Page 1

Y D E L S E S K ATA L O G 2 012


Indhold 4 6 8 9 10 12 14 16 17 18

Fremtidssikring – overbliksrapporten Udvidet bygningsscreening Energistartpakken Energi- og miljøledelsespakken Dokumentationspakken Naboskabsundersøgelsen Fraflytnings- og indflytningsanalyse Tryghedspakken Lokale hjemmesider Kurser

20 21 22 23 24 24 24 25 26 27 28

Indkøbs- og serviceaftaler Råderet Boligsocial helhedsplan Opgaver ved et afdelingsmøde Print/fotokopiering Kapitaltilførselssager uden for byggesager Udlejningskampagner, åbent hus Honorar Særlige gebyrer, der betales af lejer Administration Vil du vide mere?


Lad os skabe værdi I Lejerbo har beboernes tilfredshed absolut højeste prioritet. Lejerbo er meget mere end et administrationsselskab; vi er samarbejdspartnere med vore beboere og beboerdemokrati, og vores fornemste opgave er at skabe mere værdi for begge. Værdi skabes blandt andet ved at tilbyde ydelser og services, som stiller vore beboere endnu bedre, både på den korte - og ikke mindst på den lange bane. Til formålet har vi udviklet dette ydelseskatalog, som synliggør, hvad vi tilbyder ud over den egentlige grundydelse. Ydelseskataloget samler vores ydelser, så alle kan få et overblik over det, vi kan.

LE JERBO YDELSER Første del af kataloget er dedikeret til vores unikke Lejerbo ydelser. De fleste ydelser er analyser, som hjælper til at træffe de rette valg i forhold til de udfordringer, der mødes. Ydelserne spænder bredt, lige fra energi og miljø til websupport og kurser. Fællesnævneren er, at der er fokus på at dække et reelt behov, og på den måde sikre beboerne de absolut bedste betingelser.

ASSISTANCE, ADMINISTR ATION & SÆRLIGE GEBYRER Anden del af kataloget omhandler de opgaver, vi løbende løfter, samt en oversigt over prissætningen af en række administrative funktioner. Fokus er på at klart definere hvad det er vi skal honorere som en tillægsydelse, og hvorledes ydelsen udregnes.

Palle Adamsen


Fremtidssikring – overbliksrapporten YDELSEN

360 graders vurdering af afdelingen

Fremtidssikringen er et redskab, der giver overblik og grundlag for at kunne træffe de rette beslutninger om nuværende og fremtidige udfordringer for afdelingen. Rapporten består af: • Bygningsscreening • Beboerundersøgelse • Nøgletal fra afdelingens regnskab • Statistiske nøgletal fra Danmarks Statistik • Fremtidens bolig tendenser • Samlet analyse af boligafdelingens fremtid • Anbefalinger til tiltag

Bliv rustet til fremtidens udfordringer Beboerne bliver hørt

ANBEFALINGER Afdelingen bør som minimum have 20 lejemål. Ved mindre end 20 lejemål anbefales en Udvidet bygningsscreening – se side 6.

KONTAK T

Kombinationen af et grundigt tjek af afdelingen sammenholdt med beboernes oplevelse af at bo i afdelingen, giver et idegrundlag til, hvordan afdelingens boliger også i fremtiden er attraktive for kommende lejere.

Udviklingskonsulent Jakob Bøjen jbo@lejerbo.dk Tlf. 30 84 53 20

RE T TE T MOD Afdelinger og organisationer

PRIS 60.000 kr. eksklusiv moms.

4 • Lejerbo ydelser


HVORFOR FREMTIDSSIKRINGEN? En af vores afdelinger havde en alder, hvor flere af de tekniske installationer var forældede. Dette kombineret med en stigning i flytninger, gjorde det til en god ide at få lavet denne 360 graders vurdering af afdelingen. Vi havde sammen med bestyrelsen en række punkter, hvor vi mente, at det var relevant at få vurderet, om vi gik den rigtige vej. Det vil sige, vi havde gennemført 3 større renoveringer gennem de sidste år og manglede stadigvæk en del, før vi kunne sige, at vi var i mål.

