Page 1

dÆ£ï 2018, ¸ÀAaPÉ 2

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of selected translated articles into Kannada ¨ÁºÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «ÄvÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ PÀÄjvÀ ªÀiÁåUÀf£ï. PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAaPÉ


°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAaPÉ

dÆ£ï 2018, ¸ÀAaPÉ 2 F ¸ÀAaPÉAiÀÄÄ `°Ã¸Á EArAiÀÄ’ DAUÀè DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. «¼Á¸À: J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À £ÀA.204, 100 ¦üûÃmï jAUïgÉÆÃqï ªÀÄÆgÀ£Éà ¥sóÉÃ¸ï §£À±ÀAPÀj JgÀqÀ£Éà ¨ÁèPï ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÉÖÃeï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085 zÀÆgÀªÁtÂ+91-080-26699512/ 26699522 ¥sóÁåPïì +91-080-26699410 FªÉÄʯï: leisaindia@yahoo.co.in °Ã¸Á EArAiÀÄ `°Ã¸Á EArAiÀÄ’ DAUÀè DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À ºÁUÀÆ E¼ÉAiÀÄ (ILEIA) ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ vÉæʪÀiÁ¹PÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄÄRå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ : PÉ.«.J¸ï.¥Àæ¸Ázï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀQ : n.JA.gÁzsÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ ºÉêÀiÁ ºÉ§âUÉÆÃr PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ «ÃuÁ ªÀiÁPÁðAqÉ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ gÀÄQät f.f. ¥ÀÄl «£Áå¸À ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ªÀÄÄzÀæt ¸Áà£ï ¦æAmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄl avÀæ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½îAiÀÄ gÁªÀÄf J®è¥Àà£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ avÀæ ¸Ëd£Àå: ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ

°Ã¸Á ªÀiÁåUÀfûãï

««zsÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÀ£ï, ¥À²ÑªÀÄ D¦üæPÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨Éæf°AiÀÄ£ï DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ ªÀiÁåUÀfûãï

EvÀgÉ ¥ÁæzÉòPÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ »A¢, MjAiÀiÁ, ªÀÄgÁp, ¥ÀAeÁ©, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè jÃwAiÀÄ JZÀÑjPɬÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. »ÃVzÀÆÝ, CAwªÀĪÁV E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ. E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀrAiÀÄZÀÑ£ÀÄß ªÀiÁr EvÀgÀ NzÀÄUÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ M¦àUɬÄzÉ. «Ä¸ÉjAiÉÆgï £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À¢AzÀ ¥ÀæPÀnvÀ.

¦æAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ. ¸ÀtÚgÉÊvÀgÀ°è PÀȶ¥Àj¸ÀgÀ«eÁÕ£À ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄwÛªÉ. F «zsÁ£ÀªÀÅ ¸ÀtÚgÉÊvÀjUÉ ¸ÀĹÜgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ºÀ¹gÀÄ PÁæAw ºÁUÀÆ fãï PÁæAwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÃgÀ¯ÁzÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄxÀð ºÁ¢. PÀȶ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéªÀ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ dÆ£ï 2018gÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄäzÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀî®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀÄwÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ gÉÊvÀgÀÄ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀvÀÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀjºÁgÀªÀ®è §zÀ°UÉ C¥Ë¶ÖPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÉ PÀÆqÀ ¥ÀjºÁgÀªÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÁzÀåAvÀ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÁæzÉòPÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉAiÀįÉèà gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀºÀd PÀȶ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀĹÜgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß MUÀÆÎr¹PÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ¸ÀgÀ¼À ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀjUÉ ºÉaÑ£À E¼ÀĪÀj, PÀrªÉÄ ªÉZÀÑ, PËlÄA©PÀ ¥Ë¶ÖPÀvÉ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀzÀAvÀºÀ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ GAmÁVªÉ. gÉÊvÀgÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃwgÀÆ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¸ÀĪÀ AiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ £ÀqÉ¢ªÉ. ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀgÀ°è «ªÀj¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀÄvÀƺÀ®PÁj «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ MPÀÆÌl gÀZÀ£É. F MPÀÆÌlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸ÀĪÀAvÀºÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆAqÀzÀÄÝ. ¤ªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À ¤jÃPÉëAiÀÄ°èzÉÝêÉ. ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà PÀȶ«ÄvÀægÀÄ F ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃªÀÅ §AiÀĹzÀ°è CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ½¹PÉÆr. CªÀjUÉ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. - ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

°Ã¸Á LEISA

www.leisaindia.org

°Ã¸Á (LEISA)ªÀÅ ¨ÁºÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «ÄvÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶAiÀÄ PÀÄjvÁVzÉ. EzÀÄ ¥Áj¸ÀjPÀªÁV AiÉÆÃUÀåªÁzÀ «zsÁ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä GvÁàzÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ EgÀĪÀ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÉÄÌUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀVðPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À »vÀ §¼ÀPÉAiÀÄ - MAzÉƪÉÄä CUÀvÀåªÉ¤¹zÀgÉ ¨ÁºÀå M¼À¸ÀÄjUÀ¼À ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀPÀë §¼ÀPÉAiÀÄ - PÀÄjvÁVzÉ. EzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ eÁÕ£À, P˱À®å, ªÀiË®å, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ®ªÁV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¸À§®gÀ£ÁßV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ CUÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉÆA¢¸ÀĪÀ PÀȶPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ ¨sÁUÉÃzÁj «zsÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ zÉù ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß «Ä½vÀUÉƽ¸À®Ä §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÀÄjvÀ ºÉaÑ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¸À®Ä ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ; MAzÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÁVzÉ.

J JA E ¥ÀæwµÁ×£À

www.amefound.org

J JA E ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ, PÀȶPÀgÀ CjªÀ£ÀÄß ¹jªÀAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ, C¨sÀÄåzÀAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀQët ¥Àæ¸ÀÛ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CgÉ Mt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ PÀȶPÀgÀ°è ¥Áj¸ÀjPÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄwÛzÉ. «±Àé¸ÀÜgÀÄ ZÉÃgÀä£ï : ²æà agÀAfë ¹AUï, L.J.J¸ï. (¤.,) ReÁAa : ²æà ©.PÉ. ²ªÀgÁA ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ : qÁ.«oÀ® gÁd£ï, qÁ.JA.ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, qÁ.J£ï.f.ºÉUÀqÉ, qÁ.n.JA. vÁåUÀgÁd£ï, ¥ÉÇæ.«.«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå, qÁ.J.gÁdtÚ, qÁ.ªÉAPÀmÉñï vÀUÀvï, qÁ.¹ävÁ ¥ÉæêÀÄZÀAzÀgï PÁAiÀÄðPÁj ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ: ²æà PÉ.«.J¸ï. ¥Àæ¸Ázï

«Ä¸ÉjAiÉÆgï MISEREOR www.misereor.org

C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀl£É «Ä¸ÉjAiÉÆgï£ÀÄß dªÀÄð£ï PÁåxÉÆðPï ©±À¥ïgÀÄ E¸À« 1958gÀ°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ 50 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «Ä¸ÉjAiÉÆgï D¦üæPÀ, K¶AiÀiÁ, ºÁUÀÆ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÁUÀ¼À°è §qÀvÀ£ÀzÀ «gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÀZÀ£À§zÀݪÁVzÉ. zsÀªÀÄð, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ CxÀªÁ °AUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀzÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ fëUÀÆ «Ä¸ÉjAiÉÆgï£À ¸ÀºÀPÁgÀ ®¨sÀå«zÉ. §qÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀÆ®gÀ»vÀgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ «Ä¸ÉjAiÉÆgï ¨ÉA§® ®¨sÀå«zÉ. EzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Á®ÄUÁgÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ ZZÉÀð-DzsÁjvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À eÉÆvÉUÀÆr ¥Á®ÄUÁgÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀĪÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. F jÃwAiÀiÁV «Ä¸ÉjAiÉÆgï vÀ£Àß ¥Á®ÄUÁgÀgÉÆqÀUÀÆr ¤gÀAvÀgÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ½UÉ ¥Àæw¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛzÉ.


«µÀAiÀĸÀÆa DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéPÁÌV vÁ½PÉAiÀÄ UÀÄtªÀżÀî ©ÃdUÀ¼ÀÄ 

4

DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÉÄÊwæPÀÆl - ¨sÁgÀvÀ

DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀĽvÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ½®èzÀ ¸ÀªÀiÁd«gÀĪÀ dUÀwÛ£À ¤ªÀiÁðt. £ÀªÀÄä ¸ÁéAiÀÄvÀÛ DºÁgÀ ºÁUÀÆ PÀȶ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è DºÁgÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß gÀQë¹PÉƼÀî®Ä EzÉÆAzÉà ªÀiÁUÀð. D ªÀÄÆ®PÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï ºÁUÀÆ ªÁå¥Áj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé MPÀÆÌlªÀÅ (The Food Sovereignty Alliance, India (FSA) F jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄävÀ£ÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ.

gÉÊvÀgÀ D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ 

8

n. eÉ. eÉêÀiïì ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÖ©£ï .PÉ

PÉÃgÀ¼ÀzÀ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ gÉÊvÀgÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½AzÀÄAmÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀî®Ä ºÉƸÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß D«µÀÌj¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ ºÁUÀÆ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. F jÃwAiÀÄ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß D«µÀÌj¸ÀĪÀ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀĹÜgÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.

eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°èè °AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ 

12

JA. ªÀÄAdļÀ, Dgï. gÀAUÀ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ PÉ. zÀQëuÁ ªÀÄÆwð

“ºÉaÑ£À GvÁàzÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀëªÀÄvÉ” EAzÀ “M¼ÀUÉƼÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀPÀÄÌ” PÀqÉUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁVªÉ. EzÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À zÀȶÖPÉÆãÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀA¢zÉ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹zÀ°è §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉĪÀiÁr C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ§®ÄèzÀÄ.

eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀvÉ 

15

§ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀºÀd ¥Àj¸ÀgÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĹÜgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£Éßà ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀgÀ¼À ¸ÀºÀd ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ JgÀqÀPÀÆÌ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ. GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ºÉZÀѼÀ, PÀrªÉÄ ªÉZÀÑ, PÀÄlÄA§ ¥Ë¶ÖPÀvÉ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀzÀAvÀºÀ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑvÀÛªÉ.

