Page 1

CML MAG

e-magazine

ชีวิตสงบเรียบง่าย...ที่

ประเพณี “ใส่บาตรขนมครก” บางคนที สมุทรสงคราม เที่ยวเพลินที่...เพลินวาน บสย.กับบทบาทคำ�้ประกันสินเชื่อ SMEs เชือ่ มโยงเศรษฐกิจไทย

FREE COPY

@cmleadernews

“เชียงตุง”

facebook.com/cmleadernews

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นิตยสารออนไลน์แจกฟรี www.cm-leadernews.com

CML MAG


เรื่องเล่าจากปก

กระแสการตื่นตัว

เรื่องการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำ�ให้ทุกประเทศใน ภูมิภาคนี้ ต้องมีการปรับตัวกันขนานใหญ่ เพื่อที่จะไม่ทำ�ให้ประเทศของตนตกเป็นฝ่ายเสีย เปรียบในการอาศัยประโยชน์จากการรวมตัวกันในครั้งนี้ แม้แต่ประเทศเมียนมาร์ก็เช่น เดียวกัน จากที่เคยปิดประเทศมานานแสนนาน ก็เริ่มที่จะมีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้าน กันมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ในครัง้ นี้ ทีมงาน CML MAG ได้รว่ มติดตามคณะของผูว้ า่ ราชการจังหวัด เชียงใหม่ ไปยังเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ เพื่อลงนามข้อตกลงการเป็นบ้านพี่ เมืองน้องระหว่างเชียงใหม่ และเชียงตุง โดยมีการนำ�สินค้าไทยไปจัดแสดงที่นั่นด้วย...และ เชียงตุงในวันนี้ เป็นอย่างไร มีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด เชิญติดตามได้ภายใน เล่ม...

CML MAG หน้า 3


CML MAG

Editor Talk

คณะผู้จัดทำ�

สำ�นักข่าวเชียงใหม่ลีดเดอร์นิวส์ ผู้อำ�นวยการ จิราภรณ์ จงยศยิ่ง บรรณาธิการ กัณฑ์อเนก กิตติพิทักษ์กุล ผู้ช่วยบรรณาธิการ นัทธมน จงยศยิ่ง กองบรรณาธิการ จิราภรณ์ จงยศยิ่ง กัณฑ์อเนก กิตติพิทักษ์กุล นัทธมน จงยศยิ่ง กราฟฟิค ดีไซน์ เล็ก ช้างพลาย เว็บมาสเตอร์ เล็ก ช้างพลาย Song Chongyosying สำ�นักข่าวเชียงใหม่ลีดเดอร์นิวส์ 152/19 หมู่ 8 หมู่บ้านดลยา ตำ�บลหนองจ๊อม อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทร. 083-4955146, 089-5604479 E-mail : cmleadernews@gmail.com www.cm-leadernews.com

ติดต่อโฆษณา โทร. 083-4955146 ภาพ ข้อเขียน หรือบทความ ที่เป็นของ นิตยสาร CML MAG ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำ�ไปตีพิมพ์ ดัดแปลง ทำ�ซ้ำ�ส่วนหนึ่ง ส่วนใด หรือทั้งหมด หากต้องการใช้ ประโยชน์อันใดอันหนึ่งในสิ่งพิมพ์อื่น กรุณาขออนุญาตล่วงหน้า หน้า 4 CML MAG

สวัสดีครับ... ในทุกวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำ�วันของคนเรามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีของโทรศัพท์ เคลื่อนที่มีการพัฒนาก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ใช้เพียงโทรเข้าออก ส่งข้อความเล็กๆ น้อยๆ ได้ถกู พัฒนาไปจนสามารถใช้ทอ่ งอินเตอร์เน็ต แช็ต หรือทำ�งาน เอกสารแทนคอมพิวเตอร์ได้เลยทีเดียว อีกทั้งในปัจจุบันราคาอุปกรณ์เหล่านี้ก็ต่ำ�ลง กว่าในอดีตมาก และมีการพัฒนาไปหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่า นี้ ยังมีความพิเศษตรงที่สามารถดาวน์โหลดหนังสือหรือนิตยสารที่ชื่นชอบมาอ่านได้ ทันที โดยหนังสือหรือนิตยสารเหล่านั้นจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า นิตยสารออนไลน์ หรือ E-book นัน่ เอง และความนิยมในการอ่าน E-book ของคนไทยเริม่ มีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งมาจากความสะดวกสบาย ผูอ้ า่ นสามารถดาวน์โหลดหนังสือหลายๆ เล่มไว้อ่านได้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ไม่ต้องหอบหนังสือหนักๆ หลายๆ เล่มเหมือนเช่นใน อดีตอีกต่อไปแล้ว นิตยสารออนไลน์ CML MAG จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ ต้องการของนักอ่าน E-book ทีเ่ พิม่ จำ�นวนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ทีมงาน CML MAG ตัง้ ใจ ที่จะเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการนำ�เรื่องราวต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ ท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจทัว่ ประเทศ มานำ�เสนอให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้รบั รูโ้ ดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อ่านด้วยดี ต่อไปครับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า จากใจครับ

กัณฑ์อเนก กิตติพิทักษ์กุล


Content

CML MAG Vol.1 No.1 November 2013

เรื่องจากปก

3

Editor Talk

4

NEWS&EVENT

6

เศรษฐศิริ สันทราย

12

ชีวิตเรียบง่ายที่เชียงตุง 16 ตักบาตรขนมครก

12

26

บสย.กับภารกิจคำ�้ประกัน สินเชื่อ 32 ดวงประจำ�เดือน พย.56 34

32

28

16

CML MAG หน้า 5


News&Event Mitsuoka ยนตรกรรมสุดหรูจากญีป่ นุ่ เปิดโชว์รมู แห่งแรกทีจ่ งั หวัด เชียงใหม่ ณ พรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์ Mitsuoka Motors ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตรูปทรงรถยนต์คลาสสิคระดับหรู ชั้นนำ�ของโลก ซึ่งดำ�เนินธุรกิจด้านรถยนต์มากว่า 30 ปี รุกตลาดยานยนต์สู่ภาคเหนือ เปิดโชว์รูมแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณระย้า เหลือหลาย เป็นตัวแทนจำ�หน่าย อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตภาคเหนือ ณ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา

บสย.นำ�สื่อมวลชนเหนือลงใต้ สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่ วกับการคำ�ป้ ระกันสินเชือ่ และดูงานกิจการที่ ได้รบั การสนับสนุน จาก บสย. ในโครงการ “ม่วนแต๊...แอ่วใต้” บ ร ร ษั ท ป ร ะ กั น สิ น เ ชื่ อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (Thai Credit Guarantee Corporation) หรือ บสย. (TCG) จัดกิจกรรมนำ�สื่อมวลชนจาก จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลกกว่า 40 คน เดินทางลงใต้ เพือ่ ร่วมสัมมนาสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ การค้ำ�ประกันสินเชื่อ และดูงานกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจาก บสย. เมื่อวันที่ 26 – 28 กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรสท์ ดีเทล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นิคอน เซลส์ ตอกยำ�้การเป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ จัด งาน นิคอน เดย์ เชียงใหม่ 2013 บริษทั นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด งานนิคอน เดย์ เชียงใหม่ 2013 (Nikon Day Chiang Mai 2013) งานรวมพลคนรักนิคอนและผู้ที่ชื่นชอบการ ถ่ายภาพ สุดยิ่งใหญ่ประจำ�ปี อัดแน่นด้วยกิจกรรมเพื่อพี่น้องชาวเหนือที่รักการ ถ่ายภาพ มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่าแสนบาท สำ�หรับ สาวกนิคอนทีน่ �ำ กล้องนิคอนรุน่ ใดก็ได้มาลงทะเบียน ขณะทีล่ กู ค้าทีซ่ อื้ กล้องภายใน งาน นอกจากจะได้รบั ของสมนาคุณมากมายแล้ว ผูท้ ซี่ อื้ ผลิตภัณฑ์มลู ค่ากว่า 8,000 บาทขึน้ ไป ยังมีสทิ ธิล์ นุ้ ร่วมทริปท่องเทีย่ วถ่ายภาพประเทศญีป่ นุ่ พร้อมของรางวัล พิเศษจากนิคอนมูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท หน้า 6 CML MAG


News&Event ซีพเี อ็นนำ�เทรนด์สดุ ลำ�อ้ ลังการ เตรียมอวดโฉมเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ 14 พฤศจิกายนนี้ เตรียมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ใหม่กับครั้งแรกของ PopArtParty อีเวนท์สุดชิคอลังการที่จะสร้างความฮือฮาให้กับภาคเหนือ ดึงซุปเปอร์สตาร์ โป๊ บ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และมีน พีชญา วัฒนามนตรี พร้อมดารา นางแบบ นัก ร้องดังสร้างสีสันแบบจัดเต็ม พร้อมชูจุดเด่นความเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ เชียงใหม่ กับการออกแบบศูนย์การค้าในรูปแบบ Futuistic Lanna สุดล้ำ� และ การเป็น Fasion Capital และ Dining Destination ที่ใหญ่และครบครันที่สุด ในภาคเหนือ ให้ได้ช็อปปิ้งแบรนด์ดังที่มาเปิดตัวครั้งแรกในภาคเหนือก่อนใคร และพบกับแคมเปญโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม ลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ Nissan Cube และรถยนต์ Mazda CX5 รวมรางวัลมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท

Benelli บิก๊ ไบค์สญ ั ชาติอติ าลี เปิด โชว์รูมมาตรฐานที่เชียงใหม่

บริษัท จิราภัณฑ์ จำ�กัด ตัวแทน จำ�หน่ายเป็นทางการของบริษทั เบเนลี-่ คีเวย์ (ประเทศไทย) จำ � กั ด จั ด พิ ธี เ ปิ ด โชว์ รู ม มาตรฐานรถบิ๊กไบค์ Benelli จากประเทศ อิตาลี ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการ ลูกค้าด้วยโชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบ วงจรแก่ลูกค้าชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธเี ปิด เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ริมปิงขยายการให้บริการ เปิด Rimping Grocery สาขา มะลิเพลส ตลาดสดแม่เหียะ เป็นสาขาที่ 8 ของริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วเมือง เชียงใหม่ เปิด Rimping Grocery สาขามะลิเพลส ตลาดสดแม่เหียะ ถือเป็นสาขาที่ 8 ของริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต จัดเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งได้ ย่อขนาดพื้นที่ของร้านลงมาจากขนาดซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังคงไว้ซึ่ง ความหลากหลาย ครบครัน สะดวกในการเลือกซือ้ สินค้า และเน้นให้การ บริการเหมือนริมปิงทุกๆ สาขา