BRUG FOR TIPS? Kontakt Områdechef Lars Schmidt lam@lejerbo.dk Tlf. 38 12 12 01

Bestyrelsen havde en begyndende frustration; de renoverede og renoverede, og alligevel kunne de se, at de ikke blev færdige. Derfor blev fremtidssikringen aftalt, og man kunne den vej rundt også få taget temperaturen på de bløde sider i afdelingen. Fremtidssikringen har resulteret i en helhedsplan, som efter endelig godkendelse vil resultere i en større samlet renovering af afdelingen.

Det bedste ved fremtidssikringen er helikopterperspektivet

Det bedste ved fremtidssikringen er helikopterperspektivet – man har muligheden for at få en samlet temperatur på afdelingen – ikke kun byggetekniske, men hele vejen rundt.

Områdechef Lars Schmidt

Lejerbo ydelser • 5


Udvidet bygningsscreening YDELSEN

Overblik over fysiske udfordringer

Den udvidede bygningsscreening skaber et overblik over de fysiske udfordringer som afdelingen står overfor. Et godt overblik sammenholdt med tegningsforslag til relevante forbedringer betyder, at der er stillet skarpt på, hvor der skal sættes ind for at gøre afdelingen endnu mere attraktiv. Rapporten har fokus på: • Udearealer, legeplads og fælles opholdsarealer • Tilgængelighed • Klimaskærm • Boligen indvendigt • Energi og Miljø • Forbedringsforslag inkl. tegningsbilag

Tegningsforslag Fremadrettet fokus

ANBEFALINGER Et fint alternativ til fremtidssikringen, hvis afdelingen har få lejemål.

KONTAK T Byggekoordinator Charlotte T. Jacobsen ctj@lejerbo.dk Tlf. 38 12 12 59

RE T TE T MOD Afdelinger

PRIS 30.000 kr. ekskl. moms

6 • Lejerbo ydelser


HVORFOR DEN UDVIDEDE BYGNINGSSCREENING? En afdeling hos os har en del år på bagen, og vi alle, bestyrelse, administration og ansatte har en forpligtigelse til at tænke fremad. Det skal overvejes, hvilke krav kommende beboere vil stille til en lejlighed, er køkken og bad tidssvarende, er der byggetekniske udfordringer, er udearealerne tidssvarende osv. Der er flere beboere, der har spurgt til, hvad der skal ske med afdelingen fremover, og netop derfor kan en udvidet bygningsscreening, som giver et bud på det foranstående, være en rigtig god start. Den udvidede bygningsscreening er et rigtig fint værktøj, først og fremmest for bestyrelsen, men også i forhold til den tilstandsrapport, der nødvendigvis skal udarbejdes efterfølgende af eksterne rådgivere og til brug for en anmeldelse til Landsbyggefonden. De eksterne rådgivere kan så fokusere på de områder, som vi i forvejen havde peget på som relevante. Igennem processen skabes der gode samarbejdsrelationer, og det viser sig også ofte, at der faktisk er flere ildsjæle, der gerne vil være med, når muligheden byder sig, så det sociale liv blomstre op igennem processen.

BRUG FOR TIPS? Kontakt Projektleder Georg Schmidt ges@lejerbo.dk Tlf. 38 12 12 55

der skabes et relevant overblik over de faktiske udfordringer

Den udvidede bygningsscreening giver overblik! Der er typisk mange fugle på taget, og her kan screeningen være med til at lande flere og sortere andre fra, så der skabes et relevant overblik over de faktiske udfordringer.

Projektleder Georg Schmidt Lejerbo ydelser • 7


Energistartpakken YDELSEN Energistartpakken giver afdelingen et overordnet overblik på energifronten. Med en Energistartpakke i hånden har afdelingen et overblik og en handlingsplan for totaløkonomisk miljø, energi og vand optimering. Afdelingen bliver certificeret af Energitjenesten med Grøn Bolig mærket, som sikrer en grøn boligprofil. Afdelingen er med energistartpakken godt rustet til en fremtidig indsats på energifronten. Energi Startpakken har fokus på: • Muligheder og økonomi ved vedvarende energi – f.eks. sol, vind og varmepumpe • Energi- og vandgennemgang på baggrund af energimærke, bygningen og interview af lokal drift. • Tilpasning til kommunes lokalplaner og klimaplaner samt lokale tilskudsmuligheder fra kommune og forsyningsselskaber.

