Page 1

çÜ…_Mæü 4 & yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 4, yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

«§éÆ>ÓyŠþ hÌêÏÌZ° Ðéyîþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™é°² çÜ…§æþÇØ…_¯èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë º–…§æþ…

¸ùsZ

¼.G.I.G‹œ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ ç³NÇ~-Ðèþ$ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþO±‹Ü GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔðý…ºÆŠÿÿ 2016

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Mæü͵…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý뫨M>Ææÿ™èþ ^óþMæü*Ææÿayæþ… ÐèþËÏ ÐéÇÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² B™èþà ÑÔ>ÓÝë°Mìü {糆Ææÿ*ç³…V> °Í^óþ ï܈ ÔèýMìü¢ ÑfÄæý$ V>£æþ˯èþ$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯èþ² D çÜ…_Mæü¯èþ$ Ò$ Ðèþ$$…§æþ$ E…^èþyæþ… ^éÌê B¯èþ…§æþ… MæüÍWÝù¢…¨. A…™óþM>§æþ$, ¿æý*ÝëÆæÿ ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ¯èþ*, Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>˯èþ$ çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ¯èþ* A¯èþ²§é™èþË çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙ {´ë«§é¯èþÅ™èþ Væü$Ç…_¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Ò$Mæü$ C…§æþ$ÌZ MæüË$Væü$™èþ$…¨. ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ÝëVæü$ ¨Væü$ºyìþ çÜÓ˵…V> E…r$…¨. ò³OV> AÌê…sìý ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt Mø™èþMæü$ Væü$ÆæÿÄôý$Å {ç³Ðèþ*§éË$ GMæü$PÐèþ. ÐèþÄæý$ÌêYÐŒþ$Þ çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢Mìü Ðèþ$Æø Ææÿ*´ëË$. §æþ„æü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°² B§æþ$Mæü$…r$¯èþ² D çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢ M>Ææÿ×ý…V>¯óþ AÌê…sìý ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^óþÄæý$r… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. A…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ _¯èþ² çÜ*{™èþ… ÐèþÆæÿÛç³# ±sìý M>Ææÿ×ý…V> ´÷ÌêÌZÏ° ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËMæü$ ^óþÆæÿ$™èþ$…¨. A¨ AMæüPyæþ ç³NyìþMæüV> õ³Ææÿ$Mæü$´ù™èþ$…¨. D ÆæÿMæü…V> õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ$sìýt° ÐðþÍMìü¡íÜ ™èþÐèþ$ ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ> ^óþgêǯèþ ¿æý*ÝëÆ>°² ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ †ÇW çÜ Ðèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. CÌê ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ´ëÌñýO¯èþ ç³NyìþMæü Ðèþ$sìýt° Ñ°Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ> ™èþÐèþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþ$MøÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé, BÄæý* ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ ±sìý °ËÓ ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² Væü×ý±Äæý$…V> ò³…^èþ$MøVæüËVæü$™èþ$¯é²Ææÿ$.

Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ÐéÇ ÔèýMìü¢ÝëÐèþ*Æ>¦Å˯èþ$ Væü$Ææÿ$¢^óþÄæý$rÐóþ$ M>Mæü$…yé ÐéÇÌZ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ… ò³…´÷…¨…^óþ {ç³Äæý$™é²Ë §éÓÆ> ÐéÇMìü Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. A…™óþM>Mæü, ÐéÇMìü çÜÇMö™èþ¢ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë$ A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ÐéÇ Mæü$r$…»êË$ õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yézÆÿ$$. MóüÆæÿâæýÌZ ¿æý*Ñ$ Ìôý° Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ çÜÒ$MæüÇ…_ ÐéÇMìü iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… Væü$Ç…_, õÜ…{©Äæý$ ¿æý* ÝëÆæÿ ç³ÇÆæÿ„æü×ý Væü$Ç…_, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Væü$Ç…_ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵çÜ*¢ Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³rtyæþ… fÇW…¨. Hyé¨ ´ër$ ÝëW¯èþ Õ„æü×ý ÝëÄæý$…™ø HMæü ç³…r ÝëVæü$ ¯èþ$…_ ºçßý$âæý ç³…rË ÝëVæü$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ™ørË ò³…ç³Mæü… ÐðþOç³# ÐéÇ° Ðèþ$ãÏ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. AÌê…sìý ™ørËÌZ ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ AÆæÿsìý Ðèþ…sìý ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ç³…yìþ…^èþyæþ… Ððþ$$§æþÌñýsêtÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> {«§æþ$ÉæþÐðþ$O¯èþ °ÔèýaÄæý$…™ø, MæüuøÆæÿÐðþ$O¯èþ M>Äæý$MæüçÙt…™ø «§éÆ>ÓyŠþ hÌêÏÌZ° ÕÐèþMæüP ™èþ¯èþMæü$¯èþ² °ÝëÞÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ñ$° çÜçÜÅ ËMìü‡V> Ðèþ*ÇaÐóþíÜ…¨. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° }M>Mæü$âæý… hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ AË$Ï ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ™èþ¯èþ ´÷Ìê°² ÝëVæü$Äñý*VæüÅ… ^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>Mæü ç³ÇçÜÆæÿ {V>Ðèþ*Ë ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë…§æþÇMîü B§æþÆæÿØ{´ëÄæý$…V> °Í_…¨. Ðóþ$Ðèþ$$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ çÜÆóÿÓÌZ ´ëÌŸY¯èþ² ÐéÆæÿ…§æþÇMîü «§æþ¯èþÅÐé§éË$. Ò$ ¯èþ$…_ G­­ç³µsìýMæü糚yæþ$ Ò$ çܵ…§æþ¯èþË MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²…. Ò$ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ D çÜ…_Mæü¯èþ$ A…§æþgôýÄæý*Ë° Ò$Ææÿ$ BÕõÜ¢ ÐéÇ ç³NÇ¢ _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$…yìþ. ÐéÇMìü Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ$¯èþ Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ ™èþç³µMæü ç³…í³…^èþVæüËÐèþ$$. ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ Ôèý$¿êM>…„æüË™ø... çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

¿æý*ÝëÆæÿ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý................................................... G¯Œþ.Ððþ…MæüsôýÔèý¯Œþ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ÝëVæü$ çœÍ™èþ… BÕ…_¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ E…yæþ§æþ$. çÜÇMæü§é, ¿æý*ÝëÆæÿ „îü×ý™èþ çÜÐèþ$çÜÅ Mæü*yé G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ* E…r$…¨. AÌê…sìý ¯óþËÌZÏ Ðèþ$sìýt° †ÇW ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^óþÄæý*Ë…sôý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ° J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨...

iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°² çÜiÐèþ…V> E…^èþ$§é…................................ çÜ$gê™é VøÄñý$ÌŒý {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦÌZ ´ùçÙM>˯èþ$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®ÇçÜ*¢ §é°° ÔèýMìü¢Ðèþ… ™èþÐðþ$O¯èþ¨V> ¡Ça¨§óþª…§æþ$Mæü$ ^óþç³sôýt ^èþÆæÿÅË$ HÐðþO¯é çÜÆóÿ B ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¿æýÑçÙÅ™Œþ ™èþÆ>Ë ÐéÇ° Mæü*yé ç³#íÙtÐèþ…™èþ$˯èþ$V> °Ë»ñýsôýt…§æþ$Mæü$ Eç³MæüÇÝë¢Æÿ$$...

A…§æþÇMîü Ðèþ*ÆæÿY§æþÇØV>.............................Ææÿ…_™èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ¯Œþ & ÕÐèþ Mæü–çÙ~»êº$ BǦMæü…V>¯èþ*, ÝëÐèþ*hMæü…V>¯èþ$ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý뫨M>ÇMæü™èþ A…¨õÜ¢ Ýë¯èþ$Mæü*Ë Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ ÐéÆóÿ ^ø§æþMæü ÔèýMìü¢V> °Ë$Ýë¢Ææÿ$. CMæüPyæþ Ðèþ$¯èþ… ™ðþË$çÜ$Mø»ZÄôý$ AË$Ï ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ÑfÄæý$V>£æþ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ BÐðþ$ ^èþ*í³¯èþ »êr¯èþ$ Ðèþ$¯èþMæü$ çܵçÙt…V> ^èþ*í³çÜ$¢…¨.

4 8 12

çÜçßýf ÝëVæü$ Ðèþ$yìþ... .........................EÚë G‹Ü. ©ç³MŠü BÆŠÿ & Ðèþ$…k ¯éÄæý$ÆŠÿ CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ BàÆø™èþµ†¢ò³O ç³r$t MøÌZµÆÿ$$¯èþ MóüÆæÿâæý Ðèþ$íßýâæýË$ C糚yæþ$ †ÇW ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ°Mìü Ayæþ$Væü$ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D ÝëÇ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ Ýë§éïܧé õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$, Ý린Mæü…V>...

15

ÝëVæü$ ¯óþËÌZ çÜ$ç܅糯èþ²™èþ..................................................Væü…V> A…M>yŠþ çÜ…Mæü˵ ºË…, {ÔèýÐèþ$ iÐèþ¯èþ… MæüË»Zíܯèþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ ÕÐèþMæüP ™èþ¯èþ º… fÆæÿ$ ¯óþË˯èþ$ ^óþÐèþVæüÍVóüÌê Ðèþ*Ææÿ$aMøÐèþyæþÐóþ$M>Mæü ^óþ™èþ$Ë °…yæþ$V> ÆöMæüP… çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüË$Væü$™ø…¨. ç³^èþasìý õܧæþÅ…, ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Mø×êËÌZ...

18 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔðý…ºÆŠÿÿ 2016


¿æG¯Œýþ.*ÝëÆæ ÿ ç ³ #¯è þ Ææ ÿ $§æ þ ® Æ æ ÿ ×ý Ððþ…MæüsôýÔèý¯Œþ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ÝëVæü$ çœÍ™èþ… BÕ…_¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ E…yæþ§æþ$. çÜÇMæü§é, ¿æý*ÝëÆæÿ „îü×ý™èþ çÜÐèþ$çÜÅ Mæü*yé G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ* E…r$…¨. AÌê…sìý ¯óþËÌZÏ Ðèþ$sìýt° †ÇW ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^óþÄæý*Ë…sôý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ° J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨. AÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ¿æý* ÝëÆ>°² ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþVæüË…. A…™óþM>Mæü, B ¯óþËÌZÏ° ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ ±sìý °ËÓ˯èþ$ °ËMæüyæþV> M>´ëyæþVæüË$Væü$™é…. D ÐéçÜ¢Ðé°² §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë çÜ…çœ$sìý™èþ ÐèþÅÐèþçܦ ÐèþÄæý$ËVæü… °Ææÿ*í³…^éÆÿ$$.

™èþ

4

Ñ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü±çÜ… 40,000 ÝëVæü$ ±sìý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ §é§éç³# 80 Ô>™èþ… _¯èþ² ™èþÆæÿà ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ìôý. Ðésìý Mìü…§æþ VæüsìýtV> 40 òßýM>tÆæÿÏ ÌZç³# ¿æý*Ðèþ$$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëVæüÐèþ#™èþ$…sêÆÿ$$. D _¯èþ² ™èþÆæÿà ^ðþÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Mö°² Ôèý™é»êªË {Mìü™èþ… °ÇÃ…^éÆæÿ$. AíܦÆæÿ…V> E…yóþ Ææÿ$™èþ$ç³Ðèþ¯éË {糿êÐé°² ™èþr$tMæü$¯óþ E§óþªÔèý…™ø¯óþ Ðésìý° °Æ>Ã×ê°² ^óþç³sêtÆæÿ$. Ðèþ$…_ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Çíܯèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ËÀ…^óþ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> ÝëVæü$ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜ$©Ææÿƒ M>Ë… Eç³Äñý*W… ^èþ$MøÐèþyæþÐóþ$ D ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë °Æ>Ã×ý… Ððþ¯èþ$Mæü B¯ésìý ™èþÆ>Ë$ Ë„æüÅ…V> ò³r$tMæü$¯é²Æÿ$$. C…™èþ {ç³×êãM> º§æþ®…V> ^ðþÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²ç³µsìýMîü, ™èþÑ$âæý¯ér E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ 60 Ô>™èþ… C…M> ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ…™ø ÝëVæüÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ HMðüOMæü M>Ææÿ×ý… & AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþÐóþ$. ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_¯èþ J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt

ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ ÝëVæü$ Äñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ GMæü$PÐèþ ¿êVæü… ¯èþ§æþ$Ìôý Ðèþ$Ç C™èþÆæÿ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë BÄæý$Mæür$t ç³Ç«¨ÌZ¯óþ E¯é²Æÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ ±sìý° °ËÓ^óþÄæý$yæþ…ÌZ GÌê…sìý Cº¾…¨ G§æþ$Ææÿ$M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. A™èþÅ«¨Mæü ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Eç³Ç™èþË ±sìý {ç³ÐéàË ÐóþV>°Mìü ¿æý*Ñ$ Mø™èþMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ* E…r$…¨. AÌê ÐèþÆæÿÛç³# ±sìýÌZ Mör$tMæü$´ùÄôý$ Ðèþ$sìýt ÐéçÜ¢Ðé°Mìü õܧéÅ°Mìü ^éÌê ÑË$ÐðþO¯èþ¨. AÌê…sìý ÑË$ÐðþO¯èþ ´ùçÙM>Ë$ E¯èþ² ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt Mø™èþMæü$ Væü$ÇM>Ðèþyæþ… A…sôý ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ ¡Ææÿ° ¯èþçÙt… ™èþç³µ§æþ$. AÌê ±sìý {ç³Ðéçßý…ÌZ Mör$tMæü$´ùÄôý$ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏMìü ^óþÇ B ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ±sìý °ËÓ ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² §ðþº¾¡Ýë¢Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ CÌê ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ ç³NyìþMæü Ææÿ*ç³…ÌZ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ Ðèþ$sìýt° ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a ™èþÐèþ$ ç³…r ^óþËÌZÏ ÐóþíÜ ´ùVör$tMæü$¯èþ² ¿æý* ÝëÆ>°² Ðèþ$äÏ E§æþ®Ç…^èþ$MøÐèþyæþ… A¯óþ¨ §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ™ðþÍíܯèþ Ñ«§é¯èþÐóþ$. D Ñ«§é¯èþ… §éÓÆ> ^óþËÌZÏ Ðèþ$sìýt° ´ùçÙM>Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt™ø ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ° ç³NyìþMæü çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆæÿ… AÐèþ#™èþ$…¨. A…sôý B ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ ±sìý °ËÓ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… B Ñ«§æþ…V> M>´ëyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ¯èþ²Ðèþ*r. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ °Ææÿ…™èþÆæÿ… AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ±sìý° °ËÓ E…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. A¯èþ²§éËMæü$ A™èþÅ«¨Mæü {ç³Äñý*f¯éË$ ^óþMæü*Æóÿa D Ñ«§é¯é°² Væüyæþ_¯èþ §æþÔ>ºª M>Ë…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ °ÆæÿÏ„æüÅ… ^óþÔ>Ææÿ$. §é§éç³# A§æþ–ÔèýÅÐðþ$O´ùÆÿ$$…§æþ° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. A…§æþ$Mæü$ ^éÌê M>Ææÿ×êË$¯é²


ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ & õܧæþÅ… 糯èþ$ÌZÏ Äæý$…{™éË ÐéyæþMæü… ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. A…™óþM>Mæü, A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ MøçÜ… ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…V> Ðèþ*Ç…¨. çœÍ™èþ…V> ÝëVæü$ ÐèþÅÄæý$… ™èþËMæü$ Ñ$…_¯èþ ¿êÆæÿ…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. CÑ ^éËÐèþ¯èþ²r$Ï Ý린Mæü…V> {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë ¯èþ$…_ ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ B…„æüË$ ÐéÇMìü A°² Ñ«§éÌê çÜÐèþ$çÜÅË$ çÜ–íÙtçÜ*¢ Ðèþ^éaÆÿ$$.

