Page 1

çÜ…_Mæü 2 & l¯Œþ 2016

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2016 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

ÎÝë çÜ*_…_¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯éË™ø ´ër$ Mö™èþ¢ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…_¯èþ yìþ.í³. çßýãÏMìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ² Ððþ…Mø»ê Æ>Ðèþ#. G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ

¸ùsZ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ ç³NÇ~-Ðèþ$ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþO±‹Ü GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, } sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, D çÜ…_MæüÌZ õÜ…{©Äæý$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> ¿æý*ÝëÆ>°² ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ¯èþ² Mæü–íÙ, çÜ…Mæü˵ºË… Væü$Ç…_, ÐéÆæÿ$ Ýë…{糧éÄæý$Mæü…V> ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ Ðèþ_a¯èþ ÝëVæü$±sìý °ÆæÿÓçßý×ý Ñ«§é¯éË$, ÑçÜ¢ –™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$Ë Væü$Ç…_ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ™ðþÍÄæý$gôýõÜ… §æþ$Mæü$ ^óþç³sìýt¯èþ ѯèþ*™èþ² ç³…£éË Væü$Ç…_ Ò$Mæü$ çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² A…¨çÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ Ðóþ$Ðèþ$$ ^éÌê çÜ…™øíÙçÜ$¢¯é²…. ´ùçÙM>Ë ÌZç³… M>Ææÿ×ý…V> °ÝëÞÆæÿ…V> Ðèþ*ǯèþ ç³…r ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ †ÇW ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° A¯èþ²§é™èþË$ MæüÆæÿ¾¯èþ ÑË$ÐèþË$¯èþ² Ðèþ$sìýt° Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Ë„æü×êË$¯èþ² ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþMæü… ÐèþËÏ Ðèþ$sìýt ¿o†Mæü çÜÓÆæÿ*ç³… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé, B Ðèþ$sìýtMìü ÆæÿÝëÄæý$°Mæü… V> Ðóþ$ÌñýO¯èþ ç³#íÙt ËÀçÜ$¢…§æþ±, AÌê çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯èþ² ¯óþË ™èþÍÏ Ðèþ$*yæþ$ ç³…r M>ÌêË ´ër$ (ïÜf¯ŒþË$) ç³#çÙPË…V> ç³…rËMìü‡° A…¨çÜ$¢…§æþ° ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý (EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý) {´ë…™èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Vö{ÆðÿË Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ Ñ«§é¯èþ… Cç³µsìýMîü A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C…§æþ$MøçÜ… ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… {ç³Äñý*f¯èþ… MæüÍW…^óþ çÜçßýM>Ææÿ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å

A¯èþ$º…«§æþ… çÜàÄæý$…™ø ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. º$…§óþÌŒýQ…yŠþ {´ë…™èþ…ÌZ° JMæü _¯èþ² Mæü${V>Ðèþ$Ððþ$O¯èþ Æ>kÐèþÆŠÿÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ çÜÐèþ$íÙtV> {ç³Væü† »êr ç³rtyæþ…MøçÜ… MæüÐèþ$*Å°sîý ÆóÿyìþÄñý* çÜàÄæý$…™ø ^óþç³sìýt¯èþ Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý$V>£æþ çÜ*¹Ç¢§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ¨. ç³rt×ý {´ë…™éËMæü*, ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ A¯èþ$º…«§æþ »ê…«§æþÐéÅË$ E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ðèþ…sìý Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ E´ë«¨ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ GÌê ç³#ÆøVæü† Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a¯ø çÜÆ>ªÆŠÿ f¯èþMŠü íÜ…VŠü A¯èþ$¿æýÐéË$ Ðèþ$¯èþMæü$ çܵçÙt…V> ™ðþÍÄæý$gôýÝë¢Æÿ$$. CÌê…sìý Ýë°²íßý™èþÅ… ¯ðþËMö¯èþr… ÐèþËÏ ç³rt×ý {´ë…™èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…¨. Ò$ AÀ{´ëÄæý*Ë$ Ðèþ$¯èþ A…§æþÇMîü G…™ø AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþÑ. Ðésìý MøçÜ… Ðóþ$… Mæü*yé G…™ø BçÜMìü¢™ø G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$$. Ò$ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ GÐèþÆðÿO¯é D Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ ^èþ¨Ñ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨… ^éË° Ò$Ææÿ$ BÕçÜ$¢…sôý ÐéÇ ç³NÇ¢ _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$…yìþ. çÜ…™øçÙ…V> Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü Mæü*yé D Ðèèþ*ÅVæügñýO¯Œþ A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$$. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ (ïÙ‹³ ò³°²…VŠü)..........................................................................¼. }Ðóþ§æþ & ¼. }íßý™èþ Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ (ïÙ‹³ ò³°²…VŠü) Ý린Mæü…V> {ç³^éÆæÿ…ÌZ E¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$Mæü ¿æý*ÝëÆæÿ ç³ÇÆæÿ„æü×ý Ñ«§é¯èþ…. ç³Ôèý$´ùçÙMæü$Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜçßýMæüÇ…^èþ$Mæü$…r* ^óþç³sôýt D Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ Ñ«§é¯èþ… ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. §é§éç³# Ðèþ$Ææÿ$Væü$¯èþ ç³yìþ´ùÆÿ$$¯èþ D Ñ«§é¯èþ… Cç³µsìýMîü ™ðþË…V>×ýÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ç³…r^óþËMæü$ {´ë×ý§éÆÿ$$°V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™ø…¨.

¯èþVæüÆ>Ë™ø A¯èþ$º…«§æþ…...........................AÐèþ$¯Œþ ©‹³ íÜ…VŠü & {ç³×ýÐŒþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ÌZÏ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… (´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$) ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$Mæü iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY…. õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$, õ³§æþ ÐèþÆ>YËÌZ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZ´ë°² çÜÇ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ$ C¨ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ý뫧æþ¯èþ…V> {ç³Rêņ çÜ…´ë¨…_…¨. {V>Ò$×ý ´û[Ît °Æ>ÓçßýMæü$Ë$, ç³rt×ý {´ë…™èþ ...... Ý뫨…^èþyæþÐóþ$ ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ….

±sìý °ËÓ & çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®™èþ$Ë$.................... h.G‹Ü. E°²Mæü–çÙ~¯Œþ ¯éÄæý$ÆŠÿ Móü±Ë$ & ç³Ñ{™èþ »êÐèþ#Ë$, Ý÷Ææÿ…V>Ë$ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ±sìý °ËÓ ç³Çgêq¯é°Mìü Ðèþ$^èþ$a ™èþ$¯èþMæüË$, ÐðþO¯éyŠþ {´ë…™èþ…ÌZ° WÇf¯èþ {ç³fË$ ±sìý° ¿æý{§æþç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ 糧æþ®™èþ$Ë$ ÐéÇ Ðèþ$$…§æþ$ ^èþ*ç³#¯èþ$. Ô>ÔèýÓ™èþ…V> ±sìý °ËÓË™ø çÜÐèþ$–¨®V> E…yóþ iÐèþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ¯ðþOç³#×êÅ°² Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþÍÄæý$^óþÝë¢Æÿ$$....

Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù& {V>Ò$×ý çÜiÐèþ §æþ–ÔèýÅ…..........ÔóýÓ™é {ç³gê糆 & V>kË õÙMŠü õܧæþÅç³# 糯èþ$ËÌZ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯é˯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ… G糚yðþO¯é ò³§æþª çÜÐéÌôý. M>±, Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° º$…§óþÌŒý Q…yŠþ {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Mæü${V>Ðèþ$… Æ>fÐèþÆŠÿ ÐéçÜ$Ë$ MæüÐèþ$*Å°sîý ÆóÿyìþÄñý*¯èþ$ BçÜÆ>V> ^óþçÜ$Mæü$° A…§æþÇ çÜÐèþ$íÙt AÀÐèþ–¨®Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ ½f… ÐóþÔ>Ææÿ$. ÝëÐèþ*hMæü ÆóÿyìþÄñý* Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… çÜàÄæý$…™ø °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ...

¯óþË ™èþÍÏ ç³#íÙt & ºÄñý*^éÆŠÿ..........................gôý GÌê…Vø & Ñ. GÐŒþ$. MæüÆæÿ$×êMæüÆæÿ¯Œþ ç³^èþa° ^óþË™ø ¯óþË ™èþÍÏ MæüâæýMæüâæýÌêyéË…sôý AMæüPyìþ Ðèþ$sìýtÌZ ™èþW¯èþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ M>Ææÿ¾¯Œþ (MæüÆæÿ¾¯èþ…) ´ùçÙM>Ë$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ C…§æþ$MøçÜ… ºÄñý*^éÆŠÿ (¯èþËÏ Ðèþ$sìýt) ÐéyæþM>°² ç³È„ìü…_ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…^éÆæÿ$. Ðèþ$sìýtÌZ ºÄñý*^éÆŠÿ MæüËç³yæþ… §éÓÆ> ¿æý*ÝëÆæÿ… ¿o†Mæü…V>¯óþ M>Mæü, §é° ÆæÿÝëÄæý$°Mæü Ë„æü×êË$ Mæü*yé Væü×ý±Äæý$…V> ...

4 7 10 14 17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

3


Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ (ïÙ‹³ ò³°²…VŠü)

ç³…r ^óþËMæü$ {´ë×ý§éÆÿ$$° AÆÿ$$¯èþ D çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯èþ… B^èþÆæÿ×îýÄæý$…... E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt° ^óþ†ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯èþ²ç³šyæþ$ ¼. }Ðóþ§æþ & ¼. }íßý™èþ A¨ Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V> E…sôý Ðèþ$…_ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ¯óþËV> ¿êÑÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ (ïÙ‹³ ò³°²…VŠü) Ý린Mæü…V> {ç³^éÆæÿ…ÌZ E¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$Mæü ¿æý*ÝëÆæÿ ç³ÇÆæÿ„æü×ý Ñ«§é¯èþ…. ç³Ôèý$´ùçÙMæü$Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜçßýMæüÇ…^èþ$Mæü$…r* ^óþç³sôýt D Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ Ñ«§é¯èþ… ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. §é§éç³# Ðèþ$Ææÿ$Væü$¯èþ ç³yìþ´ùÆÿ$$¯èþ D Ñ«§é¯èþ… Cç³µsìýMîü ™ðþË…V>×ýÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ç³…r^óþËMæü$ {´ë×ý§éÆÿ$$°V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™ø…¨.

go

4

Í EÝëïŒþ Ýëòßý»Œý 55 H…yæþÏ ÆðÿO™èþ¯èþ². B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏ §óþÐèþ¯èþMö…yæþ BÄæý$¯èþ çÜÓ{V>Ðèþ$…. BÄæý$¯èþMæü$ 7 GMæüÆ>Ë ´÷Ë… E…¨. A…§æþ$ÌZ 4 GMæüÆ>ËMæü$ ÝëVæü$±sìý Ðèþç܆ E…yæþV>, Ñ$Wͯèþ ¿æý*Ñ$ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþÐðþ$O¯èþ¨. CÑM>Mæü, BÄæý$¯èþMæü$ f™èþ Gyæþ$Ï, 3 Vóü§æþË$, 4 Vö{ÆðÿË$, 2 Møâæý$Ï E¯é²Æÿ$$. BÄæý$¯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ iÐèþ¯èþ E´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY…V> D yðþÆÿ$$È E™éµ§æþ¯èþ °Ë$Ýù¢…¨. EÝëïŒþ Ýëòßý»ŒýMæü$ ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ç³…rË$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… Ò$§æþ BçÜMìü¢ GMæü$PÐèþ. BÄæý$¯èþ Ðèþ*rÌZϯóþ ^ðþ´ëµË…sôý, ""糆¢ GWÍ, Ñ$Ææÿç³ GWÍ, òܯèþVæü GWÍ ÐèþËÏ BMæü$Æ>Í ¿æý*Ñ$Mìü ºË… ÐèþçÜ$¢…¨'' ç³…r¯èþ$ MøíÜÐóþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ñ$WÌôý §æþ$º$¾, Væüyìþz Ðèþ…sìý ÐèþÅÆæÿ¦ç³§éÆ>¦Ë$ Mæü$ãÏ Õ¤ËÐðþ$O´ùÆÿ$$ ¯óþËÌZ¯óþ MæüÍíÜ´ù™éÆÿ$$. Òsìý ÐèþËÏ Mæü*yé ¯óþËÌZ° Ðèþ$sìýt Ðèþ$Ç…™èþ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÆæÿ¦ç³§éÆ>¦Ë M>Ææÿ×ý…V> MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯éË$ M>…ò³ÏMŠüÞ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü…™ø Ðèþ^óþa çœÍ™éË™ø çÜÐèþ*¯èþ…V> E…sêÄæý$° BÄæý$¯èþ A…sêÆæÿ$. ^èþ$r$tç³MæüPË E…yóþ C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë Ðèþ*¨ÇV>¯óþ EÝëïŒþ Mæü*yé ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ° ¿æý*ÝëÆ>°² ™èþ¯èþMæü$ ™é¯èþ$V>¯óþ A…^èþ¯é ÐóþÄæý$VæüËyæþ$. ÐéâæýÏMìü D ÑçÙÄæý$…ÌZ Mö°² º…yæþVæü$Ææÿ$¢Ë$¯é²Æÿ$$ A¯óþMæü…sôý ÐéÇMìü A¯èþ$¿æýÐèþç³NÆæÿÓMæü…V> ¿æý*ÝëÆ>°² ÌñýMìüP…^óþ ç³Çgêq¯èþ… ™èþW¯èþ…™èþ E¯èþ²§æþ° ^ðþ´ëµÍ. Ðèþ$sìýt° ^èþ*yæþV>¯óþ MæüÍVóü A¯èþ$¿æý*†, Ðèþ$sìýtÆæÿ…Væü$, Ææÿ*ç³… ^èþ*yæþV>¯óþ JMæü AÐèþV>çßý¯èþ ÐèþçÜ$¢…¨. Ðèþ$sìýt° ^óþ†™ø ™éMìü¯èþ糚yæþ$ ÐéÇMìü B ÑçÙÄæý$…ÌZ JMæü çܵçÙtÐðþ$O¯èþ A¯èþ$¿æý*† MæüË$Væü$™èþ$…¨. Ðér°²sìý° B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ^óþËÌZ Ðèþ$sìýtMìü E¯èþ² ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ÔèýMìü¢° A…^èþ¯é ÐóþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$.

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

A§óþ ¿æý*ÝëÆæÿ… ™èþWY´ùÆÿ$$ E¯èþ² ¯óþËÌZÏ Ðèþ$sìýt° §æþ$°²¯èþ糚yæþ$ Ðèþ$sìýt E…yæþË$ E…yæþË$V> ÐèþçÜ$¢…¨. B E…yæþË$ ÑÇW´ùÆÿ$$¯é, Ðèþ§æþ$Ë$V> Ñyìþ´ùÆÿ$$¯é AMæüPyìþ ¯óþË ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… M>§æþ° ™ðþË$çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. G…§æþ$Mæü…sôý ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ñ$° §æþ$°²¯èþ糚yæþ$ Mæü*yé Ðèþ$sìýt E…yæþË$V>¯óþ Ðèþ_a¯é A¨ A…™èþ ™óþÍMæüV> Ñyìþ´ù§æþ$. _†Mìü´ù§æþ$. CÑM>Mæü, AMæüPyìþ Ðèþ$sìýtÌZ ò³ÇVóü Mö°² ÆæÿM>Ë Ððþ$$MæüP˯èþ$ ºsìýt Mæü*yé ÐéÆæÿ$ JMæü AÀ{´ëÄæý*°Mìü Æ>VæüË$Væü$™éÆæÿ$. ™èþ$…Væü, ò³§æþª Væü$×ýMæü, gŸ¯èþ² BMæü$Ë Væüyìþz Ðèþ…sìýÑ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ AMæüPyìþ ¿æý*Ñ$ A°² Ñ«§éË$V> ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ§óþ¯èþ° °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. A§óþ E糚 Væüyìþz, º* AÐèþ$à Væüyìþz, º…Mæü Væüyìþz Ðèþ…sìýÑ ¿æý*ÝëÆæÿ… A…™èþV> Ìôý§æþ¯óþ…§æþ$Mæü$ °§æþÆæÿدèþ…. EÝëïŒþ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ¿æý*ÝëÆæÿ Ææÿ„æü×ý 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇÝë¢yæþ$. AÐèþ±² Mæü*yé {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯éÌôý. AÌê…sìý ÐésìýÌZ Mö°² òÜyæþ$Ðèþ# ^óþÄæý$$r (summer ploughings), Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ Ìôý§é VöÆæÿ$Ï Bç³yæþ… (ïÙ‹³ ò³°²…VŠü), ç³Ôèý$Ðèþ#Ë GÆæÿ$Ðèþ#, BMæü$Ë Ææÿ*ç³…ÌZ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…^óþ E§óþªÔèý…™ø ÐóþÆæÿ$ òܯèþV> ÝëVæü$ (GWÍ) ^óþç³rtyæþ…, ç³…rË ÐðþOÑ«§æþÅ… A…sôý ç³…r Ðèþ*ǵyìþ, Ðèþ*W §æþ$¯èþ²r… A…sôý ^óþËÌZÏ Ñ$WÍ E¯èþ² ç³…r ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ AÌêVóü E…_ Ðèþ$yìþ §æþ$¯èþ²yæþ…, ÆæÿMæüÆæÿM>Ë ç³…rË$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§é Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË Ñ«§é¯èþ…, ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþõÜ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ BMæü$Ë$ AËÐèþ$$Ë$ Ðèþ…sìýÑ ÐóþíÜ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ÐèþÇ Ðèþ$yìþÌZ BMæü$Ë$ ™öMìüPyìþ Ðèþ…sìýÑ Ðèþ$$QÅ…V> ^ðþ糚MøÐéÍ. CÑ ^éËÐèþ¯èþ²r$Ï ç³…¨ Ðèþ$ËÐèþ$*{™éË$ õÜMæüÇ…_ §é°ÌZ Ðóþç³ MóüMŠü¯èþ$ MæüÍí³ E…yæþË$V> ^èþ$sìýt Ðèþ$yæþ$»êÆÿ$$Mìü çÜÒ$ç³…ÌZ E…^èþ$™éÆæÿ$. Ðèþ$yæþ$»êÆÿ$$ A…sôý JMøP ´ëÏsŒý ´÷Ë…ÌZMìü ±Ææÿ$ {ç³Ðèþíßý…^óþ {´ëÆæÿ…¿æý çܦ˅. AÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ¿æý*ÝëÆæÿ… Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™èþ$…¨. Mö°² ÆæÿM>Ë {MìüÑ$MîürM>˯èþ$ °Äæý$…{†…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Òr°²sìýÌZ¯èþ* Ðèþ$sìýt ™öMìüPyìþ Ñ«§é¯é¯óþ² EÝëïŒþ GMæü$PÐèþV> Eç³Äñý*WÝë¢yæþ$.

Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ (ïÙ‹³ ò³°²…VŠü) ç³Ôèý$´ùçÙMæü$Ë$, ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ MæüÍíÜ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜçßýM>Ææÿ… Ææÿ*ç³…ÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³yæþ$™èþ$…sêÆæÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V>


D Ñ«§é¯é°² ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ, l¯Œþ Ðèþ*ÝëË Ðèþ$«§æþÅ ç³NÇ¢^óþÝë¢Ææÿ$. Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$Ë™ø´ër$ ÝëVæü$±sìý Ðèþç܆ E¯èþ² ¯óþËÌZÏ Mæü*yé Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. EÝëïŒþ AÀ{´ëÄæý$… {ç³M>Ææÿ…, §óþÐèþ¯Œþ Mö…yæþ {V>Ðèþ$…ÌZ° Ððþ$$™èþ¢… 400 GMæüÆ>ÌZÏ Mæü±çÜ… 25 Ô>™èþ… {糆 Hsê D Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> JMæü Ðèþ$…§æþÌZ ÐðþÆÿ$$Å ¯èþ$…_ 4000 ÐèþÆæÿMæü$ Vö{ÆðÿË$ E…sêÆÿ$$. ÐésìýÌZ 糨 糨õßý¯èþ$ Ðèþ$…¨Mìü ^ðþ…¨¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ E…yæþÐèþ^èþ$a. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ÝëÄæý$…M>Ë… 6 Væü…rË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {´ëÆæÿ…ÀÝë¢Ææÿ$. `Mæüsìý ç³yóþ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$…§æþ¯èþ$ JMæü ^øsìýMìü ^óþÆæÿ$Ýë¢Ææÿ$. Ðèþ$È _¯èþ² Vö{Æðÿ í³ËÏ˯èþ$ Ðésìý° Ðésìý ™èþËÏË Ððþ…r¯óþ E…^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. A°² ÆæÿM>Ë ¯óþËÌZϯèþ$ C¨ ^óþç³rtÐèþ^èþ$a. CÌê Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ¯óþ˯èþ$ ^èþ§æþ$¯èþ$ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ B ´÷Ë…ÌZ HÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ç³…r˯ðþO¯é ÝëVæü$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. §óþÐèþ¯Œþ Mö…yæþ {V>Ðèþ$…ÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ÐóþÆæÿ$ òܯèþVæü ÝëVæü$ ^óþÝë¢Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý ¯óþËÌZÏ ÝëVæü$ ^óþíܯèþ ç³…r™ø ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ CÌê Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$¯èþ ¯óþËÌZÏ ç³…yìþ¯èþ ÐóþÆæÿ$ òܯèþVæü ç³…r ^èþ*yæþyé°Mìü À¯èþ²…V> E…r$…¨. ""yìþHï³Mìü G…™èþ ç³ÐèþÆæÿ$…r$…§ø Vö{ÆðÿË GÆæÿ$Ðèþ#Mæü$ Mæü*yé A…™èþ ¼{Ææÿ$¯èþ A…¨çÜ$¢…¨'' A…sêÆæÿ$ EÝëïŒþ. Vö{ÆðÿË GÆæÿ$Ðèþ# Eç³Äñý*W…_¯èþ ¯óþËÌZ ¨Væü$ºyìþ GMæüÆ>Mæü$ 25 ¯èþ$…_ 30 »êÅVæü$Ë ÐèþÆæÿMæü$ E…r$…¨. A§óþ Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ ¯óþËÌZÏ AÆÿ$$™óþ ¨Væü$ºyìþ 15 ¯èþ$…_ 20 »êÅVæü$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. D A¯èþ$¿æýÐéË ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² ´ëu>˯èþ$ EÝëïŒþ D Ñ«§æþ…V> ÑÐèþÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. "" Vö{ÆðÿË GÆæÿ$Ðèþ#™ø ´ër$ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ Mæü*yé Eç³Äñý*W…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ÐóþÆæÿ$ òܯèþVæü Væü$™èþ$¢Ë ºÆæÿ$Ðèþ# A«¨Mæü…V> E…r$…¨.'' ¿æý*Ñ$ çÜÓÆæÿ*´ë°², çÜÓ¿êÐé°² Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ…ÌZ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Vö{ÆðÿË GÆæÿ$Ðèþ# {ç³Äñý*f¯é˯èþ$, Eç³Äñý*V>˯èþ$ BÄæý$¯èþ ÑÐèþÇçÜ*¢ ""™èþ$ÐèþÓ ^óþ¯èþ$ÌZ Bí³™óþ Vö{ÆðÿË$ ™öMìüP ¿æý*Ñ$ ¼Væü$ÐöçÜ¢¨. ÐèþÆæÿÛ…ÌZ Mæü*yé Bí³™óþ ÐóþÆæÿ$ ç³#Ææÿ$Væü$ Möyæþ¢¨.'' ÐóþÆæÿ$ ç³#Ææÿ$Væü$ Vö{ÆðÿË Ðèþ$*{™èþ… {糿êÐèþ…™ø ^èþ_a´ù™èþ¨. ™èþ$ÐèþÓ (Ððþ$™èþ¢sìý) ¯óþËÌZÏ Vö{ÆðÿË GÆæÿ$Ðèþ# ™èþÆæÿ$Ðé™èþ _Mæü$Pyæþ$ (àÆŠÿÞ

¿æý*ÝëÆæÿ… AMæüPyìþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ò³ÇVóü Væüyìþz B«§éÆæÿ…V> °Æ>®Ææÿ×ý AÐèþ#™èþ$…¨. ™èþ$…Væü, ò³§æþª Væü$×ýMæü, gŸ¯èþ² BMæü$Ë Væüyìþz Ðèþ…sìýÑ ¿æý*ÝëÆ>°Mìü çÜ*_MæüË$V> E…sêÆÿ$$. A§óþ E糚 Væüyìþz, º* AÐèþ$à Væüyìþz, º…Mæü Væüyìþz Ðèþ…sìýÑ AMæüPyìþ ¯óþËË$ A…™èþ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþÑ M>Ðèþ° çÜ*_Ýë¢Æÿ$$.

{V>ÐŒþ$) ç³…yìþõÜ¢ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ çÜÐèþ$–¨®V> Ðóþ$™èþ ËÀçÜ$¢…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ MóüÐèþË… W…fË$ ¯ésìý™óþ ^éË$. HÆæÿ$Ðóþ™èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. AÆÿ$$¯é Mæü*yé Ðèþ*Mæü$ 5 MìüÓ…sêâæýÏ ÐèþÆæÿMæü* «§é¯èþÅ… ÐèþçÜ$¢…§æþ… r$¯é²Æ>Äæý$¯èþ.

Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ Jyæþ…ºyìþMæü D Ñ«§æþ…V> ™èþÐèþ$ ç³…r ^óþ˯èþ$ ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Vö{ÆðÿË Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë çÜçßýM>Ææÿ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ²…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé ™èþÐèþ$Mæü$ ™ø_¯èþ Ñ«§æþ…V> ç³Ôèý$ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ ™øyéµr$ Ìôý§é ç³ÇàÆæÿ… A…¨Ýë¢Ææÿ$. A¨ ¯èþVæü§æþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ M>Ðèþ^èþ$a. Ìôý§é ÐèþçÜ$¢ Ææÿ*ç³…ÌZ M>Ðèþ^èþ$a. Ìôý§é Æðÿ…yæþ$ Ñ«§éË$V> M>Ðèþ^èþ$a. Ðèþ$$QÅ…V> ÆðÿO™èþ¯èþ² ç³Ôèý$ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ A™èþ° ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ´ùçÙ×ýMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ ÆøkMæü$ Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï A…¨Ýë¢Ææÿ$. E§æþÄæý$… 20 MìüÌZË Mö{Ææÿ˯èþ$ (¸ëMŠüÞ sñýÆÿ$$ÌŒý), _…™èþç³…yæþ$ ç³#Ë$çÜ$ (^èþsîý²) A…¨Ýë¢Ææÿ$. ÝëÄæý$…M>Ë… Ðóþâæý ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ Mæü$MæüPË BMæüÍ ¡ÆæÿaÐèþËíÜ E…r$…¨ Mæü¯èþ$Mæü Mö…™èþ A§æþ¯èþ…V> A…¨Ýë¢Ææÿ$. Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéÆæÿ$ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² Mæü$MæüPË$ ÐésìýMìü M>ç³ÌêV> E…sêÆÿ$$. §é§éç³# MìüÌZÒ$rÆæÿ$ ÐéÅçÜ…ÌZ Mæü$MæüPË$ °çœ* ÐóþíÜ E…^èþ$™éÆÿ$$. AÑ Ñ$Wͯèþ Vö{ÆðÿË™ø ´ësôý MæüÍíÜ iÑçÜ*¢ E…sêÆÿ$$. ÐésìýMìü ¯èþMæüP˯èþ$, ™øyóþâæýϯèþ$, GË$Mæü˯èþ$ ^èþ…ç³yæþ…ÌZ {ç³™óþÅMæü Õ„æü×ý C_a E…sêÆæÿ$. GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ Vö{ÆðÿË$ E¯èþ² Äæý$fÐèþ*° ç³Ôèý$Ðèþ#Ë M>ç³Ç° Mæü*yé HÆ>µr$ ^óþçÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…¨. A¨ Mæü*yé MóüÐèþË… JMæüP ¯ðþË ÆøkË ÐèþÅÐèþ«¨Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$. G…§æþ$Mæü…sôý Ñ$Wͯèþ 11 ¯ðþËË$ A™èþyìþ Vö{Æðÿ˯èþ$ ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZÏ Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ MøçÜ… ¡çÜ$Mðüãϯèþ ÆðÿO™èþ$Ìôý A…§æþ$MæüÄôý$Å QÆæÿ$a¯èþ$ ¿æýÇ…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨.

Vö{ÆðÿË ™öMæü$Pyæþ$ & {ç³Äñý*f¯éË$, Cº¾…§æþ$Ë$ & CÌê Vö{ÆðÿË ™öMæü$Pyæþ$ Ñ«§é¯èþ… ÐèþËÏ Ðèþ$sìýt Ðèþ$Ç…™èþ ÝëÆæÿÐèþ… ™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ðésìý Ðèþ$ËÐèþ$*{™éË M>Ææÿ×ý…V> 10 ÆæÿM>Ë BÆ>Y°fÐŒþ$Þ Ðèþ$sìýtMìü ËÀÝë¢Æÿ$$. Ðésìý M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$sìýt Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V> ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. & ´÷Ë…ÌZ° ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ VæüyìþzV>§æþ… Ðèþ…sìý AMæüPÆæÿÌôý° Ððþ$$MæüPË$ HÇÐóþ™èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. AMæüPyæþMæüPyæþ E…yìþ´ùÄôý$ Mö¨ª´ësìý GM>íÜÄæý* ™èþÆæÿà Væüyìþz Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ$WÍ E…r$…¨. §é°° ™óþÍMæüV>¯óþ ¡õÜÄæý$Ðèþ^èþ$a. & „>Ææÿ Væü$×ý… A«¨Mæü…V> E¯èþ² ¯óþË˯èþ$ Vö{ÆðÿË$ ™óþÍMæüV>¯óþ Væü$Ç¢…^èþVæüËÐèþ#. B M>Ææÿ×ý…V> AÌê…sìý ^ørÏ AÑ Ðèþ$*{™èþ ÑçÜÆæÿj¯èþ ^óþÝë¢Æÿ$$. çœÍ™èþ…V> B „>Ææÿ Væü$×ý… ºËïßý¯èþÐðþ$O´ù™èþ$…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

5


& õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë MøçÜ… ò³ÆæÿsZÏ ò³…^óþ íßý½Mæü‹Ü VæüyìþzMìü ™øyæþ$ CÌê Vö{ÆðÿË Ðèþ$ËÐèþ$*{™éË$ ´÷Ìê°² ™èþyæþç³yæþ… §éÓÆ> ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r Ðèþ…yæþyæþ… ^éÌê ™óþÍMæü. A…sôý ™óþÍMæüV> ç³^èþ¯èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ðésìý° Ðèþ…yóþ…§æþ$Mæü$ BÆÿ$$ÌŒý ÐéyæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. Ææÿ$_MæüÆæÿ…V> E…r$…¨. D Ðèþ$…_ Ë„æü×êË$ ÆæÿÝëÄæý$¯éË™ø ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r ¨Væü$ºyìþÌZ Mæü°í³…^èþÐèþ#. & Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ ´÷Ë…ÌZ ç³…yìþ…_¯èþ «§é¯èþÅ… GMæü$PÐèþ ™èþ*Mæü… ™èþ*Væü$™éÆÿ$$. & D Ñ«§æþ…V> ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^óþÄæý$Mæü$…yé E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…rMæü$, ÆæÿÝëÄæý$¯éË™ø ç³…yìþ…_¯èþ ç³…rMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ^éÌê çܵçÙtÐðþ$O¯èþ ™óþyé˯èþ$ Ðèþ$¯èþ… ™óþÍMæüV>¯óþ Væü$Ç¢…^èþÐèþ^èþ$a. CÌê Vö{Æðÿ˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ Ðèþ$sìýt ™öMæü$Pyæþ$ ^óþÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$a Ý뫧éÆæÿ×ý…V> GMæüÆ>Mæü$ Ææÿ*.1000 & Ææÿ*.1200 Ðèþ$«§æþÅ E…r$…¨. ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø´ër$ ç³Ôèý$´ùçÙMæü$ËMæü$ Æðÿyîþ M>Å‹ÙV> AÑ Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. G…§æþ$Mæü…sôý G糚yæþ$ ¯èþVæü§æþ$ M>Ðé˯èþ$Mæü$…sôý A糚yæþ$ Ðésìý° AÑ$ÃÐóþÄæý$Ðèþ^èþ$a. Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü… {ç³Äñý*f¯éË Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*,

6

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

EÝëïŒþ CÌê A…sêÆæÿ$. ""糨 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ E…yóþ© JMæüsôý. ¯èþË¿ñýO Vö{ÆðÿË$…yóþ© JMæüsôý'. Ñ«§é¯èþ °Æóÿ~™èþË$ D ÑçÙÄæý*°² §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° CÌê…sìý çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯é˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° EÝëïŒþ A…r$¯é²Ææÿ$. B. SRIVEDHA STUDENT - BA Journalism & Mass Communications (2nd Year), St. Francis Women College, Begumpet, Hyderabad, Telangana. Email : veda_baswapoor@yahoo.com

B. SRIHITHA BA (Honours) Economics (1st Year) Lady Sriram Women College University of New Delhi, New Delhi. Email : bsrihithareddy@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2015.


¯è´û[þÎVæt üç³Æ>Ë™ø A¯è þ $º…« § æ þ … Ç{ÔèýÐèþ$ & JMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ… AÐèþ$¯Œþ ©‹³ íÜ…VŠü & {ç³×ýÐŒþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ÌZÏ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… (´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$) ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$Mæü iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY…. õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$, õ³§æþ ÐèþÆ>YËÌZ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZ´ë°² çÜÇ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ$ C¨ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ý뫧æþ¯èþ…V> {ç³Rêņ çÜ…´ë¨…_…¨. {V>Ò$×ý ´û[Ît °Æ>ÓçßýMæü$Ë$, ç³rt×ý {´ë…™èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ °ËMæüyðþO¯èþ çÜ™èþÞ…º…«§é˯èþ$ Ý뫨…^èþyæþÐóþ$ ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ….

çÜ

Æ>ªÆŠÿ f¯èþMŠü íÜ…VŠü fÐèþ$$à hÌêÏÌZ° Ææÿ×ý½ÆŠÿ íÜ…VŠü ç³#Æ> ™éË*M> ™é…yé A¯óþ Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ýë§é Mæü$r$…½Mæü$yæþ$. fÐèþ$$Ã, M>ÖÓÆŠÿ Æ>çÙ‰ ç³Ôèý$ çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü Ô>Q °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Æðÿ…yæþ$ÐéÆ>Ë Õ„æü×ýÌZ BÄæý$¯èþ ´û[Ît ¸ëÆæÿÐŒþ$ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ AËÐèþÆæÿ^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. çÜ$Õ„ìü™èþ$yðþO¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 1991ÌZ Ææÿ*.1.25 Ë„æüË ò³r$tºyìþ™ø 8000 Møyìþ í³ËÏË™ø MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. BÄæý$¯èþ ¯ðþËMö͵¯èþ MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$ ™èþ*Ææÿ$µ&ç³yæþÐèþ$ÆæÿË$V> A°² çܧæþ$´ëÄæý*Ë™ø HÆ>µsñýO E…r$…¨. MøâæýÏ ò³…ç³M>°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² Ýë…Móü†Mæü {ç³Ðèþ*×êËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> E…r$…¨. AÌê…sìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ °ÆæÿÓíßý…^óþ MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$ A°² Ñ«§éË$V> Ìê¿æýÝësìý ÐéÅ´ëÆ>°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> E…r$…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ ´÷Ææÿ$Væü$¯èþ E¯èþ² ç³…g껌ý, çßýÆ>ůéË ¯èþ$…_ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜÐéyæþ$. ÐésìýMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ §é×ê¯èþ$ ç³…g껌ý ¯èþ$…_ ™ðþí³µ…^óþÐéyæþ$. ™é¯èþ$ ò³…^óþ Møyìþí³ËÏËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^óþÐéyæþ$. ÐésìýÌZ Ððþ$$§æþsìý¨ 糨ÆøkË´ër$ A…¨…^óþ ™öÍ §æþÔèý BàÆæÿ…. Æðÿ…yø §æþÔèýÌZ 23 ÆøkË´ër$, Ðèþ$*yø¨ BQÆæÿ$¨ _ÐèþÇ ÆøkÌZÏ A…¨…^óþÐéyæþ$. CMæü ÐéÅMîüÞ¯èþÏMìü çÜ…º…«¨…_ {»êÆÿ$$ËÆŠÿÞMìü °ÆóÿªÕ…_¯èþ çÜÐèþ$Äæý$´ë˯èþ¯èþ$ °MæüP_aV> ´ësìýÝë¢yæþ$. ò³…ç³M>°Mìü E§óþªÕ…_¯èþ Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ ™èþ¯èþ òÙyæþ$zÌZ°Mìü çÜÇV> Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ E¯èþ² Ðésìý¯óþ õÜMæüÇÝë¢yæþ$. JMæüÝëÇ ç³„æü$˯èþ$ AÑ$ÃÐóþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ òÙyæþϯèþ$ ç³NÇ¢V> ÐéÅ«¨M>ÆæÿMæü {MìüÐèþ$$Ë ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ Ææÿ„æü×ý MæüÍW…^óþÌê Ôèý${¿æýç³Ææÿ$Ýë¢yæþ$.

