Page 1

çÜ…_Mæü 2 & l¯Œþ 2017

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2017 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ ç³…yìþ¯èþ Ý÷ÆæÿM>Äæý$¯èþ$ {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$

¸ùsZ

¼.G.I.G‹œ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ ç³NÇ~-Ðèþ$ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ Ñgêq¯èþ ÆæÿçßýÝëÅË$ §éW E¯é²Æÿ$$. Ðésìý° ç³NÇ¢V> AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ý린Mæü ç³Çíܦ™èþ$Ë Væü$Ç…_¯èþ çܵçÙt™èþ AÐèþçÜÆæÿ…. Ðésìý™ø ´ër$ Aç³µsìýMóü BÄæý* ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° çÜÐèþ*f… Eç³Äñý*WçÜ$¢¯èþ² Ñgêq¯èþ… Væü$Ç…_ Mæü*yé ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ E…yéÍ. AÌê õÜMæüÇ…_¯èþ Ñgêq¯é°² l¯Œþ 2017 çÜ…_MæüÌZ C™èþÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ ç³…^èþ$Mæü$…r$¯èþ²…§æþ$Mæü$ Ðóþ$Ðèþ$$ ^éÌê çÜ…™øíÙçÜ$¢¯é²…. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… A…§æþÇMîü A…§æþgôýõÜ…§æþ$Mæü$ B Ñ«§æþ…V> ç³…rË E™èþµ†¢° Væü×ý±Äæý$…V> ò³…^èþyæþ…™ø ´ër$ BÄæý* {´ë…™éË {ç³gê±M>°Mìü ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…§æþgôýõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ* Ðèþ…™èþ$ {ç³Äæý$™èþ²… Ðóþ$… ^óþçÜ$¢¯é²…. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ… Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ´ëuæÿÅ ç³#çÜ¢M>ËÌZ ËÀ…^óþ¨ M>§æþ$. B…{™é Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý$… Ððþ¯èþ$Mæü B çÜ…çܦ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Ñ«§é¯é˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ^óþíܯèþ {ç³Äæý$™èþ²…ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ E…¨. D Ñ«§é¯éË$ JMæü Ñ«§æþ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþ õܧéÅ°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ

ÆðÿO™èþ$Ë Õ„æü×ý MøçÜ… E§óþ®Õ…_¯èþ ´ëuæÿÔ>ËË$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý õܧæþÅ… Væü$Ç…_ ç³ÆæÿçÜÞÆæÿ… ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ A…§æþgôýçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, B Ñ«§æþ…V> JMæü Ñgêq¯èþ çÜÆæÿÓÝëÓ°² ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. ´ùçÙM>àÆæÿ ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Mæü*yé D çÜ…_MæüÌZ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a. ç³ç³š ç³…^éÄæý$¡Ë$ ÐéÅçÜ…ÌZ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° JMæü {V>Ðèþ$… Ððþ$$™èþ¢… ™èþÐèþ$ Mæü$r$… »êËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa…§æþ$Mæü$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ç³ç³š «§é¯éÅ˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yé°Mìü ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äæý$™èþ²… Ðèþ$¯èþMæü$ çÜ*¹Ç¢°çÜ$¢…¨. CMæü ç³Æø„æü ç³… rË$ ÐéÅçÜ…ÌZ MóüÆæÿâZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² C…sìý ò³Ææÿsìý ™ørË {´ëÐèþ$$RêÅ°², Ðésìý ÐèþËÏ Mæü$r$…»ê°Mìü ËÀ…^óþ ´ùçÙM>Ë {ç³™óþÅMæü™èþË Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a. Ò$ ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË MøçÜ… Ðóþ$Ðèþ$$ ^éÌê BçÜMìü¢V> G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$$. Ò$ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ GÐèþÇMðüO¯é Ò$Ææÿ$ D Ðóþ$VæügñýO¯Œþ A…¨… ^éË° BÕ…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ÐéÇ ç³NÇ¢ _Ææÿ$¯éÐèþ*¯èþ$ Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$…yìþ. ÐéÇMìü Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ$Ç…™èþ {Ôèý§æþ®™ø Ðèþ$¯èþ D Ðóþ$VæügñýO¯Œþ¯èþ$ ç³…í³…^èþVæüËÐèþ$$. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

ç³Æø„æü ç³…rË$.................................. ^èþ…{§æþÔóýQÆæÿ Äæý$*.G…. & ÆóÿÚëà ï³.Móü. ç³#yæþÑ$ ™èþÍÏ MæüÆæÿ$×ý M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ¯èþ² MæüçÙt…™ø ç³° ÌôýMæü$…yé¯óþ ÑË$ÐðþO¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$, LçÙ«§æþ ÑË$Ðèþ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa Ððþ$$MæüP˯èþ$ Ðèþ$¯èþMæü$ A…§æþgôýÝù¢…¨. AÌê…sìýÑ Ðèþ…§æþË çÜ…QÅÌZ E¯é²Æÿ$$. Ðésìý° Ðèþ$¯èþ… BÆæÿ$V>Ë… MæüíÙt…_ ÝëVæü$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ ç³°Ìôý§æþ$. A…§æþ$Móü Ðésìý° ç³Æø„æü ÝëVæü$ çœÍ™éË$ A° ^ðþ糚MøÐéÍ. AÑ Ðèþ$¯èþMæü$ ÆøkÐéÈ ...... Mæü*yé A…¨Ýë¢Æÿ$$.

çÜÐèþ$íÙtV> Ñgêq¯èþ çÜÐèþ$$´ëÆæÿj¯èþ................................°™éÅ Ýë…ºÐèþ$*Ç¢ òœ*sôý Æðÿ…yæþ$ §æþÔ>»êªË {Mìü™èþ… A…sôý 1990 §æþÔèýMæü… {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ, §óþÔèý f¯é¿êÌZ §é§éç³# 70 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, ç³Ôèý$´ùçÙ×ý iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> E…yóþÐéÆæÿ$. ò³§æþª çÜ…QÅÌZ ç³Ôèý$ çÜ… 糧æþ Ë„æüÌê¨ Ðèþ$…¨ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$Ë A«©¯èþ…ÌZ¯óþ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> Ðèþ–¨® ^ðþ…§óþÑ.

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ¯óþ Ñgêq¯èþ çÜÐèþ$$´ëÆæÿj¯èþ....AÀh™Œþ Ððþ$$çßý…¡ & Ææÿ…h™Œþ Ýëçßý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ iÐèþ¯ø´ë«¨V> E¯èþ² ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$, ÐéÇMìü ^óþÄæý$*™èþ°^óþa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÇÝùÆŠÿÞ ç³ÆæÿÞ¯Œþ ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ ÑçÙÄæý$ ç³Çgêq¯èþ… ç³ÆæÿçܵÆæÿ… A…¨…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, Ðésìý Væü$Ç… _¯èþ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ÆðÿO™èþ$ Õ„æü×ý çÜ*PÌŒýÞ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ¨MæüË$V> °Ë$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ*ǵyìþ, CÚëtVøíÙt ^èþÆæÿaË$,... ^óþÄæý$*™èþ°Ýù¢…¨.

ç³ç³š«§é¯éÅË ç³…^éÆÿ$$¡Ë$....................BÆŠÿ.G‹Ü. Ô>…™èþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ çßZç³ÆŠÿ... çÜ$íÜ®Ææÿ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ç³ç³š «§é¯éÅ˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ A§æþ¯èþç³# {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþ$MøÐèþyæþ…, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ…ÌZ ç³ç³š «§é¯éÅË ç³…^éÄæý$¡Ë$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯èþ… çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙMìü °§æþÆæÿدèþ…. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ÌZ° ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë Mæü…ò³± ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^öÆæÿÐèþ M>Ææÿ×ý…V> Æ>çÙ‰… ç³ç³š «§é¯éÅË... ÐóþÝù¢…¨.

4 7 11 15 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017


çÜÆæÿçÜÓ¡ BMæü$ Ìôý§é Ðèþ$…yæþ*Mæü {ºçßýà Mæü*ÆæÿV> ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ E¯èþ² òÜ…sñýÌêÏ & BíÜÄæý*sìýM> Ððþ$$MæüP

ç³Æø„æü ç³…rË$

^èþ…{§æþÔóýQÆæÿ Äæý$*.G…. & ÆóÿÚëà ï³.Móü. ç³#yæþÑ$ ™èþÍÏ MæüÆæÿ$×ý M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ¯èþ² MæüçÙt…™ø ç³° ÌôýMæü$…yé¯óþ ÑË$ÐðþO¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$, LçÙ«§æþ ÑË$Ðèþ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa Ððþ$$MæüP˯èþ$ Ðèþ$¯èþMæü$ A…§æþgôýÝù¢…¨. AÌê…sìýÑ Ðèþ…§æþË çÜ…QÅÌZ E¯é²Æÿ$$. Ðésìý° Ðèþ$¯èþ… BÆæÿ$V>Ë… MæüíÙt…_ ÝëVæü$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ ç³°Ìôý§æþ$. A…§æþ$Móü Ðésìý° ç³Æø„æü ÝëVæü$ çœÍ™éË$ A° ^ðþ糚MøÐéÍ. AÑ Ðèþ$¯èþMæü$ ÆøkÐéÈ BàÆæÿ…ÌZ ´ùçÙM>˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*ÆæÿayæþÐóþ$ M>Mæü, Mö…™èþ B§éÄæý$… Mæü*yé A…¨Ýë¢Æÿ$$.

Ðèþ$ 4

¯èþ… °ÐèþíÜ…^óþ D ¿æý*Ñ$ Ò$§æþ §é§éç³# 12000 Ððþ$$MæüPË$ Ðèþ$¯èþMæü$ BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. ÐésìýÌZ MóüÐèþË… 15 ÆæÿM>Ë$ §é§éç³# 90 Ô>™èþ… BàÆæÿ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ Mæü*yé Ðèþ$*yæþ$ ^éÌê {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿç³# ç³…rË$V> ^ðþ糚MøÐéÍ. AÑ ¼Äæý$Å…, Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ², Vø«§æþ$Ðèþ$Ë$. Ððþ$$™èþ¢… BàÆæÿç³# 糧éÆ>¦ÌZÏ §é§éç³# Ðèþ$*yìþ…r Æðÿ…yæþ$ Ðèþ…™èþ$Ë$ D Ðèþ$*yæþ$ ç³…rË §éÓÆ>¯óþ ËÀçÜ$¢…¨.

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

¯óþsìý M>Ë…ÌZ ^éÌê §óþÔ>Ë$ ™èþÐèþ$ BàÆæÿç³# AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ E…sêÆÿ$$. A…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ BÄæý* §óþÔ>Ë {ç³fË BàÆæÿ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ç³NÇ¢V> B Ðèþ$*yæþ$ ç³…rÌôý ¡Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. A¯èþ$MøÐèþyé°Mìü ÒË$ Ìôý§æþ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ðèþ$¯èþ… ÝëVæü$^óþõÜ ç³…rË™ø ´ër$ Mö°² Ðèþ$¯èþ {ç³Ðóþ$Äæý$… ÌôýMæü$…yé¯óþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ* E…sêÆÿ$$. AÌê…sìý ÐésìýÌZ Mö°² Ðèþ$¯èþ… BàÆæÿ…ÌZ Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a. AÌê…sìý AÝ뫧éÆæÿ×ýÐðþ$O¯èþ Ððþ$$MæüPË$ BàÆæÿ…ÌZ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… ÐèþËÏ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… A…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ðèþ$¯èþ BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$Ýë¢Æÿ$$. D M>Ææÿ×ý…V>¯óþ Ðésìý° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ç³Æø„æü ç³…rË$V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. BàÆæÿ…ÌZ Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ CÌê…sìý Ððþ$$MæüP˯èþ$ MóüÆæÿâæýÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ CâæýÏ ò³Ææÿsìý ™ørÌZϯèþ*, CâæýÏÌZ¯èþ* ò³…^èþyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. AÌê ò³ÆæÿâæýÏÌZ¯óþ ËÀ…^óþ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> ^óþÆæÿ$aMøÐèþyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ýÐóþ$. Ðèþ$Ë糚Ææÿ… hÌêÏÌZ° §é§éç³# 48 CâæýÏÌZ ÐéâæýÏ ò³Ææÿsìý ™ørÌZ ò³…^èþ$Mæü$…r$¯èþ² Ððþ$$MæüPË Væü$Ç…_ ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…_¯èþ糚yæþ$ ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý 27 ÆæÿM>ÌñýO¯èþÑ LçÙ«§æþ {´ë«§é¯èþÅ™èþË$ E¯èþ²ÑV> °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. ÐésìýÌZ


22 ÆæÿM>Ë Ððþ$$MæüPË BMæü$Ë$ BàÆæÿ…ÌZ Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÄæý$° ™ðþÍíÜ…¨. Ñ$Wͯèþ 8 Ððþ$$MæüP˯èþ$ Äæý$£é™èþ£æþ…V> BàÆæÿ…ÌZ ¡çÜ$MøÐèþ^èþ$a. AÌê…sìý ÐésìýÌZ çÜÆæÿçÜÓ¡ BMæü$Ë Ððþ$$MæüPË$ (òÜ…sñýÌêÏ BíÜÄæý*sìýM>), ç³#Í_…™èþ Ððþ$$MæüP (Oxalis Corniculata), íœÌê…™èþ‹Ü Äæý$$ǯéÇÄæý* A¯èþºyóþ Ððþ$$MæüP, ò³§æþª

ç³ÑÍ Mæü*Ææÿ (Portulaca Oleracea), òÜ¯é² BMìüÞyðþ…rÍ‹Ü, òÜ¯é² sZÆ> A¯èþ² Ððþ$$MæüPË$ A°² CâæýÏÌZ¯èþ* Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. AÑ A™èþÅ… ™èþ çÜçßýf…V> ò³Ææÿ$Væü$™éÆÿ$$. C…yæþÏ ò³ÆæÿâæýÏÌZ A°ÐéÆæÿÅ…V> CÑ Mæü°í³çÜ*¢¯óþ E…sêÆÿ$$. AÑ BàÆæÿ…V>¯óþ M>Mæü LçÙ«§éË$ Mæü*yé ÑçÜ¢ –™èþ…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯é²Æÿ$$.

sôýº$ÌŒý 1 . ÝëVæü$^óþÄæý$Mæü$…yé¯óþ ò³ÇVóü BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ððþ$$MæüPÌZÏ° ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ (Ñ$ÎÏ {V>Ðèþ$$ÌZ) Ððþ$$MæüPË õ³Ææÿ$ BÌñýtÐèþ$…™ðþÆæÿ »ñýhMìüÄæý*¯é (^ðþÆæÿ$`Æ>) òÜ…sñýÌêÏ BíÜÄæý*sìýM> (Ðèþ$$†ÌêÏ) MìüÏÄñý*ÐŒþ$ ÑÝùPÝë (¯èþÆÿ$$MæüPyæþ$Væü$) ¨´ëÏhÐŒþ$ GçÜPÌñý…rÐŒþ$ (^èþ$Ææÿ$Í) BM>ÞÍ‹Ü MøÑ$Mæü$Ìêr (ç³#ÍÄæý*ÇÌê) íœÍÄæý*…™èþ‹Ü EǯéÇÄæý* (MìügêÐðþ$ÍÏ) ´ùÆæÿ$tËM> JÌôýÆóÿíÜÄæý* (Møhç³`Ææÿ) ÆóÿÐèþ$$Ýë†Äæý* ÑÑç³Æ> (Ðèþ$Ææÿ^ðþ…º$) òܯèþ² BMìüÞyðþ…rÌŒýÞ (´ù°…™èþ$ÐèþÆæÿ) òܯèþ² ™øÆæÿ (™èþÐóþÆ>)

™éÍÄæý$… Mæü$±¸ùËÐŒþ$ (Ýë…»êÆŠÿ `Ææÿ)

Ðéyæþ$Mæü õ³Ææÿ$ ÌêÌŒý Ððþ$çßý…©, ÆðÿyŠþ M>ÍMø, gêÄŒý$ ÒyŠþ

{´÷sîý¯èþ$Ï ¸ësŒý òœOºÆŠÿ Ñ$¯èþÆæÿÌŒýÞ M>ÍÛÄæý$… IÆæÿ¯Œþ 52.3 0.013 31.3 44.2 4.9 0.5

Ðèþ$…yæþ*Mæüç³Ç~, {»êïßýÃ, Ðèþ$…yæþ$MìüVŠü, {ºçßýà Ðèþ$…yæþ*Mìü, Q$ÌêQ$yìþ, Ðèþ$…yæþ*Mæüç³Ç~ ¨ÐèþÅ BíÜÄæý$¯Œþ òÜOµyæþÆŠÿ çœÏÐèþÆŠÿ, GÌZÏ òÜOµyæþÆŠÿ, »ê{V>, çßý$Ë$áÌŒý, ¯ðþOÐóþË, ¯èþÆÿ$*»ôýÌê, í³Í™èþÌêÓ°, Mæü$Mæü$PÐèþÑ$…r, í³ÐèþË †ËÐ鯌þ «§óþMìüÄæý*, Í…Væü*yæþ