ÐèþÄæý$ËVæü…&{ç³fË BÑçÙPÆæÿ×ôý D ™èþÆæÿà ÐèþÄæý$ËVæü… 糧æþ®†° A¯èþ$çÜÇ…_ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþM>°² †ÇW {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ «§æþ¯Œþ ¸û…yóþçÙ¯Œþ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. ÐèþÄæý$ËVæü…˯èþ$ JMæü Ñ«§æþ…V> Ý린Mæü {ç³fË çÜÐèþ$íÙt ÔèýMìü¢ Móü…{§éË$V> ^ðþ糚MøÐèþ^èþ$a. A…sôý Ðésìý° ÝëVæü$ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë Ñ«§é¯é°² ^óþç³sìýt¯èþ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ*Ë$V> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. Ðésìý° ¯ðþËMö˵yæþ…ÌZ¯èþ*, °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…ÌZ¯èþ*, ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… ÌZ¯èþ* Mæü*yé Ý린Mæü$Ë ´ë{™óþ A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…. D çÜÐèþ$íÙt ÐèþÅÐèþçܦËMæü$ çÜÓ™èþ…{™èþÐðþ$O¯èþ Ñ«¨Ñ«§é¯éË$¯é²Æÿ$$. çÜÓ™èþ…{™èþ…V> ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$¯é²Æÿ$$. CÌê MæüÍíÜMæür$tV> ÐéÆæÿ$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V> ™èþÐèþ$ ç³ÇçÜÆ>˯èþ$ AÀÐèþ–¨® ç³£æþ…ÌZ ¯èþyìþí³…^óþ…§æþ$Mæü$ AÑ Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. JMøP »êÏMæü$ (™éË*M>) ÌZ° Ý린Mæü çÜÐèþ*f… ™èþÐèþ$Mæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþV> E¯èþ² ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° 15 ¯èþ$…_ 20 ÐèþÄæý$ËVæü…˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, °ÆæÿÓíßý…^èþ$ Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sêtÆæÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> D ÆæÿMæü…V> Ðèþ$*yæþ$ ¯èþ$…_ AÆÿ$$§æþ$ ç³…^éÄæý$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ° ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ C…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$V> çÜÐèþ$íÙt {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. D Ððþ$$™èþ¢… ç³Ç«¨ÌZ¯èþ* E¯èþ² Mæü±çÜ… 350 ¯èþ$…_ 500 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë EÐèþ$Ãyìþ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ Òsìý° Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. A…sôý »êÏMæü$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ° çÜ…çœ$sìý™èþ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ JMæü Äæý$*°r$V> ç³ÇVæü×ìý…-^èþÐèþ^èþ$a. D Äæý$*°sZÏ 25 ¯èþ$…_ 30 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$V> E…yóþ çÜ*Mæü‡ Ææÿ$×ý{Væüïßý™èþË º–…§éË$V> HÆæÿµyæþ™éÆÿ$$. ÐéÆæÿ…™é ™èþÆæÿ^èþ$V> çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O ´÷§æþ$ç³#, Ææÿ$×ý õÜMæüÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþàÆ>˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$VóüâæýÏ ™èþÆ>Ó™èþ Ñ$Væü$Ë$ °«§æþ$˯èþ$ íܺ¾…¨ °ÆæÿÓçßý¯èþMæüÄôý$Å QÆæÿ$aËMæü$ çÜÇ´ùÄôý$…™èþV> E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ÐéÇ §æþ–íÙt çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¯èþÐðþ*§æþ$ò³O¯óþ E…r$…¨. D ™èþÆæÿ$Ðé™èþ BǦMæü Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çÜÒ$MæüÆæÿ×ýò³O ÐéÇ §æþ–íÙt° Ðèþ$ãÏ…^èþr… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. A…™èþÐèþÆæÿMæü* ´÷§æþ$ç³# Ððþ$$™é¢Ë$, Ææÿ$×ý ç³Ææÿ糆 çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÑçܢDž^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> Ðèþ$Æø Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ´ër$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^óþa Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$

iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë™ø »êÅ…Mæü$Ë Í…Móüi° ç³sìýçÙt… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A…sôý ¯éË$Vø Ñyæþ™èþ Ðèþ$*yóþâæý$Ï ¯éË$Vø ™èþÆæÿ… ´ûÆæÿ çÜ…çœ*Ë Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢™éÓ°Mìü ç³#¯é¨V> Ñ°Äñý*WÝë¢Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> «§æþ¯Œþ ¸û…yóþçÙ¯Œþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çÜÒ$MæüÆæÿ×ý Ìôý§é ´ûÆæÿ çÜÐèþ*f… çÜçßýM>Æ>°Mìü A…yæþV> °Ë$çÜ$¢…¨. A…§æþ$Mæü$ ÐéÇMìü òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° Ððþ$rt {´ë…™éË ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é Móü…{§æþ… (CRIDA) çÜàÄæý$… Eç³MæüÇ…_…¨. D çÜ…çܦ ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ…ÌZ° ¯èþËÏ»ñýÍÏ, ÆóÿVö…yæþ Ðèþ$…yæþÌêËÌZ fÇí³¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ {´ë†ç³¨MæüV> Eç³Äñý*Væüç³yézÆÿ$$. ÐéÇ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ˯èþ$ VæüÐèþ$°õÜ¢ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ° J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ ™óþÐèþ$ °ËÓ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… 4 ¯èþ$…_ 7ÆøkË ´ër$ íܦÆæÿ…V> E…r$…§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. A…™óþM>Mæü Ððþ$$MæüPË çÜ…QÅ, Ðésìý G™èþ$¢, ¨Væü$ºyæþ$Ë$ (òßýM>tÆæÿ$Mæü$ Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ² (Ððþ$OgŒý) 700 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$, 糆¢ ÐðþÆÿ$$Å MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$) A«¨Mæü…V> ËÀÝë¢Äæý$° çܵçÙtÐèþ$Æÿ$$…¨. CMæü ÆæÿÝëÄæý$¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… ™èþWY´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ òßýM>tÆæÿ$Mæü$ Ææÿ*.2500 ¯èþ$…_ Ææÿ*.3750 ÐèþÆæÿMæü$ B§é AÐèþ#™èþ$…§æþ° ™óþÍ…¨. MæüÆ>²rMæüÌZ A¯óþMæü ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþÌZÏ D Ñ«§æþ…V> J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ððþ$$MæüPËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°²ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ´ùçÙM>Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀÝë¢Äæý$° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. çœÍ™èþ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… Væü×ý±Äæý$…V> ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$M>Mæü, ¨Væü$ºyìþ Mæü*yé GMæü$PÐèþV> ÐèþçÜ$¢…§æþ° ™óþÍ…¨.

J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt Ñ°Äñý*Væü… & ÑË$ÐèþË °Ææÿ*ç³×ý CÌê ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_¯èþ J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt (ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Ìôý§é Möº¾Ç ï³^èþ$ Ðèþ…sìý Ðésìý çÜàÄæý$…™ø) Eç³Äñý*V>Ë Væü$Ç…_ 2008&09, 2009&2010 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ «§æþ¯Œþ ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë¯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþíÜ…¨. ç³…r ´÷ÌêÌZÏ ™óþÐèþ$ íܦÆæÿ…V> °ËÐèþyé°Mìü A¯èþ$çÜÇ… ^èþÐèþËíܯèþ Ñ«§é¯éËò³O ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…_…¨. D AÐèþV>çßý¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ fË Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë Ðèþ$…{†™èþÓ Ô>Q Ðèþ$§æþª™èþ$™ø Æðÿ…yæþ$ ç³…r M>ÌêÌZÏ (ïÜf¯èþ$Ï) Ðèþ$§æþª™èþ$ C_a…¨. ÆðÿO™èþ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å ç³ÇÔZ«§æþ¯é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… (Farmers Participatory Action Research Program (FPARP)) Mìü…§æþ Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ çÜçßýM>Ææÿ… ËÀ…_…¨.

D AÐèþV>çßý¯é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Ðèþ$«§æþ$ÆðÿO hÌêÏÌZ¯èþ*, EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° _™èþ*¢Ææÿ$, ¯èþËÏVö…yæþ hÌêÏÌZϯèþ* L™éÞíßýMæü$ÌñýO¯èþ 30 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ¯óþ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. C…§æþ$MøçÜ… §é§éç³# 30 òßýM>tÆæÿÏ ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

5


(Umbrella Programme on Natural Resources

Mìü…§æþ ¯é»êÆŠÿz 275 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ Ææÿ*.40 Ë„æüË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…¨.

Management (UPNRM))

J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt ÐéyæþMæü… & {´ù™éÞçßýM>Ë$ ^éÌê çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ VæüÐèþ$°…_¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý & ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ ç³NyìþMæü ¡Äæý$yæþ…, B ÆæÿMæü…V> Ðèþ_a¯èþ J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° ´÷ÌêÌZÏ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Væü$Ç…_ {ç³Äæý$™é²Ë$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ {糡 çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ¯èþ* ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Ýë¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ çܵ…§æþ¯èþ Æ>Ðèþr… Ìôý§æþ$. A…§æþ$Mæü$ BǦMæü M>Ææÿ×êË™ø´ër$ Ðèþ$ÇMö°² C™èþÆæÿ M>Ææÿ×êË$ Mæü*yé E¯é²Æÿ$$. JMæü ç³MæüP ÐéÇMìü CÌê J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Væü$Ç…_ ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ææÿ^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÐéÇMìü {糆º…«§æþM>Ë$V> °Ë$çÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ×ê˯èþ$ Væü$Ç¢…_ ÐésìýMìü ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ^èþ*ç³yæþ… MøçÜ… Ðèþ$Æø M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³rtÐèþËíÜÐèþ_a…¨. 2009&11ÌZ MæüÆ>²rMæüÌZ çÜÆŠÿ §öÆ>½j

sêsê {rçÜ$t çÜçßýM>Ææÿ…™ø A¨ ÝëM>ÆæÿÐèþ$Æÿ$$Å…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mìü…§æþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ ™öËW…_¯èþ Ððþ$$™èþ¢… J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° ÆðÿOEË ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ Ñ°Äñý*V>°Mìü MóüsêÆÿ$$…^èþyæþ… fÇW…¨. Ðèþ$sìýt ¡Äæý$yæþ…ÌZ Æ>âæý*Ï, º…yæþËMæü$ ^ðþÆæÿ$Ðèþ# Væürt¯èþ$ ç³sìýçÙt… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> 900 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 1963 òßýM>tÆæÿÏ ¿æý*Ñ$Mìü ˼® ^óþMæü*Ç…¨. (sôýº$ÌŒý ^èþ*yæþVæüËÆæÿ$.)

ÑïÜ¢Ææÿ~… òßýM>tÆæÿ$Ï

˼ª ´÷…¨¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$

Äæý*§æþWÇ 7 Væü$ÇÃMæüÌŒý 4 Ððþ$$™èþ¢… 11

J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt (Mæü*żMŠü Ò$rÆæÿ$Ë)

^ðþÆæÿ$--Ðèþ#Ë çÜ…QÅ

J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt ÐéyæþMæü…ÌZ MæüÆ>²rMæü ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$

»êÏMŠü

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Äñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ ç³…r ´÷Ìê˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÒsìýÌZ 20 òßýM>tÆæÿ$Ï Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$Ë$ M>V> Ñ$WͯèþÑ A¯èþ$º…«§æþ ÝëVæü$±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… E¯èþ² ç³…r ´÷ÌêÌôý. ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÄæý$…ÌZ çÜVæü ¿êV>°² BÄæý* ¿æý*Ðèþ$$Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$ÌñýO¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ìôý ¿æýÇ…^éÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ JMøP Äæý$*°sŒýMæü$ Ææÿ*.14000 ÐèþÆæÿMæü$ QÆæÿ$a AÐèþ#™èþ$…¨. C…§æþ$ÌZ çÜVæü¿êVæü… A…sôý Ææÿ*.7000 ÆðÿO™èþ¯èþ²Ìôý ¿æýÇ…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø ^óþç³sìýt¯èþ D ç³ÇÔZ«§æþ¯é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… M>Ææÿ×ý…V> Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ 15 Ô>™èþ…, A¯èþ$º…«§æþ ÝëVæü$ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ 25 Ô>™èþ… A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ©…™ø E™éÞçßý… Æðÿsìýt…ç³# M>Ðèþyæþ…™ø ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Ðèþ$«§æþ$ÆðÿO, ÕÐèþVæü…VðüO, Æ>…¯éyŠþ, ™óþ±, †Ææÿ$Ðèþâæý*ÏÆæÿ…, Mæü…`ç³#Ææÿ… {´ë…™èþ…ÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë$, _™èþ*¢Ææÿ$, ¯èþËÏVö…yæþ hÌêÏË ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ CÌê ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë Ðèþ$sìýt° ™èþÐèþ$ 228 òßýM>tÆæÿÏ ^óþËÌZÏ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ææÿ$×êË MøçÜ… §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë °ÆæÿÓçßý×ý çÜÐèþ${Væü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…

19388 13324 32712

1081 882 1963

587 342 929

çÜÐéâæý$Ï & ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ CÌê ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ ÐðþÍMìü ¡íܯèþ J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° ™èþÐèþ$ ´÷ÌêËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþyé°Mìü ÆæÿÐé×ê çܧæþ$´ëÄæý$… ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. Ý린Mæü ÆðÿÐðþ¯èþ*Å A«¨M>Ææÿ$Ë$ A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ^ðþ´ëµÆæÿ$. E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë™ø ^èþÇa…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü*yé B çÜÐèþ$çÜÅ AÌêVóü E… yìþ´ùÆÿ$$…¨. _ÐèþÇMìü, «§æþ¯Œþ ¸û…yóþçÙ¯Œþ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø JMæü AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$…¨. çÜÐèþ*^éÆæÿ çßýMæü$P ^èþrt… Eç³Äñý*W…_, CÌê…sìý J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° ÆæÿÐé×ê ^óþÄæý$yé°² °Æø«¨…^óþ {糿æý$™èþÓç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ B§óþÔ>Ë$ HÒ ÌôýÐèþ° ™ðþË$çÜ$Mæü$…¨. CÌê A°² Ñ«§éÌê {ç³Äæý$†²…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ° ç³NyìþMæü ¡õÜ…§æþ$Mæü$, §é°° ™èþÐèþ$ ç³…r´÷ÌêÌZÏ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. N. VENKATESAN Programme Leader, DHAN Vayalagam (Tank) Foundation, 1A, Vaidyanathapuram East Cross, Kenneth Road, Near 7th Day Adventists School, Madurai - 625016, TAMILNADU Email : n.venkatesan@dhan.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2015.

6

^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ° J…{yæþ$ Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…_ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ç³…r ´÷Ë… ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016


iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°Mìü çÜiÐèþ Ýë„> ÅË$ & ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë$

iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°² çÜiÐèþ…V> E…^èþ$§é… çÜ$gê™é VøÄñý$ÌŒý

{ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦÌZ ´ùçÙM>˯èþ$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®ÇçÜ*¢ §é°° ÔèýMìü¢Ðèþ… ™èþÐðþ$O¯èþ¨V> ¡Ça¨§óþª…§æþ$Mæü$ ^óþç³sôýt ^èþÆæÿÅË$ HÐðþO¯é çÜÆóÿ B ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¿æýÑçÙÅ™Œþ ™èþÆ>Ë ÐéÇ° Mæü*yé ç³#íÙtÐèþ…™èþ$˯èþ$V> °Ë»ñýsôýt…§æþ$Mæü$ Eç³MæüÇÝë¢Æÿ$$. ÆæÿÝëÄæý$¯éË$, {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë ÐéyæþMæü… A§æþ$ç³# ™èþí³µ´ùÐèþyæþ…™ø ¿æý*ÝëÆæÿ… „îü×ìý…_´ùÐèþyé°Mìü M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ A…™èþÇ…_´ùÄôý$…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. D ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ Ðèþ*¯èþÐèþ gꆙø ´ër$ Ðèþ* ^èþ$r*t E¯èþ² iÐèþgê™èþ$Ë$ Äæý*Ðèþ™èþ*¢ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ Mö¯èþÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ B^èþÆæÿ×ê™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ… A° ^éÌêM>Ë…V> Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$.

§æþ

„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ B _ÐèþÇ ¯èþ$…_ D _ÐèþÇ ÐèþÆæÿMæü* ÐéÅí³…_ E¯èþ² ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë$ A† ç³#Æ>™èþ¯èþÐðþ$O¯èþÑ. Ðèþ* iÐèþ¯èþ VæüÐèþ$¯é°Mìü Móü…{§éË$. çÜÐèþ$${§æþ ¡Æ>°Mìü 30&50 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ ÌZç³Í {´ë…™èþ…ÌZ CÑ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. GVæü$Ðèþ¯èþ Væü$fÆ>™Œþ ¯èþ$…_ ¨Væü$Ðèþ¯èþ MóüÆæÿâæý ÐèþÆæÿMæü* BÆæÿ$ Æ>Ú‰ëËÌZ

ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë$ ÑçܢDž_ E…sêÆÿ$$. Òsìý ´÷yæþÐèþ# §é§éç³# 1600 MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï E…r$…¨. D Mæü¯èþ$Ðèþ$ËMæü$ Ðèþ$Æø ÑÔóýçÙ… E…¨. ÒsìýÌZ EçÙ~Ðèþ$…yæþË…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü°í³…^óþ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ Ðèþ–„æü ç܅糧æþ çÜÐèþ$–¨®V> E…r$…¨. {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°Mìü {糡MæüV> CÑ Væü$Ç¢…ç³# ´÷…§éÆÿ$$. §é§éç³# ÑÔèýÓÐéÅç³¢…V> A…™èþÇ…_´ù™èþ$¯èþ² gê™èþ$Ë$V> ¿êÑçÜ$¢¯èþ² 325 ÆæÿM>Ë ÑÕçÙtÐðþ$O¯èþ Ðèþ–„>Ë$ ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$ËÌZ çÜÐèþ$–¨®V> Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. CMæü Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Aç³#Ææÿ*ç³Ððþ$O¯èþ f…™èþ$ gêË… CMæüPyæþ Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë iÑ™éË™ø ´ër$ Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ ÝëWÝù¢…¨. C糚yæþ$ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü Ñ°Äñý*Væü… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Mö©ª Ðésìý E°Mìü {ç³Ô>²Ææÿ¦Mæü…V> ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™ø…¨. {ç³Mæü–†çÜçßýfÐðþ$O¯èþ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ò³¯èþ$ çÜÐéË$ ÑçÜ$Ææÿ$™ø…¨. B«§æþ$°Mæü õܧæþŠ糧æþ®™èþ$Ë çœÍ™èþ…V> ç³…rËÌZ° ÐðþOÆæÿ$«§éÅ˯èþ$ A…™èþÇ…ç³^óþõÜçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ç³Çíܦ†Mìü Ðèþ$*Ë M>Ææÿ×ý… & Ñç³È™èþ…V> ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>˯èþ$, çÜçÜÅÆæÿ„æü×ýMæü$ à° MæüÍW…^óþ MæüË$ç³# Ððþ$$MæüP˯èþ$ «§æþÓ…çÜ…^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÑÑ«§æþÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÆæÿÝëÄæý$¯é˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… & JMæüPsôý. ç³ÆæÿÅÐèþÝë¯èþ…V>, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$„óü{™éËÌZ çÜÐèþ$™èþ$ËÅ™èþ §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾†…sZ…¨. JMæü糚yæþ$ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ ç³…r ´÷ÌêÌZÏ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ E…yóþÑ. ÐésìýÌZ M>ïœ, MøMø, Ææÿº¾ÆŠÿ, çÜ$Væü…«§æþ {§æþÐèþÅç³# Ððþ$$MæüP˯èþ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. ò³§æþª MæüÐèþ$™éËÌZ¯èþ*, ™ørË™ø¯èþ* A«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

7


8

(sêMìüÞMŠü) {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢…yæþyæþ…™ø ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…™ø ´ër$ iÐèþç܅糧æþMæü$ Mæü*yé Ðèþ$$糚 HÆæÿµyìþ…¨. _ÐèþÇMìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… H Ðèþ*{™èþ… Ìê¿æýÝësìý M>° iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü ç³yæþÐèþ$sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë {´ë…™èþ…ÌZ° ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³gê±Mæü… A™èþÅ«¨Mæü…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ò³O B«§éÆæÿç³yìþ¯èþÐéÆóÿ. ÐéÆæÿ$ ÝëVæü$^óþõÜ ÑïÜ¢Ææÿ~… §é§éç³# 40 Ô>™èþ… ò³OÐèþ*sôý. ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐðþOÑ«§æþÅÐóþ$ C…™èþM>Ë… AMæüPyìþ {ç³Mæü–†Mìü JMæü {ç³™óþÅMæü Ææÿ*ç³#ÆóÿQ˯èþ$ çÜ…™èþÇ…ç³^óþçÜ*¢ Ðèþ_a…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…V> {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ…™èþ M>Ë… AMæüPyæþ ¿æý*ÝëÆ>°² ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$™èþ* Ðèþ_a…¨.