CML MAG หน้า 7


News&Event จังหวัดเชียงใหม่ โดยอำ�เภอดอยสะเก็ด เปิดหมู่บ้าน วัฒนธรรมล้านนาเพือ่ การท่องเทีย่ ว เมืองลวงข่วง ไทลื้อบ้านลวงเหนืออย่างยิ่งใหญ่

อำ�เภอดอยสะเก็ด จัดพิธีเปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ การท่องเทีย่ ว เมืองลวงข่วงไทลือ้ บ้านลวงเหนือ อย่างยิง่ ใหญ่ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี อั น สวยงามและเป็ น เอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทลือ้ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนอีก ด้วย โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

“สิงห์พัฒนาเชียงใหม่” เตรียมจัดงาน ชมรมผู้ค้ายานยนต์เตรียมจัด เหมั น ต์ น ครพิ ง ค์ แ ละเทศกาลอาหาร ใหญ่ เชียงใหม่ มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 10 เพื่อต้อนรับลมหนาวอย่าง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่

“สิงห์พฒ ั นาเชียงใหม่”ตัวแทนจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สิงห์รายใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “เหมันต์นครพิงค์และเทศกาล อาหาร ครั้งที่ 10” เพื่อเป็นการต้อนรับลมหนาว อย่างยิ่งใหญ่ ในงานพบกับร้านอาหารชั้นนำ�ทั่ว เมืองเชียงใหม่กว่า 60 ร้าน พร้อมคอนเสิรต์ จาก ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย และกิจกรรมการ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง โดยงาน จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 12 พฤศจิกายนนี้ ณ ลาน ประเสริฐแลนด์ จ.เชียงใหม่

งานมหกรรมที่ มุ่ ง เน้ น การแสดง นวัตกรรมยานยนต์ที่นำ�มารวบรวมไว้ ภายในงานมากที่สุด พร้อมกิจกรรม มากมายทั้งการประกวดพริตตี้ การ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการ แ ข่ ง ขั น เ อ็ น ดู โ ร่ ค ร อ ส ชิ ง แ ช ม ป์ ประเทศไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวัน ที่ 22 พย.-1 ธค.นี้ ณ บิ๊กซีดอนจั่น

ฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลเบียร์ Oktoberfest by The River ยิ่งใหญ่ โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์ เชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลเบียร์ Oktober fest by The River อย่างยิ่งใหญ่ ในงานพบกับบรรยากาศจำ�ลอง เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Oktoberfest จากเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี พร้อมดื่มด่ำ�กับพอลลาเนอร์ เบียร์ เครื่องดื่มอย่าง เป็นทางการของงาน Oktoberfest มาให้ท่านได้ลิ้มลอง พร้อมด้วย บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ เคล้ากับความบันเทิงต่างๆ อีกมากมาย โดย งานจะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นี้ ณ ห้องอาหาร The River โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ โทร.053-275300 หน้า 8 CML MAG


News&Event

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเปิดตัวสมาชิกใหม่ลกู เจมส์บอค (Oryx gazella) สัตว์แปลกหายาก พร้อมดูแล อย่างใกล้ชิดในช่วงหน้าหนาว

ดร.ศราวุธ ศรีศกุน ผูจ้ ดั การพืน้ ทีพ่ เิ ศษเชียงใหม่ไ่ นท์ซาฟารีเปิด ตัว ลูกเจมส์บอค ที่ส่วนจัดแสดงเพรดเดเตอร์พราวน์ โดยเจมส์ บอคคู่ดังกล่าวเป็นสัตว์ประเภทมีเขาที่สวยงาม เป็นสัตว์ที่หาชม ได้ยากในประเทศไทย ปัจจุบนั มีให้ชมในสวนสัตว์นอ้ ยมาก เจมส์ บอคอาศัยอยู่ตามธรรมชาติมีถิ่นกำ�เนิดในแถบแอฟริกาตะวัน ออกและใต้ ล่าสุดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสามารถพัฒนาขยายพันธุ์จนได้เจมส์บอคซ์ (ชื่อสามัญ Gemsbok ชื่ออื่นๆ : โอริกซ์กาเซลล์ ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Oryx gazelle) จำ�นวน 2 ตัว จากแม่คนละตัว ตัวแรกเกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เพศเมีย และตัวที่สอง เกิดเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2556 เพศผู้ ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีเจมส์บอค ทั้งหมด 6 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 3 ตัว

บริติชเคานซิล (British Council) ผุดไอเดีย Creative Crafts Tourism และ Learning Crafts ให้กับธุรกิจหัตถกรรมภาคเหนือ

บริตชิ เคานซิล (British Council) สนับสนุน Creative Tourism ให้กบั ธุรกิจหัตถกรรมภาคเหนืออย่างจริงจัง ต่อยอด โครงการ Handmade-Chiangmai phase III ผุดไอเดีย Creative Crafts Tourism และ Learning Crafts พัฒนา จากธุรกิจผูผ้ ลิตสินค้าหัตถกรรม ต่อยอดเป็นธุรกิจเพือ่ การท่อง เที่ยว และบริการ โดยมีเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้านักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการสัมผัสกับความ เป็นเมืองแห่งศิลปะ หัตถกรรม และวัฒนธรรม โดยใช้ช่อง ทางต่างๆ ของ handmade-chiangmai ให้สามารถเข้าถึง ข้อมูลของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม และหัตถกรรมศิลป วัฒนธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น

แสนสิริรุกเชียงใหม่ ผุดคอนโดมิเนียมทันสมัยสไตล์ชีวิต คนเมือง ที่ d-condo sign “เชียงใหม่ม่วนใจ๋ กับชีวิต ทันสมัยสไตล์เมือง”

แสนสิริ ผู้นำ�ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลุยตลาดเชียงใหม่เต็มสูบ เปิด ตัวโครงการคอนโดมิเนียมทันสมัยสไตล์ชวี ติ คนเมือง ที่ d-condo sign โดยเปิดตัวในรูปแบบ Modern Cultural Resort ตั้งอยู่ในทำ�เลทอง ของเมืองเชียงใหม่ ติดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ พร้อมการ คมนาคมทีส่ ะดวกสบายเหมาะกับชีวติ คนในเมืองอย่างแท้จริง โดยลูกค้า ที่สนใจในโครงการสามารถชมห้องตัวอย่างได้ที่โครงการ d-condo sign ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำ�ปาง ก่อนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หรือที่แสนสิริ Call Center 1685

CML MAG หน้า 9


News&Event ททท.เชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีผู้ประกอบการ ที่ ได้รับรางวัล Thailand Tourism Award และ มัคคุเทศก์ที่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำ�นักงานเชียงใหม่ จัดงานเลีย้ งแสดง ความยินดีกบั ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั รางวัลยอดเยีย่ มแหล่งท่องเทีย่ ว ยอดนิยมทางด้านวัฒนธรรม (Best Destination for Culture Experience) จาก Lonely Planet Traveller พร้อมกับผู้ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย (Thailand Tourism Awards) และมัคคุเทศก์ทไี่ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปงิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ม.แม่โจ้ แถลงเตรียมจัดงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดี ไว้ ในแผ่นดิน ผนึกกำ�ลังจัดทั้งสาระ และบันเทิงครบ ครันภายในงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงข่าวเตรียมจัดงานแม่โจ้ 80 ปี ฝาก ความดีไว้ในแผ่นดิน โดยผนึกกำ�ลังหลายฝ่ายจัดครบครันทั้งสาระ และบันเทิง มุ่งให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้สู่ประชาชน เกษตรกรในชุมชนทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมความบันเทิงมากมาย ทั้งการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ การชกมวยไทยและมวยคาดเชือก โชว์บอลลูนนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมด้านการเกษตรของแม่โจ้ที่ เป็นที่ยอมรับของผู้ชมงานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยงานจะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน้า 10 CML MAG


News&Event ฉลอง 10 ปี เดหลี ขนทัพศิลปินชือ่ ดังมอบความ บันเทิงคับคั่ง

ร้านเดหลี ฉลองครบรอบ 10 ปี อย่างยิง่ ใหญ่ ขนทัพศิลปินชื่อดังมาเปิดคอนเสิร์ตสุดชิลทั้ง สิงโต นำ�โชค, หมู มูซู, และศิลปินจากแจ่มจันทร์ โปรเจค ไม่ว่าจะเป็นครูบิ๊ก เอเอฟ และลูกปัด มาให้ ความบันเทิงกับลูกค้า พร้อมด้วยกิจกรรมให้ลูกค้าร่วม สนุกมากมาย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ร้านเดหลี นิมมานเหมินทร์ ซอย 11

MODE BAR ครบรอบ 1 ปี แห่งความสุขความบันเทิง จัดงานฉลองยิง่ ใหญ่ พร้อมก้าวสูป่ ที ี่ 2 ด้วยความมุง่ มั่นที่จะมอบความสุขให้กับลูกค้า MODE BAR ร้านสุดชิคย่านอัษฎาธร ฉลองครบรอบ 1 ปี อย่าง ยิง่ ใหญ่ มอบกิจกรรมความบันเทิงแก่ลกู ค้ามากมาย พร้อมร่วมสนุก เล่นเกมตักบอลลุน้ รางวัล และฟังคอนเสิรต์ สุดมันจากศิลปินชัน้ แนว หน้า รวมทัง้ การประกวดดาว MODE BAR บรรยากาศเป็นไปอย่าง สนุกสนาน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา

CML MAG หน้า 11


CML PROPERTY

เศรษฐศิิริ สันทราย

บ้านเดี่ยวโครงการแรกจากแสนศิริ กลางเมืองเชียงใหม่ สง่างามด้วยคอนเซ็ปต์ “ประกายแห่งล้านนา”

หน้า 12 CML MAG


แสนสิริ เปิดตัวบ้านเดี่ยวโครงการ แรกในจังหวัดเชียงใหม่ “เศรษฐสิริ สันทราย” สไตล์โมเดิร์นล้านนา ภาย ใต้คอนเซ็ปต์ “ประกายแห่งล้านนา” บน ถ.เชียงใหม่-พร้าว ทำ�เลแห่งการ พักอาศัย เดินทางเข้าใจกลางเมืองได้ รวดเร็ว มูลค่าโครงการกว่า 1,400 ล้านบาท เริม่ ต้นเพียง 5.59 ล้านบาท พรีเซล 15 - 17 พ.ย.นี้

