__MAIN_TEXT__

Page 1

çÜ…_Mæü 2 & l¯Œþ 2015

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2015

D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email: amebang@giasbg01.vsnl.net.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ

Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ

Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ A¯èþ$Ðé§æþ…

çÜ$Væü$×ý} Ðèþ$§éªË

A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ç³NÇ~-Ðèþ$ Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

C…sìý ÐéyæþMæü… MøçÜ… çÜfj ç³…r¯èþ$ ç³…yìþ-çÜ$¢¯èþ² ½gê-ç³NÆŠÿ ÆðÿO™èþ$

¸ùsZ G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ

C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþO±‹Ü GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ

C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½ D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ… sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý….

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ

AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. BÆŠÿ. §éÓÆæÿMîü¯é£Šþ , yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, yé. G. Æ>f¯èþ² MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ

MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ÌêÆ>, D l¯Œþ 2015 çÜ…_-Mæü¯èþ$ Ò$™ø ç³…^èþ$-Mø-Ðèþyæþ… Ðèþ*Mæü$ G…™ø B¯èþ…§æþ…V> E…¨. iÐèþ-ÐðþO-Ñ«§æþÅ… gê¡Äæý$ ÐéÆæÿ-çÜ-™èþÓ-ç܅糧æþ. A…™èþ-Ç…_-´ù-™èþ$¯èþ² iÐèþ-¯ø-´ë«§æþ$-˯èþ$, iÐé-Ðèþ-Ææÿ-×ê-˯èþ$ M>´ë-yæþ-Væü-ÍVóü¨ D iÐèþ-ÐðþO-Ñ-«§æþÅÐóþ$. JÇÝëÞ, B…{«§é Æ>Ú‰ëË-ÌZ° Ý린Mæü {ç³fË$ ÐéÇ ç³…r ÐèþÅÐèþ-çܦ-ËÌZ _Ææÿ$-«§é-¯éÅ-˯èþ$ ^óþÆæÿ$a-Mø-Ðèþyæþ… §éÓÆ> iÐèþ-ÐðþO-Ñ-«§éÅ°² GÌê ç³sìýçÙt… ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²-Ææÿ-¯èþ²¨ D çÜ…_-Mæü-ÌZ° ÐéÅÝëË$ ÑÐèþ-Ç-Ýë¢Æÿ$$. ÐéÆæÿ$ C糚yæþ$ Ðé™é-Ðèþ-Ææÿ-×ý…ÌZ Ðèþ^óþa Ñç³-È™èþ Ðèþ*Ææÿ$µ-˯èþ$ ™èþr$t-Mø-VæüË ç³Æ>Å-Ðèþ-Ææÿ×ýíßý™èþ-Ððþ$O¯èþ, õܧæþÅ Ñ«§é-¯é°² AÐèþ-Ë…ÀçÜ*¢ Ðèþ$Ç…™èþ ÐðþOÑ-«§æþÅ-¿æý-Ç-™èþ-Ððþ$O¯èþ, Ðèþ$Ç…™èþ ºË-Ðèþ-Ææÿ®-Mæü-Ððþ$O-¯èþ Bà-Æ>°² A«¨Mæü ç³Ç-Ðèþ*-×ý…ÌZ ç³…yìþ-çÜ$¢-¯é²¯èþ$. ç³Æ>Å-Ðèþ-Ææÿ-×ý-íßý-™èþ-Ððþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþ-Ýë-Äæý*°² ^óþç³-rt-yæþ…ÌZ Ðèþ$íßý-âæýË ´ë{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ çÜ…çœ$-sìý™èþ ÔèýMìü¢° Mæü*yé D çÜ…_Mæü ÑÐèþ-Ç-çÜ$¢…¨. çÜ$íܦ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ

ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ 糧æþ®-™èþ$-˯èþ$ ´ësìý…^èþyæþ… §éÓÆ> Mæü$r$…ºÝë¦Æÿ$$ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ GÌê çÜÐèþ$-Mæü*Ææÿ$aMøÐé-Ë-¯èþ²¨ B…{«§æþ-{ç³-§óþÔŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ MóüÆæÿ-âæýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Æðÿ…yæþ$ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ ^èþ*í³…^éÆÿ$$. JÇ-ÝëÞ-ÌZ° Hyæþ$ {V>Ðèþ*-ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâê º–…§éË$ ™èþÐèþ$ çÜ…çœ$-sìý™èþ ^öÆæÿ-ÐèþË §éÓÆ> ArÒ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¡Ææÿ-{´ë…™èþ iÐèþ-ÐðþO-Ñ-«§éÅ°² ç³Ç-Ææÿ-„ìü…^é-Ææÿ$. D çÜ…_Mæü ^èþ§æþÐèþyæþ… Ò$Mæü$ ¯èþ^èþ$a™èþ$…§æþ° ¿êÑçÜ$¢¯é²Ðèþ$$. D ÐéÅÝëËò³O Ò$ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$^óþÄæý$VæüËÆæÿ$. Ò$ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$, BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ Ðèþ* Ððþ»ŒýòÜOsŒý Ò$§æþ M>±, ´ùçÜ$t Ìôý§é D&Ððþ$Æÿ$$ÌŒý (leisaindia@yahoo.co.in) §éÓÆ> M>± ç³…^èþ$MøVæüËÆæÿ$. Ò$ ÆðÿO™èþ$Ñ${™èþ$Ë$ GÐèþÆðÿO¯é D ç³{†Mæü¯èþ$ ^èþ§æþÐéË° Ò$Ææÿ¯èþ$Mæü$…sôý, ÐéÇ ç³NÇ¢ ™èþ´ëÌê _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ç³…í³õÜ¢, Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü D ç³{†Mæü¯èþ$ ç³…ç³yé°Mìü çÜ…™øíÙÝë¢Ðèþ$$. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

iÐèþÐðþOÑ-«§æþÅ ÝëVæü$-º-yìþ.................................................í³.Ñ. çÜ¡-‹Ù ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ° §æþMæüP¯èþ$ {´ë…™èþ…ÌZ 60,000ËMæü$ ò³OV> Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ õܧæþŠ糧æþ®-™èþ$Ë §éÓÆ> ÐéÇ Mæü$r$…»ê-˯èþ$, ÐéÇ çÜ…çÜP-–-†° Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ B™èþÃVúÆæÿ-Ðé°² ´ùíÙ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ÐéÇ ç³Ç-gêq¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ Ñf-Äæý*Ë$ gê¡Äæý$, çÜ…Ýë¦-Væü™èþ ç³Ç-«§æþ$Ë$ ...

4

BàÆæÿ B«¨ç³™èþÅ ¨ÔèýÌZ ....................................{ç³Ô>…™Œþ Ððþ$$çßý…† _Ææÿ$«§é¯éÅË$ G…™ø ç³#íÙtMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ ç³…rË$. CÑ ^éÌê §æþ–ÉæþÐðþ$O¯èþ ç³…rË$ M>ºsìýt D ç³…rË$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMæü$° °Ëºyóþ Væü$×ý… MæüÍWE…sêÆÿ$$. §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtÐèþÔ>™èþ*¢, GMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ ò³sìýt ^óþõÜ HMæüç³…r Ñ«§é¯éË Ðèþ˯èþ Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V>, D ç³…rË Mìü…§æþ E¯èþ² ¿æý*ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþWY´ù™èþ* ÐèþÝù¢…¨. Mæü…«§æþÐèþ$ÌŒý {´ë…™èþç³# WÇf¯èþ {ç³fË$ ...

8

§éÇ{§æþÅ… ¯èþ$…yìþ ºÄæý$rç³yæþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$......................................................... Ìê…yóþÝë Ðèþ$íßýâê Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ {V>Ò$×ý iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÑfÄæý*°² Ý뫨…_¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Æðÿ…yæþ$ & MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ° Mæü$yæþ$…º} (Mðü.yìþ.G‹Ü.) ç³£æþMæü… Ðèþ$ÇÄæý$$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° C…¨Æ> {M>…† ç³£æþMæü… (I.Mðü.í³.). Äæý$$.G‹Ü.ÑÐðþ$¯Œþ Aç³µWõÜ¢, Ìê…yðþÝë çÜ…çܦ ^óþç³sìýt¯èþ JMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ… §éÓÆ>, Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Mæü͵…^èþVæüË ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ....

çœ$¯èþÐðþ$O¯èþ ArÒ BàÆæÿ ÐðþOÑ«§æþÅ….................................¿æýÆæÿ™Œþ Ðèþ$¯èþÞ™èþ Ðèþ$¯èþ ¿æý*Vøâæý… JMæü A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ çÜ…«¨ M>Ëç³# A…^èþ$¯èþ E…¨. °Æ>ª„ìü×ýÅ…V> ÕÌêf Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ MöËÏVösìýt¯èþ ÔèýMæü… Ðèþ$$WíÜ, Ðèþ$¯èþ iÐèþ ç܅糧æþ¯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþ$Mæü$¯óþ ÔèýM>°Mîü, Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ò³…_ ´ùíÙ…^èþ$Mæü$¯óþ çÜ…çÜP –†Mîü §éÇ CÐéÓÍ.

11 16

çßý§æþ$ªË$§ésìý Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþâæýåyæþ…............................. B± »ñýÆŠÿY Ðèþ*¯Œþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýç³# ÐéÄæý$ÐèþÅ {´ë…™èþ…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$ Mæü*rÑ$V> HÆæÿµyìþ ™èþÐèþ$°, ™èþÐèþ$ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Ë¯èþ$ §éÇ{§æþÅ… ¯èþ$…yìþ M>´ëyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ Ò$§æþ ÐéÇMìü ¯èþÐèþ$ÃMæü… Mæü$§æþÆæÿyæþ…™ø ÐéÆæÿ$ ÐéÇ ™øsìý Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Mæü*yé §éÇ ^èþ*í³…^èþyé°Mìü íܧæþ®…V> E¯é²-Ææÿ$.

18 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015


™èþ¯èþ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ™ørÌZ° G{Ææÿ Vø…Væü*Ææÿ™ø çßZ† ¼.Æ>fÐèþ$Ã

iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ÝëVæü$ºyìþ í³.Ñ. çÜ¡‹Ù

¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ° §æþMæüP¯èþ$ {´ë…™èþ…ÌZ 60,000ËMæü$ ò³OV> Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ õܧæþŠ糧æþ®-™èþ$Ë §éÓÆ> ÐéÇ Mæü$r$…»ê-˯èþ$, ÐéÇ çÜ…çÜP- –-†° Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ B™èþÃVúÆæÿ-Ðé°² ´ùíÙ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ÐéÇ ç³Ç-gêq¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ Ñf-Äæý*Ë$ gê¡Äæý$, çÜ…Ýë¦-Væü™èþ ç³Ç-«§æþ$Ë$ §ésìý ÐéÇMìü {ç³ç³…^èþ-ÐéÅ-ç³¢…V> Væü$Ç¢…ç³# ™ðþ_a-ò³-sêtÆÿ$$.

A 4

¨ 2003 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…! B…{«§æþ{糧óþÔŒý (C糚yæþ$ ™ðþË…V>×ý) ÌZ° ¨yìþY {V>Ðèþ$…ÌZ, ÆðÿË$Ï Mæü糚 E¯èþ² Væü¨ÌZ 50 Ðèþ$…¨ §éM> õ³§æþ ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$íßýâæýË$ Væü$Ñ$Væü*yìþ E¯é²Ææÿ$. ÒÆæÿ…™é ÒyìþÄñý* §éÓÆ> A¯èþ$¿æýÐèþkqÌñýO¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>ç܈kqË

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

º–…§æþ…™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>Ë Ððþ$rt ¿æý*Ñ$ÌZ 18 ÆæÿM>ËMæü$ ò³OV> ç³…rË$ ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$ÃÐèþ$à °Ëºyìþ ™é¯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… Äñý$$MæüP {´ëÐèþ$$QÅ™èþ HÑ$sZ ÑÐèþÇÝù¢…¨. A…™èþÌZ¯óþ Ar$ÐðþOç³#¯èþ$…yìþ JMæü Ô>ç܈kqyæþ$ Ayæþ$zMæü$°, ""AÌê M>§æþÐèþ*Ã. iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… Væü$Ç…_ BÌZ_…^èþyé°Mìü Ðèþ* Ô>ç܈kqË…™é E¯é²Ðèþ$$. Ò$Ææÿ$ H Ñ™èþ¢¯èþ… Ðéyæþ$MøÐéÍ A¯èþ²¨ Ðóþ$Ðèþ$$ ^ðþº$™éÐèþ$$ Mæü§é'', A¯é²yæþ$. Cç³µsìýMîü, ^éÌêÐèþ$…¨ Ô>ç܈kqË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>ç܈… Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³Çgêq¯èþ… ò³O¯èþ B«¨ç³™èþÅ… MóüÐèþË… ™èþÐèþ$Móü E…§æþ° ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ô>Ë$ ^èþÇa…^óþr糚yæþ$, ÒÆæÿ$ õ³§æþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$, A…§æþ$¯é Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ AçÜÞË$ ^óþÆæÿ$aMøÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, ÐéÇ AÀ{´ëÄæý$… ™èþç³µ° §æþMæüP¯èþ$ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ {´ë…™èþç³# Ðèþ$íßýâæýË$ A¯óþMæü ÑçÙÄæý*ËÌZ Ææÿ$kÐèþ# ^óþÔ>Ææÿ$.


iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ç³…r ÐèþÅÐèþçܦË$ ¨yìþY {V>Ðèþ$…ÌZ° °Ææÿ$õ³§æþ ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$íßýâæýË$ A«¨Mæü ÐðþOÑ«§æþÅ…MæüË ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. Òsìý Äñý$$MæüP Ðèþ$$QÅ Ë„æü×êË$ @ CÐèþ±² ±sìý´ëÆæÿ$§æþË Ìôý°, A…™èþV> ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐèþ$$ M>° Æðÿ…yæþ$ GMæüÆ>Ë ÌZç³# ¿æý*Ðèþ$$Ë$; D ÆðÿO™èþ$Ë…™é ÆæÿÝëÄæý$¯éË$ ÐéyæþÆæÿ$; ™èþÐèþ$ _¯èþ² _¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ¯óþ ÒÆæÿ…™é 12&13 ÆæÿM>Ë ç³…r˯èþ$ ç³…yìþÝë¢Ææÿ$; Ðèþ$ÇÄæý$$ ÒÆðÿÐèþÓÇMîü Mæü*yé ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ H JMæüP BàÆæÿ ÐèþçÜ$¢ÐèþN Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…yìþ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. §æþMæüP¯Œþ {´ë…™èþç³# Ðèþ$íßýâæýË$ Ñ™èþ¢¯èþ… Ò$§æþ ò³™èþ¢¯èþ… MæüËÐéÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ MóüÐèþË… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþyæþÐóþ$M>Mæü, ç³…r Ñ™óþ¢ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ H H ÆæÿM>Ë Ñ™èþ¢¯éË$, G…™ðþ…™èþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ Ñ™èþ$¢MøÐéÍ Ðèþ…sìý Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ Mæü*yé ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. C¨ JMæüÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ç³ÆæÿçܵÆæÿ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ 糧æþ¦†@ A…sôý, Ðèþ$íßýâæýË$ ^óþç³sôýt õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² M>´ëyæþ$™èþ$…¨, iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é°² M>´ëyæþ$™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ D Ðèþ$íßýâæýËMæü$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… G…§æþ$Mæü$ A…™èþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ¨? ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q ÐéÆæÿ$ çÜ*_…_¯èþ Ñ«§æþ…V> ÐéÆæÿ$ JMæüsìý, Æðÿ…yæþ$ Ðé×ìýfÅ ç³…rÌZ¢ G…§æþ$Mæü$ ™èþ–í³¢ ç³yæþÌôý§æþ$? ÒÆæÿ$ ç³^èþa gŸ¯èþ² Ðèþ…sìý BàÆæÿ {糫§é¯èþ ç³…rË ç³rÏ Ððþ$$Væü$Y ^èþ*í³Ýë¢Ææÿ$. M>±, Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ D ç³^èþa gŸ¯èþ² GMæü$PÐèþ «§æþÆæÿ ç³Ë$MæüMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ˯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>ç܈kqË$ D ÆæÿM>˯èþ$ ç³NÇ¢V> ç³MæüPMæü$ ò³sôýtÔ>Ææÿ$. M>± D §æþã™èþ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ç³^èþa gŸ¯èþ² A…sôý ´ûíÙtM>àÆæÿ…, Ðèþ$…_ ç³Ôèý${V>çÜ…, Ððþ$rt¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ò³ÇVóü ç³…r, Mæü…^ðþMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ò³OMæü糚Mìü Eç³Äñý*Væüç³yæþyæþÐóþ$ M>Mæü C…M> G¯ø² çÜ$Væü$×êË$ MæüÍW E…¨. A…™óþM>Mæü, D A…Ô>˱² Mæü*yé ÐéÇ B«©¯èþ…ÌZ E…sêÆÿ$$, ÐéÇ B§éÄæý$… G…™èþ ™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ²ç³µsìýMîü Mæü*yé. D ""A¯é«§æþ ç³…rË'' ç³rÏ ÐéÆæÿ$ ^èþ*í³…^óþ VúÆæÿÐèþÐóþ$ ÐéÇMìü BàÆæÿ… ç³rÏ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ç³rÏ E¯èþ² {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ §æþ–íÙt° ™ðþÍÄæý$^óþçÜ$¢…¨.

BàÆæÿ… Mæü…sôý GMæü$PÐèþ Ðèþ$$QÅ…V>, D °Ææÿ$õ³§æþ Ðèþ$íßýâæýË$ ÐéÇ Ýë…{糧éÄæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑË$ÐèþËMìü, ÐéÆæÿ$ ^óþõÜ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°Mîü Mæür$tºyìþ E…yæþyæþ… Ðèþ˯èþ ÐéÇ iÑ™éËÌZ ^éÌê ò³§æþª {ç³Äñý*f¯èþÐóþ$ ^óþMæü*Ça…¨. A¨ ÐéÇ° ^éÐèþ# ¯èþ$…yìþ M>´ëyìþ {º™èþ$Mæü$° C_a…¨. G…§æþ$Mæü…sôý GMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ ò³sìýt, ¯èþÚëtË$ MæüÍVóü BÝëPÆæÿ…

´ë™èþM>Ëç³# ÑË$ÐèþËMæü$, iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°Mîü Mæür$tºyìþ E…yæþyæþ… Ðèþ˯èþ A™èþÅ…™èþ °Ææÿ$õ³§æþÌñýO¯èþ D Ðèþ$íßýâæýË$ G…™ø Ðóþ$Ë$ ´÷…§éÆæÿ$. A¨ ÐéÇ° ^éÐèþ# ¯èþ$…yìþ M>´ëyìþ, ÐéÇMìü {º™èþ$Mæü$¯èþ$ C_a…¨.