ªÀÄgÉvÀ zsÁ£Àå ªÀÄgÀ½ §AvÀÄ 

18

PÉ. ¸ÀÄgÉñÀ PÀtÚs

C¤vÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï .f

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¥ÀæzsÁ£À DºÁgÀªÁVzÀÝ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §¼ÀPÉUÉ §gÀÄwÛªÉ. gÉÊvÀgÀÄ PÉÆgÀ¯É PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¥ÀÄlÖ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¥sÀ®ªÀvÁÛVgÀzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÀÆqÀ Cw PÀrªÉÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¹ ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ºÀªÁªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjvÀåzÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ½UÉ F zsÁ£ÀåªÀÅ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÁVzÉ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀªÁVzÀÄÝ UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ §qÀªÀgÀ°è£À C¥Ë¶ÖPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÉ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À d£ÀgÀ fêÀ£À±ÉÊ°¬ÄAzÀ ºÀÄnÖPÉÆArgÀĪÀ PÁ¬Ä¯ÉUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÁVzÉ.


ಆಹಾರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳಿಕೆಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಬೀಜಗಳು DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÉÄÊwæPÀÆl - ¨sÁgÀvÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀĽvÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ½®èzÀ ¸ÀªÀiÁd«gÀĪÀ dUÀwÛ£À ¤ªÀiÁðt. £ÀªÀÄä ¸ÁéAiÀÄvÀÛ DºÁgÀ ºÁUÀÆ PÀȶ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è DºÁgÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß gÀQë¹PÉƼÀî®Ä EzÉÆAzÉà ªÀiÁUÀð. D ªÀÄÆ®PÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï ºÁUÀÆ ªÁå¥Áj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé MPÀÆÌlªÀÅ (The Food Sovereignty Alliance, India (FSA) F jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄävÀ£ÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ.

DºÁgÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ºÀ®ªÀjUÉ ºÀ®ªÀÅ jÃw. £Á«AzÀÄ £ÀªÀÄä DºÁgÀ, DºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ DºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÉÄð£À ºÀvÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ K£ÀÄ w£ÀÄßvÉÛêÉ, CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, ºÉÃUÉ ºÀAZÀÄvÁÛgÉ, ºÉÃUÉ ¥ÁåPï ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, ºÉÃUÉ vÀ®Ä¦¸ÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀ DºÁgÀzÀ §UÉV£À £ÀªÀÄä ¤zsÁðgÀUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ïUÀ¼À »rvÀzÀ°èªÉ. 1990gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è £ÀqÉzÀ DyðPÀ GzÁjÃPÀgÀt, ºÀ¹gÀÄ ºÁUÀÆ ©½ PÁæAwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä DºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÁjÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀvÀÛ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. EªÉ®èªÀÇ MmÁÖV DºÁgÀzÀ PÉÊUÁjPÁ §AqÀªÁ¼ÀµÁ» ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «¸ÀÛøvÀUÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. PÀȶªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁædåªÀÅ ±ÀgÀªÉÃUÀzÀ°è £ÀªÀÄä DºÁgÀ GvÁàzÀ£É, §¼ÀPÉ, «vÀgÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »rvÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä ¥Áæ¥ÀAaPÀ zÀȶÖPÉÆãÀ ºÁUÀÆ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¸ÀÄwÛªÉ. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¸ÁéªÀ®A©UÀ¼ÁVzÀÝ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀévÀAvÀæªÁV §zÀÄPÀÄwÛzÀÝ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ PÀÆqÀ CªÀgÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÁzÀ

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À IÄvÀĪÀiÁ£ÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁzÀ DºÁgÀ ZÀPÀæzÀ £ÀPÉë avÀæ: J¥sïJ¸ïJ

ಪುಟ 4    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ 2018


avÀæ: J¥sïJ¸ïJ

MPÀÆÌlªÀÅ 2013gÀ°è C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢vÀÄ. DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä DºÁgÀzÀ ºÀPÀÄÌ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀPÀÌ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ EzÉà ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀªÀgÉ®è MmÁÖV F MPÀÆÌlªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. zËdð£Àå ºÁUÀÆ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ gÀ»vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¤ªÀiÁðt EzÀgÀ GzÉÝñÀ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è £ÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛªÁzÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞw ºÁUÀÆ DºÁgÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹PÉƼÀî®Ä EzÉÆAzÉà ªÀiÁUÀð. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁ¥ÉÆðgÉÃmï DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwgÉÆâü¸À§ºÀÄzÀÄ.

DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéPÉÌ £ÀªÀÄä ¥ÀzÀÞw

vÉ®AUÁtzÀ d£ÀgÀ §zÀÄQUÉ zÉPÁ̤ PÀÄj vÀ½ DzsÁgÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, ©ÃdUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ AiÀÄAvÀævÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©ü¸ÀvÉÆqÀVzÁÝgÉ. F PÀA¥À¤UÀ¼ÀªÀgÀÄ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß CrAiÀiÁ¼ÁV¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ CUÀvÀåªÁzÀ DºÁgÀªÀ£Éßà EªÀgÀÄ GvÁࢸÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸Á®zÀ ¸ÀĽAiÀÄ°è ¹®ÄQ¹zÁÝgÉ. ºÁUÁV ªÉÆzÀ®Ä ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ¸Éßû PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è FUÀ ¸ÀgÀPÀÄ/ªÁtÂdå ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¨sÀvÀÛ, ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£ÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ DºÁgÀ, PÁ¦ü, UÉÆÃqÀA©, gÀ§âgï, FgÀĽî, mÉƪÉÆmÉÆ, ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä, PÀ§Äâ, MAzÉà §UÉAiÀÄ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ, ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÁÝgÉ. DºÁgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èj¹PÉÆArgÀĪÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EªÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀÄvÀÛªÉ. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀªÀiÁdzÀ°èzÀÝ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹzÀÄÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÁæPÀÈwPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è vÀ®ètUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÉÆA¢V£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ DzsÁåwäPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ vÀÄvÀÄð ºÉaÑzÉ. ©ÃdUÀ¼ÀÄ, vÀ½UÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ«Ä, ¤ÃgÀÄ, UÁ½, eÁÕ£À, DgÉÆÃUÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À jÃwAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉà ¤zsÀðj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ. F «£Á±ÀzÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÄ vÁ½PÉAiÀÄ UÀÄtªÀżÀî ©ÃdUÀ½ªÉ. D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ, zÀ°vÀgÀÄ, ºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ, gÉÊvÀgÀÄ, «ÄãÀÄUÁgÀgÀÄ, ¸ÀºÀ- GvÁàzÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, DºÁgÀ ºÁUÀÆ §zÀÄQ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß MqÀÄØwÛzÁÝgÉ. F jÃw ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄävÀ£ÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé MPÀÆÌl (The Food Sovereignty Alliance, India (FSA) PÀÆqÀ MAzÀÄ. F

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ QæAiÉÄ - ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä CrØ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥ÀgÁªÀIJð¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÀjªÀvÀð£Á QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä MlÄÖ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ GzÉÝñÀ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀézÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ «ªÀıÁðvÀäPÀ C©üªÀåQÛAiÀiÁV ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ. D¢ªÁ¹ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥ÀPÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ eÁÕ£À F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è £ÉgÀªÁVªÉ. F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä, ¤ÃgÀÄ, CgÀtåUÀ¼ÀÄ, UÀr¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, fêÀªÉÊ«zsÀå, ©ÃdUÀ¼ÀÄ, vÀ½UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀiÁzÀjAiÀÄ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄtÂÚ£À°è §zÀÄPÀ£ÀÄß ©wÛ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, E°èUÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÉßûAiÀiÁzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£Éßà ºÀAaPÉÆAqÀÄ §¼À¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ ©Ãd ºÁUÀÆ eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À vÀ½AiÀÄ®Æè ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ±ÀæªÀÄzÁ£À, eÁÕ£À ºÁUÀÆ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. GvÁàzÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ DºÁgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ DºÁgÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. MPÀÆÌlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀÄvÀÛ® ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ «¤ªÀÄAiÀĪÀiÁrPÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ®Æè PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀtägÉAiÀiÁVgÀĪÀ CªÀgÀÄ G½¹PÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä EzÀjAzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀézÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÉà ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. eÁw, ªÀUÀð ºÁUÀÆ MqÉvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÉà F ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ªÀÄÆ® CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »jAiÀÄ ºÁUÀÆ QjAiÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀzÀ ºÀAaPÉƼÀÄî«PÉ CvÀåUÀvÀå. AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ CzÀgÀ®Æè ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjAzÀ PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ VqÀªÀÄÆ°PÉUÀ¼À£ÀÄß, ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß, ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁUÀ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÀAUÀ滹zÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹ G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆrlÄÖPÉƼÀÄîªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ©Ãd¸ÀAUÀæºÀt ¨ÁåAPïUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀȶ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀgÀÄ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ, ºÁqÀÄ, PÀÄtÂvÀ, £ÁlPÀ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ «±ÉõÀ CqÀÄUÉ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, §zÀÄQ£À PÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ IÄvÀĪÀiÁ£ÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁzÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀĸÁgÀªÁV ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ

ಪುಟ 5    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2  ಜೂನ್ 2018


avÀæ: J¥sïJ¸ïJ

F PÀÄlÄA§UÀ¼À PÀȶAiÀÄ°è eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ £ÀªÀÄä ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß §®¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. ²©gÀUÀ¼ÀÄ, eÁvÉæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé PÀÄjvÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ, ¤¢ðµÀÖ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À QæAiÀiÁvÀäPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è, d£À¦æAiÀÄ ºÁUÀÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ºÀAaPÉƼÀÄî«PÉ - EªÉ®èªÀÇ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀézÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä MUÀÎlÄÖ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀ ªÀÄÄRå vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ. MPÀÆÌlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MmÁÖV DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀézÀ vÀªÀÄä zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀî®Ä ºÀ®ªÀÅ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®AUÁtzÀ D¢ªÁ¹ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À D¢ªÁ¹ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1996gÀ PESA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀĪÁ¹UÀ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2006gÀ CgÀtå ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄ C£ÀéAiÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ D¢ªÁ¹ LPÀå ªÉâPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ UÀrUÀ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. D¢ªÁ¹ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÁSÁð£ÉAiÀÄ DºÁgÀ GvÁàzÀ£É ºÀ®ªÀÅ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÉ. ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÉ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è£À gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¸À©ìrUÀ½UÉ ªÀÄgÀļÁV ©n ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÁÝgÉ. DºÁgÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁV, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ £Á±ÀªÁVzÉ. ¥À«vÀæªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ eÉãÉÆßtUÀ¼ÀÄ QÃl£Á±ÀPÀUÀ½AzÁV UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀrªÉÄAiÀiÁVªÉ. «ªÀıÁðvÀäPÀ ¥Àj«ÃPÀëuÉ ºÁUÀÆ ZÀZÉðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀÅ vÀªÀÄä IÄvÀĪÀiÁ£ÀzÀ DºÁgÀ ZÀPÀæ, ¸À¸Àå fêÀªÉÊ«zsÀå ºÁUÀÆ DºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÁÝgÉ. F «zsÁ£ÀªÀÅ CªÀjUÉ CgÀtåzÉÆA¢V£À vÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀî®Ä, ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä, CzÀPÉÌ vÁªÀÅ ºÉÃUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ°è

ºÉZÀÄÑ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀȶ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¥ÁqÀĪÀAvÀºÀ DºÁgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä F ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆàwð ¤ÃrzÀªÀÅ. EzÀjAzÀ ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð QæAiÉÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀºÀdªÁV DgÀA¨sÀªÁV eÉ£ÉÆßÃtUÀ¼À ¸ÀAvÀw ºÉaÑvÀÄ. DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ avÀÆÛgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ zÀ°vÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀªÀÅ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¨sÀÆ«ÄUÁV£À ºÉÆÃgÁlzÀ £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆArzÉ. CªÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ GzÉÝñÀ MªÉÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À ºÀPÀÌ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ°è vÀªÀÄä ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ eÁÕ£À, «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ DºÁgÀ ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ vÀgÀĪÀÅzÀÄ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ MmÁÖV ¦vÀÈ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, »A¸É ªÀÄvÀÄÛ vÁgÀvÀªÀÄåzÀ «gÀÄzÀÞ UÀnÖAiÀiÁV zÀ¤ JvÀÄÛªÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. EAzÀÄ F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀ®Ä vÀªÀÄäzÉà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹PÉÆArzÁÝgÉ. vÉ®AUÁtzÀ°è£À «²µÀÖ PÀ¥ÀÄà GuÉÚ ¤ÃqÀĪÀ zÉPÁ̤ PÀÄj vÀ½ ¸ÀAPÀµÀÖzÀ°èzÀÄÝ C°è£À PÀÄgÀħgÀ fêÀ£À PÀÆqÀ ¸ÀAPÀµÀÖzÀ°èzÉ. zÉPÁ̤ UÉÆgÉæ® ªÉÄÃPÀ® ¥ÉA¥ÀPÁzÀÄgÀÄ® ¸ÀAWÀA F vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä D ªÀÄÆ®PÀ PÀÄgÀħgÀ fêÀ£ÀPÉÌ ¨sÀzÀævÉ MzÀV¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. F PÀÄj¬ÄAzÀ ªÀiÁA¸À, GuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ GuÉÚ¬ÄAzÀ UÉÆãÀUÁ¢ J£ÀÄߪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀA§½AiÀÄ£ÀÄß £ÉÃAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. 90gÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀPÁðj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀzÀ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ GuÉڬĮèzÀ £É®ÆègÀÄ (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀgÁªÀ½ ¨sÁUÀzÀ vÀ½) vÀ½AiÀÄ£ÀÄß zÉPÁ̤ PÀÄjUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹vÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV «Ä±ÀævÀ½AiÀÄ°è GuÉÚAiÉÄà EgÀ°®è. ¸ÀAWÀªÀÅ zÉPÁ̤ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ°è vÀ£Àß UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. zÉPÁ̤ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ, EvÀgÀ «Ä±ÀævÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ £É®ÆègÀÄ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ zÉPÁ̤ vÀ½AiÀÄ£Éßà ¸ÁPÀĪÀAvÉ GvÉÛÃf¸ÀÄwÛzÉ.

ಪುಟ 6    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ 2018


avÀæ: J¥sïJ¸ïJ

ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ §gÀUÁ®PÉÌ DºÁgÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÀAªÁzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÀºÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ ªÀåxÀðªÁUÀzÀAvÉ »r¢qÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀµÀÖzÀ «µÀAiÀÄ. EzÀPÁÌV MPÀÆÌlUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ CvÀåUÀvÀåªÁV UÀªÀÄ£À¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁ¢¸ÀÄvÀÛ¯Éà ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ PÁr£À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, CPÉòAiÀÄ (eÁ° ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ) ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÉÄë£À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ¥ÁætÂUÀ¼À DgÉÆÃUÀå PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀĪÀÅzÀÄ EªÉ®èªÀÇ PÀÆqÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä CvÀåUÀvÀå JAzÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ±ÀÄzÀÞ zÉPÁ̤ PÀÄj vÀ½ ªÀÄgÀ½zÀÝjAzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ UÉÆAUÁrAiÀÄÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉÆArzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À°è, ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÉÆA¢UÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ CªÀgÀ GvÁàzÀ£À ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. 2011gÀ°è DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ²æà UÉÆæ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀA PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï qÉÊj ¸ÀA¸ÀÌgÀtPÁgÀgÀ ¥Á槮åªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¤zsÀðj¹ vÀªÀÄäzÉà ºÁ°£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. 6 °Ãlgï¤AzÀÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ EAzÀÄ ¢£ÀªÉÇAzÀPÉÌ 600 °Ã ºÁ®£ÀÄß ¸ÀÄvÀÛ°£À 5 ºÀ½îUÀ¼À 80 gÉÊvÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀܽAiÀÄ ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄzÀ£À¥À°è J£ÀÄߪÀ ¥ÀlÖtzÀ°è 150 ªÀÄA¢ UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÁ°£À zÀgÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛgÉ. gÉÊvÀgÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ : zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, ¢ézÀ¼ÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, JuÉÚPÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §¼ÀPÉUÉ §¼À¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ G½zÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¹ ºÀ½îAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ §½AiÀÄ CAUÀrUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EwÛÃZÉUÉ gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁvÀ¤UÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀAWÀªÀÅ ªÀµÁð£ÀÄUÀlÖ¯É CªÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁvÁr M¦à¹zÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ vÀªÀÄä CqÀÄUÉ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀV£À G¥ÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆArzÁÝgÉ. EzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ® ºÀ½îUÀ¼À ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjUÉ EzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ DºÁgÀ ¸Éë¸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ GvÁàzÀ£ÉUÉ £ÉgÀªÁUÀ®Ä CªÀPÁ±À zÉÆgÉwzÉ. §AqÀªÁ¼À±Á» DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «ªÀj¸ÀĪÀ MAzÉà ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À LrAiÀiÁªÀ£ÀÄß J¥sïJ¸ïJ wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ. GvÁàzÀ£É, ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¨É¯É d£ÀgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ eÁUÀwPÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ ¥Á槮åPÉÌ vÀqÉAiÉÆrØ ¥À槮ªÁzÀ ¸ÀªÁ®Ä MqÀØ®Ä ºÁUÀÆ d£ÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀĨsÀzÀæªÁzÀ zÁj. F ºÁ¢AiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ vÀvÀéªÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀ£Éßà £ÁªÀÅ w£ÀߨÉÃPÀÄ, ºÉZÁÑzÀÄzÀ£ÀÄß

DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé PÀÄjvÁzÀ F ZÀZÉð ºÁUÀÆ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄÄ ¨sÀ«µÀåzÀ®Æè G½AiÀĨÉÃPÁzÀ°è EzÀÄ ºÀ½î £ÀUÀgÀUÀ¼À ±Á¯ÉUÀ¼À°è£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è£À ºÀgÉAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ CvÀåUÀvÀå. ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ½îUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ¼À ±Á¯É/ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ vÉ®AUÁtzÀ°è£À PÀÆqÀ°AiÀÄ°è£À PÀ°PÁ PÉÃAzÀæzÀ°è (www. kudali.org) PÀÆqÀ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¨sÀ«µÀåzÀ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀAvÉ «ªÀıÁðvÀäPÀªÁV D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀAvÉ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è AiÀÄw߸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ : PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû gÉÊvÀgÀ ¨sÉÃn, CªÀgÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, D ¥ÀæzÉñÀzÀ fêÀªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ, d£ÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ, ¸ÀA¸ÀÌøw, DºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéPÉÌ CrØAiÀiÁVgÀĪÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ, ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄtÄÚ, ¸ÀUÀtÂ, ©ÃdUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ, vÀªÀÄä zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯É, ºÁqÀÄ, £ÁlPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀåQÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ. E°è ¥ÀqÉzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ (GzÁ: PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ±Á¯É ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ). EzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ zÉÆqÀتÀjUÉ E§âjUÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¥ÀjªÀvÀð£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁUÀ§®ÄèzÀÄ. £ÀªÀÄä DºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä §ºÀĪÀÄÄRå QæAiÉÄAiÀiÁUÀ§®ÄèzÀÄ. ªÀ®¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀĪÀ ¦Ã½UÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀAªÁzÀ, CAvÀgï¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ d£À¦æAiÀÄ ²PÀëtzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀĪÀ EnÖUÉUÀ¼ÁVªÉ. EªÀÅ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀézÀ ¸ÀAPÉÆïÉUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ°è ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉUÀ¼ÁVªÉ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ £ÀªÀÄä ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ DºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÀ«µÀåzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÉÆA¢UÉ §zÀÄPÀĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.  The Food Sovereignty Alliance A-21 Sainikpuri Secunderabad-500094 Telangana, India www.foodsovereigntyalliance.wordpress.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÄl 19, ¸ÀAaPÉ 1, ªÀiÁZïð 2017

ಪುಟ 7    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2  ಜೂನ್ 2018


avÀæ: ¯ÉÃRPÀgÀÄ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀĪÀtðUÀqÉØAiÀÄ ¨ÉøÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¹zÁÝgÉ

ರೈತರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ/ªÉÊ¥ÀjvÀåUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä ¸ÀĹÜgÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ 

n. eÉ. eÉêÀiïì ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÖ©£ï .PÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ gÉÊvÀgÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½AzÀÄAmÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉå UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀî®Ä ºÉƸÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß D«µÀÌj¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ ºÁUÀÆ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. F jÃwAiÀÄ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß D«µÀÌj¸ÀĪÀ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀĹÜgÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.

