Page 1

çÜ…_Mæü 3 & òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2016 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

ÎÝë çÜ*_…_¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯éË™ø ´ër$ Mö™èþ¢ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…_¯èþ yìþ.í³. çßýãåMìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ² Ððþ…Mø»ê Æ>Ðèþ#. G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ

¸ùsZ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ ç³NÇ~-Ðèþ$ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþO±‹Ü GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, Ðèþ$sìýt, ±Ææÿ$ Ðèþ…sìý çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë {´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$ D çÜ…_MæüÌZ Ò$Ææÿ$ VæüÐèþ$°…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ðésìý° ç³ÇÆæÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ ^óþç³rtÐèþËíܯèþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… §éÓÆ> B§éÄæý$… ò³…^èþ$MøÐèþr…ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé, çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ çÜÐèþ$íÙtV> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ Mæü–íÙ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆ>°² D çÜ…_MæüÌZ Ò$Mæü$ ÑÐèþÇ…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$$. çÜ…çœ$sìý™èþ…V> Mæü–íÙ ^óþÄæý$yæþ… A…sôý MæüÆ>~rMæüÌZ° "çÜçßýf çÜÐèþÄæý$Ðèþ »ñýâñýV>ÆæÿÆæÿ çÜ…çœ$…', MóüÆæÿâæýÌZ° "Mæü$yæþ$…º}' º–…§éË$ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$˯èþ$ çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙMìü °§æþÆæÿدéË$V> ^ðþ糚MøÐèþ^èþ$a. çÜÐðþ$OMæüÅ ÔèýMìü¢V> HMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ M>ÐèþËíܯèþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… ÌZ¯èþ*, ™èþÐèþ$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…_ A«¨Mæü B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþyæþ…ÌZ¯èþ* ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$Mæü…r* JMæü Væü$Ç¢…ç³#¯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. Ðèþ$Æø ÐðþOç³#, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Móü…{§æþ…V> ç³°^óþõÜ òÜ…rÆŠÿ çœÆŠÿ G°ÓÆ>¯ŒþÐðþ$…sŒý Ðèþ…sìýü Mö°² çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦË$ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… çÜÓ˵…V> E…yóþ {´ë…™éËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^éÆÿ$$.

D Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇõÜ¢ ±sìý Ñ°Äñý*Væü… ™èþVæü$Y™èþ$…¨. A…™óþM>§æþ$, ±sìý° Ððþ$$MæüPË$ Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$V>Y, ï³Ë$aMøVæüË$Væü$™éÆÿ$$. Ðèþ$sìýtÌZ çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ çÜ*Mæü‡iÐèþgêË… AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþyé°Mìü ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§é¯é˯èþ$ B^èþÇ…_ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…_¯èþ MøÌêÆæÿ$ hÌêÏ ÆðÿO™èþ¯èþ² A¯èþ$¿æýÐèþ… {ç³M>Ææÿ… ™èþ¯èþ ç³…r ´÷Ë…ÌZ {糆 A…Væü$âê°Mìü A™èþyæþ$ C_a¯èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ M>Ææÿ×ý…V> E¯èþ² Mö¨ª´ësìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë™ø¯óþ {糆 A…Væü$âê°Mìü ±sìý° A…¨…^èþVæüÍV>yæþ$. BÄæý$¯èþ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯éË$ B {´ë…™èþ…ÌZ° C™èþÆæÿ A¯èþ²§é™èþË A…§æþÇMîü B§æþÆæÿØ…V> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. Ò$ AÀ{´ëÄæý*Ë$ Ðèþ$¯èþ A…§æþÇMîü AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþÑ. ÐésìýMøçÜ… Ðóþ$Ðèþ$$ Mæü*yé G…™ø B™èþ–™èþV> G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²…. Ò$ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ GÐèþÆðÿO¯é D Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ ^èþ¨Ñ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^éË° Ò$Ææÿ$ BÕçÜ$¢…sôý ÐéÇ ç³NÇ¢ _Ææÿ$¯éÐèþ*¯èþ$ Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$…yìþ. çÜ…™øçÙ…V> Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü D Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ A…§æþgôýÝ뢅. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

ÝëÓÆŠÿ (ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ .... 糧æþ®†).......................................... Móü.G‹Ü. Vø´ëÌŒýÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Móü…{§æþ…V> {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ (G±jK) òÜ…rÆŠÿ çœÆŠÿ G°ÓÆ>¯ŒþÐðþ$…sŒý Mæü¯èþÞÆŠÿ²üÞ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ±sìý MöÆæÿ™èþ çÜÐèþ$çÜÅMæü$ çÜ$Ë$ÐðþO¯èþ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ… §æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ² {´ë…™éËÌZ .......... {ÔèýÑ$Ýù¢…¨.

Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ gZàÆæÿ$.......................................... X™é Mæü$sìýt í³.G‹Ü. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ MóüÆæÿâæýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâæýË ÑfÄæý$ V>£æþË$ Ðèþ$Æø Aç³NÆæÿÓÐðþ$O¯èþ §æþ– Ô>Å°² Ðèþ$¯èþ MæüâæýÏ Ðèþ$$…§æþ$ °Ë»ñýyæþ™éÆÿ$$. Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë$ çÜÐèþ$íÙtV> Ý뫨…_¯èþ ç³#ÆøVæü†, {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> ÐéÇMìü ËÀ…^óþ {´ù™éÞçßýM>Ë$, ç³NÇ¢V> ÐéÇMìü Mö…yæþ…™èþ A…yæþV> °Ë$çÜ$¢¯èþ² Ææÿ$×ý ç³Ææÿ糆 Ñ«§é¯éË$ AMæüPyìþ ¿æý*Ñ$ Ìôý° Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$˯èþ$ .....M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$.

ç³…r ^óþË ¯èþ$…_ ¯øsìý Ðèþ$$§æþªV>......................... h. Mæü–çÙ~ {ç³Ý맊þ, ¼. ÝùÐóþ$ÔŒý BǦMæü…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²¯èþ$ ºËç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý™ø çÜ°²íßý™èþ çÜ…º…«§é˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅ…. ç³rt×ý&ç³ÌñýÏ {´ë…™éË Ðèþ$«§æþÅ Ýë°²íßý™èþÅ… ¯ðþËMö˵yé°Mìü ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿϨ ^éÌê MîüËMæü ´ë{™èþ. ç³…yìþ…_¯èþ ^øsìý ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Mæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿ$Ï {ç³Ðèþ$$Q ´ë{™èþ ÐèþíßýÝë¢Æÿ$$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ....çÜçßýf çÜÐèþ$–¨®.

Ðèþ$sìýt Ðèþ*sêÏyìþ™óþ... .................................................................................. {´÷òœçÜÆŠÿ G…. Ðèþ$à§óþÐèþç³µ Ò$ A…§æþÇMîü ¯óþ¯èþ$ »êV> ç³Ç^èþÄæý$Ðóþ$. {糆 Æøk ¯èþ¯èþ$² ç³#sìýt¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ ^èþ°´ùÄôý$ ÐèþÆæÿMæü*, °™èþÅ… ^èþ*çÜ*¢¯óþ E…sêÆæÿ$. AÆÿ$$¯é ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü ¯é Væü$Ç…_ HÒ$ ™ðþÍÄæý$§æþ$. G…™ø Ðèþ$…¨ ¯èþ¯ø² iÐèþ… Ìôý° 糧éÆæÿ¦… A¯èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ¯èþ¯èþ$² çÜÇV> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø¯óþÌôý§æþ$. °ÈjÐèþ 糧éÆæÿ¦…V> ¯èþ¯èþ$² ç³ÇVæü×ìý…^èþyæþÐóþ$ M>§æþ$, C™èþÆæÿ$˯èþ$ `§æþÇ…^èþ$Mæü$¯óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯é õ³Æðÿ†¢ d A…sêÆæÿ$. E§éçßýÆæÿ×ý ^ðþ´ëµË…sôý ±Móü… ™ðþË$çÜ$ Ðèþ$sìýt Ðèþ$$§æþª A…r$…sêÆæÿ$. CçÙt… Ðèþ_a¯èþr$t M>Í™ø ™èþ¯èþ$²™èþ$…sêÆæÿ$.

¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ yðþOÈ & õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅÐóþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…..................... G¯Œþ.BÆŠÿ. ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>ËMæü$ Ðèþ*Ææÿ$õ³Ææÿ$V> Ðèþ*ǯèþ ¯ðþ¯èþÐèþ$¯èþçßýãÏ (MøÌêÆæÿ$ hÌêÏ) {V>Ðèþ$…ÌZ çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… Æ>Ðèþyé°Mìü G‹Ü.BÆŠÿ. ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ A¯óþ ÆðÿO™èþ¯èþ² Mæü–õÙ M>Ææÿ×ýÐèþ$° ^ðþç³µMæü™èþç³µ§æþ$. MæüÆ>~rMæü&B…{«§æþ{糧óþÔŒý çÜÇçßý§æþ$ªÌZÏ E¯èþ² D hÌêÏ C™èþÆæÿ ÑçÙÄæý*ËMæü¯é² ÐóþË çÜ…QÅÌZ E¯èþ² A…§æþÐðþ$O¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËMæü$ »êV> çÜ${ç³íܧæþ®Ððþ$O…¨. ...

4 8 12 15 19

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

3


±sìý ÐéyæþM>°² C…M> ™èþWY…_, ÝëÓÆŠÿ 糧æþ¦†° Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ Mæü*yé Eç³Äñý*W…^óþ AÐèþM>Ô>Ëò³O ÑçÜ¢ –™èþ…V> {ç³Äñý*V>Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$...

ÝëÓÆŠÿ (ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ýMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ±sìý ÐéyæþMæü… 糧æþ¦†) ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ´÷§æþ$ç³#V> ±sìý ÐéyæþMæü…ÌZ E™èþ¢Ðèþ$ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ… Móü.G‹Ü. Vø´ëÌŒý

4

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Móü…{§æþ…V> {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ (G±jK) òÜ…rÆŠÿ çœÆŠÿ G°ÓÆ>¯ŒþÐðþ$…sŒý Mæü¯èþÞÆŠÿ²üÞ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ±sìý MöÆæÿ™èþ çÜÐèþ$çÜÅMæü$ çÜ$Ë$ÐðþO¯èþ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ² {´ë…™éËÌZ ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË AÀÐèþ–¨® ç³Çgêq¯é°² Ææÿ*´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… {ÔèýÑ$Ýù¢…¨. ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë™ø MæüÍíÜ, ÐéÇÌZ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë çÜàÄæý$… Mæü*yé ¡çÜ$Mæü$…r* D çÜ…çܦ Ððþ$$MæüPË ÐóþâæýÏ §æþVæüYÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ…™èþ Ðóþ$ÆæÿMóü ±sìý ™óþÐèþ$¯èþ$ ^óþÆæÿÐóþÄæý$yé°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ýë…Móü†Mæü Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ…¨. ™öÍ §æþÔèýÌZ ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äñý*V>Ë$ Æðÿ…yæþ$ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ° °Æ>®Ç…^éÆÿ$$. {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ ´ësìý…^èþr… §éÓÆ> ç³…rË ÝëVæü$Mæü$ Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ §é°Mæü¯é² AÆÿ$$§ø Ðèþ…™èþ$ ±Ææÿ$ çÜÇ´ù™èþ$…¨. C¨ ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþrÐóþ$ M>Mæü, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü A°² Ñ«§éÌê Ðóþ$Ë$ ^óþçÜ$¢…¨. D Ñ«§é¯èþ… BÕ…_¯èþ çÜ™èþ¹Í™éË$ Ý뫨…^éË…sôý ´÷Ë… °…yæþ$V> JMóüÝëÇ ±sìý° ´ëÇ…^èþyæþ… Mæü¯é², JMæü {MæüÐèþ$…ÌZ Ððþ$ÍÏV> ±sìý° A…¨…^èþyæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…V> A…^èþ¯é ÐóþÝëÆæÿ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ±sìý° B§é ^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>§æþ$, Ððþ$$MæüPËMæü$ ™èþÐèþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ ±sìý ™óþÐèþ$¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵çÜ$¢…¨. A…™óþM>Mæü, ¿æý*Ñ$ ´÷ÆæÿËÌZ A†çÜ*Mæü‡ {MìüÐèþ$$Ë {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ ÆæÿÝëÄæý$¯èþMæü ^èþÆæÿÅMæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨.


Ðèþ$

¯èþ §óþÔèý…ÌZ EçÙ~ {´ë…™éËÌZ ™èþMæü$PÐèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. A…§æþ$ÐèþËÏ ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ Mæü*yé ±sìý fË$Ï Ìôý° ÆøkÌôý GMæü$PÐèþV> E…sêÆÿ$$. D ç³Çíܦ† ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ ^éÌê ò³§æþª Ayæþz…MìüV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. ±sìý MöÆæÿ™èþ çÜÐèþ$çÜÅ ÐèþËÏ ^éÌê Ðèþ$…¨ _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ GMæü$PÐèþV> ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ ÝëVæü$ Ò$§óþ B«§éÆæÿç³yìþ E…sêÆæÿ$ M>ºsìýt, ÐéÆæÿ$ A°² Ñ«§éÌê ¯èþÚëtË´ëËÐèþ#™èþ$…sêÆæÿ$. D ÑçÙÄæý*°² Væü$Ç¢…_¯èþ ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ… ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$, B¯èþMæürt˯èþ$ BçÜÆ>V> ^óþçÜ$Mæü$° M>ËÓË §éÓÆ> A¯èþ²§é™èþËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ±sìý° A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²Ýù¢…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿æý*VæüÆæÿ fÌê˯èþ$ çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A°² Ñ«§éÌê çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ A…¨Ýù¢…¨. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ±sìý° Eç³Ç™èþÌê°Mìü ^óþÆæÿayé°Mìü C…M> C…M> ÌZ™èþ$ÌZÏMìü ÐðþãÏ ò³OMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. Òsìý™ø ´ër$ {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ Ñ«§é¯é°², C糚yæþ$ ™égêV> {X¯Œþ çßo‹Ü ç³Çgêq¯é°² A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ A°² Ñ«§éÌê {´ù™éÞçßý… A…¨Ýù¢…¨. _Ææÿ$«§é¯éÅË E™èþµ†¢° A«¨Mæü… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… A…¨…_¯èþ {´ù™éÞçßý… M>Ææÿ×ý…V> Mö°² {´ë…™éËMæü$ ±sìý° çÜÆæÿçœÆ> ^óþÝù¢…¨. D {ç³Äæý$™é²Ë$ çÜ™èþ¹Í™éËMæü$ §éÇ¡ÝëÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> Mæü糚yæþ$ À„>´ë{™èþ ç³r$tMæü$¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý… «§é¯éÅV>Ææÿ…V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. D ÆæÿMæü…V> çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² {´ë…™éËÌZ ¿æý*ÝëÆæÿ… §ðþº¾†¯èþ²¨. ¯óþËÌZÏ „>ÆæÿVæü$×ý… (salinity) A«¨Mæü…V> õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$…¨. ¨Væü$ºyæþ$Ë$ òœ*Ææÿ…V> ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. A…™óþM>Mæü, Ñ^èþaËÑyìþV> ^óþç³sìýt¯èþ õܧæþÅ… M>Ææÿ×ý…V> ¿æý*VæüÆæÿ fÌêË$ Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$Mìü ç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. Fíßý…_¯èþ çœÍ™é°Mìü À¯èþ²…V> G§æþ$ÆðÿO¯èþ D ç³Ç×êÐèþ*Ë™ø A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ððþ$O¯èþ ¿êÆæÿ™èþ {糫§é° {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V> {糆 ±sìý ""»Ÿr$t ÝëÄæý$…™ø Ðèþ$Ç°² GMæü$PÐèþ W…f˯èþ$ ç³…yìþ…^éË°'' í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. ±sìý ÐéyæþMæü…ÌZ ´÷§æþ$ç³# ´ësìýçÜ*¢, ѯèþ*™èþ²Ððþ$O¯èþ ç³Çgêq¯èþ… B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþ$Mø° 糄æü…ÌZ {糫§é° BÕ…_¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþyæþ… Ýë§æþÅ… M>§æþ$.

ÝëVæü$±sìý ç³Çgêq¯èþ… {´ë«§é¯èþÅ™èþ HÑ$sìý? ™ðþË$Væü$ Væüyæþzò³O ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë iÐèþ¯é«§éÆ>˯èþ$ ò³…´÷…¨… ^óþ…§æþ$Mæü$ D çÜ…çܦ Cç³µsìýMìü Ðèþ$*yæþ$ §æþÔ>»êªË$V> °ÇÓÆ>Ðèþ$…V> Mæü–íÙ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. C…™èþM>Ë… ^óþíܯèþ {ÔèýÐèþ$¯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>ÐéË…sôý ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË

{yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ 糧æþ®†ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ±sìýMæü¯é² §é§éç³# ¯éË$Vø Ðèþ…™èþ$ JMöMæüP糚yæþ$ AÆÿ$$§ø Ðèþ…™èþ$ ±Æóÿ çÜÇ´ùÆÿ$$…¨.

ÐèþÅÐèþçܦ ^éÌê ç³sìýçÙt…V>, çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> E…yéË° Væü$Ç¢…_…¨. ©°Mìü ™øyæþ$V> gê¡Äæý$ {V>Ò$×ý E´ë«¨ àÒ$ (Ðèþ$à™éà V>…«© {V>Ò$×ý E´ë«¨ àÒ$ & MGNREGS) ç³£æþMæü… Mìü…§æþ ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ËÌZ° {糡 Mæü$r$…»ê°Mìü Mæü±çÜ… 100 ÆøkË E´ë«¨ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… HÆæÿµyìþ…¨. ©°™ø ´ër$ ByæþÐéâæý$Ï Mæü*yé {ÔèýÑ$…^óþ…§æþ$Mæü$, çÜ…´ë¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ*¢ E…yæþyæþ…™ø D çÜ…çܦMæü$ Ðèþ$Æø Mø×ý… ÐðþOç³# §æþ–íÙt ÝëÇ…^èþÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ…¨. E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþMæü… Mìü…§æþ ËÀ…_¯èþ AÐèþM>Ô>Ë™ø Ðèþ$íßýâæýË$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ ç³…yæþ$Ï M>^óþ ™ørË ò³…ç³Mæü… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³rtyæþ… §éÓÆ> E´ë«¨°, B§éÄæý*°² A…§æþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ E§óþªÕ…_¯èþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ Mæü±çÜ… Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ´ër$ gê{Væü™èþ¢V> M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. ÐóþçÜÑ M>Ë…ÌZ G…™ø §æþ*Ææÿ… ÐðþãÏ ±sìý MæüyæþÐèþ˯èþ$ ¯ðþ†¢¯èþ ò³r$tMæü$° Ððþ*çÜ$Mæü$Æ>ÐèþËíܯèþ §æþ$íܦ† Ðèþ$íßýâæýËMæü$ G§æþ$ÆðÿO…¨. CÌê ¯ðþËË ™èþÆæÿºyìþ {ÔèýÑ$…^èþÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. C¨ ^éÌê MæüçÙt…V> E¯èþ²ç³µsìýMîü, Ðóþ™èþ¯èþ… ^éÌê MîüËMæü…V> Ðèþ*Ç…¨. AÆÿ$$¯é Mæü*yé Ðèþ$…yæþ$ ÐóþçÜÑÌZ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë §æþVæüYÆæÿÌZ GMæüPyé E…yóþÑ M>Ðèþ#. A§ø ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ ï³yìþ…_…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ™èþMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ ±sìý° Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ™èþç³µ°çÜÇ AÆÿ$$…¨. {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>YË$ A¯óþÓíÙ…^èþÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ ™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ² {´ë…™éËÌZ ±sìý° ´÷§æþ$ç³# ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ {ÔèýÐèþ$ÔèýMìü¢° Mæü*yé M>´ëyæþ$MøÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$ÆæÿMóü ±sìý° Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ÝëVæü$±sìý ç³Çgêq¯èþ… {´ë«§é¯èþÅ™èþ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…¨.

çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯éË$ ÝëVæü$ ±sìý AÐèþçÜÆ>°² ™èþWY…^óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ*, Mö¨ª´ësìý ±sìý™ø Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþyæþ… ò³O¯é ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë™ø fÇí³¯èþ A¯óþMæü ^èþÆæÿaË$ JMæü Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*°² ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™ðþ^éaÆÿ$$. ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþÑV> {ç³fË$ ç³ÇVæü×ìý…^óþ Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…yæþÏ gê™èþ$Ë$, AË…M>Æ>°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ ÆæÿM>Ë$, C…M> LçÙ«§æþ Væü$×êË$¯èþ² Ððþ$$MæüPË$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ ±sìý™ø¯óþ ò³…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° ™ðþÍíÜ…¨. A…§æþ$Mæü$ ¯óþËÌZ ´ë†ò³sìýt¯èþ Ðèþ$sìýt Mæü$…yæþË$ Ý뫧æþ¯èþ…V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. çÜ…{糧éÄæý$…V> B^èþÆæÿ×ýÌZ E¯èþ² D 糧æþ¦†ÌZ ™èþMæü$PÐèþ ±sìý° Eç³Äñý*W…^èþr… §éÓÆ>¯óþ ^ðþrϯèþ$ Mæü*yé ò³…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ° ™ðþÍíÜ…¨. D 糧æþ¦†ÌZ Ððþ$$MæüPË ÐóþâæýÏMæü$ E…yóþ ™óþÐèþ$¯èþ$ ï³Ìôýa Væü$×ý…, Ðèþ$sìýt Mæü$…yæþËMæü$ E…yóþ Ðèþ$Æø Væü$×ý… & ±sìý ¼…§æþ$Ðèþ#Ë Ææÿ*ç³…ÌZ ±sìý° Ððþ$ÍÏV> Ñyæþ$§æþË ^óþçÜ*¢ ™óþÐèþ$¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ A…¨…^óþ & B«§éÆæÿ…V> ±sìý ÐéyæþMæü… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E…yóþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ D 糧æþ¦†ÌZ Mö°² ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

5


§é°Móü B…VæüÏ…ÌZ ÝëÓÆŠÿ (system of water for agriculture rejuvenation - SWAR) A¯èþ² õ³Ææÿ$ íܦÆæÿç³yìþ…¨. ™ðþË$Væü$ÌZ Ðèþ$¯èþMìü AÆæÿ¦Ðèþ$Äôý$ÅÌê ^ðþ´ëµË…sôý §é°° & ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ýMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ±sìý ÐéyæþMæü… 糧æþ®† & A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. ©°° Ððþ$$§æþsZÏ ç³…yæþÏ ™ørÌZ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ç³È„ìü…^èþyæþ… fÇW…¨. ©°Mìü gê¡Äæý$ E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþM>°² çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþÄæý$yæþÐðþ$O…¨.

ÝëÓÆŠÿ ç³° ^óþõÜ Ñ«§é¯èþ…

Æðÿ…yóþâæýÏ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯èþ*™èþ¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… Ððþ$$§æþsìý ¯èþÐèþ$*¯é íܧæþ®Ððþ$O…¨

6

çÜÐèþ$çÜÅË$ Mæü*yé E¯é²Æÿ$$. {糡 ^ðþr$tMæü$ Mæü*yé ÑyìþÑyìþV> ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… A…¨…^éÍÞ E…r$…¨. A…™óþM>Mæü, Ðèþ$sìýt Mæü$…yæþË ™èþÄæý*ÈÌZ ¯é×ýÅ™é {ç³Ðèþ*×êÌôýÒ E…yæþÐèþ#. Ìôý§é VæüyæþzMæüsìýt¯èþ M>Ææÿ×ý…V> ´ëÆæÿ$§æþËMæü$ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$… sêÆÿ$$. Òsìý° ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯é°², ÆðÿO™èþ$Ë A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ MæüËVæüÍí³ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. Mö™èþ¢V> ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Mö°² A…Ô>˯èþ$ {´ëÐèþ*×ìýMæü…V> ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ±sìý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^ðþrÏMæü$ ±sìý° A…¨…^èþyæþ…ÌZ ÐóþâæýÏMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™óþÐèþ$ A…§æþyæþ… {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…V> ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D Ñ«§æþ…V> ^ðþrÏ ÐóþâæýÏMæü$ M>ÐèþËíܯèþ…™èþ Ðóþ$ÆæÿMóü ±sìý°, ™óþÐèþ$¯èþ$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ…™èþ Ðóþ$ÆæÿMóü A…¨…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆ>°² §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ$. D Ððþ$$™èþ¢… {ç³{MìüÄæý$ÌZ ѧæþ$Å™Œþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ^èþ*yé˯óþ BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ_a…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐóþVæüÐèþ…™èþ…V> A¯èþ$Mæü$¯èþ² Ñ«§æþ…V> ±sìý çÜÆæÿçœÆ>¯èþ$ Mö¯èþÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ H§ø JMæü Ýë¦Æÿ$$ÌZ Äæý*…{†MîüMæüÆæÿ×ý AÐèþçÜÆæÿ… Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. A¯èþ$Mæü$¯èþ² 糧æþ®†° ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yóþâæýÏ ´ër$ ç³ÇÔZ§æþ¯èþ Mö¯èþÝëW…^èþÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. Ððþ$$§æþsìý ¯èþÐèþ$*¯é¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ç³È„ìü…^éÆæÿ$. §é° ÝëÄæý$…™ø ^ðþrÏ ÐóþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ±Ææÿ$ A…¨…^óþ Ë„æü Å… ¯ðþÆæÿÐóþÇ…¨. M>°, ±sìý çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ E§óþªÕ…_¯èþ ò³Oç³#ËÌZ ç³NyìþMæü M>Ææÿ×ý…V> ±sìý «§éÆæÿMæü$ Ayæþz…Mæü$Ë$ ™èþç³µÌôý§æþ$. Æðÿ…yóþâæýÏ Mæü–íÙ çœÍ™èþ…V> 2014 {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ™èþ$¨ ¯èþÐèþ$*¯é íܧæþ®Ððþ$O…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

ÐèþÆæÿÛç³# ±sìý° °ËÓ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§é ^óþÆæÿ$ÐèþÌZ E¯èþ² ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ ±sìý° õÜMæüÇ…^èþyæþ… ™öÍ §æþÔèý. D ÆæÿMæü…V> çÜÒ$MæüÇ…_¯èþ ±sìý° KÐèþÆŠÿ òßýyŠþ sêÅ…Mæü$ÌZ°Mìü GMìüP…^èþyæþ… Ðèþ$Í §æþÔèý. C…§æþ$Mæü$ M>Í™ø ™öMæüPyæþ… §éÓÆ> ç³°^óþõÜ ç³…ç³#¯èþ$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. CÌê sêÅ…Mæü$ÌZMìü GMìüP…_¯èþ ±Ææÿ$ ÐðþyæþË$µ GMæü$PÐèþV> E¯èþ² VösêtË ÝëÄæý$…™ø ´÷Ë… §æþVæüYÆæÿMæü$ {ç³Ðèþíßý…^óþ HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ ÐðþyæþË$µ E¯èþ² Vösêt˯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$°, Ððþ$$MæüPË ÐóþâæýÏ §æþVæüYÆæÿMìü ±Ææÿ$ ^óþÆæÿÐóþÝë¢Ææÿ$. {糡 Ððþ$$MæüPMæü$ §æþVæüYÆæÿÌZ¯èþ* JMæü {yìþ糵Ɗÿ AÐèþ$ÇMæü E…r$…¨. B Ððþ$$MæüPMìü A…§æþ$»êr$ÌZ ¿æý*Ñ$ÌZ ´ë†ò³sìýt E…_¯èþ Mæü$…yæþËÌZ°Mìü ±sìý° D VösêtË$ ^óþÆæÿÐóþÝë¢Æÿ$$. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ ±sìý° Ìôý§é ±sìý ™óþÐèþ$ A† ¯ðþÐèþ$èV> Ððþ$$MæüPË ÐóþâæýÏMìü A…§æþ$™èþ$…¨. ÐóþâæýÏMìü ^éÌê §æþVæüYÆæÿV> ¿æý*Ñ$ÌZ 30 òÜ…sîýÒ$rÆæÿÏ ÌZ™èþ$ÌZ Mæü$…yæþ˯èþ$ HÆ>µr$^óþÝë¢Ææÿ$. JMøP Mæü$…yæþMæü$ Mæü±çÜ… Æðÿ…yæþ$ A†çÜ*Mæü‡ (Ððþ$O{Mø r*Å»ŒýÞ) VösêtË$ AÐèþ$Ça E…^èþ$™éÆæÿ$. ÐésìýMìü _ÐèþÆæÿ CçÜ$Mæü çÜ…^èþ$˯èþ$ Mæü*yé AÐèþ$Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. CÌê AÐèþ$Ça¯èþ CçÜ$Mæü M>Ææÿ×ý…V> ±Ææÿ$ JMæüPÝëÇV> ÐóþâæýÏMæü$ ^èþ$r*t E¯èþ² Ðèþ$sìýtÌZMìü ^óþÆæÿMæü$…yé °™èþÅ… ™óþÐèþ$ ^óþÆæÿyé°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Mö…™èþ õÜç³sìýMìü ^ðþÐèþ$ÃWÍϯèþ Mæü$…yæþ ¯èþ$…_ ±sìý ¼…§æþ$Ðèþ#Ë$ ÐðþË$Ðèþyæþ™éÆÿ$$. ©°° AMæüPyìþ Ðèþ$sìýtMìü, ÐóþâæýÏMæü$ E¯èþ² ±sìý° ï³Ìôýa Væü$×ý… B«§éÆæÿ…V> Ððþ$$MæüPË$ ïÜÓMæüÇÝë¢Æÿ$$. Mæü$…yæþËÌZ°Mìü ±sìý° ^óþÆæÿÐóþõÜ {ç³Ðéà°² °Äæý$…{†…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Äæý*…{†Mæü °ÐéÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦË$ (livers) AÐèþ$Ça E…^èþ$™éÆæÿ$. D M>Ææÿ×ý…V> ¿æý*Ðèþ*ÅMæüÆæÿÛ×ý B«§éÆæÿ…V>¯óþ ±Ææÿ$ Ððþ$$MæüPËMæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþV> {ç³ÐèþíßýçÜ$¢…¨. Ðèþ$sìýtÌZ çÜçßýf…V> ò³ÆæÿVæüÐèþËíܯèþ çÜ*Mæü‡iÐéË MøçÜ…, Ðèþ$sìýtÌZ ™óþÐèþ$ °™èþÅ… ç³ÇÑ$™èþ…V> E…yóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ° ò³…_ ´ùíÙçÜ$¢¯èþ² Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë Ðèþ…sìý ç³#Ææÿ$Væü$˯èþ$ Ðèþ$sìýtÌZMìü ^óþÆæÿayæþ… ™èþç³µ°çÜÇ.

™öÍ çœÍ™éË$ Ððþ$$§æþsZÏ Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éÌôý ^éÌê {´ù™éÞçßýÐèþ…™èþ…V> Mæü°í³…^éÆÿ$$. {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯ŒþMæü$ °ÆóÿªÕ…_¯èþ ±sìý ç³ÇÐèþ*×ý…ÌZ MóüÐèþË… ¯éË$Vø Ðèþ…™èþ$ ¯èþ$…_ AÆÿ$$§ø Ðèþ…™èþ$ ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*W…_¯èþr$t çܵçÙtÐðþ$O…¨. ™èþMæü$PÐèþ ±sìý° Eç³Äñý*W… ^èþ$Mæü$¯èþ²ç³µsìýMîü, Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþË ç³NÇ¢ çÜ…™èþ–í³¢¯óþ C_a…¨.


Ðésìý BMæü$Ë çÜ…QÅ, M>…yæþ… {§æþ$Éæþ™èþÓ…, Ðésìý G™èþ$¢, Ððþ$$MæüP ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ ò³Ææÿ$Væü$§æþË A±² BÕ…_¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ E¯é²Æÿ$$. JMæüÝëÇ CÌê ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË ÐèþÅÐèþçܦ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$sìýtÌZ ™óþÐèþ$ ÐéÆæÿ… ÆøkË ´ër$ °ËMæüyæþV> °Í_…¨. Eç³Ç™èþË…ò³O ±Ææÿ$ GMæü$PÐèþV> ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø `yæþï³yæþË$, Ìôý§é A¯èþÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {MìüÑ$MîürM>Ë gêyæþ Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿æý*Ñ$ÌZ ò³ÇW çÜçÜÅ Ææÿ„æü×ýMæü$ ™øyæþµyóþ {MìüÐèþ$$Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> ò³ÇV>Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ BMìüÞf¯Œþ A…§óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ$sìýtÌZ ™óþÐèþ$ °ËMæüyæþV> E…yóþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯éÌôý M>Ææÿ×ý…. D ÝëÓÆŠÿ 糧æþ®† {ç³M>Ææÿ… {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ (¼…§æþ$ õܧæþÅ…) {ç³^éÆæÿ… 2015ÌZ {´ëÆæÿ…À…^é…. D 糧æþ®†ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… Ðèþ$…_ çœÍ™éË°^óþa ¨ÔèýV>¯óþ ÝëVæü$™ø…¨. AÆÿ$$™óþ B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Æ>çÙ‰Ðèþ$…™èþsê ÐóþyìþV>Ë$Ë$ ¡{Ðèþ…V> E…yæþyæþ…, ±sìý MöÆæÿ™èþ GMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ…™ø Ðésìý {糿êÐèþ… G…™èþ ÐèþÆæÿMæü* E¯èþ²§ø Ðèþ* {ç³Äñý*V>ÌZÏ Ðèþ_a¯èþ çœÍ™éË$ çܵçÙt…V> °Ææÿ*í³…^éÆÿ$$. Ðèþ$…_ çœÍ™éÌôý Ðèþ^éaÆÿ$$. ÝëÓÆŠÿ 糧æþ®† A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ$äÏ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇõÜ ÐèþÆæÿMæü* ±sìý° ´÷§æþ$ç³#V> Ðéyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ C§óþ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆæÿY…V> Mæü°í³…_…¨. °gê°Mìü CÌê…sìý {ç³Äñý*f¯èþ… {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ ÐèþËÏ ËÀ…^èþyæþ… AÝ뫧æþÅ…. Ðèþ$íßýâæýË$ D ÑçÙÄæý$…ÌZ BçÜMìü¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ AÀ{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢…^óþÝëÆæÿ$. ""ÝëÆŠÿ A^èþ$a Mæü¯èþ²™èþÍÏÌê Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² 糧éÆ>®Ë™ø¯óþ C…sìýÌZ° {糆 JMæüPÇ Mæüyæþ$ç³# °…ç³yæþ… ™èþÍÏ °ÆæÿÓíßý…^óþ A† Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ »ê«§æþÅ™èþ. Ðèþ*Mæü$ ÝëÓÆŠÿ Mæü*yé A§óþ Ñ«§æþ…V> ™øyæþµyæþ$™ø…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ & {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ A¯óþ¨ C…sZÏ ËÀ…^óþ Ððþ$$™é¢°², Ñ$Wͯèþ ÐéÇMìü HÒ$ Ñ$VæüËaMæü$…yé ™é¯èþ$ JMæüPyóþ A¯èþ$¿æýÑ…^óþ ç³#Ææÿ$çÙ$yìþ™ø ´ùËaÐèþ^èþ$a.'' A…r$¯é²Ææÿ$ Ðéâæý$Ï. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* fÇí³¯èþ {ç³Äñý*V>Ë$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ±sìý° Ðèþ$Ç…™èþ B§é ^óþõÜ Ðèþ*Æ>YË MøçÜ… ÝëÓÆŠÿ ç³Ç«¨ÌZ¯óþ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. 2015ÌZ ÝëÓÆŠÿ 糧æþ®†ÌZ ç³NË$, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ™ørË ò³…ç³Mæü… Mæü*yé ^óþç³rtr… fÇW…¨. çœÍ™èþ…V> Ðèþ$sìýt ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> Ðèþ*Ç…¨. Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþË çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿ…V> Mæü°í³…_…¨. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë AÐèþ$ÃMæü… §éÓÆ> Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþ §æþMìüP…¨. D ÆæÿMæü… Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü…ÌZ Ðésìý° JMæü§é°Mìü Ðèþ$Æø §é°Mìü Ðèþ$«§æþÅ §æþ*Ææÿ… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…¨. D MæüÆæÿ×ý…V> {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ™ø ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ Ðèþ$Ç…™èþ B§é AÆÿ$$¯èþ ±sìý ÐéyæþMæü… M>Ææÿ×ý…V> ÐéçÜ¢Ðé°Mìü MóüÐèþË… G°Ñ$§ø Ðèþ…™èþ$ ±sìý™ø¯óþ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ §æþM>PÆÿ$$.

¿æýÑ™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$ A°² Ñ«§éÌê {´ù™éÞçßýMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çœÍ™éË$ Æ>Ðèþr…™ø ÝëÓÆŠÿ 糧æþ®†Mìü ´ëÇ‹ÜÌZ fÇW¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ {糧æþÆæÿدèþÌZ ±sìý Ñ°Äñý*Væü…, AyæþÐèþ#Ë çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ VøϺ̌ý ^é…í³Äæý$¯Œþ ç³#ÆæÿÝëPÆ>°² çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. ¯èþ*™èþ¯èþ Ýë…Móü†Mæü ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ A…XMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜçßýf…V> Mö…™èþ çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…¨. {ç³Äñý*Væü §æþÔèýÌZ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Mæü*yé ¿êVæüçÜ$¦Ë¯èþ$ ^óþíܯèþç³µsìýMîü, „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³È„æüË$, Ýë…Móü†Mæü AÀÐèþ–¨® ¡Ææÿ$¯èþ$ VæüÐèþ$°õÜ¢ MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>Ë™ø ¨Mæü$P ™ø^èþ° íܦ†ÌZ E¯èþ² ÆðÿO™é…V>°Mìü ÝëÓÆŠÿ ÑË$Ðèþ Mö¨ªMö¨ªV> AÐèþV>çßý¯èþMæü$ ÐèþÝù¢…¨. ±sìý ÐéyæþMæü…ÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ JÆæÿÐèþyìþMìü §éÇ ^èþ*õ³ Ýë…Móü†Mæü Ñ«§é¯éËMæü$ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ ÑçÜ¢ –™èþ AÐèþM>Ô>Ë$ E¯é²Æÿ$$. §óþÔèý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$Ï Mæü–íÙ ^óþÄæý$yé°Mìü Mö°² çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ºyé çÜ…çÜ¦Ë A«©¯èþ…ÌZ ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°Móü {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> çܼÞyîþË {ç³Äñý*f¯éË$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ç³Çíܦ†ÌZ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ ™èþÐèþ$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË Væü$Ç…_¯èþ ÆæÿçßýÝëÅ˯èþ$ GÐèþÇMîü ™ðþÍÄæý$Mæü$…yé gê{Væü™èþ¢ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² õÜMæüÆæÿ×ý Ñ«§é¯éË$ Mæü*yé ^éÌê QÆæÿ$a™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. Òr°²sìý {糿êÐèþ… M>Ææÿ×ý…V> ÝëÓÆŠÿ Ñ«§é¯èþ…™ø çÜ…™èþ–í³¢ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$, Ðèþ$$QÅ…V> ™èþMæü$PÐèþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… E¯èþ² {´ë…™éËÌZ° ÐéÆæÿ$, D 糧æþ®† çÜÆæÿÓ{™é ÐéÅí³™èþ ^ðþ…§óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyóþ AÐèþM>Ô>Ë$ E¯é²Æÿ$$. A…™óþM>Mæü, ±sìý ÐéyæþMæü…ÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^é˯èþ² {糫§é° í³Ë$ç³# ÐèþËÏ Mæü*yé ÝëÓÆŠÿ 糧æþ®†Mìü Ðèþ$…_ WÆ>Mîü Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. ç³NÇ¢V> ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é°Mìü çÜÓíÜ¢ ^ðþí³µ ÐèþÆæÿÛç³# ±sìý° õÜMæüÇ…_, °ËÓ^óþçÜ$Mæü$°, ´÷§æþ$ç³#V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË ÐðþOç³# ÆðÿO™é…Væü… §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^èþÐèþËíܯèþ çÜÐèþ$Äæý$… C§óþ. ç³ÇÑ$™èþ… V> A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ´÷§æþ$ç³#V> Ðéyæþ$™èþ*, BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$, A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ¿æý*ÝëÆ>°² ò³…´÷…¨…^óþ Ë„æü Å…™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ayæþ$Væü$Ë$ Ðóþíܯèþ糚yóþ §óþÔèý…ÌZ õܧæþÅ Ææÿ…Væü… °ËMæüyðþO¯èþ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^éÍ. A糚yóþ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ B§éÄæý$… Mæü*yé Væü×ý±Äæý$…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. K S GOPAL Centre for Environment Concerns Hyderabad, India. Email : cecgopal@yahoo.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2015. 7