BàÆæÿ Ñ«§é¯é°² †ÆæÿVæüÆ>Äæý$yæþ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ, {糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü çÜ…çܦË$ HÐø Mö°² gê™èþ$Ë Ððþ$$MæüP˯óþ BàÆæÿ ç³…rË$V> {´ù™èþÞíßý…_, ™øyéµr$ A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. A¯é¨V> {V>Ò$×ý {ç³fËMæü$ ´ûíÙtM>àÆ>°² A…¨…_¯èþ G¯ø² ÆæÿM>Ë _Ææÿ$«§é¯éÅË$ ÒsìýÌZ ÌôýÐèþ#. Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìýÝëÇ, 2013ÌZ, Ðèþ$¯èþ {糿æý$™èþÓ… _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ D §óþÔèýç³# BàÆæÿ ¿æý{§æþ™é «§é¯èþÅ…V> Væü$Ç¢…_ Ðésìý° çÜÇMö™èþ¢ gê¡Äæý$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™é ^èþrt…ÌZ ^óþÆæÿ$aMæü$…¨. §æþã™èþ ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$íßýâæýË$, §æþMæüP¯Œþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Ý÷òÜOsîý Ðèþ$ÇÄæý$$ Ñ$ÌñýÏsŒý ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP B‹œ C…yìþÄæý* A¯èþ² çÜ…çܦË$ JMæü §æþÔ>»êª°Mìü ò³OV> ´ër$ç³yìþ™óþ C糚yæþ$ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {糿æý$™èþÓ BàÆæÿ ÐèþÅÐèþçܦÌZ íܦÆæÿç³yézÆÿ$$. C¨ MóüÐèþË… Ðèþ*Móü M>§æþ$, D Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Mæü*yé C¨ G…™ø B¯èþ…¨…^èþÐèþËíܯèþ çÜÐèþ$Äæý$…. ÐéÇ MæüÚët˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÑfÄæý*˯èþ$ ¯èþË$Væü$Ç™ø ç³…^èþ$MøÐèþyæþ… MøçÜ… ÐéÆæÿ$ ÆóÿyìþÄñý* M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Mö°² ÚëÆŠÿt íœÍ…‹Ü (™èþMæü$PÐèþ °yìþÑ _{™éË$) Mæü*yé ¡ÝëÆæÿ$. ÐéÇ ÝëÐèþ*hMæü, BǦMæü, Í…Væüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ¯èþ$Mæü»êr$™èþ¯é°² ÐéÆæÿ$ «§ðþOÆæÿÅ…™ø, ç³r$t§æþË™ø A«¨VæüÑ$…_, gê¡Äæý$ Ñ«§é¯é¯óþ² †ÆæÿVæüÆ>ÝëÆæÿ$. 2013ÌZ¯óþ, _Ææÿ$«§é¯éÅË Væü$Ç…_¯èþ çÜ…§óþÔ>°² ÐésìýMìü ç³#sìýt°Ë$Ï AÆÿ$$¯èþ B{íœM> Q…yé°Mìü ¡çÜ$Mæü$Ððþâæýåyæþ… Mæü*yé fÇW…¨. B{íœM>&C…yìþÄæý* Ñ$ÌñýÏsŒý ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP Ððþ$$§æþË$ò³rtyæþ…™ø CÆæÿ$ Q…yéË Ðèþ$«§æþůé JMæü Mö™èþ¢ çÜ…ïœ$¿êÐèþ… HÆæÿµyìþ…¨. GMæü$PÐèþ E¯èþ², AÐèþ$ÃM>°MðüO E§óþªÕ…_, ÆæÿÝëÄæý$¯éË$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ AÐèþË…À…_¯èþ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë$ A糚˴ëÌñýO B™èþÃçßý™èþÅË$ Mö°™ðþ^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$. ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ çÜ*{™é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Mö¯èþÝëW…_¯èþ °Ææÿ$õ³§æþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËÌZ JMæüP B™èþÃçßý™èþÅ Mæü*yé Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… ÒÇ Ýë…{糧éÄæý$…ÌZ A† Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ¿êVæüÐóþ$ M>Mæü$…yé, AçÜË$ ÒÆæÿ$ õܧæþÅ… ^ðþÄæý$Åyé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ JMóü JMæü Ðèþ*ÆæÿY… Mæü*yé. Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Br$´ùrϯèþ$…yìþ ÐéÇ° ÐéÆæÿ$ M>´ëyæþ$MøÐèþyé°Mìü E¯èþ² E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ ¿æý{§æþ™èþ HÆ>µr$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ¿æýÇ™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþÐóþ$ A° ÐéÇMìü çܵçÙt…V> ™ðþË$çÜ$. A…™óþM>Mæü, ÒÆæÿ$ ç³…yìþ…^óþ ç³…rË$ ÐéÇ BàÆæÿ çÜ…çÜP –†° {糆¼…¼Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ…sìý…sìýÌZ Ðèþ…yóþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë º…«§æþÐóþ$ ÒÇ ´÷ÌêÌZÏ ç³…rË Ðèþ$«§æþÅ º…«§æþ…V> {糆çœÍçÜ$¢…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMìü gŸ¯èþ²Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ BàÆ>°Mìü Mæü…§æþ$Ë™ø ^óþíܯèþ BàÆæÿ…™øyú™èþ$…¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ ´÷Ë…ÌZ gŸ¯èþ² ç³…rMæü$ f™èþV> Mæü…¨° ò³…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. A¯óþMæü Ôèý™é»êªË$V> ÐéÇ ´÷ÌêËÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

5


Ñ™èþ¢¯éË G…í³MæüMæü$ ºçÜ…™Œþç³NÆŠÿ ¯èþÆæÿÞÐèþ$à Ðèþ…sìý ï܈ËMæü$ E¯èþ²Ìê…sìý Vöç³µ ç³Çgêq¯èþ… M>ÐéÍ

MæüËMæüËÌêyæþ$™ø…§æþ…sôý M>Ææÿ×ý…, ÝësìýÌôý° D Ðóþ$sìý "¸ëÆŠÿÃ&r$&Mìü^ðþ¯Œþ' (´÷Ë… & ¯èþ$…yìþ & Ðèþ…sìý…sìýMìü) A¯èþ² ¯èþÐèþ$*¯éÄôý$! D BàÆæÿç³# Ýë…{糧éÄæý*°² M>´ëyæþ$Mæü$…r* ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨ Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$íßýâæýÌôý M>ºsìýt, D ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ Ýë…{糧éÄæý*°Mìü Mæü*yé ÐéÆæÿçÜ$Ë$ ÒÆóÿ. D iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ „óü{™éË$ MóüÐèþË… ¿o†Mæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯é°² ´ùíÙ…^èþyæþ…™ø»êr$, ¯ðþO†Mæü, iÐéÐèþÆæÿ×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ B«§éņÃMæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯é°² Mæü*yé ò³…´÷…¨Ýë¢Æÿ$$. D {´ë…™èþç³# {ç³fË$ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² A¯óþMæü Ðèþ$™èþ çÜ…º…«¨™èþ ç³…yæþ$VæüË Ææÿ*ç³…ÌZ E™èþÞÐèþ…Ìê fÆæÿ$ç³#Mæü$…sêÆæÿ$. D ç³…yæþ$VæüËÌZ §óþÐèþ#âæý$å iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°Mìü _à²Ë$ (Væü$Ææÿ$¢)V> °Í_ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² ©ÑÝë¢Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMìü G…VæüËVæüsôýt ç³#¯èþ²Ñ$ ç³…yæþ$Væü¯èþ$ Ö™éM>Ëç³# ç³…r ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$, ÑÑ«§æþÆæÿM>Ë ç³…r˯èþ$ A…§æþÇ CâæýåÌZÏ Væü$Ðèþ*ÃËMìü ÐóþÌêyæþ¡íÜ fÆæÿ$ç³#Mæü$…sêÆæÿ$. C¨ GÌê E…r$…§æþ…sôý ""C¨Vø ^èþ*yæþ…yìþ Ðèþ* ´÷Ë…ÌZ G°² ÆæÿM>Ë ç³…rË$ E¯é²Äñý*!'' A¯èþ²r$tV> E…r$…¨. Ðèþ$íßýâæýË$ D ç³…r˯èþ$ yæþº$¾ Mæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ç܅糧æþV> ¿êÑÝë¢Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> D Ñ™èþ¢¯éË$ AÐèþ$Ãyæþ… M>±, Mö¯èþyæþ… M>± E…yæþ§æþ$. AÑ G糚yæþ* JMæüÇMìü JMæüÆæÿ$ C_aç³#^èþ$aMæü$…sêÆæÿ$.

ç³Çgêq¯é°² VæüÆæÿÓ…V> ç³…^èþ$MøÐèþyæþ… 6

§æþMæüP¯Œþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Ý÷òÜOsîý (yìþ.yìþ.G‹Ü.) A¯èþ² JMæü {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

çÜ…çܦ ÝëÐèþ*hMæü…V>, BǦMæü…V> Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ D §æþã™èþ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ*¢, Væü™èþ ´ë†Móüâæý$åV> D ÆðÿO™èþ$Ë Äñý$$MæüP ç³Çgêq¯èþ… A…§æþÇ™ø ç³…^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ ÒÇMìü ™øyæþµyìþ…¨. D {´ë…™èþ…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$, Ðèþ$$QÅ…V> Artyæþ$Væü$ ÝëÐèþ*hMæü&BÇ®Mæü ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ ÐéÇ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ç³rÏ ÐéÇ §æþ–Mæüµ«§é±² C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë™ø, Ô>ç܈kqË™ø, Ñ«§é¯èþMæüÆæÿ¢Ë™ø ç³…^èþ$Mæü$…§æþ$Mæü$ Mæü±çÜ… 100 ÝëÆæÿ$Ï {ç³Äæý*×ý… ^óþÝëÆæÿ$, ò³Ææÿ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü…»ZyìþÄæý* Ðèþ…sìý §óþÔ>Ë™ø MæüÍí³. A…™èþÆ>j¡Äæý$ çܧæþçÜ$ÞËÌZ¯èþ$, ÆðÿO™èþ*ËÌZ Ðèþ$íßýâæýË*, ç³#Ææÿ$çÙ$Ë* Mæü*yé ÒÇ E糯éÅÝë˯èþ$ ÝëÓVæü†…^éÆæÿ$. 2003ÌZ, Mðü¯èþyé §óþÔèý…ÌZ° ÑMøtÇÄæý* ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ A…™èþÆ>j¡Äæý$ õÜ…{©Äæý$ çÜ¿æýÌZ ÒÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ糚yæþ$ çÜ¿æýÌZ° ÐéÆæÿ…§æþÆæÿ* ÒÇ A¯èþ$¿æýÐéË$ ™ðþË$çÜ$Mæü$° Ðèþ$$^èþarç³yézÆæÿ$. 1998 Ððþ$$§æþË$Mæü$°, {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÒÆæÿ$ JMæü ¯ðþË…™é, iÐéÐèþÆæÿ×ýíßý™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, Ñ™èþ¢¯éË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ õÜ…{©Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPrÏò³O B«¨ç³™èþÅ… Ðèþ…sìý A…Ô>˯èþ$ Væü$Ç…_ ^ésìý ^ðþº$™èþ*, ^èþÇaçÜ*¢ 50Mìü ò³OV> {V>Ðèþ*ËÌZ ç³ÆæÿÅsìýçÜ*¢ D ç³…yæþ$Væü fÆæÿ$ç³# MøÐèþyæþ… Ððþ$$§æþ-Ë$-ò³-sêt-Ææÿ$. D ç³…yæþ$Væü §éÓÆ> ÒÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$sìýt, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… Ðèþ$«§æþÅVæüË Aѯé¿êÐèþ çÜ…º…«§é˯èþ$ çܵçÙt…V> ™ðþÍÄæý$^ðþç³µyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ÐéÆæÿ$ B {´ë…™èþ…ÌZ° 1,50,000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ MæüÍíÜ, ÐéÇ {´ë…™èþ…ÌZ° Ýë…{糧éÄæý$ Ñ™èþ¢¯éË, ç³…rË ç܅糧æþ¯èþ$


^èþ*í³…^éÆæÿ$. D A…Ô>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÝëÐèþ$*íßýMæü Ýë…çÜP–†Mæü {ç³^éÆ>ËÌZ D iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ Äæý*{™èþË$ G…™ø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑV> ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {糿æý$™èþÓ… Væü$Ç¢…_…¨.

{ç³ç³…^èþÐéÅç³¢ Væü$Ç¢…ç³# 2003ÌZ Ô>ç܈kqË$ ™óþÍMæüV> ¡íÜ´ëÆóÿíܯèþ D §æþMæüP¯èþ$ {´ë…™èþç³# Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$, C糚yæþ$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ…ÌZ ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ Mæü–íÙMìü, gê¡Äæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ G…™ø Væü$Ç¢…ç³# ™ðþ^èþ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMìü, 55 Äôý$âæýå A…fÐèþ$à G¯èþ²yæþ* ´ëuæÿÔ>ËMæü$ Ððþâæýå°, ^èþ§æþÐèþyæþÐèþ$*, Æ>Äæý$yæþÐèþ$* Æ>° JMæü Ðèþ–§æþ® ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$íßýâæý. BÐðþ$ C糚yæþ$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ °ç³#×ý$Ë çÜ…çœ$…ÌZ çÜ¿æý$ÅÆ>Ë$. {糿æý$™éÓ«¨M>Ææÿ$Ë$, Ô>ç܈kqË$, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çœ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ {MìüÄæý*ÖËMæü çÜ¿æý$ÅË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë$ ™èþÆæÿ^èþ* D Ðèþ$íßýâæýË ´÷Ìê˯èþ$, Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ^èþ*yæþyé°Mìü ÐèþçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. ÐéÆ>¢ç³{†MæüËÌZ Ðèþ$ÇÄæý$$ sìý.Ò. ^é¯èþâæýåÌZ ÒÇ Væü$Ç… _¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü {ç³ÝëÆæÿ… AÐèþ#™èþ* E…r$…¨. D¯éyæþ$, §é§éç³# 50,000 òßýM>tÆæÿÏ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ E¯èþ² D ¿æý*Ñ$° ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ »ZÆæÿ$z (C…yìþÄæý$¯Œþ ¯óþçÙ¯èþÌŒý ºÄñý*yðþOÐèþÇÞsîý »ZÆŠÿz) ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ Ý릯èþ… (A{WMæüËaÆæÿÌŒý ºÄñý*yðþOÐèþÇÞsîý òßýÇsôýgŒý òÜOsŒý)V> Væü$Ç¢…_…¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ C¨ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý¨. ¨ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Mæü¯ðþÓ¯èþÛ¯Œþ B¯Œþ ºÄñý$$ÌêhMæüÌŒý yðþOÐðþÇÞsîý (íÜ.¼.yìþ. & A…™èþÆ>j¡Äæý$ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ Mæü*rÑ$) A¯èþ² çÜ…çܦ H H {糧óþÔ>ËÌZ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… B§æþÇ…^èþºyìþ, B^èþDž糺yæþ$™ø…§ø BÄæý* çܦÌê˯èþ$ VúÆæÿÑ… ^éË° A¯èþ$Mæü$…¨. Cr$Ðèþ…sìý ÐéÆæÿçÜ™èþÓ Ðèþ$${§æþ (òßýÇsôýgŒý Ìôýº$ÌŒý) CÐèþÓyæþ… Ðèþ˯èþ D ¿æý*Ñ$, gê¡Äæý$ ´ëÆæÿ$PËMæü$ çÜÇçÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ çßZ§é MæüÍW E…yìþ, B {´ë…™èþç³# ÆðÿO™èþ$ËMæü$, çÜÐèþ$*àËMæü$ {ç³™óþÅMæü A…™èþçÜ$¢, çßýMæü$PË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ {´ù™éÞçßýM>Ë$ A…§æþ$™éÆÿ$$. Cr$Ðèþ…sìý çßZ§é Mæü͵…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ, ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… °Ææÿ$õ³§æþ Mæü$r$…º ÆðÿO™èþ$˯èþ$, iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ ÐéÆæÿ$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü–íÙ± Væü$Ç¢Ýù¢…¨ A¯èþ² ÑçÙÄæý$… çܵçÙt…V> ™ðþË$çÜ$¢…¨. D ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çßZ§é ç³rÏ Ò$ çܵ…§æþ¯èþ HÑ$sìý A° AyìþW™óþ, Ððþ$$çßý-º¾-™Œþ-ç³#-ÆŠÿ çÜÓÆæÿ*ç³ A¯óþ ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$íßýâæý, ""Ðèþ*Mæü$ yæþº$¾Ë* AÒ HÒ$ Ðèþ§æþ$ª M>±. Ðèþ*Mæü$ B Væü$Ç¢…ç³# E…sôý ^éË$'', A…r$…¨.