çÜ$ç܅糯èþ²…V> °ËÐèþyé°Mìü {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… C§óþ. ¿êÈV> Mæü$ÇõÜ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü*yé Ðèþ*Mæü$ Ðóþ$Ìôý ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðésìý {ç³Ðéçßý ÐóþVæü…ÌZ ¿æý*Ñ$ ò³O´÷ÆæÿËÌZ° °ÝëÞÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt ¨Væü$ÐèþMæü$ Mör$tMæü$´ùÆÿ$$, °™èþÅ… ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþçÜ*¢ E…r$…¨. M>çÜ¢ ™ðþÍÑ Eç³Äñý*W…_, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*WõÜ¢ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³Äñý*f¯èþ… §æþMæü$P™èþ$…¨. AÌê ^óþõÜ¢ ¿æý*Ñ$ÌZ° ´ùçÙM>Ë$ íܦÆæÿ…V> E…yæþyæþÐóþ$M>Mæü Ðèþ* °™èþÅiÑ™é°Mìü H Ayæþz…Mæü$Ë$ Æ>Mæü$…yé ¿æý*Ðèþ*™èþ Ææÿ„æü×ýV> °Ë$çÜ$¢…¨. {ç³Mæü–† çÜÐèþ$™èþ$ËÅ™èþ¯èþ$ M>´ëyæþ$™èþ$…¨. ArÒ {´ë…™èþ…ÌZ çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ çÜÐèþ$™èþ$ËÅ™èþ¯èþ$ Ý뫨…^èþyæþ… §éÓÆ>¯óþ Ðèþ* ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™é˯èþ$ çÜçÜÅÔ>ÅÐèþ$Ë…V> ¡Ça¨§æþ$ªMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²….

Ððþ*gZ çÜ$Væü…«§æþ „óü{™èþ… & Mæü$r$…º ç܅糧æþ

¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ çœÍ™éË$ C^óþa Mö°² Ýë…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$Ë$ Ðéyæþ$MæüÌZ E¯é²Æÿ$$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý çÜ…Ææÿ„æü×ý {糫§é¯èþ Ë„æüÅ…V> ¨Væü$ºyæþ$Ë$ çÜÓ˵Ðóþ$ AÆÿ$$¯é AÑ Ðéyæþ$MæüÌZ¯óþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. D {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ A…™èþçÜ*Þ{™é°² ™èþMæü$PÐèþV> A…^èþ¯é ÐóþÄæý$Mæü*yæþ§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÝëVæü$ Ñ«§é¯éÌZÏ ¿æý*ÝëÆ>°² íܦÆæÿ…V> °Ë»ñýrtyæþ… ©° Ðèþ$$QÅ E§óþªÔèý…. EçÙ~Ðèþ$…yæþË {´ë…™éËÌZ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ AyæþÐèþ#ÌZÏ ò³ÇVóü ^ðþr*t ^óþÐèþ* Mö¨ªV> ºËïßý¯èþ…V> Mæü°í³…_¯é, A†çÜ*Mæü‡iÐèþMæü×êË™ø, çÜ$ç܅糯èþ²…V> ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü Móü…{§éË$V> E…sêÆÿ$$. çÜMæüË {´ë×ìýMøsìýMìü ±yæþ°Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ$sìýtÌZ ç³#sìýt Ðèþ$sìýtÌZ ò³ÇVóü {MìüÐèþ$$Ë$, MîürM>Ë$, Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë$ Ðèþ…sìýÑ Ðèþ$sìýt° Ððþ$™èþ¢V> ^óþÄæý$sê°Mìü ™øyæþµyìþ™óþ, 眅X Ðèþ…sìý C™èþÆæÿ »êÅMîütÇÄæý* ¿æý*Ñ$Mìü M>ÐèþËíܯèþ ´ùçÙM>˯èþ$ A…¨…^èþyæþ…ÌZ çÜçßýMæüÇÝë¢Æÿ$$. Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#Ë Eç³Äñý*WõÜ¢ A†çÜ*Mæü‡iÐèþMæü×êË Ðèþ–¨®Mìü, ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ™øyæþµyìþ¯èþrtÐèþ#™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, ±sìýÌZ ™óþÐèþ$ ò³ÇVóü…§æþ$Mæü$, C…M> C™èþÆæÿ õÜ…{©Äæý$ {ç³Äñý*f¯éË$ ^óþMæü*Ææÿ$çÜ$¢…¨. ç³…r ´÷ÌêÌZÏ ËÀ…^óþ ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>¦Ë$, ^ðþ™é¢ ^ðþ§éÆæÿ… Ðèþ…sìý Ðésìý° Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*ÈMóü Ñ°Äñý*WÝ뢅. C¨ Ðóþ$… A¯èþ$çÜÇ…^óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éÌZÏ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ¨. Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*ÈMìü G…yìþ´ùÆÿ$$¯èþ BMæü$Ë$, AËÐèþ$$Ë$, C™èþÆæÿ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…_ ^óþ™èþ$Ë™ø¯óþ »êV> MæüÍÄæý$»ñýr$tMæü$…sê…. D BMæü$Ë$, AËÐèþ$$Ìôý C…™èþM>Ë… Ðèþ* ç³Ôèý$ ç܅糧æþMæü$ Ñ{Ô>…†°_a¯èþ ç³Ææÿ$ç³#Ë° Væü$Ç¢…^éÍ. (B M>Ææÿ×ý…V> AÑ Ðèþ* ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$, Vö{ÆðÿË Ðèþ$ËÐèþ$*{™éË™ø »êV> ¯é°´ùÆÿ$$ E…sêÆÿ$$). õ³yæþ, Ðóþç³ BMæü$Ë$, M>¯èþ$Væü ´÷r$t (Pongamia / Hongae), ^ðþMæüP ´÷r$t Ñ${ÔèýÐèþ$… A…§æþ$ÌZ MæüÍõ³Ý뢅. D Ñ«§æþ…V> Ðèþ$sìýtÌZ° »êÅMîütÇÄæý* çÜàÄæý$…™ø Ðèþ$Ç…™èþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ çÜ*Mæü‡Mæü×ýgêË… (EM - Effective Microorganisms) ò³…´÷…§óþ…§æþ$Mæü$ {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$…sê…. D ™èþÆæÿàÌZ

MæüÆ>²rMæüÌZ° Möyæþ$Væü$ hÌêÏÌZ çÜÐèþ$${§æþ Ðèþ$sêt°Mìü §é§éç³# 1100 Ò$rÆæÿÏ G™èþ$¢ÌZ Ðèþ* Ððþ*gZ çÜ$Væü…«§æþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$„óü{™èþ… E¯èþ²¨. Mö…yæþË A…^èþ$Ë Ððþ…ºyìþ, ÌZÄæý$˯èþ$ B¯èþ$Mæü$° E¯èþ² Ððþ$O§é¯éË$ AMæüPyæþMæüPyæþ {ç³Mæü–†íܧæþ®Ððþ$O¯èþ fËÐèþ¯èþÆæÿ$Ë™ø MæüâæýMæüâæýÌêyæþ$™èþ* E…yóþ¨. ÐésìýÌZ Mö°² ¿æý*VæüÆæÿÂ… ¯èþ$…_ E´÷µ…W ç³#yæþÑ$ ™èþÍÏ° ç³ÆæÿÐèþÕ…ç³^óþõÜÑ. ÑÑ«§æþÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ððþ$$MæüPË$, Ðèþ–„>Ë$, ^ðþr$Ï&^óþÐèþ$Ë$, {MìüÐèþ$$Ë$, 糄æü$Ë$, Ý뫧æþ$ iÐèþ¯èþ$ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$, 眅X Ðèþ…sìý A† çÜ*Mæü‡ iÐèþgêË… çÜÐèþ$–¨®V> E…yóþ¨. Ðésìý çÜçßýM>Ææÿ…™ø AMæüPyæþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü A°² Ñ«§éÌê A™èþÅ…™èþ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… A°² M>ÌêËÌZ¯èþ* íܦÆæÿ…V> °Ëºyìþ E…yóþ¨. ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ…V> ò³ÇW¯èþ G™ðþ•¢¯èþ Ðèþ–„>Ë ±yæþÌZ¯óþ ÝëVæü$ 糯èþ$Ë$ ^óþõÜ ÐéâæýÏ…. B ^ðþrÏ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ* ç³…rËMæü$ GÌê…sìý çÜÐèþ$ÝëÅ G§æþ$ÆæÿÄôý$Ũ M>§æþ$. _ÐèþÇMìü Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ 200 A…Væü$âêË$ A…sôý 5 Ò$rÆæÿÏ ÐèþÆæÿMæü* ¯èþÐðþ*§æþÄôý$Å A«¨Mæü ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ÐèþËÏ Mæü*yé ç³…rËMæü$ GÌê…sìý ¯èþçÙt… ÐésìýÌôýϨ M>§æþ$. Ðóþ$… ÝëVæü$^óþõÜ ÐésìýÌZ HËMæü$Ë$, Ñ$ÇÄæý*Ë$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. AÑ AMæüPyìþ ÝëVæü$Ñ«§é¯èþ…ÌZ ^éÌê §æþÔ>»êªË$V> ò³¯èþÐóþçÜ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$ iÐèþ¯é«§éÆ>Ë$. Òsìý™ø´ër$ M>ïœ, Ðèþ°ÌêÏ õ³Ææÿ$™ø çÜ${ç³íܧæþ®Ððþ$O¯èþ çÜ$Væü…«§æþ ç³ÇÐèþ$âæý… MæüË Ððþ$$MæüPË$ ò³…^èþ$™èþ* E…sêÐèþ$$. CÑ M>Mæü, ËÐèþ…V>Ë$, §éÍa¯èþ ^ðþMæüP, gêç³{† ÌôýMæü gêhM>Äæý$, A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…yæþÏ ^ðþr$Ï, M>Äæý$V>ÆæÿË$ ç³…yìþ…^óþÐéâæýÏ…. ºçßý$âæý ç³…rË ÝëVæü$ ÐèþËÏ {MìüÐèþ$$Ë$, C™èþÆæÿ à°MæüÆæÿ çÜ*Mæü‡iÐèþ#Ë ÐéÅí³¢Mìü AÐèþM>Ôèý… E…yæþ§æþ$. ¿æý*Ñ$ ´÷ÆæÿÌZÏ° ´ùçÙM>Ë$ H Ðèþ*{™èþ… ™èþÇW´ùÐèþ#, MæüÇW´ùÐèþ#. G…§æþ$Mæü…sôý ç³…rË Ðèþ*ǵyìþÌZ ¿êVæü…V> Ðóþ$… ^óþç³sôýt ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$Ë M>Ææÿ×ý…V> JMæü ç³…r M>Ëç³# ´ùçÙM>Ë$ Ðèþ$Æø ç³…rËMæü$ Mæü*yé ÑË$ÐðþO¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ*¢ E…sêÆÿ$$. Ðèþ* {´ë…™èþ…ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

¿æý*ÝëÆæÿ çÜ…Ææÿ„æü×ý


Ðèþ$sìýtÌZ° »êÅMîütÇÄæý*, D‹Üt (A¯óþ 糧éÆæÿ¦…. C¨ ¯é°¯èþ Ðésìý° ç³#ÍÄæý$»ñýsôýt…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨.) ÝëÄæý$…™ø¯óþ íܧæþ®Ððþ$O¯èþ Mæü…´ùçÜ$t¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ (^ðþÆæÿMæü$ í³í³µ° f™èþç³Ç_¯èþrÏÆÿ$$™óþ õÜ…{©Äæý$ 糧éÆ>¦Ë Ñ¿æýf¯èþ Ðèþ$Ç…™èþ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™èþ$…¨) Mæü*yé ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sê…. D Ñ«§æþ…V> A°² Ñ«§éÌê Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ Mæü…´ù‹Üt¯èþ$ ±âæýÏÌZ MæüÍõ³Äæý*Í. JMæü Ðèþ…™èþ$ Mæü…´ùçÜ$t ^óþÇõÜ¢ §é°Mìü 200 Æðÿr$Ï ±sìý° MæüË´ëÍ. Æðÿ…sìý± »êV> MæüÍÄæý$†´ëµÍ. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AÌê Ðèþ¨ÌôýÄæý*Í. Æðÿ…yóþ ÆøkË ™èþÆ>Ó™èþ A¨ ò³…r Mæü$ç³µV> Ðèþ*Ç´ù™èþ$…¨. Ðèþ$Æø AÆÿ$$§æþ$ ÆøkË$ AÌêVóü E…^óþÄæý*Í. B Mæü$ç³µÌZ ™óþÐèþ$ ´ùMæü$…yé Ðésìýò³O Mæüí³µ E…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. AÌê °ËÓ^óþíܯèþ Mæü…´ù‹Üt Ðèþ$…_ Ðéçܯèþ™ø Ðóþ$ÌñýO¯èþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$™èþ$…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË$ Væüyìþ^óþçÜÇMìü A°² Ñ«§éË$V> Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü…´ù‹Üt Æðÿyîþ AÐèþ#™èþ$…¨. A糚yæþ$ §é°° Ððþ$$MæüPË Ððþ$$§æþâæýÏMæü$ A…¨…^éÍ. Ìôý§é ¸ùsZÌZ ^èþ*í³¯èþr$t Mæü$…yæþÌZÏ E…_ Ððþ$$MæüPËMæü$ A…¨…^èþÐèþ^èþ$a. Ðésìý çÜ™èþ$¢Ðèþ Mö™èþ¢V> ¯ésôý Ñ™èþ$¢ËMæü$ ^óþÆóÿÌê ^èþ*çÜ$MøÐéÍ. JMøPÝëÇ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ {MæüÐèþ$…ÌZ §é§éç³# 3 ¯èþ$…_ 5 r¯èþ$²Ë ÐèþÆæÿMæü* E…r$…¨. Ðèþ$sìýt° »êV> §æþ$°²¯èþ ™èþÆ>Ó™óþ ©°° ´÷ÌêËMæü$ A…§æþgôýÝ뢅. ÒÌñýO™óþ Hyé¨Mìü Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï DÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²Ý뢅. CÌê Hsê Mæü…´ù‹Üt A…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a.