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016


Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ gZàÆæÿ$

ÐèþÇ ^óþËÌZ õܧæþÅ… 糯èþ$ÌZÏ °Ðèþ$Væü²Ððþ$O E¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$

MóüÆæÿâæýÌZ Ðèþ$íßýâæýË çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ & JMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ… ç³µsìýMìü Ðèþ$*yæþ$ §æþÔ>»êªË$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ X™é Mæü$sìýt í³.G‹Ü. ÐèþÅÐèþÝëÄôý$™èþÆæÿ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*W…^óþ «§øÆæÿ×ìý GMæü$PÐèþ

8

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ MóüÆæÿâæýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâæýË ÑfÄæý$ V>£æþË$ Ðèþ$Æø Aç³NÆæÿÓÐðþ$O¯èþ §æþ–Ô>Å°² Ðèþ$¯èþ MæüâæýÏ Ðèþ$$…§æþ$ °Ë»ñýyæþ™éÆÿ$$. Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë$ çÜÑ$íÙtV> Ý뫨…_¯èþ ç³#ÆøVæü†, {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> ÐéÇMìü ËÀ…^óþ {´ù™éÞçßýM>Ë$, ç³NÇ¢V> ÐéÇMìü Mö…yæþ…™èþ A… yæþV> °Ë$çÜ$¢¯èþ² Ææÿ$×ý ç³Ææÿ糆 Ñ«§é¯éË$ AMæüPyìþ ¿æý*Ñ$ Ìôý° Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Mæü*yé õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÌZ ™èþÌñý™èþ$¢Mæü$ °Í^óþ…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ ÐéÇMìü JMæü Væü$Ç¢…ç³#, {ç³™óþÅMæü™èþ ËÀ…^éÆÿ$$. ÐèþÇ, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, AÆæÿsìý ™ørË$, ÆæÿMæüÆæÿM>Ë §æþ$…ç³Ë ÝëVæü$ÌZ Ðèþ$íßýâæýË$ ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢V> Ðèþ*ǯèþ Ðèþ$íßýâê º–…§éË$ ™èþÐèþ$ çÜ™é¢ ^ér$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

C

AÆÿ$$…¨. C…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý… & BǦMæü ç³Ææÿ…V> Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µÌôý. M>ÇÃMæü ÔèýMìü¢ ^éÌê QÆæÿ$a™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… M>Ðèþyæþ…, çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, çœÍ™èþ…V> õܧæþÅ… Ìê¿æýÝësìý M>Mæü´ùÐèþyæþ…, D ç³Çíܦ†° Ðèþ$Ç…™èþ ¨VæügêÆóÿa Ñ«§æþ…V> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^ør$^óþçÜ$MøÐèþyæþ… Ðèþ…sìý M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ ¿æý*Äæý$fÐèþ*¯èþ$ÌZÏ õܧæþÅ… ç³rÏ BçÜMìü¢° ™èþWY…_ÐóþçÜ*¢ Ðèþ_a…¨. §é…™ø ÐéâæýÏ…™é ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$ËMæü$ §æþ*ÆæÿÐðþ$O´ùÄæý*Ææÿ$. C糚yæþ$ Mæüâæý ™èþí³µ¯èþ Ððþ$O§é¯éÌêÏ ´÷ÌêË$ Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÝëVæü$ 糯èþ$Ë$ MöÆæÿÐèþyæþyæþ…™ø E´ë«¨ AÐèþM>Ô>Ë$ çܯèþ²VæüÍÏ´ùÄæý*Æÿ$$. D ç³Çíܦ† Mæü*Π糯èþ$Ìôý iÐèþ¯é«§éÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$íßýâæýË º™èþ$Mæü$˯èþ$ _…§æþÆæÿÐèþ…§æþÆæÿ ^óþÝëÆÿ$$. ÐéÇ Mæü$r$…»êË$ ¨Mæü$P ™ø^èþ° íܦ†ÌZ ç³yézÆÿ$$. MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$ÌZÏ G糚yæþ* Ðèþ$íßýâæýË$ {糫§é¯èþ


´ë{™èþ ´ùíÙçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. õܧæþÅ… 糯èþ$ÌZÏ ÐéÆæÿ$ Mæü$r$…»ê°Mìü ™øyæþ$V> GÌê…sìý Mæü*Î ÌôýMæü$¯é² ^óþÄæý$*™èþ CçÜ$¢…sêÆæÿ$. Ìôý§é C™èþÆæÿ$Ë ´÷ÌêÌZÏ Mæü*ÎMìü Ððþyæþ$™èþ$…sêÆæÿ$. CÌê B§éÄæý$… çÜ… ´ë¨…_ ò³rtyæþ…ÌZ Ìôý§é QÆæÿ$a ¿êÆæÿ… ™èþWY…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË ´ë{™èþ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ¨. D Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ & õܧæþÅ… ^óþÄæý$yé°Mìü ÐéÇMìü ™èþW¯èþ…™èþ ¿æý* Ðèþç܆ §öÆæÿMæüyæþ… Ìôý§æþ$. ™èþÐèþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ MúË$Mæü$ CõÜ¢ Ðésìýò³O ™èþÐèþ$Mæü$ çßýMæü$PË$ ^óþgêÇ´ù™éÄæý$¯óþ ¿æýÄæý$… GMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ… A…§æþ$Mæü$ JMæü M>Ææÿ×ý…. CMæüPyæþ AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ² ¿æý* çÜ…çÜPÆæÿ×ýË ^èþrt… {ç³M>Ææÿ…, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… ¿æý*Ñ$° MúË$Mæü$ CÐèþÓyæþ… °íÙ§æþ®…. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü ÑÑ«§æþ Ææÿ*´ëËÌZ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ MúË$Mæü$ CÐèþÓr…, C™èþÆæÿ$ËMæü$ õܧæþÅ… 糯èþ$ËMæü$ Aç³µW…^èþr… fÆæÿ$Væü$™èþ*¯óþ E…r$…¨. AÌê…sìý À¯èþ² Ææÿ*´ëËÌZ Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯óþ Jç³µ…§éËÌZ Mæü*yé ^éÌê Ðèþ$…¨ ¿æý* Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Aç³µW…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> ÌôýÆæÿ$. C¨ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² ^éÌê ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ. D M>Ææÿ×ý…V> Ðéâæý$Ï °ËMæüyæþV> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ç³# 糯èþ$Ë$ ^óþç³rtÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓyæþ… A¯èþ² B§æþÆæÿØ… MóüÆæÿâæýÌZ {糿æý$™èþÓ ÐèþÆ>YËMæü$ ^éÌê Vöç³µ AÐèþM>Ôèý…V> Mæü°í³…_…¨. çÜÐèþ*QÅË$V> HÆæÿµyìþ¯èþ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ {´ù™éÞçßý… CÐèþÓr… ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> Mæü°í³…_…¨. A…§æþ$Mæü$ çÜ*Mæü‡ Ææÿ$×ý ç³Ææÿ糆 çܧæþ$´ëÄæý$… Mæü͵…^èþr…™ø ´ër$ ÐéÆæÿ$ °ÐèþíÜ…^óþ {´ë…™éËMæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþÌZ¯óþ ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÐéÇMìü Aç³µW…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$…¨. C…§æþ$MøçÜÐóþ$ Mæü$yæþ$…º} ç³£æþMæü… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨.

Mæü$yæþ$…º} ç³£æþMæü… MóüÆæÿâæýÌZ õ³§æþÇMæü… °Ææÿ*Ã˯èþ Ë„æü Å…V> Mæü$yæþ$…º} ç³£æþMæü… 1998ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ õ³§æþÇMæü… °Ææÿ*Ã˯èþ Ñ$çÙ¯Œþ Mìü…§æþ Ðèþ$íßýâê º–…§é˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. CÑ Ý린Mæü {糿æý$™èþÓ çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. D Mæü–íÙÌZ õ³§æþ Mæü$r$…»êËÌZ õ³§æþÇM>°² §æþ*Ææÿ… ^óþÄæý$rÐóþ$ M>Mæü

Mæü$yæþ$…º} ç³£æþMæü… M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$íßýâæýË çÜÑ$íÙt ÔèýMìü¢ Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìýçÙt…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. §é°Mìü ™øyæþ$ ™èþMæü$PÐèþ ÐèþyîþzMóü Ææÿ$×ý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ E…yæþyæþ…™ø Ðèþ$íßýâæýË$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$Ë$ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ {´ù™éÞçßý… ËÀÝù¢…¨. çœÍ™èþ…V> ¿æý*Ñ$ Ìôý° Ðèþ$íßýâæýË$ Mæü*yé õܧæþÅ… ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

ÐéÇMìü ÝëÐèþ*hMæü…V> ç³#ÆøVæü† Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyé˯óþ¨ {糿æý$™èþÓ E§óþªÔèý…. ©°™ø´ër$ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý뫨M>ÇMæü™èþ Mæü͵…^é˯óþ Ë„> Å°² Mæü*yé {糿æý$™èþÓ… §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$…¨. Ý린Mæü ´ë˯é çÜ…çܦ ç³Ç«¨ÌZ A…sôý {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ Ìôý§é ç³rt×ý ´ëËMæü ÐèþÅÐèþçܦ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ Mæü$yæþ$…º} AÐèþ$Ë$ ^óþÝë¢Ææÿ$. D Mæü$yæþ$…º} Mìü…§æþ Ðèþ$*yæþ$ A…^ðþË Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÝë¢Ææÿ$. AÑ & ç³ÇçÜÆ>Ë ç³Ç«¨ (G¯ŒþGïÜt) º–…§éË$ (Neighborhood group - NHG), {´ë…¡Äæý$ ç³Ç«¨ (HyîþG‹Ü) º–…§æþ…V>¯èþ$(Area development Society - ADS), ÝëÐèþ*hMæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ (ïÜyìþG‹Ü) º–…§éË$ (Community development society - CDS)V>¯èþ* ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. JMæü °ÐéçÜ {´ë…™èþ…ÌZ °ÐèþíÜ…^óþ CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÆæÿ$ çÜ¿æý$ÅË$V> BǦMæü…V> ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÇ ¯èþ$…_ 糨 ¯èþ$…_ CÆæÿÐðþO Ðèþ$…¨ ÐèþÆæÿMæü* çÜ¿æý$ÅË$ E…yóþÌê ç³ÇçÜÆ>Ë ç³Ç«¨ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$ A…™é HMæüÐðþ$O JMæü º–…§æþ…V> (G¯ŒþGïÜt) HÆæÿµyæþÐèþËíÜ E…r$…¨. ©°° Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ° Ðèþ$íßýâê º–…§æþ…V> ^ðþ糚MøÐéÍ. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ JMæü ÐéÆæÿ$z ç³Ç«¨ÌZ° Ðèþ$íßýâê G¯ŒþGïÜtË$ A±² HMæüÐðþ$O B {´ë…¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ Ý÷òÜOsîýV> (HyîþG‹Ü) HÆæÿµyæþ$™éÆæÿ¯èþ² Ðèþ*r. AÌê…sìý º–…§é°² {´ë…¡Äæý$ AÀÐèþ–¨® Ý÷òÜOsîý (HyîþG‹Ü) A…sêÆæÿ$. {糡 ç³ÇçÜÆ>Ë ç³Ç«¨ º–…§éË ¯èþ$…_ AÆÿ$$§æþ$Væü$Ææÿ$ çÜ¿æý$ÅË$V> C…§æþ$ÌZ (HyîþG‹Ü) M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü ÐèþÆæÿY…V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. C¨ Ðèþ$«§æþÅ Ýë¦Æÿ$$ÌZ° çÜÐèþ*QÅ M>V> A™èþ$ůèþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ GÌŒýGïÜtË$ A…§æþ$ÌZ çÜ¿æýÅ º–…§éË$V> ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. ïÜyîþG‹Ü A¯èþ²¨ §é§éç³#V> JMæü {V>Ðèþ$… Ððþ$$™èþ¢… ç³Ç«¨ÌZ ç³°^óþçÜ$¢…¨. C¨ B {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ° A°² G¯ŒþGïÜtË Ðèþ$«§æþÅ Mæü$yæþ$…º} ç³£æþMæü… AÐèþ$Ë$, ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý Ñ«§æþ$˯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…¨. ïÜyîþG‹Ü ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ¯óþ B {V>Ðèþ$ç³Ç«¨ÌZ° Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$íßýâæýËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Æ>™èþMø™èþË ÐèþÅÐèþàÆ>Ë °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ ÒË$V> JMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ HÆ>µr$^óþÝë¢Ææÿ$. D ÐèþÅÐèþçܦÌZ° çÜ¿æý$ÅË$ C™èþÆæÿ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë çÜ¿æý$ÅË ™èþÆæÿçœ#¯èþ Ææÿ$×ý §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë¯èþ$ íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ…, C™èþÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^óþÄæý$r… Ðèþ…sìý Ñ«§æþ$Ë$, »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. A…™óþM>Mæü, {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ ™èþÆæÿç³#¯èþ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q A«¨M>Ææÿ$Ë ™èþÆæÿçœ#¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³NÇ¢ çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ A…§æþgôýÝë¢Ææÿ$. ç³…r Ææÿ„æü×ý 糧æþ®™èþ$Ë$ ™ðþÍÄæý$gôýÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$íßýâê º–…§éË$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ææÿ$×ê˯èþ$ çÜM>Ë…ÌZ †ÇW ^ðþÍÏ…^óþ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ Mæü*yé °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü Õ„æü×ý Ý뫧éÆæÿ×ý…V> D ÐèþÅÐèþçܦÌZ 250 ¯èþ$…_ 300 º–…§éË$ E…sêÆÿ$$. ïÜyîþG‹Ü, GÌŒýGïÜtË$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å ´ë˯èþMæü$, AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ ÝëÐèþ*hMæü Ý뫧æþ¯èþ…V> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

9


ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$íÙt õܧæþÅ…

Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ ™éÐèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ ¼Äæý*Å°² ´ëÅMìü…VŠü ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$

10

Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, GÌŒýGïÜtË$ ™èþÐèþ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜÐèþ$íÙtV> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$° A…§æþÆæÿ* ç³#ÆøVæü† Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. B {MæüÐèþ$…ÌZ õ³§æþÇMæü… °Ææÿ*Ã˯èþÌZ MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢…¨. çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢V> ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ææÿ$×ýç³Ææÿ糆 çܧæþ$´ëÄæý*°² iÆø ÐèþyîþzMìü A…¨…^èþyé°Mìü D ç³£æþMæü… AÐèþM>Ôèý… CçÜ$¢…¨. M>Ææÿ×ý… HÑ$r…sôý Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËÌZ {糆 çÜ¿æý$ÅË$ ™éÐèþ$$ ÑyìþÑyìþV> Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü, Ððþ$$™èþ¢… ÐéÇ º–…§æþ… çÜÐèþ$íÙtV> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ææÿ$×êËMæü$ EÐèþ$ÃyìþV>¯óþ »ê«§æþ$ÅËÐèþ#™éÆæÿ$. ©°¯óþ EÐèþ$Ãyìþ Ææÿ$×ý »ê«§æþÅ™èþV> (gêÆÿ$$…sŒý ËÄæý$¼Ísîý {Væü*‹³&gñýGξ) ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. CÌê…sìý gôýGξ {Væü*ç³#ËMæü$ Ææÿ$×ýçÜàÄæý*°² ¯é»êÆŠÿz A…¨çÜ$¢…¨. ©°Mìü ™øyæþ$ gê¡Äæý$ {V>Ò$×ý iÐèþ¯é«§éÆ>Ë Mæü˵¯èþ Ñ$çÙ¯Œþ (¯óþçÙ¯èþÌŒý Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÌñýOÒÏçßý$yŠþÞ Ñ$çÙ¯Œþ & G¯ŒþBÆŠÿGÌŒýG…) Mìü…§æþ HÆ>µr$^óþíܯèþ Ðèþ$íßýâê MìüÝ믌þ çÜÔèýMîü¢MæüÆæÿ׊ý ç³ÇÄñý*f¯èþ ¯èþ$…_ Mæü$yæþ$…º} ç³£æþM>°Mìü Mö…™èþ çܼÞyîþ ËÀçÜ$¢…¨. D M>Ææÿ×ý…V> Mæü*yé Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþMæü$PÐèþ ÐèþyîþzËMóü Ææÿ$×ýçܧæþ$´ëÄæý$… A…§æþ$™èþ$…¨. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ {´ù™éÞçßýM>Ë M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$íßýâæýË$ GÌê…sìý Cº¾…§æþ$Ë$ ÌôýMæü$…yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² ™èþÐèþ$ E´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY…V> ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. AÌ굧éÄæý$ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 2.8 Ë„æüË Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ çÜÐðþ$OMæüÅÐðþ$O 61,836 EÐèþ$Ãyìþ Ææÿ$×ý»ê«§æþÅ™èþ {Væü*ç³#Ë$V> çÜ…çœ$sìý™èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ÒÆæÿ…™é MæüÍíÜ Æ>çÙ‰…ÌZ° 38,706 òßýM>tÆæÿÏ ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ çÜçÜÅÐèþ…™èþ… ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V> §é§éç³# 39 ÐóþË òßýM>tÆæÿÏ „>Ææÿ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ç³…rË™ø MæüâæýMæüâæýÌêyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐéÆæÿ$ ç³…yìþ…^óþ ç³…rÌZÏ ^ðþ糚MøÐèþËíܯèþÑ & ÐèþÇ (10,934 òßýM>tÆæÿ$Ï), AÆæÿsìý ™ørË$ (10,648 òßýM>tÆæÿ$Ï), §æþ$…ç³Ë$ Ðèþ…sìýÑ (8686 òßýM>ÏÆæÿ$Ï), M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ (8476 òßýM>tÆæÿ$Ï), C™èþÆæÿ ç³…rË$ (14,433 òßýM>tÆæÿ$Ï). ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

D Ñ«§æþ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ™èþÐèþ$ {糫§é¯èþ E´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY…V> G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$íßýâæýÌZÏ ^éÌê Ðèþ$…¨ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$˯óþ ´ësìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> Mö…™èþÐèþ$…¨ Ý÷…™èþ…V> GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ BÐèþ# ÌôýMæü ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ï³yæþ, ´û[Ît ÐèþÅÆ>¦Ë$, ò³§æþªò³§æþª ^ðþrÏ ¯èþ$…_ Æ>Íç³yóþ BMæü$Ë$, AËÐèþ$$Ë$, Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ (ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t), f¯èþ$ç³ ¯éÆæÿ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$V> Ðéyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. CÌê ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯éË$ Eç³Äñý*W…^èþr… ÐèþËÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ QÆæÿ$aË$ ™èþWY´ù™éÄæý$°, {Ô>Ñ$Mæü ÔèýMìü¢ AÐèþçÜÆæÿ… ™èþWY´ù™èþ$…§æþ° ÐéÆæÿ$ VæüsìýtV> ÑÔèýÓíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ Mö¨ªV> Ìê¿êË Ô>™èþ… ™èþWY¯é ÐéÆæÿ$ {ç³fËMæü$ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËÌZ¯óþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ E™éÞ§æþ¯èþ˯èþ$ A…¨…^óþ…§æþ$Móü BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ Ôèý$¨® ^óþíÜ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé íܧæþ®Ððþ$O´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> ÐésìýMìü A§æþ¯èþç³# «§æþÆæÿ˯èþ$ Æ>ºr$tMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. AË…MøyŠþ, ™ðþ¯ðþ²Ë {V>Ðèþ*ËÌZ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ÝëVæü$^óþíܯèþ «§é¯éÅ°² Ý린Mæü…V> E¯èþ² Ñ$Ë$ÏËÌZ¯óþ Byìþ…_, Ý÷…™èþ…V> {»ê…yŠþ HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$° Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü… V>¯óþ ™ðþ¯ðþ²Ë ÆðÿO‹Ü, ç³#£éÇ õÜ…{©Äæý$ ÆðÿO‹Ü (AË…MøyŠþ) ¼Äæý$Å… Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ËÀÝù¢…¨. C§óþ Ñ«§æþ…V> ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ õ³ÆæÿÏ™ø õ³ÏMŠüÞ, ¼Äæý$Åç³# í³…yìþ, Ar$Mæü$Ë$ ({»ZMðü¯Œþ ÆðÿO‹Ü) Ðèþ…sìýÑ Mæü*yé Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. CMæüPyìþ Ðèþ$íßýâæýË Ñ¯èþ*™èþ² BÌZ^èþ¯èþË°²…sìýMîü ¯é»êÆŠÿz ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀÝù¢…¨. çœÍ™èþ…V> Ðèþ$íßýâê E™éµ§æþMæü Mæü…ò³±Ë HÆ>µr$ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨.