¯ðþÌê Ò$Mæü$ i™éË$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. Ò$Ææÿ$ Ò$ gôýº$Ë$ MæüÆðÿ±Þ ¯ørÏ™ø °…ç³#Mæü$…sêÆæÿ$, M>± Ò$Ææÿ$ ¯é C…sìýMìü Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ ¯óþ¯èþ$ Ò$ gôýº$Ë$ Ñ™èþ¢¯éË™ø °…´ë¯èþ$. ¯é™ø Ò$Ææÿ$ çÜÇ™èþ*VæüVæüËÆ>?'', A° ç³ÆæÿÐèþ$à {糿æý$™øÓ§øÅVæü$˯èþ$ °Ë©íÜ…¨. ÐéÇ iÑ™éËÌZ C™èþÆæÿ A…Ô>ËÌZ ÐéÆæÿ$ G…™ø Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ E¯èþ²ç³µsìýMîü, D ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² ç³ÇÆæÿ„ìü…^óþ ç³°ÌZ °Ðèþ$Væü²Ððþ$O E¯èþ²…§æþ$¯èþ, ÐéÇMìü §óþÔèý…ÌZ¯èþ$, ÐéÇ çÜÐèþ*f…ÌZ¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ CâæýåÌZϯèþ* ÐéÇMìü JMæü Mö™èþ¢ VúÆæÿÐèþ… ËÀ…_…§æþ° D Ðèþ$íßýâæýË$ ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇ ´÷ÌêË ÑçÙÄæý$…ÌZ ¡çÜ$Mæü$¯óþ °Ææÿ~Äæý*ËÌZ ™éÐèþ$$ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙÝë¢Ðèþ$° D Ðèþ$íßýâæýË$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. `ËÐèþ*Ñ$yìþ ËMæü‡Ðèþ$à A¯óþ ÆðÿO™èþ$, ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿ¢™ø MæüÍíÜ ™èþ¯èþ Ðèþ$*yðþMæüÆ>Ë ´÷Ë…ÌZ A¯óþMæü ÆæÿM>Ë BàÆæÿ ç³…rË$ ç³…yìþçÜ$¢…¨. A¿æý$ŧæþÄæý$ »êrÌZ ™èþÐèþ$ ´÷Ë…ÌZ òßýO{¼yŠþ ç³…rË$ ÐóþÄæý$Ðèþ$° GÐèþÆø BÐðþ$ ¿æýÆæÿ¢Mæü$ çÜËà C_a¯èþ糚yæþ$, ™é¯èþ$ E…yóþ ÝëÐèþ*hMæü Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü À¯èþ²…V>, A™èþ¯èþ$ ™é¯èþ$ ™èþ¯èþ ¿êÆæÿůèþ$ AyìþW ^ðþº$™é¯èþ¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ A™èþ¯èþ$ D ÑçÙÄæý$… ™èþ¯èþ ¿êÆæÿÅ™ø ^ðþí³µ¯èþ糚yæþ$ BÐðþ$ ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yìþ…¨@ ""±MóüÐðþ$O¯é Ðèþ$† ´ùÆÿ$$…§é? Ðèþ$¯èþMæü$ òßýO{¼yŠþ Ñ™èþ¢¯éË$, HMæüç³…r Ñ«§é¯èþ… G…§æþ$Mæü$? Ðèþ$¯èþ… ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² §é°™ø Ðèþ$¯èþ… B¯èþ…§æþ…V> ÌôýÐèþ*?'' A° A…sôý A™èþ¯èþ$ Mæü*yé çÜÆóÿ¯èþ¯é²yæþ$. ÐéÇ çÜÐèþ*f…ÌZ¯èþ*, ºÄæý$sê Mæü*yé G…™ø Væü$Ç¢…ç³# ™ðþ^èþ$aMæü$¯èþ² ™ðþÍÐðþO¯èþ, ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ ËMæü‡Ðèþ$à Ðèþ…sìý ¿êÆæÿÅË$ ÐéÇ ¿æýÆæÿ¢Ë ¯èþ$…yìþ Mæü*yé G…™ø VúÆæÿÐèþ… ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. P.V. Satheesh Deccan Development Society, Pastapur Village, Zaheerabad Mandal, Medak District - 502 220. TS Email : satheeshperiyapatna@gmail.com Website : www.ddsindia.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 1 Ðèþ*Ça 2014

Ðèþ$íßýâê ÔèýMìü¢ ÐéÇ ´÷ÌêË$, Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ §æþ–Mæüµ«§éË ç³rÏ ò³ÇW¯èþ BçÜMìü¢ M>Ææÿ×ý…V> D Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ™èþÐèþ$ Ò$§æþ ™èþÐèþ$Mìü ¯èþÐèþ$ÃMæü… ^éÌê ò³ÇW…¨. JMæüÝëÇ Mö…™èþÐèþ$…¨ {糿æý$™éÓ«¨M>Ææÿ$Ë$ ™èþ¯èþ¯èþ$ ^èþ*yæþyé°Mìü Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$, ç³ÆæÿÐèþ$à A¯óþ Ñ™èþ¢¯éË$ çÜ…Ææÿ„ìü…^óþ ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$íßýâæý ÐéÇ° G§æþ$ÆøPÐèþyæþÐóþ$ C…§æþ$Mæü$ °§æþÆæÿدèþ…. ""{糆

7

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015


ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë _Ææÿ$-«§é¯èþÅ ç³…r-˯èþ$ MøçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßý-âæý-Ë$

BàÆæÿ B«¨ç³™èþÅ ¨ÔèýÌZ

_Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ {ç³Ô>…™Œþ Ððþ$$çßý…† _Ææÿ$«§é¯éÅË$ G…™ø ç³#íÙtMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ ç³…rË$. CÑ ^éÌê §æþ–ÉæþÐðþ$O¯èþ ç³…rË$ M>ºsìýt D ç³…rË$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMæü$° °Ëºyóþ Væü$×ý… MæüÍWE…sêÆÿ$$. §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtÐèþÔ>™èþ*¢, GMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ ò³sìýt ^óþõÜ HMæüç³…r Ñ«§é¯éË Ðèþ˯èþ Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V>, D ç³…rË Mìü…§æþ E¯èþ² ¿æý*ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþWY´ù™èþ* ÐèþÝù¢…¨. Mæü…«§æþÐèþ$ÌŒý {´ë…™èþç³# WÇf¯èþ {ç³fË$ D HMæüç³…r Ñ«§é¯é°² †í³µMösìýt, _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ç³…r ÐèþÅÐèþçܦËMæü$ Ðèþ*Ç´ùÄæý*Ææÿ$. C糚yæþ$ ÐéÆæÿ$ Ðèþ$Ç…™èþ GMæü$PÐèþ ç³ÇÐèþ*×ý…ÌZ, Ðèþ$Ç…™èþ ÐðþOÑ«§æþÅ¿æýÇ™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$Ç…™èþ ´ûíÙtMæü™èþ MæüÍW¯èþ BàÆ>°² G…™ø A¯èþ$ÐðþO¯èþ, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË™ø ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 8

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

J

yìþÝëÞ Æ>çÙ‰…, Mæü…«§æþÐèþ$ÌŒý hÌêÏÌZ° ™èþ$Ðèþ$$yìþº…«§æþ »êÏMŠü ^èþ$r$tç³MæüPË {V>Ðèþ*ËÌZ GMæü$PÐèþV> Mæü$sìýÄæý* Mø…«§Šþ ™ðþVæü ÐéÆæÿ$ °ÐèþíÜçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. §éÇ{§æþÅ… ç³sìýtï³yìþçÜ$¢¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ Mæü$sìýÄæý* Mø…«§Šþ ™ðþVæüÐéÆæÿ$ ÐéÇ iÐèþ¯é°Mìü ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ õܧæþÅ… Ò$§æþ, Mö…yæþ {糧óþÔ>ËÌZ ^óþõÜ ´ùyæþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ò$§æþ B«§éÆæÿç³yæþ™éÆæÿ$. ©°™ø»êr$V>, ÐéÆæÿ$ ArÒ E™èþµ™èþ$¢Ë Ò$§æþ Mæü*yé B«§éÆæÿç³yæþ$™éÆæÿ$. ÐéÇ ÐéÇÛMæü B§éÄæý$…ÌZ 15% ÐèþÆæÿMæü* -G-¯Œþ.sìý.G‹œ.í³., MæüËõ³™èþÆæÿ ArÒ E™èþµ™èþ$¢Ë §éÓÆ>¯óþ ËÀçÜ$¢…¨.

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ýë…{糧éÄæý$ iÐèþ¯ø´ë«¨ Mæü$sìýÄæý* Mø…«§Šþ ™ðþVæüMæü$ Ñ${ÔèýÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ G…™ø A¯èþ$¿æýÐèþ… E…¨. Ñ${ÔèýÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ ÐéÆæÿ$ 40&50 ç³…rË ÐèþÆæÿMæü* ç³…yìþ…^óþÐéÆæÿ$. D 糧æþ¦™èþ$˱² 20&25 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Ðèþ$$…§æþ$ Ðéyæþ$MæüÌZ E…yóþÑ. {糿æý$™èþÓ… çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… 糧æþ¦™èþ$Ë §éÓÆ> ÐèþÇ ÝëVæü$¯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ…™ø ´÷ÌêÌZÏ E… yóþ A¯óþMæü ÆæÿM>Ë _Ææÿ$«§é¯éÅË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ç³š«§é¯éÅË ç³…rË ÐðþOÑ«§æþÅ… ™èþÇW´ùÝëW…¨. A…™óþM>Mæü, {糿æý$™èþÓ BàÆæÿ ç³…í³×îý


Ðèþ$ÇÄæý$$, ´ûíÙtMæü™èþ Äñý$$MæüP ¿æý{§æþ™èþ Ò$§æþ ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ {糿êÐèþ… ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ²r$Ï B A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ™óþÍ…¨. °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ G¯ø² ^èþÆæÿaË$ fÇí³, D _Ææÿ$«§é¯éÅË$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² EÚù~{Væü™èþ˯èþ$, ±sìý G§æþªyìþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüËVæüyæþ…™ø»êr$ ç³#íÙtMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆ>°² Mæü*yé A…¨Ýë¢Äæý$¯èþ² ÑçÙÄæý*°² ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ †ÇW D _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¯ðþËMöÌôýµÌê °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…¨. Ñ«§é¯èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðé§é°² {糿êÑ™èþ… ^ðþÄæý$Åyæþ… MöÆæÿMæü$ _Ææÿ$«§é¯èþÅ ÆðÿO™èþ$Ë ¯ðþsŒý ÐèþÆŠÿP / çÜ…çܦ Äñý$$MæüP HÆ>µr$Mæü$ Mæü*yé °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ ™øyæþµyìþ…¨. §æþ–Éæþ-Ððþ$O-¯èþ D _Ææÿ$-«§é-¯éÅË$ ±sìý G§æþªyìþ° ™èþr$t-Mæü$…sê-Æÿ$$

ÐèþÅÐèþçܦ {糫§é¯èþ…V> ÐèþǼÄæý$Å… Ò$§óþ §æþ–íÙt ò³rtyæþ…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ C™èþÆæÿ ç³…rË$ Ðèþ¨Íò³sìýt ÐèþÇ ç³…rMæü$ Ðèþ*Ç´ùÄæý*Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… D {´ë…™èþ…ÌZ MóüÐèþË… JMæü 12&13 ÆæÿM>Ë ç³…rË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Mæü±çÜ… 200&210 ÆøkË$ Ý린Mæü {ç³f-Ë$ ÐéÇ BàÆæÿ AÐèþçÜÆ>Ë$ ¡Ææÿ$aMøÐèþyæþ… MøçÜ… BàÆæÿ… Mö¯èþ$MøPÐèþËíÜ ÐèþÝù¢…¨. D M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇ ™èþMìüP¯èþ BàÆæÿ «§é¯éÅË AÐèþçÜÆ>ËMðüO ÐéÆæÿ$ Ý린Mæü Ðèþyîþz ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë Ò$§ø, Ìôý§é ÐóþÆóÿ ÐéÇ Ò$§ø B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíÜ ÐèþÝù¢…¨. çÜVæür$¯èþ, JMøP Mæü$r$…º… Ææÿ*.2800 Ðóþ$ÆæÿMæü$ A糚 MæüÍW E…sZ…¨. D A糚Ë$ {糫§é¯èþ…V> BàÆæÿ MöÆæÿ™èþ ¡Ææÿayé°Mìü ^óþíܯèþÐóþ. D A糚 MøçÜ… ÐéÆæÿ$ ÐéÇMæü$¯èþ² _¯èþ² Ðèþ*V>×ìý ¯óþ˯èþ$, ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$, Mø™èþMö_a¯èþ Ðèþ*Ñ$yìþ, 糯èþçÜ ç³…yæþÏ ^ðþrϯèþ$, Ìôý§é ç³çÜ$ç³#, BÐéË Ðèþ…sìý ç³…r˯èþ$ A† ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿMóü Mæü$§æþ$Ðèþò³yæþ™éÆæÿ$. 2011ÌZ, °Æ>Ã׊ý, A¯óþ {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ Væü$Ðèþ$ {V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡ÌZ° §æþ$í³ {V>Ðèþ$…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË Ò$§æþ JMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ… fÇí³…¨. çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ç³ÇÆæÿ„æü×ý, {V>Ò$×ý iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë A…Ô>Ëò³O B {´ë…™èþ…ÌZ ç³-°^óþçÜ*¢ E¯èþ² °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ, 2001 ¯èþ$…yìþ Mæü…«§æþÐèþ$ÌŒýÌZ _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ò³O ç³°^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…¨. B {´ë…™èþ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ Mìü…§æþ E¯èþ² ¿æý*ÑïÜ¢Ææÿ~… ™èþWY´ù™èþ*, Mæü$r$…º Ýë¦Æÿ$$ÌZ BàÆæÿ

Mæü$r$…º Ýë¦Æÿ$$ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ðèþ$ÆöMæü 45 ¯èþ$…yìþ 60 Æøk-ËMæü$ ´÷yìþ-W…ç³-º-yìþ…¨. Ñ™èþ¢-¯éË MöÆæÿ-™èþ™ø Cº¾…¨-ç³-yæþ$-™èþ$¯èþ² {V>Ðèþ$ {ç³fË$ MóüÐèþË… JMæüP ç³…r-M>-Ë…ÌZ Ñ™èþ¢-¯éË ÑçÙ-Äæý$…ÌZ çÜÓÄæý$…çÜ-Ðèþ$–¨® Ý뫨…^é-Ææÿ$.

_Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² †ÇW ¯ðþËMö˵yæþ… °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ 14 {V>Ðèþ*ËÌZ° 306 Mæü$r$…»êË™ø {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ ^èþÆæÿaË$ fÇí³…¨. ÒÇ™ø BàÆæÿ…, ´ûíÙtMæü™èþ ¿æý{§æþ™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ô>Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$ËÌZ ^ør$^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µË$ ÑÝë¢Ææÿ…V> ^èþÇa…^èþyæþ… fÇW…¨. _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² ç³#¯èþÆæÿ$§æþ¦Ç…^èþ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆ>°² B {ç³fË$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. D ^öÆæÿÐèþ¯èþ$ ^óþç³rtyæþ…ÌZ °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ {ç³fÌôý ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^óþ 糧æþ¦†° AÐèþË…À…_…¨. {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…çܦÌôý BàÆæÿ E™èþµ†¢ ÐèþÅÐèþçܦò³O ç³r$t MæüÍWE…yóþÌê, Ñ™èþ¢¯èþ °«¨ HÆ>µr$ §éÓÆ> ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯óþÌê, Õ„æü×ê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ AÐèþV>çßý¯é Äæý*{™èþË §éÓÆ> ç³Çgêq¯é°² ç³…^èþ$Mæü$¯óþÌê Ðèþ$ÇÄæý$$ _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ †ÇW ¯ðþËMöÌôýµÌê °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ ÐéÇ° {´ù™èþÞíßý…_…¨. {糆 {V>Ðèþ$…ÌZ, JMæü {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…çܦ HÆ>µr$^óþÄæý$ºyìþ…¨. Ððþ$$™èþ¢… {ç³fË…§æþÇMìü MæüÍí³ G…™èþ Ñ™èþ¢¯èþ… AÐèþçÜÆæÿ… AÐèþ#™èþ$…¨ A¯èþ²¨ D {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…çܦÌôý A…^èþ¯é ÐóþíÜ, B Ñ™èþ¢¯éË$ ™ðþ^óþaÌê °Ææÿ~Äæý$… fÇW…¨. _Ææÿ$«§é¯éÅË Ñ™èþ¢¯èþ °«¨ HÆ>µr$ Ðèþ$ÇÄæý$$ §é° °ÆæÿÓçßý×ý Væü$Ç…_ D {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ çÜ…çܦËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ HÆæÿµÆæÿ^èþyæþ… Mæü*yé fÇW…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$, Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ$âæý$Ðèþ#V> Ñ™èþ¢¯é°² Ðèþ–¨® ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ""Kò³¯Œþ ´ëͯóþsñýyŠþ'' (òßýO{¼yŠþ ÆæÿM>Ë$ M>-°) ÆæÿM>Ìôý {糫§é¯èþ…V> G…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ º–…§éË$ ÐéÇMìü G…™èþ _Ææÿ$«§é¯èþÅ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ç³š«§é¯èþÅ ç³… rË Ñ™èþ¢¯éË$ M>ÐéÍ A¯èþ²¨ A…^èþ¯é ÐóþÝëÆÿ$$. Ððþ$$§æþsZÏ JMæüÝëÇ °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ 12 ÆæÿM>Ë Ñ™èþ¢¯éË$ A…¨…_…¨. D Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…çܦË$ (Ñ.GÌŒý.I.Ë$, ÑÌôýgŒý ÌñýÐðþÌŒý C¯ŒþíÜtr*Å-çÙ-¯ŒþÞ) Ðèþ$*Ë Ñ™èþ¢¯éË$V> ò³r$tMæü$° Ñ™èþ¢¯èþ °«¨° HÆ>µr$^óþíÜ, Òsìý° Ðèþ–¨® ^óþíÜ ÐéÇ {ç³fË Äñý$$MæüP Ñ™èþ¢¯èþ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æ>aÆÿ$$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

9


Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜçßýf…V>¯óþ D Ñ™èþ¢¯éË G…í³MæüÌZ, °Ë$Ðèþ^óþÄæý$yæþ… ÌZ Ðèþ$…_ ¯óþÆæÿ*µ, KÆæÿ*µ E…sêÆÿ$$ M>ºsìýt, D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ {ç³Ðèþ$$Q ´ë{™èþ Ðèþ$íßýâæýËMóü A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. C…sìýÝë¦Æÿ$$ÌZ H ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯èþ… M>ÐéÍ, G…™èþ Ñ™èþ¢¯èþ… M>ÐéÍ A¯èþ²§é°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ^èþÆæÿaËÌZ Ðèþ$íßýâæýË$ {MìüÄæý*ÖËMæü…V> ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. AÌêVóü Ñ™èþ¢¯éË ç³…í³×îýÌZ Mæü*yé Ðèþ$íßýâæýË$ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ$. {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…çܦ çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËÌZ Ðèþ$íßýâæýËMóü A«§æþÅ„æü, M>ÆæÿŧæþÇØ ç³§æþÐèþ#Ë$ C^éaÆæÿ$. JMæüP ç³…rM>Ë…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 25 ç³…r ÆæÿM>Ë$ ç³#¯èþÆæÿ$™èþµ†¢ ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$. ç³…rË$ ÐóþõÜ M>Ë… ´÷yìþW…^èþºyìþ…¨. ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Mæü*yé ò³ÇV>Æÿ$$. ™èþ§éÓÆ> Mæü$r$…º Ýë¦Æÿ$$ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ò³ÇW…¨.

iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ E™èþÞÐèþ…

10

Mæü$sìýÄæý* Mø…«§Šþ ™ðþVæü ÐéÆæÿ$ ÐéÇ {V>Ðèþ$…ÌZ ç³…rMø™èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ºÆ>Ï…VŠü Äæý*{™èþ A¯óþ ç³…yæþ$Væü fÆæÿ$ç³#Mæü$…sêÆæÿ$. {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ D ç³…yæþ$Væü fÆæÿ$ç³#MøÐèþyé°Mìü °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ B {V>Ðèþ$ {ç³fËMæü$ ™øyæþµyìþ…¨. A§óþÑ«§æþ…V>, ÑÑ«§æþ {V>Ðèþ*Ë {ç³fË Ðèþ$«§æþÅ IMæüÐèþ$™èþÅ… ò³…^èþyé°Mìü, °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìýÝëÇ {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Mæü*yé ºÆ>Ï…VŠü Äæý*{™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_…¨. D ç³…yæþ$Væü, ÑÑ«§æþ Ý린Mæü Ñ™èþ¢¯é˯èþ$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$˯èþ$, ÐéÇ iÐèþ¯èþÔðýOÍ° {糧æþÇØ…^óþ AÐèþM>Ôèý… C_a ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý Væü$Ç…_ A…§æþÇMîü ^ésìý^ðþí³µ…¨. ÐéÆæÿ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…_¯èþ Ý린Mæü Ñ™èþ¢¯é˯èþ$, ÐéÇ ç³…r ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³…rË ÐðþOÑ«§æþÅ… ò³…^èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþ˯èþ BàÆæÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ûíÙtMæü ¿æý{§æþ™èþ GÌê ò³ÇW…§ø A¯èþ²¨ ÐéÇMìü Ý뫧æþÅç³yìþ¯èþ…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ B {V>Ðèþ$ {ç³fË$ {糧æþÇØ…^éÆæÿ$. Ý린Mæü {ç³fË$ ™éÐèþ$$ ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² _Ææÿ$«§é¯éÅË, ç³ç³š «§é¯éÅË, ÐèþÇ, ¯èþ*¯ðþ W…f ç³…rË Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ {糧æþÆæÿدèþMæü$ E…^éÆæÿ$. Ñ™èþ¢¯éË$ C_aç³#^èþ$aMøÐèþyæþ…™ø»êr$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$Ë Væü$Ç…_¯èþ ÐéÇ ç³Çgêq¯é±², A¯èþ$¿æýÐé±² Mæü*yé ç³…^èþ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. A…™óþM>Mæü, B Æ>çÙ‰…ÌZ° C™èþÆæÿ {´ë…™é˯èþ$…yîþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³MæüP Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ B…{«§æþ{糧óþÔŒýMìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé D çÜ…ºÆæÿ…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Væü$Ðèþ$ {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ ÆðÿO™èþ$Ë$ _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ õܧæþÅ… ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý §éÓÆ> ™éÐèþ$$ ™èþÐèþ$ BàÆæÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ûíÙtMæü™èþ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ G…™èþV> ç³sìýçÙtç³Ææÿ^èþ$Mæü$ ¯é² Ðèþ$¯èþ²© ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. çÜ…º…«¨™èþ ÐèþÅMæü$¢Ë Äñý$$MæüP BÌZ^èþ¯é Ñ«§é¯é°² {糿êÑ™èþ… ^ðþÄæý$Åyé°Mîü, ´ëuæÿÔ>Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ A…Væü¯ŒþÐéyîþ Móü…{§éËÌZ AÐèþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþM>ËÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ BàÆæÿ… E…yéË° ^ðþç³µyé°Mîü B {V>Ðèþ$ {ç³fË$ D AÐèþM>Ô>°² Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