ºÄñý*^éÆŠÿ&Ñ${ÔèýÐèþ$ Mæü…´ù‹Üt Ðèþ* ´÷Ìê°Mìü ¯éË$Væü$ ÐðþOç³#Ìê AyæþÐèþ#Ë$¯é²Æÿ$$. AMæüPyæþ G…™èþ M>ÐéË…sôý A…™èþ MæüËç³ Ðèþ$$MæüPË$ ™ðþ^èþ$aMøÐèþ^èþ$a. §é°² Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$° ºÄñý*^éÆŠÿ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$…sê…. Ðésìý° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ…™èþÐèþÆæÿMóü M>ËaÐèþËíÜ E…r$…¨. A¨ Mæü*yé BMìüÞf¯Œþ ç³ÇÑ$™èþ…V> E…yóþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ¯óþ. D ÆæÿMæü…V> ^óþÄæý$r… ÐèþËÏ MæüÆæÿ¾¯èþ 糧éÆ>¦°² ÐóþÆæÿ$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ¿æý*Ñ$ ÌZç³Ë MæüË糯èþ$ M>Ía¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ E¯èþ² {X¯Œþ çßo‹Ü V>ŋܯèþ$ ™èþWY…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. Eç³Ç™èþË…ò³O ºÄñý*^éÆŠÿ Ððþ$Ææÿ$V>Y Eç³Äñý*W… ^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> §é°° ^èþ*Ææÿ~…V> ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$ A…§æþ$ÌZ°

Ðèþ* BÐéÝëÌñýO¯èþ ÌZÄæý$ÌZÏ GMæüPyæþç³yìþ™óþ AMæüPyæþ Mö…yæþÌêÏ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ ^ðþ§æþË Ðèþ…sìýÑ MæüÆæÿ¾¯èþ… (»ŸVæü$Y ç³#Ë$çÜ$) ™èþÄæý*ÈÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙÝë¢Äæý$° Ðèþ*Mæü$ ™ðþË$çÜ$. A…™óþM>§æþ$, õÜ…{©Äæý$ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø çÜ…íܧæþ®… ^óþÝë¢Äæý$± ™ðþË$çÜ$. Òsìý ™øyéµr$ ÌôýMæü$…yé C™èþÆæÿ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ {MìüÑ$MîürM>Ë$, Ððþ$$MæüPË$ G§æþVæüÌôýÐèþ° Ðóþ$… Væü$Ç¢…^é….

´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ç³…^èþVæüÐèþÅ, GòœMìütÐŒþ Ððþ$O{Mø BÆ>Y°f…, BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ…, C…M> C™èþÆæÿ {§æþÐèþÆæÿ*ç³ ´ùçÙM>˯èþ$ f™èþ^óþÝ뢅. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ´ùçÙM>Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> JMæü^ør ´ùVæüÐèþ#™éÆÿ$$. AÑ ¯óþÆæÿ$V> ºÄñý*^éÆŠÿ ´÷yìþ™ø MæüÍíÜ Ðóþ$ÌñýO¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. D ÆæÿMæü…V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ððþ$$™èþ¢… ´ùçÙMæü 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#Ë™ø MæüÍí³ Eç³Äñý*WÝ뢅. §é°° Mæü…´ùçÜ$tMæü$ f™èþ^óþÝ뢅. Mæü…´ùçÜ$tÌZMìü 5 ¯èþ$…_ 10 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü* ºÄñý*^éÆŠÿ¯èþ$ MæüÍí³™óþ ^éË$. ºÄñý*^éÆŠÿ™ø Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Mæü…´ùçÜ$t¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ȆÌZ ÆæÿÝëÄæý$¯èþ {ç³{MìüÄæý$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. A…sôý ´ùçÙM>ËÌZ° Ðèþ$…_ Væü$×ê˯èþ$ Ðèþ$sìýt ïÜÓMæüÇ…^èþVæüË$Væü$™èþ$…¨. Væü$ËÏ»êÆæÿ$™èþ$…¨. Ææÿ*ç³# Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. ç³…rËMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþMæü*Æóÿa çÜ*Mæü‡iÐèþgêË… AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$…¨. Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ° Q°gê˯èþ$, C™èþÆæÿ ´ùçÙM>˯èþ$ Ðèþ$sìýt ¯ðþÐèþ$èV> C…Mæüyé°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> Ðésìý° çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ Ððþ$$MæüPËMæü$ A…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$…¨. Ðèþ$sìýtMìü MæüË$Væü$™èþ$¯èþ² {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C糚yæþ$ ™èþç³µ°çÜÇV> ºÄñý*^éÆŠÿ¯èþ$ Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ GMæü$PÐèþ {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢¯é²Ðèþ$$. ç³…^èþVæüÐèþÅ A¯èþ²¨ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZ A¯óþMæü {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²…. Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZ {糆 ÆðÿO™èþ$ C…sê ™èþç³µ°çÜÇV> BÐèþ#Ë$ E…sêÆÿ$$. VøÐèþ#˯èþ$ Ðèþ$¯èþ… ^éÌê M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ B§æþÇÝ뢅. A…§æþ$ÌZ ç³…^èþVæüÐèþÅ JMæüsìý. BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ…, BÐèþ# õ³yæþ, BÐèþ# ¯ðþÆÿ$$Å, BÐèþ# ´ëË$, BÐèþ# ò³Ææÿ$Væü$ Ñ${ÔèýÐèþ*°² ç³…^èþVæüÐèþÅ A…sê…. {ç³Äñý*VæüÔ>ËÌZÏ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$¯èþ ÑçÙÄæý$… & D ç³…^èþVæüÐèþÅ {§éÐèþM>°² 15 ÆøkË ´ër$ ç³#ÍÄæý$yé°Mìü ÒË$V> °ËÓ E…_™óþ A…§æþ$ÌZ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² çÜ*Mæü‡iÐèþMæü×êË AÀÐèþ–¨® ^éÌê GMæü$PÐèþV> E…r$…§æþ°, A…§æþ$ÌZ ¯ðþO{sZh¯Œþ (¯èþ{™èþf°) 65 Ô>™èþ… Mæü¯é² GMæü$PÐèþ, ¸ëçܹÆæÿ‹Ü (¿êçÜÓÆæÿ…) 45 Ô>™èþ… Mæü¯é² A«¨Mæü…V>¯èþ$, ´÷sêíÙÄæý$… 75 Ô>™èþ… Mæü¯é² A«¨Mæü…V>¯èþ$, BÆ>Y°MŠü M>Ææÿ¾¯Œþ (õÜ… {©Äæý$ MæüÆæÿ¾¯èþ…) 22 Ô>™èþ… Mæü¯é² A«¨Mæü…V>¯èþ$ E¯èþ²r$Ï °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. C…M> Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþËMæü$ ™øyæþµyóþ Wº¾ÆðÿÍϯŒþÞ, C…yøÌŒý GíÜsìýMŠü Äæý*íÜyŠþ Ðèþ…sìý àÆøïèþ$Ï, ç³…rËMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþMæü*Æóÿa GgZsZ»êÅMæütÆŠÿ, GgZíܵÇÍÄæý$…, ¸ëÝù¹»êÅMîütÇÄæý*, çÜ*yøÐðþ*¯é‹Ü Ðèþ…sìý ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë »êÅMîütÇÄæý* Ðèþ…sìýÑ ç³… ^èþVæüÐèþÅÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²r$t Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. CÌê…sìý {§æþÐèþÆæÿ*ç³Mæü 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ððþ$$MæüP˯èþ$ à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ 眅Væü‹Ü ¯èþ$…_, »êÅMîütÇÄæý*Ë ¯èþ$…_ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ¯óþ¨ Ðèþ*Mæü$ A¯èþ$¿æýÐèþ…ÌZ ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$…. Hyé¨ M>Ë…ÌZ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï ç³…^èþVæüÐèþÅ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ ç³…rËMæü$ GÌêsìý `yæþï³yæþË$ ÝùMæüÐèþ#. ¨Væü$ºyìþ Ððþ$Ææÿ$V>Y ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

9


E…r$…¨. MóüÐèþË… 3 Ô>™èþ… ç³…^èþVæüÐèþÅ ÐéyæþMæü… §éÓÆ> ÑÑ«§æþÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…rË$, ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ Ðèþ…sìý Ðésìý ¨Væü$ºyìþ ò³ÇW¯èþr$Ï ™óþÍ…¨.

^ðþ§æþË Ðèþ…sìýÑ ¿æý*ÝëÆ>°² ò³…´÷…¨Ýë¢Æÿ$$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ^ðþ§æþË Ðèþ…sìý Ðésìý° ç³…r ^óþËMæü$ `yæþï³yæþ˯èþ$ A¯èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. CÑ MæüË糯èþ$ MöÇMóüÝë¢Äæý$¯óþ A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… E…r$…¨. AÆÿ$$™óþ CÌê…sìý ç³#Ææÿ$Væü$ ç³#{r ÐèþËÏ Ýë¯èþ$Mæü*Ë çœÍ™éË$ Mæü*yé ËÀÝë¢Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> EçÙ~ Ðèþ$…yæþË {´ë…™éËÌZ° AyæþÐèþ#ÌZÏ Òsìý ÐèþËÏ ¿æý*ÝëÆæÿ… Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, Òsìý M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$ÇMö°² {´ë×ý$ËMæü$ ™èþ˧é^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ±yæþ¯èþ$ Mæü͵Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ$Æðÿ¯ø² iÐéËMæü$ BàÆæÿ… A…¨Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ* ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ CÌê…sìý ^ðþ§æþç³#Ææÿ$Væü$Ë$ ÑçܢDž^éË° Ðóþ$Ðèþ$$ BÕÝ뢅. G…§æþ$Mæü…sôý Ðésìý ÐèþËÏ MæüÆæÿ¾¯èþ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ýÌZ CÑ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ´ë{™èþ °ÆæÿÓíßýÝë¢Æÿ$$. Ððþ$$MæüPËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü, C…M> C™èþÆæÿ iÐèþMøsìýMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ MæüÆæÿ¾¯èþ… çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ȆÌZ õÜ…{©Äæý$ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$…_ ÔèýMìü¢° ÐóþÆæÿ$^óþÄæý$VæüË ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ÒsìýMìü E…¨. Ðésìý ÑË$Ðèþ, {ç³Äñý*f¯èþ… Ðèþ*Mæü$ çܵçÙt…V> ™ðþË$çÜ$, A…§æþ$ÐèþÌôýÏ AÌê…sìýÑ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ Ðóþ$… õܧæþÅ… 糯èþ$Ë$ ^óþÄæý$Mæü$…yé Ðésìý° AÌêVóü Ðésìý Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ MøçÜ… Ðèþ¨ÌôýÝ뢅. ^ðþ§æþË$ ™èþÐóþÓ Ðèþ$sìýtÌZ AÑ ÑçÜÇj…^óþ ÐèþÅÆ>¦Ë M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$sìýt Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V> ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. A…§æþ$ÌZ Ðèþ$Æðÿ¯ø² {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ »êÅMîütÇÄæý*, 眅X Ðèþ…sìýÑ ò³Ææÿ$Væü$™éÆÿ$$. AÑ Ðésìý Ðèþ…™èþ$V> Ðèþ$sìýt° Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V>¯èþ*, ÝëVæü$Äñý*VæüÅ…V>¯èþ* Ðèþ*Ææÿ$Ýë¢Æÿ$$. Òsìý M>Ææÿ×ý…V> ¿æý*Ñ$ÌZ Ððþ$$MæüPËMæü$ A¯óþMæü Ñ«§éË$V> Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>Ë$ Ðèþ$sìýtÌZ Ðèþ–¨®^ðþ…§æþ$™éÆÿ$$. 眅X ÝëÄæý$…™ø ´ùçÙM>ËÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ï³, Móü, G‹Ü, G‹œD, G…i, gñýyŠþG¯Œþ Ðèþ…sìýÑ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀÝë¢Æÿ$$. A…™óþM>Mæü, DÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ^ðþ§æþç³#Ææÿ$Væü$Ë$ Ðèþ$sìýt Ææÿ*´ë°² ¿o†Mæü…V> Ðèþ*ÇaÐóþÄæý$yæþÐóþ$M>Mæü, ÆæÿÝëÄæý$¯èþMæü…V> ÐésìýMìü Ðóþ$Ë$ ^óþÝë¢Æÿ$$. çœÍ™èþ…V> B ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ M>Äæý$Væü*ÆæÿË$, C…M> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ çßýÇ™èþ àÆæÿ… G§æþVóü…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>§æþ$, ¯èþ{™èþf° ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ýÌZ Mæü*yé CÑ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ´ë{™èþ ´ùíÙÝë¢Æÿ$$. AÑ ¡çÜ$Mæü$¯óþ BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> ¯èþ{™èþf° ç³NÇ™èþ C™èþÆæÿ çÜ*Mæü‡iÐéË$ (Citrobacter, Enterobacter, Treponema and Spirochaeta) BÐéçÜ… E…sêÆÿ$$.

çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–§æþ®Ððþ$O¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü F™èþ… 10

ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ AÆæÿ×êÅ˯èþ$ AÌê Ðèþ¨ÌôýÄæý$VæüÍW™óþ çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–§æþ®Ððþ$O¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…r$…¨. ÐésìýÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë iÐèþMøsìý ^èþçÜ*¢, Ðèþ$äÏ ç³#yæþ$™èþ* ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$, çÜçÜÅ Ææÿ„æü×ýMæü$ ç³…^èþVæüÐèþÅ Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a A° ÑÐèþÇçÜ$¢¯èþ² °ç³#×ý$Ë$

ç³#¯èþÆ>Ðèþ–†¢ çÜíßý™èþÐðþ$O¯èþ °Ææÿ…™èþÆæÿ… {ç³Ðèþíßý…^óþ iÐèþÔèýMìü¢Mìü Móü…{§æþ…V> ÐèþǦË$Ï™èþ* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™èþ$…¨. ÑÑ«§æþÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³#Ææÿ$Væü$Ë$, ç³#{sê, {MìüÐèþ$$Ë$, MîürM>Ë$, 眅X (¯é^èþ$) »êMîütÇÄæý* CÌê ¯é¯é Ææÿ*´ëËÌZ A¨ ç³#íÙtV> Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ ÝëW…^èþVæüË$Væü$™èþ$…¨. D ÆæÿMæü…V> D iÐèþMøsìý AMæüPyìþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² A°² Ñ«§éÌê ÝëVæü$Äñý*VæüÅ…V> °Ë»ñýyæþ™éÆÿ$$. ^èþ$r*t E…yóþ ^ðþr$Ï, ^óþÐèþ$Ë$ ÐésìýMìü çÜÆðÿO¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² A…§æþgôýÝë¢Æÿ$$. Ðèþ$¯èþ… MóüÐèþË… AMæüPyìþ Ðèþ$sìýtMìü M>ÐèþËíܯèþ ´ùçÙM>˯èþ$ A…§æþgôýÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. A…§æþ$Mæü$ Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*ÈMìü A¨ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ A…¨çÜ$¢…¨ Mæü*yé. ^éÌê ç³…rËMæü$ Eç³Ç™èþË… Ò$§óþ ÐésìýMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>Ë Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀçÜ$¢…sêÆÿ$$. AÑ ^ðþrÏ ¯èþ$…_ Æ>Ìôý BMæü$Ë$, C…M> ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÐèþÅÆ>¦Ë$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. ^ðþrÏ Ðóþâæý$Ï ¿æý*Ñ$ ÌZç³Í ´÷ÆæÿË ÐèþÆæÿMæü* ÐéÅí³…_ AÑ Æ>Ìôýa BMæü$Ë$ ÐésìýMóü ´ùçÙM>Ë$V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ* AMæüPyìþ iÐèþVæüÐèþ$¯èþ… JMæü {MæüÐèþ$…ÌZ ÝëVóü…§æþ$Mæü$ çÜçßýMæüÇÝë¢Æÿ$$. ÐésìýÌZ ¯èþ$…_ 眅X, »êMîütÇÄæý* Ðèþ…sìýÑ f°çÜ$¢…sêÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> ´ùçÙM>Ë$ JMæü ÐèþËÄæý$…V> ç³ÆæÿçܵÆæÿ… B«§éÆæÿ…V> °Í^óþ ÐèþÅÐèþçܦ E…r$…§ø AMæüPyæþ iÐèþ¯èþ ^èþ{Mæü… BVæüyæþ… A…r* E…yæþ§æþ$. M>±, Ðèþ$¯èþ… A§æþ¯èþ…V> Eç³Äñý*W…^óþ ÆæÿÝëÄæý$¯éË$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë$ ¿æý*ÝëÆ>°Mìü à° ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ±sìý°, V>Í° MæüË$íÙ™èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ç³Çíܦ† {ç³ç³…^èþÐèþ$…™èþsê C糚yæþ$ Mæü°í³çÜ$¢¯èþ²§óþ. SUJATA LAKHANI-GOEL Mojo Plantation, PO Box 101, Madikeri 571201 Karnataka, India Email : sujatamaya@gmail.com www.rainforestours.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2015.


A…§æþÇMîü Ðèþ*ÆæÿY§æþÇØV>... AË$Ï ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ÑfÄæý$V>£æþ Ææÿ…_™èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ¯Œþ & ÕÐèþ Mæü–çÙ~»êº$

BǦMæü…V>¯èþ*, ÝëÐèþ*hMæü…V>¯èþ$ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý뫨M>ÇMæü™èþ A…¨õÜ¢ Ýë¯èþ$Mæü*Ë Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ ÐéÆóÿ ^ø§æþMæü ÔèýMìü¢V> °Ë$Ýë¢Ææÿ$. CMæüPyæþ Ðèþ$¯èþ… ™ðþË$çÜ$Mø»ZÄôý$ AË$Ï ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ÑfÄæý$V>£æþ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ BÐðþ$ ^èþ*í³¯èþ »êr¯èþ$ Ðèþ$¯èþMæü$ çܵçÙt…V> ^èþ*í³çÜ$¢…¨.