çÜ™èþ¹Í™éË$ ""C糚yæþ$ Ðóþ$Ðèþ$$ Mæü*ÎË… M>¯óþM>§æþ$, Ý÷…™èþ…V> ¿æý*Ñ$° ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² õܧæþÅV>âæýÏ…'', ""¯é í³ËÏËMìü C糚yæþ$ E¯èþ²™èþ Ðèþ–†¢ ѧæþÅ A…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²¯èþ$'', ""¯é Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ ÑÐéà°Mìü º…V>Ææÿ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²¯èþ$'', ""¯óþ¯ø ¨Ó^èþ{Mæü Ðéçßý¯èþ… Mö¯èþ$Mæü$P¯é²¯èþ$'', ""¯é õ³Ææÿ$ Ò$§æþ ´÷Ë…, CË$Ï çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²¯èþ$'', ""¯é Ðèþ$Væü°Mìü ¨Ó^èþ{MæüÐéçßý¯èþ… Mö° C^éa¯èþ$, BÄæý$¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ… Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþyé°Mìü çÜàÄæý$ç³yéz¯èþ$'', ""¯é Mæü$r$…»ê°Mìü Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å… ¯óþ¯èþ$ Ý÷…™èþ…V> ç³…yìþ…_ °ËÓ^óþçÜ$MøVæüÍV>¯èþ$'', ""¯èþ¯èþ$² C糚yæþ$ Ðèþ* C…sZÏ ÐéâæýÏ…™é B§éÄæý$… ™ðþ_a ò³sôýt çÜ…´ë§æþ¯èþç³Ææÿ$Æ>ÍV> VúÆæÿÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ糚yæþ$ ¯é çÜËà˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$'', ""Ææÿ$×ý çÜàÄæý$…


MøçÜ… ¯é¿æýÆæÿ¢ ¯é ÝëÄæý$… MøÆ>yæþ$, ¯é CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ Ðéâæý$Ï ç³…^éÄæý$¡ ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ¯èþ¯é²{ÔèýÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ$.'' CÑ AMæüPyæþ JMøP Ðèþ$íßýË ¯øsìý ¯èþ$…_ Ñ°í³…_¯èþ Ðèþ*rË$. ÐésìýÌZ ÐéÇÌZ ™ö×ìýMìüçÜÌêyæþ$™èþ$¯èþ² B™èþÃÑÔ>ÓçÜ…, ÐéÇMìü ËÀçÜ$¢¯èþ² VúÆæÿÐèþÐèþ$¯èþ²¯èþË$ Ðèþ$¯èþMæü$ çܵçÙt…V> Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. Mæü$yæþ$…º} Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý$ V>£æþËMæü$ CÑ Ýë„îüÆæÿ*´ëË$. G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Mö°² {V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡Ë$... A¯èþ²Ðèþ$¯èþyé ({†çÜ*ÆŠÿ), AË™èþ*¢Ææÿ$ (´ëËMæüPyŠþ), AË…MøyŠþ, ™ðþ¯ðþ²Ë (Ðèþ$Ë糚Ææÿ…) & Mæü$yæþ$…º} Mæü$r$…»êË ÑfÄæý*°Mìü Móü…{§éË$V> °Í^éÆÿ$$. ÐéÇMìü Ý린Mæü ç³…^éÄæý$¡Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>Æ>ÅËÄæý*Ë$ Ææÿ$×ý §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ñ$° Îkò³O Ðèþ$íßýâê º–…§éËMæü$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ íܧæþ®… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. C…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Ý÷…™èþ…V> õܧæþÅ… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> Ìôý° ¿æý* Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë ¯èþ$…_ õÜMæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¿æý* Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë §æþVæüYÆæÿ E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$Ë$ °Ææÿ$ç³Äñý*Væü…V> ç³yìþ E…yæþr… ÐèþËÏ MæüÍVóü ¯èþÚëtË$, Ðésìý° CÌê…sìý Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ A…¨…_ Ðésìý° çÜçÜÅÔ>ÅÐèþ$Ë… ^óþÄæý$r…ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ÐéÇMìü ÑÐèþÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü…V> AÐèþV>çßý¯èþ çܧæþçÜ$Þ˯èþ$ HÆ>µr$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÌê õÜMæüÇ…_¯èþ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ MúË$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$° õܧæþÅ… ^óþÄæý$r… ÐèþËÏ MæüÍVóü Ìê¿ê˯èþ$ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ Ñ«¨Ñ«§é¯é˯èþ$ CÆæÿ$ ÐèþÆ>YËMæü$ ™ðþÍÄæý$gôýõÜ…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ °ÇÓÆ>Ðèþ$…V> Mæü–íÙ fÆæÿ$Væü$™ø…¨. Ðèþ$íßýâæýË$ MúË$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$*yóþ…yæþÏ ÐèþÅÐèþ«¨° °Ææÿ~Æÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¨ CÆæÿ$ 糄>ËMæü$ «©Ðèþ* CçÜ$¢¯èþ²¨. BçÜMìü¢ MæüÍW…^óþ Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý & AË…MøyŠþ, ™ðþ¯ðþ²Ë ç³…^éÄæý$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ Ðèþ$íßýâê ¯óþ™èþË$ Ý린Mæü ÐèþÇ ç³…yìþ…^óþ ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…çœ*ËMæü$ & Ðésìý° ´ë§æþÔóýQÆæÿ MæüÑ$sîýË$V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$ & Mæü±Ó¯èþÆæÿ$ÏV> Ñ«§æþ$Ë$, »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D MæüÑ$sîý˯èþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢…¨. C¨ÐèþÆæÿÌZ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë ÐéÇMìü Ææÿ$×ý çܧæþ$´ëÄæý$… CÐèþÓsê°Mìü »êÅ…Mæü$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…™èþV> BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^óþÐéÆæÿ$ M>§æþ$. M>± C糚yæþ$ D Ðèþ$íßýâê º–…§éË ç³° ¡Ææÿ$¯èþ$ ç³ÇÖÍ…_ ÐésìýMìü_a¯èþ Æóÿsìý…VŠü {ç³M>Ææÿ… ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþMæü$ Ðèþ*Ææÿ$ õ³Ææÿ$V> Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. gôýGÎj ç³£æþMæü… M>Ææÿ×ý…V>¯èþ*, Ðèþ$íßýâê º–…§é˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…ÌZ ÐéÆæÿ$ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² Væü$Ç¢…^èþyæþÐóþ$ »êÅ…Mæü$Ë$, Ðésìý A«¨M>Ææÿ$Ë$ C糚yæþ$ Ææÿ$×ýçܧæþ$´ëÄæý$… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¯èþÐèþ$ÃM>°² MæüÍWÝù¢…§æþ¯èþr…ÌZ GÌê…sìý çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. Òr°²sìý çœÍ™èþ…

V>¯óþ ¯óþyæþ$ MóüÆæÿâæýÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$ ÐéÅ´ëÆæÿ§æþ„æü™èþMæü$ õ³Ææÿ${ç³RêÅ™èþË$ çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$.

ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý õܧæþÅ Ñ«§é¯éËMæü$ ÐéâôýÏ Ææÿ„æüMæü$Ë$ ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… ç³#çÙPË…V> E¯èþ² ™èþyìþ ¯óþËÌZÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² ^óþç³rtyæþ…ÌZ ÐéÆæÿ$ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² ¯ðþOç³#×ýÅ…, ¯óþÆæÿ$µ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþçÜÆæÿ$Mæü$Ë$, Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ A…¨…_¯èþ糚yóþ ÐéÆæÿ$ ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ çÜ…´ë§æþ¯èþç³Ææÿ$Ë$V>¯èþ$, VúÆæÿÐèþ±Äæý$Ððþ$O¯èþ çÜ¿æý$ÅË$V>¯èþ* °Ë¨Mæü$PMøVæüË$Væü$™éÆæÿ$. çÜÐèþ*f… Væü$Ç¢…ç³#¯èþ$ ´÷…§æþVæüË$Væü$™éÆæÿ$. Mæü$yæþ$…º} ç³£æþMæü… M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇÌZ ¯ðþËMö¯èþ² çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢, ™èþMæü$PÐèþ Ðèþyîþz ÆóÿrÏMóü ËÀçÜ$¢¯èþ² Ææÿ$×ýçÜàÄæý$… B«§éÆæÿ…V> õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâæýË$ ÆðÿO™èþ$Ë$V> °Ë§öMæü$PMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. MóüÆæÿâæýÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… AÀÐèþ–¨®Mìü Ðèþ$íßýâê º–…§éË$ {糫§é¯èþ Móü…{§éË$V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…r$¯é²Æÿ$$. ÐèþÇ õܧæþÅ…ÌZ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë$ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐéÇ ^óþ†ÌZ ç³yìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A…™èþM>Ë… °Ææÿ$ç³Äñý*Væü…V> ç³yìþ E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ÐèþÇ ^óþË™ø MæüâæýMæüâæýÌêyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$ D õ³§æþ Ðèþ$íßýâæýÌôý çÜVæüÆæÿÓ…V> çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ, ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý*Å°² Ý린Mæü {ç³fËMæü$ A…§æþgôýÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ ™èþW¯èþ…™èþ B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…_ò³sìýt Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ iÑ™èþ {ç³Ðèþ*×êË$ ^óþMæü*ÆæÿaVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$ GEETHAKUTTY P S Professor and Project Co-ordinator Centre for Gender Studies in Agriculture Kerala Agricultural University Vellanikkara, Thrissur, Kerala Email : geethakutty@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 4, yìþòÜ…ºÆŠÿ 2015.

11

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016


ç³…r ^óþË ¯èþ$…_ ¯øsìý Ðèþ$$§æþªV> ... çÜçßýf BÆ>Y°MŠüÞ Mæü–íÙ çœÍ™èþ… h. Mæü–çÙ~ {ç³Ý맊þ & ¼. ÝùÐóþ$ÔŒý

BǦMæü…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²¯èþ$ ºËç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý™ø çÜ°²íßý™èþ çÜ…º…«§é˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅ…. ç³rt×ý&ç³ÌñýÏ {´ë…™éË Ðèþ$«§æþÅ Ýë°²íßý™èþÅ… ¯ðþËMö˵yé°Mìü ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿϨ ^éÌê MîüËMæü ´ë{™èþ. ç³…yìþ…_¯èþ ^øsìý ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Mæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿ$Ï {ç³Ðèþ$$Q ´ë{™èþ ÐèþíßýÝë¢Æÿ$$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ÐéÆæÿ«¨V> ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ °ç³#×ý$Ë$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> HÆ>µr$ ^óþíܯèþ çÜ…õܦ çÜçßýf çÜÐèþ$–¨®.

çÜ

12

çßýf çÜÐèþ$–§æþ® A…sôý¯óþ A…§æþÐðþ$O¯èþ {ç³Mæü–† ÐèþÆæÿ… A° AÆæÿ¦…. C¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë™ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. §óþÖÄæý$ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ M>´ëyæþ$™èþ* Ðésìý° Ðèþ$Ç…™èþV> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþÐóþ$ D çÜ…çܦ {糫§é¯èþ E§óþªÔèý…. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°² M>´ëyæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Væü$Ç…_ çÜÆæÿÓ{™é AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^èþyæþÐóþ$ D çÜ…çܦ BÕ…_¯èþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ Ë„æüÅ…. ™öÍ §æþÔèýÌZ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$, Ñ™èþ¢¯é˯èþ$, Ñgêq¯é°² ç³ÆæÿçܵÆæÿ… A…§æþ^óþçÜ$Mæü$…r* çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ AÀÐèþ–¨®Mìü Mæü–íÙ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ D çÜ…çܦ BÑÆæÿÂÑ…_…¨. õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… §éÓÆ> E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$… ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>Ë$ MæüÆ>~rMæüÌZ ÌôýÐèþ#. D M>Ææÿ×ý…V> õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ô>Ë$ E…yóþÑ M>Ðèþ#. çœÍ™èþ…V> ÐéÆæÿ$ Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒý ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíÜÐèþ^óþa¨. A¨ ÐéÇ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾¡íÜ…¨. çÜçßýf çÜÐèþ$–§æþ® çÜ…çܦ Ææÿ…Væü…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$$…§æþ$V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$, E™èþµ†¢§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ E¿æýÄæý$ ™éÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ýë°²íßý™éÅ°Mìü »êrË$ ÐóþíÜ…¨. C…§æþ$Mæü$ çÜçßýf BÆ>Y°MŠüÞ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿÞ Mæü…ò³± õ³Ææÿ$™ø çÜ…çܦ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ {»ê…yŠþ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. D {»ê…yŠþ §éÓÆ> õÜ…{©Äæý$ E™éµ§æþ¯èþË$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ {ç³ÐóþÕ…^éÆÿ$$. D çÜ…çܦÌZ §é§éç³# 750 Ðèþ$…¨ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅV>âæý$Ï çÜ¿æý$ÅË$V>, {糫§é¯èþ Ðésê§éÆæÿ$Ë$V> ^óþÆ>Ææÿ$. ÒÆæÿ$ M>Mæü 2500 ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü$r$…»êË$ (AÑ Mæü*yé 30 ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ*QÅË$V>) C…§æþ$ÌZ ¿êVæüçÜ$¢Ë$V> ^óþÆ>Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

gŸ¯èþ² ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… ™ðþ_a¯èþ çÜ…ºÆæÿ…....

çÜçßýf çÜÐèþ$–§æþ® çÜ…çܦ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$MæüÆæÿ¢V> E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> {糧æþÇØ…^óþ…§æþ$Mæü$, B Ñ«§æþ…V> Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ô>Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mö_a…¨. ç³…r E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ AÐèþ$$ÃMøÐèþyæþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… HÆæÿµyìþ…¨. ÆðÿO™èþ$ ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> õÜMæüÇ…_¯èþ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ ™èþÐèþ$ A«©¯èþ…ÌZ E¯èþ² Ñ{MæüÄæý$ Móü…{§éËMæü$ ™èþÆæÿÍ…_ AMæüPyæþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ A…¨…^èþyæþ… D çÜ…çܦ ^óþç³sìýt¯èþ »ê«§æþÅ™èþË$. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ¯óþÆæÿ$V> ^óþÆæÿÐóþÄæý$yé°Mìü D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ËÀ…^óþ «§æþÆæÿMæü¯é² §é§éç³# 15&20 Ô>™èþ… A«¨Mæü «§æþÆæÿ¯èþ$ D çÜ…çܦ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Mæü$ A…¨çÜ$¢…¨. çÜ…çܦ °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ A§æþ¯èþç³# Ððþ$$™é¢°² MæüÍí³, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢…¨. D çÜ…çܦ õÜ…{©Äæý$ õܧéÅ°², çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÐèþÇ, gŸ¯èþ²Ë$, Æ>Væü$Ë$, çÜfjË$ Ðèþ…sìý _Ææÿ$«§é¯éÅË$ (millets), ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ {´ù™èþÞíßýçÜ$¢…¨. ´ùçÙM>àÆæÿ ÑË$ÐèþË$ A«¨Mæü…V> E¯èþ² M>Ææÿ×ý…V>¯èþ*, LçÙ«§æþ Væü$×êË$ GMæü$PÐèþV> E¯èþ²…§æþ$¯èþ D E™éµ§æþ¯èþËMæü$ ç³rt×ý {´ë…™éËÌZ Ðèþ$…_ WÆ>Mîü E…r$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> gŸ¯èþ², G{Ææÿ¯èþ²… ç³rt×ý {´ë…™èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ^éÌê Æ>çÙ‰…ÌZ õÜ…{©Äæý$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ sZMæü$V> Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ çÜ…çܦV> õ³Ææÿ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. D M>Ææÿ×ý…V> »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° Ñ{MæüÄæý$Ô>ËËMæü$ §é§éç³# 80 Ô>™èþ… çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ A…§æþgôýÄæý$VæüË$Væü$™ø…¨. AÆÿ$$™óþ D çÜ…çܦMæü$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ °ËÓ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ JMæü Wyæþz…W E…¨. JMóü {糫§é¯èþ Ñ{MæüÄæý$ Móü…{§æþ… E¯é²Æÿ$$.


CÌê ¯óþÆæÿ$V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ Hyé¨MøÝëÇ ÑÑ«§æþ ¯èþVæüÆ>ËÌZ G{Ææÿ¯èþ²…™ø íܧæþ®…^óþíܯèþ ¿Zf¯èþ… íܧæþ®…^óþíÜ Ðésìý Væü$Ç…_ {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþçÜ$¢…¨. C…M> Ñ™èþ¢¯èþ E™èþÞÐé˯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…¨. çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… A…sôý HÑ$sZ {ç³fËÌZ ^ðþO™èþ¯èþÅ… MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢…¨. Ðèþ$$QÅ…V> 2 sñýOÆŠÿ, 3 sñýOÆŠÿ ç³rt×êËÌZ °ÆæÿÓíßý…^óþ CÌê…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÓÄæý$…V> Ðèþ_a ´ëÌŸY…sêÆæÿ$. AMæüPyóþ BçÜMìü¢ VæüË Mö¯èþ$VøË$§éÆæÿ$ËMæü$ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ E™èþµ†¢° çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMóü AÐèþ$$ÃMæü$…r* E…sêÆæÿ$. D ÆæÿMæü…V> °ÆæÿÓíßý…^óþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 10ÐóþË ¯èþ$…_ 20ÐóþË Ðèþ$…¨ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$. MóüÐèþË… õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™éµ§æþ¯èþËMøçÜ… °ÆæÿÓíßý…^óþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Ý린Mæü…V> ç³…yìþ…_¯èþ, ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ™égê çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ A…¨…^óþ Móü…{§éË$V> Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… Ðèþ$…_ Ýë°²íßý™èþÅ… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ àÒ$ ËÀçÜ$¢…¨. CÌê Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ¯óþÆæÿ$V> ç³…r ¨Væü$ºyìþ° ^óþÆæÿÐóþÄæý$yé°Mìü CÌê…sìý ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿ$Ï §óþÔèýÐèþ$…™èþsê ÑçܢDž^èþyæþ… ÐèþËÏ A…§æþÇMîü Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> E…r$…¨.