{ç³Äñý*f¯éË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿êÑ {ç³Äæý*×ý… _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ õܧæþÅ ÐèþÅÐèþçܦ †ÇW ¯ðþËMö˵yæþ…™ø, 14 {V>Ðèþ*ËÌZ° ç³…r ´÷ÌêÌZÏ ç³…r ÐðþOÑ«§æþÅ… 13 ¯èþ$…yìþ 25Mìü ò³ÇW…¨. ©°Ðèþ˯èþ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² BàÆæÿ… ò³ÇW…¨. Mæü$r$…º Ýë¦Æÿ$$ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ðèþ$ÆöMæü 45 ¯èþ$…yìþ 60 ÆøkËMæü$ ´÷yìþW…糺yìþ…¨. Ñ™èþ¢¯éË MöÆæÿ™èþ™ø Cº¾…¨ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² {V>Ðèþ$ {ç³fË$ MóüÐèþË… JMæüP ç³…rM>Ë…ÌZ Ñ™èþ¢¯éË ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> Ý뫨…_¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý, ç³…r ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø»êr$ A…™èþÇ…_´ù™èþ$¯èþ² Ýë…{糧éÄæý$ ç³Çgêq¯èþ… ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþºyìþ…¨. Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$$…§æþ$ ^óþç³sêtË° A¯èþ$Mæü$…r$¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ & ´ëÇtíÜõ³rÈ V>ÅÆæÿ…sîý íÜçÜt… (í³.h.G‹Ü.), ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å àÒ$ ÐèþÅÐèþçܦ Mìü…§æþ õÜ…{©Äæý$ «§æþ–ÒMæüÆæÿ×ý, ÑË$Ðèþ Ðèþ–¨®, Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ë…MðüË HÆ>µr$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*˯èþ$ ç³sìýçÙtç³Ææÿ^èþyæþ…. _Ææÿ$«§é¯èþÅ B«§éÇ™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦË$ Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë BÆøV>Å°Mìü Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü ^óþMæü*Æóÿa A¯óþMæü ÆæÿM>Ë {ç³Äñý*f¯éË Væü$Ç…_ A…§æþÇMîü ™ðþÍÄæý$^ðþõ³µ {ç³Äæý$™èþ²… Mæü*yé fÇW…¨. MæüÆæÿç³{™éË Ðèþ…sìý çÜ…§óþÔ>¯èþ²…¨…^óþ ÝëÐèþ${W Ææÿ*´÷…¨…^èþºyìþ, ç³…^èþºyìþ…¨. _Ææÿ$«§é¯éÅË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³…r ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ô>Ëò³O §æþ–íÙt ò³sìýt, "Mæü–çÙMŠü çÜÓÆ>gŒý' A¯èþ² çÜÐèþ*^éÆæÿ ç³{†Mæü Mæü*yé {ç³^èþ$Ç…^èþyæþ… fÇW…¨. Mæü…«§æþÐèþ$ÌŒý hÌêÏÌZ° A™èþÅ˵&ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ {´ë…™éËÌZ° {ç³fË Äñý$$MæüP BàÆæÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ùçÙM>ÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Ææÿ$çÜ$¢¯èþ², °Æ>Ã׊ý çÜ…çܦ {´ù™èþÞíßý…_¯èþ D ¯èþÐèþ$*¯é D¯ésìý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…„ø¿ê°Mìü ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³çÜ$¢…¨. A°Õa™èþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ…, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µ Ðèþ…sìý ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ D ¯èþÐèþ$*¯é A™èþÅ…™èþ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ D ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ †ÇW MøË$Mæü$¯óþ Væü$×ý… MæüÍW E…r$…¨. Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ^óþç³sìýt¯èþ D {ç³Äñý*Væü… B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… 27 {V>Ðèþ*ËÌZ° 445 Mæü$r$…»êËMæü$ ÑçܢDž^èþ ºyìþ…¨. A…Væü¯éÓyìþÌZ° Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ^óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ C…M> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. C…§æþ$MöÆæÿMæü$ {糿æý$™éÓ«¨M>Ææÿ$˯èþ$, Ò$yìþÄæý*ÐéÇ°, AÀ{´ëÄæý*°² {糿êÑ™èþ…^óþõÜÐéâæýå¯èþ* MæüÍíÜ Ðèþ*sêÏyæþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. Prashant Mohanty NIRMAN, S-3/751-Niladri Vihar, PO Sailashree Vihar, Bhubaneswar - 751021. Odisha. Email : prasantmohanty@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 1 Ðèþ*Ça 2014


§éÇ{§æþÅ… ¯èþ$…yìþ ºÄæý$rç³yæþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$ Ìê…yóþÝë

Ðèþ$íßýâê Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ {V>Ò$×ý iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÑfÄæý*°² Ý뫨…_¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Æðÿ…yæþ$ & MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ° Mæü$yæþ$…º} (Mðü.yìþ.G‹Ü.) ç³£æþMæü… Ðèþ$ÇÄæý$$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° C…¨Æ> {M>…† ç³£æþMæü… (I.Mðü.í³.). Äæý$$.G‹Ü.ÑÐðþ$¯Œþ Aç³µWõÜ¢, Ìê…yðþÝë çÜ…çܦ ^óþç³sìýt¯èþ JMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ… §éÓÆ>, Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Mæü͵…^èþVæüË ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜ$°Õ™èþ…V> AÆæÿ®… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. A…™óþM>Mæü, D Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìýçÙtç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ C…M> H H A…Ô>Ë Ò$§æþ §æþ–íÙtò³sêt˯èþ²¨ Mæü*yé D A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ¿êVæü…V> ™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨.

¿ê

Ææÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ BǦMæü Ý뫨MæüÆæÿ™èþ ^óþMæü*Ææÿayé°Mìü {糆çÜ–f±Äæý$Ððþ$O¯èþ (†ÇW ÐóþÆóÿ^ør AÐèþ$Ë$^óþÄæý$VæüË ÒË$ MæüÍW¯èþ) Ðèþ*ÆæÿY…V> çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË ç³§æþ¦† Ýë¦í³™èþÐðþ$O¯èþç³µsìý¯èþ$…yìþ A¯óþMæü Æ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Mæü*yé Ðèþ$íßýâê çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË B«§éÆæÿ…V> Ææÿ*´÷…¨… ^èþºyìþ, ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> AÐèþ$Ìo™èþ$¯é²Æÿ$$. ÒsìýÌZ MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ° Mæü$yæþ$…º} (Mðü.yìþ.G‹Ü.) Ðèþ$ÇÄæý$$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° C…¨Æ> {M>…† ç³£æþMæü… Ðèþ$$QÅ…V> ^ðþ糚Mø§æþVæüY M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$. D Æðÿ…yæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë* Mæü*yé A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ {V>Ò$×ý Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Mæü*yæþVæüsìýt A¯óþMæü A…^ðþË$V> E¯èþ² çÜ…çœ*Ë$V> HÆ>µr$^ðþÄæý$ÅVæüÍV>Æÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý*ÀÐèþ–¨®, _¯èþ² _¯èþ² ÐéÅ´ëÆ>Ë$, E™èþµ™èþ$¢Ë Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü, BÆøVæüÅ… ѧæþÅ, Í…Væü çÜÐèþ*¯èþ™èþ ™èþ¨™èþÆæÿ A…Ô>ËÌZ A¯óþMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³rtyé°Mìü D çÜ…çœ*Ë$ Ððþ¯èþ²Ðèþ$$MæüV> °Í^éÆÿ$$. ÒsìýÌZ Ðèþ$$QÅ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ý뫨M>Ææÿ™èþ Mæü͵…^óþ Ë„æüÅ…™ø Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ^ðþ糚MøÐèþËíܯèþ Eç³M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Æðÿ…yæþ$. Ððþ$$§æþsìý¨, I.Mðü. í³. Mìü…§æþ AÐèþ$ÌñýO¯èþ MæüÐèþ$*Å°sîý Ðèþ*¯óþgŒýz çÜòÜ•t¯èþº$ÌŒý A{WMæüËaÆŠÿ (íÜ.G….G‹Ü.G.) Ðèþ$ÇÄæý$$ Mðü.yìþ.G‹Ü. ç³Ç«¨ÌZ AÐèþ$ÌñýO¯èþ MæüÌñýMìütÐŒþ Îh…VŠü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…. "ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË$' A¯èþ² {´ë†ç³¨Mæü Ò$§æþ ^óþç³sìýt¯èþ Æðÿ…yæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë* C糚yæþ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ¯ðþËMö° E¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Ðèþ*Ææÿayé°Mìü Ë„æüÌê¨ Ðèþ$íßýâæýË$ ç³N¯èþ$Mæü$¯óþÌê ^óþÄæý$yæþ…™ø»êr$, ""Ðèþ$íßýâê çÜÔèýMîü¢MæüÆæÿ׊ý ç³ÇÄñý*f¯èþ'' A¯èþ² õ³Ææÿ$™ø JMæü gê¡Äæý$ Ðèþ$íßýâê

ÆðÿO™èþ$ Ý뫨M>Ææÿ™é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² 12 Æ>Ú‰ëËÌZ AÐèþ$Ë$^óþçÜ*¢ 2 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. D Ðèþ$íßýâæýË$ ç³…rËÝëVæü$, Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² ç³…^èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ AÐèþË…À…^èþyæþ…, ÑÝë¢ÆæÿÐðþ$O¯èþ º…fÆæÿ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëVæü$ÌZMìü ™óþÐèþyæþ…, Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^ðþÄæý$Åyæþ… Ðèþ…sìýÑ ^óþÝëÆæÿ$. A…™óþM>Mæü D 糯èþ$˱² ^óþõÜ {ç³{MìüÄæý$ÌZ D Ðèþ$íßýâæýË$ JMæü Ý뫧éÆæÿ×ý Væü–íßý×ìý Ðèþ$ÇÄæý$$ ÆðÿO™èþ$ Mæü*Î Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…yìþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é°² Ðèþ*Æóÿa M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$V> Ðèþ*Æ>Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýV> D Æðÿ…yæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë ¯èþ$…yîþ ^ðþÆöMæü E§æþ…™èþ… CMæüPyæþ CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü, [sñýO°…VŠü (Õ„æü×ý), Mö™èþ¢ ^öÆæÿÐèþË$ Ðèþ…sìý A…Ô>ËÌZ Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°², {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˰, Ðèþ*ÆðÿPsìý… VŠüÌZ° ÐèþÅMæü$¢Ë$/çÜ…çܦ˯èþ$ JMæü^ør Mæü*Æøayæþ…ÌZ D Æðÿ…yæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë* ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆÿ$$.

íÜ.G….G‹Ü.G. @ C…sìý Ýë¦Æÿ$$ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$ §éÇ ^èþ*í³…^èþyæþ… GMæü$PÐèþ ÔèýMìü¢° Ñ°Äñý*W…_, GMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ ò³sìýt, ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$ Ðéyìþ ç³…rË$ ç³…yìþ… ^óþ Ñ«§é¯èþ… ¯èþ$…yìþ, ç³…r Äæý*fÐèþ*¯èþŠ糧æþ¦™èþ$ËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$, ^óþÆæÿ$µË$ ^ðþÄæý$Åyæþ… §éÓÆ> ç³…rË E™èþµ†¢Mìü iÐéÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V>, BǦMæüç³Ææÿ…V> çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ 糧æþ¦™èþ$Ë$ AÐèþË…À…^óþrr$Ï ^ðþÄæý$ÅyæþÐóþ$ íÜ.G….G‹Ü.G. Äñý$$MæüP Ë„æü Å…. Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ ÐéçßýMæü… V>¯èþ*, Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$V>¯èþ$ ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ>, íÜ.G….G‹Ü.G. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…, Ðèþ$íßýâæýËMìü BǦMæü Ý뫨M>Ææÿ™èþ Mæü*Æóÿa D ^öÆæÿÐèþMæü$ A™èþÅ…™èþ ^éMæü^èþMæüÅ…V> Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ ^óþíÜ…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýç³# ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý {ç³M>Ææÿ…, ËMìü‡ _¯èþ² ™èþÆæÿà ÆðÿO™èþ$ ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…§æþ$™èþ$…¨. ÑÔ>Qç³r²… hÌêÏ, 糧æþïé¿æý… Ðèþ$…yæþË…ÌZ° MöÆ>§é {V>Ðèþ$…ÌZ DÐðþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü JMæü GMæüÆæÿ… ¿æý*Ñ$ E…¨. ±sìý Ë¿æýÅ™èþ ºsìýt, Æðÿ…yæþ$ M>ÌêËÌZ ÒÇ ´÷Ë…ÌZ ÐèþÇ, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³ç³š «§é¯éÅË$, _Ææÿ$ «§é¯éÅË$, »Ÿ´ëµÆÿ$$ Ìê…sìý ç³…rË$ ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ…V> ç³…yìþÝë¢Ææÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° A¯óþMæü _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë Mæü$r$…»êËÌZ ÐèþÌñý¯óþ, ËMìü‡ Mæü$r$…º…ÌZ Mæü*yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Ðèþ_a¯èþ yæþº$¾ BàÆæÿ… Mö¯èþ$MøPÐèþyé°Mîü, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^ðþÄæý$Åyé°Mîü, A…sôý ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë*, ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë Mö¯èþ$VøË$Mæü$ ^óþíܯèþ A糚 ™éË*Mæü$ Ðèþyîþz Mæürtyé°Mìü Ðéyæþ$™éÆæÿ$. GMæüÆæÿ… ¿æý*Ñ$ E¯èþ²ç³µsìýMîü Mæü*yé B Mæü$r$…»ê°Mìü, ÐéÇMìü çÜÇç³yé BàÆæÿ… M>±, B§éÄæý$… M>± Ìôý§æþ$. H ÆæÿMæü…V> ^èþ*íܯé BÐðþ$ A™èþÅ…™èþ °Ææÿ$õ³§æþ M>Mæü´ùÆÿ$$¯é, ^éÌê õ³§æþÆ>Ë$ A° Ðèþ*{™èþ… ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

11


iÐèþ¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ÆæÿÝëÄæý$¯óþ™èþÆæÿ ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$, Ðèþ$Ía…VŠü Ðèþ$ÇÄæý$$ }ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$Ë §éÓÆ> ËMìü‡ Mæü$r$…º… ÐéÇ E™èþµ†¢°, ÐéÆæÿ$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢¯èþ² ç³…r ÆæÿM>Ë° Væü×ý±Äæý$…V> ò³… ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ Væü™èþ…ÌZ ò³sìýt¯èþ ò³r$tºyìþÌZ, ¯éË$W…r JMæü J…™èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ò³r$tºyìþ ò³sìýt, çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü A¯óþMæü ç³…rË$ ¡Äæý$yæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ, A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ý뫨… ^éÆæÿ$. A…™óþM>Mæü, ç³…r ÐðþOÑ«§æþÅ… Mæü*yé ò³ÇW…¨. C糚yæþ$ ÐéÆæÿ$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³ç³š «§é¯éÅË$ Ðèþ…sìýÑ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Mö¯èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… »êV> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ÐéÇ BǦMæü ç³Çíܦ† »êVæü$ç³yæþyæþ…™ø ÐéÆæÿ$ C糚yæþ$ Ðèþ$ÆöMæü AÆæÿ GMæüÆæÿ… MúË$Mìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D AÆæÿ GMæüÆæÿ…ÌZ, çÜVæü… ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ }ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþçÜ*¢, Ñ$Væü™é çÜVæü…ÌZ 36 Ayæþ$Væü$Ë x 36 Ayæþ$Væü$Ë ""òÜÐðþ¯Œþ sñýOÆŠÿ'' (Hyæþ$ A…™èþçÜ$¢Ë) ¯èþÐèþ$*¯éÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³…yæþ$Ï, §æþ$…ç³Ë$ ò³…^éÆæÿ$. Òsìý™ø»êr$, C™èþÆæÿ iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY…V>, ÐéÆæÿ$ Ý린Mæü…V> iÐèþ¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, gñýOÑMæü ç³#Ææÿ$Væü$ Ðèþ$…§æþ$Ë$ AÐóþ$à JMæü G¯Œþ.í³.G…. (¯é¯Œþ ò³íÜtòÜOyæþÌŒý Ðèþ*¯óþgŒýÐðþ$…sŒý & ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ç³#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$ Ðéyæþ° ç³…r çÜ…Ææÿ„æü×ý) Úëç³# ò³sêtÆæÿ$. ™èþW¯èþ…™èþ ç³ÇÐèþ*×ý…ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ¿æýÇ™èþÐðþ$O¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³ç³š «§é¯éÅË$, §æþ$…ç³Ë$, ç³…yæþ$Ï A…¨…^óþ ™èþ¯èþ ºçßý$âæý A…™èþçÜ$¢Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ™ør Væü$Ç…^óþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* E…r$…¨ ËMìü‡. D 36 Ayæþ$Væü$Ë x 36 Ayæþ$Væü$Ë ¯èþÐèþ$*¯éÌZ 7 A…™èþçÜ$¢ËÌZ ç³…rË$ ç³…yìþ…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. G…yæþ A† ™èþMæü$PÐèþV> AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å M>ÅÆðÿsŒý, ½sŒýÆæÿ*sŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ AËÏ… Ðèþ…sìý §æþ$…ç³ ç³…rË$ Ððþ$$§æþsìý {Ôóý×ìýÌZ E…sêÆÿ$$. B¯èþç³, §øçÜ ´ë§æþ$Ë$ Æðÿ…yæþÐèþ ÐèþÆæÿ$çÜÌZ E…sêÆÿ$$. ¯óþË Ò$§æþ ç³Ææÿ^èþ$Mæü$° E¯èþ² D ´ë§æþ$Ë$ iÐèþ Ðèþ$ÌŒýaV> ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. Ðèþ$*yæþÐèþ {Ôóý×ìýÌZ Vø…Væü*Ææÿ, º^èþaÍ, Mö†¢ Ò$Ææÿ, ™ør Mæü*Ææÿ Ðèþ…sìý BMæü$ Mæü*ÆæÿË$ E…sêÆÿ$$. ¯éË$VæüÐèþ {Ôóý×ìýÌZ Ðèþ…M>Äæý$, rÐðþ*sê Ðèþ$ÇÄæý$$ Ñ$Ææÿç³M>Äæý$Ë$ E…sêÆÿ$$. AÆÿ$$§æþÐèþ {Ôóý×ìýÌZ »Ÿ´ëµÆÿ$$, Ðèþ$$¯èþVæü, ïÜ™éçœË… Ðèþ$ÇÄæý$$ gêÐèþ$ Ðèþ…sìý ç³…yæþÏ ^ðþr$Ï E…sêÆÿ$$. HyæþÐèþ {Ôóý×ìýÌZ Mæü*yé Ðèþ*Ñ$yìþ Ðèþ…sìý ç³…yæþÏ ^ðþsôýÏ E…sêÆÿ$$. G…yæþ A™èþÅ«¨Mæü…V> ™èþVæüËÐèþËíܯèþ ^ðþr$Ï CÑ. CÌê Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é A¯óþMæü ÆæÿM>Ë ç³…rË$ ç³…yìþ…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… A…™é BàÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$…¨.