นายสุริยะ วรรณบุตร ผู้ช่วย กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการ และการตลาด บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ ขอบคุณ พี่ น้ อ งชาวเชี ย งใหม่ เ ป็ น อย่ า งมากที่ ให้การต้ อนรั บโครงการของแสนสิริ เสมอมา โดย ดี ค อนโด แคมปั ส รีสอร์ทและ โครงการดีเวียง สันติธรรม ได้รับผลตอบรับที่ดีจนสามารถปิดการ ขายได้แล้ว 100 ในขณะที่โครงการดี คอนโด ซายน์ สร้างยอดขายได้แล้ว 75 % ของทั้งโครงการ ด้านโครงการบี อ เวนิว ยังคงมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม โครงการอย่างต่อเนื่องโดยจะสร้าง เสร็จพร้อมโอนภายในสิ้นปีนี้เช่น เดียวกัน ล่าสุด แสนสิริ จึงขอนำ� เสนอโครงการบ้ า นเดี่ ย ว โครงการแรกของแสนสิริใน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ “โครงการ เศรษฐสิริ สันทราย” จำ�นวนทั้ง สิ้น 160 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท โดยเตรียมเปิด ตัวการขาย (Pre-Sale) ระหว่างวัน ที่ 15-17 พฤศจิกายนนี้ ณ Sales Gallery นายสุริยะ เสริมว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความพร้อมของจังหวัด เชียงใหม่ทงั้ ในด้านความเป็นศูนย์กลาง

การลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐและ เอกชน การขนส่งและการบริการ (Hub of Logistic), การท่องเที่ยว และความเป็นศูนย์กลางการ ศึ ก ษ า ข อ ง ภ า ค เ ห นื อ ประกอบกับมีความเป็นไป ไ ด้ ใ น ก า ร ล ง ทุ น ร ถ ไ ฟ ความเร็ ว สู ง กรุ ง เทพฯเชียงใหม่และโครงการสนาม บินแห่งที่ 2 เพือ่ รองรับการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกด้วย บริษัทฯจึงนำ�โครงการ บ้านเดี่ยวคุณภาพจากแสนสิริ ภายใต้แบรนด์ ‘เศรษฐสิริ’ มา นำ�เสนอให้ชาวเชียงใหม่

คุณสุริยะ วรรณบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ และการตลาด บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) CML MAG หน้า 13


และผูท้ สี่ นใจในจังหวัดอืน่ ๆทีต่ อ้ งการมี ที่ พั ก อาศั ย ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ มี โอกาสจับจองโครงการบ้านคุณภาพ และสัมผัสประสบการณ์ในความเป็น แสนสิริร่วมกัน” โครงการ “เศรษฐสิริ สันทราย” ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 53 ไร่ บน ถ.เชี ย งใหม่ - พร้ า ว ต.หนองจ๊ อ ม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย แบบบ้ า น จำ � นวน 4 แบบ จำ � นวน ทั้งหมด 160 ยูนิต เนื้อที่ใช้สอยตั้งแต่ 160 – 283 ตร.ม. ในราคาเริม่ ต้น 5.5915 ล้านบาท ได้รับแรงบันดาลใจจาก อารยธรรมล้านนาที่ถูกนำ�มาปรุงแต่ง ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยภายใต้คอนเซ็ปต์ Uniquely Lanna ยิ่งใหญ่ด้วยซุ้ม ประตูทางเข้า โดดเด่นด้วยหอระฆังสี ทองเปล่งประกายจำ�ลองกำ�แพงเมือง เชียงใหม่ในอดีต ตัวอาคารของบ้าน แต่ละหลังสะท้อนกลิน่ อายคุม้ บ้านเมือง เหนือในสมัยก่อน แนบชิดจากอ้อมกอด ของธรรมชาติด้วยลำ�น้ำ�แม่คาวที่ไหล สงบผ่านโครงการ รวมถึงทิวเขาจาก ยอดดอยสุเทพที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้อง หน้า 14 CML MAG

หลังและดื่มด่ำ�กับทัศนียภาพยามดวง อาทิตย์ลับขอบฟ้าได้ในทุกๆวัน พร้อม รื่นรมย์กับความเขียวชอุ่มของภูมิทัศน์ บริเวณคลับเฮ้าส์ และสวนคอร์ทแบบ Symmetrical นั่ ง พั ก ผ่ อ นในศาลา Pavilion ที่ประยุกต์รูปแบบมาจาก “หลองข้าว” และเย็นสบายด้วยสระ ว่ายน้ำ�ในสไตล์ที่เรียบง่าย ให้ทุกช่วง เวลาแห่งการพักผ่อนของคุณเจิดจรัส ด้ ว ย “ประกายแห่ ง ล้ า นนา” อย่ า ง

แท้จริง “เศรษฐสิริ สันทราย ยังโดด เด่นในเรื่องของทำ�เลที่ตั้งซึ่งเปี่ยมด้วย ศักยภาพทางการคมนาคม เนื่องจาก โครงการตั้ ง อยู่ บ น ถนนเชี ย งใหม่ พร้าว ซึ่งมีความสงบ ร่มรื่น และเป็น เขตทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ คี ณ ุ ภาพ ใช้เวลาไม่ถงึ 10 นาที เข้าสู่ย่านใจกลางเมือง อย่าง เขตคูเมือง ย่านถนนนิมมานเหมินท์ และกาดสวนแก้ว ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ถนน


โชตนาซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของศู น ย์ ราชการ สถาบันการศึกษาและแหล่ง สาธารณูปโภคแหล่งใหม่ของจังหวัด และสามารถเชือ่ มต่อไปยังถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ เพื่ อ เดิ น ทางต่ อ ไปยั ง จั ง หวั ด เชียงราย ลำ�ปาง และพื้นที่ใกล้เคียงได้ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ หวังว่าเรา จะได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จ ากชาว เชียงใหม่อย่างเช่นที่ผ่านมา โดยผู้ซื้อ โครงการ “เศรษฐสิริ สันทราย” จะได้ รั บ เอกสิ ท ธ์ ใ น การเข้ า ร่ ว มเป็ น ครอบครัว Sansiri Family ซึ่งจะได้ รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมกิจกรรม สำ�หรับลูกค้ามากมายภายใต้มาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ พร้อมรับบริการ พิเศษเพื่อการอยู่อาศัย เพราะแสนสิริ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การส่ ง มอบสิ่ ง ที่ ดี ที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในแง่คุณภาพและ บริ ก าร ไม่ ว่ า โครงการจะตั้ ง อยู่ ใ น จังหวัดใดก็ตาม” นายสุริยะกล่าวเพิ่ม เติม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้า

เยี่ยมชมห้องตัวอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ณ สำ�นักขาย โครงการ เศรษฐสิริ สันทราย และ เตรียมเปิดการ ขายอย่ า งเป็ น ทางการ (Pre-Sale) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน ใน ราคาเริม่ ต้นเพียง 5.59 ล้านบาท ให้ทกุ อณูสมั ผัสแห่งวัฒนธรรมล้านนาหลอม รวมเข้ากับงานสถาปัตยกรรมโมเดิรน์ อ ย่างลงตัว ให้การอยู่อาศัยของคุณเจิด จรัสยิ่งกว่าสิ่งใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1685 และ www.sansiri.com

CML MAG หน้า 15


ชีวิตสงบเรียบง่าย...ที่

CML TRAVEL

“เชียงตุง” เล็ก ช้างพลาย

ภาพ: วัดมหาเมี๊ยะมุนี ใจกลางเมืองเชียงตุง หน้า 16 CML MAG


มิงกาลาบา “เชียงตุง” อดีตจังหวัดหนึ่งของไทย ชื่อเดิมคือ “แคว้นสหรัฐ ไทยเดิม” เป็นเมืองแห่ง วัฒนธรรมที่งดงามล้ำ�ค่า และเชียงตุงกับเชียงใหม่ ก็มีความผูกพันกันมานานแสนนาน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่ได้มี การแลกเปลีย่ นระหว่างกันมาหลากหลายรูปแบบ ครัง้ นีท้ มี งาน CML MAG ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยน ทางด้านวัฒนธรรมและลงนามในการเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างกัน เชียง ตุงในวันนี้ยังคงความงดงามทางวัฒนธรรมและความเรียบง่ายของผู้คนอยู่ หรือไม่ เชิญติดตาม...

CML MAG หน้า 17


บรรยากาศตลาดเช้าเมืองเชียงตุง

ก่อนอื่นต้องกล่าวคำ�ว่า “มิงกาลาบา” คำ�ทัก ทายภาษาเมี ยนมาร์ ที่แ ปลว่า สวั ส ดี ใ นภาษาไทยนั่ น เอง คอลั ม น์ CML MAG ฉบับนี้ เราพาท่านผู้อ่าน เดินทางไปชมวิถชี วี ติ ของชาวเมืองเชียง ตุง อดีตจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่ มี วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ จังหวัดเชียงใหม่ของเรา โดยในครั้งนี้ คณะของเราได้ เ ดิ น ทางร่ ว มกั บ คณะ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ นำ�ผู้ประกอบการของเชียงใหม่ไปจัด แสดงสิ น ค้ า นำ � คณะนั ก ศึ ก ษาจาก วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ไปเผยแพร่ วัฒนธรรมและการแสดงอันสวยงาม ของจังหวัดเชียงใหม่ ไปให้ชาวเชียงตุง ได้รบั รูร้ บั ชม รวมถึงได้มกี ารลงนามข้อ ตกลงการเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่าง เชียงใหม่กับเชียงตุง เพื่อเป็นการให้ ความช่วยเหลือและแลกเปลีย่ นสิง่ ต่างๆ หน้า 18 CML MAG