Certificering – Grøn Bolig mærke Det rette energi- & miljøfokus Skræddersyet løsning

ANBEFALINGER Afdelingen skal være Energimærket før igangsætning af en energistartpakke. Boligerne bør være opført før 1990. Seneste renovering bør være foretaget før 1990. Der opnås rabat ved samtidig køb af 5 eller flere energistartpakker inden for samme organisation.

Abonnement tegnes for at opretholde Grøn Bolig mærket. Evaluering af handleplan og opfølgning er inkluderet i abonnementet. 1200 kr. ekskl. moms/år. 1. års abonnement er inkluderet i Energistartpakken.

KONTAK T Energi & Miljøkonsulent Jane G. Hansen jha@lejerbo.dk Tlf. 38 12 12 56

RE T TE T MOD Afdelinger

PRIS 35.000 kr. eksklusiv moms. 8 • Lejerbo ydelser


Energi- og miljøledelsespakken YDELSEN

Skræddersyet grøn strategi for organisationen

Energi- og miljøledelsespakken sikrer det rette klimafokus vedr. energi- og miljøledelse for boligorganisationen. Pakken sikrer den optimale grønne strategi for profilering og forvaltning af økonomiske ressourcer. Energi- og miljøledelsespakken har fokus på: • Energi- og miljøstrategi. • Facilitering og rådgivning om opsætning af mål samt handlingsplaner. • Perspektivering ifht. kommune og forsyningsselskaber. • Tilskudsmuligheder. • Opsamling af viden fra organisationens energi­ mærker. • Kortlægning af forbrug og bygningsmasse.

Grønne mål og handlingsplaner Energi og miljøanalyse

ANBEFALINGER Minimum 500 lejemål fordelt på minimum 5 afdelinger. Boligorganisationer som har købt energi- og miljøledelsespakken, opnår rabat på energistartpakken ved køb til egne afdelinger (ved køb indenfor 3 år).

KONTAK T

Abonnement tegnes for at sikre forankring af handleplanerne via en årlig workshop, hvor årets indsats evalueres og nye tiltag besluttes. Pris: 10.000 kr. ekskl. moms/år.

Energi & miljøkonsulent Jane G. Hansen jha@lejerbo.dk Tlf. 38 12 12 56

RE T TE T MOD Organisationer

PRIS 100.000 kr. eksklusiv moms

Lejerbo ydelser • 9


Dokumentationspakken YDELSEN Dokumentationspakken understøtter de krav, kommunerne i dag stiller til afdelingernes dokumentation af både økonomiske nøgletal samt målinger på tilfredshed, hvilket er grundlaget for den årlige styringsdialog. Derudover er dokumentationspakken et godt redskab i det løbende arbejde i boligorganisationerne. Pakken består af 3 hovedundersøgelser: • Bestyrelsesarbejde og beboerdemokrati • Beboertilfredshed • Beboersammensætning og ressourcer

Støtter op om løbende dialog med kommunen Dokumenterer afdelingens behov Skaber systematik i afdelingens dokumentation ANBEFALINGER Dokumentationspakken anbefales til alle afdelinger og organisationer

KONTAK T

Dokumentationspakken hjælper systematisk med at afdække afdelingens behov, hvilket betyder, at forslag til optimale indsatser for hver afdeling kan indgå i styringsdialogen med kommunen.

Udviklingskonsulent Jakob Bøjen jbo@lejerbo.dk Tlf. 30 84 53 20

Se mere på http://www.styringsdialog.dk

RE T TE T MOD

PRIS

Afdelinger og organisationer

Kontakt os. Afhænger bla. af antal lejemål. Rabat opnås ved et analyseabonnement.

10 • Lejerbo ydelser


n

HVORFOR DOKUMENTATIONSPAKKEN? Da kommunen har indført krav om, at afdelingen skal besidde en dokumentationspakke, skal hver afdeling én gang om året lave en status på en række nøgleområder. I den forbindelse skal man svare på, om man har taget temperaturen på følgende områder: • Tilfredshedsanalyser af driften • Undersøgelse af beboerdemokratiet • Undersøgelse af boligområdets sociale liv og ressourcer.