çÜ™èþÞ…º…«§éË$ çÜ$íܦÆæÿ™èþMæü$ {´ë†ç³¨Mæü çÜÆ>ªÆŠÿ f¯èþMŠüíÜ…VŠü ™èþ¯èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$¯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² 糄>Ë™ø¯èþ$ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ™èþÞ…º…

™èþ¯èþ MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$ÌZ çÜÆ>ªÆŠÿ f¯èþMŠü íÜ…VŠü

«§é˯èþ$ ¯ðþËMöË$µMæü$¯óþÐéyæþ$. A§óþ A™èþ° ç³#ÆøVæü†Mìü ™øyæþµyìþ…¨. ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>Ú‰ëËÌZ° C™èþÆæÿ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë™ø¯èþ$, ÐðþO§æþÅ °ç³#×ý$Ë™ø¯èþ$, Ðóþ$™èþ ™èþÄæý*ȧéÆæÿ$Ë™ø¯èþ$, §é×ê çÜÆæÿçœÆ>§éÆæÿ$Ë™ø¯èþ$, Ðèþ$…§æþ$Ë$ A…¨…^óþ çÜ…çܦ˙ø¯èþ$, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ çÜÆæÿçœÆ>^óþõÜÐéÇ™ø¯èþ$, ™èþ¯èþ ç³ÇçÜÆæÿ {´ë…™éËÌZ° C™èþÆæÿ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë™ø¯èþ$ BÄæý$¯èþMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…º…«§éË$ E…yóþÑ. A…™óþM>Mæü, Ý린Mæü…V> E…yóþ ç³Ôèý$çÜ…ÐèþÆæÿ¦Mæü Ô>Q A«¨M>Ç, ´û[Ît ÑçÜ¢Ææÿ×ý A«¨M>Ç ¯èþ$…_ °™èþÅ… çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ ¡çÜ$Mæü$…r* E…sêyæþ$. Ðéâæýϯèþ$ BÄæý$¯èþ ¯ðþËMæü$ JMæüPÝëÇ AÆÿ$$¯é ™èþç³µ°çÜÇV> MæüÍíÜ ÐéÇ° çÜ…{糨…^èþyæþ… AËÐér$V> ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. ÑÑ«§æþ LçÙ«§æþ Mæü…ò³±ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ððþ$yìþMæüÌŒý Ç{ò³gñý…sôýsìýÐŒþÞ™ø Mæü*yé ^èþÇaçÜ*¢ E…sêyæþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ BÄæý$¯èþMæü$ MøâæýÏMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…§æþ$Ë Væü$Ç…_, ´ùçÙM>Ë Væü$Ç…_ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ Q_a™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$™èþ* E…r$…¨. Aç³µsZÏ, A…sôý 2005 ¯ésìýMìü CÌê ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ ò³…_ ´ùíÙ…_¯èþ MøâæýÏMæü$ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>Ë$ çÜ…´ë¨…^èþyæþ… A…™èþ çÜ$Ë¿æýÝ뫧æþÅÐèþ$Äôý$Ũ M>§æþ$. A…§æþ$MøçÜ… f¯èþMŠüíÜ…VŠü ç³rt×ý {´ë…™éËMæü$ ÐðþãÏ ™èþ¯èþ MøâæýÏ Væü$Ç…_ ™é¯óþ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$MøÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. C…M> A…§æþÇMîü çÜàÄæý$… A…¨…^óþ çÜ°²íßý™èþ$Ë ÝëÄæý$… Mæü*yé ¡çÜ$MøÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. ^éÌê çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ çßZÌŒýõÜÌŒý yîþËÆæÿ$Ï Mæü*yé Møâæýϯèþ$ Mö¯óþ…§æþ$Mæü$ E™éÞçßý… ^èþ*í³…^óþÐéÆæÿ$ M>§æþ$. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… ÐéÇMìü ™èþW¯èþ…™èþ WÆ>Mîü E…yóþ¨ M>§æþ$. Ðèþ$$QÅ…V>, íßý…§æþ$Ðèþ#ËMæü$ A† ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ ¯èþÐèþÆ>{™èþ$Ë çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^éÌê ÆøkË ´ër$ f¯èþMŠüíÜ…VŠü ™èþ¯èþ òÙyæþ$zÌZ¯óþ Møâæýϯèþ$ gê{Væü™èþ¢V> M>´ëyæþ$MøÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. AÌê…sìý çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ ¯èþÚëtË$ ™èþõ³µÑ M>Ðèþ#. A§óþ Ñ«§æþ…V> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

7


Ðèþ$…yæþ$ÐóþçÜÑÌZ Mæü*yé WÆ>Mîü ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ AǦMæü…V> ¯èþçÙt´ùÐéÍÞÐèþ^óþa¨. AÆÿ$$™óþ C糚yæþ$ ç³Çíܦ† Ðèþ*Ç…¨. BÄæý$¯èþMæü$ A°² ^øsêÏ Ðèþ$…_ çÜ™èþÞ…º…«§éË$ E…yæþyæþ… C糚yæþ$ ^éÌê ™øyæþµyìþ…¨. §é°Mìü ™øyæþ$ MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÑçܢDž^éÆÿ$$. C糚yæþ$ BÄæý$¯èþ Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯Œþ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²yæþ$. A…§æþ$ÌZ° Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ… BÄæý$¯èþMæü$ A…yæþV> °Ë$Ýù¢…¨. çœÍ™èþ…V> ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$…_ ¸ù¯Œþ çÜ…§óþÔ>Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$§éÆæÿ$Ë AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ ¯èþ$…_ Mæü*yé BÄæý$¯èþMæü$ ¯óþÆæÿ$V> çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$™ø…¨. Ðèþ$$QÅ…V> BÄæý* {´ë…™éËÌZ° Ðèþ*…çÜ… «§æþÆæÿÐèþÆæÿË$ BÄæý$¯èþMæü$ ™ðþÍíÜ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ GMæüPyæþ H {´ë…™èþ…ÌZ H ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿË$ E…r$¯èþ²© BÄæý$¯èþ ™ðþË$çÜ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. C™èþÆæÿ Æ>Ú‰ëË ¯èþ$…_ Mæü*yé «§æþÆæÿË ç³Çíܦ† BÄæý$¯èþMæü$ ¸ù¯Œþ çÜ…§óþÔ>Ë Ææÿ*ç³…ÌZ A…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÌê BÄæý$¯èþMæü$ A°² ÐðþOç³#˯èþ$…_ A…§æþ$™èþ$¯èþ² ÑçÜ¢ –™èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… çÜàÄæý$…™ø ™èþ¯èþ MøâæýÏMæü$ ™èþW¯èþ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ˯èþ$ BÄæý$¯óþ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. WÆ>Mîü° ºsôýt AÐèþ$ÃM>Ë$ E…sêÆÿ$$. GMæü$PÐèþ WÆ>Mîü E¯èþ² {´ë…™éËMæü$ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ Møâæýϯèþ$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ*¢ E…sêyæþ$. ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ, BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Møâæýϯèþ$ BÄæý$¯èþ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÝë¢yæþ$. B M>Ææÿ×ý…V> çßZÌŒýõÜÌŒý yîþËÆæÿ$Ï BÄæý$¯èþ §æþVæüYÆóÿ Mö¯èþyé°Mìü CçÙtç³yæþ™éÆæÿ$. BÄæý$¯èþMóü ¸ù¯Œþ ^óþÝë¢Ææÿ$. A…™óþM>§æþ$, Møâæýϯèþ$ ™èþÆæÿÍ…^óþ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Mæü*yé ÐéâôýÏ çÜ…™øçÙ…V> ïÜÓMæüÇçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. JMæüP Ðèþ*rÌZ ^ðþ´ëµË…sôý çÜÆ>ªÆŠÿ f¯èþMŠü íÜ…VŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> Ýë…»ê, Mæü£æþ$Ðé, E«§æþ…ç³NÆŠÿ, ÇÄæý*ïÜ, ç³N…^Œþ, ÆæÿgoÈ hÌêÏËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé çÜ$§æþ*Ææÿ…ÌZ° }¯èþVæüÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü* ÑçܢDž_…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> Mö…™èþ Ðèþ$…¨ çßZrÌŒý Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$, ÆðÿÝëtÆðÿ…rÏ Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ ¯óþÆæÿ$V> BÄæý$¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…^óþ ™èþÐèþ$Mæü$ M>ÐèþËíܯèþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. AyìþW¯èþ ÐéâæýÏ…§æþÇMîü çÜÆæÿ$Mæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ §æþVæüYÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ ÐéÇ° G…í³Mæü

8

ç³rt×ý {´ë…™éË™ø çÜ°²íßý™èþÐðþ$O¯èþ çÜ…º…«§éË$ ¯ðþËMöË$µMøÐèþyæþ… ÐèþËÏ MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$ °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ ™èþÐèþ$ {V>Ðèþ*ËÌZ¯óþ E…r* A…sôý GMæüPyìþMîü ÐðþâæýÏÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> ç³Ç{ÔèýÐèþ$¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ©°ÐèþËÏ ç³rt×êÌZÏ° Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ Mæü*yé ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ A…§æþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

^óþçÜ$Mæü$¯óþ õÜÓ^èþe¯èþ$ Mæü*yé BÄæý$¯èþ ç³NÇ¢V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$… sêÆæÿ$. E™èþÞÐéË$, ò³…yìþÏ…yæþÏ çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ GÐèþÇMìü G…™èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ* A…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ çÜÆðÿO¯èþ ™èþ*Mæü…ÌZ çÜÆæÿ$Mæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÝë¢yæþ$. Mö…§æþÇMìü Ìôý™èþV> E…yóþ Ðèþ*…çÜ… CçÙt…. Mö…§æþÇMìü ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ çÜÆæÿ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿ…. GÐèþÇMìü GÌê M>ÐéË…sôý AÌê…sìý çÜÆæÿ$Mæü$¯óþ ÐéÇMìü BÄæý$¯èþ A…§æþ^óþÝë¢yæþ° BÄæý$¯èþ Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. C…™èþ gê{Væü™èþ¢V> ÐéÅ´ëÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³µsìýMîü Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ Møâæý$Ï AM>Ææÿ×ý…V> ^èþ_a´ù™èþ* E…sêÆÿ$$. Ìôý§é ™èþW¯èþ çÜ…QÅÌZ Møâæý$Ï BÄæý$¯èþ §æþVæüYÆæÿ E…yæþÐèþ#. AÌê…r糚yæþ$ BÄæý$¯èþ Cº¾…¨ ç³yæþMæü™èþç³µr… Ìôý§æþ$. AÆÿ$$¯é çÜÆóÿ, BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² çÜ™èþÞ…º…«§éË M>Ææÿ×ý…V> AÌê…sìý Ayæþz…Mæü$˯èþ$ §ésìý Ðèþ$äÏ Mö™èþ¢ »êÅ^Œþ ò³…ç³Mæü… ^óþç³yæþ$™èþ* E…sêyæþ$. D ÆæÿMæü…V> BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ÐéÅ´ëÆ>°² BǦMæü…V> Wr$t»êrÄôý$ÅÌê ^èþ*çÜ$Mæü$…r* E…sêyæþ$. çœÍ™èþ…V> BÄæý$¯èþMæü$ ÝëÐèþ*hMæü…V> Mæü*yé Ðèþ$…_ VúÆæÿÐèþÐèþ$¯èþ²¯èþË$ §æþMæü$P™èþ$¯é²Æÿ$$.

Ðèþ$$W…ç³# CÐéâæý çÜÆ>ªÆŠÿ f¯èþMŠü íÜ…VŠü B§éÄæý$… ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.37,000 ¯èþ$…_ Ææÿ*.40,000 Ðèþ$«§æþÅ E…sZ…¨. Hyé¨Mìü BÆæÿ$ {»êÆÿ$$ËÆŠÿ Ðóþ$ÆæÿMæü$ MøâæýÏ ç³…r¯èþ$ çÜ…´ë¨çÜ$¢¯é²yæþ$. BÄæý$¯èþ Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*Ë$ VæüÐèþ$°…_ C™èþÆæÿ MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ Ðèþ_a BÄæý$¯èþ §æþVæüYÆæÿ çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ ™èþÐèþ$…™èþ ™éÐèþ$$ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ {´ëÆæÿ…À…_ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜÆ>ªÆŠÿ f¯èþMŠü íÜ…VŠü Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*Ë Ððþ¯èþ$Mæü BÄæý$¯èþ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ¯ðþOç³#×ýÅ… çܵçÙt…V> Mæü°í³çÜ$¢…¨. Ðèþ$$QÅ…V> {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ç³#ÆøVæü†Mìü, ç³rt×ý {´ë…™éË™ø çÜ™èþÞ…º…«§éËMæü$, BÄæý$¯èþ çÜ*µÇ¢°çÜ$¢¯é²yæþ$. BÄæý$¯èþ¯èþ$ ^èþ*íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, Ý÷…™èþ {V>Ðèþ*ËÌZ¯óþ E…r* Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ… GÐèþÇMðüO¯é ™óþÍMóü A°í³…^èþMæüÐèþ*¯èþ§æþ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ… M>Ææÿ×ý…V> ç³rt×ý {´ë…™éËÌZ° Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…¨. AMANDEEP SINGH Student, (3rd Year), B.Sc & A.H. Dr. Praveen Kumar Assistant Professor, Division of Veterinary & Animal Husbandry Extension Education, Faculty of Veterinary Sciences & Animal Husbandry, R.S.Pura, SKUST - Jammu (Jammu & Kashmir)

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2015.


´ë¯èþ… Móü° »êÑ & ¸ùsZ & Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ

±sìý °ËÓ & çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®™èþ$Ë$ h.G‹Ü. E°²Mæü–çÙ~¯Œþ ¯éÄæý$ÆŠÿ

Móü±Ë$ & ç³Ñ{™èþ »êÐèþ#Ë$, Ý÷Ææÿ…V>Ë$ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ±sìý °ËÓ ç³Çgêq¯é°Mìü Ðèþ$^èþ$a ™èþ$¯èþMæüË$, ÐðþO¯éyŠþ {´ë…™èþ…ÌZ° WÇf¯èþ {ç³fË$ ±sìý° ¿æý{§æþç³Ç^óþ… §æþ$Mæü$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ 糧æþ®™èþ$Ë$ ÐéÇ Ðèþ$$…§æþ$ ^èþ*ç³#¯èþ$. Ô>ÔèýÓ™èþ…V> ±sìý °ËÓË™ø çÜÐèþ$–¨®V> E…yóþ iÐèþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ¯ðþOç³#×êÅ°² Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþÍÄæý$^óþÝë¢Æÿ$$. A°²Ñ«§éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ D ¯ðþOç³#×êÅ°² Ðèþ$Ææÿ_´ùÄæý*…. C糚yæþ$ D ç³Çgêq¯é°² †ÇW A…§æþÇMîü ™ðþÍÄæý$^ðþç³µÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… G…™ø E…¨. Ðèþ$$…§æþ$ ™èþÆ>ËMæü$ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ±sìý °ËÓ ç³§æþ®™èþ$˯èþ$ ™ðþÍÄæý$^óþíÜ, ÐéÇ° Mæü*yé ^ðþO™èþ¯èþÅÐèþ… ™èþ$˯èþ$ ^óþÄæý$yæþ… ™èþ„æü×ý MæüÆæÿ¢ÐèþÅ….

™èþ

Ææÿ™èþÆ>Ë$V> ±sìý° çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ…, ´÷§æþ$ç³#V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ…ò³O Ðèþ$¯èþ ç³NÈÓMæü$ËMæü$ ç³Çç³NÆæÿ~Ððþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ E…yóþ¨. ±sìý° °ËÓ E…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ °Æ>Ã×ê˯èþ$, ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. {ç³™óþÅMæü…V> ™éÐèþ$$ °ÐèþíÜ…^óþ

{´ë…™éËMæü$, AMæüPyìþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ý¯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯é˯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. BÄæý* {´ë…™éË çÜ…çÜP–†Mìü, çÜ…{糧éÄæý*ËMæü$ ÐéÆæÿ$ ™èþW¯èþ {´ë«§é¯èþÅ… C^óþaÐéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… §óþÔèý…ÌZ° ÑÑ«§æþ {´ë…™éË$ & íßýÐèþ*ËÄæý$ Ýë¯èþ$Ðèþ#ÌZÏ° h…VŠü {´ë…™èþ…, ç³ÕaÐèþ$ Mæü¯èþ$Ðèþ$ÌZÏ° Mæü$ÌŒý, ¯úÌŒý, Rê{† {´ë…™éË$, DÔ>¯èþÅ {´ë…™èþ…ÌZ° Ððþ§æþ$Ææÿ$ B«§éÇ™èþ {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ, ™èþ*Ææÿ$µ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° MöÆæÿ…º*, Ðèþ$«§æþÅ ¿êÆæÿ™èþ…ÌZ° ™èþÌ껌ý ï³uæÿ¿æý*Ðèþ$$Ë$, ™èþ*Ææÿ$µ ¡Ææÿ…ÌZ° M>sê‹Ü, ç³yæþÐèþ$sìý ¡Ææÿ…ÌZ° ÑÆ>ª‹Ü, £éÆŠÿ GyéÇ {´ë…™èþ…ÌZ° Mæü$…§ŠþÞ, §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ ±sìý °ËÓ Ý뫧æþ¯éË$V> BÄæý* {´ë…™éË {ç³fËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ* Ðèþ^éaÆÿ$$. CMæü §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ Æðÿ…yæþ$ Ñ«§é¯éË$ ÑçÜ¢–™èþ…V> Eç³Äñý*Væü…ÌZ E¯é²Æÿ$$. ÐðþO¯éyŠþ {´ë…™èþ…ÌZ ´ë¯èþ… Móü° »êÐèþ#Ë$, M>çÜÆŠÿ V>yŠþ {´ë…™èþ…ÌZ Ý÷Ææÿ…V>Ë$ AÌê…sìý ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ.