ระหว่างกัน หากท่านผูอ้ า่ นได้อา่ นบทความ นี้แล้ว อยากจะเดินทางไปเที่ยวที่เชียง ตุงบ้าง จะต้องทำ�อย่างไร เรามีคำ�ตอบ ครับ คือในปัจจุบันนี้ ทางประเทศพม่า ค่อนข้างจะเปิดประเทศมากขึน้ มีบริษทั ทัวร์หลายรายที่ให้บริการในการนำ�นัก ท่องเทีย่ วชาวไทยไปเทีย่ วยังเมืองเชียง ตุง ซึ่งค่อนข้างสะดวกสบาย และไม่ยุ่ง ยาก แต่หากผูอ้ า่ นบางท่านชอบเดินทาง โดยลำ�พัง ไม่ต้องการใช้บริการบริษัท ทัวร์ ก็สามารถทำ�ได้ โดยก่อนเดินทาง มีสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้ บัตรประชาชน สำ�คัญมากเดีย๋ ว จะบอกว่าสำ�คัญอย่างไร รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป เตรียมเงินให้เพียงพอในกรณี ฉุกเฉิน เนื่องจากที่เชียงตุงไม่รับบัตร เครดิต

ไฟฉาย เนื่องจากที่เชียงตุงมี การจำ�กัดการใช้ไฟฟ้า มีการดับไฟฟ้า เป็นช่วงเวลา ที่สำ�คัญต้องเตรียมข้อมุลการ เดินทางและร่างกายให้พร้อมที่จะลุย ส่วนสิ่งที่ต้องห้ามคือการพูด คุยเรื่องการเมือง โดยเฉพาะเรื่องออง ซาน ซูจี และห้ามถ่ายรูปค่ายทหาร โรง พัก ด่านตรวจของทหารตำ�รวจทุกแห่ง เมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทาง ไปยังแม่สาย และทำ�บัตรผ่านแดนทาง ฝั่งไทยให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ยุ่ง ยากแต่อย่างใด เมื่อผ่่านด่านข้ามแดน ไทยออกไปแล้ว ขั้นตอนที่ด่านพม่าเรา ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าพม่าราว 25 บาท ค่าบัตรผ่านทางคนละ 500 บาท พร้อมยึดบัตรประชาชนของเราไว้ทดี่ า่ น (นี่แหละครับที่บอกว่าสำ�คัญข้างต้น) เราจะได้รับบัตรผ่านด่าน จำ�นวน 4 ชุด


ซึ่งจะต้องใช้ผ่านด่่าน 4 ด่าน คือ ด่าน บ้านแม่ยาง ด่านบ้านท่าเดื่อ ด้านเมือง พยาก และด่านเชียงตุง และนักท่อง เที่ยวจะต้องจ้างไกด์ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็น กฎข้อบังคับของรัฐบาลพม่า หากไม่มี ไกด์นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเดินทาง ไปไหนมาไหนในพม่ า ได้ ที่ ด่ า นท่ า ขี้ เหล็กจะมีรถบัสบริการจากท่าขีเ้ หล็กไป เมืองเชียงตุง โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ในระยะทาง 165 กิโลเมตร ซึ่ง ถือว่านานใช้ได้เลยทีเดียว เมือ่ เทียบกับ การเดินทางไปประเทศไทย เนื่องจาก ถนนจากท่ า ขี้ เ หล็ ก ไปยั ง เชี ย งตุ ง นั้ น กว้างเพียงแค่ 2 เลน แถมยังแคบและ ขรุขระ รถไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้ เลย นีก่ ข็ นั้ ตอนการเดินทางคร่าวๆ หาก ท่านผู้อ่านต้องการเดินทางไปเที่ยวเอง โดยไม่ใช้บริการบริษัททัวร์ แต่การเดินทางของคณะเราใน ครั้งนี้ไปในนามของรัฐบาล ขั้นตอนที่ ผ่านมาจึงได้ถูกดำ�เนินการโดยหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เรา จึ ง เดิ น ทางไปยั ง เมื อ งเชี ย งตุ ง อย่ า ง สะดวก ไม่ต้องผ่านขั้นตอนพิธีการยุ่ง ยากแต่อย่างใด เมื่อย่างก้าวเข้าสู่ นครเขมรัฐ ตุงคบุรี หรือ รัฐที่มีความเกษมสำ�ราญ ก่อนอื่นขอขยายความชาวไทขึน หรือ ไทเขิน คือ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทลื้อ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วาม ใกล้เคียงทางภาษาและวัฒนธรรมกับ ชาวไทยวน หรือ ชาวล้านนา โดยชาว ไทขึนตั้งหลักปักฐานในเมืองเชียงตุง โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำ�ขึนเท่านั้น โดยคำ�ว่า “ขึน” มีความหมายว่า “ฝืน” เพราะแม่น้ำ�ขึนเป็นแม่น้ำ�ที่แปลกกว่า แม่น้ำ�ทั่วไป จะไหลขึ้นไปทิศเหนือลง แม่น้ำ�ของหรือแม่น้ำ�โขง ซึ่งต่างจาก

ด่านเก็บค่าผ่านทางระหว่างทางจากท่าขี้เหล็กไปยังเชียงตุง

สภาพเส้นทางจากท่าขี้เหล็กไปยังเชียงตุง บริเวณเมืองพยาก แม่น�้ำ ทัว่ ไปทีไ่ หลลงทิศใต้ลงสูท่ ะเล ดัง นั้นชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่ น้ำ�ขึนจึงเรียกตัวเองว่า “ไตขึน” หรือ “ไทขึ น ” แต่ ค นไทยภาคกลางเรี ย ก เพี้ยนไปว่า ไทเขิน ซึ่งอาจเป็นเพราะ ชาวไทขึ น ความสามารถในการทำ � ภาชนะเครื่องใช้จากไม้ไผ่ที่สานอย่าง ละเอียดแล้วเคลือบด้วยยาวไม้สแี ดงจึง เรียกว่า เครื่องเขิน หรือ ครัวฮักครัว หาง (ภาษาล้านนา)ผลของการเผยแพร่ พุทธศาสนา เมื่อครั้งปี พ.ศ. 1882 “พระยาผายู (พ.ศ. 1889-1898) กษัตริย์ แห่งเมืองเชียงใหม่ ได้ส่งพระโอรสไป ครองเมืองเชียงตุง คือ พระยาเจ็ดพันตู โหรของพระองค์ได้ท�ำ นายไว้วา่ “เมือง เชียงตุงเป็นเมืองนามจันทร์ น้�ำ ไหลจาก ทางทิศใต้ไปทิศเหนือ ผูห้ ญิงกินเมืองดี

ถ้าผู้ชายกินเมืองให้เลี้ยงเจนเมือง 500 นา และสร้างเจดียเ์ ป็นชือ่ เมืองจึงจะดี” ในการเสด็จไปครองเมืองเชียงตุงใน ครานัน้ พระยาเจ็ดพันตูจงึ ทรงได้น�ำ เอา ช้างม้า คนพลติดตามไปเป็นจำ�นวนมาก รวมทัง้ พระไตรปิฎกและพระสงฆ์ 4 รูป คือ พระมหาธัมมไตร จากวัดพระแก้ว เชียงราย พระธัมมลังกา วัดหัวข่วง พระ ทสปัญโญ วัดพระกลาง และพระมหา หงสาวดี วัดจอมทอง เมืองเชียงใหม่” วั ด ส่ ว นใหญ่ ใ นเชี ย งตุ ง อายุ ม ากกว่ า 600 กว่าปี ถือได้ว่ามีความเก่าแก่ร่วม สมัยกับเชียงใหม่ เชียงแสน น่าน และ สุโขทัย หรือมากกว่ากรุง ศรีอยุธยา 100-200 ปี และกรุงเทพฯ 400 ปี สภาพ วัดวาในเชียงตุงในปัจจุบนั ยังบ่งบอกถึง ความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาว

CML MAG หน้า 19


เชียงตุง เมือ่ ท่านเข้าไปในเขตวัดจะเห็น ว่าของทุกสิง่ ทุกอย่างในวัดชาวเชียงตุง ทุ่มเทสละทรัพย์สินเงินทอง แรงกาย และแรงใจ แสดงฝีมือฝากศิลปะไว้เป็น พุทธบูชา สังเกตจากวิหารจะมีลักษณะ เป็น “วิหารลายคำ�” คือ มีการลงลักษณ์ ปิดทองทั้งหลังตามแบบศิลปะไทขึนยัง มีสภาพเหมือนกับเมื่อ 600 ปีที่แล้ว สำ�หรับทริปนี้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ในการติ ด ตามผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชียงใหม่แล้ว ได้มโี อกาสไปเยีย่ มชมวัด ต่างๆ ในเมืองเชียงตุงบางส่่วนเท่านั้น เนื่องจากเวลาที่ค่อนข้างจำ�กัด วัดพระเจ้าหลวงหรือวัดมหาเมี๊ยะมุนี แลนด์มาร์กเมืองเชียงตุง

หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสมา เยือนเมืองเชียงตุง จะเห็นวัดวัดหนึง่ ตัง้ อยู่กลางวงเวียนใจกลางเมืองเชียงตุง วัดแห่งนั้น คือ วัดพระเจ้าหลวง หรือ

วัดมหาเมีย๊ ะมุนี วัดแห่งนีค้ อื พระอาราม หลวงของเมืองเชียงตุง ตั้งอยู่ในวง เวียนใจกลางเมืองเชียงตุง ภายในวิหาร จัตรุ มุขสีขาวหลังคาสีแดงทรงปราสาท มีซุ้มประตูสี่ทิศเด่นสะดุดตา ภายใน ประดิ ษ ฐาน พระมหาเมี๊ ย ะมุ ณี ซึ่ ง จำ�ลองมาจากพระเจ้าพะราละแข่งแห่ง เมืองมัณฑะเลย์ องค์พระมหาเมี๊ยะมุณี ได้ถูกสร้างขึ้นที่เมืองมัณฑะเลย์ และ แยกชิ้น ส่วนใส่เกวียนเทียมวัวขนมา ประกอบที่เชียงตุง องค์พระมหาเมี๊ยะ มุ ณี ล งลั ก ษณ์ ปิ ด ทองอย่ า งสวยงาม

วัดมหาเมี๊ยะมุนี ใจกลางเมืองเชียงตุง

หน้า 20 CML MAG

บ้างก็ว่าหล่อจากท้องคำ�แท้กว่า 1 ตัน ทรงเครื่ อ งกษั ต ริ ย์ เ ต็ ม ยศตามแบบ ศิลปะพระพม่า พระพักตร์ของพระองค์ ดูสว่างไสว งดงาม เพราะชาวเชียงตุงมี ประเพณีล้างหน้าพระเจ้าคล้ายกับพระ พระเจ้าพะราละแข่งแห่งเมืองมัณฑะ เลย์อีกด้วย หากท่านผู้อ่านได้มาเยือน เชียงตุงอย่าลืมแวะมากราบสักการะ องค์ พ ระมหาเมี๊ ย ะมุ นี เ พื่ อ ความเป็ น ศิรมิ งคลแก่ชวี ติ ของท่านและครอบครัว กันนะครับ วัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียง ตุง หาไม่ยากครับ