PÉÃgÀ¼ÀzÀ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀAgÀQëvÀ CgÀtå. F ¨sÁUÀUÀ¼À°è£À §ºÀÄvÉÃPÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ vÀ®Ä¥À®Ä C¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ M¼À¨sÁUÀUÀ¼À°zÀÄÝ C°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ E®è. C°è£À ¸ÀܽÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ J®è ªÀ®AiÀÄUÀ½AzÀ ¤®ðPÀëöåPÉÆ̼ÀUÁVªÉ. E°è£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ SÁ¸ÀV ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ¯ÁèUÀ°, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÁßUÀ° GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÁßUÀ° E°èUÉ MzÀV¸ÀĪÀ°è D¸ÀPÀÛªÁV®è. ºÁUÁV E°è£À gÉÊvÀjUÉ §zÀÄPÀĽAiÀÄ®Ä

EgÀĪÀ MAzÉà ªÀiÁUÀð vÁªÉà ¸ÀévÀB ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉƸÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¹Ã«ÄvÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£Éßà ºÉaѹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. Peermade ¦ÃgïªÉÄÃqï qɪÀ®¥ïªÉÄAmï ¸ÉƸÉÊn PÉÃgÀ¼ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ Development Society (PDS) ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ. EzÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ, ¤®ðQëvÀ gÉÊvÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀ®¹vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. PÀ¼ÉzÀ 18 ªÀµÀðUÀ½AzÀ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. EzÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è£À ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À 1000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ zÁR°¹zÉ. ¸À¸Àå ªÉÊ«zsÀåUÀ¼ÀÄ, ©vÀÛ£ÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀȶDyðPÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ, QÃl ºÁUÀÆ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ, PÀmÁªÀÅ, PÀmÁ«£À £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀt «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ M¼ÀUÉÆArzÉ.

F zÁR°ÃPÀgÀtªÀÅ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß vÀVθÀĪÀAvÀºÀ gÉÊvÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¤¢ðµÀÖ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ

ಪುಟ 8    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ 2018


¤¢ðµÀÖ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, §gÀªÀ£ÀÄß vÁ½PÉƼÀÄîªÀÅ UÀÄt ºÉÆA¢gÀĪÀ DzÀgÉ PÀrªÉÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉ ¨É¼ÉªÀÅzÀÄ EªÀÅ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÉƸÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ gÉÊvÀgÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ PÉ®ªÀÅ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.

PÉÆõÀÖPÀ 1 : gÉÊvÀgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹gÀĪÀ ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ K®QÌ vÀ½UÀ¼ÀÄ wgÀÄvÀ½ :

ªÀÄAdÄ ªÀÄĸÀÄQzÀ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÀzÀÄÝ 1100 CrUÀ½AzÀ 1200 Cr (¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄlÖQÌAvÀ JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ)

¥Á¤PÀÄ®AUÁgÀ : JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀzÀÄÝ 1400 CrUÀ½AzÀ 2000 CrUÀ¼ÀÄ (¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄlÖQÌAvÀ JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ)

¸ÀܽÃAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ DAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ

J®gÁd£ï :

900 CrUÀ½AzÀ 1200 CrUÀ¼ÀµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀzÀÄÝ (¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄlÖQÌAvÀ JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ)

PÉÃgÀ¼ÀzÀ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CzÀgÀ®Æè EqÀÄQÌ f¯ÉèAiÀÄ°è£À gÉÊvÀgÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ, K®QÌ, PÁ¦ü, gÀ§âgï, nÃ, ªÀÄgÀUÉt¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EqÀÄQÌAiÀÄ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄlÖ¢AzÀ 800 EAzÀ 2400 CrUÀ¼ÀµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ°èzÉ. EzÉà ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ªÀAqÀgï :

PÀrªÉÄ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀzÀÄÝ 900 CrUÀ½AzÀ 1000 CrUÀ¼ÀÄ (¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄlÖQÌAvÀ JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ)

£Àd¯Áè¤ :

1100 CrUÀ½AzÀ 1200 CrUÀ¼ÀµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀzÀÄÝ (¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄlÖQÌAvÀ JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ)

PÀ¤ßK®A :

§AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÀzÀÄÝ

K®QÌ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÀ Cw¸ÀÆPÀëöä ¨É¼É J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀtÚ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ, vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ°è£À ªÉÊ¥ÀjvÀåUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ¼É ºÁUÀÆ vÉêÁA±À EªÉ®èªÀÇ K®QÌ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ E¼ÀĪÀjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. ¤¢ðµÀÖ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÀÄzÁzÀ K®QÌ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹, DAiÉÄÌ ªÀiÁr ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ zÁR°¹zÉÝÃªÉ (£ÉÆÃr PÉÆõÀÖPÀ 1). F «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¢üðµÀÖ ºÀªÁªÀiÁ£À ¥Àj¹ÜwUÀ¼À®Æè C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ vÉêÁA±À, MtºÀªÉ, ªÀļÉ, JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀ ºÁUÀÆ

J®è vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À®Æè ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÀdªÁV ¤¢üðµÀÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ ºÉÆAzÀĪÀ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. F «zsÁ£ÀªÀ£Éßà §ºÀÄvÉÃPÀ K®QÌ ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. EgÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀįÉèà E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀAvÀºÀ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁVgÀĪÀAvÀºÀ, gÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ §gÀ vÁ½PÉAiÀÄ UÀÄt ºÉÆA¢gÀĪÀ, ¨É¼ÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt F ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ gÉÊvÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.

avÀæ: ¯ÉÃRPÀgÀÄ

¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄgÀUÉt¹£À «zsÀ ªÀÄgÀ½ §A¢vÀÄ

ಪುಟ 9    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2  ಜೂನ್ 2018


¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À

ªÀÄgÀUÉt¹£À E¼ÀĪÀjAiÀÄÄ UÀjµÀ× ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è E½ªÀÄÄRªÁ¬ÄvÀÄ. F gÉÊvÀgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄgÀUÉt¹£À vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¨É¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. F vÀ½UÀ¼ÀÄ CvÀå®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤Ãj£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. CA§PÀÌzÀ£ï J£ÀÄߪÀ ªÀÄgÀUÉt¹£À vÀ½AiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÁÝgÉ. EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è gÉÊvÀgÀÄ F vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉZÀÄÑ EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ.

ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¨É¼É ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£É ßzÀÄj¸À®Ä gÉÊvÀgÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ vÀAvÀæªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÁÝgÉ. EqÀÄQÌ f¯ÉèAiÀÄ PÀÄA§ÄªÉÄÃlÄ J£ÀÄߪÀ M¼À£Ár£À ºÀ½îAiÀÄ°è PÁ¦ü ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛ ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ. E¯ÉÆèAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀ ¸ÀAUÀw¬ÄzÉ. EqÀÄQÌ f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¸Àj ªÀļÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt 3265 «Ä«Äà DzÀgÀÆ PÀÆqÀ F ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉñÀ 1995jAzÀ 2003gÀªÀgÉUÉ wêÀæ §gÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj¹vÀÄ. ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄ¼É PÉÊPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÉÊvÀgÀÄ ºÉƸÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ UÉÆâü, gÁV (¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ), ¸ÀĪÀtðUÀqÉØ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. 2005gÀ ªÉüÉUÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÀÄ¼É §A¢vÀÄ. ¤jÃQë¹zÀÝQÌAvÀ ºÉaÑ£À ªÀļÉAiÀiÁVvÀÄÛ. F §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÀ ¸ÀÆáwðUÉÆAqÀÄ gÉÊvÀgÀÄ EvÀgÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ K®QÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄt¸À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CªÀgÀÄ K®QÌ, ªÉÄt¹£ÉÆA¢UÉ vÀgÀPÁjUÀ¼ÁzÀ ºÀÆPÉÆøÀÄ, PÁågÉmï, ¸ÀĪÀtðUÀqÉØAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. F jÃwAiÀÄ°è ºÉƸÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀĹÜgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯ÁUÀĪÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ®Æè gÉÊvÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄwÛzÉ.

¸ÀPÁðj ¸ÀAgÀQëvÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ GgÀ° §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀ ºÁUÀÆ gÉÆÃUÀ¤gÉÆÃzsÀPÀ UÀÄtªÀżÀî C®¸ÀAzÉ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¹ ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀÄ PÀÆqÀ gÉÊvÀgÀ AiÀıÀ¹é ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁUÁxÉUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ. GgÀ°AiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ C®¸ÀAzÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è£À ¥Ë¶ÖPÁA±À UÀÄtUÀ¼ÀÄ, CvÀå®à ¤ªÀðºÀuÉ, ¥ÀæwPÀÆ® ¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ UÀÄtPÉÌ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå «zsÀUÀ¼À C®¸ÀAzÉ ºÉaÑgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ F C®¸ÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðQë¹zÁÝgÉ. GgÀ° §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ GgÀ° §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ C®¸ÀA¢ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹zÁÝgÉ PÉ® ªÀÄ»¼ÁPÀȶPÀgÀÄ F vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹zÁÝgÉ. ºÉÊ©æqï C®¸ÀAzÉAiÀÄ vÀ½UÀ¼À ¸ÉÆð¤AzÁV GgÀ° ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® ºÀ½îUÀ¼À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÉZÉÑZÀÄÑ F ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀÄwÛzÁÝgÉ. F C®¸ÀAzÉAiÀÄ ««zsÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹qÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ D¸ÀQÛPÀgÀªÁVzÉ. ªÉÆzÀ®Ä ºÉÊ©æÃqï ªÀÄgÀUÉt¸À£ÀÄß ªÁtÂdå ¨É¼ÉAiÀÄ PÁgÀtPÁÌV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ gÉÊvÀgÀÄ PÀÆqÀ FUÀ vÀªÀÄä PÀȶ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ªÀÄgÀUÉt¹£À ««zsÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zɪÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉÊ©æqï vÀ½UÀ¼ÀÄ 6 wAUÀ¼À°è 4 jAzÀ 5 PÉfAiÀĵÀÄÖ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. CzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½UÀ¼ÀÄ 10 jAzÀ 12 wAUÀ¼ÀÄ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÁV ºÉÊ©æqï

