Page 1

çÜ…_Mæü 1 & Ðèþ*Ça 2016

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2016 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

™èþ¯èþ ò³Ææÿsìý ™ørÌZ ÝëVæü$^óþíܯèþ ç³#^èþaM>Äæý$˯èþ$ çÜVæüÆæÿÓ…V> ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² MæüÐèþ$ËÐèþÓ gê§æþÐŒþ & çßýË$Möç³µ {V>Ðèþ$…, «§éÆ>ÓyŠþ hÌêÏ.

¸ùsZ

G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ ç³NÇ~-Ðèþ$ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþO±‹Ü GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, } sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, Ðèþ*Ça 2016 çÜ…_Mæü¯èþ$ Ò$ Ðèþ$$…§æþ$…^èþyæþ… Ðèþ*Mæü$ ^éÌê çÜ…™øÚë°² CÝù¢…¨. D çÜ…_MæüÌZ Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý, ´ùçÙM>àÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… ^óþMæü*Æóÿa ÐèþÅÐèþÝëÄæý*«§éÇ™èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é…. Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý, çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇÐèþ…VæüyéË ÝëVæü$ Væü$Ç…_ §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ…ÌZ BçÜMìü¢ ÆøkÆøkMæü* ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. Hsê °ÆæÿÓíßý…^óþ Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ D Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ Ðóþ¨MæüV> °Ë$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐèþÇÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§éÅ°² ò³…´÷…¨…^èþr…™ø´ër$ D E™èþÞÐéË {糿êÐèþ… M>Ææÿ×ý…V> ÆøkÐéÈ BàÆæÿ…ÌZ BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ G{Ææÿ¯èþ²… Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…sZ…¨. Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ Mö¨ªV> E¯èþ² {´ë…™éË õ³§æþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ C糚yæþ$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… ÐðþOç³# §æþ–íÙt ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. A§æþ¯èþ…V> BÆøVæüÅ Ææÿ„æü×ýMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙMæü 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé A§æþ¯èþç³# Æ>ºyìþ çÜ…´ë¨…^èþ$& Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ç³#¯èþÇÓ°Äñý*W…^óþ 糧æþ®™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Ñ«§æþ…V> «§æþÆæÿÃç³#Ç {´ë…™èþ Ðèþ$íßýâæýË$ Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… ^óþç³rtVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$.

D çÜ…_MæüÌZ °™èþÅ… MæüÆæÿÐèþ#M>rM>ËÌZ Mör$tÑ$sêtyæþ$™èþ$¯èþ² JyìþÝëÞÆ>çÙ‰ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Mö™èþ¢ 糧æþ¦™èþ$Ë$ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a. A§æþ¯èþ…V> ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆ>°² çÜ…ç³NÆæÿ~ ´ùçÙM>Ë™ø A…¨…^èþ VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$.ü M>Äæý$Væü*ÆæÿË ™ørË ò³…ç³Mæü…, ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>Ë™ø BàÆ>°², ™èþVæü$Ðèþ*{™èþ… B§éÄæý*°² Mæü*yé çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüËVæü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ò$ AÀ{´ëÄæý*Ë$ Ðèþ$¯èþ A…§æþÇMîü G…™ø AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþÑ. Ðésìý MøçÜ… Ðóþ$… Mæü*yé G…™ø BçÜMìü¢™ø G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$$. Ò$ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ GÐèþÆðÿO¯é D Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ ^èþ¨Ñ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^éË° Ò$Ææÿ$ BÕçÜ$¢…sôý ÐéÇ ç³NÇ¢ _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$…yìþ. çÜ…™øçÙ…V> Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü Mæü*yé D Ðèèþ*ÅVæügñýO¯Œþ A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$$. ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ò$Mæü$ B¯èþ…§æþ§éÄæý$Mæü…V> ÝëV>Ë° BÕçÜ*¢.. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

´ùçÙM>Ë E§éůéË$................................................................gñý. Mæü–çÙ~¯Œþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ {´ë…™èþÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿÃç³#Ç ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ Ðèþ$íßýâæýË$ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… ÐðþOç³# ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt°, Mæü–íÙ° Ðèþ$ãÏçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇ ^öÆæÿÐèþ M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ C糚yæþ$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² BàÆæÿ… ËÀÝù¢…¨. Ðèþ$Ç…™èþV> B§éÄæý$… ËÀÝù¢…¨.

õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ BÔèýË A…^èþ$ËMæü$...............................................{糧鯌þ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ °Ææÿ$õ³§æþ Ðèþ$íßýâæý. Ðèþ$Æðÿ…§æþÆø Ðèþ$íßýâæýÌêÏVóü J…rÇ iÑ™èþ… ÝëWçÜ$¢¯èþ²¨. ¿æýÆæÿ¢ °Æ>§æþÆæÿ×ýMæü$, A°² Ñ«§éÌê A×ý_Ðóþ™èþËMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ õ³§æþÇMæü… ÌZ¯óþ Ðèþ$WY´ùÆÿ$$¯èþ çÜVæür$ ï܈. ï³Æ> {V>Ðèþ$…ÌZ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² çÜ$Mæü–™Œþ C糚yæþ$ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ… °…yæþ$V> Ææÿ*ç³#§éÍa¯èþ ï܈. BÐðþ$ §æþ–íÙt C糚yæþ$ ç³NÇ¢V> ´û[Ît çÜ…çܦ °ÆæÿÓçßý×ýò³O¯óþ Móü…{©Mæü–™èþÐðþ$O E…r$¯èþ²¨.....

Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ & Ñ™èþ¢¯èþ ¿æý{§æþ™èþMæü$ F™èþ…..........................}§óþÑ ËMîü‡ Mæü$sìýt ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糆¢° çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$MøÐé˯óþ BÌZ^èþ¯èþ §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ ^éÌê ºË…V> ÐéÅí³Ýù¢…¨. ÆðÿO™èþ$ÌZÏ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐé˯óþ MøÇMæü ºËç³yæþ$™ø…¨. C…§æþ$Mæü$ Hyé¨Mìü JMæüÝëÇ °ÆæÿÓíßý…^óþ E™èþÞÐéË$ Ðóþ¨MæüË$V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$.....

çßýÇ™èþ ÔèýM>¢ & iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ìê?!...................çœÆæÿ*MŠü ÇÄæý*gŒý, A°™èþ çÜ*§Šþ.... º…fÆæÿ$V> Ðèþ*ǯèþ Mæü˵ÐèþÍÏ ArÒ ¿æý*Ñ$ Ý린Mæü {ç³fË {ç³Äæý$™èþ²…™ø ç³#¯èþÆæÿ$§æþ¦Ç…糺yìþ †ÇW iÐèþ… °…ç³#Mæü$…¨. M>± çßýÇ™èþ ÔèýMìü¢ õ³Ææÿ$™ø Ðèþ$äå B ¿æý*Ñ$ ç³™èþ¯éÐèþçܦMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. V>Í Ðèþ$ÆæÿË$ "MîüϯŒþ G¯èþÈj'° E™èþµ¯èþ²… ^óþÝë¢Äæý$¯èþ² §é¯øÏ çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. M>± §é° Ðèþ$*ËÅ… G…™èþ? D V>ÍÐèþ$ÆæÿË HÆ>µr$ E§æþ…™èþ… Ðèþ$¯èþMæü$ C…Mø Mö™èþ¢ Mø×ý… ^èþ*í³Ýù¢…¨.

AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$...............Ææÿ…f¯Œþ Mðü. ´ë…yé, Ah™Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ´ë…yé JyìþÔ>ÌZ fË{ç³âæýÄæý$…ÌZ çÜÆæÿÓ… MøÌZµÆÿ$$¯èþ _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ BàÆæÿ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$, ´ùçÙM>àÆ>°² çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa…§æþ$Mæü$ çÜÇMö™èþ¢ Ðèþ*Æ>Y°² Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$. B {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$˯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> ™èþr$tMæü$¯óþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$....

4 7 10 14 17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

3


´ùç Ù M>Ë E§éůéË$ Ðèþ$íßýâæýÌôý çÜ*{™èþ«§éÆæÿ$Ë$ gñý. Mæü–çÙ~¯Œþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ {´ë…™èþÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿÃç³#Ç ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ Ðèþ$íßýâæýË$ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³… ç³Mæü… ÐðþOç³# ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt°, Mæü–íÙ° Ðèþ$ãÏçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇ ^öÆæÿÐèþ M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ C糚yæþ$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² BàÆæÿ… ËÀÝù¢…¨. Ðèþ$Ç… ™èþV> B§éÄæý$… ËÀÝù¢…¨. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ç³ÇÑ$™èþ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> Ñ°Äñý*W… ^èþyæþ…™ø ´ër$ ç³#¯èþÆ>ÓyæþMæü…ÌZ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² ¯óþÆæÿ$µ Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ç³…yìþ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅ… ^óþÝù¢…¨.

™èþ

4

Ñ$âæý¯éyæþ$ÌZ° «§æþÆæÿÃç³#Ç hÌêÏ, ò³¯èþ²VæüÆæÿ… ™èþ*Ææÿ$µ Mæü¯èþ$Ðèþ$ËMæü$ ç³yæþÐèþ$sìý ¨ÔèýV> E…yìþ ¿oVøãMæü…V> JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ™ø ÑÕçÙt Ë„æü×ê˯èþ$ MæüÍW E…r$…¨. Mö…yæþ {´ë…™èþ… M>Ðèþyæþ…™ø M>ÐóþÈ {ç³Ðéçßý… ¯èþ$…_ A…™èþV> {ç³Äñý*f¯éË$ D hÌêÏÐéçÜ$ËMæü$ ËÀ…^èþÐèþ#. °™èþÅ… ±sìý MöÆæÿ™èþ CMæüPyæþ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> ÝëVæü$ Ææÿ…V>°² Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ™éVæü$±sìýMìü Mæü*yé MæürMæür ç³yæþÐèþËíÜ ÐèþçÜ*¢ E…r$…¨. ÐèþÆæÿÛç³# ±sìýò³O B«§éÆæÿç³yìþ ÐóþÆæÿ$ Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$ CMæüPyæþ GMæü$PÐèþV> fÆæÿ$Væü$™èþ* E…r$…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ A…™èþÆæÿ ç³…rË$V> Mæü…§æþ$Ë$, Mú ï³ (Cow Pea) ÝëVæü$ ^óþÝë¢Ææÿ$. D ç³…rË$ CMæüPyìþ õ³§æþ {ç³gê±M>°Mìü B§éÄæý$… ^óþMæü*ÆæÿayæþÐóþ$ M>Mæü, ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>àÆæÿ…, ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$™èþ A…¨…^èþyé°Mìü Mæü*yé ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ Væüyæþ_¯èþ Æðÿ…yæþ$ §æþÔ>»êªË$V> ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ A¯óþMæü ÆæÿM>Ë çÜÐèþ$çÜÅË$, çÜÐéâæý$Ï G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ & ™èþÆæÿ^èþ$V> ç³…r ¨Væü$ºyìþ §ðþº¾†¯èþyæþ…, A…™èþ$ÌôýMæü$…yé ÝëVæü$ QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ… ò³ÇW´ù™èþ* E…yæþyæþ…, ¨Væü$ºyìþ BÕ…_¯èþ §é°Mæü¯é² ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ…, _ÐèþÇMìü ^óþ†Mìü A† çÜÓ˵ Ððþ$$™é¢ËÌZ¯óþ B§éÄæý$… ËÀ…^èþyæþ…™ø ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ^éÌê °Æ>Ô> °çܵ –çßýÌZÏ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ñ°Äñý*Væü… Aç³ÇÑ$™èþ…V> E…yæþyæþ…™ø ¿æý*ÝëÆæÿ… „îü×ìý…_ °çܵ–çßýÌZÏ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ñ°Äñý*Væü…™ø ¿æý*ÝëÆæÿ… „îü×ìý…_´ù™ø…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… §ðþº¾†…sZ…¨. JMæü Hyé¨ ÐèþÆ>ÛË Æ>Mæü AçÜ¢ÐèþÅçÜ¢Ððþ$O¯èþrÏÆÿ$$™óþ, CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ gŸ¯èþ² ÝëVæü$ (Finger Millet) ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

Ðèþ…sìý…sZÏ JMæüÝëÇ Eç³Äñý*W…_¯èþ ÐèþÅÆæÿ¦ fÌê˯èþ$ Ôèý$¨®^óþíÜ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³M>°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Æóÿa {ç³{MìüÄæý$ÌZ ´ëÌŸY…r$¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$

Ý뫧éÆæÿ×ý…V> CÌê…sìý ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ {´ë…™éËÌZ ÝëVæü$^óþÄæý$yé°Mìü C§óþ A°² Ñ«§éÌê A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³…r. AÌê…sìý „>Ðèþ$ï³yìþ™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$, ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Mæü*yé ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… HÐèþ*{™èþ… ËÀ… ^èþ§æþ$. CÌê…sìý MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ GG…D ¸û…yóþçÙ¯Œþ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… {´ù™èþÞíßý…_…¨. B ÆæÿMæü…V> ÐéÇMìü ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² BàÆæÿ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿyé°Mìü ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ™øyéµr$¯èþ$ A…¨Ýù¢…¨. GG…D ¸û…yóþçÙ¯Œþ {´ù™éÞçßý… M>Ææÿ×ý…V> ò³¯èþ²VæüÆæÿ… ™éË*M>ÌZ° 20 {V>Ðèþ*ËÌZ ò³Ææÿsìý ™ørË ÝëVæü$¯èþ$ ÑÝë¢Ææÿ…V> BÄæý* {V>Ðèþ*Ë ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ ^óþç³sêtÆÿ$$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² «§æþÆæÿÃç³#Ç ¸ëÆŠÿà C±íÙÄôý$sìýÐŒþ (DFI)ÌZ ¿êVæü…V> ^ðþ¯ðþO²Mìü ^ðþ…¨¯èþ }Ðèþ™èþÞ Æ>ÐŒþ$ ¸û…yóþçÙ¯Œþ çÜçßýM>Ææÿ…™ø °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

™öÍ Ayæþ$Væü$Ë$ ÐéçÜ¢Ðèþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> ÆðÿO™èþ$˯èþ$ çÜÐèþ*ÐóþÔèýç³Ææÿ_ ÐéÇ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²… (PRA) ´ëÇtíÜõ³rÈ Ææÿ*ÆæÿÌŒý Aç³µÆðÿOfÌŒý fÇW…¨. A…§æþ$ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë™ø´ër$ Ðèþ$íßýâæýË$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ E™éÞçßý…V> ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÐéÇ ¯èþ$…_ {ç³çÜ$¢™èþ ç³Çíܦ™èþ$Ë Væü$Ç…_ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ MøçÜ… ^óþç³rtÐèþËíܯèþ ^èþÆæÿÅË Væü$Ç…_ ÑçÜ¢ –™èþ…V> ^èþÇa…^èþyæþ… fÇW…¨. ÐóþÆæÿ$ Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$¯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$rtÐðþ$$§æþr ^óþç³rtÐèþËíܯèþ


M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…V> Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³M>°² {´ù™èþÞíßý…^èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆ>°² Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ 20 {V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…_ G…í³Mæü ^óþíܯèþ 25 Ðèþ$…¨ L™éÞíßýMæü$ÌñýO¯èþ Äæý$$Ðèþ™èþ$ËMæü$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ç³§æþ®™èþ$ÌZÏ ÐóþÆæÿ$ Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$ Væü$Ç…_ Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. D Õ„æü×ýÌZ ¿êVæü…V>, ÐéÆæÿ$ C™èþÆæÿ$ËMæü$ D ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜçßýMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¯ðþOç³#×êÅË$ ò³…´÷…¨…^èþyé°Mìü {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. {ç³™óþÅMæü…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ Õ„æü×ý Móü… {§é˯èþ$ (Farmer Field School) HÆ>µr$ ^óþÝëÆæÿ$. CÌê çÜ$Õ„ìü™èþ$ÌñýO¯èþ Ðèþ$íßýâæýË$, HG…D íܺ¾…¨, B 20 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ Õ„æü×ý Móü…{§éË °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ 400 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ CÌê Õ„æü×ý ´÷…§éÆæÿ$. çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$ËÌZ ÐóþÆæÿ$ Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$ÌZ ÐéÆæÿ$ ¯ðþOç³#×ýÅ… ò³…´÷…¨…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$.