พระธาตุจอมคำ�

ที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้าน นา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มี วรรณกรรมเรือ่ งมหาชาติ โดยช่างฝีมอื จริง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้าย วิหารคด และสุดท้ายมีตู้ที่เก็บคัมภีทาง พระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล วัด พระธาตุจอมคำ�การปรับปรุงซ่อมแซม มาหลายครั้งดังนี้พ.ศ. 2052 พระยาอา ติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ� พ.ศ. 2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอ พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง พ.ศ 2494 เจ้าฟ้า ชายหลวงให้ชอื่ ว่า พระธาตุจอมคำ� อีก ครัง้ หนึง่ รวมถึงวัดทุกวัดในเชียงตุงจะ มีกลองแขวนไว้ในวิหารทุกวัด ซึ่งจะใช้ ตีกันในงานวันบุญใหญ่ของวัด โดยผู้ บรรเลงจะเป็นสตรีวยั กลางคนจนถึงวัย ชรา 5-7 คน ช่วยกันตีประโคมพร้อม กับฆ้องและฉาบ

วัดพระธาตุจอมคำ� หนึ่งในสามจอมแห่งเชียงตุง วั ด ต่ อ มาที่ ที ม งานมาเยื อ น ได้แก่ วัดพระธาตุจอมคำ� เดิมมีชื่อว่า วัดพระธาตุจอมสร้าง สร้างโดยจันทร สิกขะและฤาษี 4 ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็น พระธาตุทที่ �ำ จากทองคำ�แท้สงู 226 ฟุต กว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอย มากประมาณ 882 เม็ด ภายในพระ อุโบสถมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

CML MAG หน้า 21


วัดจอมสัก พระยืนชี้นิ้วแห่งเชียงตุง

พระชี้นิ้วที่วัดจอมสัก

วัดจอมสัก ตั้งอยู่เนินเขาอีก ฝากหนึ่งของหนองตุง เป็นหนึ่งใน 3 จอม (จอม คื อ เนิ น เขา เชี ย งตุ ง ประกอบด้วย จอมคำ� จอมมน และจอม สัก) มีพระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในเชียง ตุ ง ประดิ ษ ฐานอยู่ เป็ น พระพุ ท ธรู ป ศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากท่านชี้ไปที่ใด ก็จะเกิดความเจริญขึ้น ณ จุดนั้น ซึ่ง สถานที่ที่องค์พระท่านชี้นิ้วไปก็คือตัว เมืองเชียงตุงนั่นเอง ซึ่งถือเป็นจุดเด่น ของเชียงตุงอีกแห่งหนึง่ ทีท่ า่ นผูอ้ า่ นไม่ ควรพลาดที่จะมาเที่ยวชมและสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดอินทร์ บ่อน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ที่ ไม่เหือดแห้ง วัดอินทร์ หรือ วัดยิน (สำ�เนียง ไทขึน) ซึ่งเป็นวัดที่สำ�คัญของเชียงตุง มี นิ ท า น พื้ น บ้ า น เ ชี ย ง ตุ ง เ ล่ า ว่ า พระอินทร์ได้มาสร้างวัดขึ้นก่อนที่ชาว บ้าน ทำ�ให้วัดนี้มีลักษณะเด่น คือ มี วิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกัน ประกอบ ด้ ว ย วิ ห ารหลวงเป็ น วิ ห ารที่ ช าว บ้านสร้างขึน้ และวิหารน้อยเป็นวิหารที่ พระอินทร์สร้างขึ้น ดังนั้นชาวเชียงตุง จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดอินทร์” ภายใน อลังการของความวิจิตรบรรจงในการ ตกแต่ง ทัง้ การลงรักปิดทองแบบวิหาร ลายคำ� โดยเฉพาะพระประธานวิหาร หลวงจะมีการสร้างกู่พระเจ้าแบบชาว ล้านนาครอบพระประธานไว้ สุ้มประตู วิหารด้านในจะประดับด้วยอัญมณีที่ ล้�ำ ค่านอกจากนีย้ งั มีบอ่ น้�ำ ทิพย์อยูด่ า้ น หลังพระประธานวิหารหลวงเชือ่ ว่าไม่มี หน้า 22 CML MAG

วันเหือดแห้ง สำ�หรับภายนอกก็ยังมี เจดียห์ รือพระธาตุ และกุฎพิ ระสงฆ์แบบ ศิลปะอังกฤษ เป็นตึกสีแดงเวลาโดน แสงแดดสะท้อนจะสวยงามมาก

วิหารวัดอินทร์


อาทิตย์อัสดงที่ริมหนองตุง หนองตุง ตุง และได้มาล้างบาตรที่หนองตุงแห่ง หนองนำ�้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงตุง นี้ หนองตุงเป็นหนองน้�ำ ขนาดใหญ่ เกิด

ต่ อ มาเราได้ ไ ปชมหนองตุ ง หนองน้ำ � ขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ ก ลางเมื อ ง เชียงตุง หนองตุงนี้ ตามความเชื่อของ ชาวเชี ย งตุ ง นั้ น เคยเป็ น สถานที่ ที่ พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา ณ เมืองเชียง

ขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เชียงตุง สิง่ ทีน่ า่ สนใจ คือหนองน้ำ�แห่ง นี้ จะมีระดับน้ำ�คงที่ตลอดเวลา ไม่ว่า จะฤดูร้อน หรือฤดูแล้ง ระดับน้ำ�ใน หนองน้ำ�ก็ไม่เคยลดลงเลย บริเวณรอบๆ หนองตุง เราจะ มองเห็นบ้านเรือนของชาวบ้าน หลัง น้อยใหญ่ เรียงรายเต็มไปหมด และมี ขุ น เขาสู ง ลดหลั่ น กั น เป็ น ฉากหลั ง สวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก ใน อดีตนั้น บริเวณโดยรอบหนองตุง เคย มีร้านอาหารสร้างยื่นออกมาในหนอง ตุ ง มากมาย แต่ ใ นเวลาต่ อ มา ทาง ราชการได้สงั่ ห้าม จึงทำ�ให้หนองตุง ได้ กลับสภาพเป็นดังเดิม เราจึงได้เห็น ภาพหนองตุง ยังคงความสวยงามอยู่ เฉกเช่นปัจจุบัน

CML MAG หน้า 23


บรรยากาศตลาดเช้าเมืองเชียงตุง

ตลาดเช้า ห้างสรรพสินค้าแบบฉบับเชียงตุง เช้าวันเดินทางกลับทีมงานได้มี โอกาสไปเดินชมบรรยากาศตลาดเช้า ของเมืองเชียงตุง ตัวตลาดมีขนาดใหญ่ มาก และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ จำ�หน่าย มีการแบ่งส่วนของสดของ แห้งแยกกันไว้อย่างเป็นสัดส่วน สินค้า ที่นี่จะมีทั้งอาหาร เครื่องแต่งกาย ผล ไม้ ดอกไม้ เนื้อสัตว์ เรียกได้ว่ามีครบ เหมือนกับห้างสรรพสินค้าในบ้านเรา เลยทีเดียวครับ สินค้าส่วนใหญ่เท่าที่ สังเกตจะมีสินค้าจากไทย จีน และพม่า ขายปะปนกันไป จากการสอบถามชาว เชียงตุงจะชอบสินค้าจากประเทศไทย ของเรา เนื่องจากมีคุณภาพดีกว่าของ จากจีนและพม่า แต่สินค้าที่ขายดีเป็น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของที่ นี่ ไ ด้ แ ก่ ทะนาคา เครือ่ งสำ�อางทีม่ ลี กั ษณะเป็นแป้ง ทีส่ าว พม่าชอบนำ�มาทาหน้าเป็นวงๆ เป็นทีค่ นุ้ หน้า 24 CML MAG

พ่อค้าขายโรตีโอ่ง ตา ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มเนือ่ งจากมีราคาถูก และ ใช้ได้ดีไม่แพ้เครื่องสำ�อางราคาแพงๆ เลยทีเดียว ดังนัน้ เราจึงได้เห็นชาวพม่า มีผิว พรรณที่ดีเพราะใช้แป้ง ทะนาคา เป็นประจำ�นั่นเอง สำ�หรับตลาดเช้าของที่นี่ สิ่งที่ พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาลองคือ โรตีโอ่ง อาหารขึ้นชื่อของที่นี่ วิธีการทำ�เขาจะ นวดแป้งโรตีให้เป็นวงแล้วนำ�ไปแปะไว้ ภายในโอ่ ง ที่ มี ก ารใส่ ถ่ า นร้ อ นๆ ไว้

ภายใน เมือ่ ตัวโอ่งร้อนแล้วแป้งก็จะสุก กรอบได้ที่ แล้วจึงนำ�มาปรุงด้วยน้�ำ ตาล นม กล้วย ฯลฯ แล้วแต่จะสั่ง เสริฟ พร้อมกับกาแฟร้อนๆ อร่อยเป็นที่สุด ราคาแผ่นละประมาณ 20 บาทไทยครับ หรือหากใครต้องการอาหารเช้าที่หนัก ท้องสักนิด ขอแนะนำ�ก๋วยเตี๋ยวหมูทุบ คือนำ�เนือ้ หมูมาทุบจนละเอียดแทนการ สับ แล้วปั้นเป็นก้อนใช้เป็นส่วนผสม แทนลู ก ชิ้ น หมู มี เ ส้ น ให้ เ ลื อ กหลาก