ಪುಟ 10    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ 2018

avÀæ: ¯ÉÃRPÀgÀÄ

¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ ªÉÄt¹UÉ (¥ÉÊ¥Àgï ¤UÀÄæªÀiï)UÉ vÀªÀgÀģɮ. F ¨sÁUÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ ªÉÄt¹£À vÀ½UÀ½gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢ªÉ. ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ°è£À ¸ÀtÚ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÀ ¸ÀÆPÀëöä ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ªÉÄt¸ÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ. ¤¢üðµÀÖ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄtPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ 5QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÉÄt¹£À vÀ½UÀ¼À£ÀÄß E°è£À gÉÊvÀgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹ ¥ÀæZÀÄgÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. F vÀ½UÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ºÉƸÀvÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ gÉÊvÀ PÉ.n. ªÀVÃð¸ïgÀªÀgÀÄ 90gÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ºÉÊ©æÃqï ªÉÄt¹£À vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀgÀÄ. D vÀ½UÀ¼ÀÄ §gÀ ªÀÄvÀÄÛ ²°ÃAzsÀæ gÉÆÃUÀ¨sÁzɬÄAzÀ £Á±ÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ VqÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ F gÉÆÃUÀ ¨Á¢ü¸À°®è. D VqÀPÉÌ gÉÆÃUÀ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ ºÁUÀÆ §gÀªÀ£ÀÄß vÁ½PÉƼÀÄîªÀ UÀÄt«gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ UÀªÀĤ¹ CzÀ£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. vÀ½ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ D«µÁÌgÀ ¥sËAqÉõÀ£ï F vÀ½AiÀÄ gÉÆÃUÀ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ §gÀªÀ£ÀÄß vÁ½PÉƼÀÄîªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr F vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrvÀÄ.


«Ä±Àæ¨É¼É

G¥À¸ÀAºÁgÀ

gÀ§âgï E¼ÀĪÀj PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ®Ä ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ GµÁÚA±ÀªÀÅ MAzÀÄ PÁgÀtªÁVzÉ. PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä gÉÊvÀgÀÄ gÀ§âgï £ÀqÀÄªÉ ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀÆªÉ (Arrowroot (Maranta arundinacea) gÀ§âgï vÉÆÃlzÀ°è gÀ§âgï £ÀqÀÄªÉ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¨É¼É. ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ PÀÆªÉ ¥ÀÄrUÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è §ºÀ¼À ¨ÉÃrPɬÄzÉ. PÀÆªÉ ¥ÀÄrUÉ ºÉaÑ£À ¨ÉÃrPɬÄzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ CzÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀt PÀµÀÖªÁzÀÝjAzÀ gÉÊvÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉZÁÑV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. PÀƪÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¹ PÉʬÄAzÀ¯Éà ¥ÀÄrªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉaÑ£À ±ÀæªÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉÃqÀĪÀAvÀzÀÄÝ. ¥ÀÄr ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ MzÀV¹ PÀƪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁtÂdåªÁV ºÉZÉÑZÀÄÑ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컸À¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀUÀ¼À°è£À CUÀvÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹gÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ MAzÉà §UÉAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀܽÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀĹÜgÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ºÉƸÀvÀ£ÀÄß C£Ééö¸ÀĪÀ gÉÊvÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ CvÀåUÀvÀå. eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸À®Ä AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ gÉÊvÀgÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. 

gÀ§âgï vÉÆÃlUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ PÁ¦üAiÀÄ vÀ½AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀÅzÀÄ zÁR¯ÁzÀ gÉÊvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ D«µÁÌgÀ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À gÉÊvÀgÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ K®QÌAiÀÄ£ÀÄß gÀ§âgï eÉÆvÉUÉ «Ä±Àæ¨É¼ÉAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÁÝgÉ.

M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ PÉ®ªÀÅ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ. ºÁUÉAiÉÄà ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä gÉÊvÀgÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸À®Ä PÉ®ªÀÅ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ PÀAqÀªÀÅ. CªÀÅ »ÃVªÉ: C) gÉÊvÀgÀ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß, «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ G½«UÁV ªÀiÁqÀĪÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À¨ÉÃPÀÄ, CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¥À¸Àj¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ. D) ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è «±ÉõÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄRåªÁ»¤UÀ¼À°è F ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è EªÀÅUÀ¼À ¨É¯É ºÉZÀÄѪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÉÊvÀgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ªÀiË®å MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀrªÉÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÁtÂdå ªÀiË®å ºÉÆA¢gÀĪÀAvÀºÀ ¨É¼ÉUÀ¼À¯Éèà gÉÊvÀgÀÄ D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. gÉÊvÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ EªÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¨É¯É, ¨ÁæöåAqï ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. E) «Ä±ÀævÀ½ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀ/ ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½UÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ. D ªÀÄÆ®PÀ §gÀ ºÁUÀÆ gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ºÉaÑ£À CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ.

DPÀgÀUÀ¼ÀÄ K. Kandiannan, K.S. Krishnamurthy, S. J. Anke Gowda and M. Anandaraj, Climate change and black pepper production., Indian Journal of Arecanut, Spices and Medicinal plants, Vol 16 (4), p. 32-35. M. Murugan, P. K. Shetty, A. Anandhi and R. Ravi, Present and Future Climate Change in Indian Cardamom Hills: Implications for Cardamom Production and Sustainability, 2012, British Journal of Environment & Climate Change, 2(4), p. 368-390. T J James Advisor Peermade development society Peermade P.O., Idukki Kerala - 685531 www.pdspeermade.com E-mail: james.tj6@gmail.com Stebin K Coordinator Peermade development society Peermade P.O., Idukki, Kerala - 685531 www.pdspeermade.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÄl 19, ¸ÀAaPÉ 2, dÆ£ï 2017

F) £ÀÆvÀ£À D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ vÁªÀÅ PÀAqÀÄPÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä vÁAwæPÀ £ÉgÀªÀÅ ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ CUÀvÀå«zÉ. G) ¸ÀA¸ÀÌgÀt vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉAiÀÄ°è E®èzÀ GvÀà£ÀßUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¨É¯É ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. gÉÊvÀgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ §¼À¸ÀĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀA¸ÀÌgÀt vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®è¢gÀĪÀÅzÀÄ CªÀjVgÀĪÀ ªÀÄÄRå vÀqÉ.

ಪುಟ 11    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2  ಜೂನ್ 2018


ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ 

JA. ªÀÄAdļÀ, Dgï. gÀAUÀ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ PÉ. zÀQëuÁ ªÀÄÆw𠓺ÉaÑ£À GvÁàzÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀëªÀÄvÉ” EAzÀ “M¼ÀUÉƼÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀPÀÄÌ” PÀqÉUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁVªÉ. EzÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À zÀȶÖPÉÆãÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀA¢zÉ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹zÀ°è §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉĪÀiÁr C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ§®ÄèzÀÄ.

eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖçzÀ DzÁAiÀÄPÉÌ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ «zÉò «¤ªÀÄAiÀÄ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DyðPÀvÉAiÀÄ°è §ºÀĪÀÄÄRå¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. MmÁÖgÉ 512 «Ä°AiÀÄ£ï eÁ£ÀĪÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ F ªÀ®AiÀĪÀÅ zÉñÀzÀ fr¦AiÀÄ°è 4.11%gÀµÀÄÖ ¥Á®£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ PÀȶ, «ÄãÀÄUÁjPÉ, CgÀtå ªÀ®AiÀÄzÀ ¥Á®Ä 23%. eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼ÁzÀ ºÁ®Ä, ªÀiÁA¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÉÖUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄÄ 2020gÀ ªÉüÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉZÁÑUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvɬÄzÉ. EzÀÄ F ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀuÉUÉ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ §zÀÄQUÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvɬĮèzÉ GvÁàzÀ£É ¤ÃqÀ§®è PÀÄlÄA§zÀ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ §ºÀĪÀÄÄRå D¹Û. UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀUÀ¼À°è 70%PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀƫĬĮèzÀ PÉ®¸ÀzÁ¼ÀÄUÀ¼Éà ¸ÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. NSSO (2014) gÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀUÀ¼À°è£À PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀ°è 3.5%gÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ. PÀȶ ¸ÀA§A¢ü ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄѪÀÄA¢ ªÀÄ»¼Á PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£Éßà ºÉÆA¢zÉ. UÁæ«ÄÃt PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ°è 8.1% ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1.8% ªÀÄA¢ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ ¥ÀÄgÀµÀjVAvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÁéªÀ®A©UÀ¼ÁVzÁÝgÉ. UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è 14.7% ªÀÄA¢ ¸ÁéªÀ®A©UÀ¼ÁVzÀÝgÉ ¥ÀÄgÀµÀgÀÄ ¸ÀASÉå 2.9%gÀµÀÄÖ. EzÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ PÀȶAiÉÆA¢UÉ §ºÀĪÀÄÄRå UÀȺÉÆÃzÀåªÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À£ÀÄß CgÀ¹ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. CAwªÀĪÁV PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ºÉÆuÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ºÉUÀ¯ÉÃjzÉ.

eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤ªÀðºÀuÉ, PÀÆ°, w½ªÀ½PÉ, MqÉvÀ£À EvÁå¢UÀ¼À°è ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á PÀȶPÀgÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ©ü£ÀߪÁzÀzÀÄÝ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ «©ü£Àß w½ªÀ½PÉ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¤¢üðµÀÖ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ §UÉAiÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À MqÉvÀ£À, «©ü£Àß ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÉÄÃPÉ, PÉÆý ªÀÄvÀÄÛ ºÀA¢ ¸ÁPÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è CªÀgÉà ªÀiÁgÀĪÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlzÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÀvÀézÁÝV ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÁUÀ PÀÆqÀ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. PÀȶAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥ÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀAvÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è F PÀÄjvÀÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ¹Ã«ÄvÀªÁzÀzÀÄÝ. FAO£À ªÀgÀ¢AiÀÄÄ PÀȶAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¥ÀÄgÀµÀjVgÀĪÀµÉÖà ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÀ°è GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ 10 - 30% ªÀÄvÀÄÛ 4% ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÀÛzÉ. °AUÀ¸ÀA§A¢ü ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä, C©üªÀÈ¢Þ ¸Á¢ü¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä CvÀåUÀvÀå. eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ °AUÀ¸ÀA§A¢ü «µÀAiÀÄUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt, GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁzÀ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt, ¸ÉêÉUÀ¼ÁzÀ £ÀUÀzÀÄ, «ªÉÄ, ªÀiÁ»w ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ EvÁå¢. qÉÊj ¸ÀAWÀUÀ¼À°è£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ °AUÀ ¸ÀA§A¢ü PÀÄgÀÄqÀÄ PÀtÂÚUÉ gÁZÀĪÀAvÉ ¥Àæw¥sÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ±ÉÃ.90%gÀµÀÄÖ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà DVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ qÉÊj ¸ÀAWÀUÀ¼À°è CªÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ±ÉÃ25%VAvÀ PÀrªÉÄ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅ¢®è.