´÷

yìþ »êǯèþ Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>Ë$ AË$Ï ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$ÃMæü$¯èþ² ´÷Ë…. çÜVæü… ¿æý*Ñ$ÌZ ÐèþÆæÿÛ… B«§éÆæÿ…V> ÐèþÇÝëVæü$ ^óþçÜ$¢…¨. Ñ$Wͯèþ ´÷Ë…ÌZ Ðèþ*Ñ$yìþ ™ør E…¨. A…§æþ$ÌZ ¨Væü$ºyìþ ^éÌê Mö¨ª Ðèþ*{™èþÐóþ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ B ´÷Ë… Ò$§æþ Ðèþ^óþa Æ>ºyìþ ^éÌê çÜÓ˵…. ÐéÇMìü C…™èþ Mæü*yæþ$ ò³sôýt ¨Mæü$P {糿æý$™èþÓ… AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$à™éà V>…«© gê¡Äæý$ E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþMæüÐóþ$. Mæü$r$…ºÐèþ$…™é B E´ë«¨ àÒ$ §éÓÆ> Ðèþ^óþa B§éÄæý$…™ø¯óþ º™èþ$Mæü$º…yìþ ÝëWçÜ$¢…sêÆæÿ$. ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ¿æýÆæÿ¢ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²ç³šyæþÌêÏ Væü$fÆ>™ŒþMæü$ ÐèþËçÜ´ù™èþ$…sêyæþ$. AMæüPyæþ ^óþç³sôýt ™èþÐèþÓMæü… 糯èþ$ÌZÏ Mæü*Î Ððþ™èþ$Mæü$P…r* Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ ™øsìý {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë™ø MæüÍíÜ A™èþ¯èþ$ Væü$fÆ>™Œþ »êr ç³yæþ$™èþ$…sêyæþ$. B M>Ææÿ×ý…V> C…sìý »ê«§æþÅ™èþË°²sìý± BÐðþ$ JMæüP™óþ ^èþ*çÜ$MøÐéÍ. B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° }M>Mæü$âæý… hÌêÏ Æ>gê… Ðèþ$…yæþË… iïÜ ç³ÌñýÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ÐéçÜ¢Ðèþ iÑ™èþ….

{V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… ^óþÄæý$*™èþ ÇËÄñý$¯ŒþÞ ¸û…yóþçÙ¯Œþ & ¿êÆæÿ™Œþ C…yìþÄæý* lyø (BÆŠÿG‹œ&½Igôý) °ÆæÿÓçßý×ýÌZ° {V>Ò$×ý {´ë…™éË çÜ…çÜPÆæÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mìü…§æþ {V>Ò$×ý ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… (ÑÌôýgŒý ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ & ÑG‹œH) HÆ>µr$ §éÓÆ> B ç³ÌñýÏ {´ë…™èþ…ÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ, çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–§æþ®Ððþ$O¯èþ, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ {V>Ò$×ý AÀÐèþ–¨®Mìü Mæü–íÙ ^óþç³sìýt…¨. 2010ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mìü…§æþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü$r$…»ê˯èþ$ õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… iÐèþ¯ø´ë«¨V> ÑÔèýÓçܱÄæý$Ððþ$O¯èþ¨V> «©Ðèþ* CÐèþÓyé°Mìü çÜ…Mæü͵…_…¨. {V>Ðèþ$…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë$V> Ðèþ$$…§æþ$ çÜÐðþ$OMæüÅ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$…¨. 2009&10 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ D {V>Ðèþ$…ÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë¯èþ$ Äæý$$Væü…«§æþÆŠÿ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$…V>

ÐèþÇÝëVæü$ÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ÐèþÆæÿ$çÜ ¯érÏ ç³§æþ¦†° A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$Ã...

çÜ…çœ$sìý™èþ… ^óþíÜ…¨. {糡 Mæü$r$…º… ¯èþ$…_ ¿êÆ>Å, ¿æýÆæÿ¢Ë$ C§æþªÇ± JMæüÇV> ç³ÇVæü×ìý…_ çÜ¿æý$ÅË$V> ^óþǵ…_…¨. CÌê C§æþªÇ° JMæüÇV> ç³ÇVæü×ìý…^èþr… §éÓÆ> Í…Væü ÑÐèþ„æüMæü$ ™éÐèþ# ÌôýMæü$…yé ^èþ*íÜ…¨. A…™óþM>Mæü, Ðèþ$íßýâæýËMæü$ AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Mæü͵…_…¨. ÐéÇÌZ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ Ë„æü×ê˯èþ$ {õ³Æóÿí³…_…¨. C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ D ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$…ÌZ çÜ¿æý$ÅË$V> ^óþÆæÿyæþ… ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à Mæü*yé çÜÓ^èþe…§æþ…V> çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$…¨. çÜ…çœ$… çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËMæü$ {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé àfÆæÿÄôý$Ũ. Ðèþ$íßýâæýË ¯èþ$…_ ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ÐéÇÌZ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ Ë„æü×ê˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> Ý뫨M>ÇMæü™èþ Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… ^óþç³sìýt…¨. D Õ„æü×ý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$íßýâæýÌZÏ A…™èþÆæÿY™èþ…V> §éW E¯èþ² Ýë¯èþ$Mæü*Ë §æþ–Mæüµ£éË$ çܵçÙt…V> ºíßýÆæÿY™èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> {糡 ¯ðþÌê Mæü*yé Ðèþ$íßýâæýË çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ* Ðèþ^éaÆÿ$$. B çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë §éÓÆ> Ðèþ$íßýâæýË ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Væü×ý±Äæý$…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ* Ðèþ_a…¨.

ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… & BÌZ^èþ¯èþË ¯èþ$…_ B^èþÆæÿ×ýÌZMìü... {V>Ò$×ý ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… ¯èþ$…_ ËÀ…_¯èþ {´ù™éÞçßý…™ø ™èþ¯èþMæü$¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>Ë º…fÆæÿ$¯èþ$ ÝëVæü$Äñý*VæüÅ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… çÜàÄæý*°² ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à MøÇ…¨. AÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ™èþ¯èþ ¿æý*Ñ$ÌZ ^óþç³sôýt õܧæþÅ… ™èþ¯èþMæü$ íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…§æþ° BÐðþ$ BÕ…_…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

11


Ñ™èþ¢¯ø™èþµ†¢ÌZ Æ>r$§óþͯèþ ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$Ã...

12

B Ë„æüÅ…™ø¯óþ ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… HÆ>µr$ ^óþíܯèþ A°² Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ¯èþ* ^èþ$Ææÿ$V>Y ´ëÌŸY¯èþ²¨. B M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë §éÓÆ> çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$Ë Væü$Ç…_¯èþ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. ¿æý*Ñ$° ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^óþÄæý$yæþ… A¯èþ²§óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² Ìê¿æýÝësìýV>, °ËMæüyæþV> °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$¯óþ ÑÔ>ÓçÜ… BÐðþ$ÌZ {糺˅V> E…yóþ¨. çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éËò³O BçÜMìü¢ M>Ææÿ×ý…V> A…§æþ$ÌZ ç³Çç³NÆæÿ~…V> Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ¿æý* ÝëÆ>°² ç³È„ìü…_ °Æ>®Ç…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> çÜÆðÿO¯èþ Ô>…í³ÌŒýÞ õÜMæüÇ…^èþyæþ… ÌZ¯èþ$, ç³È„æüË °Ðóþ¨Mæü˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ ÑÔóýÏíÙ…^èþyæþ…ÌZ¯èþ$, Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ððþ$$ËMðü†¢…^èþyæþ…ÌZ¯èþ$, Ñ™èþ¢¯èþ Ôèý$¨® Ñ«§é¯éËÌZ¯èþ$, ç³…^èþVæüÐèþÅ, Ðóþç³ BMæü$Ë ¯èþ$…_, C…M> iÐéÐèþ$–™èþ… Ðèþ…sìý õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ$ ¯ðþOç³#×ýÅ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. Ðèþ$$QÅ…V>, õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*ÈÌZ A¯èþ$çÜÇ… ^èþÐèþËíܯèþ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ »êV> BMæüã…ç³# ^óþçÜ$Mæü$…¨. çœÍ™èþ…V> ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ´÷Ë…ÌZ° ÐèþÇ Ðèþ$yìþÌZ ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äñý*Væü… Ðèþ$…_ çœÍ™é°²_a…¨. ±sìý G§æþªyìþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü*yé BÐðþ$ ´÷Ë… °Ë§öMæü$PMøVæüÍW…¨. D 糧æþ¦™èþ$Ë çÜàÄæý$…™ø ÝëVæü$ QÆæÿ$a˯èþ$ »êV> ™èþWY…^èþ$MøVæüÍW…¨. ÆæÿÝëÄæý$¯èþ {MìüÑ$¯éÔèýM>Ë$, GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… »êV> ™èþWY…_ÐóþíÜ…¨. B ÆæÿMæü…V> ™èþ¯èþ ç³…r ^óþ¯èþ$ÌZ çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_…¨. BÐðþ$ Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éË çÜ*µÇ¢™ø Mö…™èþ Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ JMæü º–…§æþ…V> HÆæÿµyìþ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*ÈMìü ¯èþyæþ$…¼W…^éÆæÿ$. ç³…rË AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$tV> õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþM>°Mìü ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ^óþÄæý$*™èþ A…¨…^éÆæÿ$. D çÜÐðþ$OMæüÅ Mæü–íÙMìü {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$…™ø çÜ™èþÞ…º…«§éËMæü$ §éÇ ¡íÜ…¨. C糚yæþ$ ÐéÇ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éËMæü$ B§æþÆæÿØ{´ëÄæý$…V> °Í_…¨. Mö™èþ¢Mö™èþ¢ ÑçÙÄæý*˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$° Ðésìý° BMæüã…ç³# ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

^óþçÜ$MøÐé˯èþ² ™èþ糯èþ ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$ÃMæü$ ^éÌê GMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ…™ø çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$Ëò³O °ÆæÿÓíßý…_¯èþ A°² Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ BÐðþ$ ™èþç³µ° çÜÇV> àfÆæÿÐèþ#™èþ* Ðèþ_a…¨. ÐèþÇÝëVæü$ÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ Ðèþ–„æüçÜ…º…«§æþ Ñ«§é¯éËò³O ¯ðþOç³#×ýÅ… çÜ…´ë¨…_…¨. ÐèþÆæÿ$çÜ ¯ér$Ï, çÜÇtòœO ^óþíܯèþ Ñ™èþ¢¯éË ÐéyæþMæü… §éÓÆ> ÐèþÇ ¨Væü$ºyìþ° Væü×ý±Äæý$…V> ò³…^èþ$MøVæüÍW…¨. {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$…ÌZ C™èþÆæÿ$Ë…§æþÇMîü ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à C糚yæþ$ B§æþÆæÿØ…V> °Í_…¨. CÆæÿ$Væü$ ´÷Ææÿ$Væü$ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ*Ë ÐéÆæÿ$ Mæü*yé BÐðþ$ çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ ´ësìý…^óþ…§æþ$Mæü$ E™éÞçßý… ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÆæÿÝëÄæý$¯èþ Ææÿíßý™èþÐðþ$O¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþÐðþ$O¯èþ ÝëVæü$ Ñ«§é¯éËMæü$ BÐðþ$ {ç³^éÆæÿMæüÆæÿ¢V> Ðèþ*Ç…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… ÐèþËÏ ™èþ¯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü, {V>Ðèþ*°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü ™èþÐèþ$ ^èþ$r*t E¯èþ² ç³ÇçÜÆ>ËMæü$ {ç³Äñý*f¯èþ… MæüÍWçÜ$¢…§æþ° BÐðþ$ VæüsìýtV> ÑÔèýÓíÜçÜ$¢¯èþ²¨. °ÇÓÆ>Ðèþ$…V> ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ^óþíܯèþ Mæü–íÙ çœÍ™èþ…V> òßýM>tÆæÿ$ ´÷Ë…ÌZ BÐðþ$Mæü$ 24 MìüÓ…sêâæýÏ ¨Væü$ºyìþ ËÀ…_…¨. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿMæü$ BÐðþ$Mæü$ òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 16 Ìôý§é 18 MìüÓ…sêâæýÏ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ^óþa¨. CMæü B§éÄæý$… Ææÿ*ç³…ÌZ JMæü糚yæþ$ Ææÿ*.850 M>V> C糚yæþ$ A¨ Ææÿ*.1650Mìü ò³ÇW…¨. C¨ VæüÐèþ$°…_¯èþ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË…§æþÆæÿ* C糚yæþ$ BÐðþ$Mæü$ A…yæþV> °Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. BÐðþ$ º…fÆæÿ$ ¯óþË C糚yæþ$ ÝëVæü$Äñý*VæüÅ…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ç³ç³š«§é¯éÅË$, C™èþÆæÿ BàÆæÿ «§é¯éÅË$ ç³…yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÑ BÐðþ$ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡ÆæÿayæþÐóþ$M>Mæü A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… A…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$.

ç³…rÝëVæü$™ø»êr*... Ðèþ*ÆðÿPsŒýò³O B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíܯèþ çÜÐèþ$çÜÅ ¯èþ$…_ VæüsñýtMæüPyé°Mìü V>¯èþ$ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… çÜÓÄæý$…V> Ñ™èþ¢¯èþ E™èþµ†¢° Mæü*yé {´ù™èþÞíßý… ^éË° Ë„æü Å…V> °ÆóÿªÕ…^èþ$Mæü$…¨. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> Ñ™èþ¢¯ø™èþµ†¢ Væü$Ç…_¯èþ Ýë…Móü†Mæü A…Ô>ËÌZ Õ„æü×ý ´÷…§æþyé°Mìü G…í³Mæü ^óþíܯèþ ÐéÇÌZ ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à Mæü*yé JMæüÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ BÐðþ$ ™èþ¯èþMæü$¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>ËÌZ GMæüÆ> ¿æý*Ñ$ÌZ Ñ™èþ¢¯ø™èþµ†¢Mìü MóüsêÆÿ$$…_…¨. A…§æþ$ÌZ 27 MìüÓ…sêâæýÏ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. B Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$…ÌZ° Ðèþ$Æø 68 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅËMæü$

Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ* {V>Ðèþ$…ÌZ ËÀ…^óþ Ðèþ…M>Äæý$, ½¯ŒþÞ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ ÐéâæýÏ…. C糚yæþ$ 10 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$. AÐèþ±² Ðèþ* C…sìý Ñ$§ðþªò³O ç³…yìþ…_¯èþÐóþ. B Ñ«§æþ…V> M>Äæý$Væü*ÆæÿË QÆæÿ$a Mæü*yé B§é AÆÿ$$…¨... A…r$¯é²Ææÿ$ ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$Ã...


çÜÆæÿçœÆ> ^óþíÜ…¨. Ðésìý B«§éÆæÿ…V> 90 GMæüÆ>ËÌZ ÐèþÇ (MTU1001 Variety) ÝëVæü$Mæü$ ™øyæþµyìþ…¨. A…sôý B {V>Ðèþ$…ÌZ° Ñ™èþ¢¯èþ AÐèþçÜÆ>ËÌZ 50 Ô>™èþ… ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à љèþ¢¯èþ Móü…{§æþ… ¯èþ$…^óþ Ðèþ^éaÄæý$¯èþ²Ðèþ*r. ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$ÃÌZ Mæü°í³…_¯èþ çÜ*¹Ç¢ M>Ææÿ×ý…V> BÐðþ$¯èþ$ ÐèþÆæÿ$çÜV> Æðÿ…yø çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Mæü*yé {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅÆ>Ë$V> G¯èþ$²MøÐèþyæþ… fÇW…¨. õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü…ÌZ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ…ÌZ BÐðþ$ ´ë{™èþ {ç³Ôèý…çܱÄæý$…. C糚yæþ$ ™é¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯èþ² ÝëVæü$ ç³Çgêq¯é°² ™øsìý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë…¨Mîü ÑÐèþÇ…_ ÐéÇMìü Mæü*yé ç³NÇ¢ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ…ÌZ MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙÝù¢…¨. hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ çܧæþçÜ$ÞËÌZ Mæü*yé BÐðþ$ ´ëÌŸY° ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþÐðþ$O¯èþ A…Ô>Ëò³O ™é¯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ A…§æþÇMîü {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ* BÐðþ$ ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ A…¨Ýù¢…¨. Mæü–íÙ Ñgêq¯Œþ Móü…{§éË$, B™èþà çÜ…çœ*Ë$, C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ Õ„æü×ý Móü…{§éË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ Õ„æü×ý ™èþÆæÿVæü™èþ$ËÌZ BÐðþ$ ™èþç³µ°çÜÇV> ´ëÌŸY…r* E…r$…¨. {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$…ÌZ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à {ç³™óþÅMæü…V> A…Ô>ËÐéÈ çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë °ÆæÿÓçßý×ýò³O GMæü$PÐèþ {Ôèý§æþ® ^èþ*í³çÜ*¢ E…r$…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ. D A…Ôèý…ò³O çÜ¿æý$ÅË…§æþÇ° çÜÐèþ*ÐóþÔèýç³Ç_ ÑçÜ¢ –™èþ…V> ^èþÆæÿaËMæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ* E…r$…¨. Ñ$§ðþªËò³O M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü…ÌZ Mæü*yé BÐðþ$ Ðèþ$…_ ¯ðþOç³#×ýÅ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D ÑçÙÄæý$…ÌZ BÐðþ$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^öÆæÿÐèþ M>Ææÿ×ý…V> BÐðþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ M>Äæý$Væü*Ææÿ˱² ÐéÇ C…sìý Ñ$§ðþªò³O¯óþ ç³…yìþ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² BàÆæÿ… A…§æþ$™ø…¨. §é§éç³# 7 ¯èþ$…_ 12 ÆæÿM>Ë M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ C糚yæþ$ BÐðþ$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ {糆Æøl çÜ…™èþ–í³¢V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à ©„>§æþ„æü™èþ˯èþ$ VæüÐèþ$°…_¯èþ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… BÐðþ$¯èþ$ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ*°Mìü ÐðþO‹Ü {ò³íÜyðþ…r$¯èþ$ ^óþíÜ…¨. GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþ MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔ>˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_, çÜÐèþ$çÜÅË Væü$Ç…_ çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÇõ³…§æþ$Mæü$ BÐðþ$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mæü–íÙ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… ç³#ÆøVæü† MøçÜ… ™èþí³çÜ$¢…sêÆæÿ$. BÐðþ$ ™èþÐèþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ Ðèþ$§æþÅ °õÙ«§é°² AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ BÐðþ$ ´ë{™èþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ¨.