ò³Ææÿsìý ™ørË HÆ>µr$ ÐóþÆæÿ$ Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$ÌZ çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çœÍ™éË$ çÜ…´ë¨… ^èþ$Mæü$¯èþ² B Ðèþ$íßýâæýË…™é ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ C™èþÆæÿ A…Ô>Ëò³O Mæü*yé {Ôèý§æþ® ^èþ*í³…^éÆæÿ$. D çÜÐèþ$Äæý$… ÌZ¯óþ ò³Ææÿsìý ™ørË BÌZ^èþ¯èþ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. B Ñ«§æþ…V> ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º…ÌZ° {糡 JMæüPÇMîü ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° Væü$Ç¢…_ A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ E™éÞçßý… ^èþ*í³…^éÆæÿ$. {ç³™óþÅMæü…V> õܧæþÅç³# 糯èþ$Ë$ Ìôý° çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ CÌê…sìý Mö™èþ¢ ÑçÙÄæý*Ë$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ çÜ$Ðèþ$$Q™èþ ^èþ*´ëÆæÿ$. B M>Ææÿ×ý…V> ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ç³§æþ®™èþ$ÌZÏ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… Væü$Ç…_ Õ„æü×ý ´÷…§éÆæÿ$. BÆæÿ…¿æý…ÌZ Ðéâæý$Ï 13 ÆæÿM>Ë M>Äæý$Væü*ÆæÿË ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³sêtÆæÿ$. (sôýº$ÌŒý 1 ^èþ*yæþVæüËÆæÿ$) M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ çÜÐèþ$–¨®V> ç³…yéÆÿ$$. BMæü$ Mæü*ÆæÿË$ ç³#çÙPË…V> ç³…yéÆÿ$$. Ððþ$$§æþsZÏ Ðésìý° ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ñ°Äñý*W…^óþÐéÆæÿ$. {MæüÐèþ$…V> Ñ$Væü$Ë$V> E¯èþ² Ðésìý° CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇMìü CÐèþÓyæþ…™ø ´ër$ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ AÐèþ$Ãyæþ… ÐéÇMìü Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ÆøkÐéÈ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Æ>Ðèþyæþ…™ø ÐéÇ C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMøçÜ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ÐðþãÏ Mæü*ÆæÿË$ Mö¯èþyæþ… ç³NÇ¢V> Ðèþ*°ÐóþÔ>Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> JMøP Mæü$r$…º… ¯ðþËMæü$ §é§éç³# Ææÿ*.2100 ÐèþÆæÿMæü$ B§é ^óþçÜ$MøVæüÍV>Ææÿ$. JMæü ¯ðþË ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ™ørÌZ 6&9 MìüÌZË Ðèþ…M>Äæý$Ë$ (Brinjal), 7&9 MìüÌZË$ ½ÆæÿM>Äæý$Ë$ (Ribbed Gourd), 10&14 MìüÌZË »ñý…yæþM>Äæý$Ë$, 4&6 MìüÌZË M>MæüÆæÿM>Äæý$Ë$ ÐéâæýÏ ò³Ææÿsìý ™ørËÌZ ç³…yìþ…^éÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ §é§éç³# 40 Ô>™èþ… AÑ$ÃÐóþÄæý$yæþ… §éÓÆ> ¯ðþË †ÇVóü çÜÇMìü ÐéÆæÿ$ Ææÿ*.2000 & 2400 ÐèþÆæÿMæü*

A§æþ¯èþ…V> B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mìü…§æþ §é§éç³# 400 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ C…sìý Ððþ¯èþM>Ë E¯èþ² 100 ¯èþ$…_ 150 ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë çܦ˅ÌZ M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ç³…yìþ…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü…ÌZ Ðèþ^óþa Ìê¿êË$ ÐéÇMìü E™éÞçßý… MæüÍW…_¯é ±sìý MöÆæÿ™èþ M>Ææÿ×ý…V> ©°² Mö¯èþÝëW…^èþyæþ… Ìôý§é ÑçܢDž^èþyæþ… ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… Mæü*yé ÐèþÆ>ÛËò³O B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ† G§æþ$ÆðÿO…¨. D çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ ÐèþÅÆæÿ®…V> ¯óþË´ëËÐèþ#™èþ$¯èþ² ±sìý° A…sôý JMæüÝëÇ C…sZÏ Eç³Äñý*W…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ–«§éV> Ðèþ$$ÇMìü M>Ë$ÐèþË ´ëË$^óþçÜ$¢¯èþ² ±sìý° Mæü*yé Eç³Äñý*W… ^èþ$MøÐé˯óþ BÌZ^èþ¯èþMæü$ ç³#ÇMö͵…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> Ðèþ…sìý…sZÏ Ðéyæþ$™èþ$¯èþ² ±sìýÌZ G…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ðèþ–«§éV> ´ù™èþ$¯èþ²§ø ÐéÆæÿ$ JMæü A…^èþ¯é ÐóþÔ>Ææÿ$. ÐéÇ A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… Æøl CÌê 40 ¯èþ$…_ 50 ÎrÆæÿÏ ±Ææÿ$ ÐèþÅÆæÿ®Ðèþ$Ðèþ#™ø…§æþ° Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. CÌê ±sìý° ´ëÆæÿ»ZçÜ$MøÐèþyæþ… Mæü¯é², §é°° ò³Ææÿsìý ™ørMæü$ Ðèþ$ãÏõÜ¢ Ðèþ$…_§æþ° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Mö¨ªV> AÆÿ$$¯é A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$¯èþ$ Ðèþ–«§é M>Mæü$…yé ±sìý° Ôèý$¨®^óþíÜ (íœËtÆŠÿ) {yæþÐèþ$$ÃÌZÏ (50 ÎrÆæÿÏ °ËÓ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å…™ø) °ËÓ^óþíÜ Ðéyæþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. B {yæþÐèþ$$ÃËMæü$ ¼…§æþ$ õܧéÅ°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> {yìþ‹³ ÌñýsŒýÞ AÐèþ$Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. Ðésìý ÝëÄæý$…™ø Ððþ$$MæüPË ´ë§æþ$Ë$ ™èþyæþç³yæþ… Ððþ$$§æþÌñýsêtÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ ÐéÆæÿ$ ѯèþ*™èþ² BÌZ^èþ¯èþ Mæü*yé ^óþÔ>Ææÿ$. ÎrÆæÿ$ Ðèþ$…_ ±sìý ïÜÝëË$ Eç³Äñý*W…^óþ 糧æþ®† ´ësìý…^éÆæÿ$. ´ë§æþ$ËMæü$ ±Ææÿ$ ò³sôýt…§æþ$Mæü$ ÐéÈ ïÜÝë˯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° {yìþ‹³ ÝëVæü$ ^óþç³sêtÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$V>Y Eç³Äñý*W…^èþyé°Mìü ÐéÆæÿ$ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ–«§éV> ±Ææÿ$ G…yìþ´ùMæü$…yé, Ðèþ$sìýtÌZ MæüÍíÜ´ùMæü$…yé ™ørÌZ Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… ÐðþOç³# Ðèþ$ãÏ…_ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^éÆæÿ$. C糚yæþ$ A°² Mæü$r$…»êË$ D 糧æþ®†ÌZ Ðèþ…sìý…sìý ±Ææÿ$ Ðèþ–«§é M>Mæü$…yé çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. D Ñ«§æþ…V> ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË™ø ´ër$ C…sìýËÏ ´ë¨ ^èþ$Ææÿ$V>Y ´ëÌŸY¯èþyæþ… ^ðþ糚MøÐèþËíܯèþ ÑçÙÄæý$…. ™ørMæü$ M>ÐèþËíܯèþ ±sìý° C…sìýMìü Ððþ*çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…, Mæü…^ðþ °Æ>Ã×ý… Ðèþ…sìý Ðésìý° Ðèþ$VæüÐéâæý$Ï ^óþõÜÐéÆæÿ$. Ðèþ$íßýâæýË$ Ððþ$$MæüPËMæü$ ´ë§æþ$Ë$ ò³sìýt ±Ææÿ$ A…¨…^èþyæþ…, {MìüÑ$MîürM>˯èþ$…_ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ hVæü$Ææÿ$™ø E¯èþ² ´ëËçÜtÆæÿϯèþ$ ÐésìýMìü A†Mìü…^èþyæþ… C…M> C™èþÆæÿ 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CMæü _¯èþ² í³ËÏË$ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$…V> ™èþÍÏMìü ^óþÄæý$*™èþ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¨ Mæü*yé ÐéÇMìü ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë J†¢yìþ Ìôý° çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$. C糚yæþ$ ÐéÇ BàÆæÿç³# AËÐérÏÌZ Mæü*yé Ðèþ*Ææÿ$µ Ðèþ_a…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

5


sôýº$ÌŒý 1 . ò³Ææÿsìý ™ørË ¯ðþËçÜÇ ¨Væü$ºyìþ ÑÐèþÆ>Ë$ M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ¨Væü$ºyìþ Mæü$r$…º CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ AÑ$ÃÐóþíܯèþ AÐèþ$ÃM>Ë ÐèþËÏ Mö¯óþ AÐèþçÜÆæÿ… (MìüÌZÌZÏ) AÐèþçÜÆ>ËMæü$.. ËMæü$.. Ððþ$$™èþ¢….. B§éÄæý$… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø Ñ$Wͯèþ (MìüÌZÌZÏ) (MìüÌZÌZÏ) (MìüÌZÌZÏ) (Ææÿ*.ËÌZ) Ý÷Ðèþ$$à (Ææÿ*.ËÌZ) Ðèþ$$ËÏ…W ½{r*sŒý ´÷rÏM>Äæý$ ½ÆæÿM>Äæý$ M>MæüÆæÿM>Äæý$ sŸÐèþ*sZ »ñý…yæþM>Äæý$ Ðèþ…M>Äæý$ BMæü$Mæü*ÆæÿË$ (4 ÆæÿM>Ë$) Væü$Ðèþ$ÃyìþM>Äæý$ M>ÅÆæÿsŒý Ððþ$$™èþ¢…

15&25 10&15 10&15 8&10 5&8 25&30 15&25 10&15 20&30 60&70 5&10

5&6 5&8 3&5 10 2&3 10 5&6 3&5 10 30 5

ÐéÆæÿ$ Æøl ¡çÜ$Mæü$¯óþ BàÆæÿ…ÌZ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë M>Äæý$Væü*ÆæÿËMæü$ JMæü {ç³™óþÅMæü Ý릯èþ… §æþMæü$P™ø…¨. çœÍ™èþ…V> ÐéÇ BÆøVæüÅ… Mæü*yé »êV> Ððþ$Ææÿ$VæüÆÿ$$…¨. BMæü$ Mæü*ÆæÿË$ A«¨Mæü…V> BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> ^óþÆæÿ$aMæü$…r$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> ™èþÐèþ$Mæü$ iÆæÿ~ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË »ñýyæþ§æþ ™èþWY´ùÆÿ$$…§æþ° ÐéÆæÿ$ A…r$¯é²Ææÿ$. ò³Ææÿsìý ™ør ò³…ç³Mæü… 糯èþ$˯èþ$ C™èþÆæÿ{™é õܧæþÅç³# 糯èþ$Ë J†¢yìþ Ìôý° çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. A…sôý Ððþ$$§æþsìý Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ f¯èþÐèþÇ & l¯Œþ Ðèþ*ÝëË (2010&11, 2011&12) Ðèþ$«§æþÅ ^óþç³sôýtÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ B ¯ðþËÌZÏ Mæü*yé ò³Ææÿsìý ™ørË ÝëVæü$ò³O Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt° Móü…{©MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é M>Äæý$Væü*ÆæÿËMæü$ MöÆæÿ™èþ ÌôýMæü$…yé ^èþ*çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.

ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ² ÑfÄæý$ç³£æþ…

6

D {´ë…™èþ…ÌZ° 400 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ Ý뫨…_¯èþ Aç³NÆæÿÓ ÑfÄæý*Ë$ C™èþÆæÿ {´ë…™éËMæü$ Mæü*yé çÜ*¹Ç¢Ðèþ…™èþ…V> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. B 20 {V>Ðèþ*ËÌZ Ðèþ$Æø 300&500 Mæü$r$… »êË$ C糚yæþ$ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E¯é²Æÿ$$. Mæü$r$…º õܧæþÅ…ò³O °ÆæÿÓíßý…_¯èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ çܧæþçÜ$Þ {´ëÆæÿ…¿æý Ðóþ¨Mæüò³O °Í_ ™èþÐèþ$ ÑfÄæý$V>£æþ Ñ°í³…^óþ Ðèþ$çßý§æþÐèþM>Ôèý… D Ðèþ$íßýâæýËMæü$ §æþMìüP…¨. D çܧæþçÜ$Þ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ÌZ fÇW…¨. C…sìý ™ørÌZÏ ò³…_¯èþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

1&2 1&2 1&2 1&2 1 1&2 1&2 1&2 1&2 0.5 1

10&15 5&8 4&5 5 2&3 10&15 10&15 8&10 8&15 50 5

150 200 100 200 100 400 200 300 250 300 200 2400

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2100

D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> {糧æþÇØ…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ çœ$¯èþ…V> A…§æþÇMîü Ñ°í³…^éÆæÿ$. D Ðèþ$íßýâæýË iÑ™éËÌZ ò³Ææÿsìý ™ørË$ A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ Æ>^èþ»êrË$ ÐóþÝëÆÿ$$. ©° ÐèþËÏ ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ C糚yæþ$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² BàÆæÿ… ËÀÝù¢…¨. A§æþ¯èþ…V> B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. M>Äæý$Væü*ÆæÿË MøçÜ… 10&15 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ… ¯èþyìþ_ ÐðþâæýÏÐèþËíܯèþ §æþ$íܦ† ÐéÇMìü ™èþí³µ…¨. A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅ…V> ÐéÇ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË Ðèþ$«§æþÅ, CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$™ø ÐéÇMìü çÜ…º…«§éË$ Ðèþ$Ç…™èþ ºËç³yézÆÿ$$. J KRISHNAN FAO trained FFS facilitator AME Foundation, No. 5/1299-B-2, NSCB Road, Behind TAMS Colony, Lakkiampatty, Dharmapuri - 636705 Email : josephkrish@rediffmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 4, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2014.


õÐè³þ$íߧæýâæþýËÇMæ´û[üÎ…t °ÆæÿÓç¯èßþý×ý$…_ BÔè ý Ë A…^è þ $ËMæ ü $ ÑfÄæý$ V>£æþ {糧鯌þ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ °Ææÿ$õ³§æþ Ðèþ$íßýâæý. Ðèþ$Æðÿ…§æþÆø Ðèþ$íßýâæýÌêÏVóü J…rÇ iÑ™èþ… ÝëWçÜ$¢¯èþ²¨. ¿æýÆæÿ¢ °Æ>§æþÆæÿ×ýMæü$, A°² Ñ«§éÌê A×ý_Ðóþ™èþËMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ õ³§æþÇMæü… ÌZ¯óþ Ðèþ$WY´ùÆÿ$$¯èþ çÜVæür$ ï܈. ï³Æ> {V>Ðèþ$…ÌZ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² çÜ$Mæü–™Œþ C糚yæþ$ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ… °…yæþ$V> Ææÿ*ç³#§éÍa¯èþ ï܈. BÐðþ$ §æþ–íÙt C糚yæþ$ ç³NÇ¢V> ´û[Ît çÜ…çܦ °ÆæÿÓçßý×ýò³O¯óþ Móü…{©Mæü–™èþÐðþ$O E…r$¯èþ²¨. {«§æþ$Éæþ çÜ…Mæü˵…, ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ A…¨¯èþ Mö¨ª´ësìý ^óþÄæý$*™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ BÐðþ$ ò³r$tºyìþ. BÐðþ$ iÑ™èþÐóþ$ Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ¯èþ ÔèýMìü¢ÝëÐèþ$Æ>®ÅË$, B™èþÃÑÔ>ÓçÜ…™ø çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> ´û[Ît °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² çÜ$Mæü–™Œþ C糚yæþ$ BÐðþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ° C™èþÆæÿ Ðèþ$íßýâæýË…§æþÇMîü B§æþÆæÿØ…V> °Ë$Ýù¢…¨.

Ðèþ$

«§æþÅ{糧óþÔŒýÌZ° bèþ™èþ¢ÆŠÿç³NÆŠÿ {V>Ðèþ$ ÐéíÜ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$. BÐðþ$Mæü$ 12 H…yæþÏ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ E¯é²yæþ$. BÐðþ$ ™èþ¯èþ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$, ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ²¨. 12 H…yæþÏ {Mìü™èþ… BÐðþ$¯èþ$ ¿æýÆæÿ¢ Ðèþ¨ÌôýÝëyæþ$. B M>Ææÿ×ý…V>¯óþ BÐðþ$ ™èþ¯èþ ç³#sìýt…sìýMìü Ðèþ_a AMæüPyóþ º™èþ$Mæü$™ø…¨. ÐéÇMìü çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 8 GMæüÆ>Ë ´÷Ë… E¯èþ²¨. B _¯èþ² ¿æý*Ñ$¯óþ ¯èþÐèþ$$ÃMæü$° B Mæü$r$…º… Vø«§æþ$Ðèþ$, ç³ç³š «§é¯éÅË$, BÐéË$, Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$, ò³çÜË$, ÝùÄæý*½¯Œþ ç³…yìþ…^èþ$Mæü$° iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢¯èþ²¨. ÐéÆæÿ$ ^óþç³sôýt õܧæþÅ ¿êÆæÿ… Ððþ$$™èþ¢… Mæü$r$…º ´ùçÙ×ý Ë„æü Å…™ø¯óþ ÝëVæü$™èþ$…¨. ÐéÇMìü A§óþ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…. AÌê ç³…yìþ…_¯èþ ç³…rÌZ ^éÌê Mö¨ª ¿êVæü… Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. BÐðþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË$V>¯ø, ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$V>¯ø ç³ÇçÜÆæÿ {V>Ðèþ*ËMæü$ Ððþyæþ$™èþ* E…sêÆæÿ$. Væü† Ìôý° ç³Çíܦ†ÌZ ç³#sìýt°…sìýMìü ^óþǯèþ çÜ$Mæü–™Œþ H¯éyæþ* ™èþ¯èþ ™èþÍϧæþ…{yæþ$ËMæü$ ¿êÆæÿ…V> E…yé˯èþ$MøÌôý§æþ$. Mö™èþ¢ÌZ Ððþ§æþ$Ææÿ$ º$rtË$ AÍÏ, Ðésìý° Ñ{MæüÆÿ$$…_ ™èþ¯èþ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yé çÜ…´ë¨…_ C^óþa¨. Ææÿ$.30 & Ææÿ$.40 QÆæÿ$aò³sìýt Ððþ§æþ$Ææÿ$ Mö° ™ðþ^èþ$aMæü$¯óþ¨. Ðésìý™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ º$rt˯èþ$ Ææÿ$.100Móü Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ¨. AÌê BÐðþ$ ÆøkMæü$ JMæüP º$rt Ðèþ*{™èþÐóþ$ AËÏyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Äôý$Ũ. ""CÌê º$rt˯èþ$ AÐèþ$Ãyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ^óþa Mö¨ª B§éÄæý$… ¯é AÐèþçÜÆ>ËMóü ^éÌôý¨ M>§æþ$. AÌê…sìý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯éMæü$ A…yæþV> E…r$¯èþ² AÐèþ*Ã, ¯é¯èþ²ËMæü$ HÑ$ CÐèþÓVæü˯èþ$?

´û[Ît HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ Ar$ B§éÄæý*°², Cr$ CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ¯èþ$…_ VúÆæÿÐéÀÐèþ*¯é˯èþ$ Mæü*yé ´÷…§æþVæüË$Væü$™ø…¨.