12

çÜ*Mæü‡ ÐéÅ´ëÆ>ËÌZ 900 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâê º–…§éË$ ç³°^óþçÜ*¢ E…yæþV>, 2.15 Ë„æüËMæü$ ò³OV> Ðèþ$íßýâê º–…§éË$ MúË$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ çÜÑ$íÙt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©°° ºsìýt ^èþ*õÜ¢, Ðèþ$íßýâê çÜ¿æý$ÅÆ>âæýåÌZ çÜÑ$íÙt MúË$ Ñ«§é¯èþ… G…™èþ {´ë^èþ$ÆæÿÅ… ´÷…¨…§ø ™ðþË$Ýù¢…¨ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

C…§æþ$Ðèþ˯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü ´ùçÙM>àÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ™ø»êr$, B _¯èþ² MæüÐèþ$™èþ… ¯èþ$…yóþ Mæü$r$…»ê°Mìü {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé Mö…™èþ B§éÄæý$… ËÀçÜ*¢ E…¨. 0.25 GMæüÆæÿ… ¿æý*Ñ$ÌZ, D 7 A…™èþçÜ$¢Ë E™èþµ†¢ ÐèþÅÐèþçܦ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ çÜ¿æý$ÅË$¯èþ² ËMìü‡ Mæü$r$…»ê°Mìü çÜÇç³yé BàÆæÿ… A…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ AÐèþ$ÃM>°Mìü Mæü*yé E…yóþ…™èþ BàÆæÿ… ç³…yæþ$™ø…¨. } ÝëVæü$ çܧæþ¦™èþ$Ë$ ´ësìý…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ, iÐèþ¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, iÐèþ MîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ ËMìü‡ ÐèþÇ ç³…r Væü™èþ…ÌZ Mæü¯é² G…™ø GMæü$PÐèþ ¨Væü$ºyìþ C_a…¨. Ðé¯èþ ±sìý° çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ… V> Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ…™ø ËMìü‡ Væü™èþ…ÌZÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü JMæü ç³…r M>Mæü, ÐèþÇ Ðèþ$ÇÄæý$$ M>Äæý$ «§é¯èþÅ ç³…rË$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï ç³…yìþ…^èþVæüÍW…¨. A…™óþM>Mæü, ¿æý*Ñ$° ÝëÆæÿÐèþ…™èþ… ^ðþÄæý$Åyæþ…, ¨Væü$ºyìþ ò³…^èþyæþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü$r$…º Ñ°Äñý*V>°Mìü Ñ$…_ Mö…™èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^ðþÄæý$Åyé°Mìü çÜÇç³yé çœËÝëÄæý$… ´÷…§æþyæþ… Mæü*yé fÇW…¨. ËMìü‡ ^óþç³sìýt¯èþ Ðèþ$ÆöMæü Ðèþ$$QÅ {ç³Äæý$™èþ²…, ÐéÇ º–…§æþ… ™èþÆæÿç³#¯èþ ÐèþÇ, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³…yæþÏ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^óþ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$¯èþ$ HÆ>µr$^óþíÜ, °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ…. 36 Ayæþ$Væü$Ë x 36 Ayæþ$Væü$Ë ¯èþÐèþ$*¯éÌZ ç³…yìþ¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë, §æþ$…ç³Ë, ç³…yæþÏ Ñ™èþ¢¯éË™ø D Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$ íÜ.G….G‹Ü.G. ÆðÿO™èþ$Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ {ç³Äæý$™èþ²…V> fÇW¯é, A† ™èþÓÆæÿÌZ JMæü ò³§æþª M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. C{MìüÝësŒý Ðèþ…sìý ç³ÇÔZ«§æþ¯éËÄæý*Ë ÐéÇ Ñ™èþ¢¯éË$ Mæü*yé Ðèþ_a D G‹Ü.òßý^Œþ.h. ÐéÇ Ñ™èþ¢¯èþ °«¨ÌZ ^óþÆ>Æÿ$$. 5 ÆæÿM>Ë Ñ™èþ¢¯éË™ø Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ D Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$ÌZ C糚yæþ$ 18 ÆæÿM>Ë Ñ™èþ¢¯éË$ E¯é²Æÿ$$. çÜ¿æý$ÅË$ GÐèþÆðÿO¯é D Ñ™èþ¢¯èþ °«¨ ¯èþ$…yìþ Ñ™èþ¢¯éË$ A糚V> ´÷…§æþÐèþ^èþ$a. AÆÿ$$™óþ çÙÆæÿ™èþ$ HÑ$r…sôý, ç³…r ^óþ†Mö^éaMæü ÐéÆæÿ$ G…™èþ Ñ™èþ¢¯èþ… ¡çÜ$Mæü$¯é²Æø, A…™óþ Ððþ*™é§æþ$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$, Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$ÆöMæü 50% Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ †ÇW Ñ™èþ¢¯èþ °«¨Mìü A…¨…^éÍÞ E…¨. D Ñ«§æþ…V> Ñ™èþ¢¯èþ… C™èþÆæÿ çÜ¿æý$ÅËMæü$ Mæü*yé A…§æþ$™èþ$…¨. CÌê Ñ™èþ¢¯éË$ C_aç³#^èþ$aMøÐèþyæþ… {V>Ðèþ$ çÜ…çܦË$, Ðèþ$…yæþË çÜÐèþ*QÅË Ðèþ$«§æþÅ Mæü*yé fÆæÿVæüyæþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. A…™óþM>Mæü D {ç³{MìüÄæý$ B hÌêϯèþ$ §ésìý Mæü*yé ÐéÅí³¢ ^ðþ…¨…¨. Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$ ¯èþyæþ´ëË…sôý Ñ™èþ¢¯éË$ °Ë$Ðèþ^ðþÄæý$Åyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ… E…yéÍ. §é°™ø »êsôý AMú…sìý…VŠü Mæü*yé ™ðþÍíÜ E…yéÍ. CÑ Æðÿ…yæþ* ËMìü‡ ¯óþÆæÿ$aMæü$° D Ñ™èþ¢¯èþ °«¨ HÆ>µr$, °ÆæÿÓçßý×ý »ê«§æþÅ™èþ ¡çÜ$Mæü$…¨. ™èþ¯èþ C…sìýÌZ¯óþ D Ñ™èþ¢¯èþ °«¨MðüO Mö…™èþ çܦ˅ MóüsêÆÿ$$…_, ™èþÐèþ$ º–…§æþ… ™èþÆæÿç³#¯èþ D Ñ™èþ¢¯èþ °«¨° ¯èþyæþ$ç³#™ø…¨. C§æþ…™é BÐðþ$ iÑ™èþ…ÌZ Gr$Ðèþ…sìý Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨? C糚yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º °MæüÆæÿ B§éÄæý$… Ææÿ*.50,000/& ò³OV> Ðèþ#…§æþ° ^ðþº$™èþ$…¨ ËMìü‡. Ðèþ$Ç Væü™èþ…™ø


´ùÍõÜ¢ C¨ ^éÌê Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ ò³…ç³# A¯óþ ^ðþ´ëµÍ. Ðèþ$$QÅ… V> C糚yæþ$ BÐðþ$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ Æøl A¯óþMæü ÆæÿM>Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³…yæþ$Ï, §æþ$…ç³Ë$ †…r$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ A糚Ë$ Mæü*yé ^éÌê ÐèþÆæÿMæü* ¡Ç´ùÄæý*Äæý$° Mæü*yé BÐðþ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. D ÑfÄæý$… Ðèþ˯èþ ™èþ¯èþ Ò$§æþ ™èþ¯èþMìü ¯èþÐèþ$ÃMæü… HÆæÿµyæþyæþ…™ø »êr$ Mæü$r$…º…ÌZ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯óþr糚yæþ$ ™èþ¯èþ¯èþ$ Mæü*yé ^óþÆæÿ$aMøÐèþyé°Mìü §øçßý§æþç³yìþ…§æþ° A…r$…¨ ËMìü‡. Cç³µsìýMîü BÐðþ$ Mæü$r$…º…ÌZ° Ðèþ$VæüÐéÇ °Ææÿ~Äæý*ËMóü Mæür$tºyìþ E…r$¯èþ²ç³µsìýMîü, Mö°² Mö°² ^ørÏ BÐðþ$Mæü$ ç³NÇ¢ õÜÓ^èþe E…¨. Væü™èþ…ÌZ AÆÿ$$™óþ íÜ.G….G‹Ü.G. ÐéÇ {ç³Äñý*V>˯èþ$ ^óþç³sôýt ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü$r$…º çÜ¿æý$Å˯èþ$ Jí³µ…^èþyæþ… BÐðþ$Mæü$ MæüçÙt… V> E…yóþ¨. M>± C糚yæþ$, Ðéâæýå ´÷Ë…ÌZ H H ç³…rË$, H H Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ÐðþÄæý*ÅÍ, G…™ðþ…™èþ Mö¯éÍ, G…™ðþ…™èþ AÐèþ*ÃÍ, Ðèþ_a¯èþ yæþº$¾Ë$ GÌê QÆæÿ$a ò³sêtÍ A¯èþ² ÑçÙÄæý*ËÌZ ËMìü‡ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$Å˯èþ$ Jí³µ…_, çÜÓ™èþ{…†…_ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$MøVæüË$Væü$™ø…¨. ™é¯èþ$ ç³…yìþ…_¯èþ E™èþµ†¢° BÐðþ$ ÑfÄæý$ ¯èþVæüÆæÿ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýMìü ¡çÜ$Mæü$° Ððþãå AÐèþ$$Ùèþ$…¨. Ðèþ^óþar糚yæþ$ iÐèþ¯èþ MîürMæü¯éÕ¯èþ$Ë ™èþÄæý*ÈMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ Mö¯èþ$Mæü$P° ™ðþ^èþ$aMæü$…r$…¨. çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ AÐèþË…À…_ ™èþÐèþ$ Mæü$r$… »ê°Mìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ý뫨…^èþ$Mæü$¯èþ² ËMìü‡ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º… ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µMæü$ M>Ææÿ×ý… AÆÿ$$Å…¨. çÜÆðÿO¯èþ B^èþÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$Ë$ ´ësìýõÜ¢ ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ {´ë…™éË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðésìýò³O¯èþ B«§éÆæÿç³yæþz Mæü$r$…»êË$ Mæü*yé BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ MæüÍW E…yæþVæüËÐèþ° ËMìü‡ E§æþ…™èþ… °Ææÿ*í³…_…¨. ËMìü‡ Ðèþ*rÌZϯóþ ^ðþ´ëµË…sôý, ""Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$Ë$ ´ësìý…_¯èþ…™èþ M>Ë… Ðóþ$Ðèþ$$ õ³§æþV>¯óþ E¯é²Ðèþ$$. AÆÿ$$™óþ íÜ.G….G‹Ü.G. 糧æþ¦™èþ$Ë$ AÐèþË…À… ^èþyæþ…™ø Ðèþ* Mæü$r$…º… §éÇ{§æþÅ… ¯èþ$…yìþ ºÄæý$rç³yìþ…¨'' A° A…r$…¨ ËMìü‡.

MæüÌñýMìütÐŒþ Îh…VŠü (çÜÑ$íÙt MúË$ Ñ«§é¯èþ…) Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$V> Ðèþ*Ææÿayæþ… (MóüÆæÿâæý) Mæü$yæþ$…º} (Mðü.yìþ.G‹Ü.) A¯èþ²¨ MóüÆæÿâæý {糿æý$™èþÓ… ^óþç³sìýt¯èþ Æ>çÙ‰ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…. MóüÆæÿâæýÌZ {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Mæü*yæþVæüsìýt¯èþ Ðèþ$íßýâê º–…§é˯èþ$ (G‹Ü.òßý^Œþ.h.Ë$) ¯ðþOºÆæÿ$áyŠþ {Væü*‹³Þ (ÝëÒ$ç³Å º–…§éË$ CÆæÿ$Væü$ ´÷Ææÿ$Væü$¯èþ E¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$ fr$tV> HÆæÿµyìþ¯èþ º–…§éË$) A…sêÆæÿ$. Mðü.yìþ.G‹Ü. Mæü*yé {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ$íßýâæýË° Mæü*yæþVæürtyé°Mìü 3 sñýOÆŠÿ (A…^ðþË) ¯èþÐèþ$*¯é¯èþ$ AÐèþË…À…_…¨. ÐéÆŠÿz Ýë¦Æÿ$$ÌZ HÇÄæý* yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Ý÷òÜOsîýË$ (G.yìþ.G‹Ü.), {V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡ Ýë¦Æÿ$$ÌZ MæüÐèþ$*Å°sîý yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Ý÷òÜOsîýË$ (íÜ.yìþ.G‹Ü.), JMøP Ýë¦Æÿ$$ÌZ G°²Mæü M>ºyæþz Ðèþ$íßýâê {糆°«§æþ$Ë™ø HÆ>µr$^óþÄæý$ºyézÆÿ$$. íÜ.yìþ.G‹Ü.,

G.yìþ.G‹Ü. Ðèþ$ÇÄæý$$ G‹Ü.òßý^Œþ.h. Ýë¦Æÿ$$ËÌZ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² MæüÌñýMìütÐŒþ Îh…VŠü (çÜÑ$íÙt MúË$ Ñ«§é¯èþ…) M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$íßýâæýÌôý °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ""Ò$ BǦMæü ç³Çíܦ† Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþ$MøÐèþyé°Mìü Ò$Ææÿ$ HÑ$ ^óþÄæý*Í A¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$?'', A° GÐèþÆðÿO¯é, H G‹Ü.òßý^Œþ.h. Ðèþ$íßýâæý¯ðþO¯é AyìþW™óþ, §é§éç³# 98% Ðèþ$…¨ ""Ðóþ$Ðèþ$$ ÎkMìü ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ¿æý*Ñ$ÌZ çÜÑ$íÙt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþÝë¢Ðèþ$$'' A° A…sêÆæÿ° †Ææÿ$Ðèþ¯èþ…™èþç³#Ææÿ…ÌZ° Mæü$yæþ$…º} A«¨M>Ç JMæüÆæÿ$ A¯é²Ææÿ$. _¯èþ² ÐéÅ´ëÆ>ËÌZ (Ððþ$O{Mø G…rÆŠÿ[ò³Ogñý‹Ü) 900 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâê º–… §éË$ ç³°^óþçÜ$¢…sôý, ÎkMìü ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ¿æý*Ñ$ÌZ çÜÑ$íÙt õܧæþÅ… ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$íßýâê º–…§éË$ 2.15 Ë„æüË$. ©°² ºsìýt ^èþ*õÜ¢ Ðèþ$íßýâê çÜ¿æý$ÅËÌZ çÜÑ$íÙt MúË$ Ñ«§é¯èþ… G…™èþ {´ë^èþ$ÆæÿÅ… ´÷…¨…§ø ™ðþÍõÜ¢, A¨ GÌê A…™èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨ A¯èþ²¨ D Mæü£æþ ™ðþË$ç³#™èþ$…¨. {«¨çÜ$ÞÆŠÿ hÌêÏ, Ðèþ$$ËÏòÙ{Ç {V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡ÌZ° "{V>Ðèþ$ }' gêÆÿ$$…sŒý ËÄæý$¼Ísîý {Væü*‹³ÌZ ÆæÿÐèþ$×ìý }°ÐéçܯŒþ, ïÙ»ê »êË{MìüçÙ~¯Œþ, }gê§æþÆæÿ¯Œþ, Ðèþ$ÇÄæý$$ ¼…§æþ$ çÜ™èþůŒþ çÜ¿æý$ÅÆ>âæý$å. Mðü. yìþ.G‹Ü. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§ðþ糚yø 2006ÌZ¯óþ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² BǦMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…V> ^óþç³sìýt¯èþ糚yóþ JMæü G‹Ü.òßý^Œþ.h.ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$ MæüÌñýMìütÐŒþ Îh…VŠü (çÜÑ$íÙt MúË$) MöÆæÿMæü$ º–…§æþ…V> HÆæÿµyézÆæÿ$. G‹Ü.òßý^Œþ.h.ËÌZ° D º–…§éËMæü$ ""Äæý*MìütÑsîý {Væü*‹³Þ'' ({MìüÄæý*ÖËMæü º–…§æþ…), H.h. A° Mðü.yìþ.G‹Ü. ¯éÐèþ$MæüÆæÿ×ý… ^óþíÜ…¨. JMæü Äæý*MìütÑsîý {Væü*‹‹³ Mæü¯èþ$Mæü õܧæþÅ… Ððþ$$§æþË$ò³yìþ™óþ, ÐéÆæÿ$ Mö°² »êÅMŠü&G…yŠþ çܼÞyîþË$ ´÷…§æþyé°Mìü AÆæÿ$áÌo™éÆæÿ$. ÆæÿÐèþ$×ìý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë…™é ¿æý*Ñ$ Ìôý° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË$. ÒÆæÿ…™é Ý린Mæü ÆðÿO™èþ$Ë ´÷ÌêËÌZ ç³°^óþçÜ*¢ iÐèþ¯èþ… ÝëW…^óþÐéÆæÿ$. ÒÆæÿ… ™é MæüÍíÜ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë ´÷ÌêËÌZ ç³°^óþõÜÐéÆæÿ$. D ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë ¿æý*Ðèþ$$˱² JMæü§é°°, JMæüsìý B¯èþ$Mæü$° ÐèþÆæÿ$çÜV> 13.5 GMæüÆ>Ë ÑïÜ¢Ææÿ~… MæüÍW E¯é²Æÿ$$. Mæü*Î QÆæÿ$aË$ (Aç³µsZÏ ÆøkMæü$ Ææÿ*.125/&) ¿æýÇ…^èþÌôýMæü D ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë$ 1998ÌZ ÐéÇ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ… Ðèþ*°ÐóþõÜ¢, B ¿æý*Ñ$ Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ½yæþ$V> ç³yìþ E…¨. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆæÿÐèþ$×ìýÐéâæýåMìü {V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡ §éÓÆ> D çÜÑ$íÙt MúË$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Væü$Ç…_ ™ðþÍíÜ…¨. ÐéÆæÿ…™é D çÜÑ$íÙt MúË$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$° 1998 ¯èþ$…yìþ Mæü$yæþ$…º} M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ¿êVæü…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^ðþÄæý$Åyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ÒÆæÿ…™é JMæüÇMöMæüÆæÿ$ ™ðþÍçÜ$¯èþ²ÐéÆóÿ. ÒÆæÿ…™é Væü™èþ…ÌZ C§óþ ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë §æþVæüYÆæÿ ç³°^óþÔ>Ææÿ$ Mæü*yé. M>ºsìýt D Ðèþ$íßýâæýË$ ™éÐèþ$$ ç³°^óþíܯèþ ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë Ðèþ§óþª ¿æý*Ñ$ MúË$Mìü ¡çÜ$Mæü$°, B ¿æý*Ñ$° †ÇW ÝëVæü$ºyìþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a, ÐéÇMìü ç³Ç^èþÄæý$…, A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ² ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ ÐèþÇ ç³…r¯óþ ¯éË$Væü$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