M>Mæü ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° Ðèþ$ÇMö°² {V>Ðèþ*Ë ÐéÇMîü Mæü*yé BÐðþ$ ò³§æþª¨Mæü$PV> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ*¢ E…r$…¨. C糚yæþ$ BÐðþ$ ¿æýÆæÿ¢ ÐèþËçÜ»êr ç³rtyæþ… Ìôý§æþ$. Ý÷…™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ¯óþ MæüçÙtç³yìþ ç³°^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. JMæü ÆæÿMæü…V> {V>Ðèþ$ çÜ…çœ*°Mìü ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à Ðèþ$*ËçÜ¢…¿æý…V> Ðèþ*Ç…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ÐéÇ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$…ÌZ 160 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ° 糨 º–…§éË$V> HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. JMøP º–…§æþ…ÌZ 15 Ðèþ$…¨ E…sêÆæÿ$. ÐéâæýÏ…™é C糚yæþ$ {糿æý$™èþÓ ç³£æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$° ™èþÐèþ$ iÐèþ¯èþ ÔðýOÍ° Ððþ$Ææÿ$Væü$ ç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ çÜÐðþ$OMæüÅ…V> Mæü–íÙ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ranchitha Kumaran and Siva Krishna Babu Reliance Foundation RCP, Project Office, 1st Floor Ghansoli, Navi Mumbai- 400701 Email : ranchitha.kumaran@reliancefoundation.org Siva.Dhul@reliancefoundation.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 4, yìþÔðý…ºÆŠÿ 2015.

BÔ>©ç³… AË$Ï ¯éÆ>Äæý$×ýÐèþ$à A…sôý C糚yæþ$ B {´ë…™èþ…ÌZ {糆 JMæüPÇMîü çÜ$ç³Ç_™èþ$Æ>Ìôý. {V>Ðèþ$ {ç³fË$ Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$íßýâæýË$ BÐðþ$¯èþ$ V>Éæþ…V> AÀÐèþ*°Ýë¢Ææÿ$. ÐéÇ {V>Ðèþ*°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$

13

ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016


çÜçßýf ÝëVæü$ Ðèþ$yìþ... Ðèþ$¯èþ Ðèþ$Í Ayæþ$Væü$... EÚë G‹Ü, ©ç³MŠü BÆŠÿ, Ðèþ$…k ¯éÄæý$ÆŠÿ CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ BàÆø™èþµ†¢ò³O ç³r$t MøÌZµÆÿ$$¯èþ MóüÆæÿâæý Ðèþ$íßýâæýË$ C糚yæþ$ †ÇW ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ°Mìü Ayæþ$Væü$ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D ÝëÇ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ Ýë§éïܧé õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$, Ý린Mæü…V> A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ °Ææÿ~Æÿ$$… ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ D Ñ«§é¯é˯èþ$ AÐèþË…À…^èþyæþ…ÌZ BçÜMìü¢ ÐéÇÌZ »êV> ò³ÇW…¨. B çÜ*¹Ç¢™ø¯óþ ÐéÆæÿ…™é ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë$V> çÜÐðþ$OMæüÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ çÜ…çÜ¦Ë çÜçßýM>Ææÿ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°² çÜ$ç܅糯èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

ÐðþO

14

Ñ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…çÜP –† CsîýÐèþË M>Ë… ÌZ MóüÆæÿâæýÌZ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VðüO´ù™ø…¨. ò³Ææÿsìý ¯óþËÌZÏ ÝëVæü$ A…™èþÇ…_´ù™ø…¨. A…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý… & Möº¾Ç, Ææÿº¾Ææÿ$, MøMø, M>ïœ ™ørË ò³…ç³Mæü… GMæü$PÐèþÆÿ$$´ùÆÿ$$…¨. D Ðèþ*Ææÿ$µ {糿êÐèþ… {糫§é¯èþ…V> Ðèþ$íßýâæýËMæü$ BàÆø™èþµ†¢ÌZ H Mö…^ðþ… {´ëÐèþ$$QÅ… ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. A…™óþM>Mæü, Mæü$r$…º BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ ÐéÇMìü {ç³Ðóþ$Äæý$… A¯óþ¨ ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý 糧æþ¦™èþ$Ë$ §æþ*ÆæÿÐðþ$O´ùÄæý*Æÿ$$. Ý÷…™èþ…V> ¿æý*Ðèþ$$Ë$ E¯é² Mæü*yé Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$Mæü$, Mæü$r$…»ê°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë MøçÜ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýò³O B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíܯèþ §æþ$íܦ† G§æþ$ÆðÿO…¨. ç³ÆæÿÅÐèþÝë¯èþ…V> Ððþ$$™èþ¢… MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…, ÝëÐèþ*¯èþÅ Mæü$r$…»êË$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ MøÌZµÄæý*Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ÐéÇMìü ËÀ…^óþ BàÆæÿ… ¯é×ýÅ™èþ, ÐðþOÑ«§æþÅ… C糚yæþ$ ÐéÇMìü A…§æþyæþ… Ìôý§æþ$. {†Ðóþ…{yæþ… hÌêÏÌZ° Ñh…f…, Ððþ…Væü¯èþ*Ææÿ$ ç³…^éÆÿ$$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ ç³Æ>ÅrMæü Ææÿ…Væü… ¨¯èþ¨¯éÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² {糫§é¯èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$, A…™óþM>Mæü, AMæüPyìþ {ç³gê±M>°Mìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… {糫§é¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY…. ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Mæü*yé ÐéÇMìü A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$Ýë¢Æÿ$$. D Æðÿ…yæþ$ ç³…^éÆÿ$$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ° çÜ…{糧éÄæý$Mæü õܧæþÅç³# 糯èþ$ÌZÏ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë ´ë{™óþ GMæü$PÐèþ. ÐéÆæÿ$ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ëò³O¯óþ GMæü$PÐèþV> B«§éÆæÿç³yæþ$™èþ* E…sêÆæÿ$. M>Äæý$Væü*ÆæÿË$, AÆæÿsìý ™ørË$, rò³OM> (tapioca)

ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

A„æüÆ>Ìê A¯èþ²§é™èþ ÔèýÕMæüâæý...

ÝëVæü$ò³O¯óþ GMæü$PÐèþ {Ôèý§æþ® ^èþ*í³Ýë¢Ææÿ$. ÐéÇMìü ÆæÿÝëÄæý$¯éË §æþ${çÙµ¿êÐèþ… Væü$Ç…_ M>±, ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyé˯óþ ÑçÙÄæý$… ò³O M>±, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… çÜ$©ÆæÿƒM>Ë… çÜ$íܦÆæÿ…V> ^èþËÏV> ÝëV>˯óþ A…Ôèý…ò³O M>± ÐéÇMìü HÐèþ*{™èþ… §æþ–íÙt Ìôý§æþ$. A¨ 2002, B çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… £é¯éÌŒý A¯óþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË Mø×ý…ÌZ ÝëVæü$ 糯èþ$˯èþ$ ^èþ*yæþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™øsìý Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë BÆøVæüÅ…, iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë Væü$Ç…_ Mæü*yé D çÜ…çܦ {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$…¨. D çÜ…çܦ †Ææÿ$Ðèþ¯èþ…™èþç³#Ææÿ… Móü…{§æþ…V> ç³°^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…_…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> D Æðÿ…yæþ$ ç³…^éÆÿ$$¡ËÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ–†¢V> ïÜÓMæüÇ…_¯èþ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Ë„æü Å…V> ^óþçÜ$Mæü$° D çÜ…çܦ ™èþ¯èþ Mæü–íÙ {´ëÆæÿ…À…_…¨. MóüÐèþË… ç³ÇçÜÆ>ËÌZ D çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ Ý린Mæü Ðèþ$íßýâæý˯èþ$, Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*˯èþ$ çÜ…{糨…_…¨. ÐéÇ iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$, ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ…¨. ç³…^éÆÿ$$¡Ë$ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ*Ë$V> AÆÿ$$™óþ çÜÐðþ$OMæüÅ… ^óþÄæý$VæüÍW…¨. M>±, ÐéÇMìü ÐèþçÜ$¢ E™éµ§æþ¯èþÌZM>±, BǦMæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþàÆ>ËÌZ M>± ™èþW¯èþ {´ë«§é¯èþÅ… CÐèþÓr… Ìôý§æþ° Væü$Ç¢…_…¨. Æøk Mæü*ÎË$V> B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþyæþ… ™èþç³µ çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë Væü$Ç…_¯èþ BÌZ^èþ¯óþ ÐéÇÌZ Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. ç³…^éÄæý$¡ ÐèþÆ>YË™ø ^èþÇa…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ, «§é¯éÌŒý çÜ…çܦ ÐéÇ MøçÜ… A¯óþMæü Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. Möº¾Ç ^ðþMæüPË™ø¯èþ$, ´ëÆæÿÐóþíܯèþ Ðèþ݈ëË™ø¯èþ$, õ³ç³Ææÿ$¯èþ$, f¯èþ$糯éÆæÿ¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ>¯èþ$ ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ E™éµ§æþ¯èþË$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$yæþ…ÌZ ÐéÇMìü Õ„æü×ý Cí³µ…_…¨. AÆÿ$$™óþ Æðÿ…yæþ$ çÜ…çœ*Ë çÜ¿æý$ÅË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ò$§æþ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü…ò³O ÐéÆæÿ$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. çÜÐèþ$çÜÅ HÑ$r…sôý D Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËÌZ° ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü Ý÷…™èþ…V> A…Væü$âæý… ¿æý*Ñ$ Ìôý§æþ$. D Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ A…¨…^é˯óþ BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ_a…¨.


§é…™ø Mö…™èþÐèþ$…¨ ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë™ø {V>Ðèþ$ ò³§æþªË$ çÜ…{糨…^éÆæÿ$. ÐéÇ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ MúË$Mæü$ C^óþa…§æþ$Mæü$ Jí³µ…^éÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Jç³µ…§éË$ Mæü$¨Æ>aÆæÿ$. B ÆæÿMæü…V> õÜMæüÇ…_¯èþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³M>°Mìü Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. °gê°Mìü D ÆæÿMæü…V> õÜMæüÇ…_¯èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ Möº¾Ç ™ørË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. ÐésìýÌZ HMæü ç³…r ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþÐóþ$ AËÐér$. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðèþ$«§æþÅÌZ ^éÌê çܦ˅ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> Mæü°í³…_…¨. AMæüPyìþ Ðèþ$sìýt A…™èþV> ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ¨ M>§æþ$. ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. ç³^èþasìý GÆæÿ$Ðèþ# M>±, õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ M>± A…™èþV> ËÀ…^èþÐèþ#. Ðèþ$$…§æþ$V> Ðèþ$íßýâæýËMæü$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… Væü$Ç…_, õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë {ç³Äñý*f¯éË Væü$Ç…_, ¿æý*ÝëÆ>°² gê{Væü™èþ¢V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ… Væü$Ç…_, ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþõÜ ç³§æþ¦™èþ$Ë Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ §æþ–íÙt ò³sêtÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> Hyé¨ M>Ë…ÌZ Möº¾Ç ™ørË$V> E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË™ø, AÆæÿsìý ™ørË™ø, §æþ$…ç³Ë Ððþ$$MæüPË™ø °…yæþ$V> MæüâæýMæüâæýÌêyæþÝëV>Æÿ$$. Ðèþ$íßýâæýË$ B ™ør˯èþ$ G…™èþ gê{Væü™èþ¢V> çÜ…Ææÿ„ìü…^éÆæÿ…sôý, Möº¾Ç çœËÝëÄæý$… Mæü*yé »êV> ò³Ææÿ$Væü$™èþ* Ðèþ_a…¨. D Ðèþ*Ææÿ$µ ¿æý*ÝëÓÐèþ$$ËMæü$ Mæü*yé ç³NÇ¢ çÜ…™èþ–í³¢° Ñ$WÍa…¨. C¨ Ôèý$¿êÆæÿ…¿æý…. C™èþÆæÿ {´ë…™éË ¿æý* Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ Mæü*yé çÜÓÄæý$…V> Ðèþ_a ´÷Ë…ÌZ Mæü°í³…_¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ ^èþ*íÜ AÀ¯èþ…¨çÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. BÆæÿ…¿æý…ÌZ B Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ Mæü–íÙ çœÍ™é°² CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇ™ø MæüÍíÜ ç³…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. E™èþµ†¢ ò³ÇVóü Mö©ª, Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐéÇMìü °Ææÿ$™éÞà¯óþ² Ñ$WÍa…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ÐéÆæÿ…™é ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ ÑyìþV> Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ çÜÓÄæý$…V> ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ^èþ*íÜ Ððþ$^èþ$aMæü$°, Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Ë° ÐéÆæÿ$ BÕ…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> †Ææÿ$Ðèþ¯èþ…™èþç³#Ææÿ…ÌZ õÜ…{©Äæý$ ºgêÆŠÿ HÆ>µsñýO…¨.

ÐðþO¯éyŠþ hÌêÏÌZ° †Ææÿ$¯ðþÍÏ ç³…^éÆÿ$$¡ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… {ç³M>Ææÿ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yóþ §é§éç³# 100 ÆæÿM>Ë Ððþ$$MæüPË$ çÜçßýfíܧæþ®…V>, Ðèþ$¯èþ… {ç³™óþÅMæü…V> ÝëVæü$^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý°Ðésìý Væü$Ç…_¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ÌZÏ E¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. Ðèþ$$QÅ…V> õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯éË™ø ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþõÜ ´÷Ë… ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ D ™èþÆæÿà Ððþ$$MæüPË$ ò³Ææÿ$Væü$™éÄæý$¯óþ¨ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™ðþÍíܯèþ ç³ÆæÿÐèþ$ ÆæÿçßýçÜÅ…