48.6 0.007 44.3

47.9

9.3

0.45

54.3 0.015 29.7

27.8

4.9

0.25

54.2 0.009 49.8

53.2

13.3

0.6

{Mîüí³…VŠü Ðèþ#yŠþ ÝùÆðÿÌŒý, {Mîüí³…VŠü BM>ÞÍ‹Ü, AÐèþ$–ÌŒý, G°ÞÌŒý, í³Ìê{Mìü, AÐèþ$–ÌŒý çÜMŠü, ´ùÍÄæý*Æ>Ë ^酺Ɗÿ ¼rtÆŠÿ, M>Ðèþ$¯Œþ ΋œ çœÏÐèþÆŠÿ, ÚërÆŠÿ Ýùt¯Œþ, Ýùt¯Œþ&{»ôýMæüÆŠÿ òßýÆŠÿ¾, ¿æý*Ðèþ*Å…MæüËMìü ç³#ÆæÿÞ˯óþ, Ë*°Äæý*, λñýMŠü Mæü$…yø, ç³Ææÿ糚 MîüÆ>ÄŒý$, MöË$ç³µ, §æþ$§æþVæüÆæÿÄŒý$, ¯èþ*°Äæý* ÝëVŠü íßý_MæüÆŠÿ GÍòœ…sŒý CÄæý$ÆŠÿ, M>yæþ$ Væü§ðþª, Ðèþ$ÆæÿMóüçÜ$, Ðèþ$ÆæÿÐèþÆæÿ òÜ…º$, Ææÿ$RêË$, Ææÿ$QË$, ËMæüÞÐèþ$¯èþ M>ïœ òܯèþ² BMìüÞyðþ…rÌŒýÞ, òÜí³tMŠü ÒyŠþ

43.3 0.009 13.4

33.8

8.3

0.6

32.1 0.006 41.6

38.6

9.2

0.75

47.3 0.012 38.9

41.3

7.9

0.7

53.6 0.016 46.8

55.8

11.3

0.75

20.2 0.007 35.0

57.9

8.9

0.65

^èþÆøsê, ^èþM>ÓyŠþ, ^èþM>Ðèþ™Œþ, ^éMæü$…yé MæüÐèþ¯èþ, Væü…yæþ$ ™öVæü^óþ, ^èþ{MæüÐèþ$…{§æþMæü…, rM>Æ>, ™èþM>Ìê, ^èþ{MæüÐèþ$Ææÿª, §æþ§Šþ Ðèþ$Ç, ™èþVæüÆæÿÄŒý$, _¯èþ² MæüíÜ…§é õœÏÐŒþ$ çœÏÐèþÆŠÿ, º§éÏ`Ææÿ, ÐèþíÜÄæý*`Ææÿ, Ýë…»êÆŠÿ `Ææÿ, ´ëÌêMæü$, BMæü$ Mæü*Ææÿ, ïÜÐèþ$ º^èþaÍ, ç³çÜÍ

49.2 0.013 32.0

58.3

11.3

0.75

43.2 0.012 47.9

51.3

12.6

0.8

C…yæþÏ ò³ÆæÿâæýÏÌZ ™ør˯èþ$ ò³…^èþ$Mæü$¯óþ Mæü$r$…»êË ÐéÆæÿ$ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ BàÆæÿÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ õÜMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yæþ$ 糧æþ®™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇÝë¢Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, BËtÆæÿ²…{™èþ »ñýsìýthMìüÄæý*¯é, BËtÆæÿ²…{™èþ ç³#…gñý¯ŒþÞ, AÐèþ$Æ>…™èþ‹Ü M>yér‹Ü, AÐèþ$Æ>…™èþ‹Ü íܵ¯øçÜ‹Ü, yìþç³ÏhÄæý$ÐŒþ$ GçÜPÌñý…rÐŒþ$, òܯèþ² BMìüÞyðþ…rÌŒýÞ, òܯèþ² ™øÆæÿ Ðèþ…sìý Ððþ$$MæüP˯èþ$ õÜMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Væü$…ç³#Ë$ Væü$…ç³#Ë$V> ºÄæý$Ë$ §óþÆæÿ$™éÆæÿ$. Ðèþ$ÆøÐðþOç³# Ðèþ$Ç Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ððþ$$MæüPË MøçÜ… (òÜ…sñýÌêÏ AíÜÄæý*sìýM>, BM>çÜÍ‹Ü

M>DzMæü$Ë™é, íœÌê…§æþ‹Ü Äæý$$ǯéÇÄæý* Ðèþ…sìýÑ) G糚yæþ$ ç³yìþ™óþ A糚yóþ Ë¿æýÅÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. B M>Ææÿ×ý…V> {ç³™óþÅMæü…V> H {ç³Äæý$™èþ²… AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé õÜMæüÇ…^èþVæüË$Væü$™éÆæÿ$.

BàÆæÿ Äñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ Ððþ$$MæüPËÌZ {´÷sîý¯Œþ, òœOºÆŠÿ, ¸ësŒý, Mö°² Ñ$¯èþÆæÿÌŒýÞ ËÀ…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü C™èþÆæÿ Ðé×ìýfÅç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË™ø ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ ÐésìýÌZ° GMæü$PÐèþ ´ùçÙM>àÆæÿ ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> ÒsìýÌZ ËÀÝë¢Æÿ$$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

5


6

D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ VæüÐèþ$°…^èþÐèþËíܯèþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý & D {´ë…™éËÌZ° ^éÌê Mæü$r$…»êËMæü$ CÌê…sìý çÜÐèþ$–¨ªV> ´ùçÙM>Ë$ E¯èþ² 27 ÆæÿM>Ë Ððþ$$MæüPË Væü$Ç…_ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ E…¨. AÆÿ$$™óþ ÐésìýÌZ° ´ùçÙMæü ÑË$Ðèþ Væü$Ç…_ Ô>ï܈Äæý$º§æþ®Ððþ$O¯èþ ÑÔóýÏçÙ×ýË$ HÒ fÆæÿVæüÌôý§æþ$. M>± CsîýÐèþÌôý MóüÆæÿâæý ¸ëÆðÿ‹Üt C°íÜtr*ÅsŒý B ¨ÔèýV> Mö…™èþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþíÜ…¨. ÐésìýÌZ° 11 ´ùçÙM>Ë ÑË$ÐèþË Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² sôýº$ÌŒý 1 ÌZ VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a. Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆæÿ…ÌZ° iÐèþMæü×êË$ çÜ{MæüÐèþ$…V> ò³ÆæÿVæüyé°Mìü, Ðésìý° ¿æý{§æþ…V> M>´ëyæþyé°Mìü {´ùsîý¯èþ$Ï ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþÑ. C…yìþÄæý$¯Œþ ¯óþçÙ¯èþÌŒý C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ ¯èþ*{sìýçÙ¯Œþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… {ç³M>Ææÿ… {糡 ÐèþÅMìü¢Mîü ÆøkMìü 60 {V>Ðèþ$$Ë {´÷sîý¯èþ$Ï AÐèþçÜÆæÿ…. D A«§æþÅÄæý$¯èþ… {ç³M>Ææÿ… D JMøP ÆæÿMæü… BàÆæÿÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ Ððþ$$MæüPÌZÏ {糡 {V>Ðèþ$$ÌZ¯èþ* 19.3Ñ$ÎÏ {V>Ðèþ$$Ë ¯èþ$…_ 54.33 {V>Ðèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü$ {´÷sîý¯èþ$Ï ËÀÝë¢Æÿ$$. MìüÏÄñý*ÐŒþ$ ÑÝùPÝë, yìþç³ÏgêÐŒþ$ GçÜ$PÌñý…rÐŒþ$, ÆðÿÐèþ$$ÝësìýÄæý* ÑÑç³Æ>, BËtÆæÿ² ™ðþÆæÿ »ñýsìýjMìüÄæý*¯é Ðèþ…sìý ÐésìýÌZ {´÷sîý¯èþ$Ï E¯é²Æÿ$$. ´ëËMæü*Ææÿ, M>Å»ôýi (Ìñýr*Å‹Ü) Ðèþ…sìý ÐésìýÌZ Mæü¯é² GMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ {´÷sîý¯èþ$Ï E¯é²Æÿ$$. A§óþÑ«§æþ…V> {糡 Ðèþ$°íÙMîü ÔèýÈÆæÿ…ÌZ ÔèýMìü¢°ËÓ E…yæþyé°Mîü, ¯èþÆ>Ë çÜ™èþ$¢Ðèþ¯èþ$ M>´ëyæþyé°Mìü, Ððþ$§æþyæþ$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ç³°^óþÄæý$yé°Mìü ™èþVæü$ Ððþ*™é§æþ$ÌZ ¸ësŒýÞ Mæü*yé AÐèþ¯èþÆæÿ…. BMæü$Mæü*ÆæÿÌZÏ ¸ësŒýÞ çÜÓ˵…V> E…r$…§æþ¯óþ¨ Ý뫧éÆæÿ×ý f¯éÀ{´ëÄæý$…. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* ç³ÇÖÍ…_¯èþ 27 ÆæÿM>Ë Ððþ$$MæüPÌZÏ ÆðÿÐèþ$$ÝësìýÄæý* ÑÑç³Æ>, MìüÏÄñý*ÐŒþ$ ÑÝùPÝëËÌZ A™èþÅ«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ ¸ësŒýÞ E…sêÄæý$° ™ðþÍíÜ…¨. (JMæü {V>Ðèþ$$ÌZ 0.015&0.016 Ñ$ÎÏ {V>Ðèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü*.) Ðèþ$¯èþ… °™èþÅ… Eç³Äñý*W…^óþ BMæü$Mæü*ÆæÿË™ø ´ùÍõÜ¢ {ç³™óþÅMæü…V> ÝëVæü$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý° D BàÆæÿÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ Ððþ$$MæüPÌZÏ GMæü$PÐèþ ¸ësŒýÞ E…sêÆÿ$$. CMæü òœOºÆŠÿ (Ýë§éÆæÿ×ý ¿êçÙÌZ Òsìý° ï³^èþ$ 糧éÆ>¦Ë$ A…sê…) Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆæÿ…ÌZ iÆæÿ~ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ G…™èþV>¯ø Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. C…yìþÄæý$¯Œþ ¯óþçÙ¯èþÌŒý C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ ¯èþ*{sìýçÙ¯Œþ A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… {糡 Ðèþ$°íÙMîü ÆøkMæü* 28 ¯èþ$…_ 35 {V>Ðèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü* òœOºÆŠÿ AÐèþçÜÆæÿ…. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ A°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ òœOºÆŠÿ çÜÐèþ$–¨®V> E…r$…§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. yìþç³ÏhÄæý$ÐŒþ$ GçÜ*PÌñý…rÐŒþ$ ÆæÿMæü… Ððþ$$MæüPÌZÏ {糆 {V>Ðèþ$$ÌZ¯èþ$ 49.8 Ñ$ÎÏ {V>Ðèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü$ òœOºÆŠÿ E…r$…¨. A…sôý 100 {V>Ðèþ$$Ë Ððþ$$MæüPË™ø ^óþíܯèþ Ðèþ…rM>Ë ¯èþ$…_ Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆ>°Mìü M>ÐèþÍÞ¯èþ òœOºÆæÿ…ÌZ 9 ¯èþ$…_ 12 Ô>™èþ… ËÀçÜ$¢…¨. M>ÍÛÄæý$… Mæü*yé Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆ>°Mìü Æøl AÐèþçÜÆæÿ…. Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆæÿ…ÌZ ™èþW¯èþ…™èþ M>ÍÛÄæý$… E…sôý¯óþ Ðèþ$¯èþ Mæü…yæþÆ>Ë$ ç³sìýçÙt…V> E…sêÆÿ$$. ¯èþÆ>Ë$ ºË…V> E…sêÆÿ$$. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ Ððþ$$MæüPÌZÏ yìþç³ÏhÄæý$ÐŒþ$ GçÜ*PÌñý…rÐŒþ$, ™éͯèþ… Mæü$ű¸ùÍÄæý$ÐŒþ$ Ððþ$$MæüPÌZÏ (JMæü {V>Ðèþ$$ÌZ 12.6 ¯èþ$…_ 13.3 Ñ$ÎÏ {V>Ðèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü*) M>ÍÛÄæý$ÐŒþ$ E…r$…§æþ° ™óþÍ…¨. Ðèþ$¯èþMìü ÆøkMìü Mæü±çÜ… 18 Ñ$ÎÏ {V>Ðèþ$$Ë IÆæÿ¯Œþ AÐèþçÜÆæÿ…. A糚yóþ ÆæÿMæü¢… çÜÐèþ$–¨®V> Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$…¨. BMìüÞf¯Œþ¯èþ$ ^èþ$Ææÿ$V>Y {ç³ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$…¨. D 27 ÆæÿM>Ë Ððþ$$MæüPÌZÏ ™éͯèþÐŒþ$ Mæü$±´ùÍÄæý$ÐŒþ$ÌZ Ñ$Wͯèþ ÐésìýMæü¯é² GMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ IÆæÿ¯Œþ E…r$…¨. (JMæü {V>Ðèþ$$ÌZ 0.8 Ñ$ÎÏ {V>Ðèþ$$Ë$). _ÐèþÇMìü Ðèþ$¯èþ… °Æ>®Ææÿ×ýMæü$ Æ>ÐèþËíܯèþ A…Ôèý… HÑ$r…sôý & {ç³™óþÅMæü…V> ÝëVæü$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé Ðèþ$¯èþ ^óþ¯èþ$ÌZ¯óþ ™èþÐèþ$…™èþr ™éÐèþ$$ ò³ÇW Ðèþ$¯èþMæü$ {´÷sîý¯Œþ, òœOºÆŠÿ, ¸ësŒý, Ñ$¯èþÆæÿÌŒýÞ Ðèþ…sìý ´ùçÙM>˯èþ$ çÜÐèþ$–¨®V> A…¨…^óþ Ððþ$$MæüPË$ G…™ø Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþÑ. Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> ÝëVæü$ ^óþõÜ C™èþÆæÿ ÆæÿM>Ë M>Äæý$Væü*ÆæÿË Mæü¯é² CÑ G¯ø² Ñ«§éË$V> GMæü$PÐèþ {ÔóýçÙtÐðþ$O¯èþÑ. D Ððþ$$MæüPÌZÏ Ðèþ$Æø çÜ$Væü$×ý… Mæü*yé E…¨. ÐésìýÌZ ^éÌê LçÙ«§æþ ÑË$ÐèþË$¯é²Æÿ$$. D A°² M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$¯èþ çÜÐèþ*f…ÌZ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZ´ë°Mìü D Ððþ$$MæüPË$ A† ^èþÐèþMæüV> ËÀ…^óþ ç³ÇÚëPÆæÿ… A° Væü$Ç¢…^éÍ. Ðèþ$¯èþ… {ç³™óþÅMæü…V> ÝëVæü$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. A…sôý Ðésìý MøçÜ… Ðèþ$¯èþ… GÌê…sìý A§æþ¯èþç³# QÆæÿ$a ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. ÐésìýMìü ™èþW¯èþ…™èþ {´ë^èþ$ÆæÿÅ… Mæü͵…_, çÜ{MæüÐèþ$…V> Ðésìý Ñ°Äñý*V>°² {´ù™èþÞíßý…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ C…™èþÐèþÆæÿMæü* A…™èþV> {ç³^éÆæÿ…ÌZ Ìôý° D Ððþ$$MæüPË ÐèþËÏ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü Mæü*yé Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë ç³ÌñýÏÌZÏ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$ çÜçßýMæüÇÝë¢Æÿ$$. U M Chandrasekhara Scientist In-Charge, Kerala Forest Research Institute Sub Centre, Nilambur P.O., Malappuram , Kerala - 679329 E-mail : umchandra@rediffmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 18, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2016.


çÜÐèþ$íÙtV> Ñgêq¯èþ çÜÐèþ$$´ëÆæÿj¯èþ °™éÅ Ýë…ºÐèþ$*Ç¢ òœ*sôýY

Æðÿ…yæþ$ §æþÔ>»êªË {Mìü™èþ… A…sôý 1990 §æþÔèýMæü… {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ, §óþÔèý f¯é¿êÌZ §é§éç³# 70 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, ç³Ôèý$´ùçÙ×ý iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> E…yóþÐéÆæÿ$. ò³§æþª çÜ…QÅÌZ ç³Ôèý$ ç܅糧æþ Ë„æüÌê¨ Ðèþ$…¨ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$Ë A«©¯èþ…ÌZ¯óþ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> Ðèþ–¨® ^ðþ…§óþÑ.