Mæü$Ææÿ$Ðèþ$Ë$ Ðéyæþ$MæüÌZMìü ™ðþ_a¯èþ ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ »êÐèþ#Ë$ MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐðþO¯éyŠþ {´ë…™èþ…ÌZ Ý린Mæü…V> GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ Mæü$Ææÿ$Ðèþ$Ë$, ç³°Äæý*Ë$, AyìþÄæý*Ææÿ$Ë$, Mæü$Ææÿ$_aË$, FÆæÿÍË$, Mæür$t¯éÄæý$Mæü¯èþ$Ï õ³Ææÿ$™ø ÆæÿMæüÆæÿM>Ë gê™èþ$Ë ÐéÆæÿ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

9


°ÐèþíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÒÇÌZ Mæü$Ææÿ$Ðèþ$Ë$ Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ¯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÇMìü Ýë…çÜP–†Mæü…V>¯èþ$, Ðèþ–„æü ç܅糧æþ¯èþ$ M>´ëyæþr…ÌZ¯èþ$ ÑÕçÙtÐðþ$O¯èþ Ý릯èþ… E…¨. D Mæü$Ææÿ$Ðèþ$ ÐèþÆæÿY…ÌZ¯óþ Mö…§æþÇ° Ðèþ$$Ë$Ï Mæü$Ææÿ$Ðèþ$Ë$V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. D Ðèþ$$Ë$Ï Mæü$Ææÿ$Ðèþ$Ë$ ÐðþO¯éyŠþÌZ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ °ÐèþíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÒÇ° ç³#Æ>™èþ¯èþ M>Ë… ¯èþ$…_ CMæüPyóþ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² ÐéÇV> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. ¯èþ*ÌŒý ç³Ngê, Mìüyæþ¯Œþ V>yŠþ, Ðèþ$$糵Čý$ ¯éyŠþ, Ðèþ$$sìýtÌŒý, ç³ÆæÿMæüPyðþO, †Ææÿ$¯ðþÍÏ, Ðèþ$¯èþ£æþÐéyìþ ç³…^éÄæý$¡ËÌZ GMæü$PÐèþV> ÒÆæÿ$ E…sêÆæÿ$. ´÷Ææÿ$Væü$¯èþ E¯èþ² ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ° Væü$yæþË*ÆŠÿ ™éË*M> (±ËWÇ hÌêÏ)ÌZ Mæü*yé Ðèþ$$Ë$Ï Mæü$Ææÿ$Ðèþ$Ë$ A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ¯óþ E¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, Ðóþr Ðèþ…sìý Ðèþ–™èþ$¢ÌZϯóþ ÐéÆæÿ$ iÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´ë¯èþ… Móü° A…sôý Ðèþ$$Ë$Ï Mæü$ÆæÿÐèþ$$Ë$ °ÐèþíÜ…^óþ Mæü${V>Ðèþ*ÌZÏ Ñ°Äñý*Væü…ÌZ Mæü°í³…^óþ JMæü ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ »êÐèþ#Ë$. D ™èþÆæÿà »êÐèþ#˯èþ$ ÐéÆæÿ$ Mö°² Ðèþ…§æþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> Eç³Äñý*W… ^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ç³…r ´÷ÌêËMæü$ Ðèþ$«§æþÅÌZ AyæþÐèþ#ËMæü$ §æþVæüYÆæÿV> E…yóþ {´ë…™èþ…ÌZ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ »êÐèþ#˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$… sêÆæÿ$. Væü$…{yæþ…V> ÐèþËÄæý*M>Ææÿ…ÌZ CÑ E…sêÆÿ$$. °gê°Mìü Ðésìý ÐðþyæþË$µ, ÌZ™èþ$ Mæü*yé VæüsìýtV> ¯éË$Væü$ Ayæþ$Væü$Ë$ Ñ$…^èþ§æþ$. BÔèýaÆæÿÅ… MæüÍW…^óþ Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý CÑ ¯óþ˯èþ$ ™èþÐèþÓ™óþ HÆæÿµyóþÑ M>Ðèþ#. ò³§æþª ò³§æþª D™èþ ^ðþrÏ Ððþ$$§æþâæýϯèþ$ C…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÑÔ>Ë…V> E¯èþ² D™èþ ^ðþr$t Ððþ$$§æþË$¯èþ$ ÌZç³ÍMìü »êV> ±Ææÿ$ ´ùíÜ ÌZç³Í ¿êVæü… Mæü$ãÏ ¯èþÕ… _´ùÄôý$Ìê ^óþÝë¢Ææÿ$. CÌê ^ðþr$t ™ö{ÆæÿV> HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Vø†ÌZ Mö…™èþM>ËÐèþ$Äôý$ÅçÜÇMìü ºÄæý$sìý ¿êVæü… Ðèþ$Ç…™èþ Væüsìýtç³yìþ VøyæþÌê ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. D ÆæÿMæü…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ ™ösñýtË Ðèþ… sìý Ðésìý° ±Ææÿ$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² ¿æý*VæüÆæÿ fË Ðèþ¯èþÆæÿ$ÌZÏMìü ¨… ç³#™éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> Ðèþ$…yæþ$ ÐóþçÜÑÌZ Mæü*yé D »êÐèþ#ÌZÏ ±Ææÿ$ çÜÐèþ$–¨®V> °Í_ E…r$…¨. Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ° ±Ææÿ$ FrÌê A…§æþ$ÌZ FÆæÿ$™èþ* E…r$…¨. ""D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Móü± »êÐèþ#˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… Gç³µyæþ$ Ððþ$$§æþÌñýO…§ø Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$§æþ$. M>± Mæü±çÜ… 500 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ëò³O¯óþ AÆÿ$$ E…

10

¿æý*VæüÆæÿ fË Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> °ËÓ E¯é²Äæý$° Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyóþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ Mö°² A…Ô>ËÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ & ÐðþsîýÇÄæý* C…yìþM> (™ðþËÏ Væü$WYË…), ïœMæü‹Ü ÒÆðÿ¯ŒþÞ (Ìê„> Ðèþ–„æü…), Ðèþ$MæüÆ>…V> C…yìþM> A° ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ ÆæÿMæüç³# ^ðþr$Ï, ^ðþ§æþË ç³#rtË$ ÐèþÆæÿ$çÜV> E…yæþyæþ… B«§éÆæÿ…V> AMæüPyæþ ¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ ±sìý °ËÓË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯é²Äæý$° ÐéÆæÿ$ JMæü A…^èþ¯éMæü$ ÐèþÝë¢Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

r$…¨. Ðèþ* _¯èþ²™èþ¯èþ…ÌZ Mæü*yé CÌê…sìý Móü±Ë$ E…yóþÑ. Òsìý° Ðóþ$… ^éÌê ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþÑV> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ðèþ$$. ¯ðþËçÜÇ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË*, {ç³çÜÐèþ… AÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË´ër$ Ðóþ$Ðèþ$$ ±sìý° ÐésìýÌZ…_ ¡çÜ$MøÐèþ$$. C™èþÆæÿ çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ Ðèþ* Mæü${V>Ðèþ$…ÌZ° CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ Mæü$r$…»êË ÐéÆæÿ$ A…§æþÆæÿ* B ±sìý¯óþ Ðéyæþ™é…. D Móü±Ë ¯èþ$…_ ™ðþ^èþ$aMæü$¯èþ² ±sìý° Ðèþ…rMæü*, ™éVæüyé°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*WÝ뢅. D ±sìý° Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ¯èþ$ Ý벯éË$ ^óþÄæý$yé°Mìü M>±, ºrtË$ E™èþMæüyé°Mìü M>± Eç³Äñý*W…^èþ…. AÌê ^óþõÜ¢ ±Ææÿ$ Aç³Ñ{™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° ¿êÑÝ뢅. A…™óþM>§æþ$, B ±Ææÿ$ MæüË$íÙ™èþÐðþ$O´ù™èþ$…§æþ° D gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…sê…. _ÐèþÇMìü Móü±ËMæü$ çÜÒ$ç³…ÌZ M>âæýÏMæü$ ^ðþ糚Ë$ ÐóþçÜ$MøÐèþyæþ… Mæü*yé ò³§æþª ´ëç³…V> ¿êÑÝ뢅.'' A…r* Móü±Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþÐèþ$Mæü$¯èþ² ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ A¼{´ëÄæý*˯èþ$ §óþÐèþMîü A¯óþ Ðèþ$íßýâæý ™ðþÍÄæý$gôýíÜ…¨. DÐðþ$ Mæü*yé Mæü$Ææÿ$Ðèþ$ gê† Ðèþ$íßýâôý. ÐðþO¯éyŠþ hÌêÏÌZ° Ðèþ*¯èþ£æþÐéyîþ {´ë…™é°Mìü ^óþÆæÿ$ÐèþÌZ E¯èþ² ´ëMæü… WÇf¯èþ ÐéyæþÌZ °ÐèþíÜ…^óþ BÐðþ$ ÐèþÄæý$çÜ$ C糚yæþ$ 70 H…yæþ$Ï E…sêÆÿ$$. ç³…yæþ$VæüË$, ÑÐéàË Ðèþ…sìý çÜ…§æþyìþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ Móü° ±sìý¯óþ ¼Äæý$Å… Ôèý${¿æý… ^óþÄæý$yé°Mìü, Ðèþ…yæþyæþ… MøçÜ… Eç³Äñý*W…^èþyæþ… AMæüPyæþ B¯èþÐéÆÿ$$¡. Móü± fÌêË$ B FÇ ÐéâæýÏ…§æþÇ©. H JMæüPÇMîü Ý÷…™èþ… M>§æþ$. GMæü$PÐèþ ÌZ™èþ$ E…yæþ° ™ösìýt Ìê…sìý ±sìýÐèþ¯èþÆæÿ$ M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ A…§æþ$ÌZ¯èþ$…_ ±sìý° ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü GMæü$PÐèþ MæüçÙtç³yæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. Ðèþ$sìýt Mæü$…yæþ™ø ¡çÜ$MøÐèþ^èþ$a. Móü°ÌZ° ±Ææÿ$ G糚yæþ* ^éÌê çÜÓ^èþe…V> E…sêÆÿ$$. ^éÌê ç³ÇÔèý${¿æý…V> E…sêÆÿ$$. {糆 Æøk ÐðþÆÿ$$Å ÎrÆæÿÏ Mæü…sôý GMæü$PÐèþ ±sìý¯óþ A…§æþ$ÌZ…_ ^èþ$r$tç³MæüPË ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… ¡çÜ$Mðüyæþ$™èþ$…sêÆæÿ$. CÌê Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é ÐéÇMìü †Äæý$Åsìý ç³ÇÔèý${¿æýÐðþ$O¯èþ ±Ææÿ$ A…¨Ýë¢Æÿ$$ D Móü±Ë$. ""ç³NÆæÿÓç³# ÆøkÌZÏ Mæü$Ææÿ$Ðèþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ë¯èþ… Móü±ËÌZ¯èþ$…_ ±Ææÿ$ ¡çÜ$MðüâôýÏÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ C™èþÆæÿ Mæü$ÌêË Ðéâæý$Ï, C™èþÆæÿ {´ë…™é˯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ Ðéâæý$Ï Mæü*yé ¡çÜ$Mðüyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéâæýÏ…™é D Móü±Ë¯èþ$ Ðóþ$… ^èþ*íܯèþ…™èþ ç³Ñ{™èþ…V> ^èþ*yæþÆæÿ$. Ðésìý ç³Ñ{™èþ™èþ¯èþ$ M>´ëyæþÆæÿ$. C糚yæþ$ E¯èþ² Móü±Ë$ ^éÌê ´ë™èþM>Ëç³# ¯ésìýÑ. ÐésìýMìü ^èþ$r*t VøyæþV> E…r$¯èþ² ^ðþMæüP ¿êVæü… ºËïßý¯èþÐðþ$O´ù™ø…¨. AÌê…sìý »êÐèþ#˯èþ$ C糚yæþ$ Mö™èþ¢V> HÆ>µr$ ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü M>ÐèþËíܯèþ ¯ðþOç³#×ýÅ… GÐèþÇ §æþVæüYÆ> Mæü*yé Ìôý§æþ$. Mö°² ^ørÏ ÐésìýMìü íÜÐðþ$…r$™ø MæüÐèþ^éÌêÏ Ææÿ„æü×ý Mæürtyæþ… HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.'' A…r$¯é²Ææÿ$ Ðèþ$Æø ™ðþVæüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ´ëMæü… ÐéíÜ Ðóþ˯Œþ. {ç³çÜ$¢™é°Mìü ÐðþO¯éyŠþ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ §é§éç³# 200 ÐèþÆæÿMæü$ Móü±Ë$ E¯é²Æÿ$$. D »êÐèþ#Ë$ ÐðþO¯éyŠþ {´ë…™èþç³# ™ðþVæüË ç³NÈÓMæü$Ë ÑçÙÄæý$


ç³Çgêq¯èþ…, Ô>ç܈ AÐèþV>çßý¯èþ Ðèþ$¯èþMæü$ çܵçÙt…V> ™ðþÍÄæý$^óþÝë¢Æÿ$$. iÐèþ¯èþ§æþ$ÌêÏ…sìý D ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ…ÌZ ÐéÇ §æþ*Ææÿ§æþ–íÙt, ^ðþO™èþ¯èþÅ… AÌê…sìý¨. ¯óþsìý ™èþÆæÿ… ç³NÇ¢V> B«§æþ$°Mæü iÐèþ¯èþÔðýOÍMìü AËÐér$ ç³yìþ´ùÄæý*Ææÿ$. ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$Mæü ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ…ÌZ H Ðèþ*{™èþ… {Ôèý§æþ®, BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. ¿êÑ ™èþÆ>ËMæü$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> ÌôýÆæÿ$.

Ý÷Ææÿ…V>Ë §éÓÆ> ±sìý «§éÆæÿË$ ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×êËÌZ Eç³Äñý*W…^óþ Æ>Æÿ$$ ËÀ…^óþ _¯èþ² _¯èþ² Mö…yæþÌZÏ° Ý÷Ææÿ…V>Ë$ ÐèþÆæÿÛç³# ±Ææÿ$ ÇfÆ>ÓÄæý$Ææÿ$ÏV> CMæüPyæþ Mö°² ^ørÏ Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. D ÑçÙÄæý*°² M>çÜÆŠÿ V>yŠþ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° ÆðÿO™é…Væü… ^éÌê M>Ë… {Mìü™èþÐóþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Òsìý¯óþ Ý÷Ææÿ…Væü… »êÐèþ#Ë$V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. MæüÆ>~rMæüÌZ° §æþ„ìü×ý {´ë…™èþ…ÌZ¯èþ$, MóüÆæÿâæýÌZ° E™èþ¢Ææÿ {´ë…™èþ…ÌZ¯èþ$ ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$ËÌZ CÌê…sìý Ý÷Ææÿ…Væüç³# »êÐèþ#Ë$ ÑçÜ¢–™èþ…V> Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. °ç³#×ý$Ë A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… CÌê…sìý Ý÷Ææÿ…Væüç³# »êÐèþ#Ë$ Mæü±çÜ… 5000 E…sêÆÿ$$. ÐéÆæÿ$ fÇí³¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… {ç³M>Ææÿ… 1900&1940 ïÜDÐèþ$«§æþÅ D ™èþÆæÿà »êÐèþ#Ë$ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý ÝëÇ BÑÆæÿÂÑ…_¯èþr$t ™ðþË$çÜ$¢…¨. ÑÑ«§æþ {´ë…™éËÌZ° ¿êçÙ¯èþ$ ºsìýt AMæüPyìþ Ðéyæþ$Mæü¯èþ$ ºsìýt Mö°² ^ørÏ çÜ$Ææÿ…V>Ë$, ™èþ$Ææÿ…Væü…, ™øÆæÿ$ç³#, Ðèþ*ÌŒý A° í³Ë$Ýë¢Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ý÷Ææÿ…V>Ë$ Væü¯èþ$ÌZÏMìü {ç³ÐóþÕ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*ÆæÿY…V> M>±, Væü¯èþ$ÌZÏ° Ðèþ$$ÇMìü ±Ææÿ$ ºÄæý$rMæü$ {ç³Ðèþíßý… ^èþyé°Mìü M>± {ç³Mæü–†çÜçßýf…V> HÆæÿµyìþ¯èþÑ A¯èþ$MøÐèþ^èþ$a. Ðésìý°

™èþÐèþÓyæþ… §éÓÆ> ¿æý*VæüÆæÿÂfÌê˯èþ$ ÐðþÍMìü ¡õÜ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþÝë¢Ææÿ$. ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$ÌZÏ° D ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° ¯óþËË çÜÓ¿êÐèþ… A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> E…r$…¨. CMæüPyìþ Mö…yæþË$ °Ë$Ðèþ#V> ÐéË$ GMæü$PÐèþV> E¯èþ²ç³µsìýMîü _¯èþ²ÑV>¯óþ E…sêÆÿ$$. CMæüPyìþ ¯óþËÌZÏ ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý…ÌZ Eç³Äñý*W…^óþ Æ>† ç³ËMæüË$ GMæü$PÐèþV> Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. D ™èþÆæÿà Ý÷Ææÿ…V>Ë$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> 250 Ò$rÆæÿÏ Ðóþ$ÆæÿMæü$ °yìþÑ™ø E…sêÆÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ çÜVæür$ Ý÷Ææÿ…V>Ë ´÷yæþÐèþ# 40 ¯èþ$…_ 50 Ò$rÆæÿÏ ÐèþÆæÿMæü* E…r$…¨. CMæü Òsìý ÐðþyæþË$µ Ý뫧éÆæÿ×ý Ðèþ$°íÙ A† MæüçÙt… Ò$§æþ ÌZç³ÍMìü ÐðþâæýÏyé°Mìü ™èþW¯èþ…™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E…sêÆÿ$$. D ™èþÆæÿà Ý÷Ææÿ…V>˯èþ$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ™èþÐèþ$™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZϯóþ ™èþÐèþ#ÓMøÐèþyæþ… Mæü*yé CMæüPyæþ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. AÆÿ$$™óþ CÌê Ý÷Ææÿ…V>Ë ™èþÐèþÓMæü… 糯èþ$˯èþ$ B ç³°ÌZ ç³NÇ¢V> ¯ðþOç³#×ýÅ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² Mö¨ª Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþç³rtVæüË$Væü$™éÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> AMæüPyìþ ¯óþË˯èþ$ ç³È„ìü…_ CÌê Ý÷Ææÿ…V>˯èþ$ ™èþÐèþÓyé°Mìü AÑ A¯èþ$Mæü*ËÐèþ* M>§é A¯óþ ÑçÙÄæý*°² »ôýÈk ÐóþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> A¯èþ$ÐðþO¯èþ ¯óþË˯èþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ…ÌZ Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþ˯èþ$ Væü$yìþz Væü$Ææÿ$¢V> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ÆæÿMæü… Ððþ$$MæüPË$ B {´ë…™èþ…ÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²ç³šyóþ ÐéÇMìü AMæüPyæþ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë Ë¿æýÅ™èþ Væü$Ç…_¯èþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. C…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ððþ$$MæüPÌZÏ & ÐðþsôýÇÄæý* C…yìþM> (™ðþËÏ Væü$WYË…), ïœMæü‹Ü ÒÆðÿ¯ŒþÞ (Ìê„> Ðèþ–„æü…), Ðèþ$MæüÆ>…V> C…yìþM> A° ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ ´÷yæþ$V>Y E…yóþ Ý÷Ææÿ…Væü… »êÑ.....

11

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016


12

ÆæÿMæüç³# ^ðþr$Ï, ^ðþ§æþË ç³#rtË$ ÐèþÆæÿ$çÜV> E…yæþyæþ… B«§éÆæÿ…V> AMæüPyæþ ¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ ±sìý °ËÓË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯é²Äæý$° ÐéÆæÿ$ JMæü A…^èþ¯éMæü$ ÐèþÝë¢Ææÿ$. ""¯óþ¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ Ý÷Ææÿ…V>Ë$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²¯èþ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Æ>† ¯óþËÌZϯóþ Ý÷Ææÿ…V>Ë ™èþÐèþÓMæü… ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. A¨ Mæü*yé ÐóþçÜÑ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ™èþÐèþ#Ó™éÆæÿ$. G…§æþ$Mæü…sôý CÌê ™èþÐèþÓMæü… 糯èþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ò³O¯èþ$¯èþ² Ðèþ$sìýt Mæü$ç³µMæü*Í´ùMæü$…yé E…yéÍ. A…sôý A…§æþ$Mæü$ ÐóþçÜÑ M>ËÐóþ$ çÜÆðÿO¯èþ¨. CÌê ™èþÐèþÓMæü… ç³NÇ¢ ^óþíܯèþ Ý÷Ææÿ…V>ËÌZ°Mìü A°² ÐðþOç³#Ë ¯èþ$…_ ±Ææÿ$ FÆæÿ$™èþ$…¨. Ayæþ$Væü$¯èþ$…_ GÌêVæü* ±Ææÿ$ A…§æþ$ÌZMìü FÆæÿ$™èþ$…¨. CÌê Ðèþ^óþa ±sìý {ç³Ðéà°² çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> °ËÓ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$, Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Ðèþ$sìýt Mæürt Ðèþ…sìý ÇfÆ>ÓÄæý$Ææÿ$¯èþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…¨. D ÆæÿMæü…V> Ðèþ^óþa ±sìý° B ÇfÆ>ÓÄæý$ÆæÿÏÌZ°Mìü Ðèþ$ãÏÝë¢Ææÿ$. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ¯óþ AÐèþ$Ææÿ$aMæü$¯èþ² ÝëVæü$±sìý ÐèþÅÐèþçܦMæü$ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. JMöMæüP糚yæþ$ JMóü ÇfÆ>ÓÄæý$ÆŠÿÌZ°Mìü ±sìý° çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ JMæüsìý Mæü¯é² GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ Ý÷Ææÿ…V>Ë™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþÝë¢Ææÿ$. CÌê Ý÷Ææÿ…V>Ë ¯èþ$…_ Ìôý§é ±sìý ÇfÆ>ÓÄæý$ÆæÿÏ ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ç³…r ´÷ÌêËMæü$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë ç³§æþ®™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇÝë¢Ææÿ$. ºMðür$Ï, Ìôý§é ^óþ™èþ$Ë™ø GÌêVø AÌêV> Ððþ*çÜ$MðüãÏ ™èþÐèþ$ ´÷Ìê˯èþ$ ™èþyæþ$ç³#MøÐèþyæþ… Mæü*yé JMæü 糧æþ®†. C¨ M>Mæü, M>Ë$ÐèþË §éÓÆ> Ðèþ$ãå…^èþyæþ…, çßZ‹Ü (VösêtË$), {yìþ‹³, Ìôý§é {íܵ…MæüÏÆŠÿ Ñ«§é¯éË$ Mæü*yé A¯èþ$çÜÇÝë¢Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ç³…ç³# òÜr$Ï Ìôý§é Äæý*…{†Mæü…V> ±sìý° ™øyæþ$MøÐèþyé°Mìü A…XMæüÇ…^èþ…'' A…r$¯é²Ææÿ$ M>çÜÆŠÿ V>yŠþ hÌêÏ G¯Œþ Ðèþ$Mæügôý {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ² ÝëÌêÓ yìþ‹Ü Äæý$*‹Ü. BÄæý$¯èþMæü$ 1.5 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ E…¨. A…§æþ$ÌZ BÄæý$¯èþ ½sñýÌŒý ÐðþO¯Œþ, GÇM> ¯èþsŒý, MøMø, Ñ$ÇÄæý*Ë$ Ðèþ…sìýÑ ç³…yìþÝë¢Ææÿ$. ±sìý MöÆæÿ™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#ËMæü$ ÌZr$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ D ç³…rË ÝëÄæý$…™ø BÄæý$¯èþ Ðèþ$…_ B§éÄæý*¯óþ² çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. D Ñ«§æþ…V> D ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ý÷Ææÿ…V>Ë°²sìýÌZ¯èþ* ±sìý Ë¿æýÅ™èþ Ðèþ$…yæþ$ ÐóþçÜÑÌZ Mæü*yé çÜÐèþ$–¨®V> E…r$…¨. Ðèþ…r AÐèþçÜÆ>ËMæü$, Ý벯é¨M>ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$M>Mæü ÝëVæü$±sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ AÑ çÜÇ´ù™èþ$… sêÆÿ$$. {ç³Äñý*VæüÔ>ËÌZÏ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ç³È„æüÌZÏ D Ý÷Ææÿ…V>Ë ¯èþ$…_ gêË$ÐéÆóÿ ±Ææÿ$ †Äæý$ÅV>, ^éÌê ç³ÇÔèý$§æþ®…V> E…r$…§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. »ZÆŠÿ ±sìý™ø ´ùÍõÜ¢ Q_a™èþ…V> Ý÷Ææÿ…V>ËÌZ° ±Ææÿ$ A°² Ñ«§éÌê ^éÌê Ððþ$Ææÿ$V>Y E…r$…§æþ° ™óþÍ…¨. ¿æý*Ðèþ*ÅMæüÆæÿÛ×ý {糿êÐèþ…™ø °™èþÅ… ±sìý Fr E¯èþ² D Ý÷Ææÿ…V>˯èþ$…_ °Ðèþ$$Úë°Mìü 600 ÎrÆæÿÏ ±Ææÿ$ FÆæÿ$™èþ* E…r$…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

Aº$ªÌŒý íܨªT 15 GMæüÆ>Ë BÝëÑ$. A…§æþ$ÌZ ò³§æþª ò³§æþª ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Ðèþ$*yæþ$ E¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZMìü °™èþÅ… Ý÷Ææÿ…V>˯èþ$…_ ±Ææÿ$ {ç³ÐèþíßýçÜ*¢¯óþ E…r$…¨. JMøP Ý÷Ææÿ…Væü… ¯èþ$…_ Væü…rMæü$ 500 ÎrÆæÿÏ ±Ææÿ$ ÐésìýÌZMìü {ç³ÐèþíßýçÜ*¢ E…r$…¨. B ÆæÿMæü…V> ËÀ…^óþ ±sìý° BÄæý$¯èþ Væü–àÐèþçÜÆ>ËMæü$, ÝëVæü$ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Mæü*yé çÜÇ´ù™éÆÿ$$. Aº$ªÌŒý íܨªT A¯èþ$¿æýÐéË$ CÌê E¯é²Æÿ$$. ""¯éMæü$¯èþ² Mö¨ª´ësìý gêV>ÌZ Möº¾Ç, GÇM>¯èþsŒýÞ, Ñ$ÇÄæý*Ë$, AÆæÿsìý™ørË$ ÝëVæü$^óþÝ뢯èþ$. ¯éMæü$¯èþ² yðþÆÿ$$È ¸ëÆæÿÐŒþ$ÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> ´ë˨Væü$ºyìþ°^óþa 50 òßý^Œþ.G‹œ. BÐèþ#Ë$ (Holstein Freisian) ò³…^èþ$™èþ$¯é²¯èþ$. D AÐèþçÜÆ>Ë°²sìýMîü Ý÷Ææÿ…Væü… §éÓÆ> ËÀ…^óþ ±Ææÿ$ çÜÇ´ù™ø…¨. ±Ææÿ$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯é² Mæü*yé ¯óþ¯èþ$ ^éÌê ´÷§æþ$ç³#V>¯óþ ±sìý° Ðéyæþ™é¯èþ$. ´÷Ìê°Mìü ÐéÆ>°Mìü JMæüÝëÇ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ±Ææÿ$ ò³yæþ™é¯èþ$. AÌê ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ Ayæþ$Væü…sìý´ùMæü$…yé gê{Væü™èþ¢ç³yæþ™é¯èþ$. Ðèþ–£é A¯óþ¨ GMæüPyé E…yæþMæü$…yé ^èþ*çÜ$Mæü$…sê¯èþ$. Ðèþ* §æþVæüYÆæÿ çÜçßýM>Ææÿ 糧æþ®†ÌZ ÝëVæü$±sìý ´ëÆæÿ$§æþË Ñ«§é¯èþ… Mæü*yé AÐèþ$Ë$ÌZ E…¨. A…sôý JMæüÆðÿO™èþ$ ™èþ¯èþ õܧæþÅ… AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ý÷Ææÿ…V>Ë ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ ±Ææÿ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²yæþ¯èþ$Mø…yìþ. ™èþ¯èþ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ñ$…_ ËÀ…^óþ ±sìý° CÆæÿ$Væü$ ´÷Ææÿ$Væü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü*yé Mö…™èþ A…§æþgôýÄæý$yé°Mìü Ððþ¯èþ$M>yæþyæþ$. ÐéÇ ç³…r ´÷ÌêË$ Mæü*yé ç³^èþaV> MæüâæýMæüâæýÌêyé˯óþ MøÆæÿ$Mæü$…sêyæþ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ A…§æþÇMîü ±sìý Væü$Ç…_ «©Ðèþ* E…r$…¨.'' A…r* C…Mø Ðèþ*r Mæü*yé BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµyæþ$. BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² ´÷Ë… §éÓÆ> Ðèþ$…_ çœËÝëÄæý$… ÐèþçÜ$¢…¨. ´ëyìþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ ÆøkMæü$ 500 ÎrÆæÿÏ ´ëË$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø¯óþ Ý÷Ææÿ…V>Ë$, Móü° »êÐèþ#˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþ^èþ$a. CÑ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþÑ. CMæüPyæþ ^éÌê M>Ë…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ, ÑÔèýÓçܱÄæý$Ððþ$O¯èþ, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyé°Mìü A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² D ™èþÆæÿà ÝëVæü$±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ìôý M>Ææÿ×ý…. CMæüPyæþ Mæü°í³…^óþ õܧæþÅ ç³Çgêq¯èþ… A…™é ^éÌêM>Ë…V> A¯èþ$¿æýÐèþ…ÌZ ¯èþ$…_ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ²§óþ. CÑ A°² Ñ«§éÌê ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýMæü$ ^éÌê çÜàÄæý$M>ÇV> E…sêÆÿ$$. G.S. UNNIKRISHNAN NAIR Scintific Officer (Assistant Director of Agriculture) Kerala State Biodiversity Board, Jai Nagar, L 14, Medical College Post, Tiruvananthapuram - 695 011.

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2015.


Mæü–íÙ Ñgêq¯Œþ Móü…{§æþ…ÌZ AÐèþ$–™èþÐèþ$sìýt ™èþÄæý*È Ñ«§é¯èþ… {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² {ç³M>‹Ù Mæü$ÚëÓÆ>.

Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù&{V>Ò$×ý çÜiÐèþ §æþ–ÔèýÅ…

E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯éË ÑçÜ¢–™èþ {ç³^éÆ>°Mìü ѯèþ*™èþ² M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý Mö¨ª´ësìý _¯èþ$Mæü$Ë$ Mæü*yé Ðèþ$sìýtÌZ °ËºyæþÐèþ#. A…§æþ$ÐèþËÏ ÔóýÓ™é {ç³gê糆 & V>fË õÙMŠü CMæüPyìþ {ç³fË$ ™éVæü$±sìý MøçÜ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$, A…™èþ…™èþ õܧæþÅç³# 糯èþ$ËÌZ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯é˯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ… G糚yðþO¯é ò³§æþª çÜÐéÌôý. M>±, Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° º$…§óþÌŒý Q…yŠþ {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Mæü${V>Ðèþ$… Æ>fÐèþÆŠÿ ÐéçÜ$Ë$ MæüÐèþ$*Å°sîý ÆóÿyìþÄñý*¯èþ$ BçÜÆ>V> ^óþçÜ$Mæü$° A…§æþÇ çÜÐèþ$íÙt AÀÐèþ–¨®Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ ½f… ÐóþÔ>Ææÿ$. ÝëÐèþ*hMæü ÆóÿyìþÄñý* Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… çÜàÄæý$…™ø °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù ѯèþ*™èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…. ©° ÝëÄæý$…™ø ÑyìþÑyìþV>¯óþ M>Mæü$…yé çÜÐèþ$íÙtV> A…§æþÇ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ¿æý*ÝëÆ>°², ™èþÐèþ$ ^èþ$r*t E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$Ë ÝëÆ>°² Mæü*yé ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ^óþíܯèþ Mæü–íÙ, Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éË$ Aç³NÆæÿÓ…, A§æþ$™èþ….

Ðèþ$

¯èþ §óþÔèý…ÌZ° º$…§óþÌŒý Q…yŠþ {´ë…™èþ… Mìü…§æþMæü$ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° BÆæÿ$ hÌêÏË$, E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° Hyæþ$ hÌêÏË$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. çÜ$ÑÔ>ËÐðþ$O¯èþ D {´ë…™èþ… ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ A…™èþV> Ìôý° ´ë„ìüMæü GyéÇ {糧óþÔèý…. G糚yæþ* A† ™èþMæü$PÐèþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþÐóþ$. °™èþÅ… MæüÆæÿ$Ðèþ#, M>rM>Ìôý. ò³OV> CMæüPyæþ ¯óþËÌZÏ Æ>† {´ë…™èþ… GMæü$PÐèþV> E¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> A糚yæþ糚yæþ$ Mæü$ÇõÜ

Ðèþ*{™èþç³# õܧæþÅç³# 糯èþ$ËMæü$ Mæü*yé ±sìý MøçÜ… AÌêÏyìþ´ù™èþ$… sêÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË M>Ææÿ×ý…V> AíܦÆæÿÐðþ$O¯èþ °ËMæüyæþÌôý° Ðé¯èþË M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë »ê«§æþË$ Ðèþ$Ç…™èþ ¡{ÐèþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. H…yæþÏ ™èþÆæÿºyìþ MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>Ë$ HÆæÿµyæþr…™ø º$…§óþÌŒý Q…yŠþ {´ë…™èþ…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ „îü×ìý…_´ùÄæý*Æÿ$$. çœÍ™èþ…V> CMæüPyìþ {ç³fË iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë$ §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾†¯é²Æÿ$$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐèþ…™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ B«§éÇ™èþ E´ë«¨ AÐèþM>Ô>Ë$ 58 Ô>™èþ… ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. BàÆæÿ «§é¯éÅË E™èþµ†¢ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. JMæü糚yæþ$ §æþrtÐðþ$O¯èþ ArÒ {´ë…™èþ…V> E¯èþ² º$…§óþÌŒý Q…yŠþ C糚yæþ$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý „îü×ý™èþ çÜÐèþ$çÜůèþ$, A©, ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ G§æþ$ÆöP…sZ…¨. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐé°² çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ… ™èþ…V> G§æþ$ÆöP¯óþ…§æþ$Mæü$ º$…§óþÐŒþ Q…yŠþ {´ë…™èþ…ÌZ çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ AÀÐèþ–¨® Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý BËtÆóÿ²sìýÐŒþÞ A¯óþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ AÀÐèþ–¨® ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

13


Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ {ç³fËMæü$ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþÝù¢…¨. ÐésìýÌZ JMæüsìý & Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù. C¨ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° MæüÐèþ$*Å°sîýËÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ç³sìýçÙt…V> G§æþ$ÆöP° Ðésìý {糿êÐé°² °Äæý$…{†…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ çÜ*_…^óþ…§æþ$Mæü$ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ Ý뫧æþ¯èþ…V> ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ MæüÐèþ$*Å°sîý ÆóÿyìþÄñý*¯èþ$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ Ý뫧æþ¯èþ…V> ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ Ý린Mæü$Ìôý {糫§é¯èþ ´ë{™èþ«§éÆæÿ$Ë$, çÜ*{™èþ«§éÆæÿ$Ë$, ˼®§éÆæÿ$Ë$, ѧæþÅ&ѯø§æþ… MæüËÆÿ$$Mæü™ø ™óþÍMðüO¯èþ, çÜÆæÿâæýÐðþ$O¯èþ, E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯é˯èþ$ ÑÐèþÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ D ÆóÿyìþÄñý* {糫§é¯èþ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…V> °Í_…¨.

ÇÄæý*Ît Úù §óþÔèý…ÌZ¯óþ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý Mú¯Œþ º¯óþV> Ôèý$¿æýM>ÌŒý ¯óþ™èþ ÖÇÛMæü™ø Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù {ç³ÝëÆæÿÐðþ$O…¨. ©°° ÆóÿyìþÄñý* º$…§óþÌŒý Q…yŠþ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþíÜ…¨. ÆóÿyìþÄñý* º$…§óþÌŒý Q…yŠþ KÆ>a Móü…{§æþ…V> ç³°^óþçÜ$¢…¨. yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý BËtÆóÿ²sìýÐŒþÞ ÝëÆæÿ«£æþÅ…ÌZ Ý린Mæü MæüÐèþ$*Å°sîý çÜçßýM>Ææÿ…™ø çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ©°° °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ÆóÿyìþÄñý* M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë °ÆæÿÓçßý×ýÌZ Ý린Mæü {ç³fË ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… MîüËMæü…V> E…r$…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… M>Ææÿ×ý…V> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË Væü$Ç…_, MæüÆæÿ$Ðèþ# M>rM>Ë$ ¯ðþËMö¯èþ² Ðèþ$«§æþÅ ¿êÆæÿ™èþ {´ë…™éËÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ Væü$Ç…_ {ç³fËÌZ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. °ç³#×ý$Ë™ø çÜËàË$, çÜ*^èþ¯èþË$, °ç³#×ý$Ë C…rÆæÿ*ÓüÅË$, ^èþÆ>a Ðóþ¨MæüË$, M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË çÜÐèþ*^éÆæÿ…, gê¯èþ糧æþ VóüÄæý*Ë$, ÆóÿyìþÄñý* {yéÐèþ*Ë$, ´ùsîýË$ MæüËV>ç³#ËVæü… ^óþíÜ Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ {ç³fË BçÜMìü¢° °ËMæüyæþV> M>´ëyæþ$™èþ* ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ý린Mæü f¯èþ ^ðþO™èþ¯éÅ°Mìü Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË çÜÐéË$¯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ…ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ò³…ç³# Ë„æüÅ…V> M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. CMæü GÍÑ$¯óþçÙ¯Œþ 糧æþ®†ÌZ ´ùsîýÌZ Ñgôý™èþ˯èþ$ G…í³Mæü ^óþõÜ ´ùsîýËÌZ {糆¿êÐèþ…™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$, çÜ$íܦÆæÿ AÀÐèþ–¨® Ý뫧æþ¯èþÌZ çÜàÄæý$ç³yæþVæüÍW¯èþ ÐéÇ° °Æ>®Ç…^óþ…§æþ$Mæü$ {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøÐèþyæþ…ÌZ _™èþ¢Ôèý$¨®™ø Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇ° Ðèþ$$…§æþ$V> Ý린Mæü…V> BÄæý* {´ë…™éË ¯èþ$…^óþ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$.

14

™ørËÌZ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t (Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë GÆæÿ$Ðèþ#Ë$) ÐéyæþMæü…, ™èþÄæý*È ^óþç³rtyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. D ™ørËÌZ ÐèþÅÆæÿ¦…V> õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ BMæü$Ë$, AËÐèþ$$Ë$ Ðèþ$äÏ Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë GÆæÿ$Ðèþ# ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yé°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$.

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÇMìü B^èþÆæÿ×ýÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯éËò³O çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý CÝë¢Ææÿ$. CÌê ™èþȹ§æþ$ ´÷…¨¯èþ ÐéÇ ¯èþ$…_ Ððþ$ÇMæüÌêÏ…sìý ÐéÇ° G…í³Mæü^óþÝë¢Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ G…™èþ Ðèþ$…¨ò³O ™èþÐèþ$ {糿êÐèþ… ^èþ*í³…^èþVæüÍV>Ææÿ$. G…™øÐèþ$…¨Mìü ™éÐèþ$$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ A…§æþgôýÄæý$VæüÍV>Ææÿ¯óþ A…Ôèý… {´ë†ç³¨MæüV> ¡çÜ$Mæü$° §æþÔèýËÐéÈV> ÝëVóü G…í³Mæü {ç³{MìüÄæý$ A¯èþ$çÜÇÝë¢Ææÿ$. D Ñ«§é¯èþ… M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$Ç…™èþ ÐóþVæü…V>, Ðèþ$Ç…™èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> MæüÐèþ$*Å°sîýÌZ° A™èþÅ«¨Mæü$ËMæü$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþÆæÿayæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù Ææÿ*ç³…ÌZ {ç³^éÆæÿ… ^óþíܯèþ 25 ÆæÿM>Ë Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ý {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*ËÌZ AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt ÐéyæþMæü… JMæüsìý. C¨ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$, ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþM>°² ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³MæüÇçÜ$¢…¨. AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt A…sôý õܧæþÅ…ÌZ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ ^ðþ™èþ¢, ^ðþ§éÆæÿ… çÜàÄæý$…™ø, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ÐèþÅÆ>¦Ë™ø, »ñýËÏ… MæüÍí³¯èþ ±sìý° Eç³Äñý*W…_ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÝë¢Ææÿ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#ÌZ ´ùçÙM>Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> E…sêÆÿ$$. ¿æý*ÝëÆ>°² Væü×ý±Äæý$…V> ò³…^èþ$™éÆÿ$$. ¯óþËÌZ ™óþÐèþ$ °Í^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. B Ñ«§æþ…V>, º$…§óþÌŒý Q…yŠþ Ðèþ…sìý Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ A°² Ñ«§éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯éËÌZ AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨. †MøÐŒþ$ VæüÉŠþ hÌêÏ Æ>gêÐèþÆŠÿ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 25 H…yæþÏ {ç³M>ÔŒý Mæü$Úëµçßý Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*ÎtÚù §éÓÆ> AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt ™èþÄæý*È, Ñ°Äñý*Væü… ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³NÇ¢ Õ„æü×ý ´÷…§éyæþ$. Aç³µsìý ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ ™é¯èþ$ ™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé {V>Ðèþ$…ÌZ° Ðèþ$Æðÿ…§æþÇMø B çÜÐèþ*^éÆ>°² ™ðþÍÄæý$gôýíÜ ÐéÇÌZ Mæü*yé ^ðþO™èþ¯èþÅ… MæüÍW…^éyæþ$. BÄæý$¯èþMæü$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü çÜ…º…«¨…_, ™èþÌñý™óþ¢ çÜÐèþ$çÜÅË Væü$Ç…_ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ E…¨. A…™óþM>§æþ$, Mö™èþ¢ Ýë…Móü†Mæü Ñ«§é¯é˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ E…¨. AÌê ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² çÜÐèþ*^éÆ>°² GÌê Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐéÌZ JMæü çܵçÙt™èþ E…¨. ÐésìýÐèþËÏ ™èþ¯èþ Ðèþ…sìý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ ÐésìýÐèþËÏ GÌê…sìý {ç³Äñý*f¯éË$ ^óþMæü*Ææÿ$™éÄñý* Fíßý…^èþVæüË ¯óþÆæÿ$µ E…¨. _ÐèþÇMìü ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> M>± MæüÍVóü Eç³Äñý*V>Ë Væü$Ç…_¯èþ ç³NÇ¢ ÑÔ>ÓçÜ… E…¨. çœÍ™èþ…V> {ç³M>ÔŒý ÑfÄæý$V>£æþ C™èþÆæÿ$ËMæü$ çÜ*µÇ¢° CÐèþÓVæüË ™éÆ>P×ý…V> Ðèþ*Ç…¨. Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù ™èþ$¨ Ñgôý™èþV> °Ë»ñýsìýt…¨.

{糿êÐé°² {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ… Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît ÚùÌZ ´ëÌŸY¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {ç³M>ÔŒý B {´ë…™èþ…ÌZ A…§æþÇ ¯øsZÏ {´ë^èþ$ÆæÿÅ… çÜ…´ë¨…^éyæþ$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý çÜ…º… «§æþÐðþ$O¯èþ A…Ô>Ëò³O BÄæý$¯èþMæü$ E¯èþ² A´ëÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñgêq¯èþ… M>Ææÿ×ý…V> A…§æþÆæÿ* VúÆæÿÑ…^óþÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ A°² ÐèþÄæý$çÜ$ÞËÐéÆæÿ$


Mæü*yé õܧæþÅ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË MøçÜ… BÄæý$¯èþ¯èþ$ çÜ…{糨çÜ$¢…sêÆæÿ$. ""¯éMæü$ çÜ*µÇ¢°_a…¨ {ç³M>ÔŒý iÄôý$. BÄæý$¯èþ C_a¯èþ {õ³Ææÿ×ý™ø¯óþ Ðóþ$Ðèþ$$ A…sôý ¯óþ¯èþ$ Ðèþ* ^ðþÌñýÏâæý$Ï Ðèþ* C…sìý BÐèþÆæÿ×ýÌZ Ððþ$$MæüPË$ ¯ésê….'' A…r$¯é²Ææÿ$ A§óþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Äæý$$Ðèþ† 20 H…yæþÏ º½Ï. BÐðþ$ ™èþ…{yìþ C…M> CÌê ^ðþ´ëµÆæÿ$. ""{ç³M>ÔŒý Ðèþ* A…§æþÇMîü B§æþÆæÿØ…. Ðèþ*Mæü$ G糚yæþ$ H çÜÐèþ*^éÆæÿ… M>ÐéË¯é² A…¨…^óþ Ñgêq¯èþ Q°, çÜËà§éÆæÿ$yæþ$. Æ>kÐéÆŠÿ {V>Ðèþ$…ÌZ A…§æþÇ Ðèþ$…_ ^ðþyæþ$˯èþ$ »ôýÈk ÐóþõÜ Væü×ìýMæü$yæþ$ Mæü*yé. {V>Ðèþ$… ÌZ° {糆 JMæüPÇÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ A™èþyóþ çÜ*{™èþ«§éÇ.'' Æ>lÐéÆŠÿ {V>Ðèþ$…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ ò³rtV>¯óþ ç³^èþasìý ç³…r ´÷ÌêË$ ÝëÓVæü™èþ… ç³Ë$Mæü$™éÆÿ$$. ÐésìýMìü Ððþ¯èþM>Ë JMæü ò³§æþª Mö…yæþ Mæü°í³çÜ$¢…¨. Gr$ÐðþOç³# ^èþ*íÜ¯é ´÷ÌêÌZÏ Ðèþ$à E™éÞçßý…™ø õܧæþÅç³# 糯èþ$ËÌZ °Ðèþ$Væü²Ððþ$O¯èþ ï܈ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$ Mæü°í³Ýë¢Ææÿ$. ""JMæü糚yæþ$ Ðèþ* ç³…r ´÷Ë… C…™èþ ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> E…yóþ¨ M>§æþ$. ÐèþÆ>ÛË$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> Mæü$Ææÿ$çÜ*¢ E…yóþÑ. A…§æþ$ÐèþËÏ AçÜË$ H ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ç³…r ç³…yìþ…^èþyæþÐèþ$¯é² ^éÌê MæüçÙt…V> E…yóþ¨. B ÆæÿMæü…V> ^èþ*õÜ¢ CMæüPyæþ Ðèþ*Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… çÜÆðÿO¯èþ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> Mæü°í³…^óþ¨ M>§æþ$'' A…sêÆæÿ$ çÜ…™ø‹Ù Mæü$ÚëÓà. BÄæý$¯èþ _¯èþ²™èþ¯èþ… ¯èþ$…` ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ò$§óþ iÑçÜ*¢ Ðèþ^éayæþ$. C糚yæþ$ BÄæý$¯èþ Ðèþ$$Q…ÌZ B¯èþ…§æþ… Mæü°í³çÜ$¢¯èþ²¨. ç³^èþaV> Mæü¯èþ$ËMæü$ ç³…yæþ$Væü ^óþçÜ$¢¯èþ² ™èþ¯èþ ´÷Ìê°² ^èþ*í³…_¯èþ糚yæþ$ BÄæý$¯èþ MæüâæýÏÌZ Mæü°í³…^óþ çÜ…™øçÙ… A…™é C…™é M>§æþ$. ^óþ¯èþ$ÌZ AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt Eç³Äñý*W…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ¯óþ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯éËMæü$ C糚yæþ$ çÜ…™ø‹Ù Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$ B ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° ^éÌê Ðèþ$…¨ ™èþÐèþ$ ç³NÇ¢ Ðèþ$§æþª™èþ$ {ç³MæüsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. JMæü ç³…r M>Ë…ÌZ AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt Eç³Äñý*W…_¯èþ çœÍ™èþ…V> ÐéÇMìü Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ ¨Væü$ºyìþ ËÀ…_…¨. CÌê AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…_¯èþ {´ë…™èþ…ÌZ GMæü$PÐèþ ±Ææÿ$ ÐéyæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ…ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…§æþ° ÐéâæýÏ…™é Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. AÌê…sìý ¯óþËÌZÏ ç³…yìþ¯èþ «§é¯èþÅ… W…f Ðèþ$Ç…™èþ ç³#íÙtV>, BÆøVæüÅÐèþ…™èþ…V> E…§æþ° VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. D Æøk¯èþ Æ>kÐéÆŠÿ {V>Ðèþ$…ÌZ 90 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ AÐèþ$– ™èþ Ðèþ$sìýt¯óþ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯óþËMæü$ GMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ±sìý AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. ç³…yìþ¯èþ ç³…rË$ ¨Væü$ºyìþ ¯é×ýÅ™èþ ^éÌê A«¨Mæü…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*W…^óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^éÌê ò³§æþª Ððþ$$™é¢Ë¯èþ$ QÆæÿ$a ^óþÄæý$yæþ… ™èþç³µ°çÜÇ AÄôý$Ũ. C糚yæþ$ ÐéÇMìü B QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ… »êV> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. A…™óþM>§æþ$, ±sìý ÐéyæþMæü… B§é ^óþõÜ ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ A…sôý Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… Ðèþ…sìý Ðésìý° C糚yæþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$

AÐèþ$–™Œþ Ðèþ$sìýt Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ÐéyéMæü Æ>gŒýÐéÆŠÿ {V>Ðèþ$…ÌZ Mæü°í³çÜ$¢¯èþ² ç³^èþa° ç³…rË$

^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. JMæü糚yæþ$ CÌê…sìý BÌZ^èþ¯óþ B {V>Ðèþ$…ÌZ Ðèþ^óþa¨ M>§æþ$. Æ>kÐéÆŠÿ {V>Ðèþ$…ÌZ° ÐéâæýÏ…§æþÇMîü C糚yæþ$ Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… Mæü*yé çܵçÙt…V> ™ðþÍíÜ…¨. ™èþÐèþ$ ^èþ$r*t E¯èþ² Ðèþ–„æü ç܅糧æþMæü$, ™èþÐèþ$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ iÑ™èþ… çÜ$ç܅糯èþ²… M>Ðèþyé°Mìü Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² çÜ°²íßý™èþ çÜ…º…«§æþ… HÑ$sZ Mæü*yé ÐéÇMìü »Z«§æþç³yìþ…¨. ÐèþÆ>ÛË$ çÜÐèþ$–¨®V> Mæü$ÆæÿÐéË…sôý ç³^èþasìý ^ðþrÏ AÐèþçÜÆæÿ… ^éÌê E…§æþ° ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V>, AÐèþ$–™èþ Ðèþ$sìýt ÐéyæþMæü…, ç³…rË Ðèþ*ǵyìþ {ç³Äñý*f¯éË$ ÐéÇMìü ™ðþÍÄæý$Ðèþ^éaÆÿ$$. {ç³Mæü–† Ðèþ*™èþ™ø Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ Ýë°²íßý™èþÅ… ¯ðþËMöË$µMøÐèþyæþ… MøçÜ… Ðéâæý$Ï A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ C糚yæþ$ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ B {´ë…™èþ…ÌZ çÜ$íܦÆæÿ…V> ¯ðþËMö¯èþ² AÀÐèþ–¨® AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$$RêÌZÏ çܵçÙt…V> Mæü°í³çÜ$¢¯èþ²¨. C© Æ>kÐéÆŠÿ {V>Ðèþ$ {ç³fË$ AÀÐèþ–¨® ¨ÔèýV> çÜÐèþ$íÙt Ayæþ$Væü$Ë$ Ðóþíܯèþ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ÑfÄæý$V>£æþ. CMæüPyæþ {V>Ðèþ$çÜ$¢ËMæü$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…^èþyæþ…ÌZ MæüÐèþ$*Å°sîý ÆóÿyìþÄñý* MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…_…¨. A…™óþM>§æþ$, ÐéÇÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑÑ«§æþ A…Ô>Ëò³O ^èþÇa…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {õ³Ææÿ×ý°_a…¨. D Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë Mæü${V>Ðèþ$… B^èþÆæÿ×ýÌZ ^èþ*í³…_¯èþ Ðèþ˜ÍMæüçÜ*{™èþ… & Ðèþ*Ææÿ$µ MøçÜ… ÝëW…^óþ Mæü–íÙ ÐèþÅMìü¢ ¯èþ$…^óþ {´ëÆæÿ…¿æý… M>Ðé˯óþ ç³ÆæÿÐèþ$ çÜ™èþÅ… C™èþÆæÿ {V>Ðèþ*ËMæü$ Mæü*yé ÑçܢDž_…¨. C…§æþ$Mæü$ Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÇÄæý*Ît Úù Ðóþ¨MæüV> °Í_…¨. SWETHA PRAJAPATHI Deputy Manager, Development Alternatives, Gajala Shek, Assistant Program Director, Development Alternatives, B-32, Tara Crescent, Qutub Institutional Area, New Delhi - 110016.

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2015. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

15


çÜ´ùsê ^ðþr$t ´ë§æþ$ÌZÏ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ºÄñý*^éÆŠÿ

¯óþË ™èþÍÏ ç³#íÙt & ºÄñý*^éÆŠÿ gôý GÌê…Vø & Ñ. GÐŒþ$. MæüÆæÿ$×êMæüÆæÿ¯Œþ

16

ç³^èþa° ^óþË™ø ¯óþË ™èþÍÏ MæüâæýMæüâæýÌêyéË…sôý AMæüPyìþ Ðèþ$sìýtÌZ ™èþW¯èþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ M>Ææÿ¾¯Œþ (MæüÆæÿ¾¯èþ…) ´ùçÙM>Ë$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ C…§æþ$MøçÜ… ºÄñý*^éÆŠÿ (¯èþËÏ Ðèþ$sìýt) ÐéyæþM>°² ç³È„ìü…_ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…^éÆæÿ$. Ðèþ$sìýtÌZ ºÄñý*^éÆŠÿ MæüËç³yæþ… §éÓÆ> ¿æý*ÝëÆæÿ… ¿o†Mæü…V>¯óþ M>Mæü, §é° ÆæÿÝëÄæý$°Mæü Ë„æü×êË$ Mæü*yé Væü×ý±Äæý$…V> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ™éÄæý$° ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. JMæüÝëÇ ºÄñý*^éÆŠÿ MæüÍíܯèþ ¯óþËÌZÏ Ðèþ$*yæþ$ ç³…rËMæü$ çÜÇç³yóþ MæüÆæÿ¾¯èþ ´ùçÙM>Ë$ °ËMæüyæþV> E…r$¯é²Äæý$° ÐéÆæÿ$ °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþMæü… ÐèþËÏ Ðèþ$Æø {ç³Äñý*f¯é°² Mæü*yé ÐéÆæÿ$ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. ´÷ÌêËò³O °™èþÅ… §éyìþ ^óþíÜ B{MæüÑ$…_Mæü$…r$¯èþ² {´÷Ýùí³‹Ü lÍ´ùÏÆ>Mæü$ A¨ ÑÆæÿ$Væü$yæþ$V> ç³°^óþçÜ$¢…§æþ° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

Ððþ$

rt {´ë…™éËÌZ° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Ðé¯èþË Æ>Mæü´ùMæüËMæü$ A…™èþV> A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yæþ§æþ$. B M>Ææÿ×ý…V> AÌê…sìý ¯óþËÌZÏ ÝëVæü$ 糯èþ$Ë$ °ËMæüyæþV> ^óþç³rtyæþ… Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. Væüyìþz gê† Ððþ$$MæüPË$, K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ Ððþ$$MæüPË$, ò³§æþª ^ðþr$Ï Ðèþ…sìýÑ CÌê…sìý {´ë…™éËÌZ Ý린Mæü…V> Mæü°í³…^óþ ç³^èþa§æþ¯èþ…. AMæüPyìþ ¯óþËÌZÏ Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ C…Mìü´ùÄôý$ ±sìý ç³ÇÐèþ*×ý… MóüÐèþË… 200&250 Ñ$ÎÏ Ò$rÆæÿÏ ¯èþ$…_ 500&600 Ñ$ÎÏ Ò$rÆæÿÏ Ðèþ$«§æþÅ E…r$…¨. Væüyæþ_¯èþ 30 H…yæþÏ M>Ë…ÌZ ÑÆæÿ$«§Šþ ¯èþVæüÆŠÿ, Æ>Äæý$¯é£æþç³#Ææÿ…, ÕÐèþVæü…Væü hÌêÏÌZÏ AÆæÿMöÆæÿ Ðé¯èþË M>Ææÿ×ý…V> ¿æý$ÝëÆ>°² §ðþº¾¡õÜ {´÷Ýùí³‹Ü kÍ´ùÏÆ> Ððþ$$MæüPË$ Ñç³È™èþ…V> ò³ÇW´ùÄæý*Æÿ$$. çœÍ™èþ…V> õܧæþÅÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ ´÷ÌêË$ Mæü*yé G…§æþ$Mæü* ç³°Mìü Æ>Mæü$…yé ´ùÄæý*Æÿ$$. GyéÇ ¯óþËË$V> Ñ$WÍ´ùÄæý*Æÿ$$. ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ BàÆæÿ…V> Væüyìþz ò³…ç³Mæü… Mæü*yé ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. §é…™ø ç³Ôèý$ ç܅糧æþ Mæü*yé ™èþWY´ù™èþ* Ðèþ_a…¨. ç³Ôèý$ ç܅糧æþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ A¯èþ$º…«§æþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëÌZÏ ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢…§æþ° ÐóþÆóÿ ^ðþç³µ¯èþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. Gç³#yðþO™óþ ç³Ôèý$ ç܅糧æþ „îü×ìý…_´ùÆÿ$$…§ø


ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#Ë (¸ëÆŠÿà Äæý*ÆŠÿz Ðèþ*¯èþ*ÅÆŠÿ) ™èþÄæý*È, §é° ÐéyæþMæü… Mæü*yé Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VðüO ´ùÆÿ$$…¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ðéyæþ$Mæü, ™èþÄæý*È ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ñ«§é¯èþÐèþ$° Ðèþ$¯èþ A…§æþÇMìü ™ðþÍíܯèþ§óþ.

ºÄñý*^éÆŠÿ A…sôý HÑ$sìý ? ºÄñý*Ðèþ*‹Ü GÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ MæüÆæÿ¾±MæüÆæÿ×ý {ç³{MìüÄæý$ §éÓÆ> MæüÆæÿ¾¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yé¯óþ² ºÄñý*^éÆŠÿ A…sêÆæÿ$. D ´ùçÙMæü 糧éÆ>¦°² ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. A…™óþM>Mæü, ºÄñý*Ðèþ*‹Ü Ðéyìþ¯èþ糚yæþ$ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Mö°² à°MæüÆæÿ ÐéÄæý$$Ðèþ#˯èþ$ °Äæý$…{†…^èþMæü´ù™óþ Ðèþ$¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…ÌZ E…yóþ çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ {X¯Œþ çßo‹Ü ÐéÄæý$$Ðèþ#ËMæü$ à°MæüÍWÝë¢Æÿ$$. ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþMæü… ÐèþËÏ MæüÆæÿ¾±MæüÆæÿ×ý {ç³Äñý*f¯éË$ Mæü*yé E¯é²Æÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$ÌZÏ ¯èþËÏÐèþ$sìýt (©°° ´ùÆæÿ$aXçÜ$ ¿êçÙÌZ sñý{Ææÿ {õ³sê A…sêÆæÿ$) Eç³Äñý*V>°² Væü$Ç…_ BÆæÿY¯ðþOgôýçÙ¯Œþ B‹œ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Äæý*„æü¯Œþ A…yŠþ Ððþ$Æÿ$$¯Œþsñý¯ðþ¯ŒþÞ (KyìþGG…) çܵçÙtÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþMæü$ Ðèþ_a…¨. çÜÓ^èþe…§æþ {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþ KyìþGG… D {´ë…™èþç³# ÆðÿO™èþ$ÌZÏ ºÄñý*^éÆŠÿ Eç³Äñý*V>˯èþ$ Væü$Ç…_ ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ç^óþ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ ^óþç³sìýt…¨. ´ùçÙMæüÌZç³…™ø ´÷yìþ»êǯèþ ¯óþËËMæü$ ºÄñý*^éÆŠÿ A§æþ$¾™èþÐðþ$O¯èþ LçÙ«§æþ…V> Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü ¿æý*ÝëÆ>°² ò³…´÷…¨…^èþyæþ…ÌZ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ Ý뫧æþ¯èþ…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯èþÐèþ$ÃMæü… MæüÍW…_…¨. Ayæþ*z A§æþ$ç³# ÌôýMæü$…yé ò³ÇW´ùÄôý$ {´÷Ý÷í³‹Ü çÜ*Í´ùÏÆ> Ððþ$$MæüPË$ Eç³Äñý*W…_ D ºÄñý*^éÆŠÿ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa° ÐéÇMìü ™ðþÍÄæý$gôýíÜ…¨. f´ë¯Œþ ÌZ¯èþ$, AÐðþ$ÇM>ÌZ¯èþ$ Mö¯óþ²…yæþ$ÏV> ÝëW¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË M>Ææÿ×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ç³Ææÿ…V> ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ Ððþ$O{Mø BÆ>Y°fÐŒþ$¯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ºÄñý*^éÆŠÿ ™øyæþµyæþ$™èþ$…§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. ºÄñý*^éÆŠÿÌZ° çÜ*Mæü‡Ææÿ…{«§éË$ Ðèþ$Æðÿ¯ø² Cr$Ðèþ…sìý Ððþ$O{Mø BÆ>Y°fÐŒþ$Mæü$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ B{ÔèýÄæý*Ë$V> Ðèþ*Ææÿ™éÆÿ$$. Ðésìý° BàÆæÿ…V> ¡çÜ$Mæü$¯óþ C™èþÆæÿ iÐéË ¯èþ$…_

¿æý*Ñ$ ´÷ÆæÿËÌZ D Ñ«§æþ…V> ºÄñý*^éÆŠÿ, C™èþÆæÿ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*W…_¯èþ糚yæþ$ ¿æý*Ñ$ ¿o†Mæü Ë„æü×ý…ÌZ (Ðèþ$sìýt Ýë…{§æþ™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO…¨) Mæü*yé Ðèþ*Ææÿ$µ Mæü°í³…_…¨. AMæüPyìþ Ðèþ$sìýtÌZ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü Ë„æü×êË$ (í³òßý^Œþ, ïÜDïÜ, C™èþÆæÿ ´ùçÙM>Ë$) Ððþ$Ææÿ$VæüÄæý*ÅÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> Ðèþ$*yæþ$ òÜOMìüÌŒýÞ A…sôý Ðèþ$*yæþ$ ç³…rËMæü$ B ¿æý*Ñ$ ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> °Í_…¨.

ÐésìýMìü Ææÿ„æü×ý Mæü͵Ýë¢Æÿ$$. A…™óþM>Mæü AÑ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý {糿êÐèþ…™ø °ÈjÐèþ…V> Ðèþ*Ç´ùMæü$…yé M>´ëyæþ™éÆÿ$$. A…™óþM>§æþ$, ÐésìýMìü A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ Mæü*yé A…¨Ýë¢Æÿ$$. D A…Ôèý…ò³O ïÜÐðþ$¯Œþ ç³N ¸û…yóþçÙ¯Œþ fÇí³¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$, {ç³Äñý*V>Ë$, ^èþÆæÿaË$ KyìþGG…Mæü$ çÜ*¹Ç¢V> °Í^éÆÿ$$. ÆæÿMæüÆæÿM>Ë$V> ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äñý*V>Ë B«§éÆæÿ…V> ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþMæü… ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯éËò³O JMæü °Æ>®Ææÿ×ýMæü$ Ðèþ_a…¨.

„óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ {ç³Äñý*V>Ë$ †Ææÿ$^èþ*ÍMìü DÔ>¯èþÅ…V> 8 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ…ÌZ KyìþGG… HÆ>µr$^óþíܯèþ ºÄñý*yîþfÌŒý yìþÐèþ*¯Œþ[õÜtçÙ¯Œþ Äæý$*°sŒýÌZ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþç³sìýt…¨. D {´ë…™é°² Ððþ$rt {´ë…™èþ… V>¯óþ ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. CMæüPyæþ çÜVæür$ ÐéÇÛMæü ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… MóüÐèþË… 500 ¯èþ$…_ 600 Ñ$ÎÏ Ò$rÆæÿ$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$. A…§æþ$ÌZ Mæü*yé GMæü$PÐèþ ¿êVæü… ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… AMøtºÆŠÿ&yìþòÜ…ºÆŠÿ Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³yæþ$™èþ$…¨. CMæüPyìþ ¯óþË˯èþ$ ´÷yìþ»êÇ´ùÆÿ$$¯èþ BMìüÞÔ>ÌŒý G{Ææÿ ¯óþËË$V> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. CMæüPyìþ ¯óþË Ðèþ$$™èþMæüV>, Ò$yìþÄæý$… Ææÿ…Væü$ÌZ CçÜ$Mæü™ø Mæü*yìþ E…r$…¨. ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. ÐésìýÌZ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ §é§éç³# Ôèý*¯èþÅ…. {´ùÝùí³¯Œþ l͸ùÏÆ> B«§éÇ™èþ ^éÆŠÿMøÌŒý¯èþ$ Ý린Mæü…V> E…yóþ çÜ$§æþª ™èþÄæý*ȧéÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. §é°° KyìþHG… ºÄñý*^éÆŠÿV> Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$¢…¨. {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþç³yæþ$™èþ$…¨. ^éÆŠÿMøÌŒý Ðèþ$$MæüP˯èþ$ Ðésìý Ææÿ…Væü$, {ç³™óþÅMæü™èþË B«§éÆæÿ…V> {Vóüyæþ$ÏV> ÐèþÈYMæüÇÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> §é°° Ððþ$™èþ¢sìý ´÷yìþV> ^óþÝë¢Ææÿ$. AÌê ´ûyæþÆŠÿ Ææÿ*ç³…ÌZ E¯èþ² ^éÆŠÿMøÌŒý ´ûyæþÆŠÿ¯èþ$ V>Í {ç³ÐóþÕ…^óþ AÐèþM>Ôèý…Ìôý° GÆÿ$$ÆŠÿ sñýOsŒý Vø¯ðþ çÜ…^èþ$ÌZÏ ¿æý{§æþç³Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. AÌê M>Mæü$…yé V>Í ™èþWY¯èþrÏÆÿ$$™óþ ^éÆŠÿMøÌŒý Ë„æü×ý… {ç³M>Ææÿ… ™óþÐèþ$¯èþ$ ï³Ë$aMæü$… r$…¨. çœÍ™èþ…V> ^éÆŠÿMøÌŒý ´ûyæþÆŠÿ ¯éíÜV> Ðèþ*Ç´ù™èþ$…¨. ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ {ç³Äñý*V>˯èþ$ KyìþHG… ^óþç³sìýt…¨. (»êMæü$Þ VæüÐèþ$°…^èþVæüËÆæÿ$.) 2 Ayæþ$Væü$Ë ÐðþyæþË$µ, 2 Ayæþ$Væü$Ë ´÷yæþÐèþ#, JMæüsìý¯èþ²Ææÿ Ayæþ$Væü$Ë ÌZ™èþ$ Vø™èþ$Ë$ ¡Ýë¢Ææÿ$. Òsìý° Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$¯èþ Ðéyæþ$Mæü ¿êçÙÌZ Ððþ$$MæüPË$ ò³…^èþyé°Mìü íܧæþ®… ^óþõÜ ´ë§æþ$Ë$ Mæürtyæþ… A…sê…. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A…§æþ$ÌZ°Mìü ò³O Ðèþ$sìýt° çÜVæü… ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$äÏ ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ææÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ D GÆæÿ$Ðèþ#Ë ´÷yìþ° Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ A…Væü$âêË ÐèþÆæÿMæü$ °…ç³#™éÆæÿ$. Ðèþ$äÏ §é°ò³O Mö…™èþ Ðèþ$sìýt° ÐóþíÜ Mæü糚™éÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ¯èþËÏ Ðèþ$sìýt™ø Ôèý$¨® ^óþÝë¢Ææÿ$.

Ñ™èþ¢¯éË$ ¯éryæþ…, Ððþ$$MæüPË$ ò³…^èþyæþ… CÌê GÆæÿ$Ðèþ#Ë™ø¯èþ$, Ðèþ$sìýt™ø¯èþ$ °…í³¯èþ Vø™èþ$ËÌZ Ìôý§é ´ë§æþ$ËÌZ »ñý…yæþ, rÐðþ*sê, Ðèþ…M>Äæý$ Ðèþ…sìý Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

17


Ñ™èþ¢¯éË$ ¯ér$™éÆæÿ$. JMøP ´ë§æþ$ÌZ ¯éË$VóüíÜ Ððþ$$MæüPË W…f˯èþ$ ´ë™èþ$™éÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ^óþa ÐèþÆ>ÛË M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ…M>Äæý$, rÐðþ*sê W…fË$ ±sìýMìü Mör$tMæü$´ù™éÆÿ$$. »ñý…yæþ W…fË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ððþ$$ËMðü™èþ$¢™éÆÿ$$. Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ §æþVæüYÆæÿ Ððþ$$ËMðü†¢¯èþ Ðèþ…M>Äæý$, rÐðþ*sê Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a ÒsìýÌZϯóþ ¯ér$™éÆæÿ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ Ððþ$$™èþ¢… 12 Ððþ$$MæüPË$ A…sôý »ñý…yæþ, rÐðþ*sê, Ðèþ…M>Äæý$ Ððþ$$MæüPË$ ¯éË$VóüíÜ W…f˯èþ$ ¯ésê… Mæü§é. AÐèþ±² çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> G§æþ$Væü$™éÆÿ$$. CÌê A°² ÆæÿM>Ë M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³M>°Mìü çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 50 òÜ…rÏ ¿æý*Ñ$° Ñ°Äñý*W…^èþyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. CÑ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ñ$Ææÿç³, EÍÏ, _Mæü$Pyæþ$, ½¯ŒþÞ Ððþ$$MæüP˯èþ$ C§óþ Ñ«§æþ…V> B Mö¨ª´ësìý çܦ˅ÌZ ò³…^èþÐèþ^èþ$a. C…M>, Ðèþ$$ËM>Pyæþ Mæü*yé ç³…yìþ…^èþÐèþ^èþ$a. Òr°²sìýMîü ºÄñý*^éÆŠÿ GÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ Eç³Äñý*W…_ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. CÌê M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³M>°Mìü E§óþªÕ…_¯èþ Mö¨ª´ësìý gêV>Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ±sìý° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþÌêÏ Ðèþ$¯èþÐóþ$ çÜÓÄæý$…V> ±Ææÿ$ A…¨…^èþÐèþ^èþ$a. Æøl Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþ˯èþ$ Ðèþ$¯èþ… gê{Væü™èþ¢V> VæüÐèþ$°çÜ*¢ E…yæþÐèþ^èþ$a. Æøl Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþ˯èþ$ Ðèþ$¯èþ… gê{Væü™èþ¢V> VæüÐèþ$°çÜ*¢ E…yæþÐèþ^èþ$a. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$ª»êr$ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ™öÍ §æþÔèýÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþç³rtyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ºÄñý*^éÆŠÿ Eç³Äñý*W…_¯èþ ™öÍ ¯éâæýÏÌZ Ñ™èþ¢¯éËMæü$ Ææÿ„æü×ý ˼…_…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$¯èþ… Eç³Äñý*W…_¯èþ ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#Ë™ø ºÄñý*^éÆŠÿ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü çÜ…Äñý*Væü… ^ðþ…§æþ$™èþ$…¨. C…§æþ$Mæü$ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ¯é¯Œþ Gyìþº$ÌŒý BÆÿ$$ÌŒý MóüMŠü¯èþ$ A…sôý BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yóþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý…Ìôý° ¯èþ*¯ðþ˯èþ$ ¡íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ñ$WÌôý ÐèþÅÆæÿ¦ç³§éÆ>¦Ë¯èþ$ ±sìýÌZ MæüÍí³, ÐésìýMìü f™èþ^óþÄæý*ÍÞ E… r$…¨. D Ñ${ÔèýÐèþ*°² ™èþÆæÿ^èþ* MæüÍç³#™èþ* E…yæþyæþ… ÐèþËÏ A¨ Ðèþ$Ç…™èþ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ¨V> ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. §é°° Ðèþ$Ç…™èþ ç³#ÍÄæý$»ñýsôýt {ç³{MìüÄæý$ C¨.

ÝëVæü$ çœÍ™éË$ & ç³…r ¨Væü$ºyìþ »ñý…yæþ ¨Væü$ºyìþ Æ>Ðèþyé°Mìü Mæü±çÜ… Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË$ ç³yæþ$™èþ$…¨. rÐðþ*sê, Ðèþ…M>Äæý$ Ððþ$$MæüPË ¯èþ$…_ Ðèþ*{™èþ… Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËËÌZõ³ ¨Væü$ºyìþ ÐèþçÜ$¢…¨. CÌê ^éÆŠÿMøÌŒý B«§éÇ™èþ ÝëVæü$ M>Ææÿ×ý…V>, Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþ ˼…^óþ ïÜf¯ŒþÌZ §é§éç³#V> 4.70 MìüÌZË$, »ñý…yæþ ¨Væü$ºyìþ A™èþÅ«¨Mæü…V> E…r$…¨. AÆÿ$$™óþ »ñý…yæþ Æðÿ…yø ÝëÇ ÝëVæü$ ^óþíܯèþ糚yóþ CÌê VæüÇçÙx…V> ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™èþVæü$Y™èþ* Ðèþ_a…¨. 18

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äñý*V>Ë$ & ¯èþËÏ Ðèþ$sìýt {ç³Äñý*f¯éË$ 1. BÆÿ$$ÌŒý ¡íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ^óþa ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>¦Ë MóüMŠü (ò³^èþ$a 糧éÆæÿ¦…)¯èþ$ D {ç³Äñý*Væü…ÌZ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. ´÷…V>Ñ$Äæý* (pongamia), f{™ø¸ë (jatropha), ±ÐŒþ$ (Ðóþç³), 糆¢ W…fË ¯èþ$…_ ¯èþ*¯ðþ˯èþ$ ¡íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ñ$WÍ´ùÄôý$ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ´ë§æþ$ÌZÏMìü ÐóþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> Mö…™èþ ò³O Ðèþ$sìýt° Ðóþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ D MóüMŠü¯èþ$ °ËÓ^óþíܯèþ Vø¯ðþçÜ…^èþ$˯èþ$ ´ë†ò³yæþ™éÆæÿ$. CÌê Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ÐèþÆæÿ$çÜÌZÏ MóüMæü$¯èþ$, Ðèþ$sìýt° ÐóþíÜ ´ë§æþ$˯èþ$ °…ç³#™éÆæÿ$. 2. Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë MóüMæü$˯èþ$ 8 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ çÜÐèþ*¯èþ Ñ${ÔèýÐèþ*Ë$V> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, f{™ø¸ë MóüMæü$¯èþ$, JMæü Ðóþç³ MóüMæü$¯èþ$ JMæü Ñ${ÔèýÐèþ$…V> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. CÌê ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ MóüMæü$˯èþ$ _¯èþ² _¯èþ² Ðèþ$$MæüPË$V> ^óþíÜ »êV> MæüËVæüÍõ³Ýë¢Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ñ${ÔèýÐèþ*°² M>ÌZíœÍÐèþ$ C¯øíœÍÐŒþ$ (Calophylluminophyllum) A¯óþ Ðèþ$Æø ÆæÿMæü… ^óþÆæÿaÐèþËíÜ E…r$…¨. 3. CÌê Ñ${ÔèýÐèþ$…V> ^óþíܯèþ ¯éË$Væü$ MóüMæü$Ë ´ûyæþÆŠÿ¯èþ$ JMæüsìýV> ^óþÝë¢Ææÿ$. D {ç³{MìüÄæý$ÌZ A°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ JMóüÝëÇ Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a. 4. {´ùÝùí³¯Œþ l͸ùÏÆ> B«§éÇ™èþ ^éÆŠÿMøÌŒý¯èþ$ ò³§æþª ò³§æþª Ðèþ$$MæüPË$V> ÌôýMæü E…yæþË$V> ^óþÝë¢Ææÿ$. CÌê íܧæþª… ^óþíܯèþ GÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ Ðèþ$¯èþ… íܧæþ®…^óþíÜ E…^èþ$Mæü$¯èþ² ´ë§æþ$ÌZÏ° Ððþ$$§æþsZÏ ´÷ÆæÿV> Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a. 5. Ððþ$$™èþ¢… D ÆæÿMæü…V> íܧæþ®… ^óþíܯèþ ´ûyæþÆŠÿ¯èþ$ Ððþ$$MæüPË Ððþ$$§æþsZÏ A…sôý ´ë§æþ$ÌZÏ ò³O ´÷ÆæÿV> Ðóþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐésìýÌZ ¯èþ$…_ ^éÆŠÿMøÌŒý {V>¯èþ$ÅÐèþÌŒýÞ¯èþ$ (0.5 òÜ…sîýÒ$rÆæÿÏ ¯èþ$…_ 1 òÜ…sîýÒ$rÆŠÿ Ðèþ$$MæüPË$V> E¯èþ² Ðésìý°) HÇÐóþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. 6. ´÷yìþ»êǯèþ ^éÆŠÿMøÌŒý ´ûyæþÆŠÿ¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ ´ë§æþ$ÌZϯèþ$ ò³O ´÷ÆæÿÌZÏ ^óþÆæÿaÐèþ^èþ$a¯èþ$. 7. ±sìý™ø Ðèþ$$§æþªV> ^óþíܯèþ ^éÆŠÿMøÌŒý¯èþ$ ´ë§æþ$ÌZÏMìü ^óþÆóÿaÐèþ$$…§æþ$ Mæü±çÜ… 15 ÆøkË´ër$ °ËÓ^óþçÜ$MøÐéÍ. B ™èþÆæÿ$Ðé™óþ §é°° ´ë§æþ$ÌZÏ Eç³Äñý*W…^éÍ. 8. BÆÿ$$ÌŒý ¡õÜíܯèþ MóüMæü$˯èþ$ A…sôý Ðóþç³, íÜÌŒýP M>r¯Œþ, M>ÌZíœÍÄæý$…, ´÷…V>Ñ$Äæý*Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ Ðésìý°, HMæüÑ${ÔèýÐèþ$…V> ^óþçÜ$MøÐéÍ. A…§æþ$ÌZ°Mìü ^éÆŠÿMøÌŒý ´ûyæþÆŠÿ¯èþ$ Mæü*yé MæüÍõ³Äæý*Í. Ðésìý° 1@1@1@1 °çÙµ†¢ÌZ MæüËç³ÐèþËíÜ E…r$…¨. 9. f{™ø´ë ¯èþ*¯ðþ ¡õÜíܯèþ MóüMæü$¯èþ$ 1@2 °çÙµ†¢ÌZ ^éÆŠÿMøÌŒý ´ûyæþÆŠÿ™ø MæüÍí³ Ñ${ÔèýÐèþ$…V> ^óþÝë¢Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ°Mìü ™èþW¯èþ…™èþ


±sìý° ^óþÆæÿ$Ýë¢Ææÿ$. Ððþ$$§æþsìý ¯ðþË ÆøkÌZÏ {糆 Ðèþ$*yæþ$ ÆøkËMæü$ JMæüÝëÇ D ÆæÿMæü…V> ±sìý° ^óþÆóÿa {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ ^óþç³sêtÍ. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÆ>°Mìü JMæüÝëÇ ±sìý° ^óþÇõÜ¢ ^éË$. D Ñ${ÔèýÐèþ$… ™èþW¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³#ÍõÜ…§æþ$Mæü$ (òœÆóÿÃ…sôýçÙ¯Œþ) D Ñ«§é¯èþ… ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. 10. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëÌZÏ ´÷Væü$ºyóþ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ A…sôý G…yìþ´ùÆÿ$$¯èþ AÆæÿsìý BMæü$Ë$, ½¯ŒþÞ, C…M> f{™ø¸ë ÐèþÅÆ>¦Ë$, _Ææÿ$«§é¯éÅË ^ðþ™èþ¢¯èþ$, ^ðþÆæÿMæü$ í³í³µ°, ^ðþÆæÿMæü$ Ððþ$$MæüP˯èþ$ õÜMæüÇ…_ ^éÆŠÿ™ø MæüÍí³ ò³OÆøíÜ‹Ü ç³§æþ®†ÌZ ^éÆŠÿ Mìü…§æþ Ðèþ*ÆæÿaÐèþ^èþ$a¯èþ$. ^éÆŠÿMøÌŒý M>Mæü$…yé C™èþÆæÿ{™é A¯èþ$çÜÇ…^óþ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ¯èþ*¯ðþ ¡õÜíܯèþ MóüMæü$˯èþ$ (f{™ø¸ë, Ðóþç³) Eç³Äñý*W…_¯èþ糚yæþ$ »ñý…yæþ ¨Væü$ºyìþ 1.32 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$, rÐðþ*sê 2.5 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ËÀçÜ$¢…¨. f{™ø¸ë MóüMæü$¯èþ$ Eç³Äñý*W…_¯èþ糚yæþ$ Ðèþ…M>Äæý$ ¨Væü$ºyìþ VæüÇçÙt…V> 1.15 MìüÌZË$ E…r$¯èþ²¨. çÜVæür$¯èþ »ñý…yæþ 338 {V>Ðèþ$$Ë$, rÐðþ*sê 100 {V>Ðèþ$$Ë$, Ðèþ…M>Äæý$ 55 {V>Ðèþ$$Ë$ E…r$¯èþ²¨. Ðèþ$¯èþ… A…§æþÆæÿ… Fíßý…_¯èþ Ñ«§æþ…V>¯óþ, ^éÆŠÿMøÌŒý B«§éÇ™èþ Ñ°Äñý*Væü… M>Ææÿ×ý…V> GMæü$PÐèþV>¯óþ çœËÝëÄæý$… ËÀ…_…¨. Ðèþ$$QÅ…V> C™èþÆæÿ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mæü…{sZÌŒý ´ëÏsŒý 糧æþ¦†™ø ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… ´ùçÙM>˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$, GMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ ±sìý ™óþÐèþ$¯èþ$ M>´ëyóþ… §æþ$Mæü$ C…§æþ$ÌZ E¯èþ² çܧæþ$´ëÄæý*Ìôý. çœÍ™èþ…V> ^éÆŠÿMøÌŒý ´ûyæþÆŠÿ ÝëÄæý$…™ø ¿æý*Ñ$° çÜ$ç܅糯èþ²… ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. ¯èþ*¯ðþ ¡õÜíܯèþ f{™ø¸ë MóüMæü$¯èþ$, ^éÆŠÿMøÌŒý¯èþ$, ™èþW¯èþ…™èþ ±sìý™ø MæüÍí³ Eç³Äñý*W…_¯èþ糚yæþ$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. A§óþ ±sìý™ø ¯é¯èþò³rtMæü$…yé CÌê…sìý MóüMæü$ ´ûyæþÆŠÿ¯èþ$, ^éÆŠÿMøÌŒý¯èþ$ MæüÍí³ Eç³Äñý*W…_¯èþ糚yæþ$ K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$V> Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. AÆÿ$$™óþ Mö°² 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ糚yæþ$ ¯èþ*¯ðþ ¡õÜíܯèþ Ñ™èþ¢¯éË MóüMæü$˯èþ$ Eç³Äñý*W…_¯èþ糚yæþ$, Ðèþ$$QÅ…V> rÐðþ*sê, Ðèþ…M>Äæý$ ÝëVæü$ÌZ, ¨Væü$ºyìþ ^éÌê Mö¨ªV> §é§éç³# HÒ$ Æ>Ìôý§æþ$. C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… ÐésìýÌZ sêMìüÞMŠü 糧éÆ>¦Ë$ A«¨Mæü…V> E…yæþyæþ… Ìôý§é, Ðésìý° A«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… M>± M>Ðèþ^èþ$a. ±sìý™ø Ñ$ã™èþ… ^óþíܯèþ ºÄñý*^éÆŠÿ Eç³Äñý*W…_¯èþ ¯óþËÌZÏ Ðèþ$sìýtÌZ EÍÏ, Ñ$Ça, _Mæü$Pyæþ$, Ðèþ$$¯èþVæü, ÐóþÆæÿ$òܯèþVæü, ÌôýMæü çÜ´ùsê, EíÜÇ, gêíÜïŒþ (»Ÿ…yæþ$ Ðèþ$ÍÏ) Ðèþ…sìý Ðésìý ò³…ç³Mæü…ÌZ Mæü*yé D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ºÄñý*^éÆŠÿ Eç³Äñý*W…_ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…´÷… ¨…^èþÐèþ^èþ$a. ºÄñý*^éÆŠÿ Eç³Äñý*W…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A°² ÆæÿM>Ë Ððþ$$MæüPÌZϯèþ$ ò³Ææÿ$Væü$§æþË Ððþ$Ææÿ$V>Y E…¨. Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþË »êVæü$…¨. Ðésìý ÐóþÆæÿ$Ï ºË…V> Mæü°í³…^éÆÿ$$. C¨ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Ðéyìþ¯èþç³µsìý Mæü¯é² Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$

^èþ*í³…^éÆÿ$$. ÐóþÆæÿ$ òܯèþVæü ÝëVæü$ ^óþíܯèþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éÌZÏ ºÄñý*^éÆŠÿ Ðéyìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$sìýt çÜÓÆæÿ*ç³çÜÓ¿êÐéÌZÏ Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ çܵçÙt…V> Mæü°í³…_…¨. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ Mæü¯é² Ðèþ$sìýt ^éÌê çÜ$°²™èþ…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ÐóþÆæÿ$ òܯèþVæü Væü$™èþ$¢Ë$ Æ>Í´ùÐèþyæþ… ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… Ðèþ$sìýt Væüsìýt™èþ¯èþ… ™èþWY´ùÐèþyæþ… JMæü M>Ææÿ×ý… M>Ðèþ^èþ$a. A…™óþM>Mæü ºÄñý*^éÆŠÿ Eç³Äñý*W…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AMæüPyìþ ¯óþËÌZÏ ±sìý ™óþÐèþ$¯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþyæþ… Mæü*yé M>Ðèþ^èþ$a. Ðèþ$sìýt ´÷ÆæÿÌZÏMìü ºÄñý*^éÆŠÿ¯èþ$, C™èþÆæÿ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$sìýt Ýë…{§æþ™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO…¨. ¿æý*Ñ$Mìü E…yóþ ¿o†Mæü Ë„æü×êËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ Mæü°í³…_…¨. B ¯óþËÌZ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ´ùçÙM>Ë$ (í³òßý^Œþ, ïÜDïÜ, C™èþÆæÿ ´ùçÙM>Ë$) Ððþ$Ææÿ$VæüÄæý*ÅÆÿ$$. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ÐóþÆæÿ$òܯèþVæü ÝëVæü$^óþíÜ ÆðÿO™èþ¯èþ² JMæüÆæÿ$ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ^óþç³sìýt¯èþ ç³È„æü˯èþ$ çÜÓÄæý$…V> ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ^óþ¯èþ$ÌZ ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² ÐóþÆæÿ$òܯèþVæüMæü$ D ºÄñý*^éÆŠÿ ÝëÐèþ${W° A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. Ððþ$$MæüP ç³M>Ó°Mìü Ðèþ^óþa çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ºÄñý*^éÆŠÿ¯èþ$ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ^óþ¯èþ$ÌZ Eç³Äñý*W…^éyæþ$. ç³…r ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ BÄæý$¯óþ çÜÓÄæý$…V> ^ðþ´ëµyæþ$. C¨ÐèþÆæÿMæüsìý Mæü¯é² GMæü$PÐèþV> ÐóþÆæÿ$ òܯèþVæü Væü$™èþ$¢Ë$ Ðèþ^éaÄæý$°. ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþMæü$…yé E¯èþ² ^øsìýMæü¯é² §é°° Eç³Äñý*W…_¯èþ ^øsôý D {ç³Äñý*f¯èþ… ^éÌê çܵçÙt…V> Mæü°í³…_…¨. Ðèþ$Æø ÆðÿO™èþ$ »Ÿ…yæþ$ Ðèþ$ÍÏ Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtyæþ$. BÄæý$¯èþMæü$ CÌê…sìý A¯èþ$¿æýÐèþÐóþ$ G§æþ$ÆðÿO…¨. Ððþ$$VæüYË$ ò³§æþªÑV> E¯é²Æÿ$$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯èþ ç³NË$ Ðèþ$Ç…™èþ ò³§æþªÑV>¯èþ$, ºÆæÿ$Ðèþ#V>¯èþ$ E¯èþ²r$t çܵçÙtÐðþ$O…¨. Ðésìý ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa çÜ$Ðéçܯèþ Mæü*yé Ðèþ$Ç…™èþ BMæür$tMæü$¯óþÌê E…¨. C™èþÆæÿ$Ë ´÷ÌêÌZÏ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ$ÌñýÏË Mæü¯é² DÄæý$¯èþ ´÷Ë…ÌZ° Ðèþ$ÌñýÏË$ GMæü$PÐèþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþÑV> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…§éÆÿ$$. D Æðÿ…yæþ$ E§éçßýÆæÿ×ýË$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðéâæý$Ï ™èþÆæÿ$Ðé† õܧæþÅ…ÌZ ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþM>°² Ñ«¨V> ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. C§óþ Ñ«§æþ…V> ºÄñý*^éÆŠÿ Eç³Äñý*W…_¯èþ ¯óþËÌZÏ EÍÏ ¨Væü$ºyìþ Ý뫧éÆæÿ×ý 糧æþ®†ÌZ Ðèþ_a¯èþ §é°Mæü¯é² 25 Ô>™èþ… A«¨Mæü…V> E…¨. ½¯ŒþÞ ¨Væü$ºyìþ 30 Ô>™èþ… ¯èþ$…_ 50 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ A§æþ¯èþ…V> Ðèþ_a…¨. rÐðþ*sê ÑçÙÄæý$…ÌZ 30 ¯èþ$…_ 40 Ô>™èþ… A«¨Mæü…V> ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. »Ÿ…yæþ$ Ðèþ$ÌñýÏ ÝëVæü$ÌZ Mæü*yé ºÄñý*^éÆŠÿ Ðéyìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çœËÝëÄæý$… ^éÌê GMæü$PÐèþV>, ºÆæÿ$Ðèþ# GMæü$PÐèþV> E¯èþ²r$t ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$.

ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþM>°Mìü ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë {´ù™éÞçßý… {ç³Äñý*V>Ë çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ºÄñý*^éÆŠÿ Eç³Äñý*V>Ë$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ E™éÞçßý…V> D 糧æþ®†° ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2016

19


www.leisaindia.org

¿æý*Ñ$° ^èþ§æþ$¯èþ$ ^óþõÜ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþMæü… ¡Ææÿ$

A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. G{ÆæÿÐèþ$sìýtMìü ™óþÐèþ$¯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ ÔèýMìü¢ ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> Ððþ$rt {´ë…™éËÌZ D çÜÐèþ$çÜÅ GMæü$PÐèþ. A…§æþ$ÐèþËÏ CÌê ¯èþËÏ Ðèþ$sìýt°, G{ÆæÿÐèþ$sìýt° MæüÍí³ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü Ìê¿ê˯èþ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ »ôýÈk ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. G{ÆæÿÐèþ$sìýt ¯óþËÌZÏ ¯èþËÏ Ðèþ$sìýt° f™èþ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ A…sôý A…§æþ$ÌZ°Mìü ¯èþËÏÐèþ$sìýt (ºÄñý*^éÆŠÿ) ^óþÆæÿayæþ… ÐèþËÏ G{ÆæÿÐèþ$sìýtMìü ¯èþËÏÐèþ$sìýtMìü E…yóþ Ðèþ$…_ Ë„æü×êË$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$™èþ$¯é²Äæý$° ÐéÆæÿ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™óþÐèþ$¯èþ$ ç³sìýt °Ë»ñýrtyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çœÍ™é˯èþ$ A…^èþ¯é ÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ¯óþ ÐéÆæÿ…™é ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþM>°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. B ÆæÿMæü…V> 10 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 50 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$V> G… í³MæüÄæý*ÅÆæÿ$. ÐéÇ° Mæü$r$…º õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðéâæý$Ï, G{ÆæÿÐèþ$sìýt ¯óþËË™ø Mæü*yìþ¯èþ Ý÷…™èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$¯èþ²Ðéâæý$Ï, ÝëVæü$±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… E¯èþ²Ðéâæý$Ï, M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² Ðéâæý$Ï, õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ò$§æþ BçÜMìü¢ E¯èþ² Ðéâæý$Ï, ^éÆŠÿMøÌŒý Ë¿æýÅ™èþ E¯èþ² Ðéâæý$Ï, A¯óþ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë ÐèþÆ>YË ÐéÇ ¯èþ$…_ D 50 Ðèþ$…¨° G…í³Mæü ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. CÌê G…í³Mæü ^óþçܯèþ ÐéâæýÏMæü$ ºÄñý*^éÆŠÿ ¯èþËÏ Ðèþ$sìýt° çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… fÇW…¨. M>Äæý$Væü*ÆæÿË$, ç³NË$ ò³…^óþ ÐéÇMìü Ðésìý° A…¨…^éÆæÿ$. D 50 Ðèþ$…¨ÌZ 26 Ðèþ$…¨Mìü 10 MìüÌZË ^ö糚¯èþ ºÄñý*^éÆŠÿ Ðèþ$sìýt° A…¨…^éÆæÿ$. ©°° 2 ^èþ§æþÆæÿç³# Ò$rÆæÿÏ ç³Ç«¨ÌZ Eç³Äñý*W…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. D 26 Ðèþ$…¨ÌZ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ »Ÿ…yæþ$ Ðèþ$ÌñýÏ™ør ^óþç³sêtÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ…™é Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ÝëVæü$^óþÝëÆæÿ$. ÒâæýÏ…§æþÇMîü Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ðèþ^éaÆÿ$$.

¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ ÑçÜ¢Ææÿ×ý {ç³Äæý$™é²Ë$ {ç³Væü†ÖË §æþ–íÙt E¯èþ² ÐéÇ°, ѯèþ*™èþ²Ððþ$O¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ ÝëÓVæü†…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E¯èþ² ÐéÇ° C™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ Mæü*yé ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþMæü… ÐðþOç³# BMæür$tMøVæüÍW™óþ, D ¯èþ*™èþ¯èþ Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$Ç…™èþV> ÐéÅí³¢^ðþ…§æþ$™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ, ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø ºÄñý*^éÆŠÿ ™èþÄæý*ÈÑ«§é¯èþ… Ææÿ*´÷…¨…^èþVæüÍW™óþ Ðèþ$Ç…™èþ GMæü$PÐèþÐèþ$…¨Mìü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ÐðþâæýÏÐèþ^èþ$a¯èþ$, A糚yóþ çܯèþ² M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé D 糧æþ®†° A¯èþ$çÜÇ…^óþ… §æþ$Mæü$ ÒËÐèþ#™èþ$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ…, õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþõÜ Mæü–íÙ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™ø…¨. A…™óþM>Mæü, ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®†ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ ïœÌŒýz çÜ*PÌŒýÞ °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ïÜÐðþ$¯èþ$Þ ¸û…yóþçÙ¯Œþ, 휯ŒþÌêÅ…yŠþ ÐéÇMìü {ç³™óþÅMæü…V> «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ^ðþ´ëµÍ. G…§æþ$Mæü…sôý ÐéÆóÿ ºÄñý*^éÆŠÿ ÐéyæþMæü…ò³O {ç³Äñý*V>ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BǦMæü çÜàÄæý*°² ÐéâôýÏ ^óþMæü*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…™óþM>§æþ$, ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZÏ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ç³È„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$† C_a¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ {ç³™óþÅMæü…V> «§æþ¯èþÅÐé§éË$. J. ELANGO - M.V. KARUNAKARAN Organisation For Development Action & Maintenance (ODAM) Virudhnagar Village, Tiruchuly - 626 729, Tamilnadu E-mail : odamelango@gmail.com; karunagaranvm@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2015.

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &2 þ 2016 www.facebook.com/Leisaindiamag us• l¯Œ on:

@LeisaIndia

Telugu - June 2016  

LEISA India

Telugu - June 2016  

LEISA India

Advertisement