13


¯ðþËË´ër$ ç³…yìþ…^é˯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. JMæü ç³…^éÆÿ$$¡ ÐéÆŠÿz Ððþ$…ºÆæÿ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü íÜ.yìþ.G‹Ü. Ððþ$…ºÆæÿ$ Äñý$$MæüP çÜàÄæý$…™ø ÐéÆæÿ$ ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë™ø D çÙÆæÿ™èþ$Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ MúË$ Jç³µ…§æþ… Æ>Æÿ$$…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. 5.5 GMæüÆ>ËMæü$ MúË$ A§ðþª GMæüÆ>°Mìü, çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ææÿ*.12,000/&. Ñ$Væü™é 8 GMæüÆ>ËMîü MúË$ A§ðþªV> Ðèþ_a¯èþ ¨Væü$ºyìþÌZ 50% Ðésê ^ðþÍÏ…^éÍ. ¯èþVæü§æþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ ^ðþÍÏ…^èþÐèþËíܯèþ MúË$ A§ðþª Mæürtyæþ… Mö¨ªV> MæüçÙt… AÆÿ$$Å…¨. G…§æþ$Mæü…sôý, D yæþº$¾ AyéÓ¯èþ$ÞV> MæürtÐèþËíÜ E…¨ Mæü¯èþ$Mæü Æðÿ…yæþÐèþ A§ðþª ç³…r ^óþ†Mö^éaMæü Mæürtyæþ… M>ºsìýt, §é°Mìü Cº¾…¨ Ìôý§æþ$. D Ðèþ$íßýâæýË$ ÐéÇ º…«§æþ$Ðèþ#Ë ¯èþ$…yìþ Mö…™èþ Ððþ$$™èþ¢… ^óþº§æþ$Ë$V>¯èþ*, Mö…™èþ Ððþ$$™èþ¢… G‹Ü.òßý^Œþ.h. ¯èþ$…yìþ A糚V>¯èþ* ¡çÜ$Mæü$° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ¿æý*Ñ$ ™èþÄæý*È Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿æý*Ñ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý 糯èþ$ËMìü G….h.G¯Œþ. BÆŠÿ.C.h.G. ç³£æþMæü… Mìü…§æþ JMæü A¯èþ$º…«§æþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mæü*yé Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. {V>Ðèþ$ ç³…^é-Æÿ$$-¡-Ðé-Ç™ø Ðèþ*sêÏyìþ, G….h.-G-‹Ü.-B-ÆŠÿ.-C.-h.G. §éÓÆ> ËÀ…_¯èþ Mæü*Í yæþº$¾Ë$, ÐéÆæÿ$ ¡çÜ$-Mæü$¯èþ² G¯Œþ.-òßý-^Œþ.-h.A糚, º…«§æþ$Ðèþ#Ë Ðèþ§æþª ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^óþº§æþ$Ë$ MæüÍí³ MúË$ A§ðþª MæüsôýtÔ>Ææÿ$. ÐèþÇ ç³…r ç³…yìþ…^èþyæþ… ÌZ ÒÇMìü A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ²ç³µsìýMîü, ÒÆæÿ$ ÐèþÇ ç³…r ÝëVæü$ÌZ Õ„æü×ý ´÷…§óþÌê íÜ.yìþ.G‹Ü. {´ù™èþÞíßý…_…¨. Ò$Ææÿ$ G…§æþ$Mæü$ Õ„æü×ý ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$ A° AyìþW™óþ, ™éÐèþ$$ Gr$Ðèþ…sìý `yæþï³yæþË Ðèþ˯é ç³…r¯èþ$ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$, A糚˴ëËÄôý$Å ç³Çíܦ† Æ>Mæü$…yé E…yéË° íÜ.yìþ.G‹Ü.ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$Mæü$ Ô>ï܈Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ËÌZ ç³…r¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ ™èþȹ§æþ$°^éaÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. çÜÑ$íÙt MúË$ Jç³µ…§æþ… Ñ«§é¯èþ…ÌZ çÜÓ™èþàV> Æðÿ…yæþ$ Cº¾… §æþ$Ë$ E¯é²Æÿ$$. (G) ç³…r ÑçœËÐðþ$O¯é, Ìôý§é ¨Væü$ºyìþ ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ_a¯é, C…Mæü B ÆðÿO™èþ$ Gç³µsìýMîü A糚ÌZÏ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùÐéÍ. (¼) JMæü Ðóþâæý Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë´ër$ ç³…r »êV> ÐèþõÜ¢, B ¿æý*Ñ$ Ðèþ$…_ ÝëÆæÿÐèþ…™èþ…V> ™èþÄæý*ÆæÿÆÿ$$Å, BMæüÆæÿÛ×îýÄæý$…V> Ðèþ*Ç, B ¿æý*ÝëÓÑ$ Ðèþ$¯èþçÜ$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$° ™èþ¯èþ ¿æý*Ñ$ ™èþ¯èþMìü CÐèþ$ð A¯èþ^èþ$a. AÆÿ$$™óþ D Æðÿ…yæþ$ ÑçÙÄæý*ËÌZ¯èþ* ÆæÿÐèþ$×ìýÐéâæý$å A§æþ–çÙtÐèþ…™èþ$Ìôý. Äôý$ Äôý$sìýM>Äôý$yæþ$ ÐéÇ E™èþµ†¢ °ËMæüyæþV> ò³ÇW…¨. ™èþW¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿÛ… ç³yæþyæþ… ÐéÇMìü Ðóþ$Ë$ ^óþíÜ…¨. A…™èþMæü¯é² Ðèþ$$QÅ…V> ÐéÇ MúË$ Jç³µ…§æþ… Ðèþ$«§æþÅÌZ BVæüÌôý§æþ$. A…§æþÆæÿ$ ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë* {糆 Äôý$sê ÐéÇ Îk Jç³µ…§æþ… ´÷yìþW… ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ 糧æþ¦†ÌZ ç³…yìþ…_¯èþç³µsìýMîü D Ðèþ$íßýâæýË$ ÐéÇ ´÷ÌêËÌZ 1200 MìüÌZË ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^éÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… ¨Væü$ºyìþ 15500&16500 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ_a…¨. D ÌñýMæüP¯èþ ÐéÇ º–…§é°Mìü Ææÿ*.2,25,000/& ¯èþ$…yìþ 2,75,000/& ÐóþË ÐèþÆæÿMæü* B§éÄæý$… Æ>V>, JMøP çÜ¿æý$ÅÆ>ÍMìü Ææÿ*.40,000/& °MæüÆæÿ B§éÄæý$… ËÀ…_…¨. 14

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

2009ÌZ ¯èþ»êÆŠÿz D º–…§é°² JMæü gêÆÿ$$…sŒý ËÄæý$¼Ísîý {Væü*‹³ (gñý.GÌŒý.h & EÐèþ$Ãyìþ ç³N` çÜ…çœ$…)V> ¯èþÐðþ*§æþ$^ðþÄæý$Åyæþ…™ø ÐéÇ {ç³Äæý*×ý… çÜÇMö™èþ¢ Ðèþ$Ë$ç³# †ÇW…¨. D MóürWÈ Ðèþ*Ææÿ$µ Mðü.yìþ.G‹Ü. ÐéÇ A«¨M>ÇMæü Ñ«§é¯èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ fÇW…¨. C糚yæþ$ ÒÆæÿ$ Ðé×ìýfÅ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýM>Ææÿ »êÅ…Mæü$Ë ¯èþ$…yìþ A† ™èþMæü$PÐèþ Ðèþyîþz Æóÿr$Móü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ º$$×êË$ ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü AÆæÿ$áË$. 2011ÌZ ÒÆæÿ$ Ðèþ$ÆöMæü Ððþ$OË$Æ>Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Móü.yìþ.G‹Ü. ÐéÇ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$ Ë„æü Å… Mìü…§æþ, íÜ.yìþ.G‹Ü. Ðèþ$ÇÄæý$$ {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ ÐéDZ JMæü çÜò³•Ï Mæü…ò³±™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþÝëÆæÿ$. D {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çܦ {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿç³#¯èþ ÒÇ §æþVæüYÆæÿ E™èþµ†¢° Mæü±çÜ Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ, MìüÌZ Ææÿ*.17/& ^ö糚¯èþ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ…¨. A糚yæþ$ AMæüPyæþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý «§æþÆæÿ MìüÌZ 13/& Ææÿ*´ëÄæý$Ìôý. ÆæÿÐèþ$×ìý Ðéâæýå Mæü«§æþ ^éÌê ÝëïœV> ÝëW…¨. Mðü.yìþ.G‹Ü. Mìü…§æþ HÆ>µr$ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ íÜ.yìþ.G‹Ü. Ðèþ$ÇÄæý$$ H.yìþ.G‹Ü. çÜ…çܦË$ A…¨…_¯èþ Ððþ¯èþ$²§æþ¯èþ$² M>Ææÿ×ý…V>¯óþ D Ðèþ$íßýâæýË$ RêäV> ç³yìþ E¯èþ² ¿æý*Ñ$°, ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë Ðèþ§æþª çÜÆæÿâæýÐðþ$O¯èþ MúË$ Jç³µ…§éÌZ¢ MúË$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$° çÜÑ$íÙtV> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$§æþË$ò³rtyæþ… Mæü$¨Ç…¨. HÐø ç³Ç^èþÄæý$…Ìôý° Mö™èþ¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³rtyæþ… M>Mæü$…yé, D Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþÍçÜ$¯èþ² ç³°¯óþ G…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. G¯Œþ.BÆŠÿ.C.h.G. A…¨…_¯èþ ™øyéµr$, G¯Œþ.òßý^Œþ.h. A…¨…_¯èþ A糚 Ððþ$$™èþ¢…™ø ÐéÆæÿ$ «§ðþOÆæÿÅ… ^ðþÄæý$ÅV>, ÐéÆæÿ$ ÑfÄæý$… Ý뫨… ^éÆæÿ$. {糫§é¯èþ…V>, Mæü$r$…º…ÌZ° {ÔèýÐèþ$¯óþ ò³r$tºyìþV> ò³sìýt, D ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëVæü$ºyìþÌZMìü ™óþÐèþ^èþ$a¯èþ° ÐéÆæÿ$ °Ææÿ*í³… ^èþyæþ…™ø»êr$, Mæü$r$…º B§éÄæý*°² Mæü*yé Væü×ý±Äæý$…V> ò³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. JMæü çÜò³•Ï Mæü…ò³±™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… AÆÿ$$Å E… yæþyæþ… Ðèþ˯èþ ÐéÆæÿ$ JMæü Ææÿ„ìü™èþ «§æþÆæÿ Äæý$…{™é…Væü… ç³Ç«¨ÌZ E…yìþ, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠüÌZ E…yóþ Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$Ë»êǯèþ$…yìþ Ææÿ„ìü…糺yézÆæÿ$. D A¯èþ$¿æýÐèþ… §éÓÆ> Ðèþ$¯èþ… ™ðþË$çÜ$MøÐèþËíܯèþ ´ëu>Ë$ G¯ø² E¯é²Æÿ$$. D Ðèþ$íßýâæýË Ò$§æþ, ÐéÇ Mæü$r$…»êË Ò$§æþ ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë$ ¯èþÐèþ$ÃMæü… MæüÍW E…yæþyæþ…™ø, {糆 Äôý$sê ÐéÆæÿ$ ÒÇ MúË$ Jç³µ…§é˯èþ$ ´÷yìþW…^éÆæÿ$. C¨ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐèþ$ÐèþÓyé°Mìü Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý…. MóüÆæÿâæýÌZ MúË$ Jç³µ…§éË$ Ææÿ§æþ$ª ^óþíܯèþ M>Ææÿ×ý…V>, D Ææÿ…Væü…ÌZ MóüÐèþË… ¯øsìý Ðèþ*r Ò$§æþ, ™ðþËÏ M>W™éË Ò$§æþ Æ>çÜ$Mæü$¯èþ² ÐóþËMö©ª Jç³µ…§éË$ ^èþÌêÐèþ$×ìýÌZ E¯é²Æÿ$$. Cr$Ðèþ…sìý HÆ>µr$Ï ¿æý*ÝëÓÐèþ$$ËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…sêÆÿ$$. ¿æý*ÝëÓÐèþ$$Ë$ MúË$ Jç³µ…§æþ… J糚Mæü$¯èþ²¯é²âæý*å MúË$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ðéâæý$å Mæü*yé Ìê¿æýç³yæþ™éÆæÿ$. MúË$ A§ðþª Ðèþ*ÆðÿPsŒý Æóÿr$ {ç³M>Ææÿ… MæüsêtMæü Mæü*yé, ÐéÇMìü ™ðþÍíÜ E¯èþ² ÐèþÇÝëVæü$ ^óþç³rtyæþ… §éÓÆ> D Ðèþ$íßýâæýË$ Ðèþ$…_ Ìê¿êË$ BÇj…^éÆæÿ$. íÜ.yìþ.G‹Ü. Ðèþ$ÇÄæý$$ H.yìþ.G‹Ü.Ë ™øyéµr$ MóüÐèþË…


ÒÇMìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Mæü͵…^èþyæþ… ÐèþÆæÿMóü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O…¨. »êÅMŠü G…yŠþ çܼÞyîþ A…¨…^óþ °Ñ$™èþ¢… Mö¨ª´ësìý ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O…¨. Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ… º¨Î Ðèþ*{™èþ… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ¯óþ ^ðþ´ëµÍ. D Ðèþ$íßýâæýË iÑ™éËÌZ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µÌôýÑ$sìý? ÐéÇ {ç³M>Ææÿ…, ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> ÐéÇ B§éÄæý$… ò³ÇW…¨. ÐéÆæÿ$ ÐéÇMæü$¯èþ² ÐèþÅMìü¢Væü™èþ A糚˱² ¡ÆóÿaÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. JMæü º–…§æþ…V> Mæü*yé ÒÇ ´÷§æþ$ç³# Ððþ$$™èþ¢… G…™èþV> ò³ÇW…§æþ…sôý ÐéÆæÿ$ ÐéÇ º–…§æþ… ™èþÆæÿçœ#¯èþ JMæü AÆæÿ GMæüÆæÿ… ¿æý*Ñ$ Mæü*yé Mö¯é²Ææÿ$. D Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ C…sìýMìü M>ÐèþËíܯèþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ Mö¯èþ$Mæü$P¯é²Ææÿ$. Mö…™èþ º…V>Ææÿ… Mæü*yé Mö¯èþ$MøPVæüÍV>Ææÿ$. JMæüP Ðèþ*rÌZ ^ðþ´ëµË…sôý, Mö¨ª Mö¨ªV> AÆÿ$$¯é, °ËMæüyæþV> ÒÇ BçÜ$¢Ë$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ* Ðèþ^éaÆÿ$$. Mðü.yìþ.G‹Ü. Mìü…§æþ E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ A«¨Mæü Ððþ$$™èþ¢… CÌê Ý뫧éÆæÿ×ý

ç³…rÌñýO¯èþ ÐèþÇ Ðèþ$ÇÄæý$$ Mö¨ª´ësìý Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, §æþ$…ç³Ë$, ç³…yæþ$Ï A…™èþÆæÿç³…rV> Ðóþíܯèþ AÆæÿsìý ç³…r Mìü…§óþ E…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ° çÜÆæÿâæý™èþÓ… Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$íßýâê Mæü*rÐèþ$$Ë*, ç³…^éÆÿ$$¡ Æ>gŒý ÐèþÅÐèþçܦ A…¨…_¯èþ ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ çÜ…Ýë¦Væü™èþ ™øyéµr* D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>Ðèþyé°Mìü Ðèþ$$QÅM>Ææÿ×êË$. Source : LANDESA, Women Transforming Indian Agriculture, A Collection of Case Studies from Indira Kranthi Patham of Andhra Pradesh and Kudumbashree Mission of Kerala, December 2013, New Delhi.

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 2 l¯Œþ 2014

15

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015


çœ$¯èþÐðþ$O¯èþ ArÒ BàÆæÿ ÐðþOÑ«§æþÅ… ¿æýÆæÿ™Œþ Ðèþ$¯èþÞ™èþ

Ðèþ$¯èþ ¿æý*Vøâæý… JMæü A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ çÜ…«¨ M>Ëç³# A…^èþ$¯èþ E…¨. °Æ>ª„ìü×ýÅ…V> ÕÌêf Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ MöËÏVösìýt¯èþ ÔèýMæü… Ðèþ$$WíÜ, Ðèþ$¯èþ iÐèþ ç܅糧æþ¯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþ$Mæü$¯óþ ÔèýM>°Mîü, Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ò³…_ ´ùíÙ… ^èþ$Mæü$¯óþ çÜ…çÜP –†Mîü §éÇ CÐéÓÍ.

