Page 1

Lejlighedsvis

| LEJERBOS NYHEDSBREV | NR. 6 | SEPTEMBER/OKTOBER 2007 |

TEMA: Ejendomsfunktionærernes trivsel

Få tomme boliger i Lejerbo Større krav til vores ledere Snak med kolleger om din stress Det psykiske arbejdsmiljø skal undersøges Hjælp til selvhjælp Trivsel på programmet Vold og trusler er en del af hverdagen På øretævernes holdeplads Ejendomsfunktionærerne til debat i Folketinget Her styrer vi tingene selv Hjemmeside med 65.000 boliger!


FÅ TOMME BOLIGER I LEJERBO 27 ledige boliger, der gav lejetab på grund af udlejningsvanskeligheder. Det var tallet på landsbasis i Lejerbo den 1. august i år. Og det er faktisk ikke så ringe endda. Præcis et år tidligere var tallet oppe på hele 106 boliger. Det betyder, at Lejerbo i år er nede på det laveste tal, siden man begyndte at registrere boliger med udlejningsproblemer.

Det er klart, at færre køber ejerboliger, når renten stiger som den gør. Men hvad er ellers grunden til den gode udlejningssituation?

”Det har hjulpet, at vi i det hele taget har sat fokus på området. Udlejningsmedarbejderne har ydet en stor salgsindsats, samtidig med at vi har arbejdet med annoncering, messestand og så videre,” siger forvaltningsdirektør i Lejerbo Lis Fonnesbech-Wulff.

Bag tallene gemmer der sig dog geografiske forskelle. For eksempel var der den 1. august ikke registreret nogen ledige boliger i regionskontor Næstved, mens Ålborg som region var hårdest ramt med 19 ledige boliger med lejetab.

”Det har også hjulpet, at vi har kunnet lave de huslejenedsættelser, som hovedbestyrelsens 2 mio. kroners pulje dækker. Selvfølgelig er det en midlertidig løsning, men det har været en løsning, indtil kapitaltilførslen fra Landsbyggefonden kom på plads.”

Hvad sker der med de boliger, der fortsat er svære at leje ud? ”For det første skal vi se, om vi kan få hjælp fra Landsbyggefonden. For det andet tager vi kontakt til kommunerne for at høre, om der er noget, de

80

70

60

50

40

30

20

10

0

sept. 2006

2

okt. 2006

nov. 2006

dec. 2006

jan. 2007

feb. 2007

marts 2007

april 2007

maj 2007

juni 2007

juli 2007

august 2007


STØRRE KRAV TIL VORES LEDERE kan bruge lejemålene til. For eksempel til bofællesskaber. Og endelig for det tredje må vi heller ikke være blinde for, at der er steder i landet, hvor udbuddet er større end efterspørgslen. Og der kan salg til andet formål komme på tale,” forklarer Lis Fonnesbech-Wulff. Så selv om der er god grund til at glæde sig over det meget lave antal tomme boliger, er der altså fortsat fokus på området. - tsp

Når Lejerbo til efteråret gennemfører en undersøgelse af ejendomsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø, får resultaterne ikke kun indflydelse på hverdagen ude i boligafdelingerne men også på ledelsesgangen. ”Vi kan blive meget dygtigere til at stille krav til vores ledere”. Det er et af de punkter, som Lejerbos administrerende direktør, Palle Adamsen, peger på, når det handler om at gøre arbejdsmiljøet bedre for medarbejderne. ”Ledelsen skal være tydelig og klar på, hvad medarbejderne kan forvente. Ikke mindst i værdsættelse og anerkendelse. Vi skal blive bedre til at vise en personlig anerkendelse af, at det klarede du rigtig godt.” Det er ikke kun Lejerbos egne krav, der er med til at sætte fokus på bedre ledelse, når det handler om arbejdsmiljø. Også udviklingen i resten af samfundet stiller krav til lederne. Palle Adamsen mener, vi skal gribe udfordringen. ”Vi har en tendens til at blive faglige ledere, men en moderne leder skal også kunne sætte mål og retning for andet end det faglige. Man skal kunne understøtte sine medarbejdere i utraditionelle arbejdsprocesser, hvor fx uformelle netværk er afgørende.” Når resultaterne fra ejendomsfunktionærernes undersøgelse er klar, er Palle Adamsen sikker på, at Lejerbo er parat til at handle. ”Vi er parate til at tage konsekvensen. Der kan være forskellige ambitionsniveauer, og vi har valgt et niveau, som vi kan magte at følge op. På kravene til ledelsen og organiseringen.” I dette nummer af Lejlighedsvis bringer vi et tema om det psykiske arbejdsmiljø i Lejerbo, hvor du bl.a. kan læse mere om undersøgelsen af ejendomsfunktionærernes trivsel.

Hovedstadsregion Region Holbæk Region Næstved

- tk

FRA DIREKTØREN

Region Kolding Region Aalborg Region Herning Hele landet

3


SNAK MED KOLLEGER OM DIN STRESS Der er store forskelle på ejendomsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø, vurderer driftschef Jan Kristensen fra Aalborg Ligesom andre ansatte oplever varmemestre og gårdmænd stigende krav til omstilling, fleksibilitet og krav om dokumentation af det arbejde, de udfører i hverdagen. I større boligområder slås de samtidig med stigende problemer med ensomme beboere, psykisk syge og udfordringer med at tackle kulturkonflikter. ”I de store bebyggelser bruger ejendomsfunktionærerne megen tid på at håndtere affaldet og på at ”opdrage” beboerne, og hærværk kan også være en psykisk belastning for mange,” siger Jan Kristensen, der oplever store forskelle på arbejdspresset for ejendomsfunktionærer i store og små afdelinger. ”Jeg siger ofte til mine folk, at de skal lade være med at tage trusler fra beboerne personligt. Ind i mellem skal de stoppe op og prøve at fornemme, hvor de er på vej hen i jobbet. Folk kan gå i selvsving og have det skidt og være

4

stressede. I de situationer opfordrer jeg ofte varmemestre og gårdmænd til at besøge hinanden for at få en snak om problemerne. De er ofte mere åbne og modtagelige for gode råd fra en kollega, der har de samme erfaringer.” Jan Kristensen lægger også vægt på, at ejendomsfunk tionærerne lærer at prioritere imellem deres opgaver, og at de fokuserer på det vigtige. ”Der vil altid være uløste opgaver, man er nødt til at vente med at løse, og det skal man ikke lade sig gå på af. Ejendomsfunktionærerne skal lære at sige fra, når arbejdet bliver for belastende, og det er vigtigt, at de forstår nødvendigheden af at søge professionel hjælp, hvis de bliver truet af aggressive beboere.” Af Kim Tverskov


Driftschef Jan Kristensen opfordrer sine medarbejdere til ind i mellem at stoppe op og fornemme, hvor de er p책 vej hen i jobbet.