BRUG FOR TIPS? Kontakt Forretningsfører Torben Krogh tkk@lejerbo.dk Tlf. 38 12 14 43

I vores region gør vi det sådan at vi finder afdelingens dokumentationspakke på internettet. Jeg udfylder afdelingens dokumentationspakke sammen med bestyrelsen. I forbindelse hermed skal bestyrelsen svare på, om de har foretaget ovennævnte undersøgelser, og hvad resultaterne heraf i givet fald er. Undersøgelsernes resultater er normalt kun interessante, når de kan sammenlignes med andre. Der er derfor behov for ens undersøgelser, således at der kan sammenlignes dels fra år til år, dels med tilsvarende afdelinger. Dokumentationspakken sikrer den nødvendige systematik og støtter op om relevante emner.

Dokumentationspakken sikrer den nødvendige systematik og støtter op om relevante emner.

Forretningsfører Torben Krogh

Lejerbo ydelser • 11


Naboskabsundersøgelsen YDELSEN

Forebyg boligsociale problemer

Naboskabsundersøgelsen stiller skarpt på de boligsociale udfordringer i afdelingen. Beboere, bestyrelse samt varmemestre bliver interviewet om de sociale forhold i afdelingen. Samlet danner alle disse input et nuanceret billede af afdelingens naboskab. Undersøgelsen omfatter bla. områder som: • Kriminalitet og hærværk samt tryghed • Ansvarsfølelse og beboerdemokrati • Integration i lokalområdet • Tilfredshed med det fysiske miljø

Målret den sociale indsats Beboerne bliver hørt

ANBEFALINGER Anbefales til afdelinger med begyndende boligsociale problemer

KONTAK T

Resultaterne bliver præsenteret for afdelingsbestyrelsen af udviklingskonsulenten. Ved samme lejlighed diskuteres konkrete forslag til forbedringer. Se mere om naboskabsundersøgelser på www. naboskabet.dk

Udviklingskonsulent Jakob Bøjen jbo@lejerbo.dk Tlf. 30 84 53 20

RE T TE T MOD Afdelinger og organisationer

PRIS 30.000 kr. eksklusiv moms. – inklusiv præsentation og skriftlig rapport.

12 • Lejerbo ydelser


HVORFOR EN NABOSK ABSUNDERSØGELSE? Der var i afdelingen begyndende tegn på boligsociale problemstillinger. Til et afdelingsbestyrelsesmøde, blev det foreslået at gennemføre en naboskabsundersøgelse for at få en dybere indsigt i og et mere nuanceret billede af de boligsociale problemstillinger i afdelingen og derudfra at kunne vurdere behovet for en fremtid indsats. Afdelingens problematik og undersøgelsens indhold blev gennemgået for organisationsbestyrelsen, som besluttede at bevillige undersøgelsen. Naboskabsundersøgelsen har givet bestyrelsen bedre indsigt i den sociale kapital i afdelingen. Ydermere er bestyrelsen blevet opmærksom på, at der er generel tilfredshed med området, men at en stor del af beboerne er utilfredse med det fysiske miljø i boligområdet. Undersøgelsen giver et nuanceret billede af afdelingerne, der kan medvirke til at prioritere indsatser i afdelingerne og samtidigt skabe et godt grundlag for dialog med bestyrelserne.

BRUG FOR TIPS? Kontakt Forvaltningskonsulent Jeanette Gade Brandstrup jgb@lejerbo.dk Tlf. 38 12 14 34

Naboskabsundersøgelsen har givet bestyrelsen bedre indsigt i den sociale kapital i afdelingen

Jeanette Gade Brandstrup

Lejerbo ydelser • 13


Fraflytnings- og indflytningsanalyse YDELSEN Fraflytnings- og indflytningsanalyserne giver indsigt i lejernes overvejelser, både når det kommer til valg af bolig og bevæggrunde for at flytte fra boligen. Analysen tydeliggør beboernes præferencer for den enkelte afdeling, hvilket betyder, at indsatsen for at gøre afdelingen endnu mere attraktiv bliver relevant og målrettet. Analysen er baseret på spørgeskemaundersøgelser, som bliver realiseret og analyseret af Lejerbo´s udviklingskonsulent. Spørgeskemaundersøgelsen foretages over 6-9 måneder. Resultaterne bliver præsenteret for afdelingsbestyrelsen af udviklingskonsulenten. Ved samme lejlighed diskuteres konkrete forslag til forbedringer.

Indsigt i hvorfor lejerne flytter Forebyg ledige lejligheder Værktøj til målrettet indsats

ANBEFALINGER Ideel til afdelinger, som ønsker at forebygge faldende ventelister samt høje fraflytnings procenter.