ÐéÇMìü H Ñ«§æþ…V>¯èþ* ÝëÄæý$… ^óþÄæý$ÌôýMæü´ùÄôý$§é°² A¯é²Ææÿ$ çÜ$Mæü–™Œþ. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ BÔ> ÆóÿQ Mæü°í³…_…¨. Æ>çÙ‰ hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ õ³§æþÇMæü… °Ææÿ*Ã˯èþ {´ëgñýMæü$t (MPDPIP ) ^óþç³sìýt¯èþ "{糧鯌þ' °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ ÐéÇ {V>Ðèþ*°Mìü Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ ^óþÆæÿ©íÜ ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ç^óþ… §æþ$Mæü$ E¯èþ² AÐèþM>Ô>˯èþ$ ÐéÇMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. C¨ 2005ÌZ fÇW…¨. Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^óþa Ðèþ$íßýâæýËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ A…§óþ çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. ^éÌêÐèþ$…¨ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. ÐéÇÌZ çÜ$Mæü–™Œþ Mæü*yé JMæüÆæÿ$. {糧鯌þ {´ù™éÞçßý…™ø ÐéâæýÏ…™é ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÐðþOç³# §æþ–íÙtò³sêtÆæÿ$. MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…ÌZ Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ° çÜÐèþ$íÙt {ç³Äñý*f¯éË º–…§éË$V> çÜ…çœ$sìý™èþ… ^óþíÜ…¨ {糧鯌þ. AÌê…sìý JMæü º–…§æþ…ÌZ çÜ$Mæü–™Œþ çÜ¿æý$ÅÆ>ÍV> 2006ÌZ Ayæþ$Væü$ò³sìýt…¨. D Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$íÙt {ç³Äñý*f¯éË º–…§éË HÆ>µr$ M>Ææÿ×ý…V>, çÜÒ$ç³ {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$Æø ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Ðèþ$íßýâæýË™ø MæüÍíÜ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË Õ„æü×ý MøçÜ… çßZçÙ…V>»ê§Šþ hÌêÏÌZ° RôýÝëÏMæü$ ºÄæý$Ë$§óþÇ ÐðþãÏ…¨. AMæüPyæþ ÐéâæýÏ…™é MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…ÌZ Õ„æü×ý ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² RôýÝëÏ ´û[Ît ÝûòÜOsîý °ÆæÿÓíßý…_…¨. ´û[Ît ({»êÆÿ$$ËÆŠÿ) °ÆæÿÓçßý×ý Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$, ´û[Ît òÙyæþÏ °Æ>Ã×ý… Ðèþ…sìýÑ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. Õ„æü×ý Ðèþ$$Wíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, ÐéâæýÏ…™é Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ õ³§æþÇMæü… °Ææÿ*Ã˯èþ {´ëgñýMæü$t™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. AMæüPyæþ ÐéÇMìü JMöPMæüÇMìü Ææÿ*.30000 ^ö糚¯èþ BǦMæü ÝëÄæý$… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

7


ËÀ…_…¨. B Ððþ$$™èþ¢…™ø 300 ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$ òÙyæþ$z¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mö…™èþM>Ìê°Mìü ^èþ$r$tç³MæüPË E¯èþ² 13 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 360 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O çÜçßýM>Ææÿ Ææÿ…Væü…ÌZ ÝûòÜOsîý° HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. §é° õ³Ææÿ$ Æ>gŒý¯èþVæüÆŠÿ {V>Ò$×ý Ðèþ$íßýâê Ðèþ$$ÇY E™éµ§æþMŠü çÜçßýM>Ç™èþ Ðèþ$Æ>Ũ™Œþ. C糚yæþ$ B Ý÷òÜOsîý »ZÆæÿ$zÌZ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ JMæüÆæÿ$. CÌê Ý÷òÜOsîýV> HÆæÿµyìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ´û[Ît ò³…ç³Mæü… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sêtÆæÿ$. JMæüÆøk ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² Møyìþ í³ËÏË ò³…ç³Mæü… »ê«§æþÅ™èþ ^óþç³sêtÆæÿ$. JMöMæüPÆæÿ$ 300 Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ ¯èþ$…_ Ðèþ$äÏ Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ Ý÷òÜOsîý Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢…¨. ÐésìýMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ A…¨çÜ$¢…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…§æþ$Ë$, ÐéÅMîüÞ¯èþ$Ï çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢…¨. A…§æþ$MæüÄôý$Å QÆæÿ$a¯èþ$ ÐéÇ ¯èþ$…_ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ Møyìþ í³ËÏË Qȧæþ$ ¯èþ$…_ Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. 25 ¯èþ$…_ 28 ÆøkË´ër$ ò³…_¯èþ MøâæýÏ ºÆæÿ$Ðèþ# MìüÌZ ¯èþ$…_ 1.2 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ò³ÇW¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðésìý° Ý÷òÜOsîý Ðèþ$Ç…™èþ A«¨Mæü «§æþÆæÿ¯èþ$ ^ðþÍÏ…^óþ Mö¯èþ$VøË$§éÆæÿ$Mæü$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐðþO§æþÅ ÝëÄæý$… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ JMæü ÐðþO§æþ$Åyìþ° Mæü*yé Ý÷òÜOsîý çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢…¨. ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Ððþ$$§æþsìýÝëÇ Møyìþ í³ËÏË ò³…ç³M>°Mìü ¡çÜ$Mðüãϯèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéÇMìü ™èþW¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$ CÐèþÓyé°Mìü MóüÆæÿâæý ¯èþ$…_ {ç³™óþÅMæü…V> Õ„æüMæü$yìþ° RôýÝëÏMæü$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. A™èþ° B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ 30 ÆøkË´ër$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ ÐéÇMìü ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ Õ„æü×ý Cí³µ…^éÆæÿ$. A™èþyæþ$ °™èþÅ… ÐéâæýÏ MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$˯èþ$ çÜÓÄæý$…V> çÜ…§æþÇØ…_ Ðésìý° ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ*¢, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ A…§æþgôýõÜ çܧæþ$´ëÄæý$… Mæü*yé Ý÷òÜOsîý çÜÐèþ$Mæü*Ça…¨. MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…ÌZ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_ ÐéâæýÏMìü ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*Ë…sôý ÐéÇMìü çÜÒ$ç³ {V>Ðèþ$…ÌZ¯óþ JMæü ^ør A…§æþDZ çÜÐèþ*ÐóþÔèýç³Ææÿ_ ÑÐèþÇ…^óþÐéyæþ$. Ðèþ_a¯èþ çœÍ™éË$ Ðèþ*Mæü$ çÜ…™èþ–í³¢ MæüÍW…_…¨. Ðèþ$Ç…™èþ yæþº$¾ Ðèþ$§æþ$ç³# ^óþÄæý$yé°Mìü «©Ðèþ* Ðèþ_a…¨. Ðèþ* M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ÑçܢDž^èþ$MøÐé˯óþ BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ_a…¨, A° C糚yæþ$ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ «§ðþOÆæÿÅ…V> ^ðþç³µVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… ^óþç³sìýt¯èþ Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ¯óþ ÐéÆ>°Mìü KÝëÇ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Äôý$ÅÐéÆæÿ$. ™èþÐèþ$Mæü$ G§æþ$ÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË Væü$Ç…_

8

Møyìþ í³ËÏË õÜMæüÆæÿ×ý, {»êÆÿ$$ËÆŠÿ 糄æü$Ë Ñ{MæüÄæý$… Ðèþ…sìý »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ çÜÐèþ$íÙtV>¯óþ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> Ðèþ$¯èþ §æþ–íÙt° ç³NÇ¢V> Møyìþ í³ËÏË ò³…ç³Mæü…ò³O¯óþ Móü…{©MæüÇ…^èþÐèþ^èþ$a. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

MæüÍíÜ Mæü*Ææÿ$a° ^èþÇa…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. ç³ÇÚëPÆ>Ë$ Væü$Ç¢…^óþÐéÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Ý÷òÜOsîý ´ëËMæüÐèþÆæÿY… {糡 ¯ðþÌê 8Ðèþ ™óþ©¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. B çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ºÑ$™é {V>Ðèþ$…ÌZ fÇVóü¨. A¨ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ °ÐèþíÜ…^óþ ï³Æ> {V>Ðèþ*°Mìü 4 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ…ÌZ E…r$…¨. 13 {V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…_ G…í³Mæü ^óþíܯèþ {糆°«§æþ$Ë$ ´ëËMæüÐèþÆæÿY…ÌZ çÜ¿æý$ÅË$V> E…sêÆæÿ$. Ý÷òÜOsîý °ÆæÿÓçßý×ý Væü$Ç…_ ÐéÆæÿ$ ^èþÇaÝë¢Ææÿ$. ÑÑ«§æþ {V>Ðèþ*ÌZÏ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… ¡Ææÿ$¯èþ$ çÜÒ$„ìüÝë¢Ææÿ$. ÐéÅ´ëÆæÿ… AÀÐèþ–¨®Mìü ¡çÜ$MøÐèþËíܯèþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$Ýë¢Ææÿ$. 25 ÆøkË$ Væüyìþ^óþçÜÇMìü MøâæýÏ ºÆæÿ$Ðèþ# §é§éç³# MìüÌZ ÐèþÆæÿMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. JMöMæüPÆæÿ$ 3 ÌôýMæü 4 MìüÓ…sêâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ Møâæýϯèþ$ JMæü Væüyæþ$Ðèþ#ÌZ AÐèþ$$ÃMøVæüË$Væü$™éÆæÿ$. B §æþÔèýÌZ Møyìþ í³ËÏ˯èþ$, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…§æþ$Ë$, MøâæýÏ §é×ê Ðèþ…sìý Ðésìý° Ý÷òÜOsîý õÜMæüÇçÜ$¢…¨. Ý÷òÜOsîýMìü M>ÐèþËíܯèþ D Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ ¿Z´ëÌŒý ÌZ° Æ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ & MPWPCL & çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢…¨. JMøP {V>Ðèþ$…ÌZ° ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ JMæü çÜ*ç³ÆŠÿÐðþOfÆŠÿ¯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. E™èþ¢Ðèþ$ Äæý*fÐèþ*¯èþŠ糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ²© Ìôý°© ÐéÆæÿ$ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢…sêÆæÿ$. ÐéÆ>°Mìü JMæüÝëÇ çÜ*ç³ÆŠÿ ÐðþOfÆŠÿ Møyìþí³ËÏË ºÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ Mæü*yé VæüÐèþ$°çÜ*¢ E…sêÆæÿ$. B ÑÐèþÆ>˯èþ$ Ý÷òÜOsîýMìü ™ðþÍÄæý$^óþçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. D õÜÐèþËMæü$V>¯èþ$ ò³…ç³Mæü… §éÆæÿ$Ë$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ JMøP Møyìþ í³ËÏMæü$ 50 ò³OçÜË ^ö糚¯èþ ^ðþÍÏÝë¢Ææÿ$. {糡ÝëÇ Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ MøâæýÏ òÙyæþ$z¯èþ$ 10&15 ÆøkË´ër$ Ðèþ$*õÜíÜ E…^èþ$™èþ$…¨. 휯éÆÿ$$ÌŒý¯èþ$ Eç³Äñý*W…_ °Ðèþ$à ±sìý™ø Ôèý${¿æý…^óþçÜ$¢…¨. AMæüPyìþ ¯óþË ç³NÇ¢V> G…yìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™óþ Mö™èþ¢V> Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$ÐèþçÜ$¢…¨. Aç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ ò³…_¯èþ Møâæýϯèþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯óþ¯èþ$ çÜÑ$† M>Æ>ÅËÄæý$… ÐðþãÏ ÇM>Ææÿ$z˯èþ$ „æü$×ý~…V> ç³ÇÖÍÝ뢯èþ$. ¯éMæü$ Æ>ÐèþËíܯèþ ò³OMæü… ™ðþ^èþ$aMæü$…sê¯èþ$... A…r$¯é²Ææÿ$ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$. C™èþÆæÿ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ Mæü*yé A§óþ Ñ«§æþ…V> M>Æ>ÅËÄæý$… ÐðþãÏ ™èþÐèþ$Mæü$ Æ>ÐèþËíܯèþ ò³OMæü… ™ðþ^èþ$aMæü$…sêÆæÿ$. Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ õÜMæüÇ…^èþyæþ…, {»êÆÿ$$ËÆŠÿ Møâæýϯèþ$ †ÇW Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜMæür$tV>¯óþ ^óþÝë¢Ææÿ$. AÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ D »ê«§æþÅ™èþË ¿êÆæÿ… ™èþWY´ù™èþ$…¨. ÐéâæýÏ §æþ–íÙt Äæý*Ðèþ™èþ*¢ E™èþµ†¢ò³O¯óþ Móü…{©MæüÇ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. AÐèþ$ÃM>°Mìü ™èþW¯èþ Ýë¦Æÿ$$Mìü Møâæý$Ï ™èþÄæý*Ææÿ$M>V>¯óþ çÜçßýM>Ææÿ Ý÷òÜOsîýMìü çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨Ýë¢Ææÿ$. Ðéâæý$Ï A°² Ñ«§éÌê A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ Mö¯èþ$VøË$§éÆæÿ$˯èþ$ Væü$Ç¢…_ ™ðþÍÄæý$gôýÝë¢Ææÿ$. ÐéâæýÏ™ø Ý÷òÜOsîýÄôý$ çÜ…{糨…ç³#Ë$ ÝëWçÜ$¢…¨. ^èþÆæÿaÌZÏ JMæü HM>À{´ëÄæý$… Æ>V>¯óþ Mö¯èþ$VøË$§éÆæÿ$Ë$ BÄæý* {V>Ðèþ*˯èþ$ çÜÓÄæý$…V> çÜ…§æþÇØÝë¢Ææÿ$. Møâæýϯèþ$ ¡çÜ$Mðüyæþ™éÆæÿ$. A…§æþÇ


çÜÐèþ$„æü…ÌZ¯óþ MøâæýÏ ºÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ ™èþ*_ ^èþ*í³Ýë¢Ææÿ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³™óþÅMæü…V> CÌê…sìý çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë MøçÜÐóþ$ °Äæý$Ñ$… ^èþ$Mæü$¯èþ² çÜ*ç³ÆŠÿÐðþOfÆŠÿ Mæü*yé àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ §æþVæüYÆæÿ E…yìþ JMøP ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÇM>Ææÿ$z˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> E…yóþr$Ï ™égêç³Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. ÐéÇÌZ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ ¨¯èþ^èþÆæÿÅ GÌê E…r$…§æþ…sôý, ÆøkMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï MøâæýÏ Ðóþ$™èþMæü$ Ñ°Äñý*W…^óþ ´ë{™èþ˯èþ$ Ôèý${¿æý… ^óþçÜ$¢…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Møyìþí³ËÏËMæü$ Ðóþ$™èþ ò³yæþ$™èþ$…¨. ±Ææÿ$ A…¨çÜ$¢…¨. ÐóþçÜÑ M>Ë…ÌZ Ðésìýò³O ¯óþÆæÿ$V> Ðóþyìþ V>Í ™èþVæüËMæü$…yé ™èþ¯èþ ´ë™èþ `Ææÿ˯èþ$ Ayæþ$z ™ðþÆæÿË$V> òÙyæþ$z ^èþ$r*t HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢…¨. ^èþÍM>Ë…ÌZ Møyìþ í³ËÏËMæü$ ^èþËÏsìý V>Í ™èþVæüËMæü$…yé òÙyæþ$z ÌZç³Ë ÐóþyìþV> E…yóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> _¯èþ² Ðèþ$…r HÆ>µr$^óþçÜ$¢…¨. AÌê…sìý ^èþÍ Ðèþ$…r ÐèþËÏ Ðèþ^óþa ´÷Væü M>Ææÿ×ý…V> Møyìþí³ËÏËMæü$ GÌê…sìý Cº¾…¨ MæüËVæüMæü$…yé A°² gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…sê, A° BÐðþ$ ^ðþí³µ…¨. JMæü {V>Ðèþ$…ÌZ° ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ Mö°² °º…«§æþ¯èþË$ ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ$. Ðésìý° BÄæý* {V>Ðèþ*Ë ÐéÆæÿ*, ç³ÇçÜÆæÿ {V>Ðèþ*Ë ÐéÆæÿ* ™èþç³µMæü °MæüP_aV> ´ësìýçÜ$¢…sêÆæÿ$. ÐésìýÌZ Mö°² GÌê E…sêÄæý$…sôý _¯èþ² í³ËÏ˯èþ$ òÙyæþÏ §æþVæüYÆæÿMìü Æ>±Äæý$Ææÿ$. AÌêVóü í³Ë$ÏË$, Mæü$MæüPË$ B §æþǧéç³#ËMæü$ Æ>Mæü$…yé Ayæþ$zMøÐéÍ. MøâæýÏ òÙyæþÏÌZMìü ÐðþâôýÏ Ðèþ$$…§æþ$, ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>âæý*Ï ^óþ™èþ$˯èþ$ Ôèý${¿æý…V> MîüÏ°…VŠü {§éÐèþMæü…™ø Mæüyæþ$Væü$Mæü$° ¡Æ>Í. A…™óþM>§æþ$, JMæüÇ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ E¯èþ² òÙyæþ$zÌZ°Mìü Ðèþ$Æø ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ {ç³ÐóþÕ…^èþMæü*yæþ§æþ$. CÌê ÐéÇÌZ ÐéÆæÿ$ Mö°² °Äæý$Ðèþ*˯èþ$ °º§æþ®™èþ™ø ´ësìýçÜ$¢…sêÆæÿ$. Ððþ$$§æþsZÏ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ¯óþ Møyìþí³Ë$Ï ^èþ°´ù™èþ* E…yóþÐèþ° çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. §é§éç³# 20 ¯èþ$…_ 25 ÐèþÆæÿMæü$ ^èþ°´ùÄôý$Ñ. M>± ÆøkË$ Væüyìþ^óþ Mö©ª B çÜ…QÅ »êV> ™èþWY…¨. C糚yæþ$ 2&3 糄æü$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^èþ°´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ Ðèþ$Ææÿ§æþË$ Mæü*yé BÐðþ$¯èþ$ ^èþ*íÜ {õ³Ææÿ×ý ´÷…¨…¨. CsîýÐèþÌôý BÐðþ$ »êÅ…Mæü$ Ææÿ$×ý… ¡çÜ$Mæü$…¨. BÐðþ$ Ý÷…™èþ…V> JMæü òÙyæþ$z¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> ÐéÇ Mæü$r$…º…ÌZ Ðèþ$Æø ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™ø…¨. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ E´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY… ^éÌê çܧæþ$´ëÄæý$…V> E…¨. C…sìý ç³r$t¯óþ E…sê…. M>ºsìýt C…sZÏ C™èþÆæÿ 糯èþ$Ë$ ^èþ*çÜ$Mæü$…r*¯óþ MøâæýÏ »êVøVæü$Ë$ ^èþ*çÜ$MøÐèþ^èþ$a. ¼yæþzË çÜ…Ææÿ„æü×ý »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Mæü*yé {ç³Ô>…™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^èþÐèþ^èþ$a. çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ B§éÄæý$… ÐèþÝù¢…¨. C¨ÐèþÆæÿÌZ 300 Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ ò³…_ ´ùíÙ…_ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… §éÓÆ> Ææÿ*.1200 ¯èþ$…_ Ææÿ*.1500 ÐèþÆæÿMæü* ËÀ…^óþ¨. C糚yæþ$ 500 Møyìþí³ËÏ˯èþ$ ò³…^èþyæþ… §éÓÆ> Ææÿ*.2000 ¯èþ$…_ Ææÿ*.2200 ÐèþÆæÿMæü* ¯ðþËMæü$ Æ>ºyìþ çÜ…´ë¨çÜ$¢¯é²¯èþ$. C糚yæþ$ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ* Mæü$r$…»ê°Mìü ¿êÆæÿ…V>

Ìôý¯èþ$. ¯é Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yìþ ^èþ§æþ$Ðèþ# çÜ…«§æþÅË$ ¯óþ¯óþ çÜÓÄæý$…V> ^èþ*çÜ$MøVæüË íܦ†Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²¯èþ$. A…r$¯é²Ææÿ$ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ çÜVæüÆæÿÓ…V>. A…™óþM>§æþ$, ""DÐèþ$«§æþÅ ¯èþ¯èþ$² Ñyìþ_ò³sìýt ÐðþãÏ´ùÆÿ$$¯èþ ¯é ¿æýÆæÿ¢ Mæü*yé Ðèþ$äÏ Æ>Ðèþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtyæþ$. ¯èþ¯èþ$² Ðèþ$äÏ HË$Mæü$…sêyæþr. ¯é™ø, ¯é Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yìþ™ø MæüÍíÜ iÐèþ¯èþ… ÝëWÝë¢yæþr. ¯óþ¯èþ$ GÌê ^ðþí³™óþ AÌê ¯èþyæþ$^èþ$Mæü$…sê¯èþ° Ðèþ*r CçÜ$¢¯é²yæþ$. Ðèþ$$…§óþ ^ðþ´ëµ¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ D MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… E´ë«¨ Ðèþ§æþ$Ë$Mø¯èþ$, Ðèþ$Ç…™èþ ÑçÜ¢ÇÝ뢯èþ$ A°. A…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþMæü$ A¿æýÅ…™èþÆæÿ… Ìôý§æþ° Mæü*yé A…r$¯é²yæþ$.'' A° ^ðþº$™èþ$¯èþ² BÐðþ$ Ðèþ*rÌZϯóþ M>§æþ$, Ðèþ$$Q…ÌZ Mæü*yé VðüÍ^é¯èþ¯óþ ¿êÐèþ¯èþ çܵçÙt…V> Mæü°í³Ýù¢…¨. õÜMæüÆæÿ×ý @ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…ÌZ çÜ$Mæü–™Œþ »êÄŒý$ ^úrÌôý ÑfÄæý$ V>£æþ Ðèþ$Æðÿ…§æþÇMø çÜ*¹Ç¢§éÄæý$Mæü…, ÖÇÛMæü™ø SAPPLP Ððþ»ŒýòÜOsŒý www.sapplp.org ÌZ Ðèþ_a¯èþ Mæü£æþ¯èþ… B«§éÆæÿ…V> çÜÐèþ$ǵçÜ$¢¯èþ²¨. PRADAN E-1/A, Ground floor and Basement, Kailash Colony, New Delhi - 110 048. Email : headoffice@pradan.net

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2014.