5


DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ SKAL UNDERSØGES Hvor tit har du været stresset? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? Disse og mange andre spørgsmål søger Lejerbo svar på, når en trivselsundersøgelse gennemføres blandt ejendomsfunktionærerne i efteråret.

De seneste par år har Lejerbo oplevet en mindre stigning i psykiske skadesager blandt ejendomsfunktionærerne. Ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er det endda et af de farligste jobs, når det handler om psykisk arbejdsmiljø.

seneste. Eksempelvis er den nye ordning med områdevarmemestre og det nye IT-system med VM2 ting, som folk skal vænne sig til at bruge.”

Det er derfor ikke uden grund, at Lejerbo gennemfører trivselsundersøgelsen blandt ejendomsfunktionærerne. Målet er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Når resultaterne fra undersøgelsen ligger klar i januar, iværksætter de lokale regioner handlingsplaner, der skal tage hånd om problemerne.

Et ønske fra medarbejderne Undersøgelsen kommer som et ønske fra medarbejderne selv. Den løber i november måned, hvor optakten bliver en række lokale informationsmøder, der skal være med til at sikre en høj svarprocent. TIDSPLAN FOR

Hvad sker der med resultaterne?

Mette Lauridsen mener, at det endnu er for tidligt at sige noget om det konkrete resultat af undersøgelsen, men handlingsplanerne skal skelne mellem, hvad vi nemt kan gøre noget ved, og hvad der er sværere at ændre.

TRIVSELSUNDERSØGELSE: Ifølge Mette Lauridsen, der er ansvarlig for undersøgelsen, giver det god mening at gennemføre den nu.

September – oktober: Informationsmøder

November: ”Noget af det, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø, er forandringer. Dem har der været en del af på det

Udsendelse af spørgeskemaer

- tk

December: Analyse af besvarelser

Januar: Udarbejdelse af handlingsplaner i regionerne

Februar: Præsentation af undersøgelsesresultat og handlingsplaner

6

”Vores egne tal antyder, at fx mobning kan være et stort problem. Men der er også en række grundvilkår såsom alene-arbejde, der spiller ind, når vi taler om psykisk arbejdsmiljø. Vi bliver derfor nødt til at være realistiske i vores handlingsplaner.”


E D I U G S S E STR E JD E RE N B R A D E M IL T FEM GODE RÅD er og ressourcer passer sammen 1. 2. 3. 4. 5.

gav Over vej om op Skab overblik ptomerne m y -s s s e tr s d n Ke Sov om natten fra Sig py t og sig

IL LEDEREN T D Å R E D O G FEM ssniveau e sit eget stre

end Lederen skal k mptomerne en Kend stress-sy r passer s amm e rc u o s s re g o gaver og travlhed s s e tr s m o Over vej om op le ta jder ønsker at e rb a d e m n e Lyt, hvis t nummer para n fo le te t e v a H dsmiljoviden.dk ej rb .a w w w , ø ilj for Arbejdsm Kilde: Videncenter

1. 2. 3. 4. 5.

7


HJÆLP TIL SELVHJÆLP I Nordjylland har selvstyrende teams skabt større arbejdsglæde og bedre trivsel

Her samarbejder fire ejendomsfunktionærer om arbejdet i 12 boligområder, der tæller 340 lejemål. Ejendomsfunktionær Kenneth Nielsen mener, at ordningen har skabt større arbejdsglæde.

I Lejerbos Region Nordjylland er der i dag 65 ejendomsfunktionærer, hvis arbejde koordineres af 8-9 områdevarmemestre/lokalinspektører. Den enkelte ejendomsfunktionær har stadig ansvaret for bestemte boligområder, men de samarbejder på kryds og tværs og hjælper hinanden med opgaverne i boligområderne, fortæller Jan Kristensen.

”Tidligere havde jeg ansvar for én afdeling og skulle klare alt selv, men med indførelsen af teamsamarbejdet kan jeg i princippet komme til at arbejde i alle 12 afdelinger i Hadsund. Vi ringer til hinanden og hjælpes ad med de større opgaver. Det skaber et godt fællesskab og større arbejdsglæde,” fortæller han.

”Vi kender flere eksempler på, at det nye system har skabt et bedre arbejdsmiljø for den enkelte. Folk er ikke så psykisk stressede som tidligere, hvor de følte, at de skulle kunne klare alle opgaver. Teamsamarbejdet betyder, at folk til en vis grad kan vælge arbejdsopgaver i forhold til deres anlæg og interesser.”

Stress og dårligt arbejdsmiljø. Det er ikke ord, som fylder meget, når snakken går højt imellem ejendomsfunktionærerne i Hadsund.

Mange nye krav

Bruger mobiltelefonen

Ordningen med at arbejde i teams er en ny organisationsmodel, som Lejerbos regionskontor i Aalborg har arbejdet med at udvikle i de sidste fire år, fortæller driftschef Jan Kristensen.

Ejendomsfunktionær Kenneth Nielsen, der har været ansat i Lejerbo i syv år, er godt tilfreds med det nye system.

”Der stilles større krav til ejendomsfunktionærerne og vort nye administrative VM2-system stiller store krav om at kunne håndtere it. Med teamsamarbejdet kan vi bedre gennemføre en arbejdsdeling, hvor nogle ejendomsfunktionærer tager sig af de praktiske opgaver i boligområderne, mens andre bruger mere tid på det administrative.”

8

”Jeg er glad for, at jeg ikke skal opholde mig så meget på et kontor, men kan bruge det meste af tiden ude i boligområderne. Vi er tilgængelige via vores mobiltelefoner, hvis nummer beboerne kender. Hvis en af de fire varmemestre er til et møde, kan beboerne få fat i en af os andre.” I Hadsund ordnes det administrative ved computerskærmen af områdevarmemesteren, der har flair for it. Den

samme områdevarmemester står også for udfærdigelse af samtlige udflytningsrapporter i de 12 boligafdelinger i Hadsund. Men klargøring og kontakten med de nye beboere, foretages af de ejendomsfunktionærer, der til daglig har ansvaret for det enkelte boligområde.

Tilfredse medarbejdere Det gode arbejdsmiljø handler om mange ting. Er der ressourcer nok til at løse opgaverne? Er bygninger og udearealer optimale? Problemet kan blandt andet afhjælpes gennem løbende renoveringer af bygninger, badeværelser, køkkener og udeområder. Det er i høj grad sket i Hadsund, fortæller Kenneth Nielsen. ”Tidligere brugte vi ufattelig megen tid på reparation af de gamle køkkener og badeværelser, og udeområderne var svære at vedligeholde. Der er blevet fjernet mange buske og træer, og områderne er i dag meget vedligeholdelsesvenlige.” Det gode arbejdsmiljø handler i høj grad om at få styr på ressourcerne og at skabe en fornuftig arbejdsdeling, så medarbejderne gør det, de er bedst til. Det skaber tilfredshed og arbejdsglæde. Af Kim Tverskov

Ejendomsfunktionær Kenneth Nielsen sætter pris på at kunne bruge det meste af sin tid ude i boligområderne.