KONTAK T Udviklingskonsulent Jakob Bøjen jbo@lejerbo.dk Tlf. 30 84 53 20

RE T TE T MOD Afdelinger og organisationer

PRIS 20.000 kr. eksklusiv moms. per analyse.

14 • Lejerbo ydelser


HVORFOR FR AFLY TNINGSOG INDFLY TNINGSANALYSER? Generelt var vores ventelister faldende, og vi har vedtaget et mål om at nedbringe fraflytningsprocenter. Der var derfor et ønske om yderlig viden om hvorfor en lejer fraflyttede, og hvorfor en lejer netop valgte denne boligafdeling. En sådan undersøgelse tager tid, så det var bare med at komme i gang så hurtigt som muligt. Vi fik den viden vi efterspurgte – hvilket gav god mulighed for at arbejde med konkrete forslag til de forbedringer i afdelingerne, som netop efterspørges af beboerne. Fraflytnings- og indflytningsanalysen giver et konkret overblik over både styrker og svagheder for hver enkelt boligafdeling, og har hjulpet os til at sætte ind de rigtige steder.

Forretningsfører Michael Keis

BRUG FOR TIPS? Kontakt Forretningsfører Michael Keis mhk@lejerbo.dk Tlf. 38 12 13 93

Fraflytnings- og indflytningsanalysen giver et konkret overblik over både styrker og svagheder for hver enkelt boligafdeling.

Lejerbo ydelser • 15


Tryghedspakken YDELSEN

360 graders analyse af afdelingens tryghed

Tryghedspakken afdækker, hvad der skaber utryghed i en boligafdeling, og ikke mindst hvad der skal til for at bekæmpe utrygheden. Tryghedspakken består af: • Tjeklisteundersøgelse • Tryghedsvandring • Tryghedsseminar • Tryghedsundersøgelse

Beboerne involveres i processen Afliv myter

ANBEFALINGER Tryghedspakken anbefales til alle typer afdelinger

Tryghed er én af de vigtigste parametre, når lejere vælger, hvor de skal bo. Derfor er det essentielt at få styr på, hvad der blot er myter om utryghed i afdelingen, og hvad der reelt er et tryghedsproblem for beboerne.

KONTAK T Udviklingskonsulent Jakob Bøjen jbo@lejerbo.dk Tlf. 30 84 53 20

Læs mere på www.tryghedspakke.dk

RE T TE T MOD Afdelinger

PRIS 27.000 kr. eksklusiv moms.

16 • Lejerbo ydelser


Lokale hjemmesider YDELSERNE Eget subdomænenavn på afdelingssiderne (fx munkebo.lejerbo.dk) Alle afdelinger har eller kan få en hjemmeside oprettet gratis. Siderne hedder afdelingens nummer + lejerbo.dk (fx afd101-0.lejerbo.dk). Disse adresser vil altid kunne bruges. Hvis den enkelte afdeling kunne tænke sig at have et nemmere navn på afdelingens hjemmeside, så kan man godt få det. Det er muligt selv at bestemme, hvad der skal stå foran (xxx).lejerbo.dk. Dog kan vi ikke håndtere æ, ø og å i navnene. Eget domænenavn på hjemmesiden Nogle afdelinger ønsker eget domænenavn på deres hjemmeside, og nogle har brugt eget domæne gennem længere tid og ønsker at opretholde det hjemmesidenavn. Fx www.parkbo.dk Der er en del administration for Lejerbos IT-afdeling med opsætning og vedligeholdelse. Statistik Det er muligt at få rapporter månedligt med besøgstal på en afdelings- eller en organisationsside tilsendt.

Det er nemmere at huske og skrive afdelingens navn end nummer Det kan have betydning ved søgning, at afdelingens navn indgår i hjemmesidenavnet Statistikrapporter kan give afdelingerne et overblik over, hvad der bliver læst på hjemmesiderne.

KONTAK T: Kommunikation, kommunikation@lejerbo.dk Tlf. 3812 1297/ 3812 1289

PRISER(EKSKLUSIV MOMS): Eget subdomæne: 1000 kr./år Eget domæne: Oprettelse 3500 kr./år og 2500 kr./år i vedligeholdelse Statistik: 1000 kr./år

MÅLGRUPPE: Afdelinger og organisationer

Lejerbo ydelser • 17


Kurser YDELSEN Katalogkurser: Vi tilbyder hvert år ca. 25 kurser rundt omkring i landet i emner som: ’Introduktion til det beboerdemokratiske arbejde’, ’Budget og regnskab’ og ’Husorden’. Her er både fyraftensmøder og weekendkurser. Katalogkurserne giver deltagerne mulighed for at erfaringsudveksle og netværke med beboerdemokrater fra andre afdelinger – og andre dele af landet.