MîüËMæü Ðèþ$Ë$ç³# {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ…çܦV> HÆæÿµyìþ¯èþ çÜçßýf çÜÐèþ$–§æþ® ÆðÿO™èþ$Ë Mæü–íÙ¯óþ ¯èþÐèþ$$ÃMæü$° Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. 2010ÌZ D çÜ…çܦ Ææÿ*.5 Ë„æüË ò³r$tºyìþ™ø HÆ>µsñýO…¨. ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_, ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ*QÅË ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_¯èþ Ððþ$$™èþ¢Ðóþ$ C§æþ…™é. AÆÿ$$™óþ Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþÚëtÌôý G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. B Ððþ$$™èþ¢… QÆæÿaÆÿ$$´ùÆÿ$$…¨. §é…™ø 2011&12ÌZ Ðèþ$äÏ Ææÿ*.3 Ë„æüË$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøMæü ™èþç³µÌôý§æþ$. C¨M>Mæü, Ðèþ$Æø Ææÿ*.5 Ë„æüË BǦMæü çÜàÄæý$… »êÅ…Mæü$Ë ¯èþ$…_ ËÀ…_…¨. D Ððþ$$™èþ¢… °«§æþ$Ë™ø çÜ…çܦ ™èþ¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ÑçܢDž^èþ$MøVæüÍW…¨. JMæü §æþÔèýÌZ Ææÿ*.53 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü* rÆø²ÐèþÆæÿ$ ò³ÇW¯èþç³µsìýMîü ¯èþÚëtË$ ™èþç³µÌôý§æþ$. §é§éç³# Ææÿ*.1.5 Ë„æüË$ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$…¨. 2012&13ÌZ ¯é»êÆŠÿz çÜçßýM>Ææÿ… Mæü*yé ËÀ…_…¨. §é…™ø çÜ… çܦ ÑË$Ðèþ Ææÿ*.83 Ë„æüËMæü$ ^óþÇ…¨. Aç³µsìýMìü Møsìý Ææÿ*´ëÄæý$˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐéË° Ë„æü Å…V> ò³r$tMæü$…¨. B Ë„æüÅ… C…M> §æþ*Ææÿ…V>¯óþ E…yìþ´ùÆÿ$$…¨. °Ææÿ…™èþÆæÿ… MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>Ë$ Æ>Ðèþyæþ… ™ø Ðèþ$äÏ ¯èþÚëtË$ ™èþç³µÌôý§æþ$. §é…™ø Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.10 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü*

ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿÏ §éÓÆ> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Mæü$ ^óþÆæÿÐóþõÜ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ §óþÔèýÐèþ$…™èþsê ÑçܢDž ^èþyæþ… A…§æþÇMîü {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> E…r$…¨.

¯èþÚëtË$ G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ¯éË$Vø çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü…ò³±Mìü Mö…™èþ Ýë¯èþ$Mæü*Ë Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Mæü°í³…_…¨. rÆø²ÐèþÆŠÿ Ææÿ*.1.27 MørÏMæü$ ^óþÇ…¨. 2014&15ÌZ çÜ…çܦ rÆø²ÐèþÆŠÿ Ææÿ*.3.6 MørÏMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. D M>Ææÿ×ý…V> Ææÿ*.30 Ë„æüË$ Ìê¿êË$V> Mæü°í³…^éÆÿ$$. C…§æþ$ÌZ¯èþ$…_ Ææÿ*.5 Ë„æü˯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë ÐésêV> ç³…í³×îý ^óþÄæý$V>, Mö…™èþ Ððþ$$™é¢°² çÜ…çܦ ÐéÅ´ëÆ>ÐèþçÜÆ>ËMæü$ {ç³™óþÅMìü…^èþ$MøÐèþr… Ýë§æþÅÐðþ$O…¨. D Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ çÜ…çܦ ^éÌê ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ ¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ {ç³Äæý$†²…_…¨. ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ… ¯èþ$…_ sZMæü$ ÐéÅ´ëÆæÿ… ÐèþÆæÿMæü$ ^óþç³sìýt çœÍ™é˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. G°² Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$Ë$ G§æþ$ÆðÿO¯é ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^ðþÍÏ…^óþ Ððþ$$™é¢Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþ… HÐèþ*{™èþ… ™èþWY…^èþÌôý§æþ$. Ìê¿êË$ ™èþMæü$PÐóþ AÆÿ$$¯é çÜÆóÿ ÐéÅ´ëÆæÿ… ò³…^èþ$MøÐèþyæþ… Ò$§óþ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…_…¨.

M>Äæý$Væü*ÆæÿË õܧæþÅ…ÌZ õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ… & A«§æþÅÄæý$¯èþ… »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ ÕÐéÆæÿ$ÌZÏ° Mö°² {V>Ðèþ*ËÌZ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³M>°Mìü õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> A¯óþMæüÌŒý ™éË*M>ÌZ° Ðèþ$Äæý*Ýë…{§æþ {V>Ðèþ$… ©°Mìü Móü…{§æþ…V> °Í_…¨. CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë…™é çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$, ç³NË ™ør˯èþ$ ò³…^èþyæþÐóþ$ {糫§é¯èþ Ðèþ–†¢V> iÑçÜ$¢¯èþ²ÐéÆæÿ$. ÒâæýÏ…™é °™èþÅ… H§ø JMæü ÆæÿMæü… Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… Ò$§óþ B«§éÆæÿç³yóþÐéÆæÿ$. ^éÌê {V>Ðèþ*ËÌZ ç³Çíܦ† CÌêVóü E…yóþ¨. CMæüPyæþ ½{r*sŒý, M>ÅÆðÿsŒý ÝëVæü$ GMæü$PÐèþV> E…yóþ¨. Ððþ$$rtÐðþ$$§æþr 150 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… fÇW…¨. Ðèþ$*yóþâæýÏ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ B çÜ…QÅ ^éÌê §éÆæÿ$×ý…V> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ^éÌê Mö¨ª Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ Mö¯èþÝëWçÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. BÆæÿ…¿æý…ÌZ õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$Mæü$ GÐèþÇMîü A…™èþ BçÜMìü¢ E…yóþ¨ M>§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý CÌê õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ç³…yìþ…_¯èþ E™éµ§æþ¯èþ¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ íÜsîý Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ÐðþâæýÏyé°Mìü Ðéâæý$Ï çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 40 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ… {ç³Äæý*×ìý…^èþÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. AÆÿ$$™óþ Mö¨ª Ðèþ$…¨ A…§æþ$Mæü$ Mæü*yé íܧæþ®ç³yézÆæÿ$. AÌê…sìý ÐéÇ çÜ…QÅ VæüsìýtV> 糨 Ðèþ$…¨ E…yóþ¨. ÐéÇ Mæü–™èþ°ÔèýaÄæý$… M>Ææÿ×ý…V>¯óþ Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ…™é MæüÐèþ$*Å°sîý Ðèþ*ÆðÿPsìý…Væü {ç³{MìüÄæý$ ÐðþOç³# Ðèþ$âæýÏyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ððþ$$§æþsZÏ 20 Ðèþ$…¨ AÄæý*ÅÆæÿ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ B çÜ…QÅ 70Mìü ^óþÇ…¨. ÐéâæýÏ…™é õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ç³…yìþ…_¯èþ Mæü*Ææÿ˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À… ^éÆæÿ$. ÐéâæýÏ…™é MæüÍíÜ çÜçßýf ¯èþÐèþ$Äæý$Ðèþ ™èþÆ>MæüÇ »ôýÌêVæüÆ>Ææÿ çÜ…çœ$… õ³Ææÿ$™ø JMæü çÜÐèþ*QÅV> HÆæÿµyézÆæÿ$. ÐéâæýÏ…™é Ðèþ$$…§æþ$V> ™èþÐèþ$ ç³…r¯èþ$ JMæü^øsìýMìü ^óþÆæÿayæþ… Ððþ$$§æþÌñýsêtÆæÿ$. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ A…§æþÇ çœËÝëÄæý*°² HMæü Ððþ$$™èþ¢…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍçÜ*¢ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

13


14

Ðèþ^éaÆæÿ$. çœÍ™é˯èþ$, Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ^èþ*íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÆæÿ$ CÌê JMæü ç³…r M>Mæü$…yé ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ ^óþç³rtyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. §é§éç³# 40 ÆæÿM>Ë ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ Mæü*Ææÿ˯èþ$ ç³…yìþ…^èþÝëV>Ææÿ$. »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$™ø ´ër$ Æ>çÙ‰…ÌZ° ÑÑ«§æþ ¯èþVæüÆ>ËMæü$ Ðésìý° çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë Æøk rÆø²ÐèþÆŠÿ MóüÐèþË… Ææÿ*.700 ¯èþ$…_ ¯ðþË †ÇVóüçÜÇMìü Ææÿ*.5 Ë„æüËMæü$ ^óþÇ…¨. Ý÷…™èþ…V> ¿æý*Ñ$ Ìôý° ÐéÆæÿ$ Mæü*yé M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. B ÆæÿMæü…V> ÐéÇMìü ™èþW¯èþ iÐèþ¯é«§éÆæÿ… ^èþ*í³…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ¿æý*Ñ$ òÜ…r$ Mæü*yé Ìôý° Ðèþ$…Væüâæý A¯óþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ MæüÇÐóþ´ëMæü$, C…M> C™èþÆæÿ BMæü$ Mæü*ÆæÿË ÝëVæü$ §éÓÆ> ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.1500 çÜ…´ë¨…^óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÇ…¨. Ý÷…™èþ…V> ¿æý*Ñ$ Ìôý° DÐðþ$ ™èþ¯èþ C…sìý ^èþ$r*t E¯èþ² Rêä gêV>¯óþ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° BMæü$Mæü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… ^óþÝù¢…¨. çÜçßýf çÜÐèþ$–§æþ® BÆ>Y°MŠü {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mæü…ò³± çÜçßýM>Ææÿ…™ø ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ*QÅË$ ™èþÐèþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>˯èþ$ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ {´ë…™éËMæü$, ÐèþçÜ$¢Ðèþ#ËMæü$ ÑçܢDž^èþ$MøVæüÍV>Æÿ$$. ò³§æþª ò³§æþª çÜ*ç³ÆŠÿ Ðèþ*ÆðÿPr$Ï, {ç³™óþÅMæü…V> õÜ…{©Äæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ §æþ$M>×êËMæü$ Ìôý§é õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$§éÆæÿ$Ë B§æþÆæÿ×ý çÜ…´ë¨…_¯èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ¯óþÆæÿ$V> ÒÆæÿ$ ™èþÐèþ$ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ {´ë…™éËÌZ ÐóþÆæÿ$ ÐóþÆæÿ$ ÆøkËÌZ HÆ>µr$ ^óþõÜ D BÆ>Y°MŠü Ðèþ*ÆðÿPrϯèþ$ ¯ðþËMøÝëÇ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…sêÆæÿ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ÐéÇ E™éµ§æþ¯èþËMæü$ K {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ {»ê…yŠþ ¯óþÐŒþ$ ËÀ…_…¨. Ðésìý° Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ çÜçßýf ÐðþXY‹Ü (Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$) A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. ÐéÆæÿ… ÐéÆæÿ… fÇVóü D Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÆæÿ* ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ™èþÆæÿÍ…^èþ$Mæü$ÐèþÝë¢Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> H ÐéÆæÿ…ÌZ H {´ë…™èþ… ÌZ H ÆæÿMæü… Mæü*ÆæÿV>Äæý$ËMæü$ GMæü$PÐèþ WÆ>Mîü E…r$…§ø VæüÐèþ$°… ^èþyæþ… ÐéÆæÿ$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ Ððþ$$§æþsìý gê{Væü™èþ¢. Ðèþ$$QÅ…V> ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ÐésìýMóü ÐéÆæÿ$ {´ë«§é¯èþÅ… CÝë¢Ææÿ$. ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ ºsìýt ÐéÆæÿ$ ™éÐèþ$$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ Mæü*ÆæÿËMæü$ {Vóüyìþ…VŠü °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ ÌñýMæüPMæüsìýt ÑÑ«§æþ ÐéÅ´ëÆæÿ §æþ$M>×êËMæü$ ^óþÆæÿÐóþÝë¢Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ Mæü*ÆæÿËMæü$ ^ðþÍÏ…ç³#Ë$ Mæü*yé ÐéÆ>°Mìü JMæüÝëÇ fÆæÿ$Væü$™éÆÿ$$. CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ IG…K {«§æþ$ÒMæüÆæÿ×ýË$ gêÈ^óþçÜ$¢…¨. D çÜ…çܦ ^éÌê {糆Úët™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ¨. ^éÌê ç³Mæüyæþ¾…©V> Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ {´ëÐèþ*×ìýM>Ë$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° Q_a™èþÐðþ$O¯èþ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý ™èþÆæÿ$Ðé™èþ D çÜ…çܦ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÇtíœMðürϯèþ$ A…§æþgôýçÜ$¢…¨. çßZçÜÍÏ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 66 HâæýÏ ¯éVæüÆ>k A¯óþ ÆðÿO™èþ$ ™èþ¯èþ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ ™ðþÍÄæý$^óþçÜ*¢, ¯óþÆæÿ$V> Ðèþ*ÆðÿPsŒý™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… M>Ææÿ×ý…V> ™èþ¯èþMæü$ G…™ø Ìê¿æý… MæüÍW…¨ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

A…r$¯é²yæþ$. Væüyæþ_¯èþ ¯éË$Vóü…yæþÏÌZ ™èþ¯èþ B§éÄæý$… Æðÿsìýt…ç³# AÆÿ$$…§æþ° BÄæý$¯èþ VæüÆæÿÓ…V> ^ðþ´ëµyæþ$. ""M>ÅÆðÿr$Ï, ½{r*sŒý ç³…yìþ…^óþ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ayæþ$Væü$ò³sìýt¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, Ý뫧éÆæÿ×ý ÆæÿM>°Mìü Ææÿ*.12 ¯èþ$…_ Ææÿ*.18Ë$ ËÀçÜ$¢…sôý ¯óþ¯èþ$ Ææÿ*.25 ¯èþ$…_ Ææÿ*.35 ÐèþÆæÿMæü$ Æóÿr$ ´÷…§óþÐéyìþ°. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… ¯óþ¯èþ$ ç³…yìþ…^óþ Mæü*ÆæÿË$ õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®†ÌZ ç³…yìþ…^èþyæþ… JMæü M>Ææÿ×ýÐðþ$O™óþ çÜçßýf {»ê…yŠþ™ø Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý…. Ðèþ*Mæü$ A…yæþV> °Í_¯èþ çÜçßýf çÜ…çܦMæü$ Mö…™èþ ^ðþÍÏ…_¯èþç³µsìýMîü, Ðèþ*Mæü$ Mæü±çÜ… 60 ¯èþ$…_ 80 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ A«¨Mæü…V> B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²….'' D {´ë…™èþ…ÌZ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ E¯èþ² ¿æý* Ðèþç܆ ^éÌê ™èþMæü$PÐóþ. 0.5 GMæüÆ>Ë ¯èþ$…_ VæüsìýtV> 2.5 GMæüÆ>Ë ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐéÇÌZ ¿æý*Ñ$ E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…QÅ GMæü$PÐèþ. AÆÿ$$¯é ÐéÆæÿ…™é VúÆæÿÐèþ{糧æþÐðþ$O¯èþ iÑ™èþ… Væüyæþ$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mæü*Ææÿ˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ ç³Ôèý$´ùçÙ×ýò³O Mæü*yé ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt° Móü…{©MæüÇ…^éÆæÿ$. B M>Ææÿ×ý…V> ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ^óþËMæü$ çÜ…ç³NÆæÿ~…V> ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ E¯èþ² õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯óþ Eç³Äñý*W…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A«¨Mæü B§éÄæý$… Mæü*yé çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. G KRISHNA PRASAD AND B SOMESH Sahaja Samrudha No.7, 2nd Class, 7th Main, Sulthanpalya, Bangalore - 560 032. www.sahajasamrudha.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2015.


Ðèþ$sìýt Ðèþ*sêÏyìþ™óþ G…. Ðèþ$à§óþÐèþç³µ

Ò$

A…§æþÇMîü ¯óþ¯èþ$ »êV> ç³Ç^èþÄæý$Ðóþ$. {糆 Æøk ¯èþ¯èþ$² ç³#sìýt¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ ^èþ°´ùÄôý$ ÐèþÆæÿMæü*, °™èþÅ… ^èþ*çÜ*¢¯óþ E…sêÆæÿ$. AÆÿ$$¯é ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü ¯é Væü$Ç…_ HÒ$ ™ðþÍÄæý$§æþ$. G…™ø Ðèþ$…¨ ¯èþ¯ø² iÐèþ… Ìôý° 糧éÆæÿ¦… A¯èþ$Mæü$… sêÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ¯èþ¯èþ$² çÜÇV> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø¯óþÌôý§æþ$. °ÈjÐèþ 糧éÆæÿ¦…V> ¯èþ¯èþ$² ç³ÇVæü×ìý…^èþyæþÐóþ$ M>§æþ$, C™èþÆæÿ$˯èþ$ `§æþÇ…^èþ$Mæü$¯óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯é õ³Æðÿ†¢ d A…sêÆæÿ$. E§éçßýÆæÿ×ý ^ðþ´ëµË…sôý ±Móü… ™ðþË$çÜ$ Ðèþ$sìýt Ðèþ$$§æþª A…r$…sêÆæÿ$. CçÙt… Ðèþ_a¯èþr$t M>Í™ø ™èþ¯èþ$²™èþ$…sêÆæÿ$. Væü$…™èþË$V> ™èþÑÓ ´ëÆóÿÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$$MæüPË$ ^óþõÜÝë¢Ææÿ$. ¯é Væü$…yðþË$ ç³Væü$ËMöyæþ™éÆæÿ$. í³…yìþ ^óþÝë¢Ææÿ$. M>ÍaÐóþçÜ$¢…sêÆæÿ$. ±âæýÏÌZ Ðèþ$$…_ Ðèþ$$§æþª ^óþÝë¢Ææÿ$. Cr$MæüË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. 糧æþ$Ë$, Ðèþ…§æþË$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ´ër$ JMæü^ør Mæüsìýt ç³yóþÝë¢Ææÿ$. CÐèþ±² ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ ÐéÇ §æþ–íÙtÌZ ¯óþ¯ø fyæþ糧éÆ>¦°². ÐéâñýÏ…™èþV> íßý…íÜ…_¯é ¯éMæü$ ^éÐèþ# Ìôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$ º†Móü E…sê¯èþ$. Ô>ÔèýÓ™èþ…V> °Í^óþ E…sê¯èþ$. BÔèýaÆæÿÅ…V> E…§é? ¯èþ¯èþ$² CÌê °™èþÅ _Ææÿ…iÑV> Ðèþ*ÇaÐóþõÜ Ñ${™èþ$Ë$, º…«§æþ$Ðèþ#Ë* GÐèþÆ> A¯èþ$Mæü$…r$¯é²Æ>? §æþÔ>»êªË$ Væüyìþ_¯é, Ôèý™é»êªË$ ÝëW¯é ¯èþ¯èþ$² çÜiÐèþ…V> º†Mìü E…^óþ ÐéâæýÏ Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$MøÐèþ˯èþ$…§é? ÐéâæýÏ° Væü$Ç…_ Ò$Mæü$ Mæü*yé ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÄæý$¯é? ¯é Væü$Ç…_ »êV> ™ðþÍíܯèþ Ðéâæý$Ï & çÜ*ÆæÿÅ^èþ…{§æþ$Ë$, V>Í, ±Ææÿ$, ç³^èþa° BMæü$Ë$, ç³^èþa° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… A…™èþsê Mæü°í³…^óþ ^ðþr*t ^óþÐèþ$, Ððþ$$M>P, Væüyìþz, çÜMæüË iÐèþMøsìý. (A…™óþM>§æþ$, Ðèþ*¯èþÐéã Mæü*yé) {ç³Mæü–†ÌZ Mæü°í³…^óþ çÜMæüË iÐéË$ °ÝëÓÆæÿ¦…V> iÐèþ¯èþ… ÝëWÝë¢Æÿ$$. JMæü Ðèþ*¯èþÐèþ gê†Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ A…™èþ$Ìôý° ÝëÓÆæÿ¦… °Ë$ÐðþÌêÏ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄæý$$r$…¨. Ñ$Wͯèþ iÐèþgêË… ¯éMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {糡 糧éÆ>¦°² GÌê…sìý {糆çœË… BÕ…^èþMæü$…yé ¯éMæü$ A…§æþgôýÝë¢Æÿ$$. ™ðþÍíÜ M>± ™ðþÍÄæý$Mæü M>± Ðèþ*¯èþÐèþ#yæþ$ ™èþ¯èþ ^èþ$r*t E¯èþ² ç³^èþa° ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² çÜÆæÿÓ¯éÔèý¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. §é° çœÍ™éË$ ¯é {ÔóýÄñý*ÀÌêçÙ$Ë Ò$§æþ Mæü*yé ç³yæþ$™èþ$…¨. ¯é Ðèþ$¯èþ$Væüyóþ çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç´ù™èþ$…¨. ¯é ç³#ÆøVæü†Mìü Ayæþz… Mæü$Ë$ HÆæÿµyæþ™éÆÿ$$. ¯é Ñ${™èþ$Ë ç³#ÆøVæüÐèþ$¯é°Mìü, Ðésìý çÜ…QÅ G§æþ$Væü$§æþËMæü$ Br…M>Ë$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™éÆÿ$$. ¯óþ¯èþ$ °ÝëÞÆæÿ…V> Ñ$WÍ´ù™é¯èþ$. ¯é™ø ´ër$ C°² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ M>Ææÿ×ýÐðþ$O¯èþ Ðèþ$°íÙ Mæü*yé °Ææÿ$õ³§æþV> Ðèþ*Ç´ù™éyæþ$. f…™èþ$ çÜ…™èþ† çÜÆæÿÓÐèþ$* MøÌZµ™èþ$…¨. C_aç³#^èþ$aMøÐèþyæþ… D {ç³Mæü–†ÌZ° çÜMæüË iÐèþ Æ>ÕÌZ¯èþ* °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mæü°í³…^óþ E™èþ¢Ðèþ$ Ë„æü×ý…. CÌê…sìý

çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜçßýM>Ææÿ… ¿êÐèþ…™ø MæüÍíÜÐðþ$ËíÜ iÑ…_¯èþ糚yóþ JMæüÇ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿaVæüË$Væü$™éÆæÿ$. C¨ D Æøk Mö™èþ¢V> Ðèþ_a¯èþ ç³Ç×êÐèþ$… M>§æþ$. ¿æý*Vøâæý… Ò$§æþ {´ë×ý$Ë$ AÐèþ™èþÇ…_¯èþ ¯ésìý ¯èþ$…_ JMæüÇ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ Ææÿ„æüV> °Ë$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Ðèþ$çßZ™èþ¢Ðèþ$ E§éÆæÿ™èþ™éÓ°² °™èþÅ… EËÏ…íœ$…^óþ iÑ Ðèþ$°íÙ Ðèþ*{™èþÐóþ$. JMæüP Ðèþ*rÌZ, A¨ Mæü*yé çܵçÙt…V> ^ðþ´ëµË…sôý Ðèþ*¯èþÐéã ¯èþ$…_ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å A°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ »ê«§æþËMæü$, Ðóþ§æþ¯èþËMæü$ C™èþÆæÿ iÐèþMøsìý ¯èþ$…^óþ ¯éMæü$ FÆæÿr MæüË$Væü$™èþ$…¨. Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ… ËÀçÜ$¢…¨. {ç³Ô>…™èþ™èþ HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. ¯é Ñ${™èþ$Ë Væü$Ç…_ Mæü*yé ^ðþ´ëµË° E…¨. AÆÿ$$™óþ B ÑçÙÄæý*Ë$ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é….

çÜ*Ææÿ$Åyæþ$ ¯é çÜÓÆæÿ*ç³…, Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ, ç³#ÆøVæü†, A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ç³NÇ¢V> çÜ*ÆæÿÅ M>…†ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ E¯é²Æÿ$$. ¯é™ø ´ër$ ¯éò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ¯èþ C™èþÆæÿ iÐèþÆ>Õ Ððþ$$™é¢°Mìü, Ðésìý ò³Ææÿ$Væü$§æþËMæü$, Ðèþ$¯èþ$VæüyæþMæü$ çÜ*ÆæÿÅÆæÿÕà A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. AçÜ…RêÅMæüÐðþ$O¯èþ iÐèþ#Ë°²sìýMîü {ç³Äñý*f¯èþ… MæüÍW…^óþ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ö™øçÙ~íܦ™èþ$Ë$ HÆæÿµyóþ…§æþ$Mæü$ çÜ*ÆæÿÅ MìüÆæÿ×êË$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. M>…†°Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ*ÆæÿY… ^èþ*í³Ýë¢Æÿ$$. ¯éMæü¯é² Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ çÜ*Ææÿ$ÅyìþMìü ™èþ¯èþ M>…™èþ$Ë™ø `Mæüsìý ÆóÿQ˯èþ$ ™öËW…^èþyæþ…ÌZ çÜ*Ææÿ$Åyìþ ´ë{™èþ ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨. °gê°Mìü ^óþ™èþ$Ìñý†¢ Ððþ$$MæüPÐèþËíܯèþ© çÜ*Ææÿ$ÅyìþMóü. °™èþÅ… ç³Væüsìý ÐðþË$Væü$Ë$ E¯é² iÐèþMøsìýMìü MæüçÙtÐóþ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> °Ææÿ…™èþÆæÿ… `Mæüsìý Æ>{™èþ$Ë$ E¯é² MæüçÙtÐóþ$. B ÑçÙÄæý*°² »êV> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² çÜ*Ææÿ$Åyæþ$ H iÑMîü Cº¾…¨ MæüËVæüMæü$…yé GÌê…sìý {ç³Ðèþ*§æþ… G§æþ$Ææÿ$M>Mæü$…yé & Æ>{†…ºVæüâæý$Ï Ææÿ*ç³…ÌZ çÜVæü… M>Ë… §æþ*Ææÿ…V> fÇW´ùÆÿ$$¯èþr$tV> Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™éyæþ$. Ðèþ$äÏ çÜM>Ë…ÌZ §æþÆæÿدèþ… CÝë¢yæþ$. CÌê Q_a™èþ…V> çÜM>Ë…ÌZ E§æþÆÿ$$…^èþyæþ…, AçÜ¢Ñ$…^èþyæþ… A¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Äæý*…{†Mæü…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$ BÄæý$¯èþMæü$ ÑçÜ$Væü$ ç³#sìýt…^èþÐé A¯óþ {ç³Ôèý² Æ>MæüÐèþ*¯èþ§æþ$. A糚yæþ糚yæþ$ Ðóþ$çœ*Ë ^ér$Mæü$ Ððþâæý™éyæþ$. A糚yæþ糚yæþ$ ™èþ¯èþMæü*, ¯éMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ^èþ…{§æþ$yæþ$ Ðèþ^óþaÌê ^èþ*çÜ$Mæü$…sêyæþ$. B {MæüÐèþ$…ÌZ {Væüçßý×ýM>Ë… ÐèþçÜ$¢…¨. A§ø A§æþ$™èþ…. ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yæþ$ Mæüâæý$Ï ^éËÐèþ#. çÜ$ÑÔ>ËÐðþ$O¯èþ D ¿æý*Vøâæý… ò³O JMøP çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ JMøP ÆæÿMæü…V> D {Væüçßý×ý çÜ°²ÐóþÔèý… Mæü¯èþ$Ñ…§æþ$ ^óþçÜ$¢…¨. Ðèþ$¯èþÌZ° Ðóþ§æþ¯èþ˯èþ$ ™öËW…^óþçÜ$¢…¨. CMæü Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢ËMæü$ ^óþ† °…yé ç³° Mæü͵çÜ$¢…¨. Ðéâæý$Ï BÄæý$¯èþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

15


{糡 Mæü§æþÍMæüò³O¯é A«§æþÅÄæý$¯é˯èþ$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ^óþçÜ*¢¯óþ E…sêÆæÿ$. ÐéÇ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ A…™èþ$Ìôý° BÌZ^èþ¯èþËMæü$ çÜ*Ææÿ$Åyóþ Móü…{§æþ ¼…§æþ$Ðèþ#. çÜÐèþ*gêÀÐèþ–¨®Mìü ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ^óþÄæý$*™èþ°Ýë¢yæþ$. çÜ*ÆæÿÅ {ç³™éç³… M>Ææÿ×ý…V>¯óþ çÜÐèþ$${§æþ fÌê˯èþ$ Ý뫧æþ¯èþ…V> ^óþçÜ$Mæü$° Ðóþ$çœ*˯èþ$ çÜ–íÙtÝë¢yæþ$. A…§æþ$ÌZMìü ±sìý° BÑÇ Ææÿ*ç³…ÌZ ^óþÆæÿ$Ýë¢yæþ$. †ÇW çÜM>Ë…ÌZ D ¯óþËò³OMìü ÐèþÆæÿÛ… Ææÿ*ç³…ÌZ A…¨Ýë¢yæþ$. ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþ$™èþ* E…sêyæþ$. {´ë×ìýMøsìý Ðèþ$¯èþ$VæüyæþMæü$ A…yæþV> °Ë$Ýë¢yæþ$. çÜ*Ææÿ$Åyìþ Ðèþ$Æø {ç³™óþÅMæü™èþ HÑ$r…sôý ™èþ¯èþ Ñ${™èþ$yðþO¯èþ ^èþ…{§æþ$yìþ™ø MæüÍíÜ `Mæüsìý ç³yìþ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜ*ÆæÿÅ ÆæÿÕÃMìü ÝësìýM>Mæü´ùÆÿ$$¯é _Ææÿ$M>…† A…¨Ýë¢yæþ$. B Ñ«§æþ…V> V>ÉæþÐðþ$O¯èþ `MæüsìýÌZ {ç³Äæý*×êË$ ^óþõÜÐéÇMìü ¨Mæü*Þ_V> çÜçßýMæüÇÝë¢yæþ$. ¯èþ*™èþ¯èþ §æþ…ç³™èþ$ËMæü$ BÔ>ÐèþçßýiÑ™èþ… A…¨Ýë¢yæþ$. B ÆæÿMæü…V> G糚yæþ* `Mæüsìý Æ>{™èþ$Ë$ E…yæþÐèþ° Ðèþ$¯èþMæü$ ^ðþç³µMæü¯óþ ^ðþº$™èþ$¯é²yæþ$. ^èþ…{§æþ M>…™èþ$Ë$ Ðèþ$¯èþMæü$ G…™ø Bàϧ鰲Ýë¢Æÿ$$. àÆÿ$$°Ýë¢Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ Mæü*yé çÜ*ÆæÿÅVæüÐèþ$¯èþÐóþ$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ {õ³ÆæÿMæüÔèýMìü¢. A…™óþM>§æþ$. ^èþ…{§æþ M>…† AÆÿ$$¯é çÜÆóÿ HMæüÆæÿ*ç³…ÌZ G糚yæþ* E…sôý A…™èþsìý B¯èþ…§é¯èþ$¿æý*†° A…¨…^èþ§æþ$. §é°Mæü…r* H ÑÔóýçÙÐèþ$* E…yæþ§æþ$. A…§æþ$Móü Ðèþ$«§æþÅÌZ Ðóþ$çœ*Ë ™ðþÆæÿ˯èþ$ Mæü糚™èþ* E…sêyæþ$. Ðèþ$º$¾Ë ^ér$¯èþ ^èþ…{§æþ$yìþ MøçÜ… Ðèþ$¯èþ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*yæþÐèþËíܯèþ BàϧæþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ°²ÐóþÔèý… G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨.

^èþ…{§æþ$yæþ$ & ¯èþ„æü{™éË$

16

¯é Ðèþ$…_ ^ðþyæþ$Ë$ ^èþ*õÜ Ðèþ$Æø ¯óþçÜ¢… & ^èþ…{§æþ$yìþ Væü$Ç…_ Cç³µsìýMóü Mö…™èþ ^ðþ´ëµ¯èþ$ Mæü§é. JMæüPÆæÿ$V> Ý뫨…^èþÌôý° M>Æ>Å˯èþ$ Mæü*yé çÜÐèþ$íÙtV> ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜçßýM>Ææÿ…™ø Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ¯óþ iÐèþ¯èþ çÜ*{™é°² çÜ*ÆæÿÅ&^èþ…{§æþ$Ë$ Ðèþ$¯èþMìü B^èþÇ…_ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$ Mæü§æþ*? A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ™èþÐèþ$ M>…† MìüÆæÿ×êË™ø D Æðÿ…yæþ$ ¯èþ„æü{™éË$ ^èþ*õÜÐéâæýÏ MæüâæýÏMìü A…™èþ$Ìôý° B¯èþ…§æþ… A…¨Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ$¯èþçÜ$Mæü$ Bàϧæþ… CÝë¢Æÿ$$. Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ AÑ Ðèþ$¯èþ ò³O¯óþ Ðèþ_a Ò$§æþç³yæþ»Z™èþ$¯é²Äæý$¯óþ ¿æýÄæý*…§øâæý¯èþËMæü$ Mæü*yé AÑ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ* E…sêÆÿ$$. AÌê…sìý çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ Ðèþ*¯èþÐéã A…™èþÐðþ$O´ù™èþ$…§óþÐðþ*¯èþ¯èþ²…™èþ Ñ«§æþÓ…çÜ…, BçÜ$¢ËMæü$ ¡Ææÿ° ¯èþçÙt… MæüÍW…^óþÝë¢Æÿ$$ & A…™èþsìý ¿æýÄñý*™éµ™èþ… MæüÍW…_¯é A…™èþÌZ¯óþ A…™èþÆ>®¯èþÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. Ðésìý A§æþ$™é˯èþ$ Mæü¯èþ$ÌêÆ> ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$¯èþ… ò³OÝë QÆæÿ$a ò³rt¯èþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. GÌê…sìý sìýMðür*t ¡çÜ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. G糚yæþ* D ¯èþ„æü{™éË$ AÌê Mæü…sìýMìü B¯èþ…§æþ… MæüÍWõÜ¢ ÐésìýMìü GÌê…sìý ÑË$Ðé E…yæþ§æþ$ Mæü§é? AÐèþ#¯é? A…§æþ$Mæü¯óþ... A糚yæþ糚yæþ$ A° Ðèþ$º$¾Ë ^ér$¯èþ §éMæü$P…sêÆÿ$$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^èþ$MæüPË$ A±² Ðèþ*Äæý$Ððþ$O´ùÄæý*Äæý$¯óþ A°í³çÜ$¢…¨. Møsê¯èþ$MørÏ çÜ…QÅÌZ E¯èþ²ç³µsìýMîü AÑ JMæü §é°™ø Ðèþ$ÆöMæüsìý §ðþº¾Ìêyæþ$MøÐèþ#. Ðèþ$¯èþ ^èþ$r*t E…yóþ Æ>fMîüÄæý$ ¯óþ™èþÌêÏ Mæüç³µË ™èþMðüPyæþÌê JMæüÇ çܦ˅ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

ÌZMìü Ðèþ$ÆöMæüsìý Vðü…™èþ$Ë$ ÐóþÄæý$Ðèþ#. ¯èþ„æü{™éË$ G糚yæþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ ¯éÄæý$Mæü$yìþV> Mæü§æþËMæü$…yé °Í_ E¯èþ²r$Ï Mæü°í³…^óþ «§æþ–Ðèþ ¯èþ„æü{™èþ… ^èþ$r*t¯óþ †Ææÿ$Væü$™èþ* E…sêÆÿ$$. B ÆæÿMæü…V> D ¯óþË Ò$§æþ E…yóþ Ðèþ*¯èþÐéãMìü ¨Mæü$P˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜàÄæý$ç³yæþ™éÆÿ$$.

V>Í A°² iÐéËMæü$ {´ë×ꫧéÆæÿ… V>Ìôý A° A…§æþÇMîü ™ðþË$çÜ$ Mæü§é! V>Í {糿êÐèþ… M>Ææÿ×ý…V>¯óþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþÒ, AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý°Ò & A…sôý ^ðþ™èþ¢, ^ðþ§éÆæÿ…, §æþ$Ðèþ$*Ã, «§æþ*ä & GMæüPyìþMæüMæüPyæþ õ³Ææÿ$Mæü$´ùMæü$…yé Ðésìý §æþ${çÙµ¿êÐèþ… M>Ææÿ×ý…V> iÐèþgêÌê°Mìü GÌê…sìý à° fÆæÿVæüMæü$…yé Ææÿ„æü×ý ËÀÝù¢…¨. V>Í Ò^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ$¯èþ ^èþ$r*t EÚù~{Væü™èþË$ çÜÐèþ$™èþ$ËÅ íܦ†ÌZ¯óþ E…sêÆÿ$$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… AÌê çÜÐèþ$™èþ$ËÅ íܦ†ÌZ E…sôý¯óþ H {´ë×ìý AÆÿ$$¯é JMæü ^ør ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø ^øsìýMìü çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> ÐðþâæýÏVæüË$Væü$™ø…¨. A°² {´ë×ý$ËMæü* V>Í ï³ÍõÜ¢¯óþ {´ë×ý… °Ë$çÜ$¢…¨. D Ô>ÓçÜ {MìüÄæý$¯óþ çÜiÐèþ…V> E¯èþ²r$Ï çÜ*_çÜ$¢…¨. ç³#´÷µyìþ ç³Æ>VæüÐèþ$… ÐéÄæý$$Ðèþ# ÐèþËϯóþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ JMæü ^øsìý ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø ^øsìýMìü ÐéÅí³çÜ*¢ E…sêÆÿ$$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ±sìý ™óþÐèþ$ ç³ÇÑ$™èþ Ýë¦Æÿ$$™ø E…r$…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… MæüË$íÙ™èþ… M>Mæü$…yé ç³ÇÔèý${¿æý…V> E…r$…¨. °Ææÿ…™èþÆæÿ… JMæü ^ør °ËÐèþMæü$…yé Mæü§æþ$Ë$™èþ*¯óþ E…yóþ V>Í Ðèþ$¯èþMæü$ ^ðþº$™èþ$¯èþ² Væü$×ý´ëuæÿ… HÑ$sZ ™ðþË$Ýë? & Ðèþ*¯èþÐéã °™èþÅ ^ðþO™èþ¯èþÅ…™ø {MìüÄæý*ÖË…V> E…yéÍ.

±Ææÿ$ ±Ææÿ$ ¯éMæü$ ^éÌê Ðèþ$…_ ¯óþçÜ¢…. A¨ ÌôýMæü´ù™óþ ¯óþ¯óþ M>§æþ$ H {´ë×ìý çÜiÐèþ…V> E…yæþÌôý§æþ$. °ÈjÐèþ…V> Ñ$WÍ´ùÐèþËçÜ…§óþ. ¯óþ¯èþ$ Mæü*yé G…yìþ´ùÆÿ$$, ½yæþ$V> Ðèþ*Ç´ù™é¯èþ$. ¯éMæü$ ^éÌê §æþVæüYÆæÿV>¯óþ Væü…Væü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™èþ$…¨. GMæüPyðþMæüPyìþ ±sìý° ^éÌê gê{Væü™èþ¢V> ¡çÜ$MðüãÏ A¨ _¯èþ² M>ËÓË$V>, òÜËÄôý$âæý$ÏV>, ¯èþ§æþ$Ë$V>, çÜÐèþ$${§éË$V>, Ðèþ$à çÜÐèþ$${§éË$V> Ðèþ*Ææÿayæþ…ÌZ ¯é Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… ¯óþ¯èþ$ A…¨Ý뢯èþ$. ±sìý ¼…§æþ$Ðèþ#Ë$ ™èþWÍ™óþ ^éË$. Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ç´ù™é¯èþ$. H Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ*ÇõÜ¢ B Ææÿ*ç³… ÌZMìü Ðèþ*Ç´ù™é¯èþ$. AÌê Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V> Ððþ$™èþ¢sìý Ðèþ$$§æþªÌê E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ Ò$Mæü$ H §óþÐèþ™èþ Ææÿ*ç³… M>ÐéË…sôý B Ææÿ*ç³…ÌZ Ò$ Ðèþ$$…§æþ$ °Ë$Ý뢯èþ$. A…™óþM>§æþ$, Ò$Ææÿ$ ¯éVæüÍç³sìýt ¯é Væü$…yðþË$ `Ía Ñ™èþ$¢ ^èþÍÏ ç³…r ç³…yìþ…^é˯èþ$Mæü$¯èþ²ç³šyæþ$ ¯éMæü$ G…™èþ »ê«§æþ MæüÍW¯é çÜíßýÝ뢯èþ$. ç³…r ^óþË$ ç³^èþaV> MæüâæýMæüâæý& Ìêyóþ…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™é¯èþ$. AÌê ç³…rË$ ç³…yéË…sôý ±Ææÿ$ ¯éMæü$ ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. C°² Ñ«§éË$V> Ò$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ ±sìý° Ðóþyìþ Ðóþyìþ Ðèþ$…rÌZÏ Ðóþyìþ^óþíÜ G¯ø² ÆæÿM>Ë$V> Eç³Äñý*W… ^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$ Mæü§é Ò$Ææÿ$. ±âæý$Ï C…sìýMìü ¡çÜ$MðüâêÏ˯é², °ËÓ ^óþçÜ$MøÐèþË¯é² Mæü$…yæþË$ M>ÐéÍ Mæü§é. Mæü$…yæþË$ ^óþÄæý$yé°Mìü


Mæü$Ðèþ$ÃÇMìü ¯óþ¯èþ$ AÐèþçÜÆæÿÐóþ$. ¯é™ø ´ër$ ±Ææÿ* AÐèþçÜÆæÿÐóþ$. Ðóþ$… C§æþªÆæÿ… ÌôýMæü´ù™óþ Ò$Ææÿ$ ±Ææÿ$ GÌê §é^èþ$MøVæüËÆæÿ$? JMæü °f… ^ðþç³µ¯é? Væüyîþz, Ððþ$$MæüP, ^ðþr*t, ^óþÐèþ$, _¯èþ² _¯èþ² ç³#Ææÿ$Væü$Ë*, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë*, 糄æü$Ë*, f…™èþ$Ðèþ#Ë*, _ÐèþÇMìü Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë$ Mæü*yé ¯é ¼yæþzÌêÏ…sìý ÐéâôýÏ. ¯éMæü$ H ™óþyé E…yæþ§æþ$. AÆÿ$$™óþ ¯éMæü$ C…™èþÐèþ$…¨ ¼yæþzË$¯é², Ðèþ$°íÙMìü E¯èþ²…™èþ ÝëÓÆæÿ®… Ðèþ$Æóÿ JMæüPÇÌZ¯èþ* Ìôý§æþ$. AÆÿ$$¯é A…§æþDZ ¯óþ¯èþ$ çÜÐèþ*¯èþ…V>¯óþ ^èþ*Ý뢯èþ$. ÐéâæýÏMìü M>ÐèþËíܯèþ {糆 AÐèþçÜÆæÿ… Væü$Ç¢…_ Ðèþ$$…§óþ íܧæþ®… ^óþíÜ A…¨Ý뢯èþ$. JMæüP „æü×ý… Mæü*yé ¯é ¼yæþzË Äñý*Væü„óüÐèþ*˯èþ$ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ$Ææÿ$Ðèþ¯èþ$. M>± §æþ$Æ>Ôèý™ø ÝëÓÆæÿ¦… GMæü$PÐðþO´ùÆÿ$$ Mö…™èþÐèþ$…¨ C™èþÆæÿ$Ë Ðésê¯èþ$ Mæü*yé ™éÐóþ$ ÌêVóüçÜ$Mæü$…r* E…sêÆæÿ$. ÐéâæýÏÌZ° B ÝëÓÆæÿ¦ º$¨® ^èþ*õÜ¢ ¯éMæü$ ^éÌê »ê«§æþ MæüË$Væü$™èþ$…¨. Ðéâæý$Ï Ñ$Wͯèþ Ýù§æþÆæÿ iÐèþMøsìýMìü §æþMæüPÐèþËíܯèþ §é°° §æþMæüPMæü$…yé ^óþÄæý*Ë° ^èþ*Ýë¢Ææÿ$. A…§æþ$MøçÜ… §é^óþçÜ$Mæü$…r* E…sêÆæÿ$. AÐèþ*Äæý$Mæü…V> ¯øÆæÿ$ Ìôý° ¯é Ñ$Wͯèþ ¼yæþzͲ ¯é¯é Ñ«§éË$V>¯èþ* »ê«¨Ýë¢Ææÿ$. Ñ$Wͯèþ iÐèþMøsìý Äæý*Ðèþ™èþ*¢ ¯é ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÑ…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E…sêÆÿ$$. ¯èþ¯èþ$² ^éÌê gê{Væü™èþ¢V> ^èþ*çÜ$Mæü$…sêÆÿ$$. ¯èþ¯èþ$² {õ³Ðèþ$™ø M>´ëyæþ$Mæü$…sêÆÿ$$. Ðèþ$°íÙ JMæüPyóþ Ðèþ$ÆðÿÐèþÓÇMîü H Ðèþ*{™èþ… çÜçßýMæüÇ…^èþyæþ$. ¯éÌZ ÌZÌZç³Ë ¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ ¿æý{§æþ… V> M>´ëyæþ$™èþ* Ðèþ_a¯èþ ±sìý gêyæþË$ ç³#çÙPË…V> E…yéÍ. AÌê ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ¯óþ¯èþ$ M>´ëyæþMæü´ù™óþ D ¼yæþzË…§æþÇMîü HÒ$ §æþMæüP§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý ¯óþ¯èþ$ ç³^èþaV> MæüâæýMæüâæýÌêyéÍ A…sôý ±Ææÿ$ ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. ±Ææÿ$ ÌôýMæü´ù™óþ ¯óþ¯èþ$ çÜ$À„æü…V> °ËºyæþÌôý¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ çÜ$À„æü…V> ÌôýMæü´ù™óþ GÐèþÇMîü HÒ$ E…yæþ§æþ$. H iÑ º†Mìü ºrtMæürtÌôý§æþ$. §æþ$Ææÿ§æþ–çÙt…. ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ¯éÌZ ¯éMæü$ Mæü*yé A…§æþ¯èþ…™èþ Artyæþ$Væü$Mæü$ ¯ðþsìýtÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌê…sìý ¯é {í³Äæý$Ððþ$O¯èþ ¯óþÝ뢰² ¯éMæü$ Mæü*yé A…§æþ¯èþ…™èþ §æþ*Ææÿ… ^óþõÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §é° ±yæþ Mæü*yé Mæü°í³…^èþr…Ìôý§æþ$. Artyæþ$Væü$Mæü$ ¯ðþsôýtçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §é°Mìü GÌê…sìý {´ë«§é¯èþÅ™èþ ÌôýMæü$…yé ´ù™ø…¨. Ô>ï܈Äæý$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ ™ðþÍÑ™óþr˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ±sìý Ðèþ$sêt˯èþ$ ò³OMìü A…¨…^óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ¡çÜ$Mæü$ÐèþõÜ¢ iÐèþ#Ë…§æþÆæÿ* çÜ$QÐèþ$Äæý$…V> Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ ÝëW…^èþVæüË$Væü$™éÆæÿ$. GÐèþÆæÿMîü GÌê…sìý Cº¾…§æþ$Ë* E…yæþÐèþ#.

§æþÆæÿ Væüyìþz ¯èþ¯èþ$² B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° G¯ø² Ððþ$$MæüPË$, ^ðþr$Ï, ç³^èþasìý Ððþ$O§é¯éË$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÐèþ±² ¯éMæü$ ò³rt° MørÌê °Ë$Ýë¢Æÿ$$. Ðésìý õ³Ææÿ$Ï A±² ^ðþ´ëµË…sôý ^éÌê ò³§æþª _sêt AÐèþ#™èþ$…¨. M>± & JMæüP§é° Væü$Ç…_ ^ðþ糚MøÐéÍ. §é°° §æþÆæÿ Væüyìþz A…sêÆæÿ$. ©°¯óþ çßýÇÄæý*Î A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$. D Væüyìþz ¯éMæü$ ò³§æþª MæüÐèþ^èþ…Ìê °Í_ M>´ëyæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$$QÅ…V>

ÐèþÆ>ÛË$ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ…V> Mæü$Ææÿ$çÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯óþ¯èþ$ B ±sìý ÐóþV>°Mìü Mör$tMæü$ ´ùÄôý$ {ç³Ðèþ*§æþ… ^éÌê GMæü$PÐèþ. D Væüyìþz ÆðÿÐèþ$ÃË$ ¯éMæü$ AÌê…sìý Ðèþ$$糚 Æ>Mæü$…yé Ææÿ„æü×ý CÝë¢Æÿ$$. Ðèþ$sìýt Ææÿ*ç³…ÌZ E¯èþ² ¯éMæü$ Væü$…yðþMø™èþ ÌôýMæü$…yé M>´ëyæþ™éÆÿ$$. C…™èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ E¯èþ² Væüyìþz õ³Ææÿ$ ^ðþ¼™óþ ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü AÆæÿ¦Ðóþ$ M>§æþ$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°², ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþyæþ…ÌZ VæüyìþzMìü E¯èþ² ÑÔóýçÙ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^èþr… Ìôý§æþ$. ç³rt×ý {´ë…™éËÌZ ÆøyæþÏMæü$ ç³MæüPV> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Væüyìþz Ððþ$$ËMæü˯èþ$ °Æ>ª„ìü×ýÅ…V> ï³Mìü´ëÆóÿçÜ$¢…sêÆæÿ$. AÌê ^óþÄæý$r… ÐèþËÏ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ÐéÆæÿ$ A¯èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. °gê°Mìü AÌê ^óþÄæý$r… ÐèþËÏ ^éÌê à° fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ÐèþÆæÿÛç³# ±sìý M>Ææÿ×ý…V> ¯óþ¯èþ$ Ayæþz…V>, °Ë$Ðèþ#V> Mø™èþMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™é¯èþ$. V>Í VæüsìýtV> ÐóþõÜ¢ ¯óþ¯èþ$ GMæüPyìþMø Mör$tMæü$´ù™é¯èþ$. A¨ ¯éMæü$¯èþ² Ðèþ$…_ Ë„æü×ý… & Ðèþ$Ç°² Ððþ$$MæüPË$ Ìôý§é ç³…r ò³ÇVóü…§æþ$Mæü$ ¯éÌZ E…yóþ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ÔèýMìü¢° MøÌZµ™é¯èþ$. C¨ ^éÌê AÔ>ï܈Äæý$Ððþ$O¯èþ 糧æþ®†. Ðèþ$¯èþ$çÙ$ÌZÏ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ ÌôýMæü´ùÐèþr… ÐèþËϯóþ CÌêsìý §æþ$Æ>ÌZ^èþ¯èþË$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. H M>Ææÿ×ý… ÐèþËϯðþO¯é C™èþÆæÿ Ððþ$$MæüP˯èþ$ Ìôý§é ^ðþrϯèþ$ ¡õÜÄæý$ÐèþËíÜ ÐèþõÜ¢ A¨ ÐóþÆóÿ çÜ…Væü†. Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ¯èþ* Væüyìþz° Ðèþ*{™èþ… AÌê ï³MóüÄæý$Mæü*yæþ§æþ$. D ÐéçÜ¢Ðé°² Cç³µsìýMðüO¯é Ðèþ$°íÙ ™ðþË$çÜ$Mæü$…sôý ^éÌê Ðèþ$…_¨. AÌê Væüyìþz° M>´ëyìþ¯èþ糚yóþ ¯óþ¯èþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ ÝëW…^èþVæüË$Væü$™é¯èþ$. A°² iÐéËMæü$ A… yæþV> °Ë$Ý뢯èþ$. ç³^èþasìý Væüyìþz Ððþ$O§é¯éË$ °gê°Mìü ^èþ*õÜ ÐéâæýÏ MæüâæýÏMìü ^éÌê B¯èþ…§æþ…, Bàϧæþ… MæüÍWÝë¢Æÿ$$ Mæü§é. A…™óþM>§æþ$, Ðèþ$¯èþ$çÙ$ËMæü$ Ìôý§é C™èþÆæÿ iÐéËMæü$ BÆøVæüÅ… A…¨…^óþ G¯ø² LçÙ«§æþ Væü$×êË$ D VæüyìþzÌZ E¯é²Æÿ$$. Ðéâæý$å ^óþõÜ G¯ø² ÆæÿM>Ë ç³NfÌZϯèþ*, {´ëÆæÿ¦¯èþÌZϯèþ* VæüyìþzMìü ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ {´ë«§é¯èþÅ… E…¨ Mæü§é. D ÐéçÜ¢Ðé˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$° {糆 JMæüPÆæÿ* ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜçßýMæüÇ…^èþ$Mæü$…r* çÜçßýiÐèþ¯èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®ç³yìþ™óþ ¯éMæü*, VæüyìþzMîü, A…§æþÇMîü G…™ø Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.

BMæü$Ë$ & AËÐèþ$$Ë$ & ç³^èþasìý GÆæÿ$ç³# ¯éMæü$ °™èþÅ… çÜàÄæý$M>ÇV> E…yóþ Ðèþ$Æø ¯óþçÜ¢… D ¿o†Mæü iÐèþ ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>¦Ë$. CÑ ¯èþ¯èþ$² °™èþÅ… ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ* E…sêÆÿ$$. Òsìý {´ë«§é¯èþÅ™èþ ^éÌê Mö¨ª Ðèþ$…¨Móü ™ðþË$çÜ$. ÑË$Ðèþ ™ðþÍÄæý$° Ðéâæý$Ï ^éÌê ¯èþçÙt´ù™éÆæÿ$. D Ñ${™èþ$yìþ° M>´ëyæþr… ^éÌê çÜ$Ë$Ðèþ#. ©°° Ðèþ$¯èþ… ¡íÜ AÐèþ™èþË ´ëÆóÿÄæý$Mæü$…yé E…sôý ^éË$. Ðésìý ^ér$¯èþ G¯ø² çÜ*Mæü‡iÐéË$ Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™éÆÿ$$. Ðésìý Mæü§æþÍMæüË$ ¯èþ¯èþ$² çÜ$À„æü…V> °Ë»ñýyæþ™éÆÿ$$.

¯é ¼yæþzË Væü$Ç…_.. ¯é ¼yæþzË…§æþÇ Ò$§æþ ¯éMæü$ çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ {õ³Ðèþ*ÀÐèþ*¯éË$ E¯é²Æÿ$$. AÑ G¯ø² ÆæÿM>Ë$. JMæü §é°Mìü Ðèþ$Æø §é°Mìü ´ùÍMæü ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

17


E…yæþ§æþ$. A…™èþ ÑÀ¯èþ²…V> E…sêÆÿ$$. çÜ*Mæü‡{MìüÐèþ$$˯èþ$ Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ MæüâæýÏ™ø ^èþ*yæþr… Ý뫧æþÅ…M>§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý AÑ A…™èþ _¯èþ²ÑV> E…sêÆÿ$$. Òsìý° ÐðþOÆæÿ‹Ü A° Mæü*yé ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$ÇMö°² E¯é²Æÿ$$. AÑ ^éÌê ò³§æþªÑV> E…sêÆÿ$$. AÌê…sìý ÐésìýMìü Ðèþ$…_ E§éçßýÆæÿ×ý H¯èþ$Væü$Ìôý. D Æðÿ…yæþ$ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ iÐèþMøsìýMìü Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² {´ë×ìýMøsìý MøsêϨV> E¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ Mö°² à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþÑ. Ðèþ$ÇMö°² íßý™èþÐèþ# ^óþõÜÑ. ÁMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐésìýÌZ Mö°² {´ë×ý$Ë$ E¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ A°²sìýMæü¯é² {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ iÑ & Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ìôý. Ðèþ$°íÙÌê {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐéÌZÏ Ìê…sê¯é, {´ëÝù휋Ü, Eç³sZÇÄæý*, AfÆ>r‹Ü Ðèþ…sìýÑ ^éÌê Hâæý$ÏV> Ðèþ$¯èþ Ðèþ$«§æþůóþ iÑçÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$§æþ$ §æþÔ>»êªË {Mìü™èþ… ÒsìýÌZ ^éÌê à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ëȦ°Äæý$… A¯óþ ÑçÙç³# Ððþ$$MæüP Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> ¯èþ$…_ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZMìü {ç³ÐóþÕ…^éÆÿ$$. ©°° ^éÌê {´ë×ê…™èþMæüÐðþ$O¯èþ Væüyìþz Ððþ$$MæüPÌZÏ JMæüsìýV> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. JMóü JMæüP Ððþ$$MæüP ¯èþ$…_ §é§éç³# 15000 ÑçÙç³# Ñ™èþ$¢Ë$ ÐðþË$Ðèþyæþ$™éÆÿ$$. C¨ ò³ÇW¯èþ ^ør Ðèþ$Æóÿ Ððþ$$M>P º™èþMæüyæþ… Ý뫧æþÅ…M>§æþ$. C…§æþ$ÌZ¯èþ$…_ ÐðþË$ç³ÍMìü Ðèþ^óþa ÑçÙ {§æþÐèþ… ¯éÌZMìü {ç³ÐóþÔèýò³sìýt §é°° ÑçÙ™èþ$ËÅ…V> Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$¢…¨. Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë$ Ìôý§é ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ ©°° ™éMìü¯é ^éË$ ¡{Ðèþ AçÜÓçܦ™èþMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™éÆÿ$$. ^éÌê ÐéÅ«§æþ$ËMæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$$MæüPË ¯èþ$…_ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å à°Mìü ÑÆæÿ$Væü$yæþ$ Mæü*yé ¯é ¼yæþzÌZϯóþ ËÀçÜ$¢…¨. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$°íÙMìü Ðèþ*{™èþ… D ÑçÙÄæý$… ™ðþÍÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$. AÌê…sìý ÑÆæÿ$Væü$yæþ$ Ððþ$$MæüP˯èþ$ Agêq¯èþ…™ø ï³Mìü´ëÆóÿçÜ$¢¯é²yæþ$. B ÆæÿMæü…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü Ðóþ$Ë$ MæüÍW…^óþ Ðésìý¯óþ AMæüPÆæÿÌôý°Ñ A¯óþ {¿æýÐèþ$™ø ï³Mìü´ëÆóÿçÜ$¢¯é²yæþ$. B ÆæÿMæü…V> A…§æþÇMîü {ç³Ðèþ*§æþ… MæüÍW…^óþ ´ëȦ°Äæý$… Ðèþ…sìý Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþËMæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²yæþ$. {糆 Ðèþ*™èþ– Ðèþ$*Ç¢ÌêVóü ¯óþ¯èþ$ Mæü*yé ¯é ¼yæþzË…§æþÆæÿ* „óüÐèþ$…V> E…yéË°, MæüËM>Ë… °Í_ E…yéË° MøÆæÿ$Mæü$…sê¯èþ$.