ಪುಟ 12    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ 2018


°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À ¥À±ÀÄzsÀ£À ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ¥À±ÀÄzsÀ£À ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹zÁUÀ ¤ÃwUÀ½UÀÆ ªÁ¸ÀÛªÀPÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ«®è¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ®Æè eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ EzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è 1990PÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À ¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ “GvÁàzÀ£Á ºÉZÀѼÀ”zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. 1990gÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÉãÉà DzÀgÀÆ JgÀqÀÆ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÆ ¸ÀtÚ GvÁàzÀPÀjUÁUÀ° CxÀªÁ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁUÀ° £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ°®è. F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ XI£Éà ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£É 20072012gÀ°è ‘MUÀÆÎqÀÄ«PÉ’ ‘¸ÀªÀiÁ£À ºÀPÀÄÌ’ EzÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ‘CAvÀUÀðvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ’ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EwÛÃa£À 2013gÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥À±ÀÄzsÀ£À ¤ÃwAiÀÄ°è GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀ, gÉÊvÀgÀ §zÀÄQUÀÆ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĹÜgÀªÁV ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ CzÀgÀ®Æè ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀ°è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CzÀgÀ GzÉÝñÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁV G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. ¤ÃwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀ GvÁàzÀPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ dAn ¨ÁzsÀåvÁ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ/¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ ¸ÁA¹ÜPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤Ãr ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. »AzÀĽzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÉÆArAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä EzÀÄ CUÀvÀå J£ÀÄßvÀÛzÉ. “GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ºÉZÀѼÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀëªÀÄvÉ”AiÀÄ ªÀiÁzÀj¬ÄAzÀ “CAvÀUÀðvÀUÉƼÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀºÀPÀÄÌ”«£ÉqÉUÉ §zÀ¯ÁzÀzÀÄÝ eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À zÀȶÖPÉÆãÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀÆ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. F ªÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß §qÀvÀ£À PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸ÀĪÀ zÁjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ¨ÉÃQzÀÝ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À ¤ÃwUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ CAvÀUÀðvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÀÄjvÀ vÀªÀÄä zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß §zÀ°¹PÉƼÀî°®è. F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä zÉÆqÀØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ªÀÄlÖzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è CAvÀUÀðvÀ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV eÁjUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ CAvÀUÀðvÀ «zsÁ£ÀªÉÇAzÉà ¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ°è£À eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À °AUÀ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À§®ÄèzÉ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß K¼ÀÄvÀÛzÉ. ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£À ªÀ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉƸÀ PÀæªÀÄ 2014-15£Éà ¸Á°£À 12£Éà ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£À C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß (National Livestock Mission - NLM) DgÀA©ü¹zÉ. 7 PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ ºÁUÀÆ 7 PÉÃAzÀæ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à §zÀ¯Á¬Ä¹ NLM C£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. EzÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÀàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼Á PÀȶPÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ PÀÄjvÀAvÉ ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ µÀgÀvÀÄÛ «¢ü¹zÉ. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðgÀƦ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ¸ÀÆvÀæUÀ¼À°è ºÉýgÀĪÀAvÉ ‘gÁdåUÀ¼ÀÄ J¯Éè¯Éè ¸ÁzsÀåªÉÇà C®è°è 30% ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.’ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ¢é¥ÀQëÃAiÀÄ zÉÃtÂUÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À, £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À AiÀıÀ¹é ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ °AUÀ¸ÀA§A¢ü zÀȶÖPÉÆãÀzÀ°è CzÀgÀ®Æè ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÀªÀgÀ£ÀÄß eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqɪÀiÁrPÉƼÀî®Ä

CUÀvÀå. ¤¢ðµÀÖªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ F PÀæªÀÄUÀ½AzÁV ºÉaÑ£À GvÁàzÀ£ÉUÉ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ, DyðPÀ, DgÉÆÃUÀå ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ, GvÁàzÀ£Á DyðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¹ÜPÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁgÁl EvÁå¢ zsÀ£ÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ °AUÁzsÁjvÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ªÀåQÛ, ªÀÄ£É, ¸ÀªÀiÁd ªÀÄlÖzÀ°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ °AUÀ¸ÀA§A¢ü ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀĪÁgÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÀªÀgÀ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ F jÃwAiÀÄ «ªÀıÁðvÀäPÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À C©üªÀÈ¢Þ ¸Á¢ü¸ÀĪÀAvÀºÀ ¤Ãw ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CUÀvÀå. 

DPÀgÀUÀ¼ÀÄ Birthal, P.S, and Taneja V.K., Livestock Sector in India: Opportunities and Challenges for Small holders, 2016, Paper presented at the International Workshop on ‘Smallholder Livestock Production in India: Opportunities and Challenges’; Indian Council for Agriculture Research and International Livestock Research Institute. Kristjanson, P., Waters-Bayer, A., Johnson, N., Tipilda, A., Njuki, J., Baltenweck, I., Grace, D. and MacMillan, S., Livestock and women’s livelihoods: A review of the recent evidence, 2010, Discussion paper No. 20, ILRI. Misra, S and Pica-Ciamarra, U., Policies and Narratives in Indian Livestock: Good Practices for Pro-poor Change, 2010, PPLPI Working Paper No.50, FAO, Rome.

ºÉaÑ£À DPÀgÀUÀ½UÉ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ : M Manjula Principal Scientist R Rengalakshmi Director K Thachinamurthy Site Coordinator Ecotechnology Programme Area M.S.Swaminathan Resarch Foundation 3rd Cross Road, Taramani Institutional Area, Taramani, Chennai - 600 113. Phone: 044-22541229/698 Web: www.mssrf.org

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÄl 19, ¸ÀAaPÉ 3, ¸É¥ÀÖA§gï 2017

ಪುಟ 13    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2  ಜೂನ್ 2018


LEISA India English Edition – Issues and Themes V.1, No. 1, 1999 - Markets for LEISA and Organic products

V.11, No. 3, 2009 - Women and Food Sovereignty

V.1, No. 2, 1999 - Stakeholders in Research

V.11, No. 4, 2009 - Scaling up and sustaining the gains

V.1, No. 3, 1999 - Restoring biodiversity V.12, No.1, 2010 - Livestock for sustainable livelihoods V.2, No. 1, 2000 - Desertification

V.12, No.2, 2010 - Finance for farming

V.2, No. 2, 2000 - Farmer innovations

V.12, No.3, 2010 - Managing water for sustainable farming

V.2, No. 3, 2000 - Farming in the forest V.2, No. 4, 2000 - Monocultures towards sustainability

V.13, No.1, 2011 - Youth in farming V.13, No.2, 2011 - Trees and farming

V.3, No. 1, 2001 - Coping with disaster

V.13, No.3, 2011 - Regional Food System

V.3, No. 2, 2001 - Go global stay local

V.13, No.4, 2011 - Securing Land Rights

V.3, No. 3, 2001 - Lessons in scaling up V.3, No. 4, 2001 - Biotechnology

V.14, No.1, 2012 - Insects as Allies V.14, No.2, 2012 - Greening the Economy

V.4, No. 1, 2002 - Managing Livestock

V.14, No.3, 2012 - Farmer Organisations

V.4, No. 2, 2002 - Rural Communication

V.14, No.4, 2012 - Combating Desertification

V.4, No. 3, 2002 - Recreating living soil V.4, No. 4, 2002 - Women in agriculture

V. 15, No.1, 2013 - SRI: A scaling up success V. 15, No.2, 2013 - Farmers and market

V.5, No. 1, 2003 - Farmers Field School

V. 15, No.3, 2013 - Education for change

V.5, No. 2, 2003 - Ways of water harvesting

V. 15, No.4, 2013 - Family Farming: A way of life

V.5, No. 3, 2003 - Access to resources V.5, No. 4, 2003 - Reversing Degradation

V. 16, No. 1, 2014 - Cultivating farm biodiversity V. 16, No. 2, 2014 - Family farmers breaking out of poverty

V.6, No. 1, 2004 - Valuing crop diversity V.6, No. 2, 2004 - New generation of farmers V.6, No. 3, 2004 - Post harvest Management V.6, No. 4, 2004 - Farming with nature V.7, No. 1, 2005 - On Farm Energy V.7, No. 2, 2005 - More than Money V.7, No. 3, 2005 - Contribution of Small Animals V.7, No. 4, 2005 - Towards Policy Change V.8, No. 1, 2006 - Documentation for Change V.8, No. 2, 2006 - Changing Farming Practices V.8, No. 3, 2006 - Knowledge Building Processes V.8, No. 4, 2006 - Nurturing Ecological Processes V.9, No. 1, 2007 - Farmers Coming together V.9, No. 2, 2007 - Securing Seed Supply V.9, No. 3, 2007 - Healthy Produce, People and Environment V.9, No. 4, 2007 - Ecological Pest Management V.10, No. 1, 2008 -Towards Fairer Trade V.10. No. 2, 2008 - Living soils V.10, No. 3, 2008 - Farming and Social Inclusion

V. 16, No. 3, 2014 - Family farmers and sustainable landscapes V. 16, No. 4, 2014 - Family farming and nutrition V. 17, No. 1, 2015 - Soils for life V. 17, No. 2, 2015 - Rural-urban linkages V. 17, No. 3, 2015 - Water-lifeline for livelihoods V. 17, No. 4, 2015 - Women forging change V. 18, No. 1, 2016 – Co-creation of knowledge V. 18, No. 2, 2016 – Valuing underutilized crops V. 18, No. 3, 2016 – Agroecology – measurable and sustainable V. 18, No. 4, 2016 – Stakeholders in agroecology V.19, No. 1, 2017 – Food Sovereignty V.19, No. 2, 2017 – Climate change and agroecological approaches V.19, No. 3, 2017 – Ecological livestock V.19, No. 4, 2017 – Millet farming systems V.20, No. 1, 2018 – Agroecological Value Chains V.20, No. 2, 2018 – Biological Crop Management

V.10, No. 4, 2008 - Dealing with Climate Change V.11, No. 1, 2009 - Farming Diversity V.11, No. 2, 2009 - Farmers as Entrepreneurs

ಪುಟ 14    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ 2018


ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ 

PÉ. ¸ÀÄgÉñÀ PÀtÚ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀºÀd ¥Àj¸ÀgÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĹÜgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£Éßà ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀgÀ¼À ¸ÀºÀd ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ JgÀqÀPÀÆÌ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ. GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ºÉZÀѼÀ, PÀrªÉÄ ªÉZÀÑ, PÀÄlÄA§ ¥Ë¶ÖPÀvÉ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀzÀAvÀºÀ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑvÀÛªÉ.

C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ zÀħ𮠸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄÄ JAzÀÆ £ÉÃgÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è CªÀÅ §qÀvÀ£ÀzÉƼÀVAzÀ¯Éà ºÀ®ªÀÅ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À ¸ÀÄgÀĽAiÀÄAvÉ ¸ÀÄwÛPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀtÚ»qÀĪÀ½zÁgÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀ ºÁUÀÆ GvÁࢸÀĪÀ UÉƧâgÀ CªÀgÀ ¥Ë¶ÖPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ªÉÃUÀªÀzsÀðPÀUÀ¼ÀAvÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. §qÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ NqÁqÀĪÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À G½vÁAiÀÄ SÁvÉUÀ¼ÀAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ. PÀrªÉÄ ¤ÃjgÀĪÀ ºÁUÀÆ §AdgÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À°è eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄÄ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉAiÀÄ°è §ºÀĪÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£É J£ÀÄߪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «zsÁ£ÀªÀÅ d£ÀgÀ §zÀÄQUÉ ªÀÄÄRå DzsÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀȶ CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½AzÀ £Á£Á«zsÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ½zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ CzÀPÉÌ ¥Áæ±À¸ÀÛöåªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À®Æè PÀÆqÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ¸ÀA§A¢ü ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß DzÁAiÀÄ GvÀà£Àß ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ JAzÀµÉÖà ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F PɼÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀÅ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄUÀæ zÀȶÖPÉÆãÀzÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß JwÛvÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄ PÉÃA¢ævÀ ¨É¼É GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀªÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À®ºÀ®Ä CUÀvÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ ¹AUÉÆAqÉÊ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀgÀAUÀA¥Áàr vÁ®ÆèQ£À wgÀÄPÀÌqÉÊAiÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀzÀ ¸ÀtÚ ºÀ½î. D ºÀ½îAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 gÉÊvÁ¦ PÀÄlÄA§UÀ½ªÉ. 2004gÀ°è C¥ÀཹzÀ ¸ÀÄ£Á«ÄUÉ D ºÀ½îAiÀÄÄ ¹PÀÄÌ vÀvÀÛj¹ºÉÆÃVvÀÄÛ. PÀȶ ¨sÀÆ«ÄUÉ G¥ÀÄà¤ÃgÀÄ £ÀÄVÎzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄtÂÚ£À°è ®ªÀuÁA±ÀªÀÅ ºÉaÑvÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄlÄA§A J£ÀÄߪÀ

eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À vÁådåzÀ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ §qÀgÉÊvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĹÜgÀªÁzÀ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ gÉÊvÀgÀ vÉÆÃlzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ §UÉÎ w½¹PÉÆnÖvÀÄ. F vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ°vÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. gÉÊvÀgÀ UÀÄA¥ÉÆAzÀÄ MmÁÖV ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj PÀȶPÀgÀ UÀÄA¥À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀĹÜgÀªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß G½¸À®Ä gÉÊvÀjUÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀî®Ä ¸Á®¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ UÉÆêÀÄÆvÀæ ºÁUÀÆ ¸ÀUÀtÂAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ°£À ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¥ÀÆgÀPÀ DzÁAiÀÄ UÀ½PÉ.

ಪುಟ 15    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2  ಜೂನ್ 2018


CA¨ÁèZÉj vÀ½AiÀÄÄ EvÀgÀ «Ä±Àæ vÀ½AiÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀ°è ºÉaÑ£À gÉÆÃUÀ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ

eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ï ¹AUÉÆAqÉÊ£À AiÀÄĪÀ GvÁì» gÉÊvÀ. DvÀ£À §½ JgÀqÀÄ JPÀgÉ ¨sÀƫĬÄzÉ. DvÀ MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉAiÀÄ°è PÀqÀ¯ÉPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ£É. G½zÀ CzsÀð JPÀgÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÄgÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. C°è DvÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ PÁ¬Ä¥À¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ£É. DvÀ UÀÄA¦£À°è eÁ£ÀĪÁgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁjPÀȶAiÀÄ°è ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÁÝ£É. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ £ÉgÀ«¤AzÀ DvÀ 2009gÀ°è CA§èZÀj J£ÀÄߪÀ ¸ÀܽAiÀÄ ºÀ¸ÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄvÀAzÀ. DvÀ ¸ÀܽAiÀÄ vÀ½AiÀÄ£Éßà PÉƼÀî®Ä §AiÀĹzÀÝ. CzÀPÉÌ ªÀÄÄRå PÁgÀtªÉAzÀgÉ EvÀgÀ «Ä±ÀævÀ½AiÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½AiÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀUÀ½UÉ ¸ÉÆÃAPÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ PÁqÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DvÀ£À §½ ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½AiÀÄ JgÀqÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀgÀÄ EzÉ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ï ªÀÄvÀÛªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀAvÉ PÁtÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À DºÁgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J¯ÉèAzÀgÀ°è CqÁØqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è. ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ï ªÀÄvÀÛªÀ£À vÁ¬Ä ¥Àæw¢£À ¥ÀæwºÀ¸ÀÄ«UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20PÉfAiÀĵÀÄÖ ºÀ¹gÀĺÀÄ®è£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 vÀgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è ±ÉÃ.50%gÀµÀÄÖ ºÀÄ®è£ÀÄß vÀªÀÄäzÉà ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹zÀgÉ G½zÀªÀ£ÀÄß ºÀÄ®ÄèUÁªÀ°AzÀ vÀgÀÄvÁÛgÉ. ºÀÄ°è£À ºÉÆgÀvÁV ¥Àæw ¥ÁætÂUÉ 2PÉf UÉÆâü §Æ¸Á, 1 PÉf PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä »ArAiÀÄ£ÀÄß CeÉÆî ªÀÄvÀÄÛ 1 PÉf CQÌ »nÖ£ÉÆA¢UÉ «Ä±Àæt

ªÀÄtÚ£ÀÄß ¥À«vÀæ J£ÀÄßvÁÛgÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀȶUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlPÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

CA§èZÀj vÀ½ (¨ÉƸï EArPÀ¸ï) vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À CA¨ÁèZÀj vÀ½AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ zÀÈqsÀvÉUÁV ºÉ¸ÀgÁzÀ vÀ½. PÀgÁªÀ½ f¯ÉèUÀ¼ÁzÀ wgÀĪÁAiÀÄÆgÀÄ, £ÁUÀ¥ÀlÖtA£À ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½. ¸ÀtÚ ¤®Ä«£À F vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ¼À°è PÉ®¸ÀPÁÌV §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F vÀ½AiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÀÄÆ® F vÀ½AiÀÄ ªÀÄÆ®¸ÁÜ£ÀªÁzÀ CA¨ÁèZÀj ºÀ½î. F ºÀ½î vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À £ÁUÀ¥ÀlÖtA£À°èzÉ. ¸ÀÄqÀĪÀ ©¹°£À®Æè F JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ 6 jAzÀ 7 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ§®èªÀÅ. F vÀ½AiÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä fêÀªÀiÁ£ÀzÀ°è 10 ¨Áj ªÀµÀðPÉÆÌAzÀgÀAvÉ PÀgÀÄ ºÁPÀ§®èªÀÅ. F vÀ½AiÀÄ ºÁ°£À°è£À PÉÆ©â£ÀA±ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt 4.5% EAzÀ 5.5%. ¨ÉÃgÉ «Ä±ÀævÀ½AiÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À ºÁ°UÉ ºÉÆð¹zÀ°è EzÀgÀ ºÁ®Ä §ºÀ¼À gÀÄaAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CA¨ÁèZÀj ºÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÆÃAPÀÄgÉÆÃUÀ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ ºÉZÀÄÑ. ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß J¼ÉzɼÉzÀÄ ©qÀĪÀÅzÀjAzÀ QÃlUÀ¼ÀÄ £ÉÆtUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÀÆgÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀÄ F vÀ½UÉ «²µÀÖªÁzÀ UÀÄt. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 1954gÀ°è MgÀvÀ£ÁqÀÄ, vÀAeÁªÀÇgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è F vÀ½AiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÉAzÉà ¥sÁªÀiïð ¸Áܦ¹zÉ. £ÀAvÀgÀ F vÀ½AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ¥ÀæzÉñÀ CA¨ÁèZÀj ºÀ½îUÉ ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà PÉÆgÀPÉÌöÊ£À°è ºÉƸÀ ¥sÁªÀiïð C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹vÀÄ. 2004gÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ F vÀ½AiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CA¨ÁèZÀj UÉÆøÁPÀuÉzÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ 40 UÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV ºÀAavÀÄ.