Dygtigere beboerdemokrater Mulighed for at netværke og erfaringsudveksle Skræddersyet hjælp til konkrete udfordringer

ANBEFALINGER Tag kontakt til kursusafdelingen og få en snak om, hvad jeres udfordringer er.

Skræddersyede kurser: Har en organisation eller afdeling behov for kursus i et særligt emne, eller ønsker man at holde rejseudgifterne nede, kan man bestille et skræddersyet kursus hos kursusafdelingen. Det kan være en introaften for nye beboerdemokrater i lokalområdet – eller en længere proces, hvor vi arbejder med visioner og målsætninger. Endelig er der også mulighed for at rekvirere forløb til bestyrelser i udsatte afdelinger, hvor der er helhedsplaner. Se mere på http://www.lejerbo.dk/da/bestyrelse/ kurser

RE T TE T MOD Afdelinger, organisationer og regioner.

18 • Lejerbo ydelser

KONTAK T Kursusleder Susanne Frelsvig sfr@lejerbo.dk Tlf. 30 84 52 98

PRIS Katalogkurserne koster mellem 1.000 og 5.500 kr. – prisen fremgår af kataloget. De skræddersyede kurser koster fra 10.000 kr. for en dag ex lokale og fortæring.


sle

r

HVORFOR KURSER? Visionsseminar for Lejerbo Kolding, 1 søndag, 1 fredag-lørdag og 1 aften Formanden for Lejerbo Kolding var interesseret i at få ’løftet’ diskussionerne i organisationsbestyrelsen op fra daglig sagsbehandling til det mere visionære niveau. Samtidig stiller styringsdialogen krav om, at organisationsbestyrelsen i årsrapporten formulerer visioner og målsætninger. Både formanden og jeg selv fandt det oplagt at bede kursusafdelingen om hjælp til processen: de kender vores verden uden at være ’fedtet ind i’ lokale sager, de kan løfte hele den praktiske del af arbejdet, og endelig er det en stor fordel af have en ’ekstern’ til at facilitere en visionsproces. Foreløbig har kursusforløbet givet nogle gode diskussioner i bestyrelsen, og det er mit indtryk, at bestyrelsesmedlemmerne har nydt turen op i helikopteren. I og med at der er blevet formuleret konkrete målsætninger og handlinger, bliver det også muligt at fastholde og følge op på de aftalte mål.

BRUG FOR TIPS? Kontakt Forretningsfører Torben Krogh tkk@lejerbo.dk Tlf. 38 12 14 43

Et skræddersyet kursus passer jo i sagens natur til det behov deltagerne har. Og det kan laves både i stor og lille skala – fx kan flere organisationer slå sig sammen.

Forretningsfører Torben Krogh

Lejerbo ydelser • 19


Indkøbs- og serviceaftaler HONOR AR EFTER NÆRMERE AFTALE. F.eks. 500 kr. eksklusiv moms pr. køkken ved brug af rammeaftale vedr. køkkener (Eksempel under Råderet s. 21).

En fælles indkøbscentral er under tilblivelse, hvilket sikre de bedste aftaler for vores beboere. Lejerbo’s kommende indkøbscentral har følgende 4 hovedmål: • Mere for mindre – Besparelser eller opjustering af kvalitet på enhedspriser gennem udnyttelse af stordriftsfordele • Nemt og bekvemt – Tidsmæssige besparelser mindre lokal administration og kortere proces i forbindelse med lokalt indkøb af varer og ydelser • Overholdelse af gældende nationale og EU udbudsregler – Sikre at Lejerbos indkøb er lovlige • Bedre transparens – Dette giver en hidtil ikke opnået målbarhed i indkøbet der kan fremme fremadrettet planlægning, målsætning m.m.