CMæü ¯é BÆøVæüÅ…

18

iÐèþ… E¯èþ² ¯éMæü$ C™èþÆæÿ iÐèþMøsìýMìü Ðèþ$ÌôýÏ A¯éÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅË$ Æ>Ðèþr… çÜçßýfÐóþ$ Mæü§é. ÆæÿÝëÄæý$¯é˯èþ$ A«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ Ðéyæþyæþ… ¯é BÆøV>Å°² ^éÌê §ðþº¾¡çÜ$¢…¨. CsîýÐèþË Ðèþ*¯èþÐèþ#yìþÌZ ÝëÓÆæÿ¦ º$¨® ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. ™èþ¯èþ A…™èþ$Ìôý° MøÆðÿP˯èþ$ ¡Ææÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ô>ç܈… õ³Ææÿ$™ø ÆæÿMæüÆæÿM>Ë {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. çœÍ™èþ…V> ¯é ç³Çíܦ† ^éÌê B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. çÜÆðÿO¯èþ ´ùçÙM>Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. ¯éMæü$ çÜ$ïÜ¢ ^óþÝù¢…¨. D Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$Æø §æþ$Æ>Væü™èþ… Ñ^èþaËÑyìþV> ÝëVæü$™ø…¨. ¯é ç³Çíܦ†° A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÝë¢Ææÿr. B ÆæÿMæü…V> ¯é BÆøVæüÅ ç³Çíܦ†° A…^èþ¯é ÐóþÝë¢Ææÿr. B õ³Ææÿ$™ø {ç³Äñý*VæüÔ>ËÌZÏ ¯èþ¯èþ$² ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³È„æüËMæü$ Væü$Ç^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mö…™èþÐèþÆæÿMæü$ C¨ ¯éMæü$ ™èþ–í³¢ MæüÍWÝù¢…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

¯éMæü$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² ÌZ´ë˯èþ$ Væü$Ç¢…^èþVæüÍW™óþ, Ðésìý° †ÇW çÜÐèþ$Mæü*ÆæÿaVæüÍW™óþ.. A…™èþMæü¯é² M>ÐèþËíÜ…¨ HÐèþ$$…r$…¨? D Ñ«§æþ…V> ¯é A¯éÆøV>Å°Mìü M>Ææÿ×ê˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ ¯ðþOç³#×ýÅ… E¯èþ² ÐéâæýÏ çÜ…QÅ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV>¯óþ E…¨. ¯é BÆøVæüÅ… »êVæü$… yéË…sôý Mæü±çÜ… 16 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ´ùçÙM>Ë$ ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. ¯é ¼yæþzËMæü$ JMöMæüPÇMìü JMøP ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>Ë$ AÐèþçÜÆæÿ…. Ðésìý° A…¨…^èþVæüËV>Ë…sôý ¯é §æþVæüYÆæÿ AÑ çÜÐèþ$–¨®V> E…yéÍ Mæü§é? A…§æþ$Mæü$ Ô>ï܈Äæý$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ¯éMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ. AÌê…sìýÐésìýÌZ BMæü$ ç³^èþa° BMæü$Ë$, AËÐèþ$$Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ GÆæÿ$Ðèþ# ^éÌê Ðóþ$Ë$ ^óþçÜ$¢…¨. ¯é BÆøVæüÅ… GÌê E…§ø ™ðþË$çÜ$MøÐéË…sôý.. GÐèþÓÆæÿ* HÒ$ GMæü$PÐèþ MæüçÙtç³yæþ¯èþÐèþçÜÆæÿ…Ìôý§æþ$. ¯é ¼yæþzË G§æþ$Væü$§æþ˯èþ$ ^èþ*íÜ GÐèþÆðÿO¯é ^ðþõ³µÄæý$VæüË$Væü$™éÆæÿ$. ¯é Ææÿ…Væü$ ^èþ*õÜ¢ ^éË$. ™ðþÍíÜ´ù™èþ$…¨. ¯é BÆøVæüÅ… Væü$Ç…_ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…sôý Cº¾yìþÐèþ$$º¾yìþV> {糆çœÌê°² A…¨Ý뢯èþ$. Ìê¿æýÝësìý AÆÿ$$¯èþ ç³…r ¨Væü$ºyæþ$Ë$ A…¨Ý뢯èþ$. ¯éÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÌZ´ë˯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$¯èþ² {ç³Äñý*VæüÔ>ËË Mæü–íÙ° Væü$Ç¢…_ Mæü–íÙ Ñgêq¯Œþ Móü…{§éË$, Mæü–íÙ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$, {糿æý$™èþÓ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>QË ±yæþÌZ Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë$ ¯èþyìþõÜ¢ ¯é BÆøVæüÅ… ¿æý{§æþ…V> E…r$…¨. ¯é BÆøVæüÅ… Væü$Ç…_ {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$¯óþ ÐéâæýÏMìü, M>´ëyóþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþõÜ ÐéâæýÏMìü, A…§æþ$Mæü$ A…yæþV> °Í^óþ Ò$yìþÄæý* Ææÿ…V>°Mìü ¯óþ¯èþ$ Mæü–™èþkqÆ>˯ðþO E…sê¯èþ$.

JMæü Ñfqí³¢ ¯é A¿æýÅÆæÿ¦¯èþ ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü AÆæÿ¦… M>Mæü´ùÐèþ^èþ$a. ¯é Væü$Ç…_ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ ç³#çÜ¢M>ÌôýÒ A…§æþ$»êr$ÌZ ÌôýÐèþ#. CMæü Ò$yìþÄæý* ¯èþ¯èþ$² ç³NÇ¢V> ÑçÜÃÇ…_…¨. í³ËÏË*, ò³§æþªË* Mæü*yé íܱ ™éÆæÿË$, {MìüMðüsŒý BrV>âæýÏ Væü$Ç…_ G°² ÑçÙÄæý*ÌñýO¯é ™ðþË$çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. ¯é Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ H Ðèþ*{™èþ… BçÜMìü¢ E…yæþ§æþ$. {ç³Äæý$™èþ²… E…yæþ§æþ$. D §óþÔèý…ÌZ° ѧéÅ çÜ…º…«§æþ ´ëuæÿÅ ç³#çÜ¢M>ËÌZ Mæü*yé Mö…^èþ… Mæü*yé çÜÐèþ*^éÆæÿ… E…yæþ§æþ$. ´ëuæÿÅ {ç³×êãMæüËÌZ, {´ë£æþÑ$Mæü ´ëuæÿÔ>ËË$ M>±, òÜMæü… yæþÈ Ýë¦Æÿ$$ÌZ M>±, ¯é Væü$Ç…_ Ìôý§é ¯é Ñ${™èþ$Ë$ & ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…, Ñ$Wͯèþ ¯é ¼yæþzË Væü$Ç…_ & ™ðþÍÄæý$^ðþõ³µ A…Ô>Ë$ HÒ$ E…yæþÐèþ#. C¨ ¯éMæü$ ^éÌê »ê«§æþ MæüÍWÝù¢…¨. ´ëËMæü$Ë °ÆæÿÏ„æü Å… ¯éMæü$ Ðóþ§æþ¯èþ¯óþ Ñ$Væü$Ë$Ýù¢…¨. {糆 JMæüPÆæÿ* ¯é Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$° ¯èþ¯èþ$² M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²…_¯èþ糚yóþ D §óþÔèý…ÌZ çÜ$À„æü…, çÜ$QÔ>…™èþ$Ë$, Ðèþ$…_ ÆøkË* MæüË$Væü$™éÆÿ$$. Prof. M MAHADEVAPPA - Director (Rural Development) JSS Mahavidyalaya, Mysuru - 570004

Ðèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý* Mæü¯èþ²yæþ, çÜ…_Mæü 4, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015.


õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅÐóþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ… Mæü

Ææÿ$Ðèþ#M>rM>ËMæü$ Ðèþ*Ææÿ$õ³Ææÿ$V> Ðèþ*ǯèþ ¯ðþ¯èþÐèþ$¯èþçßýãÏ (MøÌêÆæÿ$ hÌêÏ) {V>Ðèþ$…ÌZ çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… Æ>Ðèþyé°Mìü G‹Ü.BÆŠÿ. ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ A¯óþ ÆðÿO™èþ¯èþ² Mæü–õÙ M>Ææÿ×ýÐèþ$° ^ðþç³µMæü™èþç³µ§æþ$. MæüÆ>~rMæü&B…{«§æþ{糧óþÔŒý çÜÇçßý§æþ$ªÌZÏ E¯èþ² D hÌêÏ C™èþÆæÿ ÑçÙÄæý*ËMæü¯é² ÐóþË çÜ…QÅÌZ E¯èþ² A…§æþÐðþ$O¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËMæü$ »êV> çÜ${ç³íܧæþ®Ððþ$O…¨. A¨ JMæü糚yæþ$. C糚yæþ$ B ¯ésìý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ ÌôýÐèþ#. »ZÆæÿ$ »êÐèþ#Ë$ ÌôýÐèþ#. ÐésìýÌZ° ±Ææÿ$ Artyæþ$Væü$ ÐèþÆæÿMæü* G…yìþ´ùÐèþyæþ…™ø AÑ °Ææÿ$ç³Äñý*Væü…V> ç³yìþ E¯é²Æÿ$$. D hÌêÏÌZ ¿æý*VæüÆæÿ fÌêË$ 1200 Ayæþ$Væü$Ë ÌZ™èþ$Mìü Ððþãϯé ^èþ$MæüP ±Ææÿ$ ç³yæþ° Ýë¦Æÿ$$Mìü ¨VæügêÇ´ùÄæý*Æÿ$$. D hÌêÏÌZ °™èþÅ… ±Ææÿ$ A…¨…^óþ iÐèþ¯èþ§æþ$Ë$ HÒ ÌôýÐèþ#. A…§æþ$ÐèþËÏ MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþç³sìýt Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…_ ^èþ*í³…^éyæþ$. A…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ðèþ*ÆæÿY… & A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ±sìý çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r*, õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ^óþç³rtyæþÐóþ$. BÄæý$¯èþMæü$ E¯èþ² ¿æý*Ñ$ MóüÐèþË… 30 Væü$…rË$ (MóüÐèþË… 0.75 GMæüÆ>) Ðèþ*{™èþÐóþ$. A…§æþ$ÌZ¯óþ BÄæý$¯èþ 500 »Ÿ´ëµçÜ ^ðþr$Ï, 300 Ðèþ*Ñ$yìþ ^ðþr$Ï, 1500 Ðèþ$Ë¾È Ððþ$$MæüPË$, Mö…™èþ¿êVæü…ÌZ Mæü…§æþ$Ë$, C…M> A¯óþMæü C™èþÆæÿ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ½¯ŒþÞ, ÝùÄæý*½¯ŒþÞ Ðèþ…sìý A…™èþÆæÿ&ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþç³sêtyæþ$. MøÌêÆŠÿ hÌêÏÌZ ±sìý Ë¿æýÅ™èþ ^éÌê QȧðþO¯èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$ M>Ðèþr…™ø, JMæü Ñ«§æþ…V> ^ðþ´ëµË…sôý º…V>Ææÿ… Mæü¯é² GMæü$PÐèþ «§æþÆæÿ E…r$…¨, BÄæý$¯èþ JMæü ç³ÇÚëPÆæÿ Ðèþ*ÆæÿY… Mæü¯èþ$Vö¯é²yæþ$. A§óþÑ$r…sôý & ´÷yæþÐèþ#, ÐðþyæþË$µ, ÌZ™èþ$ Mæü*yé 3 Ayæþ$Væü$Ë$ E…yóþ Ñ«§æþ…V> ™ösñýtË Ðèþ…sìý Vø™èþ$˯èþ$ íܧæþ®… ^óþÝëyæþ$. Ðésìý çÜ…QÅ §é§éç³#V> 45&50 ÐèþÆæÿMæü* E…r$…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> ´÷yæþÐèþ#, ÐðþyæþË$µË$ 2 Ayæþ$Væü$Ë$ E…yóþÌê Æ>WÐðþ$$MæüP˯èþ$ ò³…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. D Vø™èþ$ÌZÏMìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯óþ Mö¨ª´ësìý ±sìý° ´÷§æþ$ç³#V> Eç³Äñý*W… ^èþ$MøÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü, ±sìý ™óþÐèþ$ ´÷yéÇ´ùMæü$…yé, ¿æý*ÝëÆæÿ… M>´ëyóþ Ñ«§æþ…V> {糡 ¯éË$VðüO§æþ$ Vø™èþ$ËMæü$ ^èþ$r*t òßýº¾ÌŒý ½¯ŒþÞ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯ésôýÐéyæþ$. »ñý…yæþ ÝëVæü$ çœÌêË$ ^óþ†Mìü A…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, D òßýº¾ÌŒý ½¯ŒþÞ ç³…r ^óþ†Mìü Ðèþ^óþa¨. A…™óþM>Mæü, BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ 30 Væü$…rË ´÷Ë…ÌZ 70 Ayæþ$Væü$Ë ´÷yæþÐèþ#, 50 Ayæþ$Væü$Ë ÐðþyæþË$µ, 12 Ayæþ$Væü$Ë ÌZ™èþ$ E…yóþ _¯èþ²´ësìý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. C…§æþ$ÌZMìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯óþ ±sìý° A™èþÅÐèþçÜÆæÿ çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ

õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ B§æþÆæÿØ…V> °Ë$çÜ$¢¯èþ² ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ

Ððþ$$MæüP˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…^óþÐéyæþ$. ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ° {糡 A…Væü$âæý… ¯óþ˯èþ$ BÄæý$¯èþ ^éÌê ÑË$ÐðþO¯èþ¨V> ¿êÑ…^óþÐéyæþ$. D ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…rË™ø ´ër$ àÆŠÿÞ {V>ÐŒþ$ (EËÐèþË$), f¯èþ$糯éÆæÿ, «¨Äæý$¯éa A¯óþ ÆæÿMæüç³# Ððþ$$MæüPË$, C…M> C™èþÆæÿ ¿æý*ÝëÆæÿ Ææÿ„æü×ýMæü$ ™øyæþµyóþ Mö°² Ððþ$$MæüPË$ (Ðésìý° yìþMøsîýÌñýyø¯èþ‹Ü A° B…VæüÏ…ÌZ ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. D ÆæÿMæü… Ððþ$$MæüPËÌZ Æðÿ…yæþ$ Mæü×êË$ {糫§é¯èþ ´ë{™èþ ´ùíÙÝë¢Æÿ$$. ÒsìýMìü À¯èþ²…V> HMæü Mæü×ý Ððþ$$MæüPË$ Ðésìý° Ððþ*¯øÌñýyø¯èþ‹Ü A…sêÆæÿ$) ÝëVæü$^óþÝë¢yæþ$. CÑ ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþr…ÌZ MîüËMæü…V> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. ¿æý*ÝëÆæÿ…™ø ´ër$ Ðèþ$sìýtÌZ ™óþÐèþ$ íܦÆæÿ…V> °Í^óþ…§æþ$Mæü$ CÑ Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. ÒsìýÌZ àÆŠÿÞ {V>ÐŒþ$ M>Ææÿ×ý…V> ´÷Ë…ÌZ Æ>Íç³yóþ BMæü$Ë$, C™èþÆæÿ ÐèþÅÆ>¦Ë$ AMæüPyìþ Ðèþ$sìýtÌZ õÜ…{©Äæý$ Ë„æü×ê˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$Ýë¢Æÿ$$. ÆæÿÝëÄæý$¯éË$ GMæü$PÐèþV> Eç³Äñý*W…^óþ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ C¨ ^éÌê E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…. D Ððþ$$MæüPË™ø´ër$ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ çÜ$»êº$Ë…, ͯŒþ ïÜyŠþ Vðü•ÏÇïÜyìþÄæý* ^ðþrϯèþ$ ÑÇÑV> ´÷Ë… ^èþ$r*t ò³…^èþ$™èþ* Ðèþ^éayæþ$. D ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ððþ$$MæüPË$, ^ðþrÏ ¯èþ$…_ Æ>Íç³yóþ BMæü$˯èþ$, AËÐèþ$$˯èþ$ ´÷Ë… A…™èþsê GÆæÿ$Ðèþ#ËMæü$ Ðèþ*Ææÿ$V> ÑçÜ¢ –™èþ…V> Eç³Äñý*W…^óþÐéyæþ$. çœÍ™èþ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… Ððþ$Ææÿ$VæüÄôý$Ũ. ¨Væü$ºyìþ A«¨MæüÐèþ$Äôý$Ũ. A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý & ç³ÇÑ$™èþ…V> E¯èþ² ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ BÄæý$¯èþ ^éÌê ´÷§æþ$ç³#V> Eç³Äñý*W… ^óþÐéyæþ$. Ððþ$$MæüPËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ±sìý° ïÜÝëËÌZ °…í³ A…¨…^óþÐéyæþ$. ±sìý™ø °…í³¯èþ ïÜÝë˯èþ$ Ððþ$$MæüPËMæü$ Mæü±çÜ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2016

19


www.leisaindia.org BÆæÿ$ A…Væü$âêË §æþ*Ææÿ…ÌZ ¿æý*Ñ$ÌZ ´ë†ò³sôýtÐéyæþ$. AÆÿ$$™óþ AÌê ´ë†¯èþ ïÜÝëË$ B Ððþ$$MæüPË ÐóþâæýÏMæü$ §æþVæüYÆæÿV>¯óþ E…yóþr$Ï ^èþ*çÜ$Mæü$¯óþÐéyæþ$. ÐóþçÜÑÌZ ïÜÝëËÌZ ±sìý° °…í³¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AÑ BÑÆðÿO ´ùMæü$…yé M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ Ððþ$$MæüPË ÐóþâæýÏMæü$ ^óþÆóÿÌê gê{Væü™èþ¢ ¡çÜ$Mæü$¯óþÐéyæþ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, Ðèþ*Ñ$yìþ Ððþ$$MæüPËMæü$ ±Ææÿ$ ´ùÄæý*Ë…sôý ºMðürÏÌZ ´ùÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. 300 Ððþ$$MæüPËMæü$ ±Ææÿ$ A…¨…^éË…sôý Mæü±çÜ… 300 Mæü$…yæþË ±sìý° õÜMæüÇ…^èþ$MøÐéÍ. M>±, BÄæý$¯èþ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ D 糧æþ¦†ÌZ JMæü Mæü$…yæþ ±Ææÿ$ 26 Ððþ$$MæüPËMæü$ M>ÐèþËíܯèþ ±sìý° çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa¨. A…sôý Ððþ$$™èþ¢… 300 Ððþ$$MæüPËMæü$ MóüÐèþË… 12 Mæü$…yæþË ±Ææÿ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$…sôý ^éË$. B ÆæÿMæü…V> BÄæý$¯èþ 288 Mæü$…yæþË ±sìý° B§é ^óþçÜ$Mæü$¯óþÐéyæþ$. A…™óþM>Mæü, G…™ø çÜÐèþ$Äæý*°² Ñ$Væü$Ë$aMæü$¯óþÐéyæþ$. {ÔèýÐèþ$¯èþ$ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$¯óþÐéyæþ$. 2010ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*Ñ$yìþ ¨Væü$ºyìþ 20 r¯èþ$²Ë$, »Ÿ´ëµÆÿ$$ ç³…r ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ*Ñ$yìþ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ^óþa¨. Òsìý™ø ´ër$ BÄæý$¯èþ ™óþ¯ðþ õÜMæüÆæÿ×ý ÐéÅ´ëÆæÿ… Mæü*yé ^óþç³sôýtÐéyæþ$.

^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*Ë$ BÄæý$¯èþ¯èþ$ B {´ë…™èþ…ÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë…§æþÇMîü B§æþÆæÿØ…V> °Í^éyæþ$. õܧæþÅ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ AÐèþçÜÆæÿ…Ìôý° QÆæÿ$a˯èþ$ ™èþWY…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ ^éÌê Mæü–íÙ ^óþõÜÐéyæþ$. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ BÄæý$¯èþ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… A¯èþ$çÜÇ…^éyæþ$. ÆæÿÝëÄæý$¯éË$ ÐéyæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ^èþ*çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. õܧæþÅ… iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> E¯èþ² Mæü$r$…»êË$ BÄæý$¯èþ ^èþ*í³¯èþ Ðèþ*ÆæÿY… A¯èþ$çÜÇõÜ¢ MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ Mæü*yé Ðèþ$…_ Ìê¿ê˯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüË$Væü$™éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ¯ør C糚yæþ$ çÜVæüÆæÿÓ…V> Ñ°í³…^óþ Ðèþ*rË$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ à° fÆæÿVæüMæü$…yé ¿æýÑçÙÅ™Œþ ™èþÆ>Ë$ iÑ…^óþ…§æþ$Mæü$ C§óþ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆæÿY… N.R. CHANDRASEKHAR Organic farmer and progressive farmer Nenumanahalli, Kolar Taluk, Kolar District, Karnataka Tel : 08152 238971, Mobile : 9448342803.

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 17, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2015.

20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &3 ò³t…ºÆŠÿ 2016www.facebook.com/Leisaindiamag us• òÜon:

@LeisaIndia

Telugu - Sept 2016  

Sept 2016

Telugu - Sept 2016  

Sept 2016

Advertisement