9


TRIVSEL PÅ PROGRAMMET 46 ejendomsfunktionærer rev sammen med 10 ansatte fra regionskontoret i Aalborg og landsformand Bent Bundgaard et par dage ud af kalenderen; det gjorde de for at sætte psykisk arbejdsmiljø og trivsel på programmet i stedet.

Programmet for dagene var tætpakket, og det samme var forventningerne. Tager man så mange mennesker væk fra de daglige opgaver, så skal det også batte noget. Formålet med dagene var simpelthen at få sat det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Derfor bød de både på flere forskellige oplæg og på socialt samvær. Blandt oplægsholderne var psykologen Michael Rantzau-Meyer, der fortalte om psykisk mobning som et arbejdsmiljøproblem. Også konsulent Mette Lauridsen fra Lejerbo holdt oplæg; hun bød på snigpremiere i

10


forhold til den trivselsundersøgelse, der i løbet af efteråret skydes i gang blandt ejendomsfunktionærerne (læs mere om undersøgelsen på side 6). Hendes oplæg om undersøgelsen og om trivsel i Lejerbo i det hele taget blev modtaget med stor interesse af deltagerne. Og der var enighed om, at trivselsundersøgelsen skal tages alvorligt, når den bliver sendt ud. Bent Bundgaard havde indlæg omkring visioner og målsætning for fremtidens ansatte i Lejerbo, primært i det at være serviceminded, med udgangspunkt i ejendomsfunktionærernes hverdag.

Under det sociale samvær blev det psykiske arbejdsmiljø suppleret af en større fysisk indsats: Tovtrækkeri, fodboldturnering og terrænløb med indlagte opgaver under vejs. For sådan kan man også lave samarbejdsøvelser! At dagene har gjort en forskel, er der ingen tvivl om; da de skulle evalueres, var alle enige om fremover at hjælpe hinanden med at få den positive ånd frem – også når hverdagen kalder.

INITIATIVET TIL TRIVSELS DAGENE KOM FRA REGIONS KONTORET I AALBORG, OG DER BLEV YDET ØKONOMISK STØTTE AF EJENDOMSFUNK TIONÆRERNES FAGFORENING, DER OGSÅ HAVDE EN REPRÆ SENTANT MED.

Af Karen Pedersen/TSP

11


12


VOLD OG TRUSLER

ER EN DEL AF HVERDAGEN

Undersøgelser og statistikker bekræfter Lejerbos ønske om at sætte det psykiske arbejdsmiljø blandt ejendomsfunktionærer på dagsordenen. Det var en undersøgelse i Lejerbo København fra 2006, der satte ejendomsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø på den politiske dagsorden i Folketinget (læs mere på side 16). Tal fra Arbejdsmiljøinstituttet peger i samme retning. Her ser de mobning som den største udfordring, mens vold og trusler er udpeget som det fjerdestørste problem. Samtidig mener de, at ejendomsfunktionærerne hører til blandt de ni farligste jobgrupper i Danmark, herunder fængselsfunktionærer. Forretningsfører for Lejerbo i København, Steffen Boel Jørgensen, mener, at det er på tide, der bliver gjort noget. ”Flere af vores folk har haft episoder, hvor vi måtte foretage en politian-

meldelse. Derfor besluttede vi at lave undersøgelsen sidste år, for at afdække omfanget. Efterfølgende har vi indskærpet, at episoderne skal betragtes som arbejdsskadesager. Så kan vi også bedre holde øje med om problemet vokser.”

Lejerbos undersøgelse fra 2006: 24 ud af 43 ejendomsfunktionærer har været udsat for vold eller trusler.

Det er dog ikke kun ejendomsfunktionærerne, som har problemer med vold og trusler. Ifølge Steffen Boel Jørgensen bliver mange lokale afdelingsformænd også jævnligt sat i lignende situationer. Lejerbo i Købehavn har derfor valgt at tage diskussionen op på bestyrelsesmødet i oktober med forslag om at etablere et rapporterings- og støttesystem for beboerdemokrater i forbindelse med trusler.

1. Mobning 2. Søvnbesvær 3. Utryghed 4. Vold og trusler 5. Ubehagelige drillerier

DET SIGER TALLENE:

Nationale data fra ”Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø” (Top 5 problemer i det psykiske arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer):

- tk

13


PÅ ØRETÆVERNES HOLDEPLADS Beboere, der råber, skælder ud eller truer med tæsk, er en del af hverdagen for medarbejderne i nogle af FSBs boligafdelinger. Vi har besøgt Blågården. Flemming von Knagh læner sig tilbage i sin sorte kontorstol og kigger ud på Blågårds Plads, som i dag ligger badet i sol. Ejendomskontoret er lige lukket, og det har været endnu en travl dag for de ansatte i FSBs boligafdeling i hjertet af Nørrebro. - Selvfølgelig skal beboerne komme til os på ejendomskontoret, når de har problemer, men jeg synes, nogle forventer meget. De slår i bordet, kræver en løsning, og hvis ikke vi kan hjælpe dem, bliver de vrede, fortæller Flemming, Blågårdens ejendomsinspektør.

De få kan dog hurtigt fylde meget i løbet af ejendomsinspektørens arbejdsdag. De følger ikke spillereglerne i boligbyggeriet. - Fx fjerner jeg tit cykler fra opgangene. På grund af brandfare må de ikke stå der. Det er der nogle, der ikke vil forstå, og så anklager de mig for at

være en tyveknægt. En gang blev min bil ridset og fuldstændig smadret i lakken, og det krænker mig som privatperson, fortæller Flemming med et suk. Rikke Kusch Sikora er kontorassistent i Blågården, og hun nikker genkendende til Flemmings oplevelser.

Nogle beboere bliver så vrede, at de truer boligafdelingens medarbejdere.

Truet med pistol - En gang stod jeg over for en ung beboer, som ikke havde opført sig ordentligt. Han trak op i trøjen og viste mig en pistol. Det finder jeg mig ikke i, og det sagde jeg til ham. Det gælder om at sætte sig i respekt, ellers jorder de én fuldstændig, men sådan en oplevelse bliver alligevel siddende i baghovedet, siger Flemming. I hans foreløbig tre år som ejendomsinspektør i Blågården er han flere gange blevet truet af vrede beboere. - Det kan virkelig være øretævernes holdeplads, men det er kun et fåtal af beboerne, der ikke opfører sig ordentligt, understreger han. - Nogle beboere bliver hurtigt gale og kalder os grimme ting. Enkelte kan finde på at blive voldelige, fortæller Flemming von Knagh og Rikke Kusch Sikora. De arbejder begge i Blågården (billedet er opstillet). Foto: Carsten Andersen

14


- Nogle beboere bliver hurtigt grove over for mig og kalder mig grimme ting. Det hører med til mit job, men man skal være skruet sammen på en bestemt måde for at klare det, fortæller hun.