20 • Assistance

Ultimo 2012 er der fastsat rammeaftaler for: Håndværkere, entrepriser samt el-aftale. Næste bølge af rammeaftaler, ultimo 2013, omfatter: Byggekomponenter, maskiner & værktøj, rengøring samt landskabspleje

KONTAK T Indkøbschef Peter Aalborg Jensen paj@lejerbo.dk


Råderet KOLLEK TIV R ÅDERE T 1000 kr. pr. råderetsag samt honorar for byggesagsadministration + honorar ved brug af service- og indkøbsaftaler. Afdelingen finansierer projektet. Alle priser er eksklusiv moms.

Eksempel* 20 lejemål i en afdeling ønsker nye køkkener igennem Lejerbo´s indkøbsaftale. Køkkenløsningen koster f.eks. 40.000 kr. per enhed. Lejerbo´s indkøbsaftale: 500 kr. per køkken 20 køkkener af 40.000,- = Administration af kollektiv råderet: 20 x 1000,- = Honorar af byggesagsadministration: 2,5% x 800.000,- = Honorar ved brug af Lejerbo´s indkøbaftale: 20 x 500,- =

800.000,20.000,20.000,10.000,-

Samlet udgift for afdelingen: 800.000,- + 20.000,- + 20.000,- + 10.000,-

=

850.000,-

Samlet udgift per lejemål: 850.000/20

=

42.500,-

* Simpelt eksempel. Der tages ikke højde for øvrige udgifter og omkostninger samt honorarer i forbindelsen med realiseringen af kollektiv råderet.

INDIVIDUEL R ÅDERE T 1000 kr. eksklusiv moms, pr. råderetsag, hvis en byggetilladelse fra kommunen er påkrævet. Lejer finansierer projektet. Assistance • 21


Boligsocial helhedsplan PR ÆK VALIFIK ATION TIL BOLIGSOCIALT PROJEK T Prækvalifikationen er den første ansøgning til kommunen, som kræves inden den boligsociale helhedsplan kan udarbejdes. Pris: 30.000 kr. eksklusiv moms + udgifter til indkøb af data ved Danmarks Statistik(varierer efter afdelingens størrelse). Der kan søges støtte ved Landsbyggefonden

UDARBE JDELSE AF HANDLINGSPLAN Der udarbejdes en komplet boligsocial helhedsplan. En sådan plan indeholder adskillige elementer, herunder drøftelser og samarbejde med: Organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, kommunen, beboerne, medarbejdere i afdelingen, organisationer og foreninger i nærområdet samt Lejerbo drift. På baggrund af dette udvikles budget samt rammer for samarbejdsrelationer.Pris: 80.000 kr. - 100.000 kr. eksklusiv moms. per ansøgning. Der kan søges støtte ved Landsbyggefonden

PROJEK TLEDELSE AF BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN Når den sociale boligplan er vedtaget, kan Lejerbo administrere projektet. Pris: 5 % af projektsummen.

KONTAK T: Udviklingskonsulent Jakob Bøjen. jbo@lejerbo.dk. Tlf. 30 84 53 20 Eller Jørgen Winther. jorgen.winther@net.lejerbo.dk. Tlf. 98 23 29 40

22 • Assistance


Opgaver ved et afdelingsmøde Honorar efter medgået tid. 500 kr. pr. påbegyndt time, dog minimum 1000 kr. Alle priser er eksklusiv moms. • • • •

Fremlæggelse af budget og regnskab på afdelingsmøde (honorar efter medgået tid på mødet). Dirigent ved afdelingsmøde (honorar efter medgået tid på mødet). Referat af afdelingsmøde (honorar efter medgået tid efter mødet). Deltagelse i ekstraordinære afdelingsmøder – ekskl. Renoveringssager(honorar efter medgået tid på mødet)

0,- Før mødet

Minimum 1000,- (dækker de 2 første timer)

Minimum 500,-

Mødet

Efter mødet

EKSEMPEL.

L. Ejerbo er dirigent ved et afdelingsmøde og skriver efterfølgende referat Arbejdstid i forbindelse med kørsel til mødet: 20 minutter Mødet: Dirigent. 2 timer og 25 minutter Efter mødet: Referatskrivning. 1 time og 45 minutter Samlet honorar for afdelingsmøde

= = = =

0,1500,1000,2500,- eksklusiv moms

Som udgangspunkt skal opgaverne varetages af afdelingsbestyrelsen, evt. med støtte fra organisationsbestyrelsen. Efter aftale kan én eller flere opgaver varetages af administrationen, jf. ovenstående satser. Assistance • 23


Print/fotokopiering Der opkræves et mindre beløb for print og fotokopi, uanset om opgaven udføres centralt eller i regionerne. Alle priser er eksklusiv moms. Lejerbo har et internt trykkeri i Valby, hvor der kan bestilles tryk af brochure, info brev m.m. 0,30 – 2,20 kr. pr. stk. alt efter størrelse, papirkvalitet og farve. Opkrævningerne kan evt. samles og afregnes i intervaller for at undgå fakturering af ubetydelige beløb.