Ððþ…Væü¯èþ*Ææÿ$ ç³…^éÄæý$¡Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÔèýÕMæüâæýMæü$ _¯èþ²™èþ¯èþ… ¯èþ$…_ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ò$§æþ Ðèþ$Mæü$PÐèþ ^éÌê GMæü$PÐèþ. ò³ãÏ AÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ¿æýÆæÿ¢Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… 糯èþ$ÌZÏ ^óþ§øyæþ$Ðé§øyæþ$V> E…yóþ¨. ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ç³NÇ¢V> çÜ…{糧éÄæý$… {ç³M>Ææÿ… ÝëVóü¨. A…§æþ$ÐèþËÏ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… ™èþç³µ°çÜÇV> E…yóþ¨. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÔèýÕMæüâæý õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë Væü$Ç…_¯èþ ÑçÙÄæý*Ë$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…r* Ðésìýò³O BçÜMìü¢ ò³…^èþ$Mæü$…r* Ðèþ_a…¨. £é¯éÌŒý, V>…«© ÝëÃÆæÿMæü °«¨ Ðèþ…sìý çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦË$ HÆ>µr$ ^óþõÜ Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ àfÆðÿO »êV> AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþ$Mæü$…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> C…sìý ò³ÆæÿsZϯèþ*, Ar*Cr* E¯èþ² çܦ˅ÌZ¯èþ* AË…MæüÆæÿ×ýMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…¨. Ðésìý ò³…ç³Mæü…ÌZ ç³NÇ¢V> õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯é˯óþ A¯èþ$çÜÇ…_…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜàÄæý*°² Mæü–íÙ ¿æýÐèþ¯èþ… ¯èþ$…_ çܼÞyîþ Ææÿ*ç³…ÌZ A…§æþ$Mæü$…r* Ðèþ_a…¨. ™é¯èþ$ Ý뫨…_¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ çœÍ™é˯èþ$ ÔèýÕMæüâæý ™èþ¯èþ CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇMìü Mæü*yé ÑÐèþÇ…_ ÐéÇMìü çÜ*¹Ç¢°_a…¨. 糧óþâæýÏ {Mìü™èþ… A…sôý 2005&06ÌZ ÔèýÕMæüâæý¯èþ$ MæüÍíܯèþ BÐðþ$ õܲíßý™èþ$Æ>Ë$ Ðèþ…Væü Ñ™èþ¢¯éË$ çÜÐèþ$Mæü*Ça…¨. Ðésìý™ø õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ BÐðþ$ ÝëVæü$ ^óþíܯèþ Ðèþ…Væü ™ør A§æþ$™èþ çœÍ™éË°_a…¨. CÌê õÜ…{©Äæý$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ò³…_¯èþ Ðèþ…M>Äæý$Ë Ææÿ$_ AÐðþ*çœ$Ðèþ$° Væü$Ç¢…_…¨. §é…™ø õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ ™èþ¯èþ ç³ÆæÿÐèþ*Ðèþ«¨V> °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$…¨. çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ðèþ…VæüyéË õÜMæüÆæÿ×ý {´ëÆæÿ…À…_…¨. GMæüPyðþMæüPyìþ õܲíßý™èþ$Ë$ D ÑçÙÄæý$…ÌZ BÐðþ$Mæü$ çÜçßýMæüÇ…^éÆæÿ$. BÐðþ$ ç³NÇ¢M>Ìê°² ™ørÌZϯóþ Væüyìþõ³¨. A…§æþ$Mæü$ B çÜÐèþ$Äæý$… ÌZ Mæü$r$…º…ÌZ° çÜ¿æý$ÅË ¯èþ$…_ Mæü*yé ç³NÇ¢ çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…¨. C糚yæþ$ {†Ðóþ…{yæþ…ÌZ° õÜ…{©Äæý$ ºgêÆæÿ$Mæü$ {糫§é¯èþ çÜÆæÿçœÆ>§éÆæÿ$ÌZÏ ÔèýÕMæüâæý Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…_…¨. A…™óþM>§æþ$, Ððþ…Væü¯èþ*Ææÿ$ ç³…^éÄæý$¡, V>…«© ÝëÃÆæÿMæü °«¨ Mæü*yé {ç³Mæü–† çÜçßýf ÝëVæü$ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ÐéÇÌZ BÐðþ$¯èþ$ E™èþ¢Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$¯éÇV> çÜ™èþPÇ…^éÆÿ$$. ™é¯èþ$ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² MóüÐèþË… B§éÄæý$… MøçÜÐóþ$ ^óþç³rtÌôý§æþ° ÔèýÕMæüâæý A…r$…¨. ™èþ¯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ, BÆøVæüÅ{糧æþÐðþ$O¯èþ BàÆ>°² A…¨…^é˯óþ¨ ™èþ¯èþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ BÔèýÄæý$… A° ^ðþº$™èþ$…¨ BÐðþ$. õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ¦†ÌZ MóüÐèþË… 30 òÜ…rÏ ¿æý*Ñ$ÌZ¯èþ$, ™èþ¯èþ C…sìý Ñ$§ðþªò³O¯é BÐðþ$ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… ^óþç³yæþ$™ø…¨. §é§éç³# A°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ BÐðþ$ ò³Ææÿsìý ™ørÌZ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. »ñý…yæþ, Ðèþ…Væü, rÐðþ*sê, ç³_a Ñ$Ça, §ö…yæþ, MöÌZMóüíÜÄæý*, ½¯ŒþÞ, Ðèþ$$¯èþVæü, MæüÇÐóþ´ëMæü$, »Ÿ´ëµÆÿ$$, M>Å»ôýi, M>ÎçœÏÐèþÆŠÿ, AËÏ…, ç³çÜ$ç³#, BMæü$ Mæü*ÆæÿË$ BÐðþ$ ™ørË ç³…rË$. ±sìý ÐéyæþMæü…ÌZ ^éÌê ´÷§æþ$ç³# ´ësìýçÜ$¢…¨. Ððþ$$MæüPË ò³…ç³M>°Mìü »êÑ ±sìý° Eç³Äñý*WçÜ$¢…¨. ¯óþËÌZ ™óþÐèþ$ °Í^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^ðþ™èþ¢, ÐèþÅÆæÿ¦ç³§éÆ>¦Ë¯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

15


D ^ðþ™èþ¢ ÐéyæþMæü… M>Ææÿ×ý…V> ™èþ¯èþ ™èþ¯èþ Ðèþ$yæþ$ÌZÏ Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ {MìüÑ$MîürM>Ë$, ç³#Ææÿ$Væü$ ç³#{sê çÜÐèþ$–¨®V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° ÔèýÕMæüâæý ^ðþ´ëµÆæÿ$. D M>Ææÿ×ý…V> {ç³™óþÅMæü…V> GÌê…sìý õÜ…{©Äæý$ {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>˯èþ$ ÐéyéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Æ>Ðèþsôýϧæþr. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ 30 òÜ…rÏ Ðèþ$yìþÌZ ç³^èþa° º…V>Ææÿ… °™èþÅ… Ððþ$Ææÿ$çÜ*¢ E…r$…§æþ° BÐðþ$ «©Ðèþ*V> ^ðþç³µVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… {´ëÆæÿ…À…^óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯ðþËMæü$ MóüÐèþË… ÐðþÆÿ$$Å Ææÿ*´ëÄæý$Ë B§éÄæý$… Ðèþ^óþa¨. C糚yæþ$ D ÆæÿMæü…V> õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦†ÌZ ÝëVæü$^óþíܯèþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË AÐèþ$ÃMæü… §éÓÆ> ¯ðþËMæü$ ¯éË$Væü$ ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ çÜ…´ë¨… ^èþ$MøVæüË$Væü$™ø…¨. A¨ Mæü*yé C…sìý AÐèþçÜÆ>Ë$ A±² ¡Ç¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ, ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$, BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… ´÷…§æþVæüË$Væü$™èþ$¯èþ² ¡Ææÿ$¯èþ$ BÐðþ$ CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇMìü, õܲíßý™èþ$ËMæü$, º…«§æþ$Ðèþ#ËMæü$ A…§æþÇMîü ™ðþÍÄæý$gôýÝù¢…¨. Ðèþ$Æðÿ…§æþÇMø Õ„æü×ý CÝù¢…¨. BÐðþ$ AÀ{´ëÄæý$… {ç³M>Ææÿ… & Ðèþ$¯èþ… Ððþ$$MæüP˯èþ$ {õ³Ðèþ$™ø, gê{Væü™èþ¢V> ^èþ*çÜ$Mæü$…sôý AÑ Ðèþ$¯èþ˯èþ$ G¯èþ²yæþ* Ððþ*çÜ… ^óþÄæý$Ðèþ#. B Ððþ$$MæüPË$ Ðèþ$Ç…™èþ çÜ…™øçÙ…V> Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ$…_ çœËÝëÄæý*°² A…¨Ýë¢Æÿ$$.

B§æþÆæÿØ{´ëÄæý$Ððþ$O¯èþ Ðèþ*ÆæÿY… MóüÆæÿâæýÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…, BàÆø™èþµ†¢ A°² {´ë…™éË ÐéÆæÿ* ™èþç³µMæü A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ E™èþ¢Ðèþ$ Ðèþ*ÆæÿY…. ÐéÇÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. ÐéÆæÿ…™é Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$˯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¨ ÐéÇMìü

16

ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

G¯ø² Ñ«§éË$V> Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²¨. Mæü΢ Ìôý° BàÆæÿ… ËÀÝù¢…¨. ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ºÄæý$sìý ÝëÄæý$… AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. çÜÓÄæý$…V> ÝëVæü$ Ñgêq¯èþ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$… r$¯é²Ææÿ$. A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ °™èþÅ §ðþO¯èþ…¨¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ç³MæüP¯èþ ò³rtÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Ðèþ$íßýâæýË$ C糚yæþ$ çÜVæüÆæÿÓ…V> ™èþÌñý™èþ$¢Mæü$ †ÆæÿVæüYË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$Ç Mö…§æþÇMìü Õ„æü×ý C^óþa »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Mæü*yé °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ… {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ^óþç³rtyæþ… Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ A…¨…_…¨. ºÄæý$sìý Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé õܧæþÅ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ E™èþ¢Ðèþ$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ D Æðÿ…yæþ$ ç³…^éÄæý$¡Ë$ B^èþÆæÿ×ýÌZ çܵçÙt…V> A…§æþÇMîü ^èþ*í³…_ B§æþÆæÿØ…V> °Ë$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ¿æý*Ñ$ Ìôý° °Ææÿ$õ³§æþ, _¯èþ², Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ°çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ D ÝëVæü$ Ñ«§é¯éËò³O ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë$, çÜ…çܦË$ C糚yæþ$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ´ùçÙM>àÆæÿ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…r* ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°² çÜ…Ææÿ„ìü…^óþ ѧé¯éËò³O ÐéÆæÿ…™é ^èþ*ç³# ÝëÇ…^éÆæÿ$. USHA S Thanal OD-3, Jawahar Nagar, Kawdiar P.O, Thiruvananthapuram, Kerala - 695 003 Email : ushathanal@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 4, yìþÔðý…ºÆŠÿ 2015.


ÝëVæü$ ¯óþËÌZ çÜ$ç܅糯èþ²™èþ Væü…V> A…M>yŠþ

çÜ…Mæü˵ ºË…, {ÔèýÐèþ$ iÐèþ¯èþ… MæüË»Zíܯèþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ ÕÐèþMæüP ™èþ¯èþ º…fÆæÿ$ ¯óþË˯èþ$ ^óþÐèþVæüÍVóüÌê Ðèþ*Ææÿ$aMøÐèþyæþÐóþ$M>Mæü ^óþ™èþ$Ë °…yæþ$V> ÆöMæüP… çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüË$Væü$™ø…¨. ç³^èþasìý õܧæþÅ…, ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Mø×êËÌZ ^óþíܯèþ Mæü–íÙ, íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÝëVæü$ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþÐóþ$ BÐðþ$ ò³r$tºyæþ$Ë$. Ðésìý™ø Aç³NÆæÿÓÐðþ$O¯èþ D Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ BÐðþ$ M>Ææÿ×ýÐðþ$O…¨. CÐéãt Æøk¯èþ ÕÐèþMæüP A¯èþ$çÜÇ…_ ^èþ*í³¯èþ Ðèþyìþ õܧæþÅç³# ¯èþÐèþ$*¯é Ðèþ$Æðÿ…§æþÇMø Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü…V> °Í_…¨.

Ðèþ$

íßýâê Ý뫨M>ÇMæü™èþ Ý뫨çÜ$¢¯èþ² ç³#ÆøVæü†Mìü A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ E§éçßýÆæÿ×ý Ðèþ$¯èþ ÕÐèþMæüP Mæü$…ºÆŠÿ. BÐðþ$ »ŸVðü¯èþVæüÆæÿMöç³µ A¯óþ Mæü${V>Ðèþ$… °ÐéíÜ. 90Ðèþ §æþÔèýMæü… _ÐèþÆøÏ ÕÐèþMæüP Mæü$r$…º… ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ õ³§æþÇMæü…ÌZ _Mæü$PMæü$…¨. ÕÐèþMæüP, ºçÜç³µ §æþ…ç³™èþ$ËMæü$ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ çÜ…™é¯èþ…. ÐéÇ »êVøVæü$Ë$ ^èþ*yæþyé°Mìü, B Mæü$r$…º… JMæü Ðèþ$$§æþª A¯èþ²… †¯éË¯é² ÐéÇMìü E¯èþ² HMðüOMæü B«§éÆæÿ…

MóüÐèþË… 7.16 GMæüÆ>Ë ¯óþË ™èþÍÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$. A¨ Mæü*yé Mö…yæþ A…^èþ$¯èþ E…r$…¨. AMæüPyæþ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË$¯é²Æÿ$$. ¿æý*ÝëÆæÿ… ^éÌê A«§éÓ¯èþ²…V> E…r$…¨. A…™é Væü$ËMæüÆ>âæýÏ™ø °…yìþ E…r$…¨. ºçÜç³µ çßý$½ÏÌZ Mæü*ÎV> ç³°^óþçÜ$¢…sêyæþ$. B ç³° MøçÜ… Æøk E§æþÄæý*¯óþ² 7 Væü…rËMæü$ CË$Ï Ðèþ¨Í™óþ Æ>{† Gç³µsìýMø C…sìýMìü ^óþÆæÿ$Mæü$…sêyæþ$. Æøf…™é MæüçÙtç³yìþ™óþ ºçÜç³µ Æ>ºyìþ MóüÐèþË… Ææÿ*.200 ¯èþ$…_ Ææÿ*.400 E…r$…¨. ÆæÿÐé×ê çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ A…™èþ…™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$. B M>Ææÿ×ý…V> {糡 Æøk 5 MìüÒ$ ¯èþyæþÐèþMæü ™èþç³µ° íܦ†. Mæü$r$…º… ™èþÐèþ$ Mæü$¯èþ² Mö¨ª gêV> Ò$§æþ BÔèý Ðèþ¨ÌôýçÜ$Mæü$…¨. AÌê…sìý ç³Çíܦ†ÌZ ÕÐèþMæüPMæü$ JMæü BÔ>MìüÆæÿ×ý… Mæü°í³…_…¨. JMæü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ §é°² AÑ$ÃÐóþÄæý*Ë° Mæü*yé ºçÜç³µ BÌZ_…^éyæþ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ JMæü糚yæþ$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ B{Vø C…yæþ[ïÜt‹Ü (»ñýÆÿ$$‹œ) V> ÇhçÜtÆæÿÆÿ$$¯èþ »ñýÆÿ$$‹œ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý, ÈòÜÇa ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÇMìü Ðèþ*ÆæÿY… ^èþ*í³…_…¨. ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø ÝëVæü$ ^óþÄæý*Ë° ÕÐèþMæüP °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. B ÆæÿMæü…V> E¯èþ² gêV> Ðèþ$ÆðÿÐèþÇMø §æþMæüPMæü$…yé Ayæþ$zMæü$…¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ$…ÌZ çÜ¿æýÅ™èþÓ… Æ>âæý$å, Ææÿ糵˙ø °…yìþ¯èþ ç³…r ´÷Ë…

17

ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016


¡çÜ$Mæü$…¨. çÜçßýf…V> ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ Ðèþ$íßýâæý M>Ðèþr…™ø A°² çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËMæü$ àfÆæÿÐèþ#™èþ*, AMæüPyæþ ËÀ…^óþ Õ„æü×ý AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$…r* ¯ðþOç³#×ýÅ… ò³…^èþ$Mæü$…r* Mö¨ªM>Ë…ÌZ¯óþ ™èþ¯èþ…™èþr ™é¯èþ$ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$MøVæüÍW¯èþ ÔèýMìü¢ÝëÐèþ$Æ>¦Å˯èþ$ çÜ…´ë¨… ^èþ$Mæü$…¨. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ çÜ¿æý$ÅË…™é Mæü*yé ÐóþÍÐèþ$${§æþË$ ÐóþÄæý$yæþÐóþ$ ™èþç³µ çÜ…™èþMæü… ^óþÄæý$r… ^óþ™èþM>° °Ææÿ„æüÆ>çÜ$ÅÌôý. çÜ…™èþMæü… ^óþÄæý$VæüÍW™óþ¯óþ ÐéÇMìü Ææÿ$×ý çܧæþ$´ëÄæý$… ËÀçÜ$¢…§æþ° „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐéÇMìü {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. §é…™ø ÐéÆæÿ…™é çÜ…™èþM>Ë$ ^óþÄæý$yæþ… ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. A¨ ÐéÇ iÑ™éËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ ¯é…¨ AÆÿ$$…¨. ÐéÇ™ø´ësôý A„æüÆæÿgêq¯èþ… çÜ…´ë¨…_¯èþ ÕÐèþMæüP ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ™èþÐèþ$ çÜ…çœ$… ™èþÆæÿçœ#¯èþ AMú…sŒýÞ ç³#çÜ¢M>Ë$ °ÆæÿÓíßý…^èþVæüÍVóü Ýë¦Æÿ$$Mìü G¨W…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ BÐðþ$Mæü$ õܲíßý™èþ$Æ>Ë$ àËÐèþÓ ^óþÄæý$*™èþ°_a…¨.

„óü{™èþ… ç³^èþaV> Ðèþ*Ç…¨ ÕÐèþMæüP §æþ…ç³™èþ$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$V> ™èþÐèþ$ ¯óþËÌZ Ððþ$O{Mø ´ëÏ°…VŠü ^óþç³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A…§æþ$MøçÜ… CÆæÿÐðþO AÌZ¹¯øÞ Ðèþ*Ñ$yìþ Ððþ$$MæüP˯èþ$, 20 çÜ´ùsê Ððþ$$MæüP˯èþ$, sôýMæü$, Äæý$*MæüÍç³t‹Ü, ™èþ$Ðèþ$à (GM>íÜÄæý*), Vðü•ÏíÜÇyìþÄæý* Ðèþ…sìý 1200 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ AyæþÐèþ#ÌZÏ ò³ÇVóü Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯ésìý Ðésìý ç³#ÆøVæü†° ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. Ðésìý° GMæü$PÐèþV> ´÷Ë… VæürÏ Ððþ…ºyìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯ésêÆæÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> GMæüÆæÿ¯èþ²Ææÿ ¿êVæü…ÌZ D ÆæÿMæü…V> Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. òÜ•tÌZçßýÐèþ$Ãr A¯óþ ÆæÿMæü… ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. Ðèþ$sìýt Mø™èþ °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Væür$Ï °ÇÃ…^éÆæÿ$. _¯èþ² ±sìý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ ™èþÑÓ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. ÝëVæü$ 糯èþ$ËMæü$ ™øyæþµyóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> »ZÆæÿ$ »êÑ° Mæü*yé ™èþÐèþ#ÓMæü$¯é²Ææÿ$.