§é

§éç³# Æðÿ…yæþ$ §æþÔ>»êªË Ðèþ$$…§æþ$ Ðóþ$Ððþ$$Mæü Æðÿ…yæþ$ yæþf¯èþÏ Ðèþ$…¨ Ðèþ* Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Mæü*yæþVæür$tMæü$° E™èþ¢Ææÿ Mö…Mæü×ý {´ë…™èþç³# ç³ÕaÐèþ$ Mæü¯èþ$Ðèþ$ËÌZ çÜàÅ{¨ ç³ÆæÿÓ™éË ´ë§éË Ðèþ§æþª GVæü$yæþ$¨Væü$yæþ$V> E¯èþ² ¿æý*Ñ$° Mö¯é²Ðèþ$$. Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ Væüyìþ^óþçÜÇMìü B ¿æý*Ñ$ JMæü A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ, §æþrtÐðþ$O¯èþ, G™ðþ•¢¯èþ Ðèþ–„>Ë$¯èþ² Ðèþ¯èþ…V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. G…™ø iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… VæüË D Ðèþ¯èþ… C糚yæþ$ "Ðèþ¯èþÐéyìþ'V> í³Ë$Ðèþºyæþ$™ø…¨. Ý린Mæü$ÌñýO¯èþ WÇf¯èþ$Ë ç³Çgêq¯èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Ðèþ¯èþÐéyìþÌZ° Ðèþ–„æü ç܅糧æþ¯èþ$ çÜÆóÿÓ ^óþÄæý$V>, A…§æþ$ÌZ 52 Ðèþ–„æü gê™èþ$Ë$ †¯èþyé°Mìü ç³°MìüÐèþ^óþaÑV> Væü$Ç¢…^èþyæþ… ^èþ*íÜ Ðóþ$Ðèþ$$ BÔèýaÆæÿÅ´ùÄæý*Ðèþ$$. D Ðèþ–„>Ë$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ H§ø JMæü M>Ë…ÌZ, †¯èþyé°Mìü ç³°MìüÐèþ^óþa BMæü$ÌZ, M>Äæý$ÌZ, ç³#Ðèþ#ÓÌZ, M>…yæþÐðþ*, §æþ$…ç³ÌZ, ÐóþÆøÏ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ÝëVæü$^óþÄæý$$¯èþr$Ðèþ…sìý ArÒ BàÆ>°² A…¨…^óþÐóþ. Ðèþ* {´ë…™èþ…ÌZ CÑ A™èþÅ«¨Mæü…V> A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ¨ ÐèþÆ>ÛM>Ëç³# ™öÍÆøkÌZϯóþ. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> D çÜÐèþ$Äæý*°Mìü B Ðèþ$$…§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ç³…yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…™é °…yæþ$Mæü$° E…r$…¨. Ðèþ$äå Mö™èþ¢ ç³…r ÐðþÄæý$Åyé°Mìü ™èþW¯èþ çÜ™èþ$¢Ðèþ CÐèþÓyé°Mìü ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$…_ ç³#íÙt° MæüÍW…^óþ BàÆæÿ… AÐèþçÜÆæÿ… AÆÿ$$¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ CÑ A…¨ÐèþÝë¢Äæý$¯èþ² Ðèþ*r. Ðèþ¯èþÐéyìþÌZ fÇí³¯èþ {´ë£æþÑ$Mæü çÜÆóÿÓÌZ A¯óþMæüÆæÿM>Ë Ýë…{糧éÄæý$ Eç³Äñý*V>Ë$ MæüË 120 Ðèþ–„æü gê™èþ$Ë$ E¯èþ²r$Ï ™ðþÍíÜ…¨. BàÆ>°² A…¨…^óþ Ðèþ–„>Ìôý M>Mæü$…yé LçÙ©Äæý$ Eç³Äñý*V>Ë$ MæüË Ðèþ–„æü gê™èþ$Ë$ 45Mìü ò³O¯óþ E¯èþ²r$Ï ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$$. MæüËç³Mæü$ ç³°MìüÐèþ^óþa Ðèþ–„æügê™èþ$Ë$ Mæü±çÜ… 20§éM> E…yæþV>, A…§æþ$ÌZ ¯éË$Væü$ {ç³£æþÐèþ$ {Ôóý×ìý MæüËç³ gê™èþ$Ë$V> õ³Ææÿ$¯èþ²Ñ. Òsìý™ø»êr$ A§æþªMæüç³# Ææÿ…Væü$Ë$, Ýùç³#Ë$, †¯èþyé°Mìü ç³°MìüÐèþ^óþa ¯èþ*¯ðþË$, iÐèþ&C…«§æþ¯éË$, hVæü$Ææÿ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Væü$WYË…, iÐèþ MîürMæü ¯éÕ¯èþ$Ë$, ÑçÜ¢Æ>Mæü$Ë$ A…¨…^óþ Ðèþ–„æü gê™èþ$Ë$ E¯é²Æÿ$$. A…™óþM>Mæü, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ, Ðèþ…r ^ðþÆæÿMæü$, ¯éÆæÿ, GÆæÿ$Ðèþ#, Mæü…^ðþ, ^óþ†ç³¯èþ$Ë$ Ðèþ…sìý ÐésìýMìü ç³°MìüÐèþ^óþa Ðèþ–„>Ë$ Mæü*yé E¯é²Æÿ$$.

16

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

WÇf¯èþ E™èþÞÐèþ…ÌZ {糧æþÆæÿدèþMæü$ E…_¯èþ ArÒ BàÆ>°² ç³ÇÖË$çÜ$¢¯èþ² çÜ…§æþÆæÿØMæü$Ë$

A¯óþMæü Ðèþ–„æü gê™èþ$ËMæü$ ºçßý$âæý Eç³Äñý*V>Ë$ E…sêÆÿ$$. E§éçßýÆæÿ×ýMìü Ñç³µ ^ðþr$t BMæü$Ë$ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$™èþV> Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. Ñç³µ ç³NË™ø »ñýËÏ…, ÝëÆ>, Ìôý§é A…ºÍ ^óþÝë¢Ææÿ$. M>Äæý$˯èþ$ Mæü*ÆæÿV> Ðèþ…yæþ$MøÐèþ^èþ$a. W…fË ¯èþ$…yìþ Ðèþ…r ¯èþ*¯ðþ ¡Ýë¢Ææÿ$. Ñç³µ W…fË ¯èþ*¯ðþ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ §öÇMóü H C™èþÆæÿ ¯èþ*¯ðþË Mæü¯é² Mæü*yé ºËÐèþÆæÿ®MæüÐðþ$O¯èþ¨. ¯èþ*¯ðþ ¡Äæý$V> Ñ$Wͯèþ ^ðþMæüP ç³…r ´÷ÌêËMæü$ G…™ø ÑË$ÐðþO¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. Ñç³µ ^ðþr$t MæüËç³ ºâæý$å, Mæü{Ææÿ ÝëÐèþ*¯èþ$, Br ÝëÐèþ*¯èþ$Ï, çÜ…X™èþ ÐéÆÿ$$§éÅË$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³°Ðèþ$$rÏ ™èþÄæý*ÈMîü, CË$Ï Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³yæþÐèþË °Æ>Ã×ê°Mìü ç³°Mìü ÐèþçÜ$¢…¨. E_™èþ…V> iÐéÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O, A…sôý ºÄæý$sìý ¯èþ$…yìþ HÑ«§æþÐðþ$O¯èþ ÔèýMìü¢ M>±, ±Ææÿ*, GÆæÿ$Ðèþ#Ë* M>± A…¨…^èþMæüPÆæÿÌôýMæü$…yé ËÀçÜ$¢¯èþ² D õÜ…{©Äæý$ ´ûíÙtMæü BàÆ>˯èþ$ Ðèþ$¯èþ B«§æþ$°Mæü BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ AçÜÞË$ ç³sìýt…^èþ$MøMæü´ùÐèþyæþ… ^éÌê §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿ…. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü, ÝûÆæÿÔèýMìü¢° ç³sìýt E…^èþyé°Mîü, MæüÆæÿ¾¯é°² fç³#¢^ðþÄæý$Åyé°Mîü, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþ$ °ÐéÇ…^èþyé°Mîü ¯óþ˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…_, ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyé°Mîü, ¿æý*ÝëÆ>°² †ÇW °…ç³yé°Mîü, iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² Ðèþ–¨®^ðþÄæý$Åyé°Mîü ¿æý*VæüÆæÿ fÌê˯èþ$ ò³…^èþ$MøÐèþyé°Mîü AyæþÐèþ#Ë Mæü¯é² çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ý뫧æþ¯éË$ HÐèþ$$…sêÆÿ$$. †¯èþyé°Mìü ç³°Mìü Ðèþ^óþa Ðèþ–„æü gê™èþ$Ë$ ¿æý*Ñ$


WÇf¯èþ$Ë$ {糧æþÆæÿدèþMæü$ E…_¯èþ A¯óþMæüÆæÿM>Ë ArÒ BàÆ>Ë$

Ò$§æþ 80,000 ÐèþÆæÿMæü* E¯èþ²r$Ï "VðüOÄæý* AsêÏ‹Ü B‹œ ´ëϯðþsŒý Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý' õ³ÆöP…¨. M>± MóüÐèþË… 150 Ððþ$$MæüPÌôý A¯é¨V> BàÆæÿ ç³…rË$V> ç³…yìþ…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. AÆÿ$$™óþ ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü 糧æþ¦†ÌZ ç³…yìþ…^óþ HMæü ç³…r Ñ«§é¯éË$ AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ^óþaçÜÇMìü D çÜ…QÅ 20Mìü ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë BàÆæÿ…ÌZ 90% MóüÐèþË… D 20 Ððþ$$MæüPÌôý A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ*¯èþÐèþ#ËMæü$ A…§óþ BàÆæÿ…ÌZ ¯éË$W…r Ðèþ$*yæþÐèþ Ðèþ…™èþ$ JMæü G°Ñ$¨ ç³…rË ¯èþ$…yóþ ÐèþÝù¢…¨. {ç³Mæü–† Ðèþ$¯èþMæü$ {ç³Ý먅_¯èþ †¯èþyé°Mìü Äñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ–„æü ç܅糧æþÌZ C¨ 0.01%, A…sôý 10 ÐóþËÌZ JMæü Ðèþ…™èþ$. ©°° ºsìýt ^èþ*õÜ¢, A…§æþÐðþ$O¯èþ Ææÿ…Væü$Ææÿ…Væü$Ë ´ëÅMðürÏÌZ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Ît&{»ê…yŠþ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦÌZ Ðèþ$¯èþ… °f…V> G§æþ$Væü$™èþ$¯é²Ðèþ* Ìôý§é Ðèþ$Ç…™èþ Ìôý°Ðéâæýå… AÐèþ#™èþ$¯é²Ðèþ*? íœ{ºÐèþÇ 2014ÌZ, A§æþ–çÙtÐèþÔ>™èþ*¢ ¯óþ¯èþ$ JMæü E™éÞçßýÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ WÇf¯èþ BàÆæÿ E™èþÞÐé°Mìü Ððþâæýåyæþ… fÇW…¨. JyìþÝëÞ Æ>çÙ‰…ÌZ° °Äæý$…VæüÇ ç³ÆæÿÓ™éË ¯èþyæþ$Ðèþ$ MæürMŠü §æþVæüYÆæÿ ¼çÜÞ… A¯óþ ^ør fÇW¯èþ ™èþ*Ææÿ$µ, Ðèþ$«§æþÅ¿êÆæÿ™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÑÑ«§æþ Æ>Ú‰ëËÌZ° 200ËMæü$ò³OV> WÇf¯èþ {V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…yìþ, 600Mæü$ ò³OV> B¨ÐéïÜË$, A…§æþ$ÌZ 80% ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ$íßýâæýË$, ÐéÇ Äñý$$MæüP Ýë…{糧éÄæý$ BàÆ>Ë Äñý$$MæüP E¯èþ²™èþÐðþ$O¯èþ ÐðþOÑ«§éÅ°² ^ésìý^ðþç³µyé°Mìü, D BàÆæÿ ç³…yæþ$VæüÌZ JMæü^ør Mæü*yéÆæÿ$.

1500 BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë$ & ÝëVæü$^óþíܯèþÒ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëVæü$^óþÄæý$¯èþr$Ðèþ…sìýÒ, ç³_aÒ Ðèþ$ÇÄæý$* Ðèþ…yìþ¯èþÒ & {糧æþÆæÿدèþÌZ E…^éÆæÿ$. ÒsìýÌZ ÝëVæü$^óþÄæý$¯èþr$Ðèþ…sìý ArÒ BàÆ>Ë$ 900!

1500 BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë$ & ÝëVæü$^óþíܯèþÒ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëVæü$^óþÄæý$¯èþr$Ðèþ…sìýÒ, ç³_aÒ Ðèþ$ÇÄæý$* Ðèþ…yìþ¯èþÒ & {糧æþÆæÿدèþÌZ E…^éÆæÿ$. ÒsìýÌZ ÝëVæü$^óþÄæý$¯èþr$Ðèþ…sìý ArÒ BàÆ>Ë$ 900! †¯èþyé°Mìü íܧæþ¦…V> E¯èþ² 400 Ðèþ…rM>Ë$ Mæü*yé Ææÿ$_^èþ*yæþyæþ… MøçÜ… D {糧æþÆæÿدèþÌZ E…^éÆæÿ$. ç³àÈ MøÆ>¾ ™ðþVæüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ B¨ÐéïÜ JMæüÆæÿ$, D Ñ«§æþ…V> A¯é²Ææÿ$. ""Ðèþ* ç³çßýÈ MøÆ>¾Ë$ A¯é¨V>, Gr$Ðèþ…sìý fº$¾Ë*, A¯éÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅË* ÌôýMæü$…yé BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ, ©ÆæÿƒÐðþ$O¯èþ, iљ鰲 Væüyæþ$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. H _¯èþ² ÆøVæüÐðþ$$_a¯é, Cº¾…¨ Ðèþ_a¯é, §é°² ¯èþÄæý$… ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü Ðóþ$Ðèþ$$ AyæþÑÌZ° Ððþ$$MæüPË Ò$§óþ B«§éÆæÿç³yæþ™éÐèþ$$ M>± Ðóþ$Ðèþ$$ G糚yæþ* BçÜ$ç³{†Mìü Ððþâæýåyæþ…, Ðèþ$…§æþ$ ¼âæýåË*, çÜ*¨ Ðèþ$…§æþ$Ë* ¡çÜ$MøÐèþyæþ… ^ðþÄæý$ÅÌôý§æþ$!'' A°Õa™èþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ…, ÐèþÆ>Û¿êÐèþ ç³Çíܦ™èþ$Ë Ðèþ˯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³…r ^óþ†Mæü…§æþ¯èþç³#yæþ* MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ¯ðþËMö¯èþ²ç³šyæþ* ÝëVæü$^ðþÄæý$ůèþr$Ðèþ…sìý ArÒ BàÆ>Ë$, ´ûíÙtM>àÆ>°² A…¨…^óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþÐèþ$¯èþ$ G…™èþV> B§æþ$Mæü$¯é²Äñý* A¯èþ²¨ AMæüPyæþ ^óþǯèþ WÇf¯èþ$Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. M>± ^éÌê {糧óþÔ>ËÌZ, A¯óþMæü ºÄæý$sìý M>Ææÿ×êË Ðèþ˯èþ D ÝëVæü$^óþÄæý$¯èþr$Ðèþ…sìý BàÆ>Ë Ë¿æýÅ™èþ, Ñ°Äñý*Væü… Mæü*yé ™èþÇW´ù™èþ$¯é²Äæý$° ÐéÆæÿ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ArÒ °Ææÿ*Ã˯èþ, °Æ>Óçܯèþ, ¯èþVæüÈMæüÆæÿ×ý ò³§æþª ò³§æþª B¯èþMæürtË$, Væü¯èþ$Ë ™èþÐèþÓMæü…, ¿êÈ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Ðé×ìýfÅ ç³…rË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ HMæü ç³…rË$ ÑçÜ¢Ææÿ×ý & CÐèþ±² MæüÍíÜ Mö°² ÐóþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ÐèþçÜ*¢ E¯èþ² Ðèþ* ÝëVæü$^óþÄæý$¯èþr$Ðèþ…sìý BàÆ>Ë Äñý$$MæüP gñýOÑMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëÐèþ*hMæü ¯ðþËÐèþ#˯èþ$ A§óþç³°V> §ðþº¾¡çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐéÆæÿçÜ™èþÓ…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² D çÜ$ç܅糯èþ²Ððþ$O¯èþ ArÒ ç܅糧æþ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ ´ùíÙçÜ*¢ E…¨. D Æøk¯èþ, Væü…§æþÆæÿVøâæý…ÌZ E¯èþ² Cç³µsìý "Ñ$Í°Äæý$…/çÜçßý{Ýë¼®' ™èþÆ>°Mìü AyæþÐèþ#Ë™ø ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ…V>, çÜçßýiÐèþ¯èþ… ^óþõÜ ¯óþÆæÿ*µ, KÆæÿ*µ ¯óþÆæÿµVæüËÐéÆæÿ$ GÐèþÆðÿO¯é E¯é²Ææÿ…sôý, A¨ JMæüP D WÇf¯èþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. ÐéÇÌZ Mæü*yé MóüÐèþË… B ç³Çgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ… Ðèþ$ÇÄæý$$ B §óþÖÄæý$ Ýë…çÜP–†Mæü §æþ–Mæüµ£æþ… MæüÍW E¯èþ²ÐéÆæÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ A…§æþ$Mæü$ çÜÐèþ$Ææÿ$¦Ë$. Bharat Mansata Earthcare Books, 10 Middleton Street, Kolkata 700 071 Email : bharatmansata@yahoo.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 1 yìþòÜ…ºÆŠÿ 2014 17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015


çßý§æþ$ªË$§ésìý Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþâæýåyæþ… B± »ñýÆŠÿY Ðèþ*¯Œþ

¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýç³# ÐéÄæý$ÐèþÅ {´ë…™èþ…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$ JMæü Mæü*rÑ$V> HÆæÿµyìþ ™èþÐèþ$°, ™èþÐèþ$ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Ë¯èþ$ §éÇ{§æþÅ… ¯èþ$…yìþ M>´ëyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ Ò$§æþ ÐéÇMìü ¯èþÐèþ$ÃMæü… Mæü$§æþÆæÿyæþ…™ø C糚yæþ$ ÐéÆæÿ$ ÐéÇ ™øsìý Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Mæü*yé §éÇ ^èþ*í³…^èþyé°Mìü íܧæþ®…V> E¯é²Ææÿ$.

¿ê

Ææÿ™èþ§óþÔèýç³# ÐéÄæý$ÐèþÅ {´ë…™èþÐðþ$O¯èþ Æ>fÝ릯Œþ Æ>çÙ‰…ÌZ° BÌêÓÆŠÿ hÌêÏÌZ B…M> A¯óþ {V>Ðèþ$… E…¨. 3 Ñ$ÍÄæý$¯èþÏ f¯é¿ê E¯èþ² D hÌêÏÌZ E¯èþ²Ñ §é§éç³# A±² °Ææÿ$õ³§æþ Mæü$r$…»êÌôý. ÒÇÌZ ^éÌêÐèþ$…¨ §éÇ{§æþÅ…™ø ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ²ÐéÆóÿ. C…Mæü Ðèþ$íßýâæýË çÜ…Væü† AÆÿ$$™óþ Ðèþ$È §æþ$ÆæÿÂÆæÿ…. BÌêÓÆŠÿÌZ ^éÌê {´ë…™éËÌZ Byæþí³ËÏËMìü 13 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ÐèþÄæý$çÜ$Þ Ðèþ^óþaçÜÇMìü ò³ãå ^óþõÜÝë¢Ææÿ$. Mæü*™èþ$ÆæÿÏ Mæü¯é² Möyæþ$Mæü$ËMóü GMæü$PÐèþ ÑË$Ðèþ CÝë¢Ææÿ$. AçÜË$ GMæüPyø M>± Mæü*™èþ$ÆæÿÏMæü$ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓÆæÿ$. ^èþ§æþ$ÐèþN ÌôýMæü, H Mö¨ª´ësìý ™øyéµr$ M>±, {õ³Ðèþ$ M>± ËÀ…^èþ° D Byæþí³ËÏË$ ò³§æþªÄæý*ÅMæü B™èþïèþ*ůèþ™é ¿êÐèþ…, Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ Mæü$r$…º…ÌZ¯èþ$, çÜÐèþ*f…ÌZ¯èþ* ™èþMæü$PÐèþ çßZ§é MæüÍWE…yæþyæþ…ÌZ BÔèýaÆæÿÅ… HÐèþ$$…¨. M>± C糚yæþ$, òßýOçœÆŠÿ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý A¯èþ² çÜ…çܦ D Ðèþ$íßýâæýË Äñý$$MæüP B™èþÃòÜ•¦Æ>Å°² ò³…^óþ ¨ÔèýÌZ Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. C糚yæþ$ ÒÆæÿ$ ѧéÅÐèþ…™èþ$ÌñýO ™èþÐèþ$ Væü$Ç…_ ™éÐèþ$$ ™ðþË$çÜ$Mæü$°, {ç³ç³…^é°² G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü íܧæþ®… AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$.