9

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016


ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ M>´ëyæþyæþ…ÌZ Hyé¨MøÝëÇ fÇVóü Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ MîüËMæü ´ë{™èþ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Æÿ$$.

Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ & Ñ™èþ¢¯èþ ¿æý{§æþ™èþMæü$ F™èþ… B¨Ææÿ…Væü…ÌZ ÐèþÇ Ñ™èþ¢¯éË E™èþÞÐéË$ }§óþÑ ËMîü‡ Mæü$sìýt

10

™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糆¢° çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$MøÐé˯óþ BÌZ^èþ¯èþ §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ ^éÌê ºË…V> ÐéÅí³Ýù¢…¨. ÆðÿO™èþ$ÌZÏ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐé˯óþ MøÇMæü ºËç³yæþ$™ø…¨. C…§æþ$Mæü$ Hyé¨Mìü JMæüÝëÇ °ÆæÿÓíßý…^óþ E™èþÞÐéË$ Ðóþ¨MæüË$V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. C…§æþ$Mæü$ õÜÐŒþ AÐèþÆŠÿ ÆðÿO‹Ü (Ðèþ$¯èþ ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé°² M>´ëyæþ$Mæü$…§é…) õ³Ææÿ$™ø {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… JMæü E§æþÅÐèþ$…Ìê ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë¯èþ$ BMæür$tMæü$…sZ…¨. ÐèþÇÝëVæü$ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ^ør$ Mæü͵Ýù¢…¨. ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³fË ¯øsìýMìü ™èþ$íÙt°, ç³#íÙt° A…¨…^èþVæüË ÐèþÇ A¯èþ²… A…¨Ýù¢…¨. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ÐèþÇ Ðèþ…VæüyéË AÀÐèþ–¨®° (gñýÆŠÿà ´ëÏfÐŒþ$) {´ù™èþÞíßýÝù¢…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

™èþ

Ñ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ Ðóþ$ 25, 2013 Ðèþ$Ææÿç³#Æ>° Æøk, ÐèþÇ ÝëVæü$ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ ÐéÇÌZ ò³…´÷…¨…_¯èþ çœ$yìþÄæý$Ë$ AÑ. Æ>çÙ‰…ÌZ° 32 hÌêÏË ¯èþ$…_ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 3000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ D Ðóþyæþ$MæüÌZÏ A™èþ$Å™éÞçßý…V> ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÐéâæýÏ…™é ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþõÜ Ý뫧éÆæÿ×ý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ìôý. Æðÿ…yæþ$ ÆøkË M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÐéÇÌZ Aç³NÆæÿÓÐðþ$O¯èþ E™éÞà°² °…í³…¨. Mö™èþ¢ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. JMæüÇ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$, Ñ«§é¯é˯èþ$ Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, MóüÆæÿâæý, MæüÆ>~rMæü Æ>Ú‰ëË ¯èþ$…_ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ 61 ÆæÿM>Ë çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ ÐéÇMìü AMæüPyæþ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. Ðésìý ÑÕçÙt™èþ˯èþ$, {ç³™óþÅMæü™èþ˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéâæýÏ…™é G…™ø BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. Ðésìý° ™èþÐèþ$ ç³…r ´÷ÌêÌZÏ ÝëVæü$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ™èþÐèþ$ Ððþ…r ¡çÜ$MðüâôýÏ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$ËÌZ¯óþ E™èþµ†¢ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ…™é


HM>À{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢…^óþÝëÆæÿ$. JMæü Ñ«§æþ…V> D ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐéâæýÏ…™é Ôèýç³£æþ… ^óþÝëÆæÿ$. ©„æü ^óþç³sêtÆæÿ$. AÌê õÜ…{©Äæý$ 糧æþ®†ÌZ¯óþ ÝëVæü$^óþíܯèþ Ðèþ…VæüyéË ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐéÇMìü GÌê…sìý A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ MæüËVæüÌôý§æþ$. B Ñ™èþ¢¯éË$ ™èþÐèþ$Mæü$ A°² Ñ«§éÌê {ç³Äñý*f¯èþ… MæüÍWÝë¢Äæý$¯óþ Væüsìýt ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø ÐéâæýÏ…™é ™èþÐèþ$ Ððþ…r ¡çÜ$MðüâôýÏ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®ç³yézÆæÿ$. Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ fÇVóü E™èþÞÐéË çÜÐèþ$Äæý*°Mìü Æðÿsìýt…ç³# Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ¯èþ$ íܧæþ®… ^óþÄæý*Ë° ¡Æ>ð…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ & BÑÆ>ÂÐèþ… ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ Aç³NÆæÿÓÐðþ$O¯èþ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ^óþMæü*Ça ò³sôýt D ÐéÇÛMæü E™èþÞÐéË$ 2006ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. Ðèþ$¯èþ ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$…§é… (õÜÐŒþ AÐèþÆŠÿ ÆðÿO‹Ü&G‹ÜKBÆŠÿ) {ç³^éÆæÿ… JMæü E§æþÅÐèþ$…Ìê Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O Aç³µsìýMìü Æðÿ…yóþâæý$å AÆÿ$$…¨. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {MìüÄôý$sŒý A¯óþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý MøçÜ… Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. D çÜ…çܦ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Ñ¿êVæü… ÝëÆæÿ«¨ }fÄæý$Æ>Ðèþ$¯Œþ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢…sêÆæÿ$. {MìüÄôý$sŒý º–…§æþ… ™öÍ §æþÔèýÌZ MóüÐèþË… çÜ…{糧éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ/Ý린Mæü…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² §óþÖÄæý$ ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ õÜMæüÇ…^èþyæþ…ò³O¯óþ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…_…¨. ÑÑ«§æþ {´ë…™éËÌZ Eç³Äñý*Væü…ÌZ E¯èþ² Ðèþ…Væüyé˯èþ$ B Ñ«§æþ…V> õÜMæüÇ…_ B¨Ææÿ…Væü…ÌZ° ™èþÐèþ$ Õ„æü×ý Móü…{§æþ…ÌZ ç³…yìþ…_, Ðésìý çœÍ™é˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþç³sìýt…¨. BÆæÿ…¿æý…ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ ÑçÜ¢ –™èþ…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² çÜ${ç³íܧæþ® iÆæÿMæü Ýë…»ê Ñ™èþ¢¯éË™ø çÜà Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>Ë Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ {MìüÄôý$sŒý ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËMæü$ ¡çÜ$Mæü$…¨. Aç³µsìýMìü D çÜ…çܦMæü$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ôèý$¨® ^óþõÜ {ç³{MìüÄæý$ M>±, Ðésìý° G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯óþ Ñ«§é¯éË$ M>° ™ðþÍÄæý$Ðèþ#. Aç³µsìýMìü ÐéÇ BÔèýÄæý$… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ…, Ðésìý° M>´ëyæþyæþ… ÐèþÆæÿMóü ç³ÇÑ$™èþ…V> E…yóþ¨. ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë…§æþDZ JMæü ^ør ^óþÆæÿayæþ… ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> E…r$…§æþ¯óþ BÌZ^èþ¯èþ ÐéÇMìü 2006ÌZ MæüÍW…¨. §é°° JMæü Ðóþyæþ$MæüV> fÇí³™óþ C…M> »êVæü$…r$…§æþ° ÐéÆæÿ$ BÌZ_…^éÆæÿ$. B BÌZ^èþ¯èþ çœÍ™èþÐóþ$ ÐèþÇ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë E™èþÞÐèþ… (™èþÑ$âæý…ÌZ ¯ðþÌŒý †Ææÿ$Ñgê A…sêÆæÿ$). Hsê Ðóþ$ ¯ðþËÌZ °ÆæÿÓíßý…^é˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ™ø Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìýÝëÇ 2006ÌZ fÇW¯èþ E™èþÞÐéÌZÏ 425Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ðéâæý$Ï 16 ÆæÿM>Ë çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ Ðèþ…VæüyéË ÝëVæü$ ÐðþOç³# BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. JMöPMæüPÇMìü 2 MìüÌZË ÐèþÇ Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ ç³…í³×îý ^óþÝëÆæÿ$.

D Ñ™èþ¢¯èþ Ðóþyæþ$MæüË$ Ðèþ$$…§æþ$V> ^éÌê M>Ë…V> Ææÿ*´÷…¨… ^èþ$Mæü$¯èþ² {糆´ë§æþ¯èþ M>§æþ$. JMæü {ç³×êãMæü {ç³M>Ææÿ… BÌZ_…_¯èþ© M>§æþ$. MóüÐèþË… G‹ÜKBÆŠÿ º–…§æþ… Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ Ðèþ_a¯èþ JMæü _¯èþ² BÌZ^èþ¯èþ A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. Ýë…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ ÝëVæü$ Mæü–íÙÌZ Ý린Mæü…V> BÄæý* {V>Ðèþ*Ë$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$, ^èþ$r$tç³MæüPË E¯èþ² {V>Ò$×ý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$˯èþ$ Mæü*yé ¿êVæüÝëÓÐèþ$$˯èþ$ ^óþõÜ¢ GÌê E…r$…§æþ¯óþ§óþ B BÌZ^èþ¯èþ. §é°² B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ™ðþ^óþa {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ¯óþ ÐèþÇ õܧæþÅV>âæýÏ™ø çÜÐèþ*ÐóþÔèý… HÆ>µr$ ^óþÄæý*˯óþ çÜ…MæüÌêµ°Mìü §éÇ ¡íÜ…¨. MóüÐèþË… çÜÐèþ*ÐóþÔèý…Ìê E…sôý çœÍ™èþ… E…yæþ§æþ$, Mæü¯èþ$Mæü, §é°° K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ E™èþÞÐéË$V> °ÆæÿÓíßý…^é˯óþ {糆´ë§æþ¯èþ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. AÌê…sìý BÌZ^èþ¯èþ JMæüPÝëÇ B^èþÆæÿ×ýÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ CMæü Ððþ¯èþMìüP †ÇW ^èþ*yæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Æ>Ìôý§æþ$. Hyé¨Móüyé¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë E™éÞçßý…, BçÜMìü¢ ò³ÇW´ù™èþ* Ðèþ_a…¨. E™èþÞÐéË$ A§æþ$™èþ çœÍ™éËMæü$ Ðóþ¨MæüV> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. A° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$ {MìüÄñý*sŒý çÜ…çܦ {rïÜt } ´÷¯èþ²…ºâæý…. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü í³™éÐèþ$çßý$yæþ$V> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯èþ MîüÇ¢ÔóýçÙ$Ë$ yéMæütÆŠÿ ¯èþÐèþ$ÃâêÓÆŠÿ {糡 Hyé¨ G糚yæþ$ GMæüPyæþ D E™èþÞÐéË$ °ÆæÿÓíßý…_¯é çÜÓÄæý$…V> ÐésìýMìü Ðèþ_a ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Væü$Ç…_ ÑÐèþÇ…^óþÐéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V>¯óþ C¨ JMæü Ðèþ$à E§æþÅÐèþ$…V> {V>Ðèþ${V>Ðèþ*°Mîü ÑçܢDž_…¨ A° ^ðþ´ëµÆæÿ$ ´÷¯èþ²…ºâæý…. Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$, Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý, õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… Væü$Ç…_ A¯óþMæüÐèþ$…¨ ¯èþ$…_ A…¨¯èþ çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë™ø } fÄæý$Æ>Ðèþ$¯Œþ Æ>çÙ‰Ðèþ$…™èþsê ÐéÅí³¢ ^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéËMæü$ Æ>çÙ‰…ÌZ° Ò$yìþÄæý* ¯èþ$…_ A…¨¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$ G…™ø Eç³Äñý*Væüç³yìþ…¨. AÆæÿ$Ðèþ§æþ… Mæü$ÆæÿÐéÆÿ$$ A…sôý MóüÐèþË… 60 ÆøkËÌZ¯óþ ç³…r ^óþ†Mìü A…¨…^óþ ÐèþÇ Ðèþ…Væüyæþ… Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² AMæüPyìþ ç³{†MæüË$ ÑçÜ¢ –™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… ^óþÝëÆÿ$$. Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ JMæü ÆðÿO™èþ¯èþ² D Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ G‹ÜKBÆŠÿ º–…§é°Mìü A…¨…^éÆæÿ$. C¨ Ñç³È™èþ…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë¯èþ$ BMæür$tMæü$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ MæüË A…Ô>Ë™ø ÐðþË$Ðèþyóþ ç³çÜ$Ððþ$O ÑMæür¯Œþ ç³{†Mæü D ÑçÙÄæý*°² MæüÐèþÆŠÿ ÝùtÈ ^óþÄæý$yæþ…™ø ÑçÜ¢–™èþ {ç³^éÆæÿ… ËÀ…_…¨. D Ðóþ$VæügñýO¯Œþ Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V>, Ýë…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ…, Ðésìý Eç³Äñý*V>Ë$ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ AÆæÿ®Ððþ$O…¨. §óþÖÄæý$…V> ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> M>´ëyæþ$Mæü$…r* ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ B{ÔèýÆÿ$$…^èþyæþ…ÌZ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë Ðèþ$¯èþçÜ$ËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. çœÍ™èþ…V>, D Æøk¯èþ §é§éç³# 2 ÐóþË ¯èþ$…_ 3 ÐóþË Ðèþ$…¨ A¯èþ²§é™èþË$ AÆæÿ$Ðèþ§æþ… Mæü$Ææÿ$ÐðþO Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C§óþ Ñ«§æþ…V>, Mæür$tÄæý*¯èþ…, Ðèþ$í³µÌñýO ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

11


Ñ™èþ¢¯èþ ÐðþOÑ«§æþÅ… & °Ææÿ…™èþÆæÿ Mæü–íÙ Ýë…{糧éÄæý$Mæü Ðèþ…Væüyé˯èþ$ °™èþůèþ*™èþ¯èþ…V> AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yé°Mìü, Ðésìý° ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþyé°Mìü °Ææÿ…™èþÆæÿ Mæü–íÙ AÐèþçÜÆæÿ…. A…§æþ$Mæü$ Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ JMæü Ðóþ¨MæüV> °Ë$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. D Ðóþ¨MæüË Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… A…¨…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ$Ç°² Ðóþ$ÌñýO¯èþ ÆæÿM>˯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çÜ*¹Ç¢°çÜ$¢¯é²Æÿ$$. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ Mö¨ª Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ D Ñ™èþ¢¯èþ Ðóþ¨MæüËò³O ËÀ…_¯èþ Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ ™èþÐèþ$ {V>Ðèþ*ËMæü$ ¡çÜ$MðüãÏ ™èþÐèþ$ ç³…r ´÷ÌêÌZÏ ÝëVæü$ ^óþÝëÆæÿ$. M>±, C糚yæþ$, AÌê ¡çÜ$MðüãÏ ÝëVæü$ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë çÜ…QÅ Væü×ý±Äæý$…V> ò³ÇW…¨. AÌê D Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéÌZÏ ´ëÌŸY° Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$° ¡çÜ$MðüâôýÏ ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…QÅ Hsê ò³ÇW´ù™ø…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…_¯èþ 61 ÆæÿM>Ë Ðèþ…VæüyéÌZÏ Mö°² GMæü$PÐèþ ÆðÿO™èþ$Ë AÀÐèþ*¯é°² çÜ…´ë¨…^èþ$ Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. G‹ÜKBÆŠÿ ç³ÇÖ˯èþ {ç³M>Ææÿ…, ÐésìýÌZ 19 ÆæÿM>Ë$ GMæü$PÐèþ B§æþÆæÿ×ýMæü$ ¯ø^èþ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ Ðèþ$í³µÌñýO Ýë…º, iÆæÿMæü Ýë…º, Mæür$tÄæý*¯èþ…, Mæür$t ´÷°², AÆæÿ$Ðèþ§æþ… MæüÆæÿ$ÐðþO Ðèþ…sìýÑ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Ðéâæý$Ï ç³…yìþ…_¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ™èþ¢¯éË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ¨Væü$ºyìþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³NÇ¢ çÜ…™èþ–í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>Ææÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ìôý° çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü*yé ÐéÇMìü Ðèþ$…_ ç³…r¯óþ ^óþ†Mìü A…¨…^éÆÿ$$. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ, Ñ™èþ¢¯éË ¨Væü$ºyìþ° A«¨Mæü… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ G‹ÜKBÆŠÿ ^éÌê MæüçÙtç³yæþÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, Væüyæþ_¯èþ Æðÿ…yóþâæýÏ M>Ë…ÌZ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° M>ÐóþÈ ç³ÈÐéçßýMæü{´ë…™éÌZÏ MæüÆæÿ$Ðèþ# ¡{Ðèþ…V> HÆæÿµyìþ…¨. Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË ÐóþâæýMæü$ ™èþW¯èþ°² Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ¯èþ$ íܧæþ®… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Îk 糧æþ®†ò³O A§ðþªMæü$ ¡çÜ$MøÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ† G§æþ$ÆðÿO…¨.

ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² B§æþÆæÿ×ý Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë¯èþ$ ^éÌê BMæür$tMæü$…r$¯é²Æÿ$$. 2013ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ E™èþÞÐéËMæü$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$Mæü$ §æþ„ìü×ý ¨ÔèýV> JMæü _ÐèþÆæÿ E¯èþ² Mæü¯éÅMæü$Ðèþ*Ç hÌêÏ ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø Möçܯèþ E™èþ¢Æ>¯èþ E¯èþ² †Ææÿ$Ðèþâæý*ÏÆæÿ$ hÌêÏË ¯èþ$…_ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ G…™ø E™éÞçßý…™ø

12

2006 ¯ésìýMìü Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéÌZÏ ´ëÌŸY¯óþ ÐéÇ çÜ…QÅ MóüÐèþË… 400 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. C糚yæþ$ B çÜ…QÅ 3000 §ésìý´ùÆÿ$$…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

sôýº$ÌŒý ¯ðþ….1 Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë çÜ…QÅ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ…VæüyéË çÜ…QÅ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë çÜ…QÅ 2005&06 16 425 2006&07 26 1176 2007&08 28 1629 2008&09 47 2016 2009&10 51 2320 2010&11 53 2860 61 2900+ 2011&12 (¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 2011) 2013 63 3000+ Ðèþ_a ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. 2006ÌZ MóüÐèþË… 400 Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ D E™èþÞÐéËMæü$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. B çÜ…QÅ 2013 ¯ésìýMìü 3000 §ésìý´ùÆÿ$$…¨. CÌê ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ÌZÏ B§æþÆæÿ×ý ò³ÇW´ùÐèþyæþ…™ø´ër$ C™èþÆæÿ Ææÿ…V>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ…çܦË$, ÐèþÅMæü$¢Ë$ Mæü*yé G…™ø BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^èþyæþ… GMæü$PÐèþÆÿ$$…¨. Mö…yæþ…™èþ A…yæþV> °Ë$çÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ÆøkË ´ër$ °ÆæÿÓíßý…^óþ ÑÑ«§æþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéâôýÏ M>Mæü G…™ø Ðèþ$…¨ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ Mæü*yé E™éÞçßý… ^èþ*í³çÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ¯é»êÆŠÿz Ðèþ…sìý BÇ®Mæü çÜ…çܦË$, C…M> Ðé×ìýfÅ »êÅ…Mæü$Ë$ D Æðÿ…yæþ$ ÆøkË Ðóþyæþ$MæüËMæü$ ™èþÐèþ$ Ðèþ$§æþª™èþ$ A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$ {糿æý$™èþÓ… Mæü*yé BçÜMìü¢ ^èþ*í³Ýù¢…¨. Væü™èþ Hyé¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² hÌêÏËÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ BàÓ¯èþ ç³{†Mæü˯èþ$ A…§æþgôýõÜ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…_…¨. çœÍ™èþ…V> §æþ„ìü×ê¯èþ Mæü¯éÅMæü$Ðèþ*Ç ¯èþ$…_ E™èþ¢Æ>¯èþ †Ææÿ$Ðèþâæý*ÏÆæÿ$ ÐèþÆæÿMæü$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Ðèþ_a Ðóþyæþ$MæüÌZÏ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D E™èþÞÐé˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…ÌZ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ´ë{™èþ Mæü*yé H Ðèþ*{™èþ… ™èþMæü$PÐèþ ^óþíÜ ^èþ*ç³yé°Mìü Ìôý§æþ$. BÆæÿ…¿æý…ÌZ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ °ÆæÿÓçßý×ý QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ… ïÜÓMæüÇ…^èþÌôý§æþ$. M>° Ððþ$ÍÏV> Ðéâæý$Ï {ç³ÐóþÔèý Ææÿ$çÜ$Ðèþ$$ ^ðþÍÏ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. BÆæÿ…¿æý…ÌZ MóüÐèþË… Ææÿ$.10Ë$ E¯èþ² {ç³ÐóþÔèý Ææÿ$çÜ$Ðèþ$$ {MæüÐèþ$…V> Ææÿ$.50Mìü ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Væü™èþ Hyé¨ Ææÿ$.100Mìü ^óþÇ…¨. AÆÿ$$¯é ÐéÇÌZ E™éÞçßý… H Ðèþ*{™èþ… ™èþVæüYÌôý§æþ$. C糚yæþ$ D Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéËMæü$ ÆðÿO™èþ¯èþ²ÌZÏ G…™èþ WÆ>Mîü E¯èþ²§æþ…sôý A¨ Ææÿ…Væü…ÌZ fÇVóü {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ E™èþÞÐéËMæü$ àfÆæÿ$M>Ìôý° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë MøçÜ… GMæüPyìþMæüMæüPyæþ hÌêÏÌZÏ Mæü*yé _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. CÌê hÌêÏË Ýë¦Æÿ$$ÌZ fÇVóü E™èþÞÐéËMæü$ A§æþ¯èþ…V> ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ àfÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$, õÜ…{©Äæý$ ÐèþÇ ÝëVæü$ 糯èþ$ÌZÏ

õÜMæüÆæÿ×ý @ ´ëyîþ, lÌñýO 2013

^ðþ…º Ðèþ…VæüyéË$ Mæü*yé ÑçÜ¢ –™èþ {ç³^éÆæÿ… M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ^óþ˯èþ$ çÜçÜÅÔ>ÅÐèþ$Ë… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$.


Ðèþ$¯èþ ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé°² M>´ëyæþ$Mæü$…§é… & E§æþÅÐèþ$… Ðèþ$¯èþ ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé°² M>´ëyæþ$Mæü$…§é… E§æþÅÐèþ$… Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ MóüÆæÿâæýÌZ° £é¯éÌŒýÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ ©°° {MìüÄôý$sŒý çÜ…çܦ ^óþç³sìýt…¨. JyìþÔ>ÌZ ÍÑ…VŠü ¸ëÆŠÿÃüÞ A¯óþ çÜ…çܦ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C¨ ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒýÌZ 2009 ¯ésìýMìü ÑçܢDž_…¨. D E§æþÅÐèþ$… AÆÿ$$§æþ$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ BÔèýÄæý*Ë™ø {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. 1. ÐèþÇ A¯èþ$Mæü*Ë ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ M>´ëyæþyæþ…. 2. ÐèþÇ ÝëVæü$ çÜ…{糧éÄæý$…, ÐðþOÑ«§æþÅ… ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþyæþ…. 3. çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñgêq¯é°² çÜ…Ææÿ„ìü…^èþyæþ…. 4. hG…K˯èþ$, sêMìüÞMŠü˯èþ$ °Æø«¨…^èþyæþ…. 5. {ç³fËMæü$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ, ´ùçÙM>àÆæÿ… A…¨…^èþyæþ…. ÑÑ«§æþ Æ>Ú‰ëËÌZ BÄæý* çÜ…çܦË$ °ÇÓÆ>Ðèþ$…V> Mæü–íÙ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ç³Æø„æü…V> ^èþ$Ææÿ$V>Y ´ëÌŸY…r$¯é²Ææÿ$. ÐéÇMìü M>ÐèþËíܯèþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ E™èþÞÐéÌZÏ ´ëÌŸY…r$¯èþ² ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ÐéÇMìü çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…sôý ™èþÐèþ$ Ðésê™ø ´ër$ E™èþÞÐéÌZÏ ´ëÌŸY¯óþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ™èþÐèþ$ {V>Ðèþ*ËÌZ° C™èþÆæÿ$Ë MøçÜ… Mæü*yé Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ õÜMæüÇ…_ Ððþ…r ¡çÜ$MðüãÏ ÐéâæýÏMìü Mæü*yé A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. JMæüÆæÿMæü…V> §æþ*Ææÿ {´ë…™éË ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Ðèþ$Æðÿ…§æþÇMø {糆°«§æþ$Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ²Ðèþ*r.

Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éË$ õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$ËMæü$ BǦMæü…V> Mæü*yé {ç³Äñý*f¯éË$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ý뫧éÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®†ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ §é§éç³# Ææÿ*.15000 ¯èþ$…_ Ææÿ*.20000 ÐèþÆæÿMæü$ ÑÑ«§æþ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ QÆæÿ$a ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. çœÍ™èþ…V> ÐéÇMìü 32 »êÅVæü$Ë ÐèþÇ «§é¯èþÅ… ç³…yæþ$™èþ$…¨. (JMøP »êÅVæü$ÌZ 60 MìüÌZË ÐèþÇ E…r$…¨) A…sôý çÜVæür$¯èþ ÐéÆæÿ$ Ææÿ$. 5000 QÆæÿ$a ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> MóüÐèþË… 24 MìüÌZË «§é¯èþÅ… ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A©M>Mæü ÐéÆæÿ$ ç³…yìþ…_¯èþ «§é¯éÅ°Mìü ºíßýÆæÿ…Væü Ðèþ*ÆðÿPsZÏ JMæü »êÅVæü$Mæü$ Ææÿ$.1200 çÜ…´ë¨…_ò³yæþ$™èþ$…¨. A§óþ Ý뫧éÆæÿ×ý ÐèþÇ «§é¯èþÅ… AÑ$Ùóþ ÐéÇMìü ËÀ…^óþ¨ MóüÐèþË… Ææÿ$.800 Ðèþ*{™èþÐóþ$, A° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$ }fÄæý$Æ>Ðèþ$¯Œþ. AÆÿ$$™óþ »ê«§éMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéçÜ¢Ðèþ… HÑ$r…sôý, CÌê ç³…yìþ…_¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü «§é¯èþÅ… õÜMæüÆæÿ×ýMæü$ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. MóüÐèþË… A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ°^óþa, Ìôý§é, òßýO{½yŠþ «§é¯éÅ°² Ðèþ*{™èþÐóþ$ {糿æý$™èþÓ… õÜMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³Ýù¢…¨. ^éÌê Mæü$r$…»êË$, Ðèþ$$QÅ…V> _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$, çÜ…{糧éÄæý$Mæü G{Ææÿ ¼Äæý$Å… Ôèý$¨® ^óþÄæý$yæþ…, §é°° Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ…ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ*¢ E…sêÆÿ$$. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ÑÑ«§æþ ÐèþÆ>YË {ç³fË$ C糚yæþ$ çÜ…{糧éÄæý$Mæü G{Ææÿ A¯èþ²… Væü$Ç…^óþ Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. §é° ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$

AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ™égê ç³Çíܦ† HÑ$r…sôý ^éÌê ç³rt×êÌZÏ, K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ ¯èþVæüÆ>ÌZÏ Mæü*yé çÜ*ç³ÆŠÿ Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ D çÜ…{糧éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ G{Ææÿ «§é¯èþÅ… ´ëÅMðür$Ï ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. C¨ Aç³NÆæÿÓÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ. JMæü糚yæþ$ ™ðþËÏ ¼Äæý$Å… ™èþç³µ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ Ðèþ$Æóÿ ÆæÿMæü… Mæü°í³…^óþ¨ M>§æþ$. Ðèþ$Æø BçÜMìü¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ HÑ$r…sôý Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéÌZÏ õÜMæüÇ…_¯èþ Ðèþ…VæüyéË ÝëÄæý$…™ø ÝëVæü$ ^óþíÜ «§é¯èþÅ… ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë Mæü$r$…»êË$ ÐéÇ C…yæþÏÌZ °™èþÅÐéyæþM>°Mìü D G{Ææÿ ¼Äæý*ůóþ² Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mö…™èþ «§é¯éÅ°² {ç³™óþÅMæü AÐèþçÜÆ>ËMøçÜ… A…sôý ò³…yìþÏ…yæþ$Ï, ç³…yæþ$VæüË$, ç³»ê¾ËMæü$ Mæü*yé §é_ò³r$tMæü$…r$¯é²Ææÿ$. C¨ÐèþÆæÿMæüsìý ÆøkÌZÏ D ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë Mæü$r$…»êË$ ™éÐèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ «§é¯èþÅ… AÑ$ÃÐóþçÜ$Mæü$°, ™èþÐèþ$ C…yæþÏÌZ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™ðþËÏ ¼Äæý$Å… Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…_ Mö° ™ðþ^èþ$aMæü$¯óþÑ. õÜÐŒþ AÐèþÆŠÿ ÆðÿO‹Ü E§æþÅÐèþ$ gê¡Äæý$ Mø&BÇz¯óþrÆŠÿ EçÙ AÀ{´ëÄæý$… {ç³M>Ææÿ… ""çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ ÝëVæü$Mæü$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² BçÜMìü¢ Ðèþ*Mæü$ ^éÌê {´ù™éÞçßý… CÝù¢…¨. ÐéÇ E™éÞçßý… ^èþ*õÜ¢ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ÐéÆæÿ$ CçÜ$¢¯èþ² {´ë«§é¯èþÅ™èþ çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ÐéÇMìü ™èþW¯èþ AÐèþM>Ô>Ë$ A…¨õÜ¢ ÐéÆæÿ$ Ðésìý° A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E¯é²Ææÿ¯óþ ÐéçÜ¢Ðèþ… Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþË$çÜ$¢…¨. ÐéÇ A¯èþ$¿æýÐéË$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ²ç³#yæþ$ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ…VæüyéËMæü$ Ðèþ$…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ E¯èþ²§æþ° Ðèþ$¯èþ… Væü$Ç¢…^èþÐèþ^èþ$a. Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþ, ´ùçÙM>Ë çÜÐèþ$–¨®, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ™óþyé˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË Ðèþ…Væüyé˯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐóþ$¯èþ¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü… ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨.'' çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐéË$ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ Ë„>Å°² Ý뫨…^èþVæüÍW…¨. A§óþÑ$r…sôý çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ {ç³ÐóþÔèýò³rtVæüÍW…¨. AÌê…sìý Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^èþyæþ…ò³O ÐéÇÌZ {Ôèý§æþ® ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> ò³…´÷…¨…^èþVæüÍW…¨. C糚yæþ$ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ÐèþÇ ÝëVæü$ò³O ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐèþÇ õܧæþÅ…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþ ÐðþOÑ«§æþÅ… M>´ëyæþyæþ…™ø´ër$ BÆøVæüŧéÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ G{Ææÿ¼Äæý$Å… BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> ^óþÆæÿayæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. _rt_ÐèþÇV> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ™óþyé˯èþ$ °Ë§öMæü$PMøVæüÍW¯èþ ÐèþÇ Ðèþ…VæüyéË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. }§óþÑ ËMîü‡ Mæü$sìýt õÜÐŒþ AÐèþÆŠÿ ÆðÿO‹Ü E§æþÅÐèþ$ çÜËà§éÆæÿ$V> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ…, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ… Ðèþ…sìý A…Ô>Ëò³O ÐéÅÝëË$ Æ>çÜ*¢ E…sêÆæÿ$. BÐðþ$¯èþ$ slakshmikutty@rocketmail.comÌZ çÜ…{糨…^èþÐèþ^èþ$a. B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2014. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

13


çßýÇ™èþ ÔèýM>¢ & iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ìê?! çœÆæÿ*MŠü ÇÄæý*gŒý, A°™èþ çÜ*§Šþ, çÜÆøgŒý ¿æýÄæý*¯é Ðèþ$ÇÄæý$$ AÌŒýµ ¯é ÔèýÆæÿÃ

º…fÆæÿ$V> Ðèþ*ǯèþ Mæü˵ÐèþÍÏ ArÒ ¿æý*Ñ$ Ý린Mæü {ç³fË {ç³Äæý$™èþ²…™ø ç³#¯èþÆæÿ$§æþ¦Ç…糺yìþ †ÇW iÐèþ… °…ç³#Mæü$…¨. M>± çßýÇ™èþ ÔèýMìü¢ õ³Ææÿ$™ø Ðèþ$äå B ¿æý*Ñ$ ç³™èþ¯éÐèþçܦMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. V>Í Ðèþ$ÆæÿË$ "MîüϯŒþ G¯èþÈj'° E™èþµ¯èþ²… ^óþÝë¢Äæý$¯èþ² §é¯øÏ çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. M>± §é° Ðèþ$*ËÅ… G…™èþ? D V>ÍÐèþ$ÆæÿË HÆ>µr$ E§æþ…™èþ… Ðèþ$¯èþMæü$ C…Mø Mö™èþ¢ Mø×ý… ^èþ*í³Ýù¢…¨.

A

¯èþ…™èþç³NÆŠÿ hÌêÏ, Æö§æþª… Ðèþ$…yæþË…ÌZ° Mæü˵ÐèþÍÏ ArÒ {´ë…™èþ… {糫§é¯èþ…V> ç³_aMæü ºÄæý$âæý$å, Ðèþ$$âæýå ´÷§æþË$ E¯èþ² EçÙ~Ðèþ$…yæþË ArÒ iÐéÐèþÆæÿ×ý…. Mæü˵ÐèþÍÏ AyæþÑ EÆæÿ$§æþË Mö…yæþ ¯èþ$…yìþ ™èþ$Ðèþ$à Mö…yæþ ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ#¯èþ² {´ë…™èþ…ÌZ 7,500 GMæüÆ>Ë Ðóþ$Ææÿ ÑçܢDž_ E…r$…¨. D AyæþÑ, B ^èþ$r$tç³MæüPË {´ë…™èþ… A…™é D™èþ ^ðþrÏ™ø °…yìþ E…sêÆÿ$$. D D™èþ ç³…yæþϯèþ$ AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ CMæüPyìþ {ç³fË$ ÐéÇ iÐèþ¯é°² Mö¯èþÝëWçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. Mæü˵ÐèþÍÏ {´ë…™èþ…ÌZ° _rtyæþÐèþ#Ë$, ç³_aMæü ºÄæý$âæý$å A¯óþMæü ÆæÿM>Ë iÐéÐèþÆæÿ×ý õÜÐèþË$ A…§æþ^óþçÜ*¢ B {´ë…™èþç³# {ç³fËMæü$ A… yæþV> °Ë$Ýë¢Æÿ$$. {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë$ `ç³#Ææÿ$ Væüyìþz õÜMæüÇ…_, `ç³#Ææÿ$Ï Mæüsìýt Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ AÐèþ$$ÙéÆæÿ$. CMæüPyæþ ÐóþËMö©ª D™èþ ^ðþr$Ï E¯é²Æÿ$$. CMæüPyìþ ÌZÄæý$ÌZÏ ´ëÆóÿ HÆæÿ$Ìôý ÒsìýMìü B«§éÆæÿ…. ±sìýMìü çÜ…º…«¨… _¯èþ Ðèþ$Æø MîüËMæüÐðþ$O¯èþ, Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ iÐéÐèþÆæÿ×ý Ðèþ¯èþÆæÿ$, B {´ë…™èþç³# ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë çÜÐèþ$$§éÄæý$…. Ðèþ$$íÙtMøÐðþË ¯èþ$…yìþ Ððþ$$§æþÌñýO ¨Væü$Ðèþ ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ#¯èþ² ÐèþÆæÿ$çÜ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËMæü$ ±Ææÿ$ A…¨…^óþ¨, GVæü$Ðèþ¯èþ Ðèþ#¯èþ² Mæü˵ÐèþÍÏ {´ë…™èþÐóþ$. D ^ðþÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mîü, {™éVæüyé°Mîü Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ{™é AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*W…^èþ$ Mæü$…sêÆæÿ$. Mæü˵ÐèþÍÏ ÌZ° ÐéVæü$Ë$ MóüÐèþË… Ðèþ$¯èþ$çÙ$ËMóü M>§æþ$, Ðèþ¯èþÅ {´ë×ý$ËMæü$ Mæü*yé B«§éÆæÿ…. D {´ë…™èþ…ÌZ A…™èþÇ…_´ù™èþ$¯èþ² gê™èþ$Ë ç³„æü$Ë$ Mæü*yé G¯ø² E¯é²Æÿ$$.

