมไวทามกลางกระแสทุนนิยมแหงยุคโลกาภิวัตน ที่สงผลกระทบตอ สถาบันการศึกษาทางศาสนา ทั้งในดานบทบาท สถานภาพ และภาพลักษณของสถาบัน ตลอดจนสงผล ตอความสัมพันธของคนในวัยที่แตกตางกัน ทําใหเกิดชองวางระหวางวัยขึ้นมา ปอเนาะภูมีแสดงบทบาท ในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วและตลอดเวลาโดยใชศาสนาอิสลามเปนหลักในการ ปรับตัวดังกลาว ถึง แมทั้งสองหมูบานตอ งเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่แตกตา งกัน หากแตแนวทางในการ แกปญหาหรือปรับตัวไมไดแตกตางมากนัก เนื่องดวยทั้งสองหมูบานใชหลักศาสนาอิสลามเปนแกนใน การปรับตัว แสดงใหเห็นถึงบทบาทและหนาที่ของศาสนาตอสังคม ความสัมพันธของทั้งสองหมูบานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การไปมาหาสูทามกลางกระแสการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประกอบกับพันธกิจทางศาสนาในดานตาง ๆ ไมเพียงสะทอนใหเห็นถึงการปรับตัว ของชุมชนตอการเปลี่ยนแปลง หากแตเปนภาพของทองถิ่นที่สามารถรวมชุมชนหลายชุมชมมารวมกัน ปรับตัวใหทันตอกระแสโลกาภิวัตน


3pattanee2  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา บานดาโตะและบานภูมี อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี