Page 1

çÜ…_Mæü 1 & Ðèþ*Ça 2017

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2017 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

§æþ*Ææÿ… §æþ*Ææÿ…V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² }ÐèþÇ ¯érÏ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…

¸ùsZ

¼.G.I.G‹œ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ ç³NÇ~-Ðèþ$ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÝëW…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ´ë{™èþ¯èþ$, B Ñ«§æþ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ… ÐèþËÏ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ MæüÍVóü Eç³Äñý*V>˯èþ$ ÑÐèþÇ…^óþ {糫§é¯èþ A…Ô>˯èþ$ D çÜ…_MæüÌZ Ò$Mæü$ A…§æþgôýÄæý$yæþ… Ðèþ*Mæü$ ^éÌê çÜ…™øçÙ… MæüÍWÝù¢…¨.

AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. MóüÆæÿâæýÌZ° Æ>Ýë¢ A¯èþ² çÜ…çܦ, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ çÜ…çܦË$ çÜÑ$íÙt Mæü–íÙMìü {´ù«§æþ¾Ë… C^éaÆÿ$$. Ðèþ$íßýâæýËÌZ Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {´ù™èþÞíßý…_…¨. ÐéÇ {V>Ðèþ*ËÌZ ÐéÇMìü °Ææÿ…™èþÆæÿ… çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*ǯèþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³… ^é˯èþ$Mæü$…¨. B ÑÐèþÆ>˯èþ$ Ò$Ææÿ$ D çÜ…_MæüÌZ ™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a. A…™óþM>Mæü, ´ûÌZ‹Ü Ðèþ…sìý ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯éË$, Ðèþ$$QÅ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ…ÌZ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 100 MørÏ Ðèþ$…¨ ÐèþÇ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ õÜ…{©Äæý$ ´ùçÙM>˯èþ$ ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ^óþç³sìýt¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Væü$Ç…_ D çÜVæü… Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýÌôý. ÐéâæýÏ…™é Mæü*yé õܧæþÅ… 糯èþ$˯èþ$ ™èþÐèþ$ ^óþ™èþ$Ìôý {糫§é¯èþ çÜ…_MæüÌZ Ò$Ææÿ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> gê¯èþMìü B^èþÆæÿ×ýÌZ ^èþ*í³¯èþ Ý뫧æþ¯éË$V> °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. }ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… H Ñ«§æþ…V> L™éÞíßýMæü ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ Mæü*yé C…§æþ$ÌZ Ò$Ææÿ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ²§ø ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü…V> JMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ… A…sôý çÜÆóÿÓ Ìê…sìý¨ fÇW…¨. A…™óþM>§æþ$, D } 糧æþ®† ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÐèþËÏ Ò$ ¯èþ$…_ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A…§óþ {´ù™éÞçßý… MøçÜÐóþ$ C糚yæþ* G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²…. Ðèþ$íßýâæýË M>Äæý$MæüÚët°² ™èþWY…^èþVæüÍW…§ø Mæü*yé B çÜÆóÿÓÌZ ™óþÍ…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$… Ò$ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ D çÜ…_Mæü¯èþ$ A…§æþgôýÄæý*Ë° Ò$Ææÿ$ BÕõÜ¢, ÐéÇ ç³NÇ¢ ÌZ ÐéÇÌZ B™èþÃÑÔ>ÓÝë°², ÐéÇ ÝëÐèþ$Æ>®Å°² ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé Mæü–íÙ _Ææÿ$¯éÐèþ*˯èþ$ Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$…yìþ. ÐéÇMìü Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ$¯èþ Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ ™èþç³µMæü fÇW…¨. A…§æþ$MøçÜ… Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* ÐéÇMìü E¯èþ² ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ç^óþ… ç³…í³…^èþVæüËÐèþ$$. §æþ$Mæü$ Mæü*yé {Ôèý§æþ® ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. ÐéÇ ÔèýMìü¢° Ððþ$Ææÿ$Væü$ ç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

Ðèþ$íßýâæýË iÑ™éËÌZ ÐðþË$Væü$ °…í³¯èþ }.................................çܺÆæÿá sìýMîü Ðèþ$¯èþ ¿æý*Vøâæý… Ò$§æþ Ðèþ…§æþ MørÏ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ çÜVæü… Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâê ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ìôý M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…V> ^ðþ糚MøÐéÍ. Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™é…Væü… A…™é Ýë§éïܧé Ýë®Æÿ$$ÌZ° ÐéÆóÿ. ÐéÆæÿ$ Eç³Äñý*W…^óþ ç³ÇMæüÆ>Ë$ Mæü*yé {糫§é¯èþ…V> ÐéÇ ^óþ™èþ$Ìôý A° ^ðþ´ëµÍ. AÌê…sìý Ðèþ$íßýâê ÔèýMìü¢Mìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ ...

BMæü$Ë$AËÐèþ$$Ë™ø ¿æý*ÝëÆæÿ Ææÿ„æü×ý........... G‹Ü. ÐèþÆæÿ§æþÆ>çܯŒþ & í³. ÑÐóþM>¯èþ…§æþ¯Œþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ýë…çÜ–P†Mæü Ñ«§é¯é˯èþ$ ÑçÜÃÇ…_ HËM>PÄæý$Ë ÝëVæü$¯èþ$ ÑçÜ¢–™èþ…V> ^óþç³rtyæþ… M>Ææÿ×ý…V> ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë {´ë…™èþ…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ¯èþÚëtË ¿êÆæÿÐóþ$ Ñ$Væü$Ë$™ø…¨. ´ûÌZ‹Ü JMæü Ðèþ$$…§æþ$^èþ*ç³#{ç³Äñý*Væü… M>Ææÿ×ý…V>....

BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ MøçÜ… EÐèþ$ÃyìþV> Mæü–íÙ..................................... sîý.Móü. JÐèþ$¯é MóüÆæÿâæýÌZ° Ðèþ$íßýâæýËMæü$ õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> ÐéÇÌZ B™èþÃÑÔ>ÓÝë°² ÆæÿWÍ…^éÍÞ Ðèþ_a…¨. A…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«§æþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ ÐéÇ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ò³…ç³#^óþíÜ ÐéÇ ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý*ÍÞÐèþ_a…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>˯èþ$ ^óþMæü*Ça¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ¯óþ A¨ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨.

íÜ®ÆæÿÐðþ$O¯èþ, ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ Ë„æü Å…...........ïÙË$ {¸ë°Þ‹Ü&ÝëÆ> M>ÍÃÄæý$‹Ü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ G…™èþ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… E¯é² ÐéÇ ç³rÏ °Æ>§æþÆæÿ×ôý çÜÆæÿÓ{™é Mæü°í³çÜ$¢…¨. AÆÿ$$™óþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ Ë„æüÐèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË™ø Mæü*yìþ¯èþ Ðèþ$íßýâê ÔèýMìü¢ ™èþÐèþ$ ÔèýMìü¢ ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ A…§æþÆæÿ* Væü$Ç¢…^óþÐèþÆæÿMæü* ™èþÐèþ$ Mæü–íÙ° °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mö¯èþÝëW…^é˯èþ² {«§æþ$Éæþ °Ææÿ~Äæý$…™ø E¯é²Ææÿ$. ÐéÇ §æþ–íÙt Äæý*Ðèþ™èþ*¢ ...

L™éÞíßýMæü ÐéÅ´ëÆ>°Mìü Ðèþ*ÆæÿY… ^èþ*í³¯èþ Ðèþ$íßýâæý....... h.G‹Ü. E°²Mæü–çÙ~¯Œþ ¯éÄæý$ÆŠÿ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³Mæü… MóüÆæÿâæýÌZ C…M> A…™èþ {´ë^èþ$-ÆæÿÅ…ÌZ Ìôý° E´ë-«¨/B§éÄæý$ AÐèþM>Ôèý…. ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³-Mæü…ÌZ JMæü L™éÞ-íßýMæü ÐéÅ´ë-Ææÿ-Ðóþ-™èþ¢V> õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$a-Mæü$¯èþ² }Ðèþ$† gê¯èþMìü C糚yæþ$ G…™øÐèþ$…¨ °Ææÿ$-§øÅVæü Äæý$$Ðèþ¡ Äæý$$Ðèþ-Mæü$-ËMæü$ B§æþÆæÿüØ….

4 9 12 16 19 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017


Ðèþ$íßýâæýË iÑ™éËÌZ ÐðþË$Væü$ °…í³¯èþ } çܺÆæÿá sìýMîü

Ðèþ$¯èþ ¿æý*Vøâæý… Ò$§æþ Ðèþ…§æþ MørÏ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ çÜVæü… Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâê ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ìôý M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…V> ^ðþ糚MøÐéÍ. Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™é…Væü… A…™é Ýë§éïܧé Ýë®Æÿ$$ÌZ° ÐéÆóÿ. ÐéÆæÿ$ Eç³Äñý*W…^óþ ç³ÇMæüÆ>Ë$ Mæü*yé {糫§é¯èþ…V> ÐéÇ ^óþ™èþ$Ìôý A° ^ðþ´ëµÍ. AÌê…sìý Ðèþ$íßýâê ÔèýMìü¢Mìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ } ÐèþÇ ÝëVæü$ ÐéÇ ¿æý$gêË Ò$§æþ ¯èþ$…_ ^éÌê ¿êÆ>¯óþ² ™èþWY…^èþVæüË$Væü$™ø…¨.

Ðèþ

4

Ç A¯èþ²Ðóþ$ Ðèþ*Mæü$ {´ë×ꫧéÆæÿ…V> _¯èþ²ç³µsìý¯èþ$…_ Eç³Äñý*Væüç³yìþ…¨. A°² ÆæÿM>Ë çÜ…çÜP –†, çÜ…{糧éÄæý*ËÌZ Ðèþ*Mæü$ °™èþÅ… ÐèþÇ A¯èþ²Ðóþ$ B¯èþ…§é°², çÜ…™øÚë°² MæüÍWçÜ*¢ Ðèþ_a…¨. _¯èþ²¯ésìý ¯èþ$…_ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü$r$…º…ÌZ ò³ÇW¯èþ Ðèþ*Mæü$ ÐèþÇÝëVæü$ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…. Ý뫧éÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ _¯èþ²´ësìý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ* ^èþ$r*t GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ ç³°^óþõÜ ÐéâæýÏ…™é Ðèþ$íßýâæýÌôý. Ðèþ$…yæþ$sñý…yæþÌZÏ, Ðèþ×ìýMìü…^óþ ^èþËÏsìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ, JâæýÏ…™é ±sìý Ðèþ$$§æþªV> Ðèþ*ÇaÐóþõÜ Ðé¯èþË Ðèþ$«§æþÅÌZ Mæü*yéÐðþ¯èþ$² ÑÇW´ùÄôý$Ìê M>Äæý$MæüçÙt… ^óþÄæý$yæþÐóþ$ ÐéÇ °™èþÅiÑ™èþ ´ùÆ>r…. C¨ M>Mæü C…yæþÏÌZ ÐéÆæÿ$ ™èþç³µ°çÜÇV> ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ ºÆæÿ$Ðèþ# »ê«§æþÅ™èþË$ GÌêVæü* ™èþç³µÐèþ#. JMæü ÆæÿMæü…V> ""ÐèþÇÝëVæü$ ïÜˆË ¿æý$fçÜP…§éËò³O¯óþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨'' A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. ÐèþÇ ÝëVæü$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$$™èþ¢… {Ô>Ñ$Mæü ÔèýMìü¢ A…sôý Mæü±çÜ… 27 Ô>™èþ… ¯èþ$…_ 84 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü* Ðéǯèþ$…^óþ ËÀçÜ$¢…¨. ^éÌê çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ÐéÇ {ÔèýÐèþ$Mæü$ GÌê…sìý {糆çœË… E…yæþ§æþ$. ÐéÇ MæüÚët°Mìü GÌê…sìý Væü$Ç¢…ç³N E…yæþ§æþ$. ÐèþÇ õܧæþÅ…ÌZ Eç³Äñý*W…^óþ C™èþÆæÿ Äæý$…{™èþç³ÇMæüÆ>Ë$ HÑ ç³°^óþÄæý*Ë¯é² õܧæþÅV>âæýÏ õÜÓ§æþÐóþ$ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ C…«§æþ¯èþ…. AÆÿ$$™óþ M>Ë{MæüÐèþ$…ÌZ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ {Ô>Ñ$Mæü ÔèýMìü¢ ÑË$Ðèþ ò³ÆæÿVæüyé°Mìü º§æþ$Ë$V> ÆøkÆøkMîü ™èþWY´ù™ø…¨. Ðèþ…§æþ MørÏ Ðèþ$…¨ ÐèþÇ õܧæþÅ…ÌZ BÆæÿ$V>Ë… {ÔèýÑ$çÜ*¢, ÐéÇÌZ çÜVæü… Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ Ô>ÈÇMæü {ÔèýÐèþ$ ò³r$tºyìþV> D ÌZMæü…ÌZ° çÜVæür$ Ðèþ*¯èþÐèþ#yìþMìü Mæüyæþ$ç³# °…yé A¯èþ²…ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. H çÜÐèþ*f…ÌZ AÆÿ$$¯é 50 MørÏ Ðèþ$…¨° {糿êÑ™èþ… ^óþÄæý$VæüÍVóü Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ… Ðèþ$ÆöMæüsìý Ìôý§æþ$. AÆÿ$$¯é Mæü*yé Ôèý™é»êªË$V> °Ææÿ…™èþÆæÿ… ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ÐèþÇ õܧæþÅ…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË {´ë«§é¯èþÅ™èþ

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

¯èþÆæÿÞÈË ¯èþ$…_ ´÷ÌêË ÐèþÆæÿMæü* ÐèþÇ ¯éÆæÿ$¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Ððþyæþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$íßýâæý

H Ðèþ*{™èþ… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþÌôý§æþ$. Cç³µsìýMîü ÐéÆæÿ$ M>âæýÏMæü$ GÌê…sìý Ææÿ„æü×ý ÌôýMæü$…yé ™èþÐèþ$ ^óþ™èþ$Ìôý Ðèþ$$yìþ ç³ÇMæüÆ>Ë$V> MöyæþÐèþâæý$Ï, ´ëÆæÿË$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÑ M>Mæü ÐéÅ«§æþ$Ë$, ´ùçÙM>àÆæÿ MöÆæÿ™èþ, C…sìý ^éMìüÈ, C…M> C™èþÆæÿ ç³°¿êÆ>Ë$ ÐéÇ ¯ðþ†¢Ò$§óþ ç³yæþ$™èþ$…sêÆÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ } ÐèþÇ ÝëVæü$ 糧æþ®† Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþr…ÌZ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ¿ôýV>Ë$, Ô>ÈÇMæü {ÔèýÐèþ$ ÑË$Ðèþ˯èþ$ AÆæÿ®… ^óþçÜ$MøVæüË$Væü$™éÐèþ*?

Ðèþ*ǯèþ ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ ... çÜÇMö™èþ¢ {ç³Äñý*Væü… } ÐèþÇ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… {糫§é¯èþ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ…. } ÐèþÇ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… §éÓÆ> ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ Mö¨ª´ësìý ±sìý™ø ´ër$, ™èþMæü$PÐèþ Ñ™èþ¢¯éË$, GÆæÿ$Ðèþ#Ë™ø¯óþ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ ËÀçÜ$¢…¨. M>ÇÃMæü$Ë AÐèþçÜÆæÿ… Mæü*yé ^éÌê ç³ÇÑ$™èþ…V>¯óþ E…r$…¨. D 糧æþ®†ÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨ & Ìôý™èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$° GMæü$PÐèþ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ ¯ér$Ï ÐóþÄæý$r…. D

GMæüÆ> ´÷Ë…ÌZ MæüË$ç³# ¡Äæý$yé°Mìü ï܈Ë$ ¯èþyæþ$Ðèþ$$ Ðèþ…_ §é§éç³#V> 130 ¯èþ$…_ 160 Væü…rË õÜç³# ç³°^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. A§óþ Äæý$…{™éË ÝëÄæý$… ¡çÜ$Mæü$…sôý MóüÐèþË… 6 ¯èþ$…_ 25 Væü…rÌZϯóþ GMæüÆ> ¿æý*Ñ$ÌZ MæüË$ç³# ¡Äæý$Ðèþ^èþ$a.


{MæüÐèþ$…ÌZ MæüË$ç³# ¡õÜ…§æþ$Mæü$ Äæý$…{™èþÝëÄæý$… ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü ÒËÐèþ#™èþ$…¨. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^óþ¯èþ$ÌZ K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$V> ™óþÐèþ$ E…sôý ^éË$, õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþ$MøÐèþ^èþ$a. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> C…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…^óþ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… Ýë®°Mæü…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ÑÔ>ÓÝë°², ¯èþÐèþ$ÃM>°² °Ë»ñýr$tMæü$¯èþ² 糧æþ®™èþ$ÌZϯóþ E…r$…¨. Ýë®°Mæü…V> {´ë^èþ$ÆæÿÅ…ÌZ E¯èþ² D 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþr…ÌZ, C™èþÆæÿ A¯èþ$º…«§æþ {ç³{MìüÄæý$ËÌZ Ô>ÈÇMæü {ÔèýÐèþ$Mæü$, Ðésìýò³O ç³yóþ {糿êÐé°² Ðèþ$¯èþ… C糚yæþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é…. ÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_ Æ>Õ&ÐéíÜ Væü$Ç…_¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ sôýº$ÌŒý 1 ÌZ VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a. „óü{™èþÝë®Æÿ$$ÌZ Ñ«§æþ$Ë °ÆæÿÓçßý×ýÌZ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ çܵçÙt…V> AÆæÿ®… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯óþMæü MöËÐèþ*¯é˯èþ$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$MøÐèþr… fÇW…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ 糯èþ$Ë$, A…§æþ$MøçÜ… Ððþ_a…_¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…, B {MæüÐèþ$…ÌZ Ô>ÈÆæÿMæü…V> ™èþç³µ°çÜÆðÿO¯èþ ¿æý…WÐèþ$Ë$, AÌê…sìý JMøP ¿æý…WÐèþ$ÌZ¯óþ ™èþç³µ°çÜÇV> ç³°^óþÄæý*ÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…, D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$ ºÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ç³ÇÐèþ*×ý…, ç³°^óþÄæý$ÐèþËíÜ Ðèþ_a¯èþ ÑïÜ¢Ææÿ~… (A…sôý ¯èþÆæÿÞÈ ÑïÜ¢Ææÿ~…), D Ñ«§æþ$Ë °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË$ ¯èþyæþÐèþÐèþËíܯèþ §æþ*Ææÿ…, BÄæý* Ñ«§æþ$ËÌZ ´ëÌŸY¯óþ ï܈ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë çÜ…QÅ Ðèþ…sìýÐésìý Væü$Ç…_ A™èþÅ…™èþ çÜ*Mæü‡ §æþ–íÙt™ø A«§æþÅÄæý$¯èþ… fÇW…¨.

} ÝëVæü$ÌZ §æþ*Ææÿ… §æþ*Ææÿ…V> Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ ¯éryæþ… {糫§é¯èþ…. CÌê ^óþÄæý$r… ÐèþËÏ ^óþËÌZÏ Ððþ$$MæüPË$ Væü$º$Ææÿ$Væü$º$Ææÿ$V> M>Mæü$…yé G§æþ$Væü$™éÆÿ$$. A…sôý Ðèþ$¯èþ… Eç³Äñý*W…^èþÐèþËíܯèþ Ñ™èþ¢¯éË ç³ÇÐèþ*×ý… (GMæüÆ>Mæü$ 2&3 MìüÌZË$) ^éÌê ™èþWY´ù™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, C…§æþ$MøçÜ… K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ… E¯é² ^éË$. ¯èþÆæÿÞÈ ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþMæü$PÐèþV> E…sôý ç³° ¿êÆæÿ… Mæü*yé ™èþVæü$Y™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¯èþÐèþgê™èþ Ñ™èþ$¢Ë$ (8 ¯èþ$…_ 15 ÆøkË$) Eç³Äñý*W…_¯èþ糚yæþ$ Ðésìý° ^éÌê gê{Væü™èþ¢V> G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$°, Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ™èþMæü$PÐèþ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ ¯érÐèþËíÜ E…r$…¨. {糫§é¯èþ ÝëVæü$ „óü{™é°Mìü §æþVæüYÆæÿÌZ¯óþ D ¯èþÆæÿÞÈ° °ÆæÿÓíßý…^éÍ. A糚yæþ$ Ðésìý° §æþ*Ææÿ{´ë…™éËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþÐèþËíܯèþ {ÔèýÐèþ$ ™èþWY´ù™èþ$…¨. Ñ™èþ¢¯éË$ ¯èþÐèþgê™èþ… M>ºsìýt Ðésìý ºÆæÿ$Ðèþ# ™óþÍMæüV> E…sZ…¨. Ðésìý çÜ…QÅ Mæü*yé ™èþMæü$PÐèþV>¯óþ E…sZ…¨. ™èþMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ Ñ™èþ$¢Ë$, A© §æþ*Ææÿ… §æþ*Ææÿ…V> (JMøP ¯éVæüsìý ^éË$Mæü$ 1 ¯èþ$…_ 2 Ñ™èþ$¢Ë$) ¯érÐèþËíÜ E¯èþ²…§æþ$¯èþ º$Ææÿ§æþ ±sìýÌZ Mæü*ÎË GMæü$PÐèþ õÜç³# °ËºyæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. } ÝëVæü$ÌZ MæüË$ç³# ¡™èþ ç³ÇMæüÆ>Ë$ Ðéyæþr… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ §æþ*Ææÿ… §æþ*Ææÿ…V> ¯éryæþÐóþ$. CÌê ¯ésìý¯èþ M>Ææÿ×ý…V> MæüË$ç³# ò³Ææÿ$Væü$§æþË GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. Ðèþ$¯èþ… ^óþ™èþ$Ë™ø MæüË$ç³# ¡Äæý$yæþ… GMæü$PÐèþ {ÔèýÐèþ$™ø Mæü*yìþ¯èþ

ÐèþÇ Ððþ$$MæüPË Ðèþ*ǵyìþ ¯ér$Ï (transplanting) ç³° ç³NÇ¢V> Ðèþ$íßýâæýÌôý °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$.

5

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017


sôýº$ÌŒý 1 - Ðèþ$íßýâæýË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ õܧæþÅ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ ^óþç³sôýt 糯èþ$Ë$ } ÝëVæü$ GMæüÆ>Mæü$ 3 ¯èþ$…_ 5 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü* ¯èþÆæÿÞÈ °ÆæÿÓçßý×ý Ñ™èþ¢¯éË$ ¯èþÆæÿÞÈ G…™èþ _¯èþ²¨V> E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ °ÆæÿÓçßý×ý çÜ$Ë¿æý…. ¯èþÆæÿÞÈËÌZ ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË ç³ÇÑ$™èþ… ¯érÏ ™èþÆ>Ó™èþ 8 ¯èþ$…_ 15 ÆøkË çÜÐèþ$Äæý$… HÇÐóþ™èþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ï³MóüÄæý*ÍÞ E…r$…¨. (Uprooting) ÌZ A…sôý ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ M>ËÐèþÅÐèþ«¨ ¡çÜ$MøÐéÍ) Ððþ$$MæüP˯èþ$ ÐóþâæýÏ™ø çÜà HÇÐóþíÜ ´÷Ë…ÌZ Ðèþ$äÏ ¯ér$Ï ÐóþÄæý*Í.

Ñ™èþ¢¯éË™ø Mæü*yìþ¯èþ Mæü…sñýO¯èþÆæÿ$Ï 5 Ìôý§é 6 MìüÌZË ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþ*Væü$™éÆÿ$$. A§óþ ´ë™èþ Ñ™èþ¢¯éÌñýO™óþ 13 Ìôý§é 15 MìüÌZË$ ºÆæÿ$Ðèþ# E…sêÆÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ GMæüÆ> ´÷Ìê°Mìü 80 & 145 MìüÌZË Ñ™èþ¢¯éË$ AÐèþçÜÆæÿ…. CMæü Ñ™èþ¢¯éË$ ™égêÑ M>¯èþrÏÆÿ$$™óþ 200&250 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü* E…sêÆÿ$$. CÌê AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ HÇÐóþíÜ ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ 7 ¯èþ$…_ 25 Væü…rË$ ç³yæþ$™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ } ÝëVæü$ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ´÷ÌêËMæü$ §æþVæüYÆæÿÌZ¯óþ Ìôý§é ´÷Ë…ÌZ¯óþ ¯èþÆæÿÞÈË$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. B ÆæÿMæü…V> ™èþÆæÿÍ…ç³# ™óþÍMæü AÐèþ#™èþ$…¨. ¯éÆæÿ$ ¯éryæþ… CÌê ¯ér$Ï ÐóþõÜ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË$ JMæü ^óþ†ÌZ ç³r$tMæü$¯óþ Ððþ$$MæüPË ºÆæÿ$Ðèþ# 150&300 {V>Ðèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü* E…r$…¨. ¯éÆæÿ$ Ððþ$$MæüP˯èþ$ JMöMæüPsìýV> ¡íÜ ±Ææÿ$ ´ëÆæÿ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$sìýtÌZ ¯ésêÍ. ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ §æþ*Æ>Ë$ ÌñýMæüPV> ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. B Ñ«§æþ…V> °Ðèþ$$Úë°Mìü 6 Ìôý§é 10 Ððþ$$MæüP˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ¯érVæüËÆæÿ$. GMæüÆ> ´÷Ë…ÌZ Ñ™èþ¢¯éË$ ¯éryé°Mìü 70&90 Væü…rË çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…¨. Äæý$…{™èþÝëÄæý$…™ø MæüË$ç³#¡™èþMæü$ 16 ¯èþ$…_ 25 Væü… MæüË$çç³#¡™èþ rË çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*Ðèþ$*Ë$V> Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿÏÆÿ$$¯é MæüË$ç³# HÇÐóþõÜ ç³° ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. JMæüPÝëÇ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþç³sìýt Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë ÝëÄæý$…™ø MæüË$ç³# ¡Ýë¢Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ 5&9 Væü…rË´ër$ ç³°^óþÄæý*Í. A¨ MæüË$ç³# ò³Ææÿ$Væü$§æþËò³O B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨.

Ñ™èþ¢¯éË ÆæÿÐé×ê

6

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÝëVæü$ GMæüÆ>Mæü$ 30 ¯èþ$…_ 40 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü* ¯èþÆæÿÞÈ ÑÝë¢Ææÿ…V> E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ §æþ$¯èþ²r…, GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü…, °ÆæÿÓçßý×ý MæüçÙt™èþÆæÿ… D HÇÐóþ™èþ¯èþ$ 30 A…™èþMæü…sôý GMæü$PÐèþ ÆøkÌZÏ ^óþç³sêtÍ. Ðèþ$íßýâæýÌôý ¯èþyæþ$Ðèþ$$ Mìü…¨Mìü Ðèþ…_ Ìôý§é º$Ææÿ§æþ ±sìýÌZ¯óþ Mæü*Æöa° D ç³° ^óþÄæý*Í. Ìôý§é ±sìý™ø °… yìþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ ç³°^óþÄæý*Í. ÐóþâæýÏMæü$ A…r$Mæü$¯èþ² Ðèþ$sìýt° Ôèý${¿æý… ^óþÄæý*Í. Ðésìý° MæürtË$V> MæüsêtÍ. Ñ™èþ¢¯éË çÜ…QÅ GMæü$PÐèþ AÆÿ$$¯é, Ñ™èþ¢¯éË$ A«¨Mæü ºÆæÿ$Ðèþ#™ø E¯é² Ðésìý° CÌê çÜÇ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$Ç…™èþ GMæü$PÐèþV> {ÔèýÑ$…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨. GMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$… MæüíÙt…^éÍÞ ÐèþçÜ$¢…¨. ¯éÆæÿ$ ¡íÜ ¯ér$Ï ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®… ^óþíܯèþ Mæürt˯èþ$ ç³#Ææÿ$çÙ$Ìôý ™èþÆæÿÍÝë¢Ææÿ$. AÑ 8 ¯èþ$…_ 100 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü* ºÆæÿ$Ðèþ# E…sêÆÿ$$. ï܈ÌñýO™óþ 7&30 MìüÌZË ºÆæÿ$Ðèþ# Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ððþ*çÜ$MðüâæýÏVæüËÆæÿ$. GMæüÆ>Mæü$ 400 ¯èþ$…_ 1200 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü* Ððþ$$MæüP˯èþ$ ™èþÆæÿÍ…^éÍÞ E…r$…¨. Mö…™èþ §æþ*Ææÿ… ¯ðþ†¢ò³O Ìôý§é ¿æý*gêËò³O Ððþ*çÜ$MðüâêÏÍ. òÜOMìüÌŒý Ìê…sìý Ðèþ$Æóÿ C™èþÆæÿ Ý뫧æþ¯é˯èþ* Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ CÌê ¯éÆæÿ$¯èþ$ ï³Mìü Ðèþ$Æø^ør ¯ésôý…§æþ$Mæü$ 80&150 Væü…rË çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…¨. A«¨Mæü ºÆæÿ$Ðèþ#¯èþ² Ððþ$$MæüP˯èþ$ MìüÌZ ¯èþ$…_ MìüÌZ¯èþ²Ææÿ ÐèþÆæÿMæü$ ^óþ†ÌZ ç³r$tMæü$° ï܈Ìôý ¯ér$Ï ÐóþÄæý*Í. C…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ^óþ™èþ$˯èþ$ Ðóþâæýϯèþ$ Ðèþ$sìýt ÌZç³ÍMìü ÌZ™èþ$V> B ÆæÿMæü…V> °Ðèþ$$Úë°Mìü 40 ¯èþ$…_ 50 ÝëÆæÿ$Ï º$Ææÿ§æþ Ðèþ$sìýtÌZMìü ^óþ™èþ$Ë$ ò³rtÐèþËíÜ E…r$…¨. GMæüÆ> ¿æý*Ñ$ÌZ 120 ¯èþ$…_ 150 Væü…rË ´ër$ {ÔèýÑ$…^éÍ. ¯èþyæþ$Ðèþ$$ Ðèþ…_ §é§éç³# GMæüÆ> ¿æý*Ñ$ÌZ MæüË$ç³# ¡õÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ 130 ¯èþ$…_ 160 Væü…rË$ ç³yæþ$™èþ$…¨.


ç³°. Äæý$…{™é°² Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ$Æø {ç³Äñý*f¯èþ… Mæü*yé E…¨. ¯óþËÌZ° Ðèþ$sìýtMìü Ðèþ$Ç…™èþ BMìüÞf¯Œþ {ç³çÜÇçÜ$¢…¨. D {ç³{MìüÄæý$ M>Ææÿ×ý…V> ÐóþâæýÏ G§æþ$Væü$§æþË Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$sìýtÌZ° çÜ*Mæü‡iÐèþ#Ë$ Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™éÆÿ$$. A…™óþM>Mæü, Ðèþ$íßýâæýË$ Væü…rË ™èþÆæÿºyìþ ¯èþyæþ$Ðèþ$$ Ðèþ…_ MæüçÙtç³yæþÐèþËíܯèþ çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. B ÆæÿMæü…V> ÐéÇò³O ç³yóþ Ô>ÈÆæÿMæü {ÔèýÐèþ$ »êV> ™èþWY´ù™èþ$…¨. °sêÆæÿ$V> °Ëºyìþ ç³°^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. Ðèþ…Væüyæþ…, Ðèþ$äÏ °sêÆæÿ$V> °Ëºyæþyæþ…ÌZ ÑÆ>Ðèþ$… GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. A¨ ÐéÇMìü ^éÌê Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ… MæüÍWçÜ$¢…¨. ç³° Væü…rË$ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ù™éÆÿ$$. ´÷Ë…ÌZ° º$Ææÿ§æþ ±sìýÌZ GMæü$PÐèþ õÜç³# ç³°^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. _ÐèþÇV> Äæý$…{™éË ÐéyæþMæü…ÌZ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþV> ç³#Ææÿ$çÙ$Ìôý GMæü$PÐèþV> ´ëÌŸY…sêÆæÿ$. } ÝëVæü$Mæü$ °ÆóÿªÕ…_¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ G…™èþ Q_a™èþ…V> ´ësìýõÜ¢ A…™èþ Ðèþ$…_ {ç³Äñý*f¯éË$ E…sêÆÿ$$. ÆðÿO™èþ$Ë ÑçÙÄæý*°Mìü Ðèþ^óþa çÜÇMìü Ðér°²sìý± {糡 Hsê ´ësìý…^èþyæþ… Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, ÐèþÄñý*«¨Mæü$ÌñýO¯èþ Ðèþ$íßýâæýË$ GMæü$PÐèþV> M>Äæý$MæüçÙt… ^óþíÜ MæüË$ç³# ¡Äæý$sê°Mìü CçÙtç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇMìü MæüË$Væü$™èþ$¯èþ² Ô>ÈÆæÿMæü {ÔèýÐèþ$ {糿êÐèþ… H Ðèþ*{™èþ… ™èþVæüY§æþ$. AÆÿ$$¯é Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ JMæü ^øsìý ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø^øsìýMìü ™èþÆæÿÍ… ^èþÐèþËíܯèþ {ÔèýÐèþ$ ™èþWY´ùÐèþr…™ø ÐéÇMìü Mö…™èþ {ÔèýÐèþ$ ™èþWY…¨. } ÐèþÇ ÝëVæü$ ÐèþËÏ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ A«¨Mæü…V> E…yæþyæþ…™ø ÆðÿO™èþ$ËMæü$ B¯èþ…§æþ… MæüË$Væü$™ø…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË AÀ{´ëÄæý*Ë$ õÜMæüÇ…_¯èþ糚yæþ$ } ÐèþÇ ÝëVæü$ ¨Væü$ºyìþ GMæü$PÐèþ ºÆæÿ$Ðèþ#V> E…r$¯èþ²§æþ° ™ðþÍíÜ…¨. sôýº$Ë$² VæüÐèþ$°õÜ¢, } ÐèþÇ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$íßýâæýË Ô>ÈÆæÿMæü {ÔèýÐèþ$¯èþ$ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY…_ ÐóþçÜ$¢…¨. ÐéÆæÿ$ ç³°^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ ç³° {´ë…™èþ…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ÐéÇMìü ^éÌê ÐèþÆæÿMæü* ÝûMæüÆæÿÅ…V> E…r$…¨. D ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ´÷Ë…ÌZ GMæü$PÐèþ ±Ææÿ$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… E…yæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ…Ìôý§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ï܈Ë$ GMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$… º$Ææÿ§æþ ±sìýÌZ Væüyæþç³ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. §é…™ø ±sìý M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ^óþa BÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅË$ ÐéÇMìü G§æþ$Ææÿ$M>Ðèþ#. Ýë…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ ÝëVæü$ÌZ ï܈Ë$ §é§éç³# 400 ¯èþ$…_ 600 Væü…rË´ër$ CÌê…sìý ±âæýÏÌZ ¯èþyæþ$Ðèþ$$ Ðèþ…_ ç³°^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. ÐóþâæýÏ™ø çÜà ò³MìüÍ…^èþyæþ…, Ððþ$$MæüPË$ ¯éryæþ…, Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ðèþ$Æø^øsìýMìü Ððþ*çÜ$Mæü$ ÐðþâæýÏr… Ðèþ…sìý 糯èþ$Ë°²sìýMîü Ðéâæý$Ï »êV> Ðèþ…W, °Ëºyìþ ç³°^óþÄæý*ÍÞ E…r$…¨. ´÷Ë…ÌZ ±Ææÿ$ °…yæþ$V> E¯é² ÐéÇMîü D 糯èþ$Ë ¿êÆæÿ… ™èþç³µ§æþ$. D 糯èþ$˱² ^óþõÜ ÐéÇMìü A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ææÿ$VæüÙèþË$ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. çœÍ™èþ…V> ÐéÇ ç³° ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ™èþWY´ù™èþ$…¨. ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ B§éÄæý$… ™èþWY´ù™èþ$…¨. E¯èþ² Mö¨ª´ësìý B§éÄæý*°² fº$¾Ë¯èþ$ ™èþWY…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ QÆæÿ$a ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. D ÐðþO§æþÅ _Mìü™èþÞË ¿êÆæÿ… ÐéÇ°

A糚˴ëË$ ^óþçÜ$¢…¨. CÌê Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³° J†¢yìþ ™èþVæüYyæþ…™ø ™èþÐèþ$ ^óþ™èþ$ËMæü$, M>âæýÏMæü$ ÝùMóü ^èþÆæÿÃÐéÅ««§æþ$Ë$ ™èþWY´ùÄæý*Äæý$°, Jâæý$Ï ¯öç³šË ¡{Ðèþ™èþ »êV> ™èþWY´ùÆÿ$$…§æþ°, C…sZÏ Ðèþ…sêÐéÆæÿ$µËMæü$ GMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$… MóüsêÆÿ$$…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ðèþ$°, ÔèýÈÆ>°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ñ{Ô>…† CÐèþÓVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ðèþ$° Ðèþ$íßýâæýË$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. } ÐèþÇ ÝëVæü$ ´÷ÌêÌZÏ ç³°^óþíܯèþ糚yóþ ™èþÐèþ$Mæü$ MæüË$Væü$™èþ$¯èþ² {ç³Äñý*f¯éË° ÐéÆæÿ$ A…XMæüÇ…^éÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ ^ðþí³µ¯èþ HMðüOMæü M>Ææÿ×ý… } ÐèþÇ ÝëVæü$ ´÷Ë…ÌZ Væü…rË ™èþÆæÿºyìþ Ðèþ$sìýt ±sìýÌZ M>âæý$Ï, ^óþ™èþ$Ë$ ¯é¯èþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ^óþa çÜÐèþ$çÜÅ˱² ™öËW´ùÄæý*Äæý$° ÐéÆæÿ$ A…XMæüÇ…^éÆæÿ$. ç³#Ææÿ$çÙ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø ™èþÐèþ$Mæü$ ç³°¿êÆæÿ… ™èþWY… §æþ° ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$VæüÐéâæý$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ °ÆæÿÓíßý…^óþ 糯èþ$ÌZÏ Ðèþ$$QÅ…V> Äæý*…{†Mæü MæüË$ç³#¡™èþ, ç³° ÐóþâæýÌZÏ ÐðþçÜ$Ë$»êr$, ç³° ç³ÇÐèþ*×ý…, Ô>ÈÆæÿMæü ¿æý…WÐèþ$ÌZÏ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅ™éÅÝëË$ ^ðþ糚MøÐéÍ.

VæüÐèþ$°…^èþÐèþËíܯèþ ÑçÙÄæý*Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ }ÐèþÇ Ðèþ…sìý ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ B«§éÇ™èþ Mæü$r$…»ê˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ õ³§æþÇMæü…ÌZMìü ¯ðþrtMæü$…r* ÐéÇ BÆøVæüÅ… M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ GMæü$PÐèþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ E…r$…¨. ÐèþÇ ÝëVæü$ÌZ A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ D çÜÐèþ$çÜÅ Væü$Ç…_ A…™èþV> çÜ…º…«¨™èþ ÐèþÆ>YËÌZ GMæüPyé ^èþÆæÿa fÆæÿVæüyæþ… M>±, Ðésìý° Væü$Ç…_ ÑÐèþÇ…^óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… M>± GMæüPyé Mæü°í³…^èþ§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ Òsìý Væü$Ç…_ Ðèþ$Ç…™èþ ÑçÜ¢–™èþ…V> ^èþÆæÿa fÆæÿVæüÐèþËíÜ E…¨. ÐèþÇ ÑçÜ¢Ææÿ×ý ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$ ^èþ*õÜ Hgñý±ÞË$ Mæü*yé ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÑ«§æþ A…Ô>Ëò³O ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt° Móü…{©MæüÇ…^èþyæþ… A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. Ðèþ$$QÅ…V> B«§æþ$°Mæü Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ… ÝëÄæý$…™ø ÐéÇMìü Eç³Äñý*Væüç³yóþ ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$, ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… ÌZ¯èþ*, Ðésìý° AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yæþ…ò³O¯é Mæü*yé Ðèþ$Ç…™èþ {Ôèý§æþ® ò³sêtÍ. G…§æþ$Mæü…sôý {ç³çÜ$¢™èþ… M>Äæý$MæüçÙtÐóþ$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ ç³ÇMæüÆæÿ…V> Ðéâæý$Ï Eç³Äñý*WçÜ$¢¯èþ²…§æþ$ÐèþËÏ ÐéÇ BÆøVæüÅ…ò³O ç³yóþ {糿êÐé°² VæüÐèþ$¯èþ…ÌZ E…^èþ$Mæü$° D A…Ô>°Mìü ^éÌê {´ëÐèþ$$QÅ… E…¨. D Mæü–íÙÌZ ÐéÆæÿ$ ÑfÄæý$… Ý뫨õÜ¢ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ$Ç…™èþV> Ðèþ–¨® ´÷…§æþ$™èþ$…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ–¨® ^ðþ…¨™óþ A…§æþÇMîü {ç³Äñý*f¯èþ… MæüË$Væü$™èþ$…¨. } ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ E…¨. ïÜˆË Ô>ÈÆæÿMæü çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ A¨ ^éÌê {´ëÐèþ$$QÅ… CçÜ$¢…¨. Ðèþ$íßýâæýË ÝëÆæÿÓ{†Mæü BÆøVæüÅ… Væü$Ç…_¯èþ A«¨Mæü {Ôèý§æþ® Mæü°í³çÜ$¢…¨. 7

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017


Mæü–™èþfq™èþË$ ¯é ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËMæü$ {´ù™éÞçßý…™ø ´ër$ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨…_¯èþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ$…_^ðþyæþ$Ë çœÍ™é˯èþ$ Væü$Ç…_¯èþ ïœyŠþ »êÅMŠü A…¨…_¯èþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> ÐóþVæü°…h¯Œþ Äæý$*°ÐèþÇÞsîýMìü ^ðþ…¨¯èþ JÎÑÄæý* Ððþ…sŒý, yéMæütÆŠÿ ¯éÆæÿïŒþ E´ù‹œËMæü$, A°² Ñ«§éÌê Ðèþ$§æþ®™èþ$ C_a¯èþ…§æþ$Mæü$ ¯ðþ§æþÆ>Ï…yŠþÞMæü$ ^ðþ…¨¯èþ G¯Œþ. yæþº*ÏÅK&yæþº*ÏKsîýBÆŠÿK çÜ…çÜ® ÐéÇMìü {ç³™óþÅMæü Mæü–™èþfq™èþË$. C…M> ™èþÐèþ$ §æþVæüYÆæÿ E¯èþ² çÜÐèþ*^éÆ>°² A…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü, ¯éMæü$ A°² Ñ«§éÌê A…yæþV> °Í_¯èþ çÜçßý^èþÆæÿ$ËMæü$ (çÜ…¿æýÐŒþ, JyìþÝëÞ) Mæü–™èþfq™èþË$. çܺÆæÿá sìýMîü çÜ…¿æýÐŒþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çÜ®ÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¨ JyìþÝëÞ Móü…{§æþ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…™ø ´ër$, §óþÔèý…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË çÜÐèþ$çÜÅËò³O Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… çܺÆæÿá sìýMîü ¯ðþ§æþÆ>Ï…yŠþÞ ÌZ° Ððþ°…W¯Œþ Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ ï³òßý^Œþyîþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. (sabarmatee@gmail.com)

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 4, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015.

8

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017


¸ùsZ : ÐèþÆæÿ§æþÆ>f¯Œþ ™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ ¿æý*ÝëÆæÿ… çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² Ðèþ$sìýt° {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² ´ûÌZ‹Ü

BMæ ü $Ë$AËÐè þ $$Ë™ø ¿æ ý *ÝëÆæ ÿ Ææ ÿ „æ ü ×ý HËM>PÄæý$Ë ÝëVæü$ÌZ A…™èþ$Ìôý° {ç³Äñý*f¯éË$ G‹Ü. ÐèþÆæÿ§æþÆ>çܯŒþ & í³. ÑÐóþM>¯èþ…§æþ¯Œþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ýë…çÜ–P†Mæü Ñ«§é¯é˯èþ$ ÑçÜÃÇ…_ HËM>PÄæý$Ë ÝëVæü$¯èþ$ ÑçÜ¢ –™èþ…V> ^óþç³rtyæþ… M>Ææÿ×ý…V> ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë {´ë…™èþ…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ¯èþÚëtË ¿êÆæÿÐóþ$ Ñ$Væü$Ë$™ø…¨. ´ûÌZ‹Ü JMæü Ðèþ$$…§æþ$^èþ*ç³# E¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$yæþ$. BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ {ç³Äñý*Væü… M>Ææÿ×ý…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³ÇW ^óþ¯èþ$ÌZ° Ðèþ$sìýtÌZ M>Ææÿ¾¯Œþ ´ùçÙM>Ë$ Ðèþ–¨®^ðþ…§æþ$™éÆÿ$$. A…™óþM>Mæü, ¨Væü$ºyæþ$Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> E…sêÆÿ$$. A¨ Mæü*yé °ËMæüyæþV>....

çÜVæü… Mæü$ãϯèþ Væüyìþz° BMæü$Ë$ AËÐèþ$$Ë$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ> õÜ…{©Äæý$ MæüÆæÿ¾¯èþ… ´ùçÙMæü… ç³…r^óþËMæü$ çÜÐèþ$–¨®V> A…§æþ$™èþ$…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯óþËMæü$ E…yóþ BÐèþ$Ï™èþ™éÓ°² °Äæý$…{†çÜ$¢…¨. Ðèþ$sìýt° Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ææÿ$çÜ$¢…¨.

§æþ

„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë {´ë…™éËÌZ _¯èþ² HËMæü$Ë ÝëVæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ÝëVæü$™èþ$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> AMæüPyæþ ÑçÜ¢ –™èþ…V> E¯èþ² °™èþÅ… ç³^èþa° ^ðþrÏ™ø §æþrtÐðþ$O¯èþ iÐéÆæÿ×êÅË$V> Ðèþ–¨®^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² {´ë…™éËÌZ ¿æý*Ñ$üMø™èþ çÜÐèþ$çÜÅMæü$ Ô>ÔèýÓ™èþ ç³ÆæÿÚëPÆæÿ… ËÀÝù¢…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ §é§éç³# Ðèþ…§æþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> HËMæü$Ë ÝëVæü$¯èþ$ Ðèþ$¯èþ ÆðÿO™èþ$ ¼yæþzË$ °Æ>r…Mæü…V> ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ GMæü$PÐèþV> çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯é˯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$ Mæü*yé. C…§æþ$ÐèþËÏ ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë {´ë…™èþ…ÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… M>Ë$çÙÅç³# MøÆæÿËMæü$ _MæüPMæü$…yé çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E…yæþVæüË$Væü$™ø…¨. AMæüPyìþ ¯óþËËMæü$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ Ýë®Æÿ$$ÌZ à° MæüË$Væü$™ø…¨. AMæüPyìþ çÜ*Mæü‡iÐèþgêË… ¿æý{§æþ…V> Ææÿ„ìü…糺yæþ$™ø…¨. iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… çÜiÐèþ…V> E…sZ…¨. AÆÿ$$™óþ CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ HËMæü$Ë ÝëVæü$¯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ ò³OÆæÿ$Mæü$ ÝùMóü `yæþï³yæþË$, {MìüÑ$MîürM>Ë §éyæþ$Ë M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$ ^éÌê ¯èþÚët˯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþËíÜ ÐèþÝù¢…¨. ©°Mìü ™øyæþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎËMæü$ MöÆæÿ™èþ HÆæÿµyìþ…¨. ÝëVæü$ QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ… Ñç³È™èþ…V> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

9


ò³ÇW…¨. CÑ ÆðÿO™èþ¯èþ²¯èþ$ Ðèþ$Ç°² MæüÚëtË çÜ$yìþVæü$…yéÌZÏMìü ¯ðþsìýtÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$.

ѯèþ*™èþ²Ððþ$O¯èþ BÌZ^èþ¯èþË™ø {ç³Äñý*V>Ë$

10

MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ° Cyæþ$MìüP hÌêÏ Mæü…f¯èþçÜÆæÿ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ Mðü.Ñ.´ûÌZ‹Ü B {´ë…™èþ…ÌZ° C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë™ø ´ër$ BÄæý$¯èþ Mæü*yé HËMæü$Ë ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ BÄæý$¯èþ {ç³™óþÅMæü™èþ HÑ$r…sôý ™èþ¯èþMæü$¯èþ² Mö¨ª´ësìý ´÷Ë…ÌZ Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ BÌZ^èþ¯èþË™ø ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþçÜ*¢ E…sêyæþ$. {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðésìý° A¯èþ$çÜÇÝë¢yæþ$. Eç³Äñý*Væü… Ìôý§æþ¯èþ$Mæü$¯èþ² Ðésìý° Ðèþ¨ÌôýÝë¢yæþ$. ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü…ò³O G¯ø² {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðésìý ÐèþËÏ Eç³Äñý*Væü… Ìôý§æþ° Væü$Ç¢…_ Ðèþ¨Íò³sôýtÝëyæþ$ Mæü*yé. _ÐèþÇMìü ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ, ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a AÄôý$Å çÜ… {糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… Ðóþ$Ë° Ðésìý¯óþ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$r… Ððþ$$§æþË$ò³sêtyæþ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ HËMæü$Ë ÝëVæü$ ÐèþÅÄæý$… ™èþWY´ùÐèþrÐóþ$ M>Mæü$…yé VæüÇçÙt…V> ¨Væü$ºyìþ ÐèþçÜ$¢…§æþ° BÄæý$¯èþ A¯èþ$¿æýÐèþç³NÆæÿÓMæü…V> ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²yæþ$, °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. 糯èþçÜ ^ðþr$Ï (jack fruit), sôýMæü$ gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ ^ðþr$Ï (silver oak) Ðèþ…sìý Ðésìý° HËMæü$Ë ÝëVæü$Mæü$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ±yæþ°^óþa Ðésìý° ò³…^èþyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. Òsìý ò³…ç³Mæü…ÌZ Æ>Ðèþsê°Mìü Ðèþ$$…§æþ$V>±, B ™èþÆ>Ó™èþ M>± Ðésìý BMæü–†° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¡Ææÿ$ÌZ Ðèþ$Ë^èþyæþ… A…§æþÆæÿ* ´ësìý…^óþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…. A…§æþ$MøçÜ… MöÐèþ$Ã˯èþ$ ¯èþÆæÿMæüÐèþËíÜ E…r$…¨. M>± ´ûÌZ‹Ü Ðèþ$ÆøÌê BÌZ_…^éyæþ$. ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ M>Mæü$…yé DÔ>¯èþÅ Ææÿ$™èþ$ç³Ðèþ¯éË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A…sôý yìþòÜ…ºÆŠÿ & f¯èþÐèþÇ Ðèþ*ÝëË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A™èþyæþ$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ^óþç³sêtyæþ$. AÌê ^óþÄæý$r…ÐèþËÏ, ´÷Ë… §æþ$¯óþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ & CÌê ^ðþrÏ MöÐèþ$Ã˯èþ$ ¯èþÆæÿMóü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ MöÐèþ$ÃË ÐèþËÏ M>±, GWÇ Ðèþ^óþa _¯èþ² _¯èþ² ç³#ËÏË ÐèþËÏ M>± & GÌê…sìý Ayæþz…Mìü Ìôý§é Cº¾…¨ G§æþ$Ææÿ$ M>Mæü$…yé BÄæý$¯èþ gê{Væü™èþ¢ ç³yæþVæüÍV>yæþ$. Mæü$ãϯèþ Væüyìþz™ø ^óþ˯èþ$ ç³NÇ¢V> Mæüí³µ E…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V> HËMæü Ððþ$$MæüPË Ðóþâæý$Ï ÐèþÆæÿÛç³# ±sìý E«§æþ–† ¯èþ$…_ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, B ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ^óþa ÐóþçÜÑ M>Ë…ÌZ° A«¨Mæü EÚùt{Væü™èþË Ææÿ*ç³…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ^óþa A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ Ñç³È™èþç³# Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐèþ… Ðésìýò³O H Ðèþ*{™èþ… E…yæþ§æþ$. HËMæü Ððþ$$MæüPË$ çÜ$Ææÿ„æü™èþ…V> E…sêÆÿ$$. A…™óþM>Mæü Ððþ$$ËMæüË$ ò³ÇVóü AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, ^èþ$r$t E…yóþ ò³§æþª ò³§æþª ^ðþrÏ ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa V>Í ÐésìýþG§æþ$Væü$§æþËMæü$ »êV> ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, çÜ*ÆæÿÅÆæÿÕà A† ¡{Ðèþ™èþ A¯èþ²¨ ÌôýMæü$…yé HrÐéË$V> ç³yóþ…§æþ$Mæü$ D ^ðþr$Ï çÜçßýMæüÇÝë¢Æÿ$$. MìüÆæÿ×ýf¯èþÅçÜ…Äñý*Væü {MìüÄæý$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

çÜgêÐèþ#V> ÝëVæü$™èþ$…¨. ^óþ˯èþ$ §æþ$¯èþ²yæþ…ÌZ GÌê…sìý Cº¾…¨ E…yæþ§æþ$. Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþË ÝëïœV> ÝëW´ù™èþ$…¨. HËMæü$Ë Væü$™èþ$¢Ë$ ÌôýMæü çœËMøÔèý… GMæü$PÐèþ çœÌê˯èþ$ C^óþa…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. HËMæü$Ë$ ç³#íÙtÐèþ…™èþ…V> HÆæÿµyæþ™éÆÿ$$.

BMæü$Ë$AËÐèþ$$Ìôý GÆæÿ$Ðèþ#V> ^ðþrÏ BMæü$Ë ¯èþ$…_ Æ>ͯèþ BMæü$Ë$ C™èþÆæÿ ^ðþ™é¢^ðþ§éÆæÿ…™ø Mæüí³µ E…_¯èþ ^ør Ðèþ$sìýt GMæü$PÐèþ ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> E…r$…§æþ° ´ûÌZ‹Ü Væü$Ç¢…^éyæþ$. AMæüPyæþ ò³ÇW¯èþ HËMæü Ððþ$$MæüPË$ Ðèþ$Ç…™èþ Hç³#V> `yæþç³#Ææÿ$Væü$Ë$ ÌôýMæü$…yé E…sêÄæý$° Mæü*yé BÄæý$¯èþ VæüÐèþ$°…^éyæþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ CÌê…sìý ^ðþ™é¢^ðþ§éÆæÿ…, BMæü$Ë$ AËÐèþ$$Ë™ø Mæüí³µ Ðèþ$sìýtMìü Ææÿ„æü×ý CõÜ¢ {ç³Äñý*f¯èþ… E…r$…§æþ° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. CÌê…sìý ÐèþÅÆæÿ® 糧éÆ>®Ë$ ¯óþËÌZÏ° ™óþÐèþ$ M>Ææÿ×ý…V> Mæü$ãÏ Ðèþ$sìýtÌZ ^óþÇ´ùÆÿ$$ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…§æþ° °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. §óþÔèý…ÌZ HËMæü$Ë ÝëVæü$ ç³ÆæÿÔZ«§æþ¯èþË gê¡Äæý$ çÜ…çÜ® (Indian Cardamom Research Institute - ICRI) ´ûÌZ‹Ü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ° Ðèþ$sìýt ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ…¨. A…§æþ$ÌZ õÜ…{©Äæý$ MæüÆæÿ¾¯èþ ´ùçÙM>Ë$ / BMæü$ ò³…r Ìôý§é ç³^èþa GÆæÿ$Ðèþ# (humus content) çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ²r$t °Æ>®Ç…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° C™èþÆæÿ$Ë ç³…r ´÷ÌêË™ø ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ ´ûÌZ‹Ü ¯óþËÌZÏ A«¨Mæü…V> D ´ùçÙM>Ë$¯èþ²r$tV> VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. Ðèþ$sìýt Ýë…{§æþ™èþ Mæü*yé ^éÌê çÜÓ˵Ðóþ$¯èþ° ™óþÍ…¨. CÌê Mæü$ãϯèþ Væüyìþz, ™èþ¨™èþÆæÿ ÐèþÅÆæÿ® 糧éÆ>®Ë¯èþ$ Eç³Äñý*W…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$sìýtÌZ° BÐèþ$Ï Væü$×ý… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV>¯èþ*, MæüÆæÿ¾¯èþ ´ùçÙM>Ë$ A«¨Mæü…V>¯èþ* E¯èþ²r$Ï ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CÌê MæüÆæÿ¾¯èþ… GMæü$PÐèþV> E…yæþr… ÐèþËÏ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþM>°² ´ûÌZ‹Ü Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…_ ÐóþÔ>yæþ$. MóüÐèþË… JMæüPÝëÇ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðésìý° Eç³Äñý*W…^óþÐéyæþ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> D {´ë…™èþ…ÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë$ 4 ¯èþ$…_ 7 ÝëÆæÿ$Ï ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢…sêÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> Mæü$ãϯèþ G…yæþ$Væüyìþz Eç³Äñý*Væü… ÐèþËÏ A¯óþMæü {ç³Äñý*f¯éË$ E¯é²Æÿ$$. Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþË BÆøVæüÅÐèþ…™èþ…V> ÝëW…¨. HËMæü$Ë çœËMøÔ>Ë$ (capsules) ç³#íÙtV> Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. {MìüÐèþ$$Ë »ñýyæþ§æþ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü* ™èþWY´ù™èþ$…¨. M>…yæþ… ºË…V> E…r$…¨. 17 HâæýÏ ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² Ððþ$$MæüPË$ 15 ¯èþ$…_ 20 Ayæþ$Væü$Ë$ G™èþ$¢ ÐèþÆæÿMæü* G§æþ$Væü$™éÆÿ$$. JMøP HËMæü Ððþ$$MæüPË ´÷§æþÌZ §é§éç³# Ðèþ…§æþ ÐèþÆæÿMæü* _¯èþ² _¯èþ² Ððþ$$ËMæüË$ ò³Ææÿ$Væü$™éÆÿ$$. HËMæü$Ë ÝëVæü$ÌZ A¯èþ$çÜÇ…^óþ JMæü Ñ«§é¯èþ… {ç³M>Ææÿ… HËMæü$Ë$ ÝëVæü$^óþõÜ ´÷ÌêÌZÏ 8 ÌôýMæü 10 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËMæü$ JMæüÝëÇ Mö™èþ¢ Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… A…sôý Mö™èþ¢V> í³ËMæü Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯ér$™èþ* E…sêÆæÿ$. A¨ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ A…§æþÆæÿ* A¯èþ$çÜÇ…^óþ Ñ«§é¯èþ…. AÆÿ$$™óþ ´ûÌZ‹Ü Ðèþ*{™èþ… JMæüÝëÇ Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ


Ðèþ$Ç°² {ç³Äñý*f¯éË$ D Ñ«§æþ…V> Mæü$ãϯèþ Væüyìþz°, ^ðþ™é¢^ðþ§éÆ>°² Eç³Äñý*W…^èþyæþ…™ø ´ër$ ¿æý*ÝëÆæÿ Ææÿ„æü×ýMæü$ ^óþç³sôýt C™èþÆæÿ {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ ´ûÌZ‹Ü A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ çœËÝëÄæý$… A…§æþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. çÜVæür$¯èþ Ðèþ…§æþ Ððþ$$MæüPË$¯èþ² ´÷§æþ ¯èþ$…_ 2&5 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü* HËMæü$Ë$ BÄæý$¯èþ ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. HËM>PÄæý$Ë$ Væü$…{yæþ…V>, VæüsìýtV> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…sêÆÿ$$. G…yìþ¯èþ HËM>PÄæý$Ë Væü$†¢ ºÆæÿ$Ðèþ# 420 ¯èþ$…_ 450 {V>Ðèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü* E…r$…¨. CMæü Ñ™èþ$¢Ë ºÆæÿ$Ðèþ# Ô>™èþ…ÌZ ^èþ*õÜ¢ 83 Mæü¯é² GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. BÄæý$¯èþ ¨Væü$ºyìþ ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$, A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ° VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ çÜ$Væü…«§æþ {§æþÐéÅË »ZÆæÿ$z BÄæý$¯èþMæü$ 1995 ¯èþ$…_ 2009&10 Ðèþ$«§æþÅ M>Ìê°Mìü {糫§æþÐèþ$ ºçßý$Ðèþ$† {ç³Mæüsìý…_…¨. CÑ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé, ÝëVæü$ ÐèþÅÄæý$… ^éÌê ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. MæüË$ç³# Ðèþ$$糚 ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Mæü*Î˯èþ$ Ñ°Äñý*W…^èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ^éÌê ÐèþÆæÿMæü* ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ºÄæý$r Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…_ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë ÐéyæþMæü… §é§éç³# Ôèý*¯èþÅ…. ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë AÐèþçÜÆæÿ… ç³ÇÑ$™èþÐóþ$. C¨ Mæü*yé ÝëVæü$ QÆæÿ$a˯èþ$ »êV> ™èþWY…^èþyé°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yìþ…¨. A…™óþM>Mæü `yæþï³yæþ˯èþ$ °Äæý$…{†…^óþ {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ MæüÐèþ^èþ… Ðèþ–¨ª ^ðþ…¨…¨. 2012 BVæüçÜ$t Ðèþ*çÜ…ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ JMæü çÜÆóÿÓ {ç³M>Ææÿ…, ç³Æ>¯èþ² iÐèþ#Ë E°Mìü BÄæý$¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ 47 Ô>™èþ… E¯èþ²§æþ±, A§óþ HËMæü$Ë ç³ÇÔZ«§æþ¯é C°íÜtr*ÅsŒý „óü{™éÌZÏ 12 Ô>™èþÐóþ$ E…yæþV>, C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë ´÷ÌêÌZÏ MóüÐèþË… 2 Ô>™èþÐóþ$ E…r$¯èþ²§æþ± °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. D M>Ææÿ×ý…V> BÄæý$¯èþ ´÷ÌêË Ðèþ§æþª ™óþ¯èþsîýVæüË$ çÜÐèþ$– ¨®V> †Ææÿ$Væü$™èþ* ™óþ¯ðþ ç³#çÙPË…V> A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…™óþM>Mæü, B ™óþ¯ðþsîýVæüË M>Ææÿ×ý…V> ç³Ææÿç³Æ>Væü çÜ…ç³ÆæÿP {ç³{MìüÄæý$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™èþ$…§æþ° çܵçÙtÐðþ$O…¨. C糚yæþ$ B {´ë…™èþ…ÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ HËMæü$Ë ÝëVæü$ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë…§æþÇMîü ´ûÌZ‹Ü B§æþÆæÿØ…V>

¸ùsZ : ÐèþÆæÿ§æþÆ>f¯Œþ

HËMæü$Ë Ððþ$$MæüP˯èþ$ E…_ §é§éç³# 17 HâæýÏ ÐèþÆæÿMæü* ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> Mö¯èþÝëW…^éyæþ$. A…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ BÄæý$¯èþ í³ËMæü Ððþ$$MæüP˯èþ$ ^éÌê §æþVæüYÆæÿ§æþVæüYÆæÿV> ò³…^óþÐéyæþ$. Ðèþ*Ðèþ$*Ë$V> AÆÿ$$™óþ GMæü$PÐèþ M>Ë… ¯ésìý¯èþ í³ËMæü Ððþ$$MæüPËMæü$ ™ö…§æþÆæÿV> Ðèþ$sìýtÌZ MæüÍíÜ´ù™éÆÿ$$. AÑ G…yìþ´ùÐèþr… A…r* E…yæþ§æþ$. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$sìýtÌZ E…yóþ BÐèþ$Ï Væü$×ý… ç³NÇ¢V> A§æþ$ç³#ÌZ E…yæþyæþÐóþ$. M>…yæþ… Ðèþ$«§æþÅÌZ Mæü*yé Ððþ$$ËMæüË$ ò³Ææÿ$Væü$™éÆÿ$$. {ç³™óþÅMæü…V> MæüË$ç³# HÆóÿ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý ¯óþËò³O ¿êVæü… Ðèþ$¯èþ Mæü…sìýMìü Mæü°í³…^óþÌê E…yæþ§æþ$. Ððþ$$MæüPË ±yæþ ^éÌê §æþrt…V> E¯èþ² AÌê…sìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ {MìüÑ$MîürM>Ë$ Ðèþ–¨® ^ðþ…§óþ AÐèþM>Ôèý… E…yæþ§æþ$.

HËM>PÄæý$Ë Ððþ$$MæüPË G™èþ$¢ MöË$çÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

°Ë$çÜ$¢¯é²yæþ$. G…™ø Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ BÄæý$¯èþ Ayæþ$Væü$gêyæþÌZÏ õܧæþÅ… ^óþÄæý$yé°Mìü BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. S. Varadarasan Former Scientist, ICRI, Myladumpara, Idukki District, Kerala, Email : shanvarad@gmail.com P. Vivekanandan Executive Director, SEVA, 45 TPM Nagar, Viratipattu, Madurai - 16

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2015.

11

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017


çÜÑ$íÙtV> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² çÜ¿æý$ÅË$...

BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ MøçÜ… EÐèþ$ÃyìþV> Mæü–íÙ sîý.Móü. JÐèþ$¯é MóüÆæÿâæýÌZ° Ðèþ$íßýâæýËMæü$ õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> ÐéÇÌZ B™èþÃÑÔ>ÓÝë°² ÆæÿWÍ…^éÍÞ Ðèþ_a…¨. A…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«§æþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ ÐéÇ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ò³…ç³#^óþíÜ ÐéÇ ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý*ÍÞÐèþ_a…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>˯èþ$ ^óþMæü*Ça¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ¯óþ A¨ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨.

Móü 12

ÆæÿâæýÌZ° ï܈Ë$ BàÆæÿç³# ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ^èþ$ÆæÿV>Y ´ëÌŸY…r* E…sêÆæÿ$. ÐéÇ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ fÇVóü ç³…rË ÝëVæü$ÌZ GMæü$PÐèþV> ÐèþÇ, M>Äæý$Væü*ÆæÿË™ø ´ër$ §æþ$…ç³Ë¯èþ$ fÆæÿ$Væü$™èþ* E…r$…¨. ÐèþÇ, ò³…yæþË… Ðèþ…sìý ÆøkÐéÈ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³…yìþ…^óþ AËÐér$ 1970 §æþÔèýMæü… ¯èþ$…_ Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. B§éÄæý$… ò³…´÷…¨…^óþ Ðé×ìýfÅ ç³…rË$... ¯èþËÏ Ñ$ÇÄæý*Ë$, M>ïœ, AËÏ…, Ææÿº¾ÆŠÿ Ðèþ…sìýÑ.... ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. ¿æý*ÝëÆæÿ… A…™èþ…™èþ Ðèþ*{™èþ… V>¯èþ$, ç³ÇÑ$™èþ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ E…yóþ ç³…r ^óþ¯èþ$ÌZÏ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ðé×ìýfÅ ç³…rË ÝëVæü$ ^óþõÜÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Væüyæþ_¯èþ §æþÔ>ºª M>Ë…ÌZ ÝëVæü$ QÆæÿ$aË$ ^éÌê ò³ÇW´ùÐèþyæþ…™ø ´ër$ `yæþï³yæþË çÜÐèþ$çÜÅ GMæü$PÐèþ M>Ðèþyæþ…™ø ç³…r E™èþµ™èþ$¢Ë «§æþÆæÿË$ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™èþ* Ðèþ^éaÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ õ³§æþÇMæüç³# çÜ$yìþVæü$…yæþ…ÌZ _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$ Mör$tÑ$sêtyæþ$™èþ* Ðèþ^éaÆæÿ$. °™èþÅ §éÇ{§æþÅ…ÌZ Ðèþ$WY´ù™èþ$ E…yóþÐéÆæÿ$. {V>Ò$×ý ÝëÐèþ*hMæü, Ýë…Móü†Mæü AÀÐèþ–¨® çÜ…çÜ® (Rural Agency For Social And Technological Advancement - RASTA), §é°¯óþ Æ>Ýë¢ A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$, ÐðþO¯éyŠþ hÌêÏÌZ° Æðÿ…yæþ$ ç³…^éÄæý$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ 2004ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… {ç³M>Ææÿ… BàÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ Ðèþ$íßýâæýË ´ë{™èþ §é§éç³# 90 Ô>™èþ… E…r$…§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. AÆÿ$$™óþ BàÆæÿ ç³…rË Ý뮯èþ…ÌZ Ðé×ìýfÅ ç³…rË ÝëVæü$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ H ´ë{™é ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…§æþ° Mæü*yé B A«§æþÅÄæý$¯èþ… ÌZ çܵçÙtÐðþ$O…¨. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ Æ>Ýë¢ ^óþç³sìýt¯èþ Ðèþ$Æø A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ÐðþO¯éyŠþ hÌêÏÌZ JMæü ç³…r ïÜf¯øÏ 15,00,000 ç³°¨¯éË E´ë«¨ AÐèþM>Ô>˯èþ$ MøÌZµÆÿ$$¯èþr$t Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. JMæü糚yæþ$ 40,000 òßýM>tÆæÿÏÌZ ÐèþÇ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ A™èþÅ«¨Mæü…V> {ÔèýÐèþ$ÔèýMìü¢° A…¨…_¯èþ Ðèþ$íßýâæýË$ B ™èþÆ>Ó™èþ


ÐèþÇ ÝëVæü$ 12,000 òßýM>tÆæÿÏMæü$ ç³yìþ´ùÐèþyæþ… ÐèþËϯóþ D Ñ«§æþ…V> ÐéÆæÿ$ E´ë««¨° §éÆæÿ$×ý…V> ¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ¯óþ¨ B A«§æþÅÄæý$¯èþ… çÜ*_…_…¨. CÌê E´ë«¨ AÐèþM>Ô>˯èþ$ òœ*Ææÿ…V> ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ Mæü±çÜ BÇ®Mæü AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… Mæü*yé ¿æýÆæÿ¢ò³O B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. A…™óþM>Mæü ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ™èþVæüYr… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. CsîýÐèþÍ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ C…sìý Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ B™èþÃçßý™èþÅËMæü$ ´ë˵yæþyæþ… ÐèþËÏ ^éÌê Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ Mæü$r$…»ê°², í³ËÏË ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë MøçÜ…, C™èþÆæÿ{™é »ê«§æþÅ™èþË ºÆæÿ$Ðèþ# Ððþ*Äæý$ÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. B ÆæÿMæü…V> ÐéÆæÿ…™é ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ò³rtÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨.

Ðèþ$íßýâæýË Ý뫨M>Ææÿ™èþ ÐðþO¯éyŠþ hÌêÏÌZ 1987 ¯èþ$…_ Æ>Ýë¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ° ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË$, Ý린Mæü õ³§æþ ÐèþÆ>YË$, _¯èþ², Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿà ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…_…¨. Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜ…ç³NÆæÿ~Ððþ$O¯èþ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ GMæü$PÐèþ {´ë«§é¯èþÅ… CÝù¢…¨. C…§æþ$MøçÜ… ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ËÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$, WÇf¯èþ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ´÷§æþ$ç³# & Ææÿ$×ý ç³Ææÿ糆 AÐèþM>Ô>˯èþ$ A…§æþgôýçÜ*¢ ÐéÇMìü Mö…yæþ…™èþ A…yæþV> °Ë$Ýù¢…¨. 1990ÌZ Æ>Ýë¢ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ D AÐèþM>Ô>˯èþ$ B ™èþÆ>Ó™èþ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË Ææÿ*ç³…ÌZ ÑçÜ¢ –™èþç³Ææÿ^èþyæþ… fÇW…¨. C糚yæþ$ hÌêÏÌZ CÌê…sìý 12,000 Mæü$r$…»ê˯èþ$ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$V> çÜ…çœ$sìý™èþ… ^óþÄæý$VæüÍW…¨. ç³ÇçÜÆæÿ {´ë…™éËÌZ¯óþ °ÐèþíÜ…^óþ 10& 15 Ðèþ$…¨° JMæü º–…§æþ…V> HÆ>µr$^óþÔ>Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ÐésìýÌZ HM>À{´ëÄæý$… Ìôý§é ¿êÐèþÝëÆæÿ*ç³Å… E¯èþ² Ðéǯóþ ^óþÆóÿa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþÔ>Ææÿ$. ÐéÇ Ðèþ$«§æþÅ BÇ®Mæü…V> JMóü ™èþÆæÿà ¯óþç³£æþÅ… E…yóþÌê gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ ÐéÆ>°Mìü JMæü Æøk çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O¯èþ, ´÷§æþ$ç³# Ððþ$$™é¢Ë¯èþ$ çÜÒ$MæüÇ…^èþyæþ…, ™èþÐèþ$ çßýMæü$PË$, »ê«§æþÅ™èþË Væü$Ç…_ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ^èþÇa…^èþ$MøÐèþyæþ…, ¿æýÑçÙÅ™ŒþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ {ç³×êãMæüË$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$MøÐèþyæþ… ^óþÝë¢Ææÿ$. CÌê çÜÑ$íÙtV> ^èþÇa…_ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$MøÐèþr… ÐèþËÏ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yóþ…yæþÏ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ ÐéÇ Ðèþ$«§æþÅ ^èþMæüPsìý A¯èþ$º…«§æþ… HÆæÿµyæþrÐóþ$ M>Mæü, çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… HÆæÿµyìþ…¨. CÌê

Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý ÝëÇV> ÐéÇ C…yæþÏÌZ ´ëË$ çÜÐèþ$–¨®V> Eç³Äñý*W…^óþ ç³Çíܦ† Mæü°í³…_…¨. çœÍ™èþ…V> ÐéÇ Mæü$r$…º…ÌZ° BÆøVæüÅ ç³Çíܦ† ^éÌê Ððþ$Ææÿ$VðüO…¨.

çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢V> HÆæÿµyìþ¯èþ B º–…§éË$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ B§éÄæý$ Ðèþ*Æ>YË A¯óþÓçÙ×ýÌZ ¿êVæü…V> Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³rtVæüÍVóü Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ìôý§é, ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ ™èþW¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü͵…^èþyæþ…ÌZ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË ÐèþÅÐèþçܦ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ… A¯èþ² ÑçÙÄæý$… Væü™èþ Mö¨ª çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë A¯èþ$¿æýÐèþ… °Ææÿ*í³Ýù¢…¨. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ÌZÏ° Mæü$r$…»êËMæü$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯é«§éÆæÿ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$. AÆÿ$$™óþ B Ææÿ…Væü… A¯óþMæü çÜ…„ø¿êËÌZ Mör$tÑ$sêtyæþ$™ø…¨. D M>Ææÿ×ý…V>, Æ>Ýë¢ D ç³Çíܦ†° çÜǨ§éªË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$…¨. A…§æþ$Mæü$V>¯èþ$, Ðèþ$íßýâæýËMæü$ íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_, ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ*ǵyìþ {´ëÐèþ$$QÅ…, „óü{™èþ ÑçÜ¢Ææÿ×ý õÜÐèþË Ë¿æýÅ™èþ, ç³…rË Ðèþ*ǵyìþ AÐèþÔèýÅMæü™èþ Væü$Ç…_ ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ Õ„æü×ý Cí³µ…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$ G§æþ$Æú™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅË$, E´ë«¨ G§æþ$Æú™èþ$¯èþ² çÜÐéâæý$Ï §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° Ðèþ$íßýâæýÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜÐèþ*ÐóþÔ>˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$r…ò³O §æþ–íÙt ò³sìýt…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ çÜ*^èþ¯èþ HÑ$r…sôý D çÜÐèþ$çÜÅË ¯èþ$…_ ÐéÇ° ºÄæý$rç³yóþõÜ…§æþ$Mæü$ H§ðþO¯é Mö™èþ¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sêt˯óþ¨ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨. çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éËÌZ çÜ¿æý$ÅË$V> E…r$¯èþ² §é§éç³# 500 Mæü$r$…»êË$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. CÐèþ±² Mæü*yé WÇf¯èþÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ìôý§é õ³§æþÇMæü…ÌZ Ðèþ$WY´ù™èþ$¯èþ²Ðóþ.

ç³ÆæÿçܵÆæÿ… Ñ™èþ¢¯èþ Ðèþ*ǵyìþ Ðóþ$âê Ðèþ$¯èþ C…yæþÏÌZ °™èþÅ… Eç³Äñý*W…^óþ BàÆæÿ 糧éÆ>®ËÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþÑ. Ðé×ìýfÅ ç³…rËò³O Ððþ*k ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ °ÆæÿÏ„>Å°Mìü Væü$ÆæÿÐèþ#™ø…¨. †ÇW D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {´ù™èþÞíßý… ^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… A…§æþgôýçÜ$Mæü$¯óþ… §æþ$Mæü$ ÒË$V> {ç³™óþÅMæü…V> Ðóþ$âê HÆ>µr$ ^óþÄæý$r… fÇW…¨. C…§æþ$ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþª E¯èþ² Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a, AÑ M>ÐéË° BçÜMìü¢ ^èþ*í³…_¯èþ ÐéÇMìü A…§æþgôýõÜ… §æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…^èþyæþ… fÇW…¨. Mæü±çÜ… JMæüP ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éÌñýO¯èþ E¯èþ² Ðéâæýϯóþ ©°ÌZ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$†…^èþr… fÇW…¨. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 30 º–…§éË$ A…sôý 300 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ D Ðóþ$âêÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. yìþòÜ…ºÆŠÿÌZ ÐèþÇ Mø™èþË ç³¯èþ$Ë$ AÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ D Ðóþ$âê °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Ðóþ$âêMæü$ àfÆðÿO¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ †ÇW ™èþÐèþ$ {V>Ðèþ*Ë$ ^óþǯèþ Ðèþ$íßýâæýË$ 5 ¯èþ$…_ 10Ðèþ$…¨ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

13


ÐèþÆæÿMæü* çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O º–…§éË ÐéÈV> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. Ðéâæý$Ï õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Ñ°Äñý*WçÜ*¢¯óþ õܧæþÅ… ^óþç³sêtÆæÿ$. {MìüÑ$MîürM>˯èþ$ ¯éÔèý¯èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çÜÓçßýÝë¢Ë™ø¯óþ ™èþW¯èþ Ðèþ$…§æþ$Ë$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. ™èþç³µ°çÜÇ ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ çܺ$¾, ´÷V>Mæü$ Ñ${ÔèýÐèþ*°² Mæü*yé Eç³Äñý*W…^óþÐéÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýMæü$ H Ñ«§æþ…V>¯èþ* à° ^óþÄæý$Ðèþ#. ¯ðþË ÆøkË ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ ÐéâæýÏ Mæü–íÙ ç³NÇ¢V> çœÍ™éË°_a…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> BMæü$ Mæü*ÆæÿË$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀ…^éÆÿ$$. Ððþ$ÍÏV> C™èþÆæÿ ÆæÿM>Ë M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ Mæü*yé BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæüÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. A§æþ¯èþ…V> E¯èþ² M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéâæýÏMìü Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. D ÌêÐé§óþÒÌZÏ Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÆæÿ$Ë$ A¯èþ² ÐéâæýÏ »ñýyæþ§æþ Ìôý§æþ$. Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ ËÀ…_…¨. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ðóþ$ÌñýO¯èþ, ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ, à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÆæÿÝëÄæý$¯éË gêyæþË$ Ìôý° M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. ÐéÇ Mæü–íÙ çœÍ™éË$ B {V>Ðèþ$…ÌZ° {糆 JMæüPÇMîü §æþM>PÆÿ$$. ò³Ææÿsìý Mæü*ÆæÿË$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ…™ø Ðésìý° ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü$r$…»êËMæü$ ºÄæý$r Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…_ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ† ™èþí³µ´ùÆÿ$$…¨. C¨ B Mæü$r$…»ê°Mìü BÇ®Mæü…V> ¿êÆæÿ… ™èþWY…_ FÆæÿr MæüÍW…_…¨. ç³…r ^óþ†Mìü A…§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Ðésìý° çÜ…{糧éÄæý$… A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§æþ…V>¯óþ °ËÓ ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Ðèþ$ÆøÝëÇ fÇW¯èþ Ðóþ$âêÌZ ÐéâæýÏ…™é ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> Mö™èþ¢ JÆæÿÐèþyìþMìü ¯é…¨ ç³ÍM>Ææÿ$. §óþÖÄæý$…V> íܧæþ®… ^óþíܯèþ ÆæÿM>˯èþ$ ÐéÆæÿ$ AÀÐèþ–¨® ^óþçÜ$MøVæüÍV>Ææÿ$.

ç³Ôèý$´ùçÙ×ý&´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$

14

´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ^óþç³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯èþ² §é§éç³# 530 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ JMöMæüPÆæÿ$ Ææÿ*.20 ÐóþË ^ö糚¯èþ Ææÿ$×ý çܧæþ$´ëÄæý$… Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A¯èþ$º…«§æþ ™èþ°TË$ HÒ ÌôýMæü$…yé B Ðèþ$íßýâæýË…§æþÇMîü Ææÿ$×êË$ ËÀ…^éÆÿ$$. ÐéâæýÏ…™é {Væü*ç³#Ë$V> »êÅ…Mæü$˯èþ$ B{ÔèýÆÿ$$…_¯èþ…§æþ$¯èþ ÐéÇMîü AÐèþM>Ôèý… §æþMìüP…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ {糆 JMæüPÇ Ææÿ$×ê°Mìü {糆 JMæüPÆæÿ* fÐéº$§éÈ AÄæý*ÅÆæÿ$. C¨ AMæüPyìþ {ç³fË BÇ®Mæü ç³#íÙtMìü M>Ææÿ×ýÐðþ$O…¨. õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ BçÜÆ>V> °Í_…¨. GMæü$PÐèþ ´ëË ¨Væü$ºyìþ° C^óþa BÐèþ#Ë ´ùçÙ×ýÌZ° Ý뫧æþMæü»ê«§æþM>Ë°²sìý Væü$Ç…_ Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ ÐéÇMìü ™èþW¯èþ Õ„æü×ý CÐèþÓr… fÇW…¨. B ç³ÇçÜÆ>ËÌZ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ ÌZr$ ÌôýMæü´ùÐèþr…™ø ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ Ðóþ$™èþ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé´ùÆÿ$$…¨. A…™óþM>Mæü, ÐéÇ ™ørÌZÏ õ³Ææÿ$Mæü$¯óþ ^ðþ™èþ¢, ^ðþ§éÆæÿ…, BMæü$Ë$ AËÐèþ$$Ë$ ÐésìýMìü Ðóþ$™èþV> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

Eç³Äñý*Væüç³yìþ…¨. D Ñ«§æþ…V> Ar$ ÝëVæü$ºyìþ, Cr$ ´ëyìþ ò³…ç³Mæü… JMæü§é°Mìü Ðèþ$ÆöMæüsìý ™øyæþ$V> °ËÐèþyæþ…™ø Æðÿ…yæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ÐéÇMìü ^óþÄæý$*™èþV> °Í^éÆÿ$$. çÜVæür$¯èþÆøkMæü$ 15&20 ÎrÆæÿÏ ´ëË$ ÐéÇMìü B BÐèþ#Ë$ C^óþaÑ. AÌê E™èþµ†¢ AÆÿ$$¯èþ ´ë˯èþ$ §æþVæüYÆæÿÌZ° ´ëË çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ$… Mö¯èþ$VøË$ ^óþõܨ. D çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ*°² Ýë®°Mæü…V> E¯èþ² Ñ$Ìêà {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü çÜ…çÜ® °ÆæÿÓíßý…^óþ¨. D Ñ«§æþ…V> ÐéÇMìü çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> Ææÿ*.600 B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$™èþ* Ðèþ_a…¨. D ÆæÿMæü…V> Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý$… ÐéÇMìü ç³Ôèý$´ùçÙ×ýMæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$aËMæü$ çÜÇ´ùÄôý$¨. C…sZÏ çÜ¿æý$ÅË AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÐèþ$–¨®V> ´ëyìþ E™èþµ™èþ$¢Ë$ ËÀ…^óþÑ. D {´ë…™èþ…ÌZ° {V>Ðèþ*Ë Ðèþ$íßýâæýËMæü$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… Mæü*yé ËÀ…^óþ¨. Ðéâæý$Ï ^óþç³sìýt¯èþ ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ý ÐéÇMìü Ðèþ$Æðÿ¯ø² {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Mæü*yé A…§æþgôýíÜ…¨. ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ ¿êVæü…V> õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ õ³yæþ, C™èþÆæÿ ÐèþÅÆ>®Ë$ ÐéÇ ´÷ÌêÌZÏ GÆæÿ$Ðèþ#V> Eç³Äñý*Væüç³yìþ…¨. ÐèþÇ ¨Væü$ºyìþ Væü×ý±Äæý$…V> òßý_a…¨. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ÐéÇ BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæüÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ™èþÐèþ$ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë §éÓÆ> ËÀ…_¯èþ õ³yæþ Ðèþ…sìý ÐèþÅÆ>®ËÌZ Mö¨ª ¿êVæü… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐéÇ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇ´ùÄôý$¨. Ñ$Wͯèþ Ðésìý° ºÄñý*V>Å‹Ü ™èþÄæý*ÈMìü Eç³Äñý*W…^óþÐéÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü$r$…»êËMæü$ ºÄñý*V>Å‹Ü sêÅ…Mæü$ HÆ>µr$ MøçÜ… Ææÿ*. 5 ÐóþË ÐèþÆæÿMæü* {V>…sŒý ËÀçÜ$¢…¨. A…sôý Ððþ$$™èþ¢… QÆæÿ$aÌZ §é§éç³# 50 Ô>™èþ… A¯èþ² Ðèþ*r. {V>…sŒý M>Mæü$…yé C™èþÆæÿ ò³r$tºyìþ° {ÔèýÐèþ$ÔèýMìü¢ Ææÿ*ç³…ÌZ M>±, çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË ¯èþ$…_ Ææÿ$×ý… M>± çÜÒ$MæüÇ…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. CÌê ºÄñý*V>Å‹Ü ´ëÏ…sŒý HÆ>µr$ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ… ÐèþËÏ ÐéÇMìü C…§æþ¯èþ QÆæÿ$a ™èþWY´ùÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ C…«§æþ¯èþ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$äÏ D ºÄñý*V>Å‹Ü ™èþÄæý*ÈÌZ Ñ$WÍ´ùÄôý$ ÐèþÅÆ>®Ë¯èþ$ ç³…r ^óþ¯èþ$Mæü$ GÆæÿ$Ðèþ#V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. ïÜyŠþ Ðóþ$âêÌZ ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$


} ÝëVæü$™ø ò³ÇW¯èþ ÐèþÇ ¨Væü$ºyìþ ÐèþÇ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþMìü E§óþ®Õ…_¯èþ } (íÜçÜt… B‹œ ÆðÿO‹Ü C…sñý°ÞíœMóüçÙ¯Œþ) ÝëVæü$ 糧æþ®†ÌZ ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ 40 º–…§éË$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. JMøP º–…§æþ…ÌZ AÆÿ$$§æþ$Væü$Ææÿ$ ^ö糚¯èþ çÜ¿æý$ÅË$ E…sêÆæÿ$. ÐéâæýÏ…™é MæüËíÜMæür$tV> 200 GMæüÆ>ÌZÏ ÐèþÇ õܧæþÅ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®†ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éËÌZ çÜVæü… Ñ™èþ$¢Ë™ø¯óþ D } Ñ«§é¯èþ…ÌZ õܧæþÅ… ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. CMæü ±sìý AÐèþçÜÆæÿ… çÜ…{糧éÄæý$ ÝëVæü$™ø ´ùÍõÜ¢ 40 ¯èþ$…_ 50 Ô>™èþÐóþ$ çÜÇ´ù™èþ$…¨. Mæü°Äæý$…»ñýrt ç³…^éÄæý$¡Mìü ^ðþ…¨¯èþ WÇf¯èþ Ðèþ$íßýâæý ™èþ…MæüÐèþ$à MóüÐèþË… GMæüÆ> ´÷Ë…ÌZ 3500 MìüÌZË ÐèþÇ ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…_…¨. DÐðþ$ Ý뫨…_¯èþ çœÍ™èþ… Ðèþ$Æðÿ…§æþÇMø çÜ*¹Ç¢°_a…¨. ç³NÇ¢V> õÜ…{¨Äæý$ 糧æþ®†ÌZ¯óþ } ÝëVæü$ ÝëVæü$™èþ$…¨. C…§æþ$ÌZ BÐèþ# õ³yæþ, ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ºÄñý*V>Å‹Ü ÐèþÅÆ>®Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ Ñ$Væü$Ë$çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Ýë®°Mæü$ËMæü$ ™èþW¯èþ «§æþÆæÿËMóü Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ¯óþ †ÇW ÐèþÇ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$Ë$ D Ææÿ*ç³…ÌZ AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. C糚yæþ$ BÄæý* Mæü$r$…»êËÌZ çÜÐèþ$–¨®V> BàÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$¯èþ²¨. Ñ$Væü$Ë$ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…_ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… ´÷…§æþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$íßýâæýËMæü$, Ðèþ$$QÅ…V> Ýë®°Mæü WÇf¯èþ$ÌZÏ, E´ë«¨ AÐèþM>Ô>Ë$ Ððþ$Ææÿ$VæüÄæý*ÅÆÿ$$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… §éÓÆ> 5800 ç³°¨¯éË$ ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. C…M>, ÐèþÇ Væüyìþz° Mæü$MæüPVöyæþ$Væü$Ë ÝëVæü$ÌZ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$.

Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë ÝëVæü$ ÐèþÇ ÝëVæü$ÌZ Ðèþ–«§éV> õ³Ææÿ$Mæü$´ù™èþ$¯èþ² ÐèþÇ Væüyìþz° GÌê çÜ{MæüÐèþ$…V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐé˯óþ BÌZ^èþ¯óþ Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë ÝëVæü$Mæü$ §éÇ ¡íÜ…¨. çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ GMæü$PÐèþV> D Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþç³sêtÆæÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$120 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ C…§æþ$ÌZ Õ„æü×ý ´÷…§éÆæÿ$. »êÅ…Mæü$Ë ¯èþ$…_ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ææÿ$×ýçÜàÄæý$… A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. òÙyæþ$Ï °ÇÃ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ Ýë®°Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ A…§æþgôýÔ>Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>ÌZÏ MìüÌZ Ææÿ*. 300Mæü$ ÐéÆæÿ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. C¨ ÐéÇMìü Ðèþ$Æø B§éÄæý$ Ðèþ*ÆæÿY…V> Ðèþ*Ç…¨.

çÜàÄæý$… A…¨…^èþyæþ…, Ðésìý°²sìý± D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ A…™èþÆ>ÂVæü…V> ^óþÄæý$yæþ…, A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ ÐèþÅÆ>®Ë¯èþ$ Ìôý§é ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ Ðèþ$Æø M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$V> Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþ…sìýÑ Mö°² CÌê Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë ç³#¯èþÇÓ°Äñý*Væü… E™èþµ†¢ ÐèþÅÄæý*°² Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…_ ÐóþíÜ…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒý ò³O B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíܯèþ §æþ$íܦ†° ™èþWY…_ÐóþíÜ…¨. A°²sìýMæü¯é² D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ý뫨…_¯èþ çœ$¯èþ ÑfÄæý$… B {´ë…™èþ…ÌZ° {ç³fËMæü$ ´ùçÙM>àÆæÿ… ^óþMæü*Çaò³sìýt…¨. ÐéÇ Mæü$r$…»êË$ BÆøVæüÅÐèþ…™èþ…V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý ÝëÇ B Mæü$r$…»êËMæü$ çÜÐèþ$–¨®V> ´ëË$ ËÀ…^èþyæþ…™ø BÆøVæüÅ °Ðóþ¨MæüÌZÏ ^éÌê Ðèþ*Ææÿ$µ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. A¯èþ$º…«§æþ E™èþµ™èþ$¢ËÌZ BÐèþ# õ³yæþ GÆæÿ$Ðèþ#V> Eç³Äñý*Væüç³yìþ…¨. A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐðþO¯èþ ºÄñý*V>Å‹Ü A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ… ™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇMæüÆ>Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë §æþ–MøP×ý… Fíßý…^èþ° Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… ÐéÇ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ… BM>ÔèýÐóþ$ çßý§æþ$ªV> ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ÐéÇ çÜÐèþ*f…ÌZ Ðèþ$…_ Væü$Ç¢…ç³# Ðèþ_a…¨. C糚yæþ$ Ýë®°Mæü ´ë˯èþÌZ ¿êVæüÐðþ$O¯èþ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý ÐèþÅÐèþçÜ® Mæü*yé D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨. T K Omana Director Rural Agency for Social and Technological Advancement (RASTA), Kamblakad PO, Wayanad District, Kerala-673122 Email : t.k.omana@gmail.com www.rastaindia.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 4, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015.

Ðèþ$$W…ç³# D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÑfÄæý*°Mìü A¯óþMæü M>Ææÿ×êË$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$íßýâæýË ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ò³…ç³# §éÓÆ> ÐéÇMìü çÜÐèþ$Mæü*Ça¯èþ Ý뫨MæüÆæÿ™èþ, ÐéÇÌZ ò³ÇW¯èþ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ…, Cç³µsìýMìü E¯èþ² ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ ç³NÇ¢V> Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ…, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ

15

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017


íÜ®ÆæÿÐðþ$O¯èþ, ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ Ë„æü Å… çÜ…çœ$sìý™èþ ï܈ ÔèýMìü¢ Mæü–íÙ çœÍ™èþ…

çÜÑ$íÙt „óü{™èþ…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßýâæý

ïÙË$ {¸ë°Þ‹Ü&ÝëÆ> M>ÍÃÄæý$‹Ü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ G…™èþ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… E¯é² ÐéÇ ç³rÏ °Æ>§æþÆæÿ×ôý çÜÆæÿÓ{™é Mæü°í³çÜ$¢…¨. AÆÿ$$™óþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ Ë„æü Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË™ø Mæü*yìþ¯èþ Ðèþ$íßýâê ÔèýMìü¢ ™èþÐèþ$ ÔèýMìü¢ ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ A…§æþÆæÿ* Væü$Ç¢…^óþÐèþÆæÿMæü* ™èþÐèþ$ Mæü–íÙ° °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mö¯èþÝëW…^é˯èþ² {«§æþ$Éæþ °Ææÿ~Äæý$…™ø E¯é²Ææÿ$. ÐéÇ §æþ–íÙt Äæý*Ðèþ™èþ*¢ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë Ñ«§é¯éË$, à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÆæÿÝëÄæý$¯éË ÐéyæþMæü… ™èþWY…^óþ A…Ô>Ëò³O¯óþ Móü…{©Mæü–™èþÐðþ$O E…¨.

ç³

16

ÌñýÏ ïÜÐèþ$ÌZÏ Ðèþ$íßýâæýË$ Æøk Ððþ$$™èþ¢… ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ¯óþ ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³µsìýMîü, ÐéÇMìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$V> Væü$Ç¢…ç³# Ðèþ*{™èþ… §æþMæüPyæþ… Ìôý§æþ$. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë™ø çÜÐèþ*¯èþ…V> ï܈ËMæü$ ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… M>±, Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ M>±, BÇ®Mæü çÜàÄæý$… V>±, AÐèþM>Ô>Ë$ V>± ™èþW¯èþ…™èþV> ËÀ…^èþyæþ… Ìôý§æþ¯èþ²¨ ÐéçÜ¢Ðèþ _{™èþ…. çœÍ™èþ…V> ÐéÇMìü çÜÓ™èþ…{™èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ AÐèþM>Ôèý… M>±, ÐéÇ ^èþ*r*t E¯èþ² çÜÐèþ*f…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü çßZ§é M>± Ìôý§æþ$. AÌê…sìý ç³ÇíÜ®™èþ$ÌZÏ, Ðèþ$íßýâæýË$ çÜ…çœ$sìý™èþ…V> ^óþç³sìýt¯èþ Mæü–íÙ (Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ) 1994 ÌZ¯óþ JMæü Ææÿ*ç³… çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

ÐéÇÌZ A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ §æþã™èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆóÿ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. Ðèþ$$…§æþ$V> BÆøVæüÅ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË™ø Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ÐéÇ çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙ çÜÓ˵ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË…§æþÇ BÆøVæüÅ… A…Ô>ËMæü$ ÑçܢDž_…¨. D Æðÿ…yæþ$ A…Ô>Ë$ JMæü §é°™ø Ðèþ$ÆöMæüsìý Ðèþ$$yìþç³yìþ E¯èþ²Ðèþ¯óþ ÑçÙÄæý$… ÐóþÆóÿ ^ðþç³µ¯èþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$& ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý Ë„æü Å… A…sôý¯óþ Ýë®°Mæü AÐèþçÜÆ>ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯éË™ø¯óþ çÜ$íÜ®ÆæÿÐðþ$O¯èþ, ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… A¯óþ¨ ÐéÇÌZ ™èþÌñý†¢¯èþ BÌZ^èþ¯èþ. Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ ÐèþÅÐèþçÜ® BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ…, ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë Væü$Ç…_ Ðèþ$íßýâæýMæü$ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯óþMæü Õ„æü×ý ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$, ÐèþÆŠÿP Úëç³#˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_…¨. Ððþ$$MæüPË$&çÜçÜÅÆæÿ„æü×ýMæü$, õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*ÈMìü Eç³Äñý*Væüç³yóþ iÐèþÆæÿ„æüM>Ë Væü$Ç…_ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþW¯èþ…™èþ Õ„æü×ý C_a…¨. Ýë®°Mæü…V> A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë™ø A…sôý BÐèþ# õ³yæþ, Ðèþ$*{™èþ…, ´ëË$ Ðèþ…sìýÑ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ> ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ Ðèþ$$yìþ ç³ÇMæüÆ>Ë MøçÜ… M>±, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ QÆæÿ$aË MøçÜ… M>± G§æþ$Ææÿ$^èþ*yæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé M>´ëyæþVæüÍV>Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ç³°¿êÆæÿ… H

Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ çÜ…çÜ®ÌZ° Ë„æü Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅËÌZ MóüÐèþË… JMæüP Ô>™èþ… Ðèþ$…¨Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¿æý* Ðèþç܆ Ý÷…™èþ…V> E…¨


çÜÑ$íÙtV> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…

Mæü˵…gê

Ðèþ*{™èþ… ™èþVæüYMæü´ùÆÿ$$¯é, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ ÐéÇMìü QÆæÿ$aË ¿êÆ>°² ™èþWY…^èþyæþ…™ø ´ër$ BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Mæü$r$…º ÝûQÅ…, C…sZÏ° ÐéâæýÏ…§æþÇMîü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ A…§æþgôýÝù¢…¨. D çÜ…çÜ® ¯èþ$…_ HMæü ç³…rË ÝëVæü$Mæü¯é² Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$Mæü$ GMæü$PÐèþV> {´ù™éÞçßý… A…§æþ$™èþ* E…r$…¨. Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ M>Ææÿ×ý…V>, iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ…™ø çÜÐèþ$–§æþ®Ððþ$O¯èþ çÜçßýfíܧæþ® ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. CÌê iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþyæþ…™ø ´ër$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ç³…r ^óþ†Mìü A…§æþ$™èþ$…¨. Ðèþ$íßýâêÆðÿO™èþ$Ë$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë Ñ«§é¯é˯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢… sêÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ Ýë®Æÿ$$ÌZ çœËÝëÄæý$… ´÷…§óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢…sêÆæÿ$. çÜ¿æý$ÅË…§æþÇMîü ¿æý* Ðèþç܆ ÌôýMæü$¯é², ÐéÇ° ™èþÐèþ$ CâæýÏÌZ° õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯éËÌZ ò³Ææÿsìý ™ør˯èþ$ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ {´ù™éÞçßý… CÐèþÓr… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. (»êMæü$Þ 1 ^èþ*yæþVæüËÆæÿ$.) ´ùçÙM>Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀ…^óþ gŸ¯èþ² (millets) ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™éÞçßý… A…§æþ$™ø…¨. G…§æþ$Mæü…sôý AÑ Ýë®°Mæü çÜ…çÜP–† {ç³M>Ææÿ… M>±, AÐèþçÜÆ>˯èþ$ºsìýt M>° ^èþ*õÜ¢ gŸ¯èþ² ÝëVæü$ GMæü$PÐèþ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…. AÆÿ$$™óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… M>Ææÿ×ý…V>, çÜ…{糧éÆÿ$$Mæü…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË Ý뮯èþ…ÌZ HMæü ç³…rV> ÐèþÇ ÝëVæü$ ÑçܢDž_…¨.

Mæü¯éÅMæü$Ðèþ*Ç hÌêÏ Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ Mø&BÇz¯óþrÆŠÿ íœÌZÑ$¯é A§óþ hÌêÏÌZ Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>Ë$ E¯èþ² Ðèþ$íßýâæý fÑ$Ìê ç³Ç^èþÄæý$… AÄæý*ÅÆæÿ$. çÜ…çÜ® M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ BMæüÇÛ™èþ$Æ>ÌñýO¯èþ fÑ$Ìê ™èþ¯èþ ¿æý*Ñ$° çÜ…çÜ® çÜ¿æý$ÅËMæü$ çÜÐèþ$íÙtV> ÝëVæü$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ E_™èþ…V> Aç³µW…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜ…íܧæþ®™èþ ÐèþÅMæü¢…^óþÔ>Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ BÐðþ$ JMæü çÙÆæÿ™èþ$ ò³sêtÆæÿ$. A§óþÑ$r…sôý & ™èþ¯èþMæü$ Mæü*yé çÜ¿æýÅ™èþÓ… CÐéÓË° BÐðþ$ MøÇ…¨. BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ Ðèþ$íßýâæýË$ JMæü º–…§æþ…V> HÆæÿµyìþ EÐèþ$Ãyìþ ÝëVæü$ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ÝëVæü$Mæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$a¯èþ$ BÆæÿ$Væü$Ææÿ* çÜÐèþ*¯èþ…V> ¿æýÇ…^óþÐéÆæÿ$. AÌêVóü çœËÝëÄæý*°² Mæü*yé A…§æþÆæÿ* çÜÐèþ*¯èþ…V> ç³…^èþ$MøÐéË° JMæü A…XM>Æ>°Mìü Ðèþ^éaÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ§é°² çÜ…çÜ®ÌZ° C™èþÆæÿ çÜ¿æý$ÅËMæü$ Mæü*yé Ñ{MæüÆÿ$$…^é˯óþ¨ ÐéÇ BÌZ^èþ¯èþ. AÆÿ$$§óþâæýÏ´ër$ ¿æý*Ñ$° ÐéÇMìü Aç³µWçÜ*¢ fÒ$Ìê ÐéÇ™ø Jç³µ…§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$…¨. AÆæÿsìý ™ørË™ø ´ër$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$, Mæü{Ææÿ ò³…yæþË… (tapioca) ò³…^éË° ÐéÆæÿ…™é HMæü{XÐèþ…V> JMæü AÀ{´ëÄæý*°Mìü Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ… Ææÿ*ç³…ÌZ Ææÿ*. 4000 çÜÐèþ$Mæü*Ça…¨. C糚yæþ$ ™èþÐèþ$ çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ° ^èþ*íܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ Mæü*yé C§óþ Ñ«§æþ…V> EÐèþ$Ãyìþ õܧæþÅ… ^óþç³rtVæüËÆæÿ° íœÌZÑ$¯é, C™èþÆæÿ Ðèþ$íßýâæýË$ VæüsìýtV> ÑÔèýÓíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> Æ>çÙ‰…ÌZ° hÌêÏÌZÏ ÐèþÇ ÝëVæü$ MæüçÙtÝ뫧æþÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…. G…§æþ$Mæü…sôý ÐèþÇ ÝëVæü$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë®Æÿ$$ÌZ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ ÌôýÐèþ#. D M>Ææÿ×ý…V>¯óþ Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ gŸ¯èþ² ÝëVæü$Mæü$ {´ë«§é¯èþÅ… C_a…¨. C…§æþ$Mæü$ Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý… Mæü*yé E…¨. ÐéÇMìü ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yæþÐèþ#. ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇ Ô>ÈÆæÿMæü BÆøVæüÅ… Mæü*yé A…™èþ…™èþV>¯óþ E…r$…¨. Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ {糫§é¯èþ…V> çÜ¿æý$ÅË Ææÿ$×ýç³Ææÿ糆 AÐèþM>Ô>Ë$, ¿æý* Ðèþç܆ ÑçÙÄæý*Ë$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢…¨. ÐéÇMìü {糫§é¯èþ BÇ®Mæü çÜàÄæý$ çÜ…çÜ®ÌñýO¯èþ »êÅ…Mæü$Ë çÜçßýM>Ææÿ… A…™èþV> E…yæþ§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ çÜ¿æý$ÅË$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.100 B§é ^óþÝë¢Ææÿ$. AÌê fÐèþ$^óþíܯèþ Ððþ$$™é¢°² Ñ™èþ¢¯éË Mö¯èþ$VøË$Mæü$, Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË BÆøVæüÅ AÐèþçÜÆ>ËMæü$, _¯èþ² í³ËÏË ^èþ§æþ$Ðèþ# çÜ…«§æþÅËMæü$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ ÐéçÜ¢Ðèþ ç³ÇíÜ®† HÑ$r…sôý AMæüPyæþ D Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý÷…™èþ…V> ¿æý*Ñ$ E…yæþ§æþ$. E¯èþ² ÐéÇMìü Mæü*yé ^éÌê Mö¨ªV>¯óþ E…r$…¨. JMæüP Ðèþ*rÌZ ^ðþ´ëµË…sôý Ë„æü Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅËÌZ JMæüP Ô>™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¿æý* Ðèþç܆ MæüÍW E¯é²Ææÿ$. 17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015


»êMŠüÞ&1

çÜ*¹Ç¢Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Mæü˵…gê ¯éVæüÆŠÿ MøÆÿ$$ÌŒýMæü$ çÜÒ$ç³…ÌZ° {V>Ðèþ$…ÌZ cMæü˵…gê JMæü Ý뫧éÆæÿ×ý Væü–íßý×ìý. BÐðþ$ BÆøVæüÅ… A…™èþV> »êVæü$…yóþ¨ M>§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³°Mìü ÐðþâæýÏÌôýMæü´ùÄôý$¨. ÐèþÆŠÿP Ú닳ËMæü$ àfÆæÿ$ AÆÿ$$¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BÆøV>Å°Mìü çÜçßýMæüÇ…^óþ BàÆæÿ… Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ, ò³Ææÿsìý ™ør ò³…ç³Mæü…ò³O BÐðþ$Mæü$ BçÜMìü¢ MæüÍW…¨. BÆæÿ$ ¯ðþËË {Mìü™èþ… õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®†ÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… {´ëÆæÿ…À…_…¨. ™èþ¯èþ C…sZÏ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ õ³Ææÿ$Mæü$¯óþ ÐèþÅÆ>®Ë¯èþ$, BÐèþ# õ³yæþ Ðèþ…sìý Ðésìý° {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> Eç³Äñý*W…^óþ¨. ò³Ææÿsìý ™ør ò³…ç³Mæü… Ðèþ$È GMæü$PÐèþ {ÔèýÐèþ$§éÄæý$Mæü… M>§æþ° BÐðþ$ A…r$¯é²Ææÿ$. ò³OV> ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü ËÀÝë¢Æÿ$$. ™ør ò³…ç³Mæü…ÌZ BÐðþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^éÌê Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$ §é§éç³# E_™èþ…V>¯óþ ËÀçÜ$¢…¨. C糚yæþ$ BçÜMìü¢ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø BÐðþ$ í³ËÏË$ Mæü*yé ™ør ò³…ç³Mæü…ÌZ ™øyæþ$V> E…r$¯é²Ææÿ$. çÜ*PË$Mæü$ ÐðþâôýÏr糚yæþ$, †ÇW C…sìýMìü Ðèþ^óþar糚yæþ$ BÐðþ$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Mö™èþ¢ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ððþ$$MæüPË MøçÜ… Ððþ™èþ$Mæü$™èþ* E…sêyæþ$. Mæü˵…f çÜ*¹Ç¢™ø Ðèþ$Æðÿ…§æþÆø Ðèþ$íßýâæýË$ C糚yæþ$ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. A…§æþ$MøçÜ… Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ MæüÌñýMìütÐŒþ çÜçßýM>Ææÿ… MøçÜ… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

18

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

çÜÑ$íÙt ÐèþÅÐèþçÜ® Ææÿ*ç³…ÌZ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… MæüÍíÜ ç³°^óþõÜ…§æþ$Mæü$, JMæüÇMìü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ÐèþíßýçÜ*¢ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyìþí³…^óþ…§æþ$Mæü$ A°² ÐóþâæýÌê íܧæþ®…V> E…sêÆæÿ$. ÝëÐèþ*hMæü ÔèýMìü¢Mìü {糆Ææÿ*ç³Ððþ$O¯èþ D ÐèþÅÐèþçÜ® A…yæþ§æþ…yæþË M>Ææÿ×ý…V>, Mö…™èþÐèþÆæÿMæü* BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü*, ¨Væü$ºyæþ$Ë$ ò³ÇVóü Mö©ª ÐéÇ õ³§æþÇMæü… „îü×ìý…_´ùÄôý$…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. ÝëÐèþ*hMæü…V> çÜçßýM>Ææÿ… Mæü*yé ËÀÝù¢…¨. ÐéÇ í³ËÏË$ ™èþÐèþ$ ™èþË$ÏË$, ™øº$r$tÐèþ#Ë$ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$° ™èþÐèþ$ Vö…™èþ$ 糨Ðèþ$…¨Mìü Ñ°í³…^èþVæüËVæür… çÜÓÄæý$…V> ™èþÐèþ$ MæüâæýÏ™ø ™éÐèþ$$ ^èþ*çÜ*¢ E…sêÆæÿ$. ™èþÐèþ$ Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅËÌZ° Ðèþ$íßýâæýÌôý C™èþÆæÿ$ËMæü$ B§æþÆæÿØ…V> °ËÐèþyæþ… ÐéÇÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ E™éÞà°², ÑÔ>ÓÝë°² ò³…´÷…¨çÜ$¢…¨. A…†Ðèþ$…V> çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®†ÌZ çÜ$íÜ®ÆæÿÐðþ$O¯èþ, ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Mö™èþ¢ ™èþÆ>°Mìü Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü…V> °Ë$çÜ$¢…¨. Sheelu Francis Leader - Women's Collective Women's Collective, No.10, East Street, Kolattur Chennai - 600009, Tamil Nadu Email : womenscollective1@gmail.com Sara Calmius Intern, Women's Collective Email : saracalmius@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 4, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015.


L™éÞíßýMæü ÐéÅ´ë-Æ>-°Mìü Ðèþ*ÆæÿY… ^èþ*í³¯èþ Ðèþ$íßýâæý h. G‹Ü. E°²Mæü–çÙ~¯Œþ ¯éÄæý$ÆŠÿ

ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³Mæü… MóüÆæÿâæýÌZ C…M> A…™èþ {´ë^èþ$-ÆæÿÅ…ÌZ Ìôý° E´ë-«¨/B§éÄæý$ AÐèþ-M>Ôèý…. ç³#rtVö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³-Mæü…ÌZ JMæü L™éÞ-íßýMæü ÐéÅ´ë-Ææÿ-Ðóþ-™èþ¢V> õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$a-Mæü$¯èþ² }Ðèþ$† gê¯èþMìü C糚yæþ$ G…™ø Ðèþ$…¨ °Ææÿ$-§øÅVæü Äæý$$Ðèþ¡ Äæý$$Ðèþ-Mæü$-ËMæü$ B§æþÆæÿüØ….

§æþ

„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ ÐèþÅMìü¢-Væü-™èþ…V> A™èþÅ-«¨Mæü ç³#rt Vöyæþ$-Væü$-˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþõÜ ÐéÇÌZ }Ðèþ$† gê¯èþMìü JMæüÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþ$Å-™èþ¢Ðèþ$ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-Ë ÆðÿO™èþ$-ËÌZ JMæü-ÇV> BÐðþ$ Ýù˯ŒþÌZ° gê¡Äæý$ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ç³Ç-ÔZ-«§æþ¯é Móü…{§æþ… ÐéÇ^óþ çÜ™èþP-Ç…ç³-º-yézÆæÿ$. §æþ„ìü×ý MóüÆæÿ-âæý-ÌZ° {sìýÐóþ…{yæþ… hÌêÏÌZ °Ðèþ-íÜ…^óþ }Ðèþ$† gê¯èþMìü V>Ç ÑfÄæý$ V>«§æþ, ™èþÐèþ$ M>âæýüå Ò$§æþ ™éÐèþ$$ °Ë-º-yé-Ë-¯èþ$-Mæü$¯óþ Äæý$$Ðèþ-™èþMæü$ çÜ*µÇ¢-°-çÜ$¢…¨. gê¯èþ-Mìü-V>Ç {ç³Äæý$-™é²Ë$ 1998 çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ, BÐðþ$ ™é¯èþ$ ç³°-^óþõÜ [ò³OÐóþr$ E§øÅ-V>°² ÑÆæÿ-Ñ$…_¯èþ ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ {ç³™éÅ-Ðèþ*²Äæý$ B§éÄæý$ Ðèþ*Æ>YË MøçÜ… Ððþ™èþ-Mæü-yæþ…™ø Ððþ$$§æþ-ÌñýO…¨. -Ý÷…™èþ…V> H§ðþO¯é Ððþ$$§æþ-Ë$-ò³-sêt-Ë-¯èþ$-Mæü$¯èþ² BÐðþ$ A糚-yæþ-糚yóþ MóüÆæÿ-âæýÌZ Fç³…§æþ$-Mæü$…r$¯èþ² ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³-M>°² ^óþç³-sêt-Ë-¯èþ$-Mæü$-¯é²-Ææÿ$. ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³-Mæü…ò³O MóüÆæÿâæý ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ ÑÔèýÓ-Ñ-§éÅ-ËÄæý$… ÐéÆæÿ$ °ÆæÿÓ-íßý…_¯èþ Õ„æü×ê M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-°Mìü àf-Ææÿ-Äæý*ÅÆæÿ$. 1999ÌZ gê¯èüMìü ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ÝëVæü$-¯èþ$ {ç³Äñý*-V>-™èþÃ-Mæü…V> ^óþç³-sêtÆæÿ$. JMæü _¯èþ² Væü¨ÌZ10 ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë »ñýyæþÏ™ø Ððþ$$§æþ-Ë$ -ò³-sêtÆæÿ$. CÆæÿ-ÐèþÄñý*Å Æøk-MæüÌêÏ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë$ ò³ÇW ò³§æþªÐðþO Mø™èþMæü$ íܧæþ®…V> ™èþÄæý*-Ææÿ-Äæý*ÅÆÿ$$. JMæü ¯ðþË ¯éâæýå´ër$ ç³#rtVö-yæþ$-Væü$Ë$ ÐèþçÜ*¢¯óþ E¯é²Æÿ$$. JMøP »ñýyŠþ §é§éç³# 800 {V>Ðèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü* ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ¨Væü$-º-yìþ°-_a…¨. Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… ¨Væü$-ºyìþþ ÐéÇ Mæü$r$…ºÐóþ$ Ðéyæþ$--Mæü$…¨. Mö…™èþ ÐéÇ õܲíßý-™èþ$-Ë-Mæü$, º…«§æþ$-Ðèþ#-ËMæü$ ç³…_-ò³-sêtÆæÿ$.

ÐéÅ´ë-Æ>-°² Ðèþ–¨® ^óþÄæý$yæþ… {MæüÐèþ$…V> gê¯èüMìü »ñýyæþÏ çÜ…Qůèþ$ ò³…_ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-˯èþ$

""-¯óþ¯èþ$ ¯é çÜÔèý-Mìü¢™ø ¯é Mæü$r$…º… MøçÜ… G…™ø Mö…™èþ çÜ…´ë-¨…^èþ$-Mø-Væü-Ë$-Væü$-™èþ$-¯èþ²…§æþ$Mæü$ ¯éMæü$ ^éÌê ™èþ–í³¢-V>¯èþ$, B¯èþ…§æþ…V>¯èþ$ E…¨. A…™óþ-M>Mæü °Ææÿ$-§øÅVæü Äæý$$Ðèþ-™èþMæü$ JMæü E´ë«¨ ^èþ*í³…^èþ-yæþ…ÌZ Mæü*yé çÜà-Äæý$-ç³-yæþ- Væü-Ë$-Væü$-™èþ$-¯é²¯èþ$. ¯é C§æþªÆæÿ$ í³ËÏ-ËMæü$ ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ*{™éË$ ¯óþǵ-çÜ$¢-¯é²¯èþ$. C§æþ…™é ¯é ¿æýÆæÿ¢ {´ù™éÞçßý…. C…M> B §óþÐèþ#yìþ §æþÄæý$-'' A…sêÆæÿ$. }Ðèþ$† gê¯èþ-Mìü.