ชนเผ่าพื้นเมืองในเชียงตุง ก๋วยเตี๋ยวหมูทุบ

หลายเหมือนก๋วยเตีย๋ วบ้านเรา ไม่วา่ จะ เป็ น เส้ น เล็ ก เส้ น ใหญ่ หมี่ ข าว หมี่ เหลือง น้ำ�ซุปเข้มข้นกลมกล่อม ส่วน หมูทุบที่นำ�มาทำ�เป็นลูกชิ้นนั้นก็กรุบ กรอบเด้งดีทเี ดียวเลยครับ ปริมาณทีไ่ ด้ คุม้ ค่ากับสนนราคาชามละ 40 บาทไทย เลยครับ ห ลั ง จ า ก เ ที่ ย ว ต ล า ด เ ช้ า เรียบร้อยแล้ว คณะของเราก็ได้เวลา อำ � ลาเมื อ งเชี ย งตุ ง เดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยด้ ว ยความเสี ย ดาย เนือ่ งจากยังมีอกี หลายแห่งทีท่ มี งานยัง ไม่ ไ ด้ ไ ปชม ไม่ ว่ า จะเป็ น วิ ถี ชี วิ ต วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวอีก หลายแห่งของชาวเชียงตุง ซึง่ ครัง้ หน้า หากมีโอกาสได้เดินทางไปอีกครัง้ คงจะ ได้ชมความงดงามและความเรียบง่าย ของชาวเชียงตุงมาฝากท่านผู้อ่านอีก ครัง้ สำ�หรับฉบับนีข้ อลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ

เล็ก ช้างพลาย สินค้านานาชนิดในตลาดเช้า

CML MAG หน้า 25


CML CULTURE

ตักบาตรขนมครก

ประเพณีโบราณแห่งเดียวในโลกที่อำ�เภอบางคนที สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม หรือที่เรียกกัน โดยทัว่ ไปว่า เมืองแม่กลอง เป็นจังหวัด เล็กๆ ในภาคกลางของประเทศไทย ที่ มีเพียง 3 อำ�เภอ แต่ประวัตศิ าสตร์และ ความงดงามทางการท่ อ งเที่ ย วและ วัฒนธรรมจัดได้ว่าไม่แพ้จังหวัดอืี่นๆ เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชม หิ่ ง ห้ อ ย ตลาดน้ำ � อั ม พวา อุ ท ยาน ประวัตศิ าสตร์ ร.2 และอีกหนึง่ ประเพณี เก่าแก่ที่ชาวแม่กลองได้อนุรักษ์และ สืบสานต่อเนื่องกันมานับร้อยๆ ปี นั่น ก็คือ ประเพณีตักบาตรขนมครก วัด แก่นจันทร์เจริญ อ.บางคนทีนนั่ เอง ทีม งาน CML MAG ได้มีโอกาสร่วม หน้า 26 CML MAG

ประเพณีในปีนี้ ดังนั้น เราจะพาท่านผู้ สืบทอดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึง อ่ า นไปรู้ จั ก กั บ ความเป็ น มาของ ปลายรัชสมัยรัชกาล ที่ 5 ก่อนวันงาน ประเพณีโบราณดังกล่าว ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจนำ�ข้าวสารมา หมักค้างคืนไว้ พอถึงรุง่ เช้าก็จะช่วยกัน สำ � หรั บ ประเพณี ตั ก บาตร โม่แป้ง เก็บมะพร้าวมาคัน้ กะทิ หลังจาก ขนมครก จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ในวัน นั้ น ก็ ช่ ว ยกั น หยอดแป้ ง ทำ � ขนมครก ขึ้น 8 ค่ำ�เดือน 10 ณ วัดแก่นจันทร์ และร่ ว มกั น ตั ก บาตรพระสงฆ์ ด้ ว ย เจริ ญ ต.บางพรหม อ.บางคนที ขนมครก และในปัจจุบันจะมีการถวาย จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการสืบทอด น้ำ � ตาลทรายเพื่ อ ให้ พ ระสงฆ์ ไ ด้ ใ ช้ ประเพณี ทำ � บุ ญ ตั ก บาตรที่ มี ม าแต่ ประโยชน์เพิ่มไปอีกด้วย พุ ท ธกาล โดยประเพณี ตั ก บาตร ซึ่ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของ ขนมครกนี้ได้มีการเลียนแบบมาจาก ประเพณีนี้ เจ้าอาวาสวัดแก่นจันทร์ ประเพณีการตักบาตรขนมเบื้องของ เจริญ เล่าว่า มาจากหลักธรรมคำ�สั่ง พระราชพิธีในวัง ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ สอนของพระพุทธเจ้าในธรรมบทภาคที่


2 เรือ่ ง “โกสิยะเศรษฐีผมู้ คี วามตระหนี่ ถีเ่ หนียว” ใจความโดยสรุปว่า พระองค์ ต้องการสั่งสอนเศรษฐีคนนี้ที่ขี้เหนียว แม้วา่ ครอบครัวจะร่�ำ รวยก็ตาม โดยวัน หนึ่งเศรษฐีเห็นยาจกยากจนกำ�ลังกิน ขนมครกก็อยากกินบ้าง แต่ด้วยความ ขี้เหนียวก็อดกลั้นความอยากไว้ เพราะ กลั ว สิ้ น เปลื อ งเงิ น ทอง เมื่ อ ภรรยา ทราบก็แอบทำ�ขนมครกโดยไม่ให้ใครรู้ เพื่ อ จะให้ ส ามี กิ น คนเดี ย ว เมื่ อ พระพุทธเจ้าทราบจึงให้พระโมคคัลลา นะไปอบรมสั่งสอนโดยแสดงผลทาน เมื่อเศรษฐีได้ฟังก็เลื่อมใส เปลี่ยนนิสัย กลายเป็นคนทีเ่ อือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ ทุกคน และหมั่นทำ�บุญให้ทานเป็นกิจวัตร ส่วนผู้ที่ริเริ่มประเพณีทำ�บุญ ตักบาตรขนมครกทีว่ ดั แก่นจันทร์เจริญ แห่งนี้คือ พระครูสมุทรสุตกิจ หรือหล วงปูโ่ ห้ เจ้าอาวาสรูปแรก ตัง้ แต่ปี 2437 เพราะสมั ย ก่ อ นชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่

ยากจน การทำ�บุญตักบาตรมีแต่อาหาร ทีห่ าได้โดยไม่ตอ้ งซือ้ ขนมหวานไม่คอ่ ย มีใครถวาย จะมีก็แต่ขนมครกที่ทำ�ง่าย วั ส ดุ ก็ มี อ ยู่ ใ นบ้ า นเป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละ ราคาถูก เช่น แป้งข้าวเจ้า มะพร้าว และ น้ำ�ตาล เมื่อท่านมรณภาพลง พระครู สมุทรกิจโกวิท เจ้าอาวาสรูปที่ 2 ก็ สืบสานต่อเรื่อยมาจนปัจจุบัน

CML MAG หน้า 27


CML TRAVEL

เที่ยวเพลิน... ที่เพลินวาน

ช่

วงนี้กระแสการท่องเที่ยวแบบ ย้อนยุคกำ�ลังมาแรง ไม่ว่าจะ เป็ น ตลาดเก่ า บ้ า นเรื อ นโบราณ พิพิธภัณฑ์ของเก่าทั้งหลาย การได้ไป เยีย่ มชมสถานที่ เหล่านีไ้ ม่เพียงแต่จะได้ กลับไปเรียนรูถ้ งึ วิถชี วี ติ ประวัตศิ าสตร์ อันทรงคุณค่าแต่เหมือนได้นำ�พาเรา กลับไปสู่อดีตในวันวาน ทุกครั้งที่เห็น สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้เรา ยิม้ ได้และย้อนนึกถึง ความทรงจำ�ในครั้งเยาว์วัยทุกครั้งไป เช่ น เดี ย วกั บ เพลิ น วานสถานที่ ท่ อ ง เทีย่ วสุดฮิบแห่งหัวหิน ทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นมา จากความรักและคิดถึง หัวหินในวัน ก่อน เพลินวาน จึงถือกำ�เนิดขึ้นเพื่อให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางจุ ด หมายการเดิ น ทาง แห่งใหม่ของคนหัวหินและนักท่องเทีย่ ว ที่มาเยือน เพลินวาน คือ... “ศูนย์รวม ความสุข สถานที.่ .. หยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวิถี หัวหินกาลก่อน ...สู่กาลปัจจุบัน”

หน้า 28 CML MAG

ตลาดย้อนยุคสุดแนวที่หัวหิน นำ�พาท่านสู่ความทรงจำ�แห่งวันวาน เล่าขานเรื่องราวของวิถีกาลก่อน สู่กาลปัจจุบัน

บนถนนเพชรเกษมก่อนถึง หัวหินไม่ไกล เราจะเห็น “เพลินวาน” ตั้งอยู่ริมถนน ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับ พระราชวังไกลกังวล สิ่งก่อสร้างหลัง ใหญ่ มี แ ผ่ น ไม้ แ ละสั ง กะสี ปิ ด อยู่ ตั้ ง ตระหง่านให้เห็นอย่างเด่นชัดสะดุดตา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเก่ า ที่ เ จ้ า ของ ตั้ ง ใจที่ จ ะสร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ จำ � ลอง หมู่บ้านย้อนยุคที่มีชีวิต ที่นี่มีทั้งร้าน อาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเสือ้ ผ้า ร้าน เหล้า ร้านขายขนม ที่จำ�ลองรูปแบบ มาจากสมั ย ก่ อ น ร้ า นค้ า ทั้ ง หมด ก่อสร้างด้วยไม้ให้ความรู้สึกเหมือน อยูใ่ นยุคสมัย 2499 อีกครัง้ สอดคล้อง กั บ คำ � ว่ า เ พ ลิ น ว า น ม า จ า ก “Play&Learn ในวันวาน” ด้วยความ ปรารถนาของเจ้าของทีใ่ ห้ทกุ คนได้มา สัมผัสกับความรู้สึกดีๆ ในอดีต หลัง จากเดินผ่านประตูทาง เข้าที่ตกแต่งในสไตล์ย้อนยุค ก็จะเข้า


มาถึงหมูบ่ า้ นย้อนยุคทีม่ ชี วี ติ ข้างในเรา จะเห็นกลุม่ อาคารไม้ทปี่ ลูกเชือ่ มต่อกัน 2 ชัน้ โดยภายในอาคารจะรวมเรือ่ งราว สิ่งของต่างๆ ที่บอกเล่าในอดีตให้เรา ระลึกถึงอยู่มากมาย นอกจากอาคารไม้โบราณแล้ว ยังมีลานอเนกประสงค์ให้ทำ�กิจกรรม หรือนั่งเล่นพักผ่อนในบริเวณด้านหน้า อีกด้วย โดยมีการตกแต่งด้วยรถเข็น ขายของทั้งปลาหมึกแห้งย่าง น้ำ�หวาน หลากสี และไอติ ม หลอด ไว้ ใ ห้ ดั บ กระหายและคลายร้อนอีกด้วย เมื่ อ ผ่ า นลานอเนกประสงค์ เข้าไปก็จะพบกับอาคารไม้ทงั้ 2 ชัน้ โดย เริ่มจากชั้นล่าง จากฝั่งริมสุดใกล้กับ