ಪುಟ 16    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ 2018


ªÀiÁr ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä PÀmÁ«£À £ÀAvÀgÀ MtVzÀ PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä VqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¨sÀƫĬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ gÁ¸ÀÄUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. UÉÆâü §Æ¸Á ªÀÄvÀÄÛ CQÌ »lÖ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÉÆAqÀÄvÀgÀÄvÁÛgÉ. G½zÉ®èªÀ£ÀÆß EªÀgÀzÉà ¨sÀƫĬÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄtÚ£ÀÄß ¥À«vÀæ J£ÀÄßvÁÛgÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀȶUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlPÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ eÁÕ£À §¼À¹ PÁ¥ÁrPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ïUÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ®©ü¹gÀĪÀ F ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ eÁÕ£ÀªÀÅ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ°è ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVzÉ. ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄgÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ï ¨Éë£À JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À PÁ°UÉ ªÀÄÄ£ÀßZÀÑjPÁ PÀæªÀĪÁV ºÀZÀÄÑvÁÛgÉ. MtVzÀ ¸ÀUÀtÂ¥ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ¨Éë£À J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß zsÀÆ¥À ºÁPÀ®Ä §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.

¨É¼É - eÁ£ÀĪÁgÀÄ MUÀÆÎr¹zÀ PÀȶAiÀÄ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¹PÉÆAqÀ PÀȶAiÀÄÄ DvÀ¤UÉ ºÀ®ªÀÅ ¯Á¨sÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 UÁr PÉÆnÖUÉ UÉƧâgÀªÀÅ ¸ÀUÀt ªÀÄwÛvÀgÀ vÁådå¢AzÀ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß DvÀ£À ºÉÆ®PÉÌ §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV GvÀÛªÀÄUÉÆArzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV ¨sÀÆ«ÄUÉ Gt¹zÀÝjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À vÉêÁA±À »r¢qÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð PÀÆqÀ ºÉaÑzÉ. ¤ÃªÀÅ J¯Éèà MAzÀÄ »r ªÀÄtÚ£ÀÄß JwÛzÀgÀÆ JgɺÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÉÌ £À£Àß eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À PÉÆnÖUÉ UÉƧâgÀzÀ PÁgÀt JAzÀÄ ²æà ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ï ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. vÀgÀPÁjUÀ¼À GvÀÛªÀÄ E¼ÀĪÀjAiÀÄÄ J®ègÀ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀAwzÉ. GzÁ: ¥ÀqÀªÀ®PÁ¬ÄAiÀÄ GzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ gÀÄa. PÉÆnÖUÉ UÉƧâgÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀVιzÉ. ºÁUÁV DvÀ£À GvÁàzÀ£Á ªÉZÀѪÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. DvÀ vÀ£ÀßzÉà PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è GvÀàwÛAiÀiÁzÀ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåUÉƧâgÀªÁV §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæw JPÀgÉUÉ LzÀĸÁ«gÀ gÀÆUÀ¼À£ÀÄß G½¸À§ºÀÄzÁVzÉ. eÉÊ«PÀ QÃl

£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæw JPÀgÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß vÀVιPÉÆArzÁÝ£É. JgÀqÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÀPÉÌ 8 °Ãlgï ºÁ®Ä ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ F vÀ½ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤ÃqÀĪÀ ºÁ°VAvÀ JgÀqÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ. 8 °Ãlgï ºÁ°£À°è 1 °Ãlgï ºÁ®£ÀÄß ªÀģɧ¼ÀPÉUÉ §¼À¹PÉÆAqÀÄ G½zÀ 7 °Ãlgï ºÁ®£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÁ°£À ¸ÀAWÀPÉÌ ¥Àæw °ÃlgïUÉ gÀÆ.28gÀAvÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ½AzÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ DvÀ gÀÆ.6000 UÀ½¸ÀÄvÁÛ£É.

G¥À¸ÀAºÁgÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ï£À vÉÆÃl ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû PÀȶUÉ AiÀıÀ¹é GzÁºÀgÀuÉ. ««zsÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¸ÀºÀdªÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌgÀtªÀ£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄtÚ£ÀÄß ¥À«vÀæªÉAzÀÄ w½AiÀįÁVzÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀȶUÉ ªÀÄÄRåªÁzÀ WÀlPÀªÉAzÀÄ CjAiÀi¯ÁVzÉ. ¯Á¨sÀªÀ£Éßà ªÀÄÄRåªÁV¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸À®ºÀĪÀ UÀÄt EzÀgÀ°èzÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß MAzÁV¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¯Á¨sÀUÀ½ªÉ. PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÀÄgÀQëvÀ, ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ. Erà PÀÄlÄA§ªÀÅ PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÉ. PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀªÀÅ GvÀÛªÀÄUÉÆArzÉ. vÉÆÃlªÀÅ DyðPÀªÁV PÀÆqÀ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ï ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÁÝgÉ. DvÀ¤AzÀ GvÉÛÃfvÀgÁV DvÀ£À ºÀ½îAiÀÄ 15 gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÄlÖ ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉèà ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. 

K Suresh Kanna Kudumbam, No. 113/118, Sundaraj Nagar, Subramaniyapuram, Trichy - 620 020, Tamil Nadu, India. E-mail: sureshkanna_kudumbam@yahoo.in

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÄl 19, ¸ÀAaPÉ 3, ¸É¥ÀÖA§gï 2017

Advertise with Us LEISA India magazine reaches more than 20000 people interested in developmen t of agriculture, that is sustainable and eco-friendl y. Every quarter, the print and digital editions o f the m agazine reach farmers, NGOs, academics, r esearchers, s tudents, government departments, banks etc., who are interested in practical field experiences . Produced since more than two decades, LEISA India magazine is known for its practical and quality content, attractive design, colourful layout, consistency and timely production. It is produced in 8 languages – English, Hindi, Kannada, Telugu, Tamil, Odiya, Punjabi and Marathi. We invite institutions, companies and Universities to advertise their services, products, courses and events which align with the philosophy of agroecolog y. For details, contact Ms.Rukmini at leisaindia@yahoo.co.in

ಪುಟ 17    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2  ಜೂನ್ 2018


‘PÉÆgÀ¯É gÀWÀÄ’ JAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁVgÀĪÀ PÉÆgÀ¯É gÀWÀÄ PÉÆgÀ¯ÉAiÉÆA¢UÉ (brown top millet)

ಮರೆತ ಧಾನ್ಯ ಮರಳಿ ಬಂತು

PÉÆgÀ¯É 

C¤vÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï .f

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¥ÀæzsÁ£À DºÁgÀªÁVzÀÝ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §¼ÀPÉUÉ §gÀÄwÛªÉ. gÉÊvÀgÀÄ PÉÆgÀ¯É PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¥ÀÄlÖ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¥sÀ®ªÀvÁÛVgÀzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÀÆqÀ Cw PÀrªÉÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¹ ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ºÀªÁªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjvÀåzÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ½UÉ F zsÁ£ÀåªÀÅ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÁVzÉ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀªÁVzÀÄÝ UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ §qÀªÀgÀ°è£À C¥Ë¶ÖPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÉ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À d£ÀgÀ fêÀ£À±ÉÊ°¬ÄAzÀ ºÀÄnÖPÉÆArgÀĪÀ PÁ¬Ä¯ÉUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÁVzÉ.

PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄÄ §gÀ ºÁUÀÆ GµÁÚA±ÀªÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀĪÀ ±ÀQÛ ºÉÆA¢zÉ. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ¥ÀæªÁºÀ ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À®Æè ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ°è£À vÁ½PÉAiÀÄ UÀÄtªÉà CzÀ£ÀÄß EvÀgÀ zsÁ£ÀåUÀ½VAvÀ ©ü£ÀߪÁV¹zÉ. £ÉgÀ¼À£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀAvÀºÀ ¨É¼É ºÀÄt¸ÉêÀÄgÀzÀrAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄt¸Éà ªÀÄgÀzÀrAiÀÄ°è ¨É¼É¸ÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁªÀUÀqÀ, ªÀÄzsÀÄVj ªÀÄvÀÄÛ ²gÁ ¨sÁUÀzÀ d£ÀgÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ E°è£À d£ÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À DºÁgÀ. F ¨É¼É ¥ÀæwPÀÆ® ¥Àj¹ÜwUÀ¼À®Æè ¨É¼ÉAiÀħ®ÄèzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀªÁªÀiÁ£zÀ®Æè §zÀÄQ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ UÀÄt ºÉÆA¢zÉ. EzÀgÀ°è ºÉaÑ£À ¥Ë¶ÖPÁA±À ªÀiË®å EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ MVÎPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«gÀĪÀÅzÀjAzÀ «¸ÁÛgÀªÁV ºÀgÀr ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

PÉÆgÀ¯É (Browntop millet or signalgrass) JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ F zsÁ£ÀåªÀÅ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À¯Éèà C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁzÀÄzÀÄ. ªÀÄÆ®vÀB EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨É¼É. Mt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è EzÀÄ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ DAzsÀæzÀ UÀr¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è, PÀ£ÁðlPÀzÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, avÀæzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è EzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

§ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è EzÀ£ÀÄß K¦æ¯ï ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ¢AzÀ DUÀ¸ïÖ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀªÀgÉUÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è ©wÛzÀgÉ ¥sÀ¸À®Ä PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß KPÀ¨É¼ÉAiÀiÁV ©vÀÛ§ºÀÄzÀÄ E®èªÉà EvÀgÉà D PÁ®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ EvÀgÉ ¨É¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ©vÀÛ§ºÀÄzÀÄ. EvÀgÀ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ DAiÉÄÌ. vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß «Ä±Àæ¨É¼ÉAiÀiÁVAiÉÄà ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ ¥Àæw 12 ¸Á®ÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EzÀ£ÀÄß ©vÀÄÛªÀgÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉÆgÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄV£À°è CAzÀPÉÆgÀæ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. F zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ §ÄAzÉîRAqÀzÀ°è ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ §¼À¸ÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀgÀÄ.

PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄÄ §ºÀĨÉÃUÀ ¨É¼ÉzÀÄ ¥sÀ¸À®Ä ¤ÃqÀĪÀ CzÀÄãvÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. F ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß 70-80 ¢£ÀUÀ¼À¯Éèà PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ gÉÊvÀgÀÄ ªÉÄëUÁV ªÀiÁvÀæ EzÀ£ÀÄß

ಪುಟ 18    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ 2018


¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ºÁUÁV 50 ¢£ÀUÀ½UÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EµÀÄÖ PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀįÉèà ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀqÀªÁV CAzÀgÉ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À°è ©wÛzÀgÀÆ PÉÊvÀÄA§