Hovedet skal tømmes - Det er nødvendigt at kunne lukke døren bag sig, når man går fra arbejdet og lave noget helt andet. Ellers bliver man vanvittig, siger Flemming. Hans brune ansigt og arme vidner om de lange sejlture, han bruger sine weekender på. Plakaterne i blåt og hvidt på opslagstavlerne afslører, at også byens hold er en del af hans fritid.

- Der bliver fyldt meget op i rygsækken, og jeg er bevidst om, at den skal tømmes en gang imellem. Hvis jeg grubler for længe over tingene, vælter læsset en dag. Derfor er jeg glad for at arbejde tæt ved søerne, hvor jeg tit går ned efter arbejde og sætter mig for at rense hovedet. Ellers tager jeg ud på min båd eller diskuterer tingene igennem med min bror, som også er ejendomsinspektør. Flemmings baggrund som politibetjent er også tit en fordel for ham. - Den psykologi, jeg lærte der, bruger jeg hver dag på arbejde, fortæller han.

Fra ballademager til betjent Trods de til tider barske arbejdsvilkår ligner Flemming en mand, der befinder sig godt på kontoret i Blågården. Et skævt smil breder sig over hans ansigt, og armene ryger om bag nakken, når jeg spørger ham, hvorfor han fortsætter i jobbet. - Jeg er vokset op lige rundt om hjørnet. Som knægt var jeg en rigtig ballademager, der lavede bål i gaden. Jeg var en af de faste nede på ’Byggeren’ (byggelegeplads, som i 1970’erne lå midt på Nørrebro). År senere stod jeg på den anden side i politiets kampuniform og var med til at rydde selv samme legeplads. Nu sidder jeg her i mit kontor midt på Blågårds Plads. Det er sjovt, som tingene går i ring, fortæller han.

inspektørerne i FSB. Han understreger, at trusler eller voldelig adfærd ikke bliver tolereret: - Trusler mod medarbejdere i FSB er ikke et generelt problem, men det sker, og det er naturligvis både uacceptabelt og beklageligt, at nogle af FSBs beboere ikke kender grænserne for anstændig opførsel, siger Jørn Jerow og banker let i bordet. - Beboerne skal opføre sig ordentligt over for de ansatte i boligafdelingerne. Vi handler meget konsekvent over for dem, der truer eller det, der er værre. Det fører til politianmeldelse og opsigelse af lejligheden, påpeger Jørn Jerow.

Nørrebros Amalienborg Tilbage på Nørrebro kigger Flemming igen ud af vinduet på den boligafdeling, som i hans øjne har masser af potentiale. - Blågården kunne godt ligne Amalienborg, men så skal beboerne ændre opførsel. Det er det, det hele drejer sig om, og vi må bare blive ved med at fortælle dem, der ikke kan finde ud af det, hvilke regler der gælder her. Flemming rejser sig og siger med et smil: - Jeg hader at give op. Når jeg har sat mig et mål, vil jeg nå det. Jeg bliver her, slutter han. FSBbolig/Anne Warrer Poulsen

Risikerer at blive smidt ud Mindre end to kilometer fra Blågårds Plads på Rådhuspladsen sidder driftschef Jørn Jerow. Han er chef for Flemming og resten af ejendoms-

Denne artikel er venligst udlånt af FSB, der også fokuserer på ejendomsfunktionærernes arbejdsvilkår. FSB, Boligkontoret Danmark og Lejerbo har indgået et strategisk forretningssamarbejde, som bl.a. indebærer udveksling af artikler.

15


Ejendomsfunktionærerne

TIL DEBAT I FOLKETINGET Hvis der er politisk vilje, kan ejendomsfunktionærerne se frem til at blive sidestillet med politifolk, socialrådgivere, buschauffører og andre folk i offentlig tjeneste, der er beskyttet af en skærpet strafferamme ved vold og trusler. Vold og trusler er mange steder hverdagen for ejendomsfunktionærerne. Lejerbo har sat det dårlige arbejdsmiljø på dagsordenen og fået Folketinget til at forholde sig til problemet. I foråret diskuterede de et nyt lovforslag, som endeligt skal færdigbehandles i den kommende folketingsperiode. Hvis lovforslaget går igennem, vil ejendomsfunktionærerne være dækket ind af straffelovens §§ 119 og 121, der slår fast, at vold og trusler mod en person i offentlig tjeneste kan straffes med helt op til 8 års fængsel. Baggrunden for lovforslaget er en undersøgelse fra 2006 i København, hvor 24 ud af 43 ejendomsfunktionærer svarede ja til, at de har oplevet alvorlige trusler. Forslagsstilleren i folketinget er Socialdemokraterne, der lægger

vægt på, at ejendomsfunktionærernes boligsociale opgaver er af væsentlig samfundsmæssig betydning og derfor bør give adgang til den skærpede strafferamme: ”Jeg mener, at reglerne skal ændres, så ejendomsfunktionærerne kan opnå samme retsstilling som fx politibetjente og socialrådgivere. Tiden er til at reglerne ændres. Det er faktisk det eneste, man kan gøre, hvis man vil vise dem den respekt, de fortjener,” udtaler socialdemokraternes retsordfører, Karen Hækkerup. Udover Socialdemokraterne har også Dansk Folkeparti støttet forslaget, mens venstrefløjen er mere forbeholden og hellere vil fokusere på forebyggelse end på straf. Regeringen er modstander af forslaget, da man ikke vil være med til at udvande de to paragraffer. - tk

16


17


Vi skal ikke blande os i det daglige arbejde, mener Rita Jensen.

18


HER STYRER VI TINGENE SELV Der skal være en tæt kontakt imellem de beboervalgte og ejendomsfunktionærerne, men afdelingsbestyrelsen skal ikke ind i rollen som arbejdsgiver. Afdelingsbestyrelsen kan godt have en mening om, hvornår græsset skal slås, men den må ikke blande sig i ejendomsfunktionærernes daglige arbejde og prioriteringer. Det mener organisationsbestyrelsesformand i Hadsund, Rita Jensen, der er glad for, at kontakten til ejendomsfunktionærerne kan gå via områdevarmemesteren i Hadsund-området. ”Det er ejendomsfunktionærerne og regionskontoret, der skal tage sig af det daglige arbejde med rengøring og vedligeholdelse. Når vi beboere skal inddrages, bør det ske på initiativ af ejendomsfunktionærerne. Som beboere kan vi komme med ønsker og forslag, men det skal ske på af-

delingsmøder, hvor også ejendomsfunktionærerne er til stede.” Sådan skitserer Rita Jensen det ideelle forhold imellem ejendomsfunktionærer og beboere. Rita mener, at det gode arbejdsmiljø også handler om gensidig tillid og evne til at løse opgaverne lokalt. ”Vi kender hinanden godt, men vi er ikke altid enige. Jeg tror, at vi får hverdagen til at fungere, fordi vi godt kan lide at være selvstyrende. Når vi har en opgave, så får vi den løst. Vi vil og kan godt selv, så jeg tror ikke, at regionskontoret bliver stresset på grund af os.”