{´ëÆæÿ…¿æý…

18

Ý린Mæü {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ Ðèþ$ÇÄæý$$ òßýOçœÆŠÿ C…yìþÄæý* çÜ…çܦ Äñý$$MæüP ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþ "Cºryé' çÜ…çܦËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ C§æþªÆæÿ$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ B…M> ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË$ JMæü º–…§æþ…V> HÆæÿµyóþ Ñ«§æþ…V> {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. "Cºryé' A…sôý EÆæÿ*ª ¿êçÙÌZ ""{´ëÆæÿ…¿æý…'' A° AÆæÿ®…. òßýOçœÆŠÿ C…yìþÄæý* çÜ…çܦ ÌêVóü, Ý린Mæü çÜÐèþ$*à˯èþ$ ºËç³Ææÿ^èþyæþ… A¯èþ²¨ Cºryé çÜ…çܦ Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ Ë„æü Å…. D çÜ…çܦMæü$ Ðèþ$íßýâæýË {ÔóýÄæý$õÜÞ {糫§é¯é…Ôèý…. òßýOçœÆŠÿ C…yìþÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Cºryé çÜ… çܦË$ MæüÍíÜ B…M> {V>Ðèþ$…ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… HÑ$r…sôý, JMæü 10&15 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ JMæü º–…§æþ…V> HÆæÿµyìþ ÐéÇ ÐéÇ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË A¯èþ$Ðèþ$†™ø, ÐèþÆæÿ$çÜV> Mö°² Õ„æü×ê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ´ëÌŸY¯óþrr$Ï ^óþÄæý$yæþ…. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

Ðóþ$MæüË ò³…ç³Mæü… ^óþç³rtyæþ… §éÓÆ> Ððþ${çßý$°²Ýë ™èþ¯èþ B§éÄæý*±², B™èþà ÑÔ>ÓÝë±² Mæü*yé ò³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$

D Ðèþ$íßýâæýË$ B Õ„æü×êM>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ çÜ$íܦÆ>ÀÐèþ–¨®Mìü òßýOçœÆŠÿ çÜ…çܦ çÜ*_…_¯èþ 12 Ðèþ$*Ë çÜ*{™éË$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü…, Í…Væü çÜÐèþ*¯èþ ¯éÅÄæý$… (gñý…yæþÆŠÿ DMìüÓsîý) Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ A…Ô>Ë Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÒÇMìü »êÅ…Mæü$ õÜÐèþË$ A…™èþV> A…§æþ$»êr$ÌZ E…yæþÐèþ# M>ºsìýt D çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$ {糫§é¯èþ…V> ´÷§æþ$ç³# Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Ææÿ糆&B«§éÇ™èþ º–…§éË$V> ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. D ´÷§æþ$ç³# çÜ…çœ*Ë Ðèþ˯èþ Ðèþ$íßýâæýËÌZ Mö…™èþ ¿æý{§æþ™é ¿êÐèþ… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. ÐéÇ Ý÷…™èþ yæþº$¾Ë™ø¯óþ ÐéÇ º–…§é˯èþ$ çÜ$íܦÆæÿ…V> ^óþçÜ$MøVæüËÆæÿ$. ™èþ§éÓÆ> ÐéÇ Ò$§æþ ÐéÇMìü ¯èþÐèþ$ÃMæü… Mæü$§æþ$Ææÿ$™èþ$…¨. D ´÷§æþ$ç³# Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Ææÿ糆 çÜ…çœ*˯èþ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«¨° Ðèþ$Ç…™èþV> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÇMìü ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ Cí³µ…^èþyæþ… fÇW…¨.

çÜ*¹Ç¢° MæüÍW…^óþ Ððþ${çßý*±²Ýë E§æþ…™èþ… 29 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Ððþ${çßý$±²ÝëMìü G¯ø² »ê«§æþÅ™èþË$. ™èþ¯èþ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ í³ËÏ˯èþ$, ¿æýÆæÿ¢¯èþ$, A™èþ¢ Ðèþ*Ðèþ$˯èþ$, Ðèþ$Ǩ° ^èþ*çÜ$MøÐèþyæþ…™ø ´ër$ ÐéÇ Vóü§ðþ¯èþ$, Vø«§æþ$Ðèþ$ç³…r¯èþ$ Mæü*yé Mæü°ò³r$tMæü$°


E…yéÍ. C…sìýÌZ° A°² 糯èþ$Ë* BÐóþ$ ^óþçÜ$MøÐéÍ. ™èþ¯èþ Ý릯èþ…, ÑË$Ðèþ MóüÐèþË… C…sìýMóü ç³ÇÑ$™èþ… A° ÐéÄæý$ÐèþÅ ¿êÆæÿ™èþ…ÌZ° A¯óþMæüÐèþ$…¨ C™èþÆæÿ {V>Ò$×ý Ðèþ$íßýâæýËÌêVóü ™é¯èþ* A¯èþ$Mæü$…¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ, ™èþÐèþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ Mö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ MæüÍíÜ, ÐéÇ ¿æýÑçÙÅ AÐèþçÜÆ>ËMðüO yæþº$¾ Mæü*yæþ»ñýsìýt, §é^èþ$MøÐèþËíÜ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$, Ððþ$çßýÆæÿ$±²Ýë Mö…™èþ f…Mìü…¨. CÌê Mæü*rÑ$V> HÆæÿµyìþ ´÷§æþ$ç³# ^ðþÄæý$Åyæþ… A…sôý, ™é¯èþ$ ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿ¢ §æþVæüYÆæÿ ^ðþÆÿ$$Å §é_ yæþº$¾Ë$ AyìþW, B yæþº$¾¯èþ$ ™èþ¯èþMæü$ »Ÿ†¢V> ç³Ç^èþÄæý$…Ìôý° Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Aç³µ^ðþç³µyæþÐóþ$. ""¯éMæü$ ¯èþÐèþ$ÃMæü… Mæü$§æþÆæÿÌôý§æþ$,'' A…¨ Ððþ$çßýÆæÿ$±²Ýë. M>± A…™èþMæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý BÐðþ$ ¿æýÆæÿ¢Mìü Cr$Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O ÑÔ>ÓçÜ… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…. ""Ðèþ$¯èþ… HÒ$ §é^èþ$Mø¯èþMæüPÆóÿϧæþ$Ìôý'', A° ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿ¢ A¯é²yæþ° Ððþ$çßýÆæÿ$±²Ýë ^ðþí³µ…¨. 糧æþÐèþ$*yæþ$Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ VæüË çÜÓÄæý$…&çÜàÄæý$Mæü º–…§æþ… ÌZ çÜ¿æý$ÅÆ>ÍV> ^óþÇ…¨ Ððþ${çßý$±²Ýë. {糆 JMæüPÆæÿ* ¯ðþËMìü Ææÿ*.10 ^ö糚¯èþ Mæü*yæþ»ñýsôýtÐéÆæÿ$. JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, A¨ Ææÿ*.50Mìü ò³ÇW…¨. §é§éç³#, ´÷§æþ$ç³# M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$§æþË$ò³rtV>¯óþ, D çÜ…çœ$… ™èþÐèþ$ º–…§æþ…ÌZ° Ðèþ$íßýâæýËMæü$ yæþº$¾ A糚V> CÐèþÓyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…¨. D çÜ…çœ$… A糚Ë$ CÐèþÓyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ Mö¨ªM>Ìê°Mìü, Ððþ${çßý$±²Ýë JMæü 10,000 Ææÿ*´ëÄæý$Ë A糚 ¡çÜ$Mæü$…¨. Væü™èþ…ÌZ ÐéÇ Mæü$r$…º… JMæü Ðèþyîþz ÐéÅ´ëÇ Ðèþ§æþª, A«¨Mæü ÐèþyîþzMìü A糚 ¡çÜ$Mæü$° E…¨. C糚yæþ$ D çÜÓÄæý$…&çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ$… ¯èþ$…yìþ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² yæþº$¾™ø ÐéÇ ´ë™èþ A糚 ¡Ææÿayæþ… fÇW…¨. CÌê ÐéÇ iÑ™éËÌZ JMæü _¯èþ² ¿êVæü… AÆÿ$$¯é ™èþÐèþ$ ^óþ†ÌZMìü ¡çÜ$MøVæüËVæüyæþ… ^éÌê {´ù™éÞçßýMæüÆæÿ…V> E…§æþ±, ™èþÐèþ$Mæü$ Ý뫨M>Ææÿ™èþ ^óþMæü*Æóÿa Ñ«§æþ…V> E…§æþ± Ððþ${çßý$±²Ýë A…¨. Ððþ${çßý$±²Ýë çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Væü×ôýÔŒý Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ$… f¯èþÐèþÇ, 2010ÌZ Mö°² Vö{Æðÿ˯èþ$ ™ðþ^èþ$aMæü$°, Ðésìý ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> B§éÄæý$… ´÷…§óþ ¨ÔèýÌZ BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ ÝëW…^éÆæÿ$. ""ByæþÐéâæý$Ï C…sZϯóþ E…r*, A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$…™ø Mæü$r$…»ê°Mìü ™øyæþµyóþ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²…§æþ$¯èþ, Vö{ÆðÿË ò³…ç³M>°² ™éÐèþ$$ çÜ…™øçÙ…V> ^óþç³sêtÐèþ$° Ððþ${çßý$±²Ýë A¯é²Ææÿ$.

Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë$ MæüÍíÜ ç³°-^óþ-õÜ-çÜ-ÇMìü ÒÇ Ðèþ$«§æþÅ º…«§æþ… ºË-ç³-yìþ…¨. D Ðèþ$íßý-âæýË Äñý$$MæüP B™èþÃ-Ñ-Ô>ÓçÜ… Ðèþ$ÇÄæý$$ B™èþÃ-Vú-ÆæÿÐèþ… ò³Ç-V>-Æÿ$$.

òßýOçœÆŠÿ çÜ…çܦ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ G…™øM>Ë…V> ç³°^óþÝù¢…¨. 1955Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþr 20 gñýÈÞ BÐèþ#˯èþ$ ¿êÆæÿ™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ$…{†™èþÓ Ô>QMæü$ ç³…í³…^èþyæþ… fÇW…¨. Aç³µsìý ¯èþ$…yìþ òßýOçœÆŠÿ çÜ…çܦ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ ÑÑ«§æþ çßZ§éËÌZ ç³°^óþíܯé, CMæüPyæþ ™èþÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °Ææÿ…™èþÆ>Äæý$…V> Mö¯èþÝëW…^èþyé°Mìü 1922 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ JMæü ÇhçÜtÆŠÿz {rçÜ$t¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ GMæü$PÐèþV> §æþ„ìü×ê¨ Æ>Ú‰ëËÌZ ^óþç³rtyæþ… fÇW¯é Mö°² {´ëgñýMæü$tË$ Æ>fÝ릯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ E™èþ¢ÆŠÿ{糧óþÔŒý Æ>Ú‰ëËÌZ Mæü*yé °ÆæÿÓíßý…^èþºyézÆÿ$$. AÐèþ$Ë$fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ òßýOçœÆŠÿ Ððþ*yæþÌŒý ¯èþ$…yìþ Mö…™èþ ç³MæüP§éÇ ç³rtyæþ…™ø 2003ÌZ òßýOçœÆŠÿ çÜ…çܦ B M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ ™èþÐèþ$ ™øyéµr$¯èþ$ Eç³çÜ…çßýÇ… ^èþ$Mæü$…¨. AÆÿ$$™óþ Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, BíÜÄæý* çÜ$¯éÒ$ §æþ„ìü×ý ¡Ææÿ {´ë…™èþ…ÌZ Á¿æý™èþÞ… çÜ–íÙt…_¯èþ糚yæþ$, B {´ë…™èþ…ÌZ ç³#¯èþÆ>ÐéçÜ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMìü çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…¨. Æ>fÝ릯Œþ Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü*yé ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ {´ëgñýMæü$t˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. 2008ÌZ, {糆°«¨ M>Æ>ÅËÄæý$…V> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨, Ðèþ$ÆöMæüÝëÇ ™èþ¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ… ^óþíÜ…¨.

ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜ…QÅ, ò³ÇW¯èþ B™èþà ÑÔ>ÓçÜ… òßýOçœÆŠÿ C…yìþÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ C»ýryæþ çÜ…çܦ™ø MæüÍíÜ ç³°^ðþÄæý$Åyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtMæü HÆæÿµyìþ¯èþ 16 Ðèþ$íßýâê çÜÓÄæý$…&çÜàÄæý$Mæü º–…§éËÌZ, Ððþ$çßýÆæÿ$±²Ýë Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$ÆöMæü 22 C™èþÆæÿ Ðèþ$íßýâæýË$ ^óþǯèþ Væü×ôýÔŒý Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ$… JMæüsìý. D 16 º–…§éË$ ™éÐèþ$$ çÜÐèþ$$´ëÇj…_¯èþ gêq¯é°², ò³…_¯èþ Ðóþ$Mæü˯èþ$ Ðèþ$ÆöMæü 22 çÜÓÄæý$…&çÜàÄæý$Mæü º–…§éËMæü$ "´ë‹Ü B¯Œþ ¨ W‹œtÞ', A…sôý †ÇW ºçßý$Ðèþ$†V> ÐóþÆóÿÐéâæýåMìü C^óþa 糧æþ¦† Ò$§æþ A…¨…^éÆæÿ$. òßýOçœÆŠÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ C»ýryæþ çÜ…çܦË$ Cç³µsìýMìü 491 Mæü$r$…»êËMæü$, 1,350 Ðóþ$Mæü˯èþ$ A…¨…^éÆÿ$$. Ððþ${çßý$±²Ýë Ðéâæýå º–…§æþ… HÆæÿµyìþ §é§éç³# Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ M>Ðö_a…¨. D Ðèþ$íßýâæýË$, ÐéÇ ¿æýÆæÿ¢Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ Mæü$r$…»êË Ðèþ$«§æþÅ çÜ…º…«§æþ»ê…«§æþÐéÅË$ ºËç³yézÆÿ$$. ÐéÆæÿ$ Mæü*yé Ððþ$ËÏÐðþ$ËÏV> D º–…§æþ… Äñý$$MæüP Äñý*VæüÅ™èþ¯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ÒÇ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Mö¯èþÝëVæüyæþ…™ø»êr$V> D Ðèþ$íßýâæýË Äñý$$MæüP B™èþà ÑÔ>ÓçÜ… Ðèþ$ÇÄæý$$ B™èþÃVúÆæÿÐèþ… Mæü*yé ò³ÇV>Æÿ$$. E§éçßýÆæÿ×ýMìü, Ððþ${çßý$±²Ýë, C糚yæþ$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… §éÓÆ> ™é¯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² ÑçÙÄæý*Ë™ø C…sìý ºÄæý$r Mæü*yé ç³°^ðþÄæý$ÅVæü˯èþ$ A° ™ðþË$çÜ$Mæü$…¨. A…™óþM>§æþ$, BÐðþ$ ™èþ¯èþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

19


ÎÝë C…yìþÄæý*

www.leisaindia.org

JMæüÇ™ø JMæüÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyæþ$MøÐèþyé°Mìü, JMæüÇMìü JMæüÆæÿ$ ™øyéµr$¯èþ…¨…^èþ$MøÐèþyé°Mîü G‹Ü.òßý^Œþ.h. çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ Ðóþ¨MæüV> E…sêÆÿ$$

C§æþªÆæÿ$ Mæü*™èþ$ÆæÿÏ Äñý$$MæüP ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ Væü$Ç…_ Mæü*yé BÌZ_Ýù¢…¨. ¯óþ¯èþ$ G…™ø BÌZ_çÜ$¢¯é²¯èþ$. Ðèþ$Æðÿ¯ø² {ç³×êãMæüË$ ÐóþçÜ$Mæü$… r$¯é²¯èþ$. Ðèþ* í³ËÏË° Ðèþ$…_ ´ëuæÿÔ>ËÌZ ^èþ¨Ñ…^éÍ A¯èþ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ Ðèþ* º–…§æþ… Äñý$$MæüP E¯èþ²†MðüO Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ$ A…sêÆæÿ$ Ððþ${çßý$±²Ýë. ""Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ* çÜ…çœ*°² Ðèþ$Ç…™èþV> Ðèþ–¨®^óþíÜ, Ðèþ$Ç°² º–…§éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ, Ðèþ*Mæü$ ËÀ…_¯èþ AÐèþM>Ô>°² Ðèþ$ÇMö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ A…¨… ^é˯èþ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$''. òßýOçœÆŠÿ C…yìþÄæý* çÜ…çܦ {ç³çÜ$¢™èþ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ¯éË$Væü$ Æ>Ú‰ëËÌZ & ½àÆŠÿ, JÇÝëÞ, Æ>fÝ릯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$

ÎÝë C…yìþÄæý* LEISA INDIA

20

Follow us on: ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2015

Æ>Ú‰ëËÌZ ç³°^óþÝù¢…¨. D çÜ…çܦ ^óþç³sôýt M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ Ðóþ$MæüË ò³…ç³Mæü…, Møâæýå ò³…ç³Mæü…™ø»êr$ ç³…yæþÏ Ððþ$$MæüPË$ ¯ésìý…^èþyæþ…, ò³Ææÿsìý™ørË ò³…ç³M>°Mìü Ñ™èþ¢¯éË$ A…¨…^èþyæþ… Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Mæü*yé ^ør$^óþçÜ$Mæü$…sêÆÿ$$. Annie Bergman Global Communications Manager, Heifer International 1 World Avenue, Little Rock, AR 72202 Email : annie.bergman@heifer.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 2 l¯Œþ 2014

AME Foundation, No. 204, 100 Feet Ring Road, 3rd Phase, Banashankari 2nd Block, 3rd Stage, Bangalore - 560 085, India

www.facebook.com/Leisaindiamag

@LeisaIndia

Profile for LEISA India

Telugu - June 2015  

Telugu - June 2015  

Advertisement