Ý린Mæü {ç³fË$ ^óþç³sìýt¯èþ iÐéÐèþÆæÿ×ý ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý 14

M>Ë{MæüÐóþ$×ê AyæþÐèþ#Ë$ ç³™èþ¯èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. sìý…ºMæü$t MæüÌñýMìütÐŒþ A¯óþ JMæü çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ Ý린Mæü {ç³fË™ø MæüÍíÜ B AyæþÑ° Ðèþ$äå Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ íܦ†Mìü ™ðþ_a, AMæüPyìþ iÐéÐèþÆæÿ×ý… iÐèþ… °…ç³#Mæü$° ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

AÀÐèþ–¨® ^öÆæÿÐèþË$ ^óþç³rtMæü Ðèþ$$…§æþ$ Mæü°í³çÜ$¢¯èþ² {ç³Ô>…™èþÐðþ$O¯èþ ¿æý*§æþ–ÔèýÅ…

AMæüPyìþ {ç³fË iÑ™éËMæü$ A…yæþV> E…yóþ Ñ«§æþ…V> ^ðþÄæý$Åyé°Mìü ç³N¯èþ$Mæü$…¨. sìý…ºMæü$t MæüÌñýMìütÐŒþ çÜ…çܦ D ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² 1992ÌZ Ðèþ$$íÙtMøÐðþË A¯èþ² {V>Ðèþ$…ÌZ Ððþ$$§æþË$ò³sìýt, "iÐéÐèþÆæÿ×ý ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý' A¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…¨. Mæü˵ÐèþÍÏ _rtyæþÐèþ#ËÌZ° iÐéÐèþÆæÿ×ê°² ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ {糫§é¯èþ…V> MæüÍW¯èþ {ç³Äñý*f¯èþ…, B {´ë…™èþ…ÌZ° ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Ðèþ$äå ±sìý° °…ç³#MøÐèþyæþ…. {V>Ðèþ$… ^èþ$r*t E¯èþ² Mö…yæþËÌZ° 125 GMæüÆ>Ë ÆðÿÐðþ¯èþ*Å º…fÆæÿ$ ¿æý*Ðèþ$$Ë çÜ…Ææÿ„æü×ê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$§æþË$ò³sôýtÌê {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë¯èþ$ Jí³µ…^èþyé°Mìü §é§éç³# JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ò³OV> ç³sìýt…¨. AÆÿ$$™óþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ Ððþ…r¯óþ {ç³Äñý*f¯éË$ Mæü°í³…^èþÝëV>Æÿ$$. {MæüÐèþ$…V> Ðèþ$ÆöMæü 7 {V>Ðèþ*Ë$ Mæü*yé D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ^óþÆ>Æÿ$$. D¯éyæþ$ §é§éç³# 7,500 GMæüÆ>Ë ÆðÿÐðþ¯èþ*Å º…fÆæÿ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…_ ArÒ ¿æý*Ðèþ$$Ë$V> ¡Ça¨§æþªyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë °ÆæÿÓçßý×ýÌZ Ý린Mæü {ç³fË$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ¦† ´ësìý…^èþyæþ… fÇW…¨. JMøP {V>Ðèþ$…ÌZ JMæü Ðèþ¯èþ çÜ… Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîý (Ñ.G‹Ü.íÜ. & ¸ëÆðÿ‹Üt {´÷sñý„æü¯Œþ MæüÑ$sîý) E… r$…¨. Mö…™èþÐèþ$…¨ VæüïÜ¢Ðéâæýå çÜàÄæý$…™ø Ñ.G‹Ü.íÜ.Ë$ A°² 糯èþ$˯èþ$ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ*¢ Ðèþ#…sêÆÿ$$. ÒÆæÿ$ {糆 Æøk ÐéÇ çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ E¯èþ² {´ë…™éËÌZ VæüïÜ¢ †Ææÿ$Væü$™èþ* HÐðþO¯é Ðèþ$…rË$ ^ðþËÆóÿW¯é, GÐèþÆðÿO¯é ^ðþr$Ï ¯èþÆæÿMæüyé°Mìü {ç³Äæý$†²…_¯é B çÜÐèþ*^éÆ>°² Ñ.G‹Ü.íÜ.ËMæü$ A…§æþ^óþõÜ¢, A糚yæþ$ Ñ.G‹Ü.íÜ.Ë$ ™èþ„æü×ý… ™èþW¯èþ °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ™éÆÿ$$. ^ðþr$Ï ¯èþÆæÿ$Mæü$™èþ*


GÐèþÆðÿO¯é ç³r$tºyìþ™óþ ÐéÇMìü Mæüv¯èþÐðþ$O¯èþ fÇÐèþ*¯é Ñ«¨…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. C…Mæü Ý린Mæü$Ë$ GÐèþÓÆæÿ* B ^ðþrϯèþ$ ¯èþÇMóü {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$. JMøP Ñ.G‹Ü.íÜ.ÌZ Ðèþ$…r˯èþ$ °Äæý$…{†…^óþ çÜÓ^èþe…§æþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ E…sêÆæÿ$. Ðèþ$…rË$ ÐéÅí³…^èþyé°² °ÐéÇ…^èþyé°Mìü {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…, §é§éç³# 60&75 Mìü.Ò$. Ðóþ$Ææÿ òœOÆŠÿ {»ôýMŠüÞ (Ðèþ$…rË ÐéÅí³¢° AÇMæüsôýt Ayæþ$Ï) HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. B ^èþ$r$tç³MæüPË 25 Mìü.Ò$. §æþ*Ææÿ…ÌZ Ðèþ#¯èþ² {V>Ðèþ*˯èþ$…yìþ Ðóþ$Mæü˯èþ$, Vö{Æðÿ˯èþ$ ™øË$Mæü$° Ðèþ^óþa VöËÏÐéâæýå¯èþ$ AyæþÑÌZ Ðèþ$…rË$ ÐðþÄæý$ÅMæü$…yé Ðèþ#…yóþr$Ï Jí³µ…^èþyé°Mìü Ñ.G‹Ü.íÜ. çÜ¿æý$ÅË$, °çœ* ç³°ÐéÆæÿ$, Ðèþ$ÇÄæý$$ MæüËMìütÐŒþ çÜ…çܦ Äñý$$MæüP íܺ¾…¨Mìü ^éÌê M>Ë… ç³sìýt…¨. D Ðèþ¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîýË$ 2002ÌZ Mæü˵ÐèþÍÏ {sîý {VøÄæý$ÆŠÿÞ Møç³ÆóÿsìýÐŒþ Mìü…§æþ ^óþÆæÿaºyézÆÿ$$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 2008ÌZ G.í³.G…. G.íÜ.G‹Ü. Mìü…§æþ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>ºyézÆÿ$$. {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë$ Mæü˵ÐèþÍÏ çÜ…çܦ çÜàÄæý$…™ø B º…fÆæÿ$ ¿æý*Ñ$° ç³^èþa§æþ¯èþ…™ø °…´ëÆæÿ$. §é°™ø»êr$V> ÐéÆæÿ$ A¯óþMæü iÐéÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Mæü*yé ´÷…§éÆæÿ$. sìý…ºMæü$t MæüÌñýMìütÐŒþ çÜ…çܦ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ糚yæþ$ B Mö…yæþ˱² §é§éç³# »ZyìþV> Ðèþ#…yóþÑ. {MæüÐèþ$…V> Mö…yæþË Ò$§æþ Ñ$WÍÐèþ#¯èþ² Ððþ*âæý$å _Væü$Ç…^éÆÿ$$. Væüyìþz Ððþ$$ËMðü†¢…¨. 糄æü$Ë$ †ÇW Ðèþ_a Mö™èþ¢ ^ðþr$Ï Mæü*yé ò³ÆæÿVæüyæþ… fÇW…¨. ¿æý*Ñ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ…¨. A¯óþMæü ÆæÿM>Ë gê™èþ$Ë Væüyìþz Ðèþ$äå ò³ÆæÿVæüyæþ… Ððþ$$§æþËÆÿ$$…¨. ^ðþrϯèþ$ ¯éryæþ… AËÐér$V> Ðèþ*Ç…¨. C…§æþ$Ðèþ˯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ ±Ææÿ$ GMæü$PÐèþV> ^óþÇ, ¿æý*VæüÆæÿÂfË… Ðèþ–¨® ^ðþ…¨…¨. Mæü˵ÐèþÍÏ ArÒ iÐéÐèþÆæÿ×ý ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ× M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ˯èþ fÇW¯èþ ò³§æþª Ðóþ$Ë$, ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ †ÇW ±sìý° °…ç³#MøÐèþyæþ…. Mæü˵ÐèþÍÏ {´ë…™èþ {ç³fË$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…_¯èþ Ææÿ„ìü™èþ Ðèþ¯èþÅ {糧óþÔèý… MæüÌôýµ™èþÆæÿ ArÒ E™èþµ™èþ$¢Ë Ææÿ*ç³…ÌZ {糫§é¯èþ B§éÄæý$ Ðèþ¯èþÆæÿ$V> Ðèþ*Ç…¨. D {糧óþÔèý… ^ðþ¯ðþ² Mö™èþ¢ç³ÍÏ Ðèþ$ÇÄæý$$ Æö§æþª… Ðèþ$…yæþÌêËÌZ° {V>Ðèþ*ËMæü$ ò³OV> ±sìý ç³ÈÐéçßýMæü {´ë…™èþ…V>¯èþ*, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ ç³_aMæü ºÄæý$Ë$V>¯èþ$ ç³°^óþÝù¢…¨. A…™óþM>Mæü, {ç³fË^óþ çÜ…Ææÿ„ìü…糺yæþ$™èþ$¯èþ² D ÑÔ>ËÐðþ$O¯èþ {糧óþÔèý… Ðèþ¯èþÅ{´ë×ý$ËMæü$ °ÐéçÜ…V> Ðèþ*Ç…¨. D {´ë…™èþ…ÌZ ™øyóþâæý$å, _Ææÿ$™èþç³#Ë$Ë$ Ðèþ…sìý ò³§æþª Ðèþ*…ÝëàÆæÿ f…™èþ$Ðèþ#Ë$ E…yæþyæþ… ^èþ*õÜ¢ Mæü˵ÐèþÍÏ MóüÐèþË… JMæü

Mæü˵ÐèþÍÏ _rtyæþÐèþ#ËÌZ° iÐéÐèþÆæÿ×ê°² ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ {糫§é¯èþ…V> MæüÍW¯èþ {ç³Äñý*f¯èþ…, B {´ë…™èþ…ÌZ° ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Ðèþ$äå ±sìý° °…ç³#MøÐèþyæþ….

Ý린Mæü ç³ÇÆæÿ„ìü™èþ ArÒ {´ë…™èþ…V> M>Mæü JMæü iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ç³ÇÆæÿ„æü×ê Móü…{§æþ…V> Mæü*yé {ç³Ðèþ$$Q ´ë{™èþ ÐèþíßýÝù¢…§æþ° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. CMæüPyìþ {ç³fËMæü$ AyæþÐèþ#Ë$ A…sôý MóüÐèþË… iÐéÐèþÆæÿ×ý {ç³Äñý*f¯éË$ Mæü*ÆóÿaÑ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$. Mæü˵ÐèþÍÏÌZ, AyæþÑ Ðèþ$«§æþÅÌZ Ý린Mæü$Ë$ A™èþÅ…™èþ ç³Ñ{™èþ…V> ¿êÑ…^óþ Vø´ëËÝëÓÑ$ Væü$yìþ E…¨. Ðèþ$™èþ… ç³rÏ, çÜ…çÜP –† ç³rÏ Ý린Mæü {ç³fËMæü$ Ðèþ#¯èþ² Væüsìýt ¯èþÐèþ$ÃMæüÐóþ$ ÐéÆæÿ$ ÐéÇ AyæþÐèþ#˯èþ$, iÐéÐèþÆæÿ×ê±² M>´ëyæþ$Mæü$¯óþÌê ^óþíÜ…¨.

AÀÐèþ–¨® ^öÆæÿ»êr$ 2011 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ {ç³Ô>…™èþÐðþ$O¯èþ Mæü˵ÐèþÍÏÌZ AMæüÝëÙèþ$¢V> JMæü Ñ…yŠþ ç³ÐèþÆŠÿ (V>Í Ñ§æþ$Å™Œþ) {´ëfMæü$t {ç³ÐóþÕ…_…¨. G¯ðþÆ>P¯Œþ A¯óþ ç³Ðèþ¯èþ ѧæþ$ŧæþ$™éµ§æþMæü Mæü…ò³± B {´ë…™èþ…ÌZ V>Í Ðèþ$Ææÿ˯èþ$ Ýë¦í³…_ B ç³^èþa° ÌZÄæý$¯èþ$ ÐéÅ´ëÆæÿ çܦ˅V> Ðèþ*ÆóÿaíÜ…¨. Mæü…ò³± ÐéÇ {ç³Äñý*f¯éË$ {ç³fË$ ^óþç³sìýt¯èþ çÜ…çœ$sìý™èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ A…™èþÆ>Äæý$… MæüÍW…_ B {´ë…™èþç³# ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëÐèþ*hMæü & BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ §ðþº¾¡ÝëÆÿ$$. Ý린Mæü {ç³fË AÀ{´ëÄæý*Ë$, Ðèþ$¯ø¿êÐéËMæü$ HÐèþ*{™èþ… ÑË$Ðèþ°ÐèþÓMæü$…yé D çÜ$ç܅糯èþ²Ððþ$O¯èþ, ÐðþOÑ«§æþÅ¿æýÇ™èþÐðþ$O¯èþ iÐéÐèþÆæÿ×ê°² ç³NÇ¢V> V>Í Ðèþ$ÆæÿË °Æ>Ã×ê°Mìü C_aÐóþÄæý$yæþ… fÇW…¨. Mö…yæþË ò³O¿êV>Ë$ ^èþ§æþ$¯èþ$ ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$. AçÜÌôý ±sìý MöÆæÿ™èþ Ðèþ#¯èþ² D {´ë…™èþ…ÌZ V>Í Ðèþ$ÆæÿË$ °Ë»ñýrtyé°Mìü °ÇÃ…_¯èþ ¨Ðèþ$Ã˯èþ$ Mæü*ÅÇ…VŠü ^ðþÄæý$Åyé°Mìü A™èþÅ…™èþ ÑË$ÐðþO¯èþ ±Ææÿ$ G…™ø Ñ°Äñý*W…^èþyæþ… fÇW…¨. V>ÍÐèþ$Ææÿ ¿êV>Ë ÆæÿÐé×ê MøçÜ… Mæü…ò³± ÐéÆæÿ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ayæþz¨yæþz…V> Ðóþíܯèþ ÆøyæþÏ M>Ææÿ×ý…V> B ç³ÌñýÏ {´ë…™èþÐèþ$…™é ¯éÔèý¯èþ… AÆÿ$$Å…¨. D ÆøyæþÏ °Æ>Ã×ý…ÌZ¯èþ$, Mö…yæþ˯èþ$ ^èþ§æþ$¯èþ$ ^ðþÄæý$Åyæþ…ÌZ¯èþ$ G¯ø² ^ðþrϯèþ$ ¯èþÇMìüÐóþÄæý$yæþ… fÇW… §æþ° {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mö…yæþË Ò$§æþ Ðéçßý¯éË Ææÿ©ª, Ææÿ×ýVö×ý «§æþÓ° {V>Ðèþ$çÜ$¦ËMæü$ ^éÌê AÝûMæüÆæÿÅ… MæüÍW…^éÆÿ$$. Mö…yæþ Ò$§æþMìü Ððþâæýåyé°Mìü Ðóþíܯèþ ÆøyæþÏ Ðèþ˯èþ Vö{ÆðÿËMæü$, ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ B Mö…yæþÐéË$ GMæüPyæþ… MæüçÙt™èþÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. D Æøyæþ$Ï ÐðþÄæý$Åyæþ… Ðèþ˯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ §érÐèþËíܯèþ ÐéË$ 7 Ò$. E…r$…¨. C¨ D ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$, Vö{ÆðÿËMæü$ §éryæþ… Ý뫧æþÅç³yæþ§æþ$ M>ºsìýt AÑ Mö…yæþ GMìüP, Ðóþ$™èþ Ððþ$Äæý$ÅÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A§óþ Æøyæþ$Ï ÐðþÄæý$ÅMæü Ðèþ$$…§æþ$ AÑ H Br…Mæü… ÌôýMæü$…yé Mö…yæþÒ$¨Mìü GMìüP Ðóþ$™èþ Ðóþ$õÜÑ. Mö…yæþMæü$ Ððþâôýå §éÇÌZ Ayæþz…V> Æøyæþ$Ï ÐðþÄæý$Åyæþ… Ðèþ˯é, Mæü˵ÐèþÍÏ ç³_aMæüºÄæý$Ë$ ´ëyðþO´ùÐèþyæþ… Ðèþ˯èþ ^èþ$r$tç³MæüPË {V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…yìþ CMæüPyìþMìü Ðèþ^óþa Vö{ÆðÿË$ C糚yæþ$ Ðóþ$™èþ MøçÜ… G¯ø² Ððþ$Oâæýå §æþ*Ææÿ… ÐðþâæýåÐèþËíÜÐèþÝù¢…¨. Mö…yæþË Ò$§æþ °Æ>Ã×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³rtyæþ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

15


sìý…ºMæü$t MæüÌñýMìütÐŒþ

16

1990 §æþÔèýMæü… Ðèþ$«§æþÅÌZ, A¯èþ…™èþç³NÆŠÿ hÌêÏÌZ° MæüÆæÿ$Ðèþ# {´ë…™èþ…ÌZ, íÜ.Mðü.Væü…Væü*Î (ºº$Ï) Ðèþ$ÇÄæý$$ A™èþ° fr$t çÜ¿æý$ÅË$ JMæü çÜ…çܦ¯èþ$ Ýë¦í³…_, AçÜÞË$ iÑ…^èþyé°Mìü ÒË$ M>¯èþr$Ðèþ…sìý Mæüv¯èþÐðþ$O¯èþ ÐèþÆ>Û¿êÐèþ ç³Çíܦ† ¯ðþËMö¯èþ² B ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ ¡çÜ$Mæü$° Æ>Ðèþyé°MðüO ç³°^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ 40 GMæüÆ>Ë º…fÆæÿ$ ¿æý*Ñ$° Mö°, B ¿æý*Ñ$° Ððþ$$™èþ¢… ç³^èþa§æþ¯èþ…™ø °…ç³yé°Mìü ™èþW¯èþ {ç³×êãMæü¯èþ$ ÐóþçÜ$Mæü$° B {´ë…™èþ…ÌZ ^ðþr$Ï ¯ésêÆæÿ$. G¯ø² MæüçÙt¯èþÚët˯èþ$ KÆæÿ$aMæü$° Mæü–íÙ^óþÄæý$V> B º…fÆæÿ$ ¿æý*Ñ$ A…™é ç³^èþa§æþ¯é°² °…ç³#Mæü$…¨. ÐéÇ çÜ…çܦMæü$ ÐéÆæÿ$ "sìý…ºMæü$t' A¯èþ² õ³Ææÿ$ ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ$. sìý…ºMæü$t A…sôý ¿æý*Ñ$ Ò$¨ BQÇ ¨Væü…™èþ… A° AÆæÿ®…. sìý…ºMæü$t çÜ…çܦ A¯èþ…™èþç³NÆŠÿ hÌêÏÌZ° ^ðþ¯ðþ² Mö™èþ¢ç³ÍÏ, Æö§æþª… Ðèþ$ÇÄæý$$ Æ>Ðèþ$WÇ Ðèþ$…yæþÌêÌZÏ° §é§éç³# 100 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 30,000 Ðèþ$…¨ Ý린Mæü {ç³fË™ø MæüÍíÜ ç³°^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. {ç³™óþÅMìü…_ _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$, §æþã™èþ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿æý*Ñ$Ìôý° Mæü*ÎË Ò$§æþ §æþ–íÙtò³rtyæþ… fÇW…¨. ÐéÇ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ Mæü¯èþ$Vö¯óþ Ñ«§æþ…V> ÐéÇMìü Ý뫨M>Ææÿ™èþ Mæü͵…^èþyæþ… fÇW…¨. º…fÆæÿ$V> Ðèþ*ǯèþ ArÒ ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ° iÐéÐèþÆæÿ×ê°² ç³#¯èþÆæÿ$§æþªÇ…^èþyé°MðüO, ¿æý*Ñ$°, Ayæþѱ M>´ëyóþ A¯óþMæü çÜÐèþ$*àË$ HÆ>µr$^óþÄæý$ºyézÆÿ$$. {V>Ðèþ*ËÌZ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… fÇW…¨. {ç³fËÌZ JMæü çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ §æþ–íÙtMø×ý… AËÐèþyæþyé°Mìü C¨ G…™ø §øçßý§æþç³yìþ…¨. Ðèþ˯èþ Væüyìþz G…yìþ´ùÆÿ$$…¨. Væüyìþz Ò$§æþ §æþ$Ðèþ$$à õ³Ææÿ$MøÐèþyæþ… Ðèþ˯èþ Mæü*yé B Væüyìþz Vö{ÆðÿË$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ Ððþ$Äæý$Åyé°Mìü ç³°MìüÆ>Ìôý§æþ$. ´÷ÌêË Ò$§æþ Mæü*yé §æþ$Ðèþ$$à õ³Ææÿ$Mæü$´ùÐèþyæþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ «§æþÓ° M>Ë$çÙÅ… Ðèþ˯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$, {V>Ðèþ$çÜ$¦ËMæü$ G…™ø AÝûMæüÆæÿÅ… MæüÍW…¨. V>ÍÐèþ$ÆæÿË °Æ>Ã×ý… MøçÜ… ArÒ {´ë…™é°Mìü ™ðþí³µ…_¯èþ ÝëÐèþ*{W ™éË*Mæü$ ´ëÏíÜtMŠü çÜÆæÿ$Mæü$° †° Vø´ëËÝëÓÑ$ Væü$yìþMìü ^ðþ…¨¯èþ G¯ø² BÐèþ#Ë$ ^èþ_a´ùÆÿ$$¯èþr$Ï ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðéçßý¯éË$ Væü$§æþ$ªMö° Mæü*yé A¯óþMæü BÐèþ#Ë$ ^èþ°´ùÄæý*Æÿ$$. ÐéÆæÿ$ A™èþÅ…™èþ ç³Ñ{™èþ…V> ç³ÇVæü×ìý…^óþ BÐèþ#Ë Ðèþ$Ææÿ×êË$ Ý린Mæü$Ë ¿êÐé˯èþ$ §ðþº¾¡ÝëÆÿ$$. Væü$yìþ §æþVæüYÆæÿ Ðèþ#¯èþ² ÐéVæü$Ë$ G…yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. Ðèþ#¯èþ² Mö¨ª´ësìý ±Ææÿ$ Mæü*yé MæüË$íÙ™èþÐðþ$O´ùÆÿ$$ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ ™éVæüyé°Mìü C…Mæü ç³°MìüÆ>Mæü$…yé ´ùÄæý*Æÿ$$. V>ÍÐèþ$ÆæÿË$ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü˵ÐèþÍÏÌZ° ÐéVæü$Ë$ G… yìþ´ùÝëV>Æÿ$$. ѧæþ$Å™Œþ çܦ…»êË$, GÇ¢…VŠü Ðèþ…sìýÑ ¿æý*Ñ$ÌZç³Ë Ðóþyìþ° MæüË$Væü^óþÄæý$yæþ…™ø ¿æý*VæüÆæÿ fË… ™èþWY´ùÆÿ$$…§æþ° ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

Ý린Mæü {ç³fË ¯èþÐèþ$ÃMæü…. ¯óþËMø™èþ M>Ææÿ×ý…V> Mæü*yé ÌZÄæý$ÌZ° ÐéVæü$Ë$ Ðèþ$*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. Òsìý {糿êÐèþ… ¯óþÆæÿ$V> AMæüPyìþ D™èþ^ðþrÏò³O ç³yìþ, ^ðþr$Ï G…yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. ^ðþr$Ï G…yìþ´ùÐèþyæþ…™ø D™èþç³âæý$å ç³…yæþMæü, B ç³âæý$å AÐèþ$$ÃMæü$° º†Móü ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«¨ §ðþº¾†…¨. §é§éç³# B ÌZÄæý$ÌZ° A°² ÐéVæü$Ë* G… yìþ´ùÐèþyæþ…™ø B ArÒ {´ë…™èþ… iÐéÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> G…™ø ç³™èþ¯é°Mìü Væü$ÆæÿÆÿ$$Å…¨.

MæüË™èþç³yæþz Mæü˵ÐèþÍÏ Mæü˵ÐèþÍÏÌZ V>ÍÐèþ$ÆæÿË$ HÆ>µr$ ^óþõÜ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ JMæü ÐðþOç³# iÐéÐèþÆæÿ×ý… §ðþº¾†…sôý, Ðèþ$ÆöMæü ÐðþOç³# {ç³fË iÐèþ¯ø´ë«¨ §ðþº¾†…¨. C糚yæþ$ B Mö…yæþË Ò$§æþ ѧæþ$Å™Œþ E™éµ§æþ¯èþ MöÆæÿMæü$ °ÇÃ…_¯èþ ò³§æþª V>ÍÐèþ$ÆæÿË$ MöË$ÐðþO Ðèþ#¯é²Æÿ$$. sìý… ºMæü$t MæüÌñýMìütÐŒþ Æðÿ…yæþ$ §æþÔ>»êªËMæü$ ò³OV> MæüçÙtç³yìþ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…_¯èþ D EçÙ~Ðèþ$…yæþË _rtyæþÑ° C糚yæþ$ D "MîüϯŒþ Ñ…yŠþ Ñ$ÌŒýÞ' (°ÆæÿÃËÐðþ$O¯èþÑV> ^ðþç³µºyæþ$™èþ$¯èþ² V>ÍÐèþ$ÆæÿË$) M>…{MîüsŒý AyæþÑV> Ðèþ*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. iÐéÐèþÆæÿ×ý, ArÒ ¿æý*Ñ$ÌZ V>ÍÐèþ$ÆæÿË HÆ>µr$, B ÌZÄæý$ÌZ° iÐéÐèþÆæÿ×ê°² §ðþº¾¡íÜ ArÒ ¿æý*Ñ$, ÐéVæü$Ë$, ç³_aMæü ºÄæý$âæý$å, iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë$, Ðèþ$ÇÄæý$$ B AyæþÑ, C…M> B ^èþ$r$tç³MæüPË {V>Ðèþ*ËÌZ° ±sìý ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë ç³™èþ¯é°Mìü §éÇ ¡íÜ…¨. AMæüPyæþ Ý린Mæü {ç³fË iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü, çÜ… Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Mö…™èþ ¿êVæü… CMæüPyìþMìü Ðèþ_a Vö{Æðÿ˯èþ$ Ðóþ$ç³#Mæü$¯óþ çÜ…^éÆæÿ gê† VöËÏÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü Mæü*yé ¯èþçÙt… MæüÍW…¨. D ÌZÄæý$ÌZ° {ç³Ô>…™èþÐðþ$O¯èþ °Ôèýػꪰ² C糚yæþ$ †Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² V>Í Ðèþ$ÆæÿË ÆðÿMæüPË Ððþ$$…yìþ ^èþ糚yæþ$ ¿æý…Væüç³Ç_…¨. D V>Í Ðèþ$ÆæÿË$ †ÆæÿVæüyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ糚yæþ$, BVæü$™èþ$¯èþ²ç³šyæþ$ AMæüÝëÙèþ$¢V> Ðèþ^óþa Á¿æý™èþÞÐðþ$O¯èþ ^èþ糚yæþ$ ѯèþ²ç³šyæþÌêÏ Ðèþ$¯èþMæü$ B {´ë…™èþ…ÌZ Mæü°í³çÜ$¢¯èþ² AÀÐèþ–¨® A…™é Ý린Mæü {ç³fË MæüÚët±², çßýMæü$P¯èþ* §ø^èþ$MøÐèþyæþ… §éÓÆ> Ý뫨…_…¨ A¯èþ² ^óþ§æþ$ °f… Væü$Ææÿ$¢Mæü$Æ>Mæü Ðèþ*¯èþ§æþ$. C…™èþMîü D V>ÍÐèþ$ÆæÿË §éÓÆ> E™èþµ¯èþ²… AÆÿ$$¯èþ ѧæþ$Å™ŒþÌZ JMæüP Ððþ$V>ÐésŒý ÔèýMìü¢ Mæü*yé ÒÇMìü §æþMæüP§æþ$. Farukh Riaz, Anita Sood, Saroj Bhayana and Alpna Sarma Paryavaran Jagriti Abhiyan Committee Society for Promotion of Wastelands Development, 14A Vishnu Digamber Marg, New Delhi 110002. Email : spwdenvironment2012@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2014.


AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$ Ææÿ…f¯Œþ Mðü. ´ë…yé, Ah™Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ´ë…yé JyìþÔ>ÌZ fË{ç³âæýÄæý$…ÌZ çÜÆæÿÓ… MøÌZµÆÿ$$¯èþ _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ BàÆæÿ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$, ´ùçÙM>àÆ>°² çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa…§æþ$Mæü$ çÜÇMö™èþ¢ Ðèþ*Æ>Y°² Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$. B {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$˯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> ™èþr$tMæü$¯óþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. M>Äæý$Væü*ÆæÿË ™ørË ò³…ç³Mæü…, ÐèþÇÝëVæü$™ø ´ër$ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… AMæüPyìþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆ>°², ´ùçÙMæü 糧éÆ>¦Ë¯èþ$, B§éÄæý*°² Mæü*yé çÜ…´ë¨…_ò³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.

çÜ

¯èþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ ^éÌêÐèþ$…¨, ™éÐèþ$$ çÜÓÄæý$…V> BMæüͻꫧæþ™ø AËÐèþ$sìýçÜ*¢¯óþ {ç³ç³…^èþ…ÌZ° A™èþÅ«¨Mæü {ç³gê±M>°Mìü A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>®Ë¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü CÌê Mæü$r$…»êË$ Äæý*Ðèþ™èþ*¢ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ò$§óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÑçÜ$¢¯èþ²ÐéâôýÏ. Ðéâæý$Ï BàÆæÿ…

ÐèþÇ ÝëVæü$™ø ´ër$ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…

ç³…yìþ…^èþyæþ…™ø´ër$ Ðèþ$¯èþ ^èþ$r*t E¯èþ² ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² Mæü…sìýMìü Æðÿç³µÌê M>´ëyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$ Mæü*yé. ÐéÇ° A¯óþMæü çÜÐèþ$çÜÅË$ °™èþÅ… ï³yìþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÌê…sìý ÐésìýÌZ Ðèþ$$…§æþ$V> ^ðþç³µÐèþËíܯèþÑ & A§æþ$ç³# Ìôý° E™èþµ†¢ QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ…, BÕ…_¯èþ §é°Mæü¯é² ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> ËÀçÜ$¢¯èþ² ¨Væü$ºyæþ$Ë$, ´ëËMæü糄>Ë ¯èþ$…_ ¯éÐèþ$Ðèþ*{™èþ…V> A…§æþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$§æþª™èþ$, °ËMæüyæþ Ìôý° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…. Òsìý° G§æþ$ÆöP…r* Mæü*yé ÐéÆæÿ$ ¯óþË ™èþÍÏ° ¯èþÐèþ$$ÃMæü$° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. CMæü JyìþÔ>ÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ °Ë§öMæü$PMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… A°Õa™èþÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$Ë™ø ´ùÆ>r… ^óþÄæý*ÍÞ…§óþ. ¯úç³yé hÌêÏÌZ °™èþÅ… MæüÆæÿ$Ðèþ# ÆæÿMæüPíÜ ¿æýÄæý$ò³yæþ$™èþ$…¨. CMæü MøÝë¢ {´ë…™èþç³# hÌêÏÌñýO¯èþ Móü…{§æþ ç³Ææÿ Ðèþ…sìý ^ørÏ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ$$…^ðþ™óþ¢ ÐèþÆæÿ§æþË Ðèþ$$糚™ø çÜ™èþÐèþ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ* E…sêÆæÿ$. CÌê…sìý Ñç³È™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMæü$…r* M>Äæý$Væü*ÆæÿË ™ørË ò³…ç³Mæü…™ø´ër$ çÜÒ$Mæü–™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D °Ææÿ…™èþÆæÿ Mæü–ïÙÐèþË$Ææÿ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç…_ C糚yæþ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

17


™ðþË$çÜ$Mæü$…§é…. Æðÿ…yæþ$ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐèþ$çÜÅË Ðèþ$«§æþÅ ¯èþÍW´ù™èþ$¯èþ²ç³µsìýMîü BÄæý* {´ë…™éËÌZ° õܧæþÅV>âæý$Ï H ÆæÿMæü…V> ™èþÐèþ$ Væü$…yðþË °…yæþ$V> ÑÔ>ÓçÜç³# ½gê˯èþ$ §æþ–Éæþ…V> ¯ér$Mæü$¯é²Æø ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é….

„>Ðèþ$ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… ¯úç³yé hÌêÏ QÇÄæý*ÆŠÿ ™éË*M> §öòßý˵yæþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ… ¨¯èþ Ðèþ¯èþÐèþ*Í »ñýçßýÆ> Æðÿ…yæþ$ GMæüÆ>Ë ´÷Ë… BÝëÑ$. Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é AÆæÿ GMæüÆ> çܦ˅ÌZ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… ^óþçÜ$¢… sêyæþ$. ´÷Ë…ÌZ ™èþÐèþ#ÓMæü$¯èþ² ¯óþË »êÑ ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ ±sìý™ø ç³…rË$ ç³…yìþÝë¢yæþ$. »êÑÌZ ¯èþ$…_ ±sìý° ™øyóþ…§æþ$Mæü$ çÜ… {糧éÄæý$Mæü Ý뫧æþ¯èþ… ™ðþ…yé (Ððþ*r »êÑ) Eç³Äñý*WÝë¢yæþ$. ´÷Ë… 糯èþ$ÌZÏ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË…§æþÆæÿ* ´ëÌŸY…sêÆæÿ$. ÆøkMæü$ Æðÿ…yæþ$ Væü…rË ´ër$ MæüçÙtç³yìþ™óþ ÐéÆæÿ$ †¯èþyé°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé ÒË$V> çÜÐèþ$–¨®V> M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³…yæþ$™éÆÿ$$. ""´÷Ìê°Mìü ±Ææÿ$ ò³rtyé°Mìü Æøl K Væü…r MæüçÙtç³yéÍ. Ðèþ$ÆøVæü…r´ër$ C™èþÆæÿ 糯èþ$Ë$ A…sôý MæüË$ç³# HÇÐóþ™èþ, Ððþ$$MæüPË Ððþ$$§æþâæýÏ §æþVæüYÆæÿ Ðèþ$sìýt çÜÆæÿªyé°Mìü Ñ°Äñý*W… ^éÍ.'' A…sêÆ>Äæý$¯èþ. AÌê °MæüP_aV> ç³°^óþõÜ¢ Ðèþ* MæüÚët°Mìü ™èþW¯èþ çœÍ™èþ… A…§æþ$™èþ$…¨. G…™èþ GMæü$PÐèþ MæüíÙtõÜ¢ A…™èþ çœÍ™èþ… A…§æþ$™èþ$…¨. D Ðèþ*{™èþ… õܧæþÅ… ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… ËÀ…_…¨. A§óþ 糨ÐóþË$. Ðóþ$… C…™èþ †¯èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²…. çÜV>°Mìü çÜVæü… çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ çÜÒ$ç³…ÌZ° Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ¡çÜ$MðüãÏ AÐèþ$$ÃMæü$° G…™ø Mö…™èþ B§éÄæý$… ´÷…§æþ$™èþ$¯é²…, A…r$¯èþ²¨ BÄæý$¯èþ ¿êÆæÿÅ çÜ…Äæý$$Mæü¢. C§óþÑ«§æþ…V> Ðèþ¯èþÐèþ*Í Ayæþ$Væü$gêyæþÌZÏ Ðèþ$Æðÿ…™ø Ðèþ$…¨ Q_e™èþ…V> ^ðþ´ëµË…sôý 30 Ðèþ$…¨ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… ò³O iÑ™èþ… ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéâæýÏ…™é ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ ç³#íÙtMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… A…¨…_ ÐéÇ BÆøV>Å°² M>´ëyæþ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. A§æþ¯èþ…V> B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ""D {V>Ðèþ$… ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° {V>Ðèþ*Ë°²sìýMîü B§æþÆæÿØ…V> °Ë$Ýù¢…¨'' A…r$¯é²Ææÿ$ AÔZMŠü ç³sê²Äæý$MŠü. BÄæý$¯èþ Ý린Mæü…V> CÌê…sìý ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ ™øyéµr$ A…¨çÜ$¢¯èþ² Æðÿ…yæþ$ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦËÌZ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢V> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² Æðÿ…yæþ$ çÜ…çÜ¦Ë õ³Ææÿ$Ï MæüÆæÿ»êÅ, ÑM>ÔŒý. çÜÒ$ç³…ÌZ° Ðèþ$Æø {V>Ðèþ$… Ððþ*yìþíÜÌŒýÌZ ç³Çíܦ† Mæü*yé C§óþ Ñ«§æþ…V> Væü$…yðþË °…yé B™èþÃÑÔ>ÓçÜ… °…ç³#Mæü$¯èþ² ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë™ø MæüâæýMæüâæýÌêyæþ$™èþ* E…r$…¨.