Af Kim Tverskov

19


ÅBENT HUS I DOMICILET Den 17. august var der åbent hus i Lejerbos nye domicil i Valby. Med ca. 400 gæster, jazzmusik, isvogne og andet godt blev det til en rigtig hyggelig eftermiddag.

MÆRKEDAGE VINTERHAVE PÅ BLEGDAMSVEJ Der var fint besøg ved indvielsen af en ny vinterhave og computerrum i Lejerbos afdeling på Blegdamsvej fredag den 17. august. Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard og socialborgmester Mikkel Warming lagde vejen forbi og klippede den røde snor over sammen med formand Ole Rask. Ritt Bjerregaard lagde i sin tale vægt på, at Københavns Kommune kan lære af erfaringerne fra Lejerbo-afdelingen: ”I har vist, at det giver et godt sted at bo, når man blander beboere med forskellig baggrund og forskellige forudsætninger. Den model håber jeg, at vi kan bruge andre steder i byen.”

20

Det nye hus fik ord med på vejen af landsformand Bent Bundgaard, arkitekt Kasper Danielsen og administrerende direktør Palle Adamsen. Frederik Bøgeskov fra Brøndby fortalte om Lejerbos skiftende lokaliteter helt tilbage fra Vester Voldgade i 1944 og frem til Gl. Køge Landevej i dag.


MJØLNERPARKENS 20 ÅRS JUBILÆUM Den 1. september kunne Mjølnerparken i København holde 20 års jubilæum. Det blev en dag med taler, quizzer for både børn og voksne, ballonkunstner og masser af fest og farver. Blandt talerne var både folketingsmedlem Christine Antorini og socialborgmester Mikkel Warming. Afdelingsformand Mohammed Aslam kaldte i sin tale Mjølnerparken et dynamisk boligområde i en dynamisk by, hvor langt de fleste indbyggere er første- eller andengenerationsindvandrere.

FOTO: KIM LARSEN

MULTIHUS I HOLSTEBRO Den 9. september blev et nyt multihus indviet i Holstebro. Boligorganisationerne Lejerbo, Boligselskabet Holstebro og Boligselskabet Sct. Jørgen har i fællesskab opført et multihus på 600 m2 til en pris på 8 millioner kroner. Huset skal danne ramme om fodboldklub, hobbyværksted, mødefaciliteter, styrkecenter, integration osv. Multihuset opføres som led i gennemførelsen af en helhedsplan for omkring 1.000 boliger i ”Trekanten” i Holstebro.

INDVIELSE AF BOFÆLLESSKABER I STRUER Den 10. august var der forsinket indvielse af 2 seniorbofællesskaber i Struer. Forsinket, fordi lejerne faktisk allerede flyttede ind sidste efterår. Men nu blev det færdige resultat så vist frem for byens borgere og borgmester Martin Merrild ved en festlig indvielse. Bofællesskaberne blev opført i samarbejde med de kommende lejere. Det betød, at alle boligerne har været udlejet fra starten.

21


NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN 22

Der har været afholdt hovedbestyrelsesmøde den 28. juni og den 23. august 2007. Næste møde holdes den 25. september (efter redaktionens afslutning).

Hovedbestyrelsens demokratiudvalg

indtægter på byggesagshonorarer og merudgifter på konDemokratiudvalget arbejder pt på et forslag til en kommu- torhold og ekstraordinære udgifter. Samtidig har der været nikationskampagne. Kampagnen skal undersøge og støtte en forværring på 6,5 millioner kr. på kapitalforvaltningen på det lokale arbejde med at rekruttere nye beboerdemokrater grund af rentestigninger. Den samlede prognose for 2007 viser et forventet overskud ude i afdelingerne. på 7 millioner kr.

Møde med Bjarne Laustsen Landsformand Bent Bundgaard har afholdt møde med Byggeaktiviteten i Lejerbo Selvom byggeaktiviteten er nede på et markant lavere formanden for Socialdemokratiets boligudvalg, Bjarne niveau end tidligere, sker der dog en smule. I øjeblikket er Laustsen. Formålet med mødet var dels at få en konkret 179 boliger under opførelse. Det forventes, at de 136 vil blive dialog i gang, dels at skabe forståelse for de udfordringer, den almene boligsektor står over for. Det er planen at skabe afleveret inden udgangen af 2007. en lignende dialog med andre politikere med interesse for Det strategiske samarbejde det almene boligområde. Der har været afholdt seminar, hvor hovedbestyrelsesmedlemmer og direktioner fra FSB, Boligkontoret Danmark Ny initiativpris i Lejerbo Hovedbestyrelsen har besluttet at uddele en årlig initiativ- og Lejerbo deltog. På seminaret blev der taget hul på pris. Prisen skal gives til ekstraordinære initiativer inden for diskussionen om, hvor det strategiske samarbejde skal fx det boligsociale område eller beboerdemokratiet. Ideen bevæge sig hen. Drøftelserne pegede blandt andet i retning med prisen er at fremhæve, understøtte og inspirere til af, at vi skal se på, hvilke ønsker vi har til en fælles fremtid, nye tiltag i de lokale afdelinger og organisationer. Prisen hvilke økonomiske og kvalitetsmæssige fordele og ulemper uddeles for første gang ved landsrepræsentantskabsmødet et samarbejde giver os osv. Det arbejde skal styregrupi 2008. pen, som består af formandskaber og direktører, nu lægge konkrete planer for. Samtidig fortsætter de fyrtårns- og Halvårsregnskabet ledelsesprojekter, der er i gang i forskellige dele af adminiHovedbestyrelsen har taget halvårsregnskabet til efterstrationen. retning. Regnskabet viser pr. 30. juni et underskud på 4,8 millioner kr. mod et budgetteret overskud på 10,6 millioner kr. Resultatet skyldes i en forværring i driften på 8,9 millioner kr., der først og fremmest skyldes færre


DET SKRIVER MEDIERNE

Lejerbo og den almennyttige boligsektor er ofte i mediernes søgelys. Vi bringer her et lille udpluk af de historier, der har været siden sidste nummer af Lejlighedsvis. Du kan også løbende følge med på www.lejerbo.dk, hvor vi bringer referater fra omtalen i medierne. Jobindsats i Aalborg Øst får bred opbakning

Ghettoproblemer løses ikke gennem nedrivninger

Under overskriften ”Integration og beskæftigelse” er en række boligafdelinger gået sammen med Aalborg Kommune om at gøre noget for at bringe arbejdsløse ind på arbejdsmarkedet. Det skriver Nordjyske Stiftstidende den 13. september 2007.

At medierne kan se en historie i nedrivningen af boliger måtte en 3B boligafdeling i Kokkedal erkende. Det hjælper dog ikke noget at rive de kriminelles boliger ned, udtalte professor i bystudier, John Andersen, til DR P1 morgen den 24. august 2007.

Projektet har fået tilsagn fra Landsbyggefonden på 9,5 mio. kr., mens boligafdelingerne giver 4 mio. kr. blandt andet ved at lægge noget arbejdskraft.

I stedet mener han, at man skal gå direkte efter urostiftere, der skaber utryghed. Beboerne skal ind i et aktivt samarbejde med SSP-folk for at få området ind i en positiv proces. John Andersen fremhæver bl.a. Lejerbos boligafdeling i Mjølnerparken på Nørrebro som et godt eksempel på, hvordan man kan løse problemerne.

Et af tiltagene er at inddrage ejendomsfunktionærerne som ressourcepersoner, der skal skabe kontakten til arbejdsløse beboere.

Lejere bliver herre i eget hus En ændring i loven om almene boliger i 2005 har betydet, at langt flere vælger at indrette deres lejeboliger, præcist som de ønsker. Lejerbos administrerende direktør, Palle Adamsen fortæller om succesen til Politiken den 14. august 2007: ”Mange har lavet individuelle løft af boligen. Hos os er det overvejende de lidt ældre, midaldrende lejere, som benytter sig af råderetten. Selv om det er en succes, har vi behov for at kunne gøre det endnu mere attraktivt.”

Alment boligbyggeri vil stagnere Lommepenge til Lejerbos unge Terrormistænkte på Glasvej smides ud Lejerbo smider de terrormistænkte på Glasvej ud, da opbevaringen af sprængstof fortolkes som en overtrædelse af husordenen. ”Vi tager situationen meget alvorligt. Alt tyder på, at alle beboere i den evakuerede opgang var i overhængende livsfare. Ud over det var bygningen i fare. Det er vi selvfølgelig nødt til at reagere på af hensyn til beboernes tryghed,” siger forretningsfører for Lejerbo i København, Steffen Boel Jørgensen til Berlingske Tidende den 7. september 2007.

Hvad gør du, når unge mennesker begår kriminalitet? Du afleder opmærksomheden med lommepenge i bytte for en arbejdsindsats. Det er grundtanken i det projekt, som Lejerbo i Køge har fået penge til fra Landsbyggefonden. Dagbladet Køge fortæller den 10. august 2007, at projektet har fået tilsagn om tre mio. kr. mod en egenfinansiering fra boligafdelingen på 624.000 kr. Projektet vil løbe fra januar 2008 og frem til marts 2012, hvor de unge mennesker i bebyggelsen på Nyelandsvej skal deltage aktivt i indretningen af nogle fælles udendørsfaciliteter.

Byggeriet af almene boliger vil stagnere fuldstændigt. Det skrev Jyllands Posten den 16. august 2007. Sidste år blev der sat gang i byggeriet af 9.413 almene boliger. Indtil videre ligger tallet for 2007 på 163. Det er et fald på 98 pct. Problemet kan i sidste ende betyde, at folk med lave indkomster i højere grad bliver tvunget til at flytte fra de større byer, hvor grundpriserne er dyrere. - tk

23


Personaleinfo Personaleinfo Ejendomsfunktionærer: Tillykke til: • Ingolf H. Behrndt, afd. 57-0, Aalborg 60 år den 22. september 2007 • Kristian Jørgensen, afd. 131-0, Thisted 50 år den 23. september 2007 • Erik Frank Hansen, afd. 79-0 Holbæk 50 år den 25. september 2007 • Hans Christian Nielsen, afd. 37, Randers 60 år den 30. september 2007 • Niels Henriksen, afd. 333-0, Bjergsted 60 år den 18. oktober 2007 • Mii Jensen, afd. 270-0, København 60 år den 1. november 2007 • Lasse Karsten Hvid, afd. 204-0, København 60 år den 5. november 2007 • Finn Darwill Sørensen, afd. 603, BB 60 år den 16. november 2007 • Jane M. Schwencke , afd. 213-0, Kolding 50 år den 19. november 2007 • Vagn Preben Finne, afd. 329-0, Bornholm 60 år den 25. november 2007 • Henrik Laue Greisen, afd. 187-0, Rudersdal 10 års jubilæum den 1. september 2007 • Finn Jørgen Petersen, afd. 262-0, Hillerød 10 års jubilæum den 1. september 2007 • Bent Thorgaard Nielsen, afd. 499-0, Sejlflod 10 års jubilæum den 1. september 2007 • Anders Fousing, afd. 14-0, Vejle 10 års jubilæum den 16. september 2007 • Lars Erik Andersen, afd. 173-0, Rudersdal 25 års jubilæum den 1. oktober 2007 • Keld Verner Olsen, afd. 287-1, Sejlflod 10 års jubilæum den 1. oktober 2007 • Bent Svane, afd. 104-0, Randers 25 års jubilæum den 1. november 2007

Goddag til: • Henning Nielsen, gårdmand i afd. 161-0 m.fl., Aalborg pr. 1. juni 2007 • Lars Rasmussen, gårdmand i afd. 713-0, Randers pr. 1. juni 2007 • Morten Skov, gårdmand i afd, 270-0, København pr. 1. juni 2007 • Søren Andersen, gårdmand på deltid i afd. 543-1 m.fl., Frederikshavn pr. 1. juni 2007 • Kim Riis-Andersen, gårdmand i afd. 184-0, Hvidovre pr. 1. juli 2007 • Ricardo Espanhol, gårdmand i afd. 766-0, Køge pr. 1. juli 2007 • Kim Harris Rasmussen, gårdmand i afd. 47-0 m.fl. Sognegården pr. 1. juli 2007 • Hans-Erik Christensen, gårdmand i afd. 10-0 Høje Taastrup pr. 1. juli 2007 • Brian Elian Gessner Nielsen, gårdmand i afd. 21-0 m.fl., København pr. 1. juli 2007 • Bent Nielsen, gårdmand i afd. 41-0 m.fl., Horsens pr. 1. juli 2007 • Henning Thyren, gårdmand i afd. 601-0, Brøndby Boligselskab pr. 16. juli 2007