E

ç³Q…yæþ… Ððþ$$™èþ¢… ´ëyìþç³Ôèý$Ðèþ#Ë™ø MæüâæýMæüâæýÌêyóþ¨. Aç³µsZÏ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ çÜ…{MæüÑ$…^óþ ÐéÅ«§æþ$ËMæü$ ™èþW¯èþ ÐðþO§æþÅ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ A…§æþÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþÑ M>Ðèþ#. Ðèþ$$QÅ…V> {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ ç³Ôèý$´ùçÙMæü$ËMæü$ ™èþÐèþ$ ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ ÐðþO§æþÅÔ>ËËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜÆðÿO¯èþ Æøyæþ$z çܧæþ$´ëÄæý$… E…yóþ¨ M>§æþ$. Væü…rË ™èþÆæÿºyìþ {ÔèýÑ$…_ ¯ér$ ç³yæþÐèþË §éÓÆ> M>°, M>Í ¯èþyæþMæü¯èþ M>° Ðésìý° ™èþÆæÿÍ…^èþÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. ç³ÌñýÏ {´ë…™éÌZÏ Ñ§æþ$Å™Œþ çܧæþ$´ëÄæý$… E…yóþ¨ M>§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…§æþ$˯èþ$ °ËÓ E…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ç{íœhÆóÿrÆæÿ$Ï AçÜÌôý ÌôýÐèþ#. Gç³µsìýMæü糚yæþ$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…§æþ$˯èþ$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mö¯éË¯é² & Mö°² MìüÌZÒ$rÆæÿÏ çÜÒ$ç³…ÌZ ç³Ôèý$ ÐðþO§æþÅ… & Mæü±çÜ… Ðèþ$…§æþ$Ë §æþ$M>×ý… Mæü*yé E… yóþ¨ M>§æþ$. CMæü ç³ÇÔèý$§æþ®Ððþ$O¯èþ ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø ÐðþO§æþÅ ç³ÇMæüÆ>Ë òÜtÇÌñýOgôýçÙ¯Œþ ÑçÙÄæý$… BÌZ_…^óþ AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé Ìôý§æþ$. C°² çÜÐèþ$çÜÅË$¯é² Aç³µsZÏ Ðèþ$¯èþ… Fíßý…_¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ ^èþ°´ùÄôý$Ñ M>Ðèþ#. Ç…yæþÆŠÿ ò³‹Üt, ´ëMŠüÞ Ðèþ…sìý A…r$ÐéÅ«§æþ$Ë$ {糺Ëyæþ… Ý뫧éÆæÿ×ýÐóþ$. M>° Ððþ$$™èþ¢…V> ^èþ*õÜ¢ ^éÌê {V>Ðèþ*ËÌZ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ ^èþÌêMîüV>, BÆøVæüÅÐèþ…™èþ…V> E…r* ™èþÐèþ$ Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë iÑ™éËMæü$ A…yæþV> °Ë$çÜ*¢ ÐéÇMìü iÐèþ¯ø´ë«¨V> Eç³Äñý*Væüç³yóþÑ. Aç³µsìý ç³Çíܦ™èþ$Ëò³O Ðèþ$Ç…™èþ ÌZ™èþ$V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ A¯óþMæü Ðèþ*Æ>YËÌZ A¯óþMæü BçÜMìü¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþÍÔ>Æÿ$$. ÐésìýÌZ Mö°² »êàr…V> A…§æþÇMîü ç³#çÜ¢M>Ë Ææÿ*ç³…ÌZ ™ðþÍíܯèþÑ M>V>, Ðèþ$Ç Mö°² Ýë…Móü†Mæü 糧éË çÜ…MìüÏçÙt™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ BÄæý$$ÆóÿÓ§æþ, Äæý$*¯é±, íܧæþ® ÐðþO§æþÅ {ç³{MìüÄæý$ÌZ ÐðþË$Væü$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. D çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…™é Ý린Mæü…V> °ÐèþíÜ…^óþ ¯ér$ ÐðþO§æþ$ÅË §æþVæüYÆæÿ °„ìüç³¢Ððþ$O E…yóþ¨. WÇf¯èþ ™ðþVæüËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Mæü*yé

ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ ÝùMóü Mö°² ÆæÿM>Ë ÐéÅ«§æþ$˯èþ$ ¯èþÄæý$… ^óþÝ뢯èþ…r* «©Ðèþ*V> °Ë$^èþ$¯èþ² ¯ér$ ÐðþO§æþ$Åyæþ$

A…™ø C…™èþ ç³Ôèý$ çÜ…Ææÿ„æü×ý ç³Çgêq¯èþ… E…yóþ§æþ° ™ðþÍíÜ…¨. ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþÍíܯèþ ç³Çgêq¯èþ… B«§éÆæÿ…V>¯óþ ™èþÐèþ$ ´ëyìþ ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ G…™ø {õ³Ðèþ$™ø, {Ôèý§æþ®V>M>´ëyæþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. GÆÿ$$ÆŠÿ Mæü…yìþçÙ¯Œþ ^óþíܯèþ ÌñýO{ºÈ Væü§æþ$ËÌZ° ç³#çÜ¢M>Ë §ö…™èþÆæÿÌZϯóþ M>Mæü$…yé ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ýò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÑ…^óþ Ðéâæý$Ï ™èþÐèþ$ °™èþÅ iÑ™èþ…ÌZ ´ësìý…^óþ çÜ*{™éÌZÏ Mæü*yé D ç³Çgêq¯èþ… ¿æý{§æþ…V> E…yóþ¨.

A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ¿êVæü…V> §é§éç³# 500 ÆæÿM>Ë LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüPË Væü$Ç…_, §é§éç³# Ðèþ…§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ ÝùMóü ÐéÅ«§æþ$Ë Ë„æü×êË Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² õÜMæüÇ…^èþVæüÍV>…. ç³Ôèý$Ðèþ#ËÌZ° ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÐðþOÑ«§éÅË Væü$Ç…_, E™èþ¢Ðèþ$ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_ ÐéÇMìü A¯èþ$¿æýÐèþ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ¯óþÆæÿ$µ, ¯ðþOç³#×ýÅ… ç³Ææÿ…ç³ÆæÿV> çÜ…{MæüÑ$…^óþ¨. A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ Ìôý§é ç³Ôèý$ ´ùçÙMæü$Ë$ ÑÑ«§æþ gê™èþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐésìýÌZ H¨ Ðóþ$Ë$ÆæÿMæüÐðþ*, H¨ Ðèþ$…_¨M>§ø ™óþyéË™ø çÜà A…^èþ¯é ÐóþÄæý$VæüÍVóüÐéÆæÿ$. AÌêVóü ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ BàÆæÿ…V> A…¨…^óþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ §é×ê, Ìôý§é ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ Væü$Ç…_, GMæüPyæþ AÌê…sìý Ðóþ$™èþ A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$…§ø, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

7


§é×ê¯èþ$ ò³…_ ´ùíÙ…^óþ 糧æþ®™èþ$Ë Væü$Ç…_ Mæü*yé ÐéÇMìü çܵçÙtÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ E…yóþ¨. JMæüP Ðèþ*rÌZ ^ðþ´ëµË…sôý ç³Ôèý$Ðèþ#Ë BÆøVæüÅ… Væü$Ç…_, ÐésìýMìü çÜ…{MæüÑ$…^óþ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ² ÐéÅ«§æþ$Ë Væü$Ç…_, ÐésìýMìü °ÐéÆæÿ×ý Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_ ÐéÇ Ðèþ§æþª E¯èþ² Ñgêq¯èþ… A…™èþ$Ìôý°¨. B¯ésìý ¯ér$ ç³Ôèý$ ÐðþO§æþ$ÅËMæü$ H ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ò³…^éÌZ, Ðésìý° GÌê Ôèý$¨® ^óþÄæý*ÌZ çܵçÙt…V> ™ðþË$çÜ$. {´ë…™é°² ºsìýt ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ ™óþyéË$ E¯é²Æÿ$$. ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË ÐéÇMìü ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$Ë$, Ðóþyìþ V>Ë$Ë$, ™èþ$¸ë¯èþ$Ë Æ>Mæü, C…M> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË Væü$Ç…_ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$¯èþ° Ðèþ* ç³ÇÖ˯èþÌZ ™ðþÍíÜ…¨. C…yæþÏ ò³OMæü糚ËMæü$ H ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ Eç³Äñý*W…^éÌZ, VøyæþËMæü$ GÌê…sìýÑ ÐéyéÌZ, ¯óþ˯èþ$ GÌê ^èþ§æþ$¯èþ$^óþçÜ$MøÐéÌZ ÐéÇMìü ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ E…¨. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ðèþ$*VæüiÐéË™ø, çÜ…{糧éÄæý$Mæü E™èþµ™èþ$¢Ë™ø °™èþÅ… çÜ…§æþyìþ Mæü°í³…^óþ¨. CMæüPyóþ ÝëÐèþ*¯èþÅ f¯èþ iÐèþ¯èþ…ÌZ ¿æý{§æþ…V> Ñgêq¯é°Mìü, ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ÌZÏ ¯óþÆóÿµ ç³Çgê<¯é°Mìü Ðèþ$«§æþÅ H Ðèþ*{™èþ… ´ùÍMæü Mæü°í³…^èþ§æþ$. §é°° ¿æýÈ¢ ^óþõÜ {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ, §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$ÐðþO§æþŠѧæþÅ Ñgêq¯èþ Ðóþ¨Mæü (IKAH) BÑÆæÿÂÑ…_…¨. ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {ÔèýÐèþ$ ™èþÆ>Ó™èþ ç³Ôèý$ ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_ ç³Ôèý$ çÜ…™èþ† BÆøVæüÅ Ææÿ„æü×ý Væü$Ç…_ {ç³fË ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…™ø ò³§æþª çÜÐèþ*^éÆæÿ ¿ê…yéV>Æ>¯óþ² D Ðóþ¨Mæü íܧæþ®… ^óþÄæý$WÍW…¨. ™èþÆæÿ$Ðé† M>Ë…ÌZ Mæü¯ðþÓ¯èþÛ¯Œþ B¯Œþ ºÄñý*ÌêhMæüÌŒý yðþOÐèþÇÞsîý (ïܽyîþ) ™ø ´ër$ Ðèþ$Æðÿ¯ø² çÜ…çܦË$ ÑÑ«§æþ {´ë…™éËÌZ° ç³Ôèý$ ç܅糧æþÌZ° ÐðþOÑ«§éÅ˯èþ$ °ËÓ ^óþõÜ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^éÆÿ$$.

ÐéçÜ¢Ðèþ ç³Çíܦ†

8

ç³Ôèý$ ç܅糧æþ Væü$Ç…_, iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… Væü$Ç…_, {ç³fË iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë Væü$Ç…_ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþçÜ$¢¯èþ² A…{™é (ANTHRA) çÜ…çܦ ¯èþ$…_ ç³Ôèý$ÐðþO§æþÅ…ÌZ çÜ$Õ„ìü™èþ$ÌñýO¯èþ Äæý$$Ðèþ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ çÜÑ$íÙtV> D A…™èþÆ>°² ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$ Ô>Äæý$ÔèýMæü$¢Ìê Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> ç³Ôèý$ÐðþO§æþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ ´ëÆ> {´÷òœçÙ¯èþÌŒýÞ A…sôý {ç³™óþÅMæü… V> Õ„æü×ý ´÷…¨ ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ËMæü$ ÐðþãÏ AMæüPyìþ ç³Ôèý$ ´ëËMæü$ËMæü$ A…yæþV> °Ë$Ðèþyé°Mìü E§óþªÕ…_¯èþ ÐéÇ° ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yæþ…ò³O ÐéÆæÿ$ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^éÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ WÇf¯èþ ™ðþVæüË$, ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ýò³O iÑ…^óþÐéÆæÿ$, ¿æý*Ñ$ Ìôý° °Ææÿ$õ³§æþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË ÐéÆæÿ$, ò³§æþ® {´ëgñýMæü$tË M>Ææÿ×ý…V> °Æ>ÓíÜ™èþ$ÌñýO¯èþ ÐéÆæÿ$ Ë„æüÅ…V> D çÜ…çܦ Mæü–íÙ ^óþç³sìýt…¨. Ðèþ$$QÅ…V> BÄæý* çÜÐèþ*gêËÌZ° Ðèþ$íßýâæýËMæü$ D Ñgêq¯é°² A…¨…_ ÐéÇMìü ç³NÇ¢ Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

¯óþÆæÿµyæþ… MøçÜ… {ç³Äæý$†²Ýù¢…¨. Mö¨ª M>Ë…ÌZ¯óþ ѧéÅËÄæý*ÌZÏ ¯óþǵ¯èþ ´ëu>ËMæü$, ÐéçÜ¢Ðèþ {ç³ç³…^èþ…ÌZ ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³gê±Mæü… A¯èþ$çÜÇ…^óþ Ñ«¨Ñ«§é¯éËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ^éÌê ÐèþÅ™éÅÝëË$ E¯èþ² ÑçÙÄæý*°² ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ… CMæüPyæþ VæüÐèþ$°…^èþÐèþÍÞ¯èþ ÑçÙÄæý$…. ^óþ†ÌZ ç³sêt ç³r$tMæü$° {ç³ç³…^èþ…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ ò³sìýt¯èþ ÐéâæýÏMìü {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ D ÐèþÅ™éÅÝëË$ B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ…V>, AÆæÿ¦… Ìôý°ÑV> Mæü°í³…_ °Æ>Ôèý¯èþ$ MæüÍWÝë¢Æÿ$$. {V>Ðèþ$ {´ë…™éÌZÏ ç³°^óþÄæý$yé°Mìü ÐðþãÏ ¯èþ糚yæþ$ Ðèþ* A…§æþÇ A¯èþ$¿æýÐèþ… Mæü*yé A§óþ. B«§æþ$°Mæü Ñgêq¯èþ… A…¨ç³#^èþ$aMæü$° Ðèþ_a¯èþ ѧéÅÐèþ…™èþ$ËMæü$ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯éË$ Ðèþ$*Éæþ¯èþÐèþ$ÃM>Ë$V>, Væü$yìþz ÑÔ>ÓÝëË$V> Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. ÐésìýMìü H Ðèþ*{™èþ… ÑË$Ðèþ Ìôý§æþ°í³çÜ$¢…¨. M>± ÐéÇ Ñ«§é¯é˯èþ$ gê{Væü™èþ¢V> ç³ÇÖÍ…^óþ Mö©ª, ÐésìýÌZ° {ç³™óþÅMæü™èþË™ø ´ër$ AÑ C…™èþM>Ë… Aç³µsìýMîü f¯èþiÐèþ¯èþ…ÌZ Ðéyæþ$MæüÌZ¯óþ E…yæþyæþ… Ððþ¯èþ$Mæü E¯èþ² M>Ææÿ×êË$, Ðésìý {´ë«§é¯èþÅ™èþË$ HÑ$sZ AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ BÆæÿ$ hÌêÏË ¯èþ$…_ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ^ö糚¯èþ 18 Ðèþ$…¨° Õ„æü×ýMæü$ G…í³Mæü ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. ÐéÇMìü ç³Ôèý$ BÆøVæüÅ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$V> Õ„æü×ý C_a, ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ A…Ô>Ëò³O AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ² Ñ«¨Ñ«§é¯é˯èþ$ õÜMæüÇ…_ çÜÐèþ*^éÆ>°² Æ>ºsôýt…§æþ$Mæü$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ç³…í³…^éÆæÿ$. ¯ðþ˯ðþÌê D ÑÐèþÆ>˯èþ$ õÜMæüÇ…^èþyæþ…ÌZ¯èþ*, Ðésìý° yéMæü$ÅÐðþ$…r$V> çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ç³Ææÿ^èþyæþ…ÌZ¯èþ$ ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý¯èþ$ B…{™é A…¨…_…¨. A°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ¯èþ* D ÑÐèþÆ>˯èþ$ CÌê õÜMæüÇ…^èþyæþ…, yéMæü$ÅÐðþ$…r$V> ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþyæþ… A…™èþ ™óþÍMðüO¯èþ ÑçÙÄæý$… M>§æþ° ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ çܵçÙtÐðþ$O…¨. AÆÿ$$™óþ 糧óþ糧óþ ÐéÇ™ø çÜÐèþ*ÐóþÔèý… M>Ðèþyæþ…, ç³Ôèý$ÐðþO§æþ$ÅË™ø çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÆæÿç³yæþ…, º–…§éËÐéÈV> ^èþÆæÿaË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéÇ ÑÔ>ÓÝë°² çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ððþ$ÍÏV> ÐéÇ ¯èþ$…_ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÇ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ^éÌêM>Ë… ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ Ñ«§é¯é˯èþ$ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ ç³ÇÖÍ…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÑÐèþÆ>˯èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…^óþíÜ yéMæü$ÅÐðþ$…r$V> çÜÐèþ*^éÆ>°² ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. A…™èþÐèþÆæÿMæü$ ™éÐèþ$$ ѧéÅËÄæý*ÌZϯóþÇa¯èþ Ðésìý Væü$Ç…_ Vöç³µV> ¿êÑ…^óþ §æþ–Mæüµ£æþ… Ðèþ*Ç, Ðéyæþ$MæüÌZ° Ñ«§é¯éÌZÏ E¯èþ² ÑÕçÙt™èþ˯èþ$ VúÆæÿÑ…^óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÇ…¨.

§óþÖÄæý$ Ñgêq¯èþ… çÜÒ$MæüÆæÿ×ý f¯èþiÐèþ¯èþ…ÌZ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> °Í_´ùÆÿ$$¯èþ D §óþÖÄæý$ Ñgêq¯èþ… ò³§æþª ò³§æþª ç³#çÜ¢M>ÌZÏ Mæü*yé ËÀ…^èþ§æþ$. Ðésìý° A¯èþ$¿æýÐèþ… §éÓÆ> {ç³™èþÅ„æü…V> Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™ðþË$çÜ$MøVæüË…. D ÑçÙÄæý$…ÌZ ÑÑ«§æþ


{´ë…™éË ç³Ôèý$ ÐðþO§æþ$Å˯èþ$ JMæü ^øsìýMìü ^óþÇa ÐéÇ ÐéÇ {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯éËò³O ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ*ǵyìþMìü {ç³Äæý$™é²Ë$ fÇV>Æÿ$$. CÌê…sìý ÆæÿçßýÝëÅ˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ÐðþËÏyìþ…^èþÆæÿ$ A¯óþ A´ùçßý¯èþ$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ÐéÆæÿ$ ç³NÇ¢V> ™öËW…_ÐóþÔ>Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ çÜ…™øçÙ…V> ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþÍíܯèþ ÑÐèþÆ>˯èþ$, Ñ«§é¯é˯èþ$ C™èþÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*ǵyìþ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ E™éÞçßý…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔ>ÌZÏ Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü* ÐéÇMìü ™ðþÍÄæý$° A…Ô>˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… ÐéÇMìü ËÀ…^èþyæþÐóþ$ C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐèþç³NÆæÿÓMæüÐðþ$O¯èþ Ñgêq¯é°Mìü ¯óþsìý M>Ë…ÌZ ™èþW¯èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ ÌôýMæü$…yé ´ù™ø…§æþ¯óþ B…§øâæý¯èþ ÐéâæýÏÌZ Mæü°í³…_…¨. ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþÍíܯèþ Ñgêq¯èþ… ™èþÆæÿ$Ðé† ™èþÆ>ËMæü$ Mæü*yé A…¨…^é˯óþ ™èþ糯èþ ÐéÇÌZ D çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZ »êV> ò³ÇW…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ™èþÐèþ$ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² Ñgêq¯é°² C™èþÆæÿ$Ë$ §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü… ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ¯óþ BÌZ^èþ¯èþ M>Ææÿ×ý…V> ¯èþÐèþ$ÃMæüçÜ$¢ÌñýO¯èþ ÐéÇMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ D ÑÐèþÆ>Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éË° ÐéÆæÿ$ BÔ>¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢…^óþÔ>Ææÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ A°² Ýë¦Æÿ$$ËÌZ¯èþ* AÌê…sìý A¯èþ$Ðèþ*¯éËMæü$ BÝëPÆæÿ… ÌôýMæü$…yé A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… M>§æþ$. ç³NÇ¢ ÝëÐèþ*hMæü ÑM>çÜ… MøçÜ… A¯èþ² ÑÔ>ÓÝë°² ÐéÇÌZ MæüÍW…^èþVæüÍV>…. C…§æþ$Mæü$ ç³ÌñýÏ {´ë…™éËÌZ° Äæý$$ÐèþMæü$˯èþ$ C…§æþ$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÄôý$Å…§æþ$Mæü$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… ™èþç³µ°çÜÇ AÆÿ$$…¨. ÐéÆæÿ$ Cç³µsìýMðüO ç³NÇ¢ ç³Çgêq¯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² °ç³#×ýÌñýO¯èþ ÐðþO§æþ$ÅË §æþVæüYÆæÿ ç³°^óþçÜ*¢ ÐéÇ ¯èþ$…_ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþÌê {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… fÇW…¨. ÑÑ«§æþ ç³Ôèý$ gê™èþ$˯èþ$ Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² ^éÌê gê{Væü™èþ¢V> õÜMæüÇ…_ ¿æý{§æþç³Ç^é…. AÌêVóü Ðóþ$™èþ Væü$Ç…_, ÐésìýÌZ ÆæÿM>Ë Væü$Ç…_, Ðésìý ò³…ç³Mæü… Væü$Ç…_ çÜÐèþ*^éÆæÿ… °ËÓ^óþÝë….

§é§éç³#V> 500 ÆæÿM>Ë LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ Væü$Ç¢…^é…. A° §é§éç³# Ðèþ…§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$ BÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³Ýë¢Æÿ$$. Ý린Mæü…V> Ðèþ$…_ Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯èþ D ¯ér$ ÐðþO§æþ$ÅË$ ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ {´ë…™éËÌZ Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$ çÜ…º…«§æþ ÐéÅ«§æþ$˯èþ$ ç³NÇ¢V> °ÐéÇ…^èþVæüËÆæÿ¯èþ² {´ë^èþ$ÆæÿÅ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² ÐéÆóÿ. ÐéÅMìüÞ¯óþçÙ¯Œþ, CÐèþ$$ůðþOgôýçÙ¯Œþ Ðèþ…sìýÑ ÐéÇMìü A…™èþV> ™ðþÍÄæý$Ðèþ#. A…§æþ$ÐèþËÏ AÌê…sìý A…Ô>Ëò³O Ðèþ* ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ ^éÌê BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÐðþO§æþÅ Ææÿ…V>ËÌZ °ç³#×ý$ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$ÐðþO§æþ$ÅË$, iÐèþ Ô>ç܈ °ç³#×ý$Ë$, BÄæý$$ÆóÿÓ§æþ ÐðþO§æþ$ÅË$, Ðèþ*¯èþÐèþ Ô>ç܈kqË$, ÝëÐèþ*hMæü Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ º–…§éË™ø ÑçÜ¢–™èþ…V> ^èþÇa…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯é˯èþ$ G…í³Mæü ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. Ðésìý° Ðèþ$Ç…™èþ ÌZ™èþ$V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. ç³Ôèý$ÐðþO§æþÅ…ÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯é˯èþ$ ¸÷sZË™ø çÜà õÜMæüÇ…_ ¿æý{§æþ… ^óþÔ>…. Ðóþ$Ðèþ$$ D Ñ«§æþ…V> çÜÒ$MæüÇ…_¯èþ ç³Çgêq¯èþ… Ðèþ$ÆðÿMæüPyé H ç³#çÜ¢M>ËÌZ¯èþ$ ËÀ…^èþ§æþ$. MóüÐèþË… JMæü ™èþÆæÿ… ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø ™èþÆ>°Mìü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ…V> A…¨¯èþ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ °«¨ C¨. ò³§æþªË »êr¯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> ™èþÆ>Ó† ™èþÆæÿ… Òsìýò³O ç³r$t çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. Ðèþ* {ç³Äæý$™é²Ë$ CÌê JMæü ç³MæüP¯èþ ÝëVæü$™èþ$…yæþV>¯óþ Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$ gê™èþ$Ë$ A…™èþÇ…_´ùÄôý$ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ç³rt×îýMæüÆæÿ×ý, ´ëÇ{Ô>Ñ$MîüMæüÆæÿ×ý™ø ´ër$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µË$ Mæü*yé C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×êË$V> ^ðþç³µÐèþËíÜE…r$…¨. ÒsìýMìü ™øyæþ$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ñgêq¯èþ… Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ò³§æþªË M>Ë Ðèþ$Ææÿ×êË™ø ™èþÆ>Ó† ™èþÆ>°Mìü ^óþÆæÿMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ™èþ„æü×ý… D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐðþO§æþÅ Ñgêq¯é°²

Ý린Mæü ç³Çgêq¯é°Mìü {V>Ò$×ý {´ë…™éË ÐðþO§æþ$ÅÌôý Ææÿ„æüMæü$Ë$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

9


çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… GMæü$PÐèþÆÿ$$…¨. çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯éËÌZ° E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ Ðésìý° B«§æþ$°Mæü ç³Çgêq¯èþ…™ø Ðóþ$âæýÑ…_ A…§æþÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Móü B…{™é Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. B…{™é º–…§éËÌZ ç³Ôèý$ÐðþO§æþ$ÅË$, ¯ér$ ÐðþO§æþ$ÅË$, iÐèþÔ>ç܈ °ç³#×ý$Ë$, ÝëÐèþ*hMæüÐóþ™èþ¢Ë$, Ðèþ*¯èþÐèþ Ô>ç܈ °ç³#×ý$Ë$, Mæü…ç³NÅrÆŠÿ {´ù{V>ÐŒþ$ °ç³#×ý$Ë$ Mæü*yé EÐèþ$ÃyìþV> ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³Ôèý$ÐðþO§æþÅ…, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ, ´ùçÙM>àÆæÿ…, Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ý Ðèþ…sìý A…Ô>Ëò³O ÐéÆæÿ…™é MæüÍíÜMæür$tV> Mæü–íÙ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.AÆÿ$$™óþ Ðóþ$«§øçßýMæü$PË õ³Ææÿ$™ø HÆæÿµyìþ¯èþ Ðé×ìýfÅ {ç³ç³…^èþ…ÌZ, §øí³yîþMìü AËÐér$ ç³yìþ¯èþ çÜ…çÜ¦Ë Mæü$Äæý$$Mæü$¢Ë Ðèþ$«§æþÅ D çÜ…{糧éÄæý$Mæü §óþÖÄæý$ ÐðþO§æþÅ Ñgêq¯èþ °«¨° çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$MøÐèþr… A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. ÝëÓÆæÿ®ç³Ææÿ$Ë ^óþ†ÌZÏ ç³yæþMæü$…yé gê{Væü™èþ¢ ç³yéÍÞ E…¨. A…§æþ$MøçÜ… Ý린Mæü ¿êçÙÌZÏ BÄæý* {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ AÆæÿ®Ðèþ$Äôý$Å Ñ«§æþ…V> D çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…™èþsìý± íܧæþ¦… ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²…. B ¨ÔèýV> Mæü–íÙ ^óþÔ>Ðèþ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ÌZÏ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ° ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZ E…yé˯óþ¨ Ðèþ* BÌZ^èþ¯èþ. {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ °ÆæÿÓíßý…^éÐèþ$$. ÝëÐèþ*hMæü {´ë†ç³¨Mæü¯èþ HÆæÿµyìþ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜ…çÜ¦Ë çÜçßýM>Ææÿ…™ø Cç³µsìýMîü AÌê…sìý

10

ç³Ôèý$ BÆøVæüÅ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ ¯é«§æþ$ ÐéË$Yyóþ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#ÌZÏ JMæü Vóü§ðþMæü$ BMæüÝëÙèþ$¢V> H§ø fº$¾ ^óþíÜ…¨. §é° Vö…™èþ$ÌZ Ðé_´ùÆÿ$$…¨. §é° ç³Çíܦ† ^èþ*õÜ¢ ^éÌê B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ…V> Mæü°í³…_…¨. Æ>{† »êV> ´÷§æþ$ª´ùÆÿ$$¯èþ M>Ææÿ×ý…V> ÐðþO§æþ$Åyìþ° í³Íí³…^óþ AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ$. §é° »ê«§æþ ^èþ*yæþÌôý° Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÇ…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> »ê«§æþ¯èþ$ ™èþWYõÜ¢ M>± ™ðþËÏÐéǯèþ ™èþÆ>Ó™èþ A¨ ´ëË$ CÐèþÓÌôý§æþ$. MæüsìýMæü `Mæüsìý M>Ææÿ×ý…V> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$*ÍMæüË$ õÜMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé A¨ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… M>§æþ$. Aç³µsìýMìü ¯é«§æþ$ Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$ ÐéÅ«§æþ$ËMæü$ ´÷yæþ$Ë Ææÿ*ç³…ÌZ E¯èþ² Mö°² LçÙ«§éËò³O ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² º–…§æþ…ÌZ çÜ¿æý$Åyæþ$V> E…r$¯é²yæþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ G…yæþ»ñýsìýt¯èþ BMæü$Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ B ´÷yæþ$˯èþ$ Eç³Äñý*W…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éyæþ$. ÐésìýÌZ JMæü §é°° Eç³Äñý*W…^é˯èþ$Mæü$¯é²yæþ$. A…§æþ$MøçÜ… ¯èþËÏ ™óþ¯ðþ (Phyllanthusreticulatus) f™èþ^óþíÜ §é°Mìü †°í³…^éyæþ$. Mö¨ª õÜç³sìýMìü A¨ MøË$Mæü$…r$…yæþyæþ… VæüÐèþ$°…^éyæþ$. A™èþyìþMìü ^éÌê çÜ…™øçÙ… ÐóþíÜ…¨. ™ðþÌêÏÆóÿçÜÇMìü A¨ çÜÐèþ$–¨®V> ´ëË$ C_a…¨. A™èþ° ™èþ…{yìþ ^éÌê A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ² ÆðÿO™èþ$. BÄæý$¯èþ D _Mìü™èþÞ ^èþ*íÜ ^éÌê B¯èþ…¨…^éyæþ$. Væü™èþ…ÌZ ^éÌê ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ D çÜÐèþ$çÜÅ™ø Væü…rË ™èþÆæÿºyìþ Ñç³È™èþ…V> »ê«§æþ ç³yìþ¯èþ ÑçÙÄæý$… BÄæý$¯èþMæü$ ™ðþÍíÜ…§óþ. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

Mæü–íÙ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. D çÜÐèþ*^éÆ>°² A…§æþÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> yìþhrÌñýOgŒý ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ JMæü ´ùÆæÿtÌŒý¯èþ$ Mæü*yé HÆ>µr$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²…. ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ýÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþyé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü™èþ 25 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> G…í³Mæü ^óþçÜ*¢¯óþ E¯é²Ðèþ$$. CsîýÐèþË ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ý JMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$V> ¯ðþËMö˵yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. D Ðèþ*Ææÿ$µ _¯èþ² ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê˯èþ$, C…sìý Ððþ¯èþM>Ë E¯èþ² ´ësìý gêV>ÌZÏ A…sôý ò³ÆæÿâæýÏÌZ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü… ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² õ³§æþ Mæü$r$…»ê˯èþ$ §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾¡çÜ$¢¯èþ²¨. ç³Ôèý$´ùçÙ×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$ 糧æþ®™èþ$Ë$, ´ëyìþ E™èþµ™èþ$¢Ë, Eç³ E™èþµ™èþ$¢Ë ¯é×ýÅ™èþ, LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü…, ç³Ôèý$ §é×ê ò³…ç³Mæü… Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ D ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ý M>Ææÿ×ý…V> Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VðüO´ù ™èþ$¯é²Æÿ$$. Aç³µsìýMîü ç³ÌñýÏ {´ë…™éËÌZ ¯ér$ ÐðþO§æþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐðþO§æþ$ÅË$ ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$, ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþÍíܯèþ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$, Ñ«§é¯é˯èþ$ ™èþÆ>Ó† ™èþÆ>°Mìü A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜçßýMæüÇ…^éÆæÿ$. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ MøçÜ… {ç³™óþÅMìü…_¯èþ Ððþ$O§é¯éÌZÏ ò³§æþª ò³§æþª Æøyæþ$Ï, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ B{MæüÑ$…^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* Ðóþ$Ðèþ$$ çÜÑ$íÙt {ç³Äæý$™é²Ë §éÓÆ> õÜMæüÇ…_¯èþ çÜÐèþ$çÜ¢ Ñgêq¯é°² ç³#çÜ¢M>Ë Ææÿ*ç³…ÌZ¯èþ*, ¸ùsZË Ææÿ*ç³… ÌZ¯èþ* {ç³^èþ$Ææÿ×ýË Ææÿ*ç³…ÌZ¯èþ* ¿æý{§æþç³Ææÿ_ E…^é…. §é°² B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ…ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý¯èþ$ ç³Ôèý$ ´ùçÙMæü$ËMæü$ A…¨çÜ$¢¯é²…. Ðèþ*D {ç³Äæý$™é²Ë$ JMæü糚yæþ$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ Ðésìý° M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ §øçßý§æþç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ºçßý$Ô> ç³Çíܦ™èþ$Ë$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðèþ*ǯèþrÏÆÿ$$™óþ ÒsìýÌZ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$äÏ Eç³Äñý*Væü…ÌZMìü ÐèþÝë¢Äæý$° Ðóþ$Ðèþ$$ VæüsìýtV> ÑÔèýÓíÜçÜ$¢¯é²Ðèþ$$. çÜÐèþ*f…ÌZ¯èþ*, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…ÌZ¯èþ* A…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ÐèþÝë¢Äæý$° BÕçÜ$¢¯é²Ðèþ$$.

ç³ÇÖÍ…_¯èþ {Væü…£éË$ òœ*sôýY G¯Œþ. G‹Ü., Æ>…§é‹Ü G‹Ü.BÆŠÿ & G ÝùçÙÌŒý A{´ù^Œþ r$ ¨ ÐéÍyóþçÙ¯Œþ B‹œ {sñýyîþçÙ¯èþÌŒý ÐðþrÆæÿ²È ÆðÿÐðþ$yîþ‹Ü & B…{™é {´ëgñýMæü$t 2002, {sêí³MæüÌŒý B°Ðèþ$ÌŒý òßýÌŒý¢ A…yŠþ {´÷yæþ„æü¯Œþ 34 (2002) õ³i 121&143 B…{™é & C…yìþh¯èþ‹Ü ¯éÌñýyìþj Aí³ÏMóüçÙ¯ŒþÞ çœÆŠÿ ÌñýOÐŒþ ÝëtMŠü MóüÆŠÿ, 2004, {´÷ïÜyìþ…VŠüÞ B‹œ H ¯óþçÙ¯èþÌŒý ÐèþÆŠÿP Ú닳, 14&17 òÜò³t…ºÆŠÿ 2004. B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 18, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2016.


Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË §éÓÆ> Ñ$ÌŒýtsŒýÝëVæü$

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ¯óþ Ñgêq¯èþ çÜÐèþ$$´ëÆæÿj¯èþ AÀh™Œþ Ððþ$$çßý…¡ & Ææÿ…h™Œþ Ýëçßý$

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ iÐèþ¯ø´ë«¨V> E¯èþ² ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$, ÐéÇMìü ^óþÄæý$*™èþ°^óþa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÇÝùÆŠÿÞ ç³ÆæÿÞ¯Œþ ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ ÑçÙÄæý$ ç³Çgêq¯èþ… ç³ÆæÿçܵÆæÿ… A…¨… ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, Ðésìý Væü$Ç…_¯èþ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ÆðÿO™èþ$ Õ„æü×ý çÜ*PÌŒýÞ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ¨MæüË$V> °Ë$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ*ǵyìþ, CÚëtVøíÙt ^èþÆæÿaË$, ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜçßýM>Ææÿ… §éÓÆ> çÜ…{糧éÄæý$Mæü ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ †ÇW Eç³Äñý*Væü…ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü, Ðésìý° Ðèþ$$…§æþ$ ™èþÆ>Ë ÐéÇMìü çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² D Mæü–íÙMìü B«§æþ$°Mæü Ô>ï܈Äæý$ ÐðþOgêq°Mæü ç³Çgêq¯èþ… ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ^óþÄæý$*™èþ°Ýù¢…¨.

¿ê

Ææÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° JyìþÔ> Æ>çÙ‰…ÌZ° §æþ„ìü×ý {´ë…™èþ hÌêÏÌZÏ GMæü$PÐèþV> E¯èþ² Mö…yæþ {´ë…™éÌZÏ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ ÝëVæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. CMæüPyæþ Hyé¨Mìü Mæü$ÇõÜ çÜVæür$ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… MóüÐèþË… 1200 ¯èþ$…_ 1400 Ñ$ÎÏÒ$rÆæÿ$Ï.

D{´ë…™éËÌZ° WÇf¯èþ$Ë$ AyæþÐèþ#ÌZÏ ËÀ…^óþ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$«§æþÅÌZ BàÆæÿ «§é¯éÅË MøçÜ… Ðèþ*ǵyìþ õܧæþÅ… Ìôý§é º¨Î õܧæþÅ… 糧æþ®†ÌZ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. Ðéâæý$Ï ç³…yìþ…^óþ ÐésìýÌZ ç³ç³š «§é¯éÅË$, _Ææÿ$«§é¯éÅË$, Mæü…§æþ$Ë Ðèþ…sìý M>Äæý$«§é¯éÅË$, ¯èþ*¯ðþ W…fË$, Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ²Ë$ Ðèþ…sìýÑ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. AÆÿ$$™óþ Væüyæþ_¯èþ Æðÿ…yæþ$ §æþÔ>»êªË M>Ë…ÌZ A¯óþMæü Ðé×ìýfÅ {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… AyæþÐèþ#˯èþ$ CçÙt… Ðèþ_a¯èþr$t ¯èþÇMìüÐóþÄæý$yæþ…™ø ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë$ §ðþº¾†¯é²Æÿ$$. ÐèþÆ>ÛË$ °ËMæüyæþV> ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ™ðþËíܯé ÐéÆæÿ$ °™èþÅ… º¨Î õܧæþÅ Ñ«§é¯é°Mìü Mæür$tºyìþ E…yæþyæþ… ÐèþËÏ ¿æý*ÝëÆæÿ… ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ „îü×ìý…_´ùÆÿ$$…¨. ç³ËÏç³# ¯óþËÌZÏ Ðèþ$sìýt õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$ çÜÐèþ$çÜÅV> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ÒsìýMìü ™øyæþ$ Ñ^èþaËÑyìþV> íÜ…£æþsìýMŠü GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Ðèþ$sìýtÌZ° çÜçßýfÐðþ$O¯èþ ¿æý*ÝëÆæÿ… ™èþWY´ù™èþ* Ðèþ_a…¨. çÜçÜÅ çœÍ™éË$ çÜÇV> A…§æþMæü´ùÐèþyæþ…™ø D WÇf¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ F¼ÌZ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {糿æý$™éÓË$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ AÀÐèþ–¨¦ {´ëgñýMæü$tË$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

11


Ðé×ìýfÅ ç³…rË ÝëVæü$¯óþ {´ù™èþÞíßý…^éÆÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ ÐéÇ BàÆæÿ «§é¯éÅË ÝëVæü$ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. BàÆæÿ «§é¯éÅËò³O {Ôèý§æþ¦ ™èþVæüYyæþ…™ø ÐéÇ BǦMæü íܦ†Væü™èþ$Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ A«§éÓ¯èþ…V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ÐéÇMìü ´ùçÙM>àÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ A¯èþ²¨ A…§æþMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* ÐéÆæÿ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ*, Ñ™èþ¢¯èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ…ÌZ¯èþ* ™èþÐèþ$ çÜ…{糧éÄæý$ Ñ«§é¯é˯óþ A¯èþ$çÜÇ…^óþÐéÆæÿ$. AÌê…sìý¨ CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ ÐéÆæÿ$ Mæü*yé çÜ…MæüÆæÿ gê† Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…, HMæü ç³…r ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> ÐéÇMìü C…™èþM>Ë… ¿æý{§æþ™èþ°_a¯èþ D §óþÖÄæý$ ç³Çgêq¯èþ… {MæüÐóþ$ï³ A…™èþÇ…_´ùÆÿ$$…¨.

Ðèþ*ǯèþ ç³…£é JÇÝëÞÌZ° ÑÑ«§æþ hÌêÏÌZÏ° WÇf¯èþ Mæü$r$…»êËMæü$ Mö™èþ¢ »êr˯èþ$ A{VæüV>Ñ$ A¯óþ çÜ…çܦ ^èþ*í³Ýù¢…¨. WÇf¯èþ$Ë$, Artyæþ$Væü$ ÐèþÆ>YË çÜÐèþ*gêËÌZ° A×ýV>ǯèþ {ç³fËMæü$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ ¯óþÆæÿµyæþ…™ø ´ër$ ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_, ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ A…¨… ^óþ…§æþ$Mæü$, iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ D çÜ…çܦ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. C…§æþ$MøçÜ… M>Öç³NÆæÿÞ™úÐèþ$$ËÆ>…ç³NÆŠÿ »êÏMæü$ {´ë…™éËÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ ´ëuæÿÔ>Ë˯èþ$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. Ý린Mæü ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë™ø çÜ°²íßý™èþ…V> ^èþÆæÿaË$ fÆæÿç³yæþ… §éÓÆ> ÐéÇ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÑ«§æþ A…Ô>˯èþ$ Væü$Ç…_ Ðèþ$$…§æþ$V> JMæü AÐèþV>çßý¯èþMæü$ Ðèþ_a…¨. ÐéÇMìü ¯óþǵ¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ý뫨…_¯èþ çÜ™èþ¹Í™éË B«§éÆæÿ…V> A¯óþMæü yéMæü$ÅÐèþ$…rÈ _{™é˯èþ$ Mæü*yé çÜ…çܦ Ææÿ*´÷…¨…_…¨. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ç³ÆæÿÅr¯èþËMæü$ ™óþçÜ$MðüãÏ ÐéÇÌZ ç³ÆæÿçܵÆæÿ Ýë°²íßý™éÅ°² ò³…´÷…¨…_…¨. ÆðÿO™èþ$ÌZÏ C™èþÆæÿ {´ë…™éËÌZ AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ² Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç…_ ÐéÇMìü ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ ^óþÄæý$*™èþ A…¨…_…¨. C…§æþ$MøçÜ… ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$, çÜ…{糨… ç³#Ë$, ^èþÆæÿaË$ HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. B {MæüÐèþ$…ÌZ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ™èþ¢¯éË$, Ðésìý G…í³Mæü ¡Ææÿ$™ðþ¯èþ$²Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË$, ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ BàÆæÿç³# AËÐér$Ï, çÜ…çÜ–P† çÜ…{糧éÄæý*ËÌZ ÝëÒ$ç³Å™èþ, ÐðþOÆæÿ$«§éÅË Væü$Ç…_ ÐéÇÌZ çܵçÙt™èþ MæüÍW…_…¨.

ÆðÿO™èþ$Ë „óü{™èþ ´ëuæÿÔ>ËËÌZ¯óþ çÜÑ$íÙtV> ¯èþ*™èþ¯èþ Ñ«§é¯éËMæü$ }M>Ææÿ…

12

{V>Ðèþ*Ýë¦Æÿ$$ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ÆðÿO™èþ$Ë „óü{™èþ ´ëuæÿÔ>ËË$ C…§æþ$Mæü$ Ðóþ¨MæüË$V> °Í^éÆÿ$$. ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° 4 Ìôý§é 7 {V>Ðèþ*Ë ÆðÿO™èþ$Ë$ JMæü ^ør çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O¯èþ, ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ^èþÇa…^èþ$MøÐèþyæþ… §éÓÆ> EÐèþ$Ãyìþ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…_…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

A¯èþ$¿æýÐèþç³NÆæÿÓMæüÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ýÌZ §óþÖÄæý$ ¿æý*ÝëÆæÿ Ææÿ„æü×ý Ñ«§é¯éË$, ±sìý° ´÷§æþ$ç³#V> Eç³Äñý*W…^èþyæþ…, ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$, Ðésìý ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$, ç³…r Ðèþ*ǵyìþ Ñ«§é¯éË$, {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë Ñ°Äñý*Væü… Væü$Ç…_ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë §é×ê ò³…ç³Mæü… Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² M>´ëyóþ Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç…_ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü A…§æþ$Mæü$ ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ çÜÐèþ$$_™èþ {´ë«§é¯èþÅ… CÐèþÓyæþ… Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…´÷…¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CÌê ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë Ðèþ$«§æþÅ ^èþÆæÿaËMæü$ AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓyæþ… §éÓÆ>, ç³NÆæÿÓ… ¯èþ$…_ Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ…™ø ´ër$ ÐésìýÌZ B^èþÆæÿ×ê™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯é˯èþ$ G…í³Mæü Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. A…§æþ$ MøçÜ… „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³ÆæÿÅr¯èþ˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ç³ÆæÿÅr¯èþË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ JMæüÇ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ C™èþÆæÿ$ËMæü$ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çœÍ™é˯èþ$ »ôýÈk ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$, Ðésìý MøçÜ… ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ ^óþç³rtÐèþËíܯèþ Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ Væü$Ç…_ ÐéÆæÿ$ AÐèþV>çßý¯èþ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ & °ËÓ ^óþíܯèþ Ñ™èþ¢¯éËMæü$Ðóþç³ BMæü$˯èþ$ ^óþÆæÿayæþ… ÐèþËÏ AÑ ^ðþyìþ´ùMæü$…yé E…sêÄæý$¯óþ¨ CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> VæüÐèþ$°…_¯èþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$. C糚yæþ$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ÆðÿO™èþ$Ë Õ„æü×ýÌZ Ðèþ$Ç Mö°² ÆæÿM>Ë$ & MæüÆ>²gŒý, AÐèþ$Ç Ðèþ…sìýÑ & BMæü$˯èþ$ ^óþÆæÿayæþ… ÐèþËÏ çœ…Væü‹Ü ÝùMæüMæü$…yé E…yæþyæþÐóþ$ M>Mæü, `Ðèþ$Ë ¯èþ$…_ Mæü*yé Ææÿ„æü×ý ËÀçÜ$¢…§æþ° ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. D õܧæþÅ çÜÐèþ*^éÆæÿ… H Ñ«§æþ…V> JMæüÇ ¯èþ$…_ Ðèþ$ÆöMæüÇMìü ^óþÆæÿÐóþÄæý$ºyìþ¯èþ© ïœVæüÆŠÿ 1ÌZ Ýù§éçßýÆæÿ×ý…V> ÑÐèþÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë Ñgêq¯é°² ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆ>°² Væü$Ç¢…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ç³…r ´÷ÌêÌZÏ ÐèþÇ, gŸ¯èþ²,ç³ç³š, «§é¯éÅË$, ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ÆæÿM>Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³sêtÆæÿ$. ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ç³…rË Ñ™èþ¢¯éËÌZ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Ðésìý° ÐéÆæÿ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. ÐésìýÌZ Mö°² §é§éç³# A…™èþÇ…_´ùÄôý$ íܦ†ÌZ E¯é²Æÿ$$. Ðésìý° ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^óþ…§æþ$Mæü$ H ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ¯óþËÌZÏ AÑ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ CÝë¢Äñý* ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐðþOÑ«§éÅ˯èþ$ Ðèþ*ç³#Ë Ææÿ*ç³…ÌZ Væü$Ç¢…_, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… fÇW…¨.

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$, Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ çÜÑ$íÙtV> Mæü–íÙ^óþõÜ {MæüÐèþ$…ÌZ ´÷ÌêÌZÏ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ {ç³Äñý*VæüÔ>ËÌZÏ ç³È„ìüçÜ*¢, Ðésìý Ðèþ$…_ ^ðþyæþ$Ë B«§éÆæÿ…V> ÐésìýÌZ Ðóþ$ÌñýO¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ †ÇW ç³…r ^óþËÌZÏ B^èþÆæÿ×ýÌZ çœÍ™é˯èþ$ Væü$Ç…_ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ糚yóþ çÜ™èþ¹Í™é˯èþ$ Ý뫨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.


ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_¯èþ Ñgêq¯èþ… Ðèþ*ǵyìþ {ç³Äñý*V>ËMæü$ ÆðÿO™èþ$ {糧æþÆæÿدèþÔ>ËË$ Ðóþ¨MæüË$V> (¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ òœÆÿ$$ÆŠÿÞ) Eç³Äñý*Væüç³yézÆÿ$$. CÌê…sìý çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$Mæü$ G§æþ$ÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$, G§æþ$ÆöP¯èþ² Cº¾…§æþ$˯èþ$ Væü$Ç…_ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$° ç³ÇÚëPÆ>˯èþ$ Mæü*yé Mæü¯èþ$Vö¯èþVæüÍV>Ææÿ$. ÐéÇ çÜ…¿êçÙ×ý˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ °ç³#×ý$ËMæü$ ÐéÆæÿ$ Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éËMæü$, G§æþ$ÆöP¯èþ² ÐðþOçœÌêÅËMæü$ M>Ææÿ×ê˯èþ$ ÑÔóýÏíÙ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ðésìý B«§éÆæÿ…V> „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËMæü$ ™èþW¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… ËÀ…_…¨. D {ç³Äñý*V>™èþÃMæü ç³ÆæÿÔZ«§æþ¯èþÌZÏ Ý린Mæü…V> A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$, ÆðÿO™èþ$Ë ÔèýMìü¢ÝëÐèþ$Æ>¦Å˯èþ$, ÐéÇ BǦMæü íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ °ç³#×ý$Ë$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ððþ$rt {´ë…{™éËÌZ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ÝëVæü$^óþõÜ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÐèþÇ ÆæÿM>Ë$ & Ðèþ$†«§é¯Œþ, »Z«¨«§é¯Œþ, {糫§é¯Œþ, †ç³µ«§é¯Œþ & Ðèþ…sìý §é§éç³# 150 Ñ™èþ¢¯éË Væü$Ç…_ {ç³Äñý*V>Ë$ fÇV>Æÿ$$. ™èþMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ CÐèþÓyæþ…ÌZ¯èþ*, `yæþï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å…ÌZ¯èþ* Ðèþ$†«§é¯Œþ E™èþ¢Ðèþ$ ÆæÿMæü… A° ^ðþ´ëµÍ. A§óþ Ñ«§æþ…V> Ðèþ$†«§é¯Œþ AÆ>áÆŠÿ ÆæÿMæü…™ø f™èþ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ Ñ$Wͯèþ A°² ÆæÿM>ËMæü¯é² C¨ ^éÌê Ðóþ$ÌñýO¯èþ¨. A§óþ Ñ«§æþ…V>, ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË™ø Ñ${ÔèýÐèþ$ç³…rË$V> ÝëVæü$ ^óþíܯèþ糚yæþ$, Ðèþ$$QÅ…V> ÝùÌê¯óþíÜÄæý$‹Ü, ÌñýVæü$Ñ$¯óþíÜÄæý* Ðèþ…sìý Ðésìý™ø Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…Ë$V> Eç³Äñý*W…_¯èþ糚yæþ$ E™èþ¢Ðèþ$ çœÍ™éË$ ÐèþÝë¢Äæý$° ™óþÍ…¨. C…M>, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ²,ç³ç³š«§é¯éÅ˯èþ$ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË$V> ÝëVæü$^óþíܯèþ糚yæþ$ Æðÿ…yø ç³…rV> BÐèþ ÝëVæü$ ^óþõÜ¢ ¯óþËÌZ° Ñ$WÍ E¯èþ² ™óþÐèþ$ ÝëÄæý$…™ø¯óþ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Æ>ºrtÐèþ^èþa° Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ {ç³Äñý*V>ËÌZ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Mæü*yé ¿êVæüÝëÓÐèþ$$˯èþ$ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ÐéÇMìü B {ç³Äñý*V>Ë ç³rÏ ¯èþÐèþ$ÃM>°² MæüÍW…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ° Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ °ËÓ^óþõÜ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMóü GMæü$PÐèþ AÐèþV>çßý¯èþ, ¯ðþOç³#×ýÅ… E¯èþ²r$t °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$¯èþ M>Ææÿ×ý…V>, 15 {V>Ðèþ*ËÌZ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$˯èþ$, ÐèþÇ °ËÓ Móü…{§é˯èþ$ ({VðüÆÿ$$¯Œþ MæüÐŒþ$ ïÜyŠþ »êÅ…Mæü$Ë$) HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ$, °ÆæÿÓçßý×ýÌZ¯èþ$ Mæü*yé ÐéÇMóü Aç³µW…^éÆæÿ$. G…™èþ ç³ÇÐèþ*×ý…ÌZ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ °ËÓ ^óþÄæý*Í. HÄôý$ ÆæÿM>˯èþ$ °ËÓ ^óþÄæý*Í Ðèþ…sìý A…Ô>˯èþ$ ÐéÆóÿ °Æ>®ÇÝë¢Ææÿ$. ÐéÇ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ¯óþ ÐèþÇ, ç³ç³š «§é¯éÅË$, gŸ¯èþ², Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, §æþ$…ç³Ë Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ÐéÆæÿ$ G…í³Mæü ^óþÄæý$yæþ… Mæü*yé fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. Ðèþ$íßýâæýË B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ° Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$˯èþ$ Ñ™èþ¢¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Móü…{§éË™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþõÜ Mæü–íÙ C糚yæþ$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™ø…¨.

ÆðÿO™èþ¯èþ²ËÌZ Mö™èþ¢ BÌZ^èþ¯èþË$ HMæü ç³…r ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… M>Ææÿ×ý…V> `yæþï³yæþË$, {MìüÑ$MîürM>Ë »ñýyæþ§æþ™ø ´ër$ ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÐéÅ«§æþ$Ë$ ç³…rËMæü$ ^óþr$ MæüÍWÝë¢Äæý$¯óþ ÐéçÜ¢Ðé°² ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… Mæü*yé ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. A§óþÑ$r…sôý HMæü ç³…r Ñ«§é¯èþ…ÌZ çÜÐèþ$–«¨®V> BàÆæÿ… ËÀçÜ$¢…¨. ÐésìýMìü ™ør$ {ç³Mæü–† çÜçßýf…V> ç³…rËMæü$ à° MæüÍW…^óþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Ìôý§é C™èþÆæÿ A…Ô>Ë {糿êÐèþ… Mæü*yé GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ…, {MìüÑ$MîürM>Ë çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³…^óþ Mö°² C™èþÆæÿ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… ^éÌê Ðóþ$Ë$ ^óþçÜ$¢…§æþ¯óþ A…Ôèý… Mæü*yé ÐéÇMìü ™ðþÍíÜ…¨. A{VæüV>Ñ$ çÜ…çܦMæü$ ™ørË ò³…ç³Mæü… ÐèþÅÐèþàÆ>ËÌZ çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ A…¨…^óþ Ñ«§æþ$Ë$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² yéMæütÆŠÿ §óþÐóþÔŒý {ç³Ý맊þ ´ë«¨ Ðèþ*rÌZÏ ^ðþ´ëµË…sôý... "§óþÖÄæý$…V> Ððþ$$ËMðü™óþ¢ Ý뫧éÆæÿ×ý Væüyìþz, C…M> ÐðþOÌŒýz {V>‹Ü õ³Ææÿ$™ø ò³ÇVóü Væüyìþz M>Ææÿ×ý…V> ç³…rËMæü$ Ææÿ„æü×ý ËÀçÜ$¢…¨. Væüyìþz {糿êÐèþ…™ø Ððþ$$MæüPË M>…yé°² ™öÍ^óþ ç³#Ææÿ$Væü$Ë$ BMæüÇÛ™èþÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. JMæüÝëÇ B Væüyìþz ÐèþËÌZ _MìüP™óþ CMæü B M>…yæþ… ™öÍ^óþ ç³#Ææÿ$Væü$Ë™ø GÌê…sìý ¿æýÄæý$… E…yæþ§æþ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> gŸ¯èþ² ÌôýMæü Ý÷ÆæÿY… ÝëVæü$ÌZ Ððþ$$MæüPË ÐèþÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅÌZ ´÷¯èþ² BMæü$ Ððþ$$MæüP˯èþ$ (Desmodium) ò³…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ D M>…yæþ… ™öÍ^óþ ç³#Ææÿ$Væü$¯èþ$ §æþVæüYÇMìü Æ>Mæü$…yé Ayæþ$zMøÐèþ^èþ$a¯èþ$. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… B Ððþ$$MæüPË BMæü$Ë ¯èþ$…_ ÐðþË$Ðèþyóþ JMæü ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ÆæÿÝëÄæý$¯èþ ÐéÄæý$$Ðèþ#Ìôý.' Ô>ï܈Äæý$…V> ÑÐèþÇ…_¯èþ糚yæþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D ÑçÙÄæý*Ëò³O Ðèþ$…_ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™óþ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$Mæü$ A°² Ñ«§éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ ´ësìý…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ^óþËMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþõÜ {MìüÑ$MîürM>Ë$ Mæü*yé Mö°² E¯é²Æÿ$$. Ðésìý Væü$Ç…_ Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^èþyæþ…™ø ´ër$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý Mæü*yé CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. Ðèþ$$QÅ…V> Ððþ$$MæüPÌZÏ ç³Ææÿç³Æ>Væü çÜ…ç³ÆæÿP… {ç³{MìüÄæý$ (Pollination) Væü$Ç…_, §é° {ç³Äñý*f¯éË Væü$Ç…_, {MìüÑ$MîürM>˯èþ$ °Äæý$…{†…^óþ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_ ÐéÇMìü Õ„æü×ý Cí³µ…^éÆæÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ñ$yæþ™èþË Ðèþ…sìý (Lady bird beetles) Mö°² ç³#Ææÿ$Væü$Ë$ Ððþ$™èþ¢sìý ™ðþËÏ ç³#Ææÿ$Væü$Ë$, GË$MæüË$, Ðèþ$Ç Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ðésìý° (aphids, whiteflies, mites, scale insects) BàÆæÿ…V> ¡çÜ$Mæü$° ç³…rMæü$ Ææÿ„æü×ý CÝë¢Æÿ$$. ç³…r ¯èþÚët˯èþ$ ™èþWYÝë¢Æÿ$$. A§óþ Ñ«§æþ…V> ´÷Ë…ÌZ Ñ$WÍ E¯èþ² Mö¨ª ´ësìý ™óþÐèþ$ B«§éÆæÿ…V> gŸ¯èþ² ÌôýMæü ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$ ™èþÆ>Ó™èþ Æðÿ…yø ç³…rV> BÐèþ ÝëVæü$ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ C¨ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. D Ñ«§æþ…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ ™èþÐèþ$ AÐèþçÜÆ>Ë$, {ç³çÜ$¢™èþ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ç³Çíܦ™èþ$Ë$ B«§éÆæÿ…V> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

13


{VðüÆÿ$$¯Œþ MæüÐŒþ$ »êÅ…Mæü$ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ¿êVæü…V> §óþÖÄæý$ Ñ™èþ¢¯èþ ÆæÿM>˯èþ$ A¯óþMæü Ðèþ$íßýâæýÌôý ¿æý{§æþ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

ÆðÿO™èþ$Ë$ JMæü °Ææÿ~Äæý*°² ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯óþ A…Ô>Ë Væü$Ç…_ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢ËMæü$ Mæü*yé JMæü AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…¨. C糚yæþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ ç³…r ´÷ÌêËMæü$ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ V>¯èþ* Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ (Simaroubaglauca, Pinnata & Cassia tora) Ðèþ…sìýÑ ò³…^èþsê°Mìü Ðèþ$$… §æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… M>´ëyæþºyæþ$™ø…¨. Ðèþ…r ^ðþÆæÿMæü$V>¯èþ* Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™ø…¨. A…™óþM>Mæü ò³¯èþ$ V>Ë$Ë ¯èþ$…_ ^óþ¯èþ$ÌZ° Ððþ$$MæüPËMæü$ GÌê…sìý ¯èþçÙt… Æ>Mæü$… yé CÑ Ayæþ$zMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Væü$Ç¢…_ ^éÌê çÜ…™øíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´÷Ë…ÌZ ±sìý ™óþÐèþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E…sZ…¨.

çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ {´ë«§é¯èþÅ™èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ Ñgêq¯èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> Ý린Mæü ç³Çíܦ™èþ$Ë Væü$Ç…_¯èþ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ AÐèþçÜÆæÿ…. Cç³µsìýMóü çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² Ñgêq¯èþ… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yóþ…§æþ$Mæü$ C¨ Ðèþ$Ç…™èþ §øçßý§æþç³yæþ$™ø…¨. CMæüPyæþ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ {糫§é¯èþ çÜ*{™èþ… JMæüPsôý. ç³…r ^óþËÌZ A¯èþ$çÜÇ…^óþ Ñ«§é¯é˯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ç³…r ^óþËMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþõÜ Ñ«§é¯é˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^óþ… §æþ$Mæü$ ÌêÅ…yŠþ r$ ÌêÅ»Œý r$ ÌêÅ…yŠþ 糧æþ®†° A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. C¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$, Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ

14

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…, AÐèþV>çßý¯èþ ^éÌê Ðèþ$$QÅ…. ç³ÇÔZ«§æþ¯èþÌZÏ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢ËMæü$ çÜ… {糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯éËò³O AÐèþV>çßý¯èþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ðésìý° {´ë†ç³¨MæüV> ¡çÜ$Mæü$° Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨… ^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. D ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜçßýM>ÆæÿÐóþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþ„æü×ý {ç³Äñý*f¯èþ… MæüÍW…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü, ©ÆæÿƒM>Ë…ÌZ G…™ø Eç³MæüÇçÜ$¢…¨.

«§æþ¯èþÅÐé§éË$ A{VæüV>Ñ$ çÜ…çܦÌZ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ {´ù{V>ÐŒþ$ AyæþÓÆÿ$$fÆŠÿV> E¯èþ² §óþÐóþÔŒý {ç³Ý맊þ ´ë¥Mìü Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ A…¨…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…, Ýë…Móü†Mæü ÑÐèþÆ>Ë$ B«§éÆæÿ… V>¯óþ D ÐéÅçÜ… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. Abjijit Mohanty Agragamee E-mail : abjijitmohanty10@yahoo.com Blog : developmentalternativesblog.wordpress.com Ranjit Sahu Research Associate University of Virginia, USA E-mail : sahurk9@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 18, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Çaþ 2016.


ç³ç³š«§é¯éÅ˯óþ ÝëVæü$ ^óþÝë¢Ðèþ$° ©„æü ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² A¯èþ²§é™èþË$

ç³ç³š«§é¯éÅË ç³…^éÆÿ$$¡Ë$ ç³ç³šË E™èþµ†¢ÌZ çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ BÆŠÿ.G‹Ü. Ô>…™èþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ çßZç³ÆŠÿ & Móü. §æþ„ìü×êÐèþ$*Ç¢ Ü ç $íÜÆ® ÿæ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ³ ç ³ ç š«§é¯éÅ˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ A§æþ¯èþç³# {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþ$MøÐèþyæþ…, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ…ÌZ ç³ç³š«§é¯éÅË ç³…^éÄæý$¡Ë$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯èþ… çÜÑ$íÙt Mæü–íÙMìü °§æþÆæÿدèþ…. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë Mæü…ò³± ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^öÆæÿÐèþ M>Ææÿ×ý…V> Æ>çÙ‰… ç³ç³š«§é¯éÅË E™èþµ†¢ÌZ çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨®° Ý뫨…^óþ ¨ÔèýV> A† ÐóþVæü…V> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÝù¢…¨.

i

Ðèþ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ ¯èþ{™èþf° íܦÈMæüÆæÿ×ýÌZ¯èþ*, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüË ÔèýMìü¢ÝëÐèþ$Æ>®ÅËÌZ¯èþ$ ç³ç³š «§é¯éÅ˯èþ$ JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ E…¨. ¿æý*ÝëÆæÿ… çÜÓ˵…V> E¯èþ² ¯óþËÌZÏ Mæü*yé Òsìý° ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé AMæüPyìþ ¿æý*ÝëÆ>°² ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$…_ AÐèþM>Ôèý… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. ´ùçÙMæü

ÑË$ÐèþË$ GMæü$PÐèþV> E…yæþyæþÐóþ$ M>Mæü, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ Mæü*yé çœÍ™èþ… ^óþ†Mìü A…¨…^óþ ç³ç³š «§é¯éÅË$ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$ E¯èþ² õ³§æþ ÆðÿO™é…V>°Mìü A°² Ñ«§éÌê A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþÑ. Mö¨ª çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$ ÑïÜ¢Ææÿ~…, E™èþµ†¢ {MæüÐèþ$…V> ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³yæþ$™èþ$¯èþ²¨. K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ ¿æý*ÝëÆæÿ… E¯èþ² ¯óþËÌZÏ ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ…V> Òsìý° ÝëVæü$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³Äæý$™é²ËMæü$ A¯óþMæü çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$Ææÿ$M>Ðèþyæþ… ™èþç³µyæþ… Ìôý§æþ$. ™èþMæü$PÐèþ ¨Væü$ºyìþ, WÆ>MîüÌZ çÜ¢º®™èþ, çÜM>Ìê°Mìü A…§æþ° Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$, `yæþï³yæþË Ðèþ$$糚, {MìüÑ$MîürM>Ë ¿æýÄæý$…, °ËÓ çܧæþ$´ëÄæý*Ë ÌZç³…, Ðèþ*ÆðÿPsŒý A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ™é MöÆæÿ™èþ, «§æþÆæÿÐèþÆæÿÌZÏ òßý^èþ$a ™èþVæü$YË$, ç³…rË ½Ðèþ* çܧæþ$´ëÄæý$… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ…sìýÑ ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Mö°² çÜÐèþ$çÜÅË$. §óþÔèý…ÌZ ™èþËçÜÇ ç³ç³š «§é¯éÅË Ë¿æýÅ™èþ ÆøkMæü$ 33 {V>Ðèþ$$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ (2009&10 Væü×ê…M>Ë$) {ç³ç³…^èþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

15


Ðèþ$íßýâê º–…§éË çÜ…{糨…ç³#Ë$

çÜ*^èþ¯èþ {ç³M>Ææÿ… ÆøkMæü$ JMæü ÐèþÅMìü¢Mìü Mæü±çÜ…V> 80 {V>Ðèþ$$Ë ç³ç³š ¨¯èþ$çÜ$Ë$ AÐèþçÜÆæÿ…. §óþÔèý…ÌZ ÒsìýMìü E¯èþ² WÆ>Mîü° ™èþr$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… ѧóþÔ>Ë ¯èþ$…_ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$MøÐèþËíÜ ÐèþÝù¢…¨. §óþÔèý…ÌZ ç³ç³š«§é¯éÅË E™èþµ†¢° ò³…´÷…¨…_, ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³gê±M>°Mìü çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMóü A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ B«§æþ$°Mæü ç³Çgêq¯é°², ´÷Ë… °ÆæÿÓçßý×ýÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gê¡Äæý$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™é Ñ$çÙ¯Œþ Mìü…§æþ {糿æý$™èþÓ… {´ù™èþÞíßýÝù¢…¨. D ç³£æþMæü… §óþÔèý…ÌZ° 14 Æ>ÚëtËÌZ° 171hÌêÏÌZÏ AÐèþ$ËÐèþ#™ø…¨. CsîýÐèþË ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³Äñý*f¯èþ MæüÆæÿ…V> E…yóþ…§æþ$Mæü$ MìüÓ…sêÌŒý ç³ç³š «§é¯éÅËò³O Ææÿ*.200 ˯èþ$ {´ù™éÞçßýMæü…V> {ç³Mæüsìý…_…¨. C…yìþÄæý* Ððþ$$Æ>Mø çœ#yŠþ ÌñýVæüÐŒþ$ C±íÙÄôý$sìýÐŒþ çÜçßýM>Ææÿ…™ø G….G‹Ü. ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ ÈòÜÇa ¸û…yóþçÙ¯Œþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, JyìþÔ> Æ>Ú‰ëËÌZ D ç³ç³š «§é¯éÅË ç³…^éÆÿ$$¡Ë¯èþ$ {´ëÆæÿ…À… ^èþyæþ…™ø ´ër$ Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ^èþ$Ææÿ$V>Y ´ëÌŸY…¨. §óþÔèý…ÌZ ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢ÌZ çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® Ý먅^èþyæþ… D Æðÿ…yæþ$ çÜ…çÜ¦Ë çÜ…Äæý$$Mæü¢ Mæü–íÙ {糫§é¯èþ E§óþ¦Ôèý…. Ððþ$$Æ>Mø çœ#yŠþ ÌñýVæüÐŒþ$ C±íÙÄôý$sìýÐŒþ¯èþ$ Ððþ$$Æ>MøMæü$ ^ðþ…¨¯èþ KïÜï³ ´û…yóþçÙ¯Œþ ¯ðþËMö͵…¨. C…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õ³§æþ §óþÔ>Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜçßýM>Ææÿ… (Ýû™Œþ & MöÌ껟ÆóÿçÙ¯Œþ) õ³Ææÿ$™ø C…yìþÄæý*, Ððþ$$Æ>Mø çÜ…Äæý$$Mæü¢ {´ëgñýMæü$t Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ ÐéÅçÜ…ÌZ G….G‹Ü. ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ ÈòÜÇa ¸û…yóþçÙ¯Œþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é….

Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë Mæü${V>Ðèþ$…ÌZ 16

™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ç³#§æþ$MøPsñýO hÌêÏÌZ° A¯èþ² ÐéçÜÌŒý »êÏMŠüÌZ° GyìþÄæý$ç³sìýt ç³…^éÄæý$¡ Móü…{§æþ…V> ç³ç³š «§é¯éÅË ™öÍ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

ç³…^éÄæý$¡ HÆæÿµyìþ…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ A† ™èþMæü$PÐèþV> ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… E…yæþyæþ…™ø §é§éç³# GyéÇ {´ë…™èþ…V> ç³ÇVæü×ìý…^óþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… CMæüPyæþ Mæü°í³çÜ$¢…¨. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 95 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$ E¯èþ² ÐéâôýÏ. D ç³…^éÄæý$¡ÌZ ÝëVæü$ ±sìý AÐèþçÜÆ>ËÌZ çÜVæü… ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ 79 »êÐèþ#Ë$¯é²Æÿ$$. CMæüPyæþ GMæü$PÐèþV> ÝëVæü$^óþõÜ ç³…rÌZÏ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ & ÐèþÇ, gŸ¯èþ², Ñ$ÇÄæý*Ë$, ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü, ^éÌê Mö¨ª Ðèþ$…¨ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 30 GMæüÆ>ËÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³ç³š «§é¯éÅ˯èþ$ ç³…yìþÝë¢Ææÿ$. {糫§é¯èþ…V> ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ {´ë…™èþ… M>Ðèþr… ÐèþËÏ CMæüPyìþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ GMæü$PÐèþ ¿êVæü… º…fÆæÿ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ´ùÍ E…sêÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ CMæüPyæþ ºÄñý*&C…yæþ{íÜtÄæý$ÌŒý ÐérÆæÿ òÙyŠþ (ç³ÈÐéçßýMæü {´ë…™éË AÀÐèþ–¨®) ^èþÆæÿÅË çœÍ™èþ…V> ^èþ$Ææÿ$V>Y ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Äñý*VæüÅ…V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. CË$Ïç³NµÆŠÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³± (IAPCL) HÆ>µr$ ^óþÄæý*˯óþ BÌZ^èþ¯èþ 2012 ÌZ Ððþ$$ËMðü†¢ 2015 f¯èþÐèþÇ ¯ésìýMìü ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. D çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çܦ AMæüPyìþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë çÜÑ$íÙt Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Ææÿayé°Mìü Mæü–íÙ^óþíÜ…¨. C…§æþ$ÌZ ÐðþÆÿ$$Å Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$V> E¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ…™é GyìþÄæý$ç³sìýt ç³…^éÄæý$¡™ø ´ër$ Ðèþ$Æø ¯éË$Væü$ ç³…^éÄæý$¡ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$. GyìþÄæý$ç³sìýtMìü ^ðþ…¨¯èþ Ððþ$$™èþ¢ 182 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ D Mæü…ò³±ÌZ çÜ¿æý$ÅË$V> E…yìþ ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ*ç³…ÌZ ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ ÔèýMìü¢V> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¯éË$Væü$ {糫§é¯èþ Ææÿ…V>ËÌZ(ç³ç³š «§é¯éÅË$, õÜ…{©Äæý$ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü…, çÜÒ$Mæü–™èþ ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ AÀÐèþ–¨®, MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ {´ù™éÞçßý…)ÑË$Ðèþ B«§éÇ™èþ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨…^èþyæþ… D çÜ…çܦ {糫§é¯èþ «§óþÅÄæý$…. B Ñ«§æþ…V> çÜÐðþ$OMæüÅ Mæü–íÙ° {´ù™èþÞíßýçÜ*¢, çÜ$íܦÆæÿ E™èþµ†¢, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü, ÐéÇ E™éµ§æþ¯èþË ÑË$ÐèþË ò³…ç³# §éÓÆ>


ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë B§éÄæý*°² Væü×ý±Äæý$…V> ò³…^èþyé°Mìü D Mæü…ò³± ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³sêtË° 2013ÌZ Ððþ$$™èþ¢… ç³…^éÄæý$¡ ¡Æ>ð…_…¨. A…§æþ$Mæü$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ GMæü$PÐèþ ÑïÜ¢Ææÿ~… MóüsêÆÿ$$…^éË° Mæü*yé °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. B Ðóþ$ÆæÿMæü$, JMæü ç³…r M>Ë…ÌZ ÝëVæü$ ^óþõÜ Ððþ$$™èþ¢… ({V>‹Ü {M>‹³z HÇÄæý*) ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ 474 GMæüÆ>˯èþ$ ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$Móü {ç³™óþÅMìü…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> Ææÿ½ ç³…r M>Ë…ÌZ çÜÇtòœOyŠþ ç³ç³š Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆæÿ$. ç³…^éÄæý$¡ÌZ° 糨 {V>Ðèþ*Ë {ç³fË$ ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢Mìü ¯èþyæþ$… ¼W…^éÆæÿ$. A…§æþ$MøçÜ… ÇÐðþ*sŒý òÜ°Þ…VŠü ç³ÇMæüÆ>Ë ÝëÄæý$…™ø yìþhsñýOgŒý Ñ«§é¯é˯èþ$, ÝëVæü$ ÐèþNÅà˯èþ$ A¯èþ$çÜ Ç…^éÆæÿ$. {ç³×êâæýMæü˯èþ$ íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ*, ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ¯èþ* ÐéÇMìü ç³…^éÄæý$¡ ¯èþ$…_ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé D Mæü…ò³± ÐéÇMìü A°² Ñ«§éÌê çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ ËÀ…^éÆÿ$$. ç³…^éÄæý$¡Ë ¯èþ$…_ {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ Ñgêq¯èþ Móü…{§æþ… HÆ>µr$, C™èþÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ A…§æþgôýÄæý$yæþ… Ðèþ…sìý Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ çÜÐèþ$Mæü*ǯéÆÿ$$. Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$§æþ®™èþ$¯èþ$ {糿æý$™èþÓ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q, gê¡Äæý$ ç³ç³š «§é¯éÅË ç³ÇÔZ«§æþ¯é Móü…{§æþ… (Ðèþ…º¯Œþ), G…G‹Ü ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ ÈòÜÇa ¸û…yóþçÙ¯Œþ çÜÐèþ$Mæü*Æ>aÆÿ$$. Câæý™èþ*¢ÆŠÿ Mæü…ò³± HÆ>µr$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ÑÑ«§æþ ç³…rË$, Ðésìý Ðé×ìýfÅ Ìê¿æý ¯èþÚëtË Væü$Ç…_¯èþ A…^èþ¯é˯èþ$ Væü$Ç…_ ÑçÜ¢ –™èþ…V> ^èþÇa…_ ÑÔóýÏíÙ…^èþyæþ… Mæü*yé fÇW…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ Mæü*yé B Mæü…ò³± §éÓÆ>¯óþ ^óþç³rtyæþ… fÇW…¨. D Mæü…ò³± °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² MîüËMæü ´ë{™èþ Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mìü…¨ A…Ô>˯èþ$ VæüÐèþ$°õÜ¢ çܵçÙt™èþ HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. & õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ & ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$, iÐèþçÜ…º…«§æþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ (ºÄñý*&òœÇtÌñýOfÆæÿ$Ï), C™èþÆæÿ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… (A¨ Ý린Mæü…V> M>±, A§ðþªMæü$ ^óþMæü*Ææÿayæþ…) & E™èþµ†¢° õÜMæüÇ…_, ™èþW¯èþ Ñ«§æþ…V> °ËÓ ^óþÄæý$yæþ…, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþyæþ…. & »êÅ…Mæü$Ë çÜçßýM>Ææÿ…™ø Ææÿ$×ýç³Ææÿ糆 A…¨…^èþyæþ… & {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ Ñgêq¯èþ Móü…{§éË çÜçßýM>Ææÿ…™ø ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþgôýÄæý$yæþ… & ÑË$Ðèþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> E™èþµ†¢Mìü A§æþ¯èþç³# çßý…Væü$Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… & ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ÌñýO¯èþ ÐéÇMîü, ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ ÈòÜÇa ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÇMìü Ðèþ$«§æþÅ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… Ý뫨…^èþyæþ….

D Ë„æüÅ Ý뫧æþ¯èþÌZ ¿êVæü…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ E¯èþ² AÐèþV>çßý¯èþ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþV> Ðèþ–¨®ç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$, ç³ç³š«§é¯éÅË ÝëVæü$ÌZ ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÜ¢ –™èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² A…¨…^èþyæþ… (´ëÇtíÜõ³rÈ ÐðþÆðÿOrÌŒý òÜË„æü¯Œþ {´ëòÜ‹Ü), ÆðÿO™èþ$Ë „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$, ÆðÿO™èþ$Ë „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³ÆæÿÅr¯èþË °ÆæÿÓçßý×ý, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë AÝùíÜÄôý$çÙ¯èþÏ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ^èþÆ>a VøçÙ$tË HÆ>µr$, {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ȆÌZ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü AÐèþM>Ô>Ë$ A…§æþgôýÄæý$yæþ…, A…§æþ$Mæü$ ÐéÇ çÜÐðþ$OMæüÅÔèýMìü¢Mìü °§æþÆæÿدèþÐðþ$O¯èþ Mæü…ò³±° {´ë†ç³¨MæüV> ¡çÜ$MøÐèþyæþ…, D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ {ï³Ñ$Äæý$… «§æþÆæÿ ËÀ…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ…sìýÑ ^óþç³rtyæþ… fÇW…¨. D {ç³Äæý$™é²Ë°²sìý M>Ææÿ×ý…V> ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$ ç³rÏ ÐéÇÌZ BçÜMìü¢° ò³…´÷…¨…^èþyæþ… fÇW…¨.. B ÆæÿMæü…V> ^óþç³sìýt¯èþ Mö°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ¨Væü$Ðèþ VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$.

ÆðÿO™èþ$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å ÐðþOÑ«§æþÅç³NÇ™èþ Ñ™èþ¢¯èþ G…í³Mæü ç³È„æüË$ (FPVST) E™èþ¢Ðèþ$ {Ôóý×ìýMìü ^ðþ…¨¯èþ ç³ç³š «§é¯éÅË Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ G…í³Mæü ^óþÄæý$yæþ… MøçÜ… D {´ë…™èþ…ÌZ §é§éç³# 41 ç³È„æü˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÇW…¨. Ýë£æþ°Mæü…V> ËÀ…^óþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ sôýº$ÌŒý 1 & Ñ™èþ¢¯èþ G…í³Mæü ç³È„æüË$ 2015&2016 ç³ç³š ç³…r

ç³È„ìü…_¯èþ Ñ™èþ¢¯èþ ÆæÿM>Ë$

Ñ$¯èþç³ ç³ç³š QÈ‹œ &ѼG¯Œþ4, Hyîþsîý&5, G…yîþÄæý$*&1, Ææÿ½&ѼG¯Œþ 4, ѼG¯Œþ & 6 ò³çÜÆæÿ ç³ç³š QÈ‹œ & íÜK 8, ѼG¯Œþ3, ÑBÆŠÿGÐŒþ$&1 Ææÿ½ ѼG¯Œþ3, íÜK8, ÑBÆŠÿGÐŒþ$1, ¼hG‹Ü9, GÐŒþ$GÌŒý618 Mæü…¨ ç³ç³š QÈ‹œ&37 GMæüÆ>ÌZÏ Væü²sŒý A° ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ _ËÏW…f, C… yæþ$Væü$í³MæüP, ¯èþËÏiyìþ Ðèþ…sìý Ðésìý™ø A…™èþÆæÿç³…rV>... Ææÿ½&ѼG¯Œþ2, IíÜí³GÌŒý 1124, 161, 20335, 88039 ÐóþÆæÿ$ Ôðý¯èþVæü QÈ‹œ & ïÜK 7, ´ùÌê` 1, ÑBÆŠÿI 2 Ææÿ½ & ÑBÆŠÿI 2, Móü6, ïÜK 4, sìýG…Ñ 7, ïÜi 2

E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ¨V> Væü$Ç¢…_¯èþ¨ QÈ‹œ & Ææÿ½ & ѼG¯Œþ 4 QÈ‹œ&íÜK8 & ѼG¯Œþ3 Ææÿ½&ѼG¯Œþ3 Ææÿ½&IïÜï³GÌŒý 88039

QÈ‹œ & ïÜK 7 & ÑBÆŠÿI 2 Ææÿ½ & ÑBÆŠÿI2 17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017


Ñ™èþ¢¯éËÌZ E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ§é° MøçÜ… D ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^éÍÞ Ðèþ_a…¨. ç³È„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ A¯óþMæü çÜ…çܦË$ çÜÐèþ$Mæü*Æ>aÆÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$, ÈòÜÇa çÜ…çܦË$, Mö¨ªÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðésìý° çÜÐèþ$Mæü*Æ>aÆæÿ$. CÌê ^óþç³sìýt¯èþ {糆 ç³È„æüÌZ {ç³Væü†M>Ðèþ$$Mæü ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y çÜçßýMæüÇ…^éÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ Ððþ$$™èþ¢… AÆÿ$$§æþ$ §æþÔèýÌZÏ Mæü–íÙ^óþÄæý*ÍÞ Ðèþ_a…¨. Ñ$¯èþ$Ðèþ$$ ÝëVæü$ÌZ Ðèþ…º¯Œþ 4,6 ÆæÿM>Ë$, ò³çÜÆæÿ ÝëVæü$ÌZ Ðèþ…º¯Œþ 3, ïÜK 8, Mæü…¨ ÝëVæü$ÌZ ïÜK 6 , GÌŒýBÈj41 Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™é˯èþ$ C^éaÆÿ$$. D ÆæÿMæü…V> °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯èþ² E™èþ¢Ðèþ$ {Ôóý×ìý Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ™èþÐèþ$ ´÷Ë…ÌZ¯óþ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ÝëVæü$^óþç³sêtÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ V>¯èþ* D AÆÿ$$§æþ$ §æþÔèýÌZϯèþ* BÆæÿ$ MöËÐèþ*¯é˯èþ$ {´ë†ç³¨MæüË$V> ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨.