Ææÿ$×ý çܧæþ$´ëÄæý$… MøçÜ… çÜ…™èþMæü… ^óþÄæý$yæþ… ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. AÌê A„æüÆ>çÜÅ™èþ ¨ÔèýV> ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ™öÍ Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÔ>Ææÿ$ ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü…

18

ÕÐèþMæüP §æþ…ç³™èþ$Ë$ ™ørË ò³…ç³Mæü…ò³O BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. ºçÜç³µ Ðèþ$sìýt° ™èþÐèþÓyæþ…, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ë§æþ$Ë$ HÆ>µr$ ^óþõÜ ç³¯èþ$Ë$ °ÆæÿÓíßý…^óþÐéyæþ$. §é°° çÜÇ^óþíÜ, Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ A…¨…_, MæüË$ç³# ¡Äæý$yæþ…, ±âæý$Ï ç³rtyæþ… Ðèþ…sìý 糯èþ$Ë$ ^óþõܨ. Mæü$…yæþË ÝëÄæý$…™ø Ððþ$$MæüPËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ±sìý° A…¨…^óþ çܧæþ$´ëÄæý$… HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. 15 ÐèþÆ>ÛM>Ë… ÌZ MìüÌZË Mæü…´ùçÜ$t¯èþ$, MìüÌZ E糚¯èþ$ Ððþ$$MæüPË Ððþ$$§æþsZÏ ÐóþÔóýÐéÆæÿ$. ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ç³° J†¢yìþ° Mæü$r$…º…ÌZ° C™èþÆæÿ çÜ¿æý$ÅË$ Mæü*yé ç³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ A糚yæþ糚yæþ$ òÜËÐèþ# ò³sìýt ÝëÄæý$… ^óþçÜ*¢ Ðèþ_a¯èþ ºçÜç³µ ™èþÆ>Ó™èþ ç³NÇ¢V> ™èþ¯èþ ´÷Ë… 糯èþ$ËMóü ç³NÇ¢ çÜÐèþ$Äæý$… ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016

»ñýÆÿ$$‹œ ¸û…yóþçÙ¯Œþ ^èþ*Äæý$*™èþ M>Ææÿ×ý…V>, 1997 ¯èþ$…_ 2004 ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZ °Í_…¨, ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê˯èþ$ {ç³Væü† ç³£æþ…ÌZMìü ÝëVæü$™èþ* Ðèþ_a…¨. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ «§éÆ>ÓyŠþ çÜÒ$ç³…ÌZ° 糨 {V>Ðèþ*Ë ç³Ç«¨ÌZ {´ëgñýMæü$t AÐèþ$ËÆÿ$$…¨. ™èþÆ>Ó™èþ Ðésìý çÜ…QÅ 22Mæü$ ^óþÇ…¨. ™öÍ §æþÔèýÌZ {´ë£æþÑ$Mæü Ýë¦Æÿ$$ çÜÆóÿÓË$, ï³BÆŠÿH˯èþ$ ^óþç³sêtÆæÿ$. ™èþÆ>Ó™èþ JMøP Mæü$r$…º… Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² õÜMæüÇ…_ ¸ëÅÑ$Î C¯ŒþçœÆóÿÃçÙ¯Œþ ÇhçÜtÆŠÿÌZ ¿æý{§æþç³Ç^éÆæÿ$. D ÑÐèþÆ>˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^èþyæþ… §éÓÆ>, õ³§æþÇMæü… Ýë¦Æÿ$$° A…^èþ¯é ÐóþíÜ, ÐéÇ A…XM>Ææÿ… {´ë†ç³¨MæüV>, (^ðþrÏ ò³…ç³M>°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ) ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËMæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ˼®§éÆæÿ$˯èþ$ G…í³Mæü ^óþÄæý$yæþ… ™óþÍMæü AÐèþ#™èþ$…¨. »ñýÆÿ$$‹œ „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ íܺ¾…¨ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ°² GMæü$PÐèþ ÝëÆæÿ$Ï BÄæý* Mæü$r$…»êË ÐéÇ™ø çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÆæÿ$ç³#™èþ* E…sêÆæÿ$. Mæü$r$…»ê°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ððþ$O{Mø ´ëÏ°…VŠü ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÝë¢Ææÿ$. D {ç³×êãMæü Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþÌZ {糡 Mæü$r$…º…ÌZ° ¿êÆ>Å¿æýÆæÿ¢Ë$ C§æþªÆæÿ$ {糫§é¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$V> E…sêÆæÿ$. D {ç³×êãMæüËÌZ GMæüPyæþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ# Ìôý§é »êÑ Ðèþ…sìýÑ ™èþÐéÓÍ, ò³…^èþÐèþËíܯèþ Ððþ$$MæüPË$ HÄôý$ ÆæÿM>Ë$ E…yéÍ A¯èþ² A…Ô>Ë$ Mæü*yé ç³ÇÖ˯èþMæü$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$˯èþ$ çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$V> Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ çÜÒ$Mæü–™èþ… ^óþÝë¢Ææÿ$. ÐéÆ>°Mìü JMæüÝëÇ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… AÐéÓÍÞ E…r$…¨. AMú…sŒýÞ ç³#çÜ¢M>˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…™ø´ër$ Ææÿ$×êË$V> A…¨¯èþ Ððþ$$™é¢Ë¯èþ$ çÜ¿æý$ÅËMæü$ ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ…, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… D çÜ…çœ*Ë$ °ÆæÿÓíßý…^èþÐèþËíܯèþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ñ«§æþ$Ë$. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… A…¨…^óþ íܺ¾…¨ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ ´ësìýçÜ*¢ EÐèþ$Ãyìþ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþÌê °«¨° íܧæþ®… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ ÌôýMæü Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yé°Mìü Mæü–íÙ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. ´÷§æþ$ç³# Ððþ$$™é¢Ë¯èþ$, Ææÿ$×ý ç³Ææÿ糆 {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ çÜÐèþ$íÙt {ç³Äñý*f¯éË$ Ë„æü Å…V> Mæü–íÙ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéÇ iÐèþ¯èþÔðýOÍ° {糿êÑ™èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ºÄñý*V>Å‹Ü ´ëÏ…rÏ HÆ>µr$, Ðésìý Ñ°Äñý*Væü…, BÆøVæüÅ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$, ´ùçÙM>àÆæÿ {´ë«§é¯èþÅ™èþË$, ïÜˆË {ç³Äñý*f¯éË$ Ðèþ…sìý ÐésìýÌZ MæüÍíÜ Mæür$tV> ç³°^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. MóüsêÆÿ$$…^éyæþ$. Ðèþ$*yóþâæýÏ M>Ë…ÌZ Ðèþ*Ñ$yìþ ç³N™èþ Ðèþ_a…¨. Ðèþ$Æø Hyé¨Mìü ç³…yæþ$Ï, M>Äæý$Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀ…^éÆÿ$$. CÆæÿ$Væü$ ´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇMìü Ðésìý° A…¨…_ B Mæü$r$…º… AÑ$™èþÐðþ$O¯èþ çÜ…™øÚë°² A¯èþ$¿æýÑ…_…¨. {MæüÐèþ$…V> Ðésìý° Ðèþ*ÆðÿPr$P ^óþÇa Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. 20 Ððþ$$MæüPË Ò$§æþ Hyé¨Mìü Ææÿ*. 8 ÐóþË B§éÄæý$… ËÀ…_…¨. çÜ´ùsê ç³…yóþ M>Ë…ÌZ Ý린Mæü…V>


ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Mæü*yé... ÕÐèþMæüP Mæü$r$…»ê°Mìü Ý린Mæü gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ BÐèþ# JMæüsìý E…yóþ¨. A¨ ÆøkMæü$ 2 ÎrÆæÿÏ ÐèþÆæÿMæü* ´ëË$ C^óþa¨. A…§æþ$ÌZ…_ 250 Ñ$ÎÏ ÎrÆæÿϯèþ$ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$°, Ñ$Wͯèþ §é°° Ñ{MæüÆÿ$$…^óþÐéÆæÿ$. 2010ÌZ

1 2 3 4 5 6 7

¯èþËÏ _Mæü$Pyæþ$ Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ² Ðèþ…M>Äæý$Ë$ rÐðþ*sê C™èþÆæÿ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ gŸ¯èþ² ÝùÄæý*½¯Œþ

Æ>ºyìþ (Ææÿ*ËÌZ)

¨Væü$ºyìþ (MìüÌZÌZÏ)

^ðþr$Ï ò³ÆæÿVóü ÌZç³#¯èþ ÐéÆæÿ$ Mö°² Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$, A…™èþÆæÿç³… r˯èþ$ Mæü*yé ÝëVæü$^óþÔ>Ææÿ$. ¯èþËÏ_Mæü$Pyæþ$, gŸ¯èþ², rÐðþ*sê, Ñ$Ça, Ðèþ…Væü Ðèþ…sìýÑ A…™èþÆæÿç³…rË$V> ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>Ë$ ´ù¯èþ$ Ñ$Væü$Ë$ ¨Væü$ºyìþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆóÿaÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ VøÆæÿ$ _Mæü$Pyæþ$, ½Ææÿ, M>MæüÆæÿ M>Äæý$˯èþ$ ç³NÇ¢V> Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*W… ^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. §æþVæüYÆæÿÌZ E…yóþ Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ çßý$½Ï, Ñ${ÕMøsìý, M>Ìêçœ$sìýVðüO Ðèþ…sìý ^øsìýMìü ÕÐèþMæüP Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$, ç³…yæþϯèþ$ ¡çÜ$MðüãÏ AÐèþ$$ÃMæü$° Ðèþ^óþa¨. Mö…yæþ {´ë…™é°Mìü ¨Væü$Ðèþ¯èþ E¯èþ² GMæüÆæÿ… ´÷Ë…ÌZ Ý린Mæü…V> Eç³Äñý*Væü…ÌZ E¯èþ² ÐèþÇ ç³…yìþ…^óþÐéÆæÿ$. BÆæÿ$ ¯èþ$…_ G°Ñ$¨ »êÅVæü$Ë «§é¯èþÅ… A…§æþ$ÌZ ç³…yóþ¨. §é° ÑË$Ðèþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> »êÅVæü$Mæü$ Ææÿ*.800 ^ö糚¯èþ Ææÿ*.5600 ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ^óþa¨. CsîýÐèþË Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> A…§æþ$ÌZ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ¯érÏ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ MæüË$ç³# HÆæÿyæþ…, ç³…r MøÄæý$yæþ… ÐèþÆæÿMæü* A°² 糯èþ$˯èþ* ÕÐèþMæüP çÜÓÄæý$…V> ^óþçÜ$Mæü$… r$…¨. Ðésìý ¨Væü$ºyæþ$Ë$, Æ>ºyìþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ sôýº$ÌŒý 1ÌZ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a.

sôýº$ÌŒý&1 & A…™èþÆæÿ ç³…rË ¨Væü$ºyìþ & Æ>ºyìþ ÑÐèþÆ>Ë$ ç³…r õ³Ææÿ$

A…™èþÆæÿ ç³…rË ò³…ç³Mæü…

Ææÿ*.15 ÐóþË™ø Æðÿ…yæþ$ Gyæþϯèþ$ Mæü*yé Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔ>Ææÿ$. Ðèþ$Æø Ææÿ*.11 ÐóþË$ ò³sìýt Vóü§ðþ¯èþ$ Mæü*yé Mö¯èþ$Mæü$P¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ B Mæü$r$…º… ÆøkMæü$ 3 ÎrÆæÿÏ ´ëË$ AÐèþ$$ÃMøVæüË$Væü$™ø…¨. ÎrÆæÿ$Mæü$ Ææÿ*.30 ÐèþÝë¢Æÿ$$. A…sôý Hyé¨Mìü Ææÿ*.11250 ÐèþÆæÿMæü* ÐèþÝù¢…§æþ¯èþ²Ðèþ*r. ÝëVæü$ 糯èþ$ÌZÏ Ðèþ^óþa ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ A…sôý ÐèþÇ Væüyìþz, 糆¢W…fË$, ÝùÄæý*½¯Œþ, Ñ$Ë$Ï ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ´÷r$t Ðèþ…sìý Ðésìý° Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$yé°Mìü Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$.

{MæüÐèþ$ çÜ…QÅ

^óþÆæÿ$ÐèþV> E¯èþ² çßý$½Ï Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Wr$t»êr$ M>Mæü´ù™óþ, ™èþÐèþ$ çœËÝëÄæý*°² Mæü$…§éç³NÆŠÿ ¡çÜ$Mæü$ÐðþãÏ Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$Mæü$…r* Ðèþ^éaÆæÿ$. Hyé¨Mìü Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï çÜ´ùsê M>õܨ. Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË ´ër$ AÑ çœÌê˯èþ$ A…¨çÜ*¢¯óþ E…sêÆÿ$$. {糡 Æøk Æðÿ…yæþ$ º$rt˯èþ$ (JMöMæüPsìý 15 MìüÌZË$) ºçÜ$ÞÌZ ¡çÜ$MðüâôýÏÐéÆæÿ$. ÐésìýMìü Ææÿ*.500 ¯èþ$…_ Ææÿ*.800 ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ^óþa¨. çÜ´ùsê Ò$§æþ Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Hyé¨Mìü Ææÿ*.10000 ÐèþÆæÿMæü* B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$™èþ* Ðèþ_a…¨. CMæü Ðèþ*Ñ$yìþ M>Äæý$Ë §éÓÆ> Hsê Ææÿ*.8000 B§éÄæý$… Ðèþ^óþa¨.

50 1250 300&400 4200 300 3000 400 2800 & 3000 2000 50000 7000 15400 Ððþ$$™èþ¢… 79650

sôýº$ÌŒý 2 & ÑÑ«§æþ Ææÿ*´ëËÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Æ>ºyìþ B§éÄæý$ Ðèèþ*ÆæÿY… A…™èþÆæÿ ç³…rË §éÓÆ> ™ørË §éÓÆ> AyæþÑ ^ðþr$Ï ç³Ôèý$´ùçÙ×ý §éÓÆ> Ððþ$$™èþ¢…

Hyé¨Mìü B§éÄæý$… (Ææÿ*.ËÌZ) 79650 18000 3000 11500 100650

19

ÎÝë C…yìþÄæý* · çÜ…_Mæü & 4 · yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016


www.leisaindia.org

Ðéyìþ „óü{™èþ…ÌZ ÕÐèþMæüP §æþ…ç³™èþ$Ë$

BQÇ Ðèþ*r ÕÐèþMæüP A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ðèþyìþ ¯èþÐèþ$*¯é Ðèþ…§æþÌê¨ C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {´ù™éÞçßý… CÝù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… BÐðþ$Mæü$ çÜÆ>çÜÇ° Ë„æü Ææÿ*´ëÄæý$Ë Mæü¯é² GMæü$PÐèþV>¯óþ B§éÄæý$… ÐèþÝù¢…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ »ñýÆÿ$$‹œ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ² {V>Ðèþ$ ^óþ™èþ¯èþ Õ„æü×ý Móü…{§æþ…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü ÇÝùÆŠÿÞ ç³ÆæÿÞ¯Œþ »ê«§æþÅ™èþË$ Mæü*yé °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. D Ñ«§æþ$Ë °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³NÇ¢ KÆæÿ$µ¯èþ$, ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² BÐðþ$ {糧æþÇØ…^èþVæüË$Væü$™ø…¨. Ððþ$糚Ë$ A…§æþ$Mæü$…sZ…¨. ÕÐèþMæüP Mö™èþ¢V> °ÇÃ…^èþ$Mæü$¯èþ² CË$Ï FÇMìü §æþ*Ææÿ…V> E…r$…¨. AÆÿ$$¯é Mæü*yé Cç³µsìýMîü çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ*Ë çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËMæü$ àfÆæÿÐèþ#™èþ*¯óþ E…r$…¨. ´÷§æþ$ç³# ^óþíܯèþ Ý÷Ðèþ$$Ùø C§æþªÆæÿ$ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ËMæü$ ò³ãå ^óþíÜ…¨. CË$Ï Mæür$tMøVæüÍW…¨. C糚yæþ$ C¨ÐèþÆæÿMæüsìý ^óþ§æþ$

iÑ™èþ… gêqç³M>ËÌZ ™èþç³µ Ñ$VæüËÌôý§æþ$. ™é¯èþ$ Ý뫨…_¯èþ D A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ çœÍ™éËMæü$ »ñýÆÿ$$‹œ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ íܺ¾…¨ÌZ JMæüÆðÿO¯èþ ©ç³MŠü „îüÆæÿÝëVæüÆŠÿMæü$ Ææÿ$×ýç³yìþ E…sê¯èþ° BÐðþ$ A…r$…¨. GANGA ANKAD Research Officer, No.2, BAIF Office, Kusum Nagar 11th Cross, Kelgeri Road, Dharwad - 580 008 Karnataka. Email : gangaankad@birdk.org.in ganges2010@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë…@ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 4, yìþÔðý…ºÆŠÿ 2015.

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* · çÜ…_Mæü us & 4 ·on: yìþÔðý…ºÆŠÿ 2016www.facebook.com/Leisaindiamag

@LeisaIndia

Telugu - Dec 2016  
Telugu - Dec 2016  
Advertisement