24

• Thomas Søgaard, gårdmand i afd. 2-0 og 44-0, Hvidovre pr. 23. juli 2007 • Jan Kristensen, varmemester i afd. 47-0 m.fl., Sognegården pr. 1. august 2007 • Steen Bøggild Hansen, gårdmand i afd, 18-0 m.fl., Nakskov pr. 15. august 2007 • Peter Damgaard Nielsen, gårdmand i afd, 154-0, Køge pr. 21. august 2007 • Lene Munthe, ungemedarbejder i afd. 128-0, København pr. 1. september 2007 til 31. december 2008 . • Brian Mattsson, varmemester i afd, 20-0 m.fl., Hvidovre pr. 1. september 2007 • Michael Pierri Enevoldsen, gårdmand i afd. 47-0 m.fl. Sognegården pr. 1. september 2007 • Jørgen Steen, varmemester i afd. 450-0, Frederiksberg pr. 1. september 2007 • Kenneth Monrad Pedersen, gårdmand i afd. 218-0+1 pr. 1. september 2007 • Jan Svendsen, gårdmand i afd. 814, Hillerød pr. 1. oktober 2007 • Hans Larsen, gårdmand i afd. 228-0 syd m.fl., Kolding pr. 1. oktober 2007 • Johnny Dan Hansen, gårdmand i afd. 56-0 m.fl., Rødovre pr. 1. oktober 2007 • Flemming Ljungstrøm, gårdmand i afd. 285-0, Køge pr. 1. oktober 2007 • Johnny Frank Hansen, varmemester i afd. 173-0, Rudersdal pr. 1. november 2007 • Kean Rasmussen, varmemester i afd. 51-0 m.fl. Hillerød pr. 1. november 2007 Farvel til: • Jimmy Palmhøj Jørgensen, gårdmand i afd. 240-0, København pr. 8. juni 2007 • Torben Bihlet, varmemester i afd. 47-0 m.fl. Sognegården pr. 15. juni 2007 • Karsten Fjellerad, ejendomsfunktionær i afd. 357-0 m.fl. Aalborg pr. 30. juni 2007 • Benny Heintz, gårdmand i afd. 4-0 m.fl. Hillerød pr. 12. juli 2007 • Henning Vendelbo, varmemester i afd. 450-0, Frederiksberg pr. 31. juli 2007 • Bent Pedersen, gårdmand i afd. 154-0, Køge pr. 10. august 2007 • Peter Rene Kristiansen, gårdmand i afd. 56-0 m.fl., Rødovre pr. 31. august 2007


• Nicolai Mortensen, varmemester i afd. 243-0, Farum pr. 31. august 2007 • Bettina Eriksen, gårdmand i afd. 605-0 m.fl., Brøndby Boligselskab pr. 31. august 2007 • Jens Konstantin Jensen, varmemester i afd. 51-0 m.fl., Hillerød pr. 31. august 2007 • Frits Christensen, varmemester i afd. 302-0 m.fl., Pandrup pr. 30. september 2007 • Maj-Brit Pedersen, afdelingsinspektør i afd. 24-0 m.fl., Frederiksværk pr. 30. september 2007 • Simon Justesen, varmemester i afd. 604-0, Brøndby Boligselskab, pr. 30. september 2007 • Poul Nielsen, varmemester i afd. 413-0, København pr. 30. september 2007 • Camilla Heidi Lübcke, gårdmand i afd. 606-0, Brøndby Boligselskab pr. 30. september 2007 • Hans Chr. Nielsen, ejendomsfunktionær i afd. 37-0, Randers pr. 30. september 2007 • Søren Julius Madsen, gårdmand i afd, 18-0 m.fl., Nakskov pr. 31. oktober 2007 • Paul Nielsen, gårdmand i afd. 107-0 m.fl., København pr. 31. oktober 2007 • Poul Knudsen, varmemester i afd. 603-0, Brøndby Boligselskab pr. 30. november 2007 • Bjarne K. Petersen, gårdmand i afd. 604-0, Brøndby Boligselskab pr. 30. november 2007 • Henning Tommy Larsen, gårdmand i afd. 150-0, København pr. 30. november 2007 • Peter Vigum Søgaard, gårdmand i afd. 41-0 m.fl. Horsens pr. 30. november 2007 • Lars E. Andersen, varmemester i afd. 173-0, Rudersdal pr. 14. december 2007

I nye job: • Henning Langhoff fra gårdmand i afd. 713-0, Aalborg til varmemester i afd. 13-0 m.fl. Randers pr. 1. juni 2007 • Ingolf H. Behrndt fra varmemester i afd. 57-0 m.fl. Aalborg til gårdmand i afd. 158-0, Aalborg • Carsten Vilhelmsen fra gårdmand i afd. 158-0, Aalborg til varmemester i afd. 713-0, Aalborg pr. 1. juni 2007 • Safet Brdarevic fra gårdmand i afd. 101-0 m.fl., Kolding til gårdmand i afd. 71-0, m.fl., Kolding pr. 1. oktober 2007 • John Rasmussen fra gårdmand i afd. 71-0, m.fl., Kolding til gårdmand i afd. 66-0 m.fl., Kolding • Michael Bilde fra gårdmand i afd. 184-0, Hvidovre til gårdmand i afd. 240-0, København • Peder Michael Poetzsch fra gårdmand i afd. 228-0 syd m.fl., Kolding til gårdmand i afd. 213-0 m.fl., Kolding

Administrative medarbejdere: Tillykke til: • Kurt Kristensen, forvaltningsgruppen Storkøbenhavn, 25 års jubilæum den 1. oktober 2007 • Hanne Hetland, sekretariatet 25 års jubilæum den 1. oktober 2007 Goddag til: • Terkel Kunding, kommunikationskonsulent fra 18. juni 2007 • Britt Møller, sagsbehandler i Udlejning Hovedstadsområdet fra 16. juli 2007 • Frank Nielsen, driftschef i Forvaltningsgruppen Storkøbenhavn fra 1. august 2007 • Charlotte Friis Skibby, sagsbehandler på regionskontoret i Kolding pr. 1. august 2007 • Nanna Nielsen, sagsbehandler i Udlejning Hovedstadsområdet fra 1. august 2007 • Liliana Rasmussen, kontorassistent på regionskontoret i Aalborg pr. 1. september 2007 • Heidi N. Jarum, phoner i call-centret på regionskontoret i Aalborg pr. 15. september 2007 • Joan Madsen, sagsbehandler på lokalkontoret i Randers pr. 1. oktober 2007. Farvel til: • Harry Louisson Hansen, kontorassistent i forbrugsafdelingen pr. 31. august 2007 • Peter Mols, økonomikonsulent i regnskabsafdelingen pr. 30. september 2007 • Pia Christiansen, forvaltningskonsulent, Forvaltningsgruppe København/Nordsjælland pr. 1. november september 2007

25


Kursusoversigt 2007 og 2008 Kursusoversigt LEDIGE PLADSER

NR.