Ðé™éÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ ÐèþÇ ÝëVæü$Mæü$ A¯èþ$Mæü*Ë… M>¯èþr$Ðèþ…sìý ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… fÇW…¨. çœÍ™èþ…V> A§æþ¯èþ…V> 40 Ô>™èþ… GMæü$PÐèþ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ ç³ç³š «§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ Ìôý§é A…™èþÆæÿ ç³…rË$V> ™èþMæü$PÐèþ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ ¨Væü$ºyìþ°^óþa ÆæÿM>˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþíÜ C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ {ç³™èþÅ„æü °§æþÆæÿدèþ…V> ^èþ*í³…^éÆæÿ$. çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> ÝëVæü$ ÑïÜ¢Ææÿ~… Mæü¯é² §é§éç³# Ðèþ$Æø 30 Ô>™èþ… A§æþ¯èþç³# ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ Ðésìý ÝëVæü$¯èþ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ^óþç³sêtÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> ÐéÇMìü A§æþ¯èþ…V> B§éÄæý$… Mæü*yé ËÀ…_…¨. D ÆæÿMæü…V> Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ 70 Ô>™èþ… ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³sôýt ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…QÅ ò³ÇW…¨. ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë çÜÆæÿçœÆ>, Ææÿ$×ý ç³Ææÿ糆 çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³± A…§æþgôýíÜ…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mö™èþ¢V> Væü$Ç¢…_¯èþ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯éË™ø ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ÐéÇMìü çÜÒ$Mæü–™èþ ç³…rË °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ™èþW¯èþ ¯ðþOç³#×êÅ°² ò³…´÷…¨…^èþyé°Mìü Mæü*yé §æþ–íÙt ò³sêtÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ¯óþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ÆæÿM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Væü$Ç…_ Mæü*yé AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^èþyæþ…ò³O {Ôèý§æþ® ò³sêtÆæÿ$. íßý…§æþ$Ý뢯Œþ ò³{sZÍÄæý$… M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ (Ðèþ$$…ºÄŒý$), BíÜÄæý* C±íÙÄôý$sìýÐŒþÞ (AÐðþ$ÇM>) çÜ…çÜ¦Ë ¯èþ$…_ ïÜG‹ÜBÆŠÿ °«§æþ$˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Æ>aÆæÿ$. ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§æþ…V> ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$, {糫§é¯èþ…V> Ææÿ½ ç³…r M>Ë…ÌZ, A…§æþÆæÿ* çÜÐèþ$ÐésêË {´ë†ç³¨Mæüò³O Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> 30 »êÐèþ#˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… fÇW…¨. Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ^óþç³sìýt¯èþ D ^èþÆæÿÅË çœÍ™èþ…V> Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$V> E¯èþ² 50 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O…¨. 18

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

ç³ç³š «§é¯éÅË çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ ÒË$V> ç³ÌŒýÞ ºÄñý*´ëÆŠÿP Ææÿ*ç³…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³± B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË Mæü*Ææÿ$µ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëV>Æÿ$$. çœÍ™èþ…V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ ^ðþÍÏ…^óþ Ææÿ*´ëÆÿ$$ÌZ ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ A§æþ¯èþç³# Ðésê ^óþMæü*Ç…¨. ÆðÿO™èþ$Ë „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ´ëuæÿÔ>ËÌZÏ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. ÐésìýÌZ ^ðþ糚MøÐèþËíܯèþ ¯ðþOç³#×êÅËÌZ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæüç³# Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, `yæþï³yæþË$, {MìüÑ$MîürM>Ë »ñýyæþ§æþ¯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍW¯èþ ÔèýMìü¢ E¯èþ² Ñ™èþ¢¯èþ ÆæÿM>˯óþ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…, ¿æý*ÝëÆæÿ ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ Ððþ$$MæüPË ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$, Ñ™èþ¢¯èþ Ôèý$¨ª, yîþHï³ (yðþOAÐðþ*ðÄæý$… ¸ëõܹsŒý) ¯èþ$ ´ùÍÄæý$ÆŠÿ {õܵ ^óþÄæý$yæþ…, Ððþ$$MæüPË ò³Ææÿ$Væü$§æþËMæü$ ™øyæþµyóþ ´ùçÙM>Ë$, °Äæý$…{™èþ×ý ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… E¯èþ² ç³ÌŒýÞ Ðèþ…yæþÆŠÿ Eç³Äñý*V>Ë$, ÐèþÆæÿ$çÜÌZ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯éryæþ…, ±sìý ÐéyæþMæü… °Äæý$…{™èþ×ý, A…™èþÆŠÿ ç³…rË$, {´ëòÜíÜ…VŠü Ðèþ…sìý A…Ô>Ë$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. ÆðÿO™èþ$Ë „óü{™èþ çÜ…§æþÆæÿدèþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ Ar$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Mæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ô>ç܈kqËMæü*, {´ëgñýMæü$t íܺ¾…¨Mîü, {糿æý$™èþÓ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ô>Q A«¨M>Ææÿ$ËMæü* Mæü*yé ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢ ÑçÙÄæý$…ÌZ A¯èþ$¿æýÐèþç³NÆæÿÓMæüÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…´÷…¨…¨. ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢ Æ>çÙ‰…ÌZ M>±, gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ M>± §é§éç³# Æðÿsìýt…ç³# ò³ÆæÿVæüyæþ… CMæüPyæþ VæüÐèþ$°… ^èþÐèþËíܯèþ A…Ôèý….

Ñ™èþ¢¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ & °ÆæÿÓçßý×ýË AÀÐèþ–¨® ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ B^èþÆæÿ×ýMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ °ËMæüyðþO¯èþ Ñ™èþ¢¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ E…yæþyæþ… ^éÌê A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. çÜÇtòœO ^óþíܯèþ ÌôýMæü ÑÔèýÓçܱÄæý$Ððþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË MøçÜ… G§æþ$ÆæÿÄôý$Å WÆ>Mîü° §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$°, Ñ™èþ¢¯èþ E™èþµ†¢ Mæü…ò³± B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Ñ™èþ¢¯èþ ÑË$ÐèþË ò³…ç³# ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ JMæü VöË$çÜ$Mæür$t ¡Ææÿ$ÌZ HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. çœÍ™èþ…V> Ðóþ$ÌñýO¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ¯éíÜÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯éË Ý릯èþ…ÌZ A…§æþgôýÄæý$yé°Mìü 40 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü* AÐèþM>Ô>Ë$ Ððþ$Ææÿ$VæüÄæý*ÅÆÿ$$. AÌê…sìý Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Mæü…ò³± õÜMæüÇ…_ ¿æý{§æþç³Ç_ C…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyìþ…¨. D ÆæÿMæü…V> °ËÓ ^óþíÜ E…_¯èþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éËMæü$ Ðèþ$äÏ {糿æý$™èþÓ çÜ…çÜ¦Ë ¯èþ$…_ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÇtíœMðür$Ï Mæü*yé ËÀÝë¢Æÿ$$. B Ñ«§æþ…V> ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯éË$, AÑ Mæü*yé ÐéÇ BM>…„æüËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþÑ, A…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ðèþ$$QÅ…V> D Ë„æü ÅÝ뫧æþ¯èþÌZ ÆðÿO™èþ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø Ñ™èþ¢¯èþ ÐðþOÑ«§æþÅ… MøçÜ… A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ ^èþÆæÿÅË$ {´ù™éÞçßýMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çœÍ™éËMæü$ §éÇ¡ÝëÆÿ$$.


CMæü Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ °ËÓ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$*yæþ…^ðþË Ñ«§é¯èþ… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. D Ñ«§é¯é°² Ô>ÔèýÓ™èþ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ ç³…rË °ËÓË Ñ«§é¯èþ… (Purdue Improved Crop Storage (PICS)) A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. ©°° ç³ÆŠÿ yæþ*Å ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… Ððþ$$rtÐðþ$$§æþrV> Ææÿ*´÷…¨…_…¨. ©° Eç³Äñý*V>Ë Væü$Ç…_ Mæü*yé B ѧéÅËÄæý$Ðóþ$ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü… V> {糧æþÇØ…_ °Ææÿ*í³…_…¨. °ËÓ ^óþõÜ {MæüÐèþ$…ÌZ `yæþË ´ëËÐèþyæþ… ÐèþËÏ B Ñ™èþ¢¯éË ¯é×ýÅ™èþMæü$ MæüÍVóü à° ^éÌê çÜÓ˵…V>¯óþ E…r$…§æþ° D ѧéÅËÄæý$… Væü$Ç¢…_…¨. Ñ™èþ¢¯èþ ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ M>´ëyæþyæþ…™ø ´ër$ D 糧æþ®†ÌZ °ËÓ ^óþíܯèþ Ñ¢™èþ¯éË ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ ^ðþMæü$P^ðþ§æþÆæÿÌôý§æþ$.

¯èþ$…_, C™èþÆæÿ ˼¦§éÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ ËÀ…^éÆÿ$$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ñ$Ë$Ï M>Ææÿ×ý…V> ç³ç³šË Ôèý$¨® {ç³Äñý*f¯éË$ çܯèþ², _¯èþ² M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMóü §æþM>PÆÿ$$. CÌê õÜMæüÇ…_¯èþ ç³ç³š¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ Ôèý$¨® ^óþíÜ, ´ëÅMŠü ^óþíÜ, JMæü {»ê…yŠþ õ³Ææÿ$™ø Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Cç³µsìýMóü AÐèþ$Ë$ÌZ Mö°² Ñ«§é¯éË$ ç³ç³š «§é¯éÅËMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðésìý™ø ´ër$ Mö™èþ¢V> Ðèþ$ÇMö°² Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯é²Æÿ$$. Ðésìý° A°²sìý± çÜÐèþ*^éÆæÿ ¿ê…yéV>Ææÿ…ÌZ ¿æý{§æþç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ ^óþíܯèþ {ç³Äæý$™é²Ë$ Ðèþ$…_ çœÍ™éËMæü$ §éÇ¡ÝëÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> Ðésìý ÑË$Ðèþ, AÐèþ$ÃM>Ë$, íܦÆæÿ™èþÓ… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yézÆÿ$$.

ç³ç³š «§é¯éÅË {´ë…Væü×ý… (ç³ÌŒýÞ ºÄñý* ´ëÆŠÿP)

çÜÐèþ*^éÆæÿ °ÆæÿÓçßý×ý

VöË$çÜ$Mæür$t ¡Ææÿ$ÌZ Ñ™èþ¢¯éË ÑË$Ðèþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³± JMæü {ç³™óþÅMæü {´ëgñýMæü$t¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. ©°Mìü G…G‹Ü ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ ÈòÜÇa ¸û…yóþçÙ¯Œþ sôýº$ÌŒý 2 : Ñ$¯èþ$Ðèþ$$ ÝëVæü$ÌZ BÇ®Mæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ A…Ô>Ë$

¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ ïœÌŒýz çÜ*PÌŒýÞ, ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ ïœÌŒýz çÜ…§æþÆæÿدèþË çÜàÄæý$…™ø C¯èþ¹ÆóÿÃçÙ¯Œþ MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ sñýM>²Ëi° Eç³Äñý*W…_ D ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³± B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ {V>Ò$×ý Ñgêq¯èþ Móü…{§éË §éÓÆ> D Ððþ$$™èþ¢… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMóü ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… C…§æþ$ÌZ° Ðèþ$Æø ÑÔóýçÙ…. çœÍ™èþ…V> _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ ÑÔóýçÙ…V> {ç³Äñý*f¯èþ… ^óþMæü*Ç…¨. Ñgêq¯èþ Móü…{§éË ¯èþ$…_ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜM>Ë…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ A…§æþ$™èþ* Ðèþ^éaÆÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË$, A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ýÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$, ç³…rË ½Ðèþ* çܧæþ$´ëÄæý*Ë$, ¿æý*ÝëÆæÿ çÜ…Ææÿ„æü×ý,Ðèþ*ÆðÿPsŒý «§æþÆæÿÐèþÆæÿË$, Ððþ$$MæüPË, ´ëyìþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý, Ææÿ$™èþ$ç³Ðèþ¯éË Mæü§æþÍMæüË$, {糿æý$™èþÓ ç³£æþM>Ë Væü$Ç…_ çÜÐèþ${Væü çÜÐèþ*^éÆ>°² B Móü…{§éË$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþgôýÄæý$yæþ…ÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ Ðèþíßý…^éÆÿ$$. ¸ù¯Œþ Ë B«§éÆæÿ…V> ÐéÆÿ$$‹Ü M>ÌŒýÞ Ææÿ*ç³…ÌZ¯èþ*, Ððþ$õÜÞiË Ææÿ*ç³…ÌZ ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. D ÆæÿMæü…V> çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 2000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$Mæü$ A…¨¯èþ çÜ*^èþ¯èþ˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢° ò³…´÷…¨…^óþ Mæü–íÙÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÄæý*ÅÆæÿ$.

ÐóþçÜÑÌZ §æþ$¯èþ²r… ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… (2 {sêMæütÆæÿ$Ï ÌZyŠþ) Ñ™èþ¢¯éË$ ¯ésôý Ðèþ$$…§æþ$ 2 ÝëÆæÿ$Ï §æþ$¯èþ²r… ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË ÐéyæþMæü… (GMæüÆ>Mæü$...MìüÌZËÌZ) Ñ™èþ¢¯èþ Ôèý$¨®Mìü Ñ™èþ¢¯éË$ ¯ésôý…§æþ$Mæü$ MæüË$ç³#¡™èþMæü$ ¸ëÄæý$ËÆŠÿ Ñ«§é¯èþ…ÌZ {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë ÐéyæþM>°Mìü ç³…r ÝëVæü$Mæü$, {™ðþíÙ…VŠü (¯èþ*ǵyìþMìü) Ððþ$$™èþ¢… ¨Væü$ºyìþ (GMæüÆ>Mæü$ MìüÌZËÌZ) Ððþ$$™èþ¢… B§éÄæý$… (GMæüÆ>Mæü$) Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÅÄæý$… (GMæüÆ>Mæü$ Ææÿ*´ëÄæý$ËÌZ) Ñ$Væü$Ë$ B§éÄæý$… (GMæüÆ>Mæü$ Ææÿ*´ëÄæý$ËÌZ) Ððþ$$™èþ¢… B§éÄæý$…

Mö™èþ¢V> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ça¯èþ ѼG¯Œþ 4 (Ææÿ*.) 550 3600

çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ý린Mæü Ñ™èþ¢¯èþ… sìý9 (Ææÿ*.) HÒ$Ìôý§æþ$. HÒ$Ìôý§æþ$.

900

1100

900 (6MìüÌZË$) 50 500 (Ððþ$ïÙ¯èþÏ™ø) 600 1000

1200 (GMæüÆ>Mæü$) 8 MìüÌZË$ HÒ$ Ìôý§æþ$. 200 2000 500

2000

2000

350

140

31500

12600

10100

7000

21400

5600

GMæüÆ>Mæü$ Ææÿ*. 21400

Ðèþ$$W…ç³# ÐéM>ÅË$ ç³ç³š «§é¯éÅË ç³…^éÄæý$¡ E§æþÅÐèþ$… ѯèþ*™èþ²Ððþ$O¯èþ ÔðýOÍÌZ çÜÐèþ*^éÆæÿ {çÜÐèþ…†° çܨӰÄñý*Væü… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ™øyæþµyìþ…¨. D Mæü–íÙÌZ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… A…¨…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ ÐèþÆ>YË ¯èþ$…_ ™èþW¯èþ çÜçßýM>Ææÿ… ËÀ…_…¨. C…™èþ Ðèþ$…¨ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø MæüÍíÜMæür$tV> ^óþíܯèþ Mæü–íÙ çœÍ™èþÐóþ$ ç³ç³š «§é¯éÅË ç³…^éÄæý$¡Ë E§æþÅÐèþ$… A° ^ðþç³µMæü™èþç³µ§æþ$. B Mæü–íÙ çœÍ™èþ…V>¯óþ çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ç³ç³š «§é¯éÅË ºÄñý*´ëÆŠÿP M>Ææÿ×ý…V> ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢ Mæü–íÙ ÑË$Ðèþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2017

19


www.leisaindia.org

Ñ™èþ¢¯èþ ç³È„æüÌZÏ ´ëÌŸY¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$

Ðèþ$Ç…™èþV> ò³ÇW…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³± ¯èþ$…_ A…¨¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$ G…™ø Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$ ¨ÔèýV> {´ù™èþÞíßý…_…¨. ç³…r ¯èþÚët˯èþ$ ™èþWY…_…¨. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþW¯èþ {糆çœË… ËÀ…_…¨. çœÍ™èþ…V> yìþÐèþ*…yŠþ Mæü*, çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² A…™èþÆ>Ë$ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü* ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. ç³ç³š «§é¯éÅË ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËMæü$ Mö™èþ¢ Fç³# °_a…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ´ùçÙM>àÆæÿ… MöÆæÿ™èþV> E¯èþ² çÜÓÌ굧éÄæý$ ÐèþÆ>YË çÜ…QÅ GMæü$PÐèþV> E¯èþ² §óþÔ>ËMæü$ D Ñ«§é¯èþ… ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> E…r$…¨. ¨Væü$ºyæþ$Ë ç³ÇÑ$™èþ$Ë$ Ðèþ*ÆóÿaíÜ, ºÄñý*sñýMŠü çÜÐèþ$çÜÅËMæü$, C™èþÆæÿ iÐèþçÜ… º…«§æþ ç³ÇÚëPÆæÿ…V> ç³ç³š «§é¯éÅË f¯èþ$Åç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐéâæýÏMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> D Ñ«§é¯èþ… {ç³çÜ$¢™èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³ç³š «§é¯éÅË çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>Ðèþyé°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨.

AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ Ðèþ$$…§æþ$V> _¯èþ², çܯèþ² M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… ^óþç³sìýt¯èþ D ç³ÌŒýÞ ç³…^éÄæý$¡ E§æþÅÐèþ*°Mìü CË$ç³NµÆŠÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$

E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë Mæü…ò³± ¯èþ$…_ A…¨¯èþ çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë$, B {MæüÐèþ$…ÌZ ÐéÆæÿ$ ^èþ*í³¯èþ °º§æþ®™èþMæü$ Ðèþ* çßý–§æþÄæý$ç³NÆæÿÓMæü Mæü–™èþfq™èþË$. A§óþÑ«§æþ…V> BÇ®Mæü çÜàÄæý$… A…¨…_¯èþ KïÜï³ ¸û…yóþçÙ¯Œþ (Ððþ$$Æ>Mø), íßý…§æþ$Ý뢯Œþ ò³{sZÍÄæý$… M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ (Ðèþ$$…ºÄŒý$), BíÜÄæý* C±íÙÄôý$sìýÐŒþÞ (AÐðþ$ÇM>) ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ {糿æý$™èþÓ _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë ¼h¯ðþ‹Ü Mæü¯éÞÇtÄæý$… (TNSFAC) ËMæü$ Ðèþ* {ç³™óþÅMæü «§æþ¯èþÅÐé§éË$. ç³ÌŒýÞ ç³…^éÄæý$¡Ë E§æþÅÐèþ$… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVóü…§æþ$Mæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ G….G‹Ü. ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ ÈòÜÇa ´û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÇMìü AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$. R S Shanthakumar Hopper Director, Ecotechnology M.S. Swaminathan Research Foundation, 3rd Cross Street, Taramani Institutional Area, Chennai 600113 E-mail : hopper@mssrf.res.in

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 18, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2016.

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &2 þ 2017 www.facebook.com/Leisaindiamag us• l¯Œ on:

@LeisaIndia

Telugu - June 2017  
Telugu - June 2017  
Advertisement