KONTAK T: Intern Service. hja@lejerbo.dk

Kapitaltilførselssager uden for byggesager 10.000 kr. eksklusiv moms

24 • Assistance


Udlejningskampagner, åbent hus Honorar efter medgået tid. Kontakt din lokale forretningsfører.

Honorar Honorar efter medgået tid beregnes, medmindre andet er nævnt, efter følgende timepriser. Alle priser er eksklusiv moms. Sagsbehandler/sekretær 460 kr. Driftschef/forvaltningskonsulent/boligsocial projektleder 580 kr. Teknisk projektleder 775 kr. Forretningsfører, øvrige ledere 890 kr.

Assistance • 25


Særlige gebyrer, der betales af lejer BOLIGGARANTIBEVIS 1200 kr. eksklusiv moms

INDIVIDUEL RÅDERET 1.000 kr. eksklusiv moms

OPNOTERING PÅ VENTELISTE (MOMSFRI) 200 kr. pr. boligorganisation

ÅRLIG AJOURFØRING AF VENTELISTE (MOMSFRI) 200 kr. pr. boligorganisation

26

RYKKERBREVE VED FOR SEN BETALING AF LEJE OG ANDRE PLIGTIGE PENGEYDELSER (MOMSFRI) 266 kr.

RYKKERGEBYR HOS FRAFLYTTERE MED RESTANCE (MOMSFRI) 100 kr.


Administration ADMINISTRATION AF GRUNDEJER- OG EJERLEJLIGHEDSFORENINGER, FÆLLES VARMECENTRALER O. LIGN. 15.000 – 25.000 kr.

ADMINISTRATION AF KORTVASKESYSTEM 0,80 kr. pr. transaktion

ADMINISTRATION AF NYE AFTALER OM FLEKSIBEL UDLEJNING EFTER 1.1.2009 200 kr. pr. udlejning

Honoraret for byggesagsadministration beregnes som en procentdel af de samlede udgifter ekskl. honoraret og inkl. moms med følgende satser (2012) 2,5 % af de første 3.605.700 kr. 2,0 % af de næste 18.000.200 kr. 1,5 % af de næste 50.369.000 kr. 1,3 % af de næste 71.974.900 kr. Satserne reguleres løbende på baggrund af udviklingen i byggeomkostningsindekset.

ANTENNEBUDGET

FORBRUG

3 % af budgetsum

Elregnskab 124 kr. pr. lejemål Varmeregnskab 124 kr. pr. lejemål Vandregnskab 124 kr. pr. lejemål Foreløbig afregning af forbrug til dødsboer 265 kr. pr. forbrugstype

BISTAND TIL ARBEJDSMILJØSAGER 4 kr. pr. bolig

BISTAND TIL FAGRE TLIGE SAGER 8 kr. pr. bolig

BYGGESAGSADMINISTRATION Ifølge administrationsoverenskomsterne skal der betales et særskilt honorar for administration af bygge-, renoverings- og moderniseringsopgaver.

TINGBOGSATTESTER 175 kr.

TINGLYSNING AF PANTEBREVE VED KONVERTERING O. LIGN. 2.500 kr.

27


Vil du vide mere? Ydelseskataloget er en kort introduktion til, hvad vi kan tilbyde Lejerbo’s afdelinger og organisationer. For at få en grundig indsigt i ydelserne, opfordrer vi til at kontakte de personer der er tilknyttet ydelserne i kataloget.

Se mere på www.lejerbo.dk

Se mere på Lejerbos intranet under ydelsesforum (Intern adgang)

Y D E L S E S K A T A L O G 2 0 12

Ydelseskatalog 2012  

Beskrivelser af Lejerbos ydelser, kontaktoplysninger og meget mere.

Ydelseskatalog 2012  

Beskrivelser af Lejerbos ydelser, kontaktoplysninger og meget mere.

Advertisement