KURSUS

DATO

STED

31

Arbejdet i organisationsbestyrelsen

26.-28. oktober

Radisson Hotel, Silkeborg

optaget

63

Markedsføring af boligafdelingen

27. oktober

Hornstrupcentret, Vejle

16

32

Grundkursus for nyansatte

30.-31. oktober

Sørup Herregaard, Ringsted

34

Fyraftensmøde

6. november

Hotel Hvide Hus, Aalborg

3

35

Brandbekæmpelse og sikkerhed

8. november

DBI, Hvidovre

2

36

Boligafdelingens daglige drift

13.-14. november

Golfhotel, Viborg

7

38

Livreddende 1. hjælp

20. november

DSB Kursuscenter, Østerport

12

30

Arbejdsmiljø for rengøringspersonale

22. november

Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26

18

39

Budget 2

23.-25. november

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

1

optaget

LEJERBO HJEMMESIDER - kursus nr. 2 og 31

Tid og sted

Deltagerkreds

D. 23. februar 2008 D. 1. november 2008 Lejerbos domicil, Gl. Køge Landevej 26, Valby

Alle beboervalgte – der stilles ikke krav om forudgående IT færdigheder

Indhold

Maksimalt 18 deltagere

Deltagerantal • Adgang til hjemmesiden – herunder om adgangskoder • Ændring af hjemmesiden – herunder om faste menupunkter, personlige indstillinger og hjemmeside – indstillinger • Indholdsmarkører • Editering af tekst – herunder kopiering af tekst fra Word, oprettelse af tekstside og oprettelse af indholdsside • Billeder og andre medier • Indsættelse af forskellige typer links • Tabeller og tabel – funktioner • Mail og kalender (Desk Now) – herunder om e-mail håndtering, om mail oversigt og kalender oversigt

26

Undervisere Terkel Kunding, Kommunikationskonsulent i Lejerbo og Tine Staun Petersen, Informationschef i Lejerbo Andet vedrørende kurset Kurset, som er et lørdagskursus, foregår i Lejerbos nye domicil, og her er pc´ere til rådighed. Hvis du har ideer/materiale vedrørende din egen afdelings hjemmeside, er det en god ide at medbringe det.


LEDIGE PLADSER

KURSUS

DATO

STED

1

Budget 1

1.-3. februar

Kursuscenter Klinten, Rødvig

25

2

Hjemmesidekursus

23. februar

Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, Valby

18

3

Besværlige kunder for ejd.funk.

27. februar

Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, Valby

20

4

Skriftlig formidling

1. marts

Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, Valby

18

5

Fraflytning og indflytning for ejd.funk.

3.-4. marts

Scandic Hotel, Hvidovre

25

6

Grundkursus for beboervalgte

7.-9. marts

Sørup Herregaard, Ringsted

25

7

Lejerbos servicemedarbejder

11.-12. marts

Sørup Herregaard, Ringsted

25

8

Afd.bestyrelsens daglige arbejde

28.-30. marts

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

25

9

Fyraftensmøde

2. april

Danhostel - Næstved Vandrerhjem

40

10

Tale- og præsentationsteknik

4.-6. april

Hotel Jacob Gade, Vejle

20

11

Grundkursus for nyansatte

9.-10. april

Scandic Hotel, Ringsted

35

12

Mini PC-kursus for beboervalgte

11.-13. april

Hornstrupcentret, Vejle

20

13

Mini PC-kursus for ejd.funk.

22. april + 29. april

Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, Valby

18

14

Fraflytning og råderet for beboervalgte

26.-27. april

Kursuscenter Klinten, Rødvig

25

15

Fyraftensmøde

20. maj

Hotel Hvide Hus, Aalborg

40

16

Personlig udvikling - kommunikation

23.-25. maj

Kursuscenter Klinten, Rødvig

25

17

Fyraftensmøde

28. maj

Pharmakon, Hillerød

25

18

Dirigentrollen og afdelingsmødet

5.-7. september

Hornstrupcentret, Vejle

25

19

Mini PC-kursus for ejd.funk.

10. sept. + 17. sept.

Hornstrupcentret, Vejle

20

20

Rum for liv

12.-14. september

Dansk Folkeferie, Middelfart

25

21

Fyraftensmøde

16. september

Scandic Regina Hotel, Herning

30

22

Præsentationsteknik og powerpoint

19.-21. september

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

20

23

Vinterbeskæring for ejd.funk.

23.-25. september

Kbh. Tekniske Skole, Glostrup

20

24

Skriftlig formidling

27. september

Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, Valby

18

25

Fraflytning og indflytning for ejd.funk.

1.-2. oktober

Scandic Hotel, Kolding

25

26

Budget 1

3.-5. oktober

Hornstrupcentret, Vejle

25

27

Fyraftensmøde

7. oktober

DSB Kursuscenter Østerport

35

28

Boligafdelingens daglige drift

21.-22. oktober

Sørup Herregaard, Ringsted

25

29

Grundkursus for beboervalgte

24.-26. oktober

Hornstrupcentret, Vejle

25

30

Grundkursus for nyansatte

29.-30. oktober

Sørup Herregaard, Ringsted

35

31

Hjemmesidekursus

1. november

Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, Valby

18

32

Lejerbos servicemedarbejder

4.-5. november

Hornstrupcentret, Vejle

25

33

Konference for gamle beboerdemokrater

7.-9. november

Hotel Hvide Hus, Køge

25

36

Mini PC-kursus for beboervalgte

14.-16. november

Kursuscenter Røsnæs, Kalundborg

20

35

Budget 2

28.-30. november

Hornstrupcentret, Vejle

25

Kurser for beboervalgte

Opdateret den 10. oktober 2007

NR.

Kurser for ejendomsfunktionærer

27


HJEMMESIDE MED 65.000 BOLIGER!

HJEMMESIDE Lejerbo har sammen med sine strategiske samarbejdspartnere, Boligkontoret Danmark og FSB, udviklet boligportalen www.findlejebolig.dk Portalen er helt unik. Både fordi flere boligselskaber er gået sammen om en fælles portal, og fordi man kan søge blandt hele 65.000 boliger. Se siden på adressen www.findlejebolig.dk

Lejlighedsvis udgives i 3.300 eksemplarer af: Ny adresse pr. 1. juni: Lejerbo - Gl. Køge Landevej 26 - postboks 304 - 2500 Valby - E-mail: kommunikation@lejerbo.dk Redaktion - Ansv. Palle Adamsen (Adm. direktør) - Tine Staun Petersen (kommunikationschef) - Terkel Kunding (kommunikationskonsulent) - Trine Askløf (Grafiker) Trykt af Eks-Skolens Trykkeri ApS

Lejlighedsvis september/oktober 2007  

Dette nummer af Lejlighedsvis har fokus på arbejdsmiljø, stress og medarbejdernes trivsel.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you