บริเวณประตูทางเข้า ก็จะเจอร้านขาย เครื่องดื่ม ประเภท กาแฟ ชา โอวัลติน เป็นร้านแรก ในร้านขายกาแฟ ก็จะอยู่ ในบริ เ วณเดี ย วกั บ ร้ า นขายข้ า วแกง จากร้านขายข้าวแกงก็จะมาเจอห้องเสือ้ ไฉไล ตั้ ง ชื่ อ ได้ ถู ก ใจมากชวนให้ คิ ด คิดถึงร้านเสื้อสมัยก่อนในทีวี ห้องเสื้อ ไฉไลเปิดให้ซื้อขายได้จริงด้วย ใกล้ๆ กับร้านเสื้อไฉไล ก็เป็น ร้านของเล่นโบราณ ตั้งอยู่ริมสุดของ อาคารไม้ชั้นล่าง มีของเล่นโบราณให้ เราเลือกมากมายเช่น โหลไข่ สมัยเด็ก พวกเราคงเคยลุ้นตลอดว่าเปิดมาจะ เจออะไร ถ้ า เจอเงิ น ถื อ ว่ า สุ ด ยอด ประสบความสำ�เร็จ หรือถ้าเจอแหวน

ทองของเล่น ยิ่งดีใจไม่แพ้ กันเอาไว้ใส่ อวดเพื่อนๆ หรือจะเป็นเกมเศรษฐี จะ ได้จับเงินหมื่น เงินแสน ได้ซื้อบ้าน ซื้อ ที่ มีโฉนด ก็เพราะได้เล่นเกมนี้ นอกจาก ของเล่นโบราณแล้ว ยังมีโปสการ์ดให้ เราได้ส่งหาเพื่อนๆ และคนรู้ใจอีกด้วย เพลิดเพลิน กับ เพลินวาน สนุกสนาน กับการถ่ายรูปบริเวณชัน้ ล่างจนครบทุก ร้าน ก็ถึงเวลาที่เราจะไปรื้อฟื้นความ หลังกันที่ชั้น 2 กันต่อ บริเวณชั้น 2 ของ เพลินวาน มีรา้ นค้าทีน่ า่ สนใจหลายร้าน เริมตัง้ แต่ ร้านเหล้าเพลินวาน ซึง่ จะเปิดให้บริการ ตอน 5 โมงเย็น ที่นี่ตกแต่งเหมือนกับ บาร์เหล้า ในสมัยก่อน มีมุมเวทีเล็กๆ

CML MAG หน้า 29


ไว้ให้รอ้ งเพลงด้วย คล้ายๆกับดิสโก้เธค จากร้านเหล้าเพลินวานก็มาสะดุดกับ ห้องน้ำ�ของ เพลินวาน ที่ยังคง concept แนวย้อนยุค ใครอยากเข้าห้อง ไหนก็ดูให้ดีด้วย เพราะเขามีป้ายเขียน ว่าจิก๊ โก๋ กับจิ๊กกี๋ ระหว่างที่เดินเล่นก็จะ เจอโปสเตอร์ โ ฆษณาโบราณติ ด อยู่ ตลอดทาง แล้วก็มาถึงห้องที่รวบรวม ของเก่าแบบต่างๆมากมาย ส่วนใหญ่ก็ จะเป็ น พวกแก้ ว น้ำ � ถ้ ว ยชาม และ โปสเตอร์โฆษณา หากใครผมยาวที่ เพลินวาน มีร้านตัดผมด้วย แต่เค้าแค่

หน้า 30 CML MAG

จำ�ลองไว้เท่านั้น ไม่สามารถตัดได้จริง นอกจากนี้เพลินวานยังมีลาน กิจกรรมทีจ่ ะมีการฉายหนังกลางแปลง ในแบบ ฉบับงานวัด สามารถเลือกซื้อ เทปคาสเซทเพลงเพราะๆ ของวันวาน วิดีโอ หนังรักวัยหวาน ใบปิดหนังดัง รวมถึงดาราในดวงใจ พร้อมกับเก็บ ภาพมุมเก่าๆ ในเพลินวานไว้เป็นทีร่ ะลึก หรือจะแวะ ส่งโปสการ์ดหาเพื่อนที่ ไม่ ได้มา ให้อิจฉาเล่นก็สามารถทำ�ได้ ตก ดึกใครอยากนอนหลับฝันดีสามารถเข้า พักที่ พิมานเพลินวาน ทีพ่ กั แนว Retro

ได้อีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่เราเดิน ชมเพลินวานก็จะได้ยินเสียงเพลงเก่าๆ เปิดคลอให้เข้าบรรยากาศ ตลอดระยะ เวลาที่เราได้ เดินในหมู่บ้านย้อนยุค แห่งนี้ ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำ�ลัง เดิน อยูก่ บั อดีตในวัยเยาว์ สมชือ่ เพลิน วานที่เจ้าของตั้งใจไว้ หากมีโอกาสมา เที่ยวหัวหิน เมืองตากอากาศที่มีชื่อ เสียง ของเมืองไทยแล้ว อย่าลืมแวะเข้า มาย้ อ น เรื่ อ งราวในอดี ต ที่ ทำ � คุ ณ หัวเราะและยิม้ ได้ ทีห่ มูบ่ า้ นย้อนยุคแห่ง นี้ เพลินวาน


CML

GOVERNMENT

บสย. บ

กับภารกิจคำ�้ประกันสินเชื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผู้ อ่ า นหลายท่ า นคงจะ เคยได้ยินชื่อของ บสย. กันมาบ้าง แต่ยังสงสัย ว่า บสย.คืออะไร CML MAG ฉบับนีม้ คี �ำ ตอบ...

หน้า 32 CML MAG

รรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็น สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำ�กับดูแลของ กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เพื่อรับ โอนกิจการและการดำ�เนินงานทัง้ หมดของกองทุนประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นมา มีทุนจดทะเบียนเริ่ม ต้นจำ�นวน 400 ล้านบาท


กับ บสย. สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สำ�นักงาน บสย.ทัง้ 9 สาขาทัว่ ประเทศ ไ ด้ แ ก่ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี พิษณุโลก เชี ย งใหม่ อุ ด รธานี นครราชสี ม า สุราษฎร์ธานี และสงขลา หรือทาง เว็บไซต์ที่ www.tcg.or.th และศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2890 9999

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมีดังนี้ - ช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาด ย่อมให้ได้รบั สินเชือ่ จากสถาบันการเงิน จำ�นวนมากขึ้น - ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจ ใ น ก า ร ใ ห้ สิ น เ ชื่ อ แ ก่ ภ า ร ธุ ร ะ อุตสาหกรรมขนาดย่อม มากยิ่งขึ้น - เร่งการกระจายสินเชือ่ ไปยังภารธุระ อุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศได้ เร็วขึ้น - ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า ภ า ร ธุ ร ะ อุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ สำ�หรับคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะยืน่ ขอใช้บริการบสย. จะต้อง เป็นบุคคล ธรรมดา หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย

และดำ�เนินกิจการในประเทศไทย และ มีทรัพย์สนิ ถาวรสุทธิ (ไม่นบั รวมมูลค่า ที่ดิน) ของผู้ประกอบการในวันยื่นขอ สินเชื่อ มีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้าน บาท โดย บสย. ให้บริการค้ำ�ประกันสิน เชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ทุกประเภท ธุรกิจ ทั้งนี้ กิจการที่ บสย. จะให้การ ค้ำ�ประกันต้องเป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อ กฎหมายและศีลธรรมอันดี ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ บริการของ บสย. สามารถติดต่อขอใช้ บริการ บสย.กับสถาบันการเงินทีย่ นื่ ขอ สินเชื่อ โดยสถาบันการเงินจะเป็นผู้ ดำ�เนินการจัดส่งเอกสารของผู้กู้มายัง บสย.เพื่อขอใช้บริการการค้ำ�ประกัน สำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs ท่านใดที่ ต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ ว

CML MAG หน้า 33


CML

ดวงประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

HOROSCOPE ราศีเมษ (13เมษายน-13พฤษภาคม) ช่วงนี้ ผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นผูห้ ญิง ผิวขาวอวบจะให้โชคลาภ จะได้ เ ดิ น ทาง เดิ น ทาง ทางน้ำ� หรือได้ไปเกาะ คนโสดมีคนผิว ขาวอวบเข้ามาติดพัน แต่ก็ยังไม่ค่อย ถูกใจดูๆกันไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่แล้ว คนรักเอาใจใส่ มีความสุขกับความรัก มากขึ้น การเงิน มีเงินเข้ามาหลายทาง แต่ ก็ ยั ง ไม่ มี เ ก็ บ มี ร ายจ่ า ยรออยู่ มากมาย การงาน จะไก้ตดิ ต่องานใหม่ๆ หรืองานทีก่ �ำ ลังรอตอบรับจะได้รบั ข่าดี สุขภาพ ปวดท้อง กระเพาะ ราศีพฤษภ(14พฤษภาคม-13มิถนุ ายน) ช่วงนี้จะได้ไปในสถานที่ แปลกหูแปลกตา จะมีโชค ลาภมาจากการเดินทาง และให้ระวังอุบัติเหตุจากการถูกของ ร้อน คนโสด มีคนเข้าชอบ ให้ระวัง คนที่มีเจ้าของมาติดพัน ส่วนคนที่มีคู่ แล้ว ระวังมือที่สามจะทำ�ให้คุณผิดใจ กับคนรักคุณกำ�ลังเนื้อหอมมาก ต้อง ระวังให้ดีๆ การเงิน หมดเงินไปการ ซ่อมไฟฟ้าในบ้าน หรือการแต่งตัว ซื้อ ของจุ ก จิ ก การงาน มี เ กณฑ์ ไ ด้ เปลี่ยนแปลงงานใหม่ สุขภาพ ปวดหัว ไมเกรน ราศีเมถุน (14มิถนุ ายน-14กรกฎาคม) ช่ ว งนี้ จ ะอารมณ์ ร้ อ น หงุ ด หงิ ด ง่ า ย จะยุ่ ง หน้า 34 CML MAG