AÐèþ$Ã-yé-°Mìü {ç³Äæý$-†²…^éÆæÿ$. M>± {sìýÐóþ…{yæþ…ÌZ ç³#rtVöyæþ$-Væü$Ë Ðèþ…r-M>Ë$ A…™èþ {´ë^èþ$-ÆæÿÅ…ÌZ ÌôýÐèþ#. E¯èþ²™èþ ÐèþÆ>Y-Ë-Ðé-Ææÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ D Ðèþ…r-M>-˯èþ$ CçÙt-ç³-yóþ-ÐéÆæÿ$. Ý뫧é-Ææÿ×ý {ç³f-Ë-Mæü$ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë$ †¯óþ AË-Ðér$ Ìôý§æþ$. AÑ ÑçÙ-ç³N-Ç-™èþ-Ðèþ$° ÐéÇ AÀ-{´ëÄæý$…. ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-˯èþ$ GMæü$P-ÐèþV> E¯èþ²™èþ {Ôóý×ìý çßZr-âæýå-ÐéÆæÿ$ Ñ°Äñý*-W…^óþ-ÐéÆæÿ$. D çßZr-âæýå-Ðé-Ææÿ$ GMæü$P-ÐèþV> ºr¯Œþ Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$Þ (A-V>-Ç-Mæü‹Ü ïܵïÜ-‹Ü) ¯èþ$ Ðèþ*{™èþ-Ðóþ$ Ðéyóþ-Ðé-Ææÿ$. G…™ø Ææÿ$_V> E…yìþ, EçÙ-›~-Ðèþ$…yæþË {´ë…™éÌZÏ »êV> ò³ÇVóü BÄæý$-çÜtÆŠÿ Ðèþ${çÙ$-ÐŒþ$(ç³#Ï-Æø-r‹Ü ïܵïÜ-‹Ü) Væü$Ç…_ ÐéÇMìü ™ðþÍ-Äæý$§æþ$. ºr¯Œþ Ðèþ${çÙ$Ðóþ$Þ A°²…sìý-Mæü¯é² Ææÿ$_-Mæü-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-Ë°, Ðésìý™ø Ðèþ*{™èþÐóþ$-Ðèþ$…_ Ðèþ$…_ Ðèþ…r-M>Ë$ ^óþÄæý$--Ðèþ-^èþa° ÐéÆæÿ$ A¯èþ$-Mæü$-¯óþ-ÐéÆæÿ$. gê¯èþMìü B çßZrÌŒý °Æ>Ó-çßý-Mæü$Ë Ðèþ§æþªMæü$ Ððþãå ÐéÇMìü BÄæý$-çÜtÆŠÿ Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$ Äñý$$MæüP {ç³Äñý*-f-¯é-˯èþ$ ™ðþÍ-Äæý$-^ðþ-´ëµÆæÿ$. gê¯èþMìü §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ° Ððþ${sZ ¯èþVæü-Ææ Ððþ$O¯èþ »ñý…Væü$-âæý*Ææÿ$ Ððþãå, JMæü òœOÐŒþ ÝëtÆŠÿ çßZr-ÌZÏ° GWj-Mæü$Å-sìýÐŒþ ^ðþ‹œ° MæüÍíÜ Ðèþ*sêÏ-yéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ BÄæý$-çÜtÆŠÿ Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$ Ðèþ…rM>Ë$ ^óþÄæý$-yæþ…ÌZ -¨rt. BÄæý$-çÜtÆŠÿ Ðèþ${çÙ$-ÐŒþ$™ø ^óþÄæý$-VæüË G¯ø² Ðèþ…r-M>-˯èþ$ gê¯èþ-Mìü-V>-Ææÿ$ BÄæý$¯èþ ¯èþ$…yìþþ¯óþÆæÿ$a--Mæü$-¯é²--Ææÿ$. C…sìüMìü Ðèþ^éaMæü BÐðþ$ B Ðèþ…r-M>-Ë$üMö°² ™èþÄæý*-Ææÿ$-^óþíÜ Æðÿ…yæþ$ çßZr-âæýåMæü$ Ðèþ…r-M>Ë Ýë…í³-âæýå¯èþ$ E_-™èþ…V> A…¨…^éÆæÿ$. BÄæý$-çÜtÆŠÿ Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$ Äñý$$MæüP Væü$×ý-Væü-×êË$, Ðèþ…r-M>Ë Ææÿ$_ ¯èþ_a B Æðÿ…yæþ$ çßZr-âæýå-Ðé-Ææÿ$ BÄæý$-çÜtÆŠÿ ç³#rt-Vö--yæþ$-Væü$-ËMæü$ BÆæÿzÆæÿ$Ï C^éa-Ææÿ$. ºr¯Œþ Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$Þ «§æþÆæÿ MìüÌZMæü$ Ææÿ*. 200 ^ö糚¯èþ E…yæþV> gê¯èþMìü BÆÿ$$-çÜ-tÆŠÿ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-˯èþ$ MìüÌZ 100 Ææÿ*. ^ö糚¯èþ çÜò³•Ï ^óþÔ>Ææÿ$. {MæüÐèþ$…V> C…MöMæü CÆæÿÐðþO çßZr-âæýå-ÐéÆæÿ$ Mæü*yé BÆæÿzÆæÿ$Ï C^éaÆæÿ$. yìþÐèþ*…yæþ$ ò³Ç-Vóü-r-ç³µ-sìýMìü, »êÅ…Mæü$ ÌZ¯èþ$ ¡çÜ$-Mæü$° gê¯èþMìü ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³-M>°² 3000 »ñýyæþÏMæü$ ò³…^éÆæÿ$. BÐðþ$ JMæü Mö™èþ¢ CË$Ï ¡çÜ$-Mæü$°, BÆæÿ$-Ðèþ$…¨ Äæý$$Ðèþ-Mæü$-˯èþ$ ç³°Mìü ò³r$t-Mæü$-¯é²Ææÿ$. CÌê BÐðþ$ ÆøkMæü$ 30 MìüÌZË ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-˯èþ$ çÜò³•Ï ^óþÄæý$-Væü-Í-Vóü-Ðé-Ææÿ$. ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³f-ËÌZ Mæü*yé Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$Þ ç³rÏ AÐèþ-V>-çßý-¯èþ¯èþ$ ò³…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ÆðÿíÜ-yðþ-°Û-Äæý$ÌŒý AÝù-íÙ-Äôý$-çÙ¯èþÏ çÜçßý-M>-Ææÿ…™ø ¯èþVæü-Ææÿ…ÌZ° ÑÑ«§æþ M>Ë-±-ËÌZ BÐðþ$ GWj-¼-çÙ¯èþ$Ï ¯èþyìþ-õ³-ÐéÆæÿ$. D GWj-¼-çÙ-¯èþÏÌZ BÐðþ$ Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$ çÜ*ç³#¯èþ$, Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$ FÆæÿ-V>-Äæý$-˯èþ$, Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$ MæüsñýÏsŒýÞ, ´ëÅMŠü ^óþíܯèþ ç³_a ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-˯èþ$ ¯éÐèþ$Ðèþ*-{™èþç³# «§æþÆæÿMóü AÐóþ$üÃ-ÐéÆæÿ$. BÐðþ$ Æ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ {糧æþ-ÆæÿØ-¯èþ-Ë-ÌZ¯èþ$, çœÏÐèþ-ÆŠÿ-Úù-Ë-ÌZ¯èþ$ ´ëÌŸY-¯óþ-ÐéÆæÿ$. "ÝëÓ-¨çÙt Ðèþ${çÙ$-ÐŒþ$-'-(-ÝëÓ-¨çÙt A…sôý Ææÿ$_-Mæü-Ææÿ-Ððþ$O-¯èþ) A¯èþ² BÑyæþ E™èþµ†¢ õ³Ææÿ$ ºçßý$âæý {´ë^èþ$ÆæÿÅ… ´÷…¨…¨. gê¯èþMìü ™èþ¯èþ ÐéÅ´ë-Æ>°² Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$ Ñ™èþ¢-¯é-ËMæü$ (Ýëµ-¯Œþ) Mæü*yé ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2017

19


www.leisaindia.org

ç³#rtVöyæþ$Væü$Ë ç³…r¯èþ$ ^èþ*ç³#™èþ$¯èþ² gê¯èþMìü

ÑçÜ¢-Ç…^éÆæÿ$. BÐðþ$ ™èþ¯èþ C…sìý-ÌZ° JMæü Væü¨°, AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ç³Ç-MæüÆ>-Ë™ø Ì껟-Æóÿ-r-ÈV> Ðèþ*Ça-Ðóþ-Ô>Ææÿ$. BÐðþ$ ÆøkMæü$ 600 ´ëÅMæürÏ Ý뵯Œþ¯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$.

´ëÐèþ$$ GÆæÿ$Ðèþ# Ææÿ*.10 ^ö糚¯èþ AÐóþ$Ã-ÐéÆæÿ$. AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ÐéÇMìü Ðé¯èþ´ëÐèþ$$-˯èþ$ Mæü*yé AÐóþ$Ã-ÐéÆæÿ$.

™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a ç³Ç-ÚëP-Æ>Ë$

¯èþË$-§ðþ-çÜÌê ÑçÜ¢-Ç…^èþyæþ…

ÐóþçÜÑ M>Ë…ÌZ EÚù~-{Væü-™èþË$ ò³Ææÿ-Væü-yæþ…™ø ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë E™èþµ†¢ ™èþWY-´ù-Æÿ$$…¨. Rê™é-§é-Ææÿ$Ë yìþÐèþ*…yæþ$ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë$ çÜÆæÿ-çœÆ> ^óþÄæý$yæþ… MæüçÙt-Ðèþ$-Äôý$Ũ. D çÜÐèþ$-çÜůèþ$ A«¨-Væü-Ñ$…^èþ-yé-°Mìü }Ðèþ$† gê¯èþMìü ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë$ ò³…^óþ Væü¨ ò³OMæü糚 ò³O¯èþ Ððþ$$MæüPË$ ò³…^èþ-¯é-Ææÿ…À…^éÆæÿ$. ©°-ÐèþËÏ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-Ëò³O EÚù~-{Væü™èþ {糿êÐèþ… ™èþWY…¨. ò³OMæü-糚ò³O JMæü {X¯Œþ çßo‹Ü¯èþ$ HÆ>µ-r$-^óþíÜ A…§æþ$ÌZ §é§éç³# JMæü 1000 Mæü$…yîþÌZÏ B…«£æþ*-ÇÄæý$… Ððþ$$MæüPË$ ò³…^èþ-Ýë-V>Ææÿ$. ÒsìýMìü {糆-Æøl ±Ææÿ$ ò³rtyæþ… Ðèþ˯èþ Væü¨ ^èþËÏ-º-yæþ-yæþÐóþ$ M>Mæü A§æþ-¯èþ…V> Ðèþ$Ç-Mö…™èþ B§éÄæý$… Mæü*yé çÜÐèþ$-Mæü*-Æóÿ¨. ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-˯èþ$ ÐèþÇ-Væü-yìþz™ø ò³…^èþ$™éÆæÿ$ Mæü¯èþ$Mæü G…™ø ÐèþÅÆæÿ®-ç³-§éÆæÿ®… E™èþµ-¯èþ²-Ðèþ$-Äôý$Ũ. D Ðèþ${çÙ$ÐŒþ$ »ñýyŠþ ÐèþÅÆ>®°² BÐðþ$"-J-ò³¯Œþ GÆö-¼-MŠü' 糫§æþ®-†ÌZ Mæü…´ù-çÜ$tV> Ðèþ*Æóÿa-ÐéÆæÿ$. D 糧æþ¦†ÌZ §æþ$Æ>Ó-çܯèþ Ðèþ^óþa¨ M>ºsìýt BÐðþ$ Ðé¯èþ-´ë-Ðèþ$$-Ë™ø Mæü…´ùçÜ$t ^óþÄæý$-yæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ÐðþÈÃ-Mæü…´ù-íÜt…VŠü {ç³{Mìü-Äæý$™ø §æþ$Æ>Ó-çܯèþ çÜÐèþ$çÜÅ §æþ*Ææÿ… AÐèþÓ-yæþÐóþ$ M>Mæü Mæü…´ùçÜ$t Mæü*yé ™èþÓÆæÿV> ™èþÄæý*-Ææÿ-Äôý$Ũ. A…™óþ-M>Mæü »ñýyŠþ ÐèþÅÆ>®-ËÌZ C.G…. (G-òœ-MìütÐŒþ Ððþ$O{Mø-B-Æ>Y-°-fÐŒþ$Þ Eç³-Äñý*-Væü-MæüÆæÿ çÜ*Mæü‡-i-Ðèþ#-Ë$) MæüÍ-õ³-ÐéÆæÿ$. C…§æþ$-Ðèþ-˯èþ Mæü…´ù-íÜt…VŠü {ç³{MìüÄæý$ Ðèþ$Ç…™èþ ™ö…§æþ-ÆæÿV> fÇ-Vóü¨. D Ñ«§æþ…V> ™èþÄæý*-ÆðÿO¯èþ Mæü…´ùçÜ$t Ðèþ$…_ ¯é×ýÅ™èþ MæüÍW E…yæþ-yæþ…™ø WÆ>Mîü A«¨-Mæü…V> E…yóþ¨. ¯èþVæü-Ææÿ…ÌZ Ððþ$$MæüPË$ ò³…^óþ-Ðé-ÇMìü Ðé¯èþ-´ëÐèþ$$ GÆæÿ$Ðèþ# AÐèþ-çÜÆæÿ… GMæü$P-ÐèþV> E…r$…¨. Mæü¯èþ$Mæü ÒÇMìü MìüÌZË Ðé¯èþ-

{MæüÐèþ$…V> gê¯èþMìüV>Ç Væü$Ç…_ A…§æþ-ÇMîü ™ðþÍ-Äæý$-Ýë-W…¨. Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>¢-ç³-{†-Mæü-ËÌZ {ç³^èþ$-Ç-™èþ-Ððþ$O¯èþ BÐðþ$ Mæü£æþ-¯éË$ Ðèþ$…_ {糿ê-Ðé°² ^èþ*´ëÆÿ$$. §é§éç³# JMæü 2000 Ðèþ$…¨, Ðèþ$$QÅ…V> °Ææÿ$-§øÅVæü Äæý$$Ðèþ™èþ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$-Ë™ø çÜÓÄæý$… E´ë«¨ AÐèþ-M>Ôèý… Væü$Ç…_ ™ðþË$-çÜ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü BÐðþ$¯èþ$ çÜ…{ç³-¨…^éÆæÿ$. D yìþÐèþ*…yæþ$¯èþ$ ºsìýt BÐðþ$ Õ„æü×ê ™èþÆæÿ-Væü-™èþ$Ë$ °ÆæÿÓ-íßý…^èþyæþ… Ððþ$$§æþ-Ë$-ò³-sêtÆæÿ$. Õ„æü×ý ´÷…¨-¯èþ-Ðé-ÇÌZ §é§éç³# ÐðþÆÿ$$Å-Ðèþ$…¨ ç³#rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³-M>°² ^óþç³-sêtÆæÿ$. E™èþµ-†¢° Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü ^óþÄæý$-yæþ…ÌZ Mæü*yé gê¯èþMìü ÐéÇMìü çÜà-Äæý$-ç³-yóþ-ÐéÆæÿ$. Æ>çÙ‰-Ýë¦-Æÿ$$ÌZ BÐðþ$ JMæü "Ðèþ$-{çÙ$-Ðèþ$-ÆŠÿÞ MæüÏ»Œý' (ç³#-rt-Vö-yæþ$-Væü$Ë ò³…ç³-Mæü…§éÆæÿÏ çÜ…çœ$…) Mæü*yé HÆ>µ-r$-^óþ-Ô>Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… D çÜ…çœ$…ÌZ §é§éç³# 2000 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> çÜ¿æý$Å-Ë$-¯é²Ææÿ$. D Æøk¯èþ gê¯èþMìü V>Ææÿ$ ™é¯èþ$ GÐèþ-Ç-Ò$§é B«§é-Ææÿ-ç³-yæþ-Mæü$…yé Ñf-Äæý*°² Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$-Mø-Ðèþ-yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé G…™ø-Ðèþ$…¨ Äæý$$Ðèþ-Mæü$Ë$ ÐéÇ M>âæýåÒ$§æþ ÐéÆæÿ$ °Ë-º-yæþ-yé-°Mìü ÐéÇMìü ™øyæþµ-yæþ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$. gê¯èþMìü V>Ææÿ$ G…§æþ-ÇMø B§æþÆæÿØ…. G S Unni Krishnan Nair Agricultural Officer (Farm Information Bureau) & Farm Journalist, Anjana, T.C.-25/3175-1, Vanchiyoor, Trivandrum, Kerala - 695035. Email : vanchiyur.unnikrishnan@rediffmail.com vanchiyuunni@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 11, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2009.

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &1 *Ça 2017 www.facebook.com/Leisaindiamag us• Ðèþon:

@LeisaIndia

Telugu - March 2017  
Telugu - March 2017  
Advertisement