18

Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…™ø´ër$ çÜÒ$Mæü–™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë BǦMæü íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþVæüÍV>Æÿ$$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

çÜÐèþ$–¨®V> M>íܯèþ Ðèþ…M>Äæý$Ë$

™èþ¯èþ ò³Ææÿsìý ™ørÌZ Ðèþ¯èþÐèþ*Í

D {V>Ðèþ*ËÌZ ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ ÐèþÇ ÝëVæü$ ^éÌêM>Ë…V> Br$´ùrÏ Ðèþ$«§æþÅ ÝëVóü¨. Væü™èþÅ…™èþÆæÿ… Ìôý° çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ÐéÆæÿ$ C™èþÆæÿ {´ë…™éËMæü$ º™èþ$Mæü$ ™ðþÆæÿ$Ðèþ# Ððþ™èþ$Mæü$P…r* ÐèþËçÜ´ùÄôý$ÐéÆæÿ$. MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>Ë$ ¡{Ðèþ…V> E…yæþyæþ…, ç³…rË$ ÐèþÆæÿ$çÜV> §ðþº¾†¯èþyæþ… ÐéÇMìü Ðèþ$Æø Ðèþ*ÆæÿY… ÌôýMæü$…yé Ðèþ*ÇaÐóþõÜÑ. C¨ JMæü糚yæþ$ Hsê çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…V> E…yóþ¨. AÆÿ$$™óþ {V>Ò$×ý$Ë$ B çÜÐèþ$çÜůèþ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ç³ÇçÙPÇ…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… Æ>^èþ»êr ÐóþíÜ…¨. D Æðÿ…yæþ$ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦË$ {V>Ò$×ý$ËMæü$ {糿æý$™èþÓ ç³£æþM>˯èþ$ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… A…¨…^éÆÿ$$. A§óþ hÌêÏÌZ° Mæü$çÜ$Ðèþ$Mæü$…r {V>Ðèþ$…ÌZ ^èþ™èþ¢ÆŠÿ Ðèþ*Èn$, EfÓÌŒý Ðèþ*Èn$Ë A¯èþ$¿æýÐèþ… A…§æþÆæÿ* ™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. C§æþªÆæÿ* çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ìôý. Mæü*Π糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$° º™èþ$Mæü$º…yìþ ÌêVæü$™èþ* E…yóþÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ÐéÇMìü Mö¨ª´ësìý ´÷Ë… Mæü*yé E…¨. ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþÐðþ$O¯èþ B Mö¨ª´ësìý ´÷Ë… ÐéâæýÏ Mæü$r$…»êËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü±çÜ AÐèþçÜÆ>Ë$ Mæü*yé ¡ÆæÿaÌôýMæü´ùÄôý$Ñ. AÆÿ$$™óþ Hyé¨ {Mìü™èþ… ÐéÇ iÑ™éÌZÏ çÜÇMö™èþ¢ BÔ>ÆóÿQ ^ør$^óþçÜ$Mæü$…¨. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$à™éà V>…«© gê¡Äæý$ E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþMæü… (MGNREGS) ˼®§éÆæÿ$Ë$V> Ðéâæýϯèþ$ ÐéÆæÿ$ °ÐèþíÜ…^óþ ç³ÌñýÏ çÜ¿æý G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$…¨. D ç³£æþMæü… Mìü…§æþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éÌZÏ »êÐèþ#Ë$ ÌôýMæü ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ ™èþÐèþÓyé°Mìü BÝëPÆæÿ… E…¨. B ÆæÿMæü…V>


^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÐèþÓMæü… ç³£æþMæü… (MO Pokhari Yojana) Mìü…§æþ ÐéâæýÏMìü JMöPMæüPÇMìü Ææÿ*.20000 BǦMæü çÜàÄæý$… ËÀ…_…¨. Ðésìý™ø ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZÏ ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> ËÀ…_¯èþ BǦMæü çÜàÄæý$…™ø AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$, C…M> C™èþÆæÿ A¯èþ$º…«§æþ QÆæÿ$a˯èþ$ ¡õÜíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^èþ™èþ¢ÆŠÿMæü$ Ææÿ*.15ÐóþË$, EfÓÌŒýMæü$ Ææÿ*.14ÐóþË$ ^óþ†Mìü Ðèþ^éaÆÿ$$. ^èþ™èþ¢ÆŠÿ ™èþ¯èþ 70 yðþíÜÐèþ$ÌŒýÞ ´÷Ë…ÌZ¯èþ$…_ 4 yðþíÜÐèþ$ÌŒýÞ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ »êÑ° ™èþÑÓ…^éyæþ$. ´÷Ë… ^èþ$r*t Mæü…^ðþ °ÇÃ…^éyæþ$. M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³…yìþ…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éyæþ$. EfÓÌŒý ™èþ¯èþ 45 yðþíÜÐèþ$ÌŒýÞ ¯óþËÌZ sŸÐèþ*sZ ç³…yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ MóüsêÆÿ$$…^éyæþ$. Ñ$Wͯèþ §é°ÌZ¯èþ$, ^ðþÆæÿ$Ðèþ# Væür$t¯èþ »ñý…yæþM>Äæý$Ë$, çܯŒþçœÏÐèþÆŠÿ, C…M> C™èþÆæÿ M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ç³…yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Äæý*Åyæþ$. ""Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ Ðóþ$… Mæüyæþ$ç³# °…yé †¯èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²…. Ñ$Wͯèþ Ðésìý° Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯é²…. B ÆæÿMæü…V> D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ææÿ*.15000 çÜ…´ë¨…^é…. ¯óþ¯èþ$ C糚yæþ$ ´÷rt ^óþ™èþç³r$tMæü$° ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>çÙ‰… B…{«§æþ{糧óþÔŒýMæü$ ÐðþâæýÏÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$.'' A…r* G…™ø B¯èþ…§æþ…V> Ðèþ$Æðÿ…™ø E™éÞçßý…V> ^èþ™èþ¢ÆŠÿ ^ðþº$™èþ$¯é²yæþ$. EfÓÌŒý Mæü*yé C糚yæþ$ 50 yðþíÜÐèþ$ÌŒýÞ ¿æý*Ñ$ÌZ EÍÏ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. ´÷Ë… VæürÏò³O C™èþyæþ$ AÆæÿáÆŠÿ ÝëVæü$ {´ëÆæÿ… À…^éyæþ$. D Hyé¨ EfÓÌŒý Ææÿ*.14000 çÜ…´ë¨…_¯èþr$t ^ðþº$™èþ$¯é²yæþ$. ÐèþËçÜ »ê«§æþ ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yézyæþ$. ÒãϧæþªÆæÿ* Mæü*yé ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË {ÔèýÐèþ$ B«§éÆæÿ…V>¯óþ ´÷Ë…ÌZ »êÐèþ#˯èþ$ ™èþÐèþ#ÓMæü$¯é²Ææÿ$. A…sôý B Ñ«§æþ…V> E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþMæü… Mìü…§æþ çÜ…´ë¨…_¯èþ Mæü*Î Ý÷Ðèþ$$Ã˯èþ$ A§æþ¯èþ…V> ´÷…§éÆæÿ$. ÐéÇ {V>Ðèþ$…ÌZ¯óþ Ðèþ$Æø G°Ñ$¨ Ðèþ$…¨ Mæü*yé C§óþ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐðþâêÏÆæÿ$. C糚yæþ$ D {V>Ðèþ$… C™èþÆæÿ {V>Ðèþ*Ë ÐéÇMìü B§æþÆæÿØ…V> Ðèþ*Ç…¨. AÔZMŠü ç³sê²Äæý$MŠü Ðèþ*rÌZÏ ^ðþ´ëµË…sôý & ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ²§óþ. Væü™èþ…ÌZ CâæýÏ Ðèþ$$…§æþ* Ððþ¯èþM> E¯èþ² çܦ˅ÌZ CÌê M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³…yìþ^èþyæþ… JMæü AËÐér$V> E…yóþ¨. B Ñ«§æþ…V> Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² BàÆæÿ… ËÀ…^óþ¨. M>Ë{MæüÐèþ$…ÌZ D AËÐér$ Ðèþ$Ææÿ$Væü$¯èþ ç³yìþ…¨. A…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Mæü*ÎË$ §öÆæÿMæüyæþ…ÌZ Cº¾…¨ HÆæÿµyæþyæþÐóþ$ A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. C糚yæþ$ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çÜ¦Ë ™øyéµr$, {õ³Ææÿ×ýË çœÍ™èþ…V> {糡 {V>Ðèþ$… ÌZ¯èþ$ Mæü±çÜ… 20&30 Ô>™èþ… Mæü$r$…»êË$ ò³Ææÿsìý ™ørÌZÏ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐéâæýÏÌZ ^éÌêÐèþ$…¨ Ñ$Væü$Ë$ ¨Væü$ºyìþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÇa A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜ… ´ë¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$.

çÜÒ$Mæü–™èþ ÐèþÇÝëVæü$, ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Móü…{§æþç³Ææÿ hÌêÏ Æ>gŒý¯èþVæüÆŠÿ ™éË*M>ÌZ° 糧æþïèþÐèþ ç³r²…

A¯óþ {V>Ðèþ$…ÌZ °™èþÅ… ÐèþÆæÿ§æþË ™éMìüyìþ ÐèþÇ ÝëVæü$^óþõÜ ÆðÿO™èþ$Ë iÑ™é˯èþ$ AËÏMæüÌZÏË… ^óþõÜÑ. M>±, C糚yæþ$, A¯óþMæü §óþÔ>Ë çÜÐèþ$íÙt MæüËÆÿ$$Mæü™ø ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… "ç³ÇÐèþÆæÿ¢¯Œþ' ÐéâæýÏ iÑ™éËMìü Mö…yæþ…™èþ A…yæþV> °Í_…¨. A…§æþ$Mæü$ Mæü¯èþÞÆŠÿÞ ÐèþÆæÿÌŒýz ÐðþOyŠþ, Äæý$*Æøí³Äæý$¯Œþ Äæý$*°Äæý$¯Œþ Ðèþ$§æþª™èþ$V> °Í^éÆÿ$$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ Ý린Mæü…V> E¯èþ² Ðèþ$Æø çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ BÈÞyîþïÜ çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…_…¨. M>…^èþ¯èþ ÝëÐèþ$ÌŒý Ðèþ…sìý çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÒÇ {´ù™éÞçßý…™ø ^óþç³Ë ò³… ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé ™èþÐèþ$Mæü$ E¯èþ² _¯èþ² MæüÐèþ$™éÌZÏ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… Mæü*yé {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. M>…^èþ¯èþMæü$ 2000 ^óþç³ í³ËÏ˯èþ$ A…¨…^éÆæÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^óþç³í³ËÏË BàÆæÿ… Mæü*yé A…¨…^éÆæÿ$. C…M> M>Äæý$Væü*ÆæÿË Ñ™èþ¢¯éË$, Ððþ$$MæüP˯èþ$ Mæü*yé A…¨…^éÆæÿ$. l¯Œþ 2013ÌZ BÐðþ$ ™èþ¯èþMæü$ E¯èþ² 50 yðþíÜÐèþ$ÌŒý ¿æý*Ñ$ÌZ Ý÷…™èþ…V> çÜÒ$Mæü–™èþ ÝëVæü$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. §é°° JMæü ¿êVæü… ´÷Ë…V>¯èþ*, Ðèþ$Æø ¿êV>°² ^óþç³Ë ^ðþÆæÿ$Ðèþ#V>¯èþ$ Ðèþ*ÇaÐóþíÜ…¨. A…§æþ$ÌZ ÐèþÇÝëVæü$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ^óþç³Ë¯èþ$ ò³…^èþÐèþ^èþ$a. ±Ææÿ$ ÌZç³ÍMìü Æ>Ðèþyé°Mìü, Ðèþ$$ÇMìü±Ææÿ$ Ìôý§é A§æþ¯èþç³# ±Ææÿ$ ºÄæý$rMæü$ ´ùÐèþyé°Mìü ÒË$V> çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. ^óþç³Ë$ Ðèþ*{™èþ… Væür$Ï §érMæü$…yé gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…¨. ´÷Ë… Væürϯèþ$ M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³… yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…_…¨. ´÷Ìê°Mìü, ™ørËMæü$ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯óþ Ñ°Äñý*W…_…¨. M>…^èþ¯èþ C糚yæþ$ çÜVæüÆæÿÓ…V> ™èþË G™èþ$¢Mæü$ †Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÆðÿO™èþ$¼yæþz. ™èþ¯èþMæü$¯èþ² _¯èþ² MæüÐèþ$™èþ…ÌZ 200 Ô>™èþ… B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþVæüË$Væü$™ø…¨. Hyé¨ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ ""ÐèþÇÝëVæü$ §éÓÆ> Ææÿ*.5000 ÐèþÝù¢…¨. D Hyé¨ ^óþç³Ë §éÓÆ> Ææÿ*.8000 Ðèþ_a…¨. M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ AÐèþ$Ãyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$Æø Ææÿ*.3000 çÜ…´ë¨…^é¯èþ$.'' A° ^ðþí³µ…¨ M>…^èþ¯èþ. ""C糚yæþ$ Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ* Mæü$r$…º… MøçÜ… M>Äæý$Væü*ÆæÿË$, ^óþç³Ë$ Mö¯èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$.'' A° çÜVæüÆæÿÓ…V> ^ðþí³µ…§éÐðþ$. í³ËÏËMæü$ »ñýOíÜMìüÌŒýÞ Mö°_a…¨. ÐéÇ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$a˯èþ$ ¿æýÇ…^èþVæüË$Væü$™ø…¨. C…M> Ðèþ$Æðÿ¯ø² ÆæÿM>Ë$V> Mæü$r$…»ê°Mìü ^óþ§øyæþ$ Ðé§øyæþ$V> E…sZ…¨. Ý린Mæü çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦMæü$ ^ðþ…¨¯èþ f¯èþÐóþ$fÄæý$ D Ñ«§æþ…V> ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ""D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… §éÓÆ> ^óþÄæý$*™èþ A…§æþ$Mæü$¯èþ² çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÆæÿ* CÌê…sìý çÜ™èþ¹Í™é˯óþ Ý뫨…^éÆæÿ$. Mæü$r$…»ê°Mìü ´ùçÙM>Ë$ A…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü, çÜÒ$Mæü–™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÐéÇ BǦMæü íܦ†° Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ç_…¨.'' Mæü¯èþÞÆŠÿÞ ÐèþÆæÿÌŒýz ÐðþOyŠþ çÜ…çܦÌZ Ýë…Móü†Mæü çÜËà§éÆæÿ$V> (Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µËò³O) ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² çÜÆøgŒý§é‹Ü D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ {ç³Äæý$™é²Ë$ BàÓ°…^èþ§æþW¯èþÐèþ¯é²Ææÿ$. ""™èþ$´ë¯èþ$, ÐèþÆæÿ§æþË Ðèþ$$糚 A«¨Mæü…V> E…yóþ MøÝë¢ {´ë…™èþ…ÌZ° fVæü™ŒþíÜ…VŠüç³NÆŠÿ, Móü…{§æþç³Æ> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2016

19


www.leisaindia.org

™é¯èþ$ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ™ørÌZ M>…^èþ¯èþ

hÌêÏË çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ D Ñ«§é¯é˯èþ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> Ñç³™èþ$¢ çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙM>àÆæÿ…, BàÆæÿ…, B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüÍV>Ææÿ$. D 糧æþ¦™èþ$Ë$ Ðèþ$¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýç³# ¡Ææÿ {´ë…™éËÌZ¯óþ M>§æþ$, º…V>ϧóþÔŒýÌZ Mæü*yé B^èþÆæÿ×îýÄæý$Ððþ$O¯èþÐóþ. ÐèþÇ&^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… MæüÍí³ ^óþç³rtyæþ… ÐèþËÏ ÐèþÇÝëVæü$ M>Ææÿ×ý…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü G§æþ$ÆæÿÄôý$Å M>Ë$ÚëÅ°² Mæü*yé °Äæý$… {†…^èþÐèþ^èþ$a'' A° §é‹Ü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë…§æþÆæÿ* Ñç³™èþ$¢Ë¯èþ$, õ³§æþÇM>°² fÆÿ$$…^éÆæÿ$. Mæü$r$…»ê°Mìü Mæüyæþ$ç³# °…yé †…yìþ W…fË$ A…¨…^éÆæÿ$. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^éÆæÿ$. A§æþ¯èþ…V> B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. «§æþ¯èþ çÜ…´ë§æþ¯èþÌZ ÐéÆæÿ$ õ³§æþÌôý M>Ðèþ^èþ$a. M>±, ™èþÐèþ$Mæü$¯èþ² Mö¨ª´ësìý ¿æý*Ñ$° çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$° Vöç³µ çœÍ™é˯èþ$ A…§æþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$ AÑ G…™èþ _¯èþ²Ðóþ AÆÿ$$¯é Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýϯèþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ…ÌZ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ´ë{™èþ °ÆæÿÓíßý…^èþVæüËÐèþ¯óþ çÜ™èþÅ… Ðèþ$¯èþ… Væü$Ç¢…^éÍ.

RANJAN K PANDA BASERA, R/3-A-4, J.M.Colony, Budharaja, Sambalpur 768 004 Odisha, India. Email : ranjampanda@gmail.com AJIT KUMAR PANDA Co-Convenor Water Initiatives, Odisha

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 4, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2014.

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &1 *Ça 2016 www.facebook.com/Leisaindiamag us• Ðèþon:

@LeisaIndia

Telugu - March 2016  

LEISA India

Telugu - March 2016  

LEISA India

Advertisement