วุน่ วายเกีย่ วกับครอบครัว คนรัก โมโห ง่าย อาจมีปากเสียงกันได้ ส่วนคนโสด มีคนเข้ามาติดพัน แต่ก็ยังไม่ถูกใจ การ เงิน จะได้เงินก้อนใหญ่ที่มาจากน้ำ�พัก น้ำ�แรงของตัวเอง การงาน มีโอกาส เปลี่ยนงานใหม่ จะยุ่งวุ่นวายกับงาน เอกสาร สุขภาพ ปวดหัว ปวดฟัน

จะเสียเงินก้อนใหญ่ให้กับญาติพี่น้อง การงาน เหนื่อยกับงานที่ทำ�ทุกวันนี้ รูส้ กึ ท้อแท้เบือ่ หน่าย แต่กต็ อ้ งจำ�ทนต่อ ไป ขอให้อดทน เดี๋ยวก็จะเริ่มดีขึ้นคะ สุขภาพ ปวดหลัง ราศีกันย์ (17 กันยายน-16 ตุลาคม) อารมณ์ ช่ ว งนี้ ค่ อ นข้ า ง ร้อน ระวังอารมณ์ตัวเอง นิดนึง อาจจะทำ�ให้เกิด ปากเสียงกับคนรอบข้างได้ คนโสด จะ เจอคนที่ ถู ก ใจ เป็ น คนอายุ ม ากกว่ า ส่วนคนที่มีรัก คนรักอารมณ์ร้อน จู้จี้ จุกจิก จนคุณรูส้ กึ รำ�คาญใจคะ การเงิน จะเสียเงินไปกับการซ่อมรถ การงาน จะ ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ทำ� งานที่ ติ ด ต่ อ ค้ า งไว้ จ ะได้ รั บ ข่ า วดี สุ ข ภาพ ปวดหัว ภูมิแพ้

ราศีกรกฎ(15กรกฎาคม-16สิงหาคม) ช่วงนีใ้ ห้ระวังอารมณ์ของ ตัวเอง หงุดหงิดง่าย จะ ได้ เ ดิ น ทางไกลไม่ ไ ด้ อ ยู่ กั บ ที่ ชี พ จรรองเท้ า คนที่ มี คู่ แ ล้ ว อารมณ์ของคุณจะค่อนข้างร้อน จู้จี้ จุกจิกกับคนรักมากเกินไป จนทำ�ให้คน รักของคุณรู้สึกรำ�คาญใจ ส่วนคนโสด มีคนผิวดำ�มาติดพัน แต่ก็ยังไม่ค่อย ถูกใจสักเท่าไหร่ การเงิน จะเสียเงิน ไปกับการซือ้ ของจุกจิก หรือซ่อมเครือ่ ง ใช้ไฟฟ้าในบ้าน การงาน งานที่ติดต่อ ราศีตุลย์ (17 ตุลาคม-15พฤศจิกายน) ค้างไว้ยังไม่สำ�เร็จ แต่จะมีงานใหม่ให้ ช่ ว งนี้ จ ะได้ เ ดิ น ทางไกล จะได้ไปในสถานทีแ่ ปลกหู ปวดหัว สุขภาพ ความดัน ปวดหัว แปลกตา จะมี โ ชคลาภ ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม-16กันยายน) ระหว่างการเดินทางคะ คนที่มีคู่แล้ว ช่ ว งนี้ รู้ สึ ก หงุ ด หงิ ด ใจ แฟนคุณจะพาคุณไปเทีย่ วสถานทีแ่ ปลก อึดอัดใจ ทำ�อะไรก็ไม่ได้ ตา หรืออาจจะยำ�แก้วแหวนเงินทางมา ดั่งใจสักอย่าง เหนื่อยกับ ให้ ก็ ไ ด้ ส่ ว น คนโสด มี ค นเข้ า มา ใจกับเพื่อน ญาติพี่น้องที่นำ�แต่ปัญหา มากมายให้คุณได้เลือก ถึงเวลาแล้วที่ มาให้ คนโสด อยากจะมีคนรู้ใจแต่ก็ยัง จะต้องมีคู่เสียที การเงิน มีเงินเข้ามา ไม่ เ จอที่ เ ข้ า มามั น ยั ง ไม่ โ ดนใจเสี ย ที หลายทาง แต่อาจจะหมดเงินไปกับการ ส่วนคนที่มีรักแล้ว คนรักนำ�เรื่องทุกข์ การเดินทาง การงาน จะยุง่ วุน่ วายเกีย่ ว ใจมาให้ปวดหัว มีปากเสียงกัน การเงิน กับเรื่องของเอกสาร มีเกณฑ์ได้เลื่อน


ขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่งงานจะดีขนึ้ ตัง้ แต่นไี้ ป คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานจะ ยุ่งเกี่ยวกับงานเอกสาร สุขภาพ ปวด สุขภาพ ปวดหัว ความดัน หัว ปวดหัว ปวดขา ราศีพจิ กิ (16พฤศจิกายน-15ธันวาคม) ช่วงนี้ มีเกณฑ์ได้โชคลาภ ราศีมังกร(16มกราคม-12กุมภาพันธ์) ก้อนใหญ่ คนโสด จะเจอ ช่วงนีจ้ ะมีแต่เรือ่ งทำ�ให้ปวดหัว อารมณ์ หงุดหงิดง่าย ขับรถให้ คนที่ถูกใจ เป็นคนอายุ ระวั ง อุ บั ติ เ หตุ ด้ ว ย คน มากกว่า ผิวขาว แต่ให้ระวังนะ อาจจะ เป็นคนที่มีเจ้าของเข้ามาติดพันเอาได้ โสด มีคนเข้ามาติดพัน ส่วนคนที่มีคู่ คนรักเอาใจพาไปกินข้าว มากมาย แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกใคร ส่วน นอกบ้าน กลับมาสวีตกันอีกครั้ง การ คนที่มีคู่แล้ว มีบางเรื่องที่ปกปิดกัน ไม่ เงิน จะได้เงินจากการติดต่อ แต่ก็ยังไม่ ยอมพูดคุยกันเสียที สุดท้ายแล้วอาจจะ พอกับรายจ่ายอยู่ดี หมดเงินไปกับการ ทำ�ให้แตกหักกันได้คะ การเงิน จะ กิน งานงานราบรืน่ มากขึน้ ผูใ้ หญ่คอย เสียเงินไปการซ่อมรถ เก็บเงินไม่ค่อย ช่วยเหลือสนับสนุน โดยเฉพาะผูใ้ หญ่ที่ อยู่ การงาน หงุดหงิดใจกับงานที่ทำ� เป็นผู้หญิง สุขภาพ ปวดหัว ปวดขา เริ่มเบื่อๆ อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ เจ้า นายมั ก คอยหาเรื่ อ งอยู่ ต ลอดเวลา สุขภาพ ปวดหลัง ปวดหัว ราศีธนู (16ธันวาคม-15มกราคม) ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้อยู่กับ ที่ เดิ น ทางตลอดเวลา ราศีกุมภ์(13กุมภาพันธ์-13มีนาคม) ช่วงนี้ หงุดหงิดง่าย ไม่ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะคอย อยากรอคอยอะไรนานๆ ช่วยเหลือในทุกๆเรื่องที่คุณขอความ คุ ณ มั ก จะหลงกั บ อะไร ช่วยเหลือ คนโสด มีคนเข้ามาติดพัน บุคลิกเป็นผูใ้ หญ่ เข้ากับคุณได้ดที เี ดียว ง่ายๆในช่วงนีร้ สู้ กึ ว่าใครชวนไปไหน ไป ส่วนคนที่มีคู่ คนรักของคุณอารมณ์ หมด ให้ระวังโดนหลอก เรือ่ ง เงิน และ ร้อน มีปากเสียงกันเล็กน้อย แต่กย็ งั สวี เรื่องของความรัก ความรู้สึก คนที่มีคู่ ทกันอยูเ่ หมือนเดิม การเงิน ผูใ้ หญ่คอย แล้ว คนรักอารมณ์ร้อน อาจจะมีปาก ช่วยเหลือเรื่องเงิน ได้เงินมาจากการ เสียงกันได้ ส่วนคนโสด มีคนเข้ามา ติดต่อ การงาน ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะ ชอบพอ ถูกใจคุณมากทีเ่ ดีย่ ว แต่กต็ อ้ ง

ระวังให้ดีนะคะ ว่าเค้าคนนั้นเป็นคนดี หรือเปล่า หรอมีเจ้าของแล้วหรือยังให้ ระวังโดนหลอกในเรื่องของความรู้สึก นะคะ การเงิน รายจ่ายมากมาย ทำ�ให้ ปวดหัว หมดเงินไปกับของใช้จกุ จิกทีไ่ ม่ จำ�เป็น การงาน จะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับ การติดต่อ งานไม่ค่อยได้ดั่งใจ ติดต่อ งานอะไรไว้ยังไม่สำ�เร็จ ต้องรอไปก่อน คะ สุขภาพ ปวดท้อง โรคกระเพาะ ราศีมีน(14มีนาคม-12เมษายน) ในช่วงนี้ จะได้เจอเพื่อน เก่าที่ไม่ได้เจอกันมานาน จะได้ไปยังสถานทีแ่ ปลกหู แปลกตา ให้ระวังคำ�พูดของตัวเองให้ มากๆ เพราะอาจจะไปหาเรื่องคนอื่นได้ ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ ต้องสงบปาก สงบคำ�ไว้บ้าง คนที่มีรักแล้ว คนรัก มักอารมณ์คอ่ นข้างทีจ่ ะแปรปรวน พูด มาก จนบางครั้งคุณรู้สึกรำ�คาญ แต่ก็ ยังรักกันดี ส่วนคนโสด จะเจอคนที่ ถูกใจ จะเจอกันระหว่างการเดินทาง เป็นคนผิวสองสี การเงิน จะเสียเงิน ไปกับการซือ้ ของใช้จกุ จิกไี่ ม่จ�ำ เป็น ราย จ่ายยังมีมาก หมุนเงินยังไม่ค่อยจะทัน การงาน มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงงานใหม่ หรื อ เริ่ ม ต้ น งานใหม่ ๆ ที่ ดี ก ว่ า เดิ ม สุขภาพ ปวดหัว ปวดฟัน

หมอนัท สะบัดดวง


สวนสัตว์เชียงใหม่

ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 053 - 210374, 221179, 222283 www.chiangmaizoo.com


Cml mag2 vol 1 no 1  

CML MAG free magazine from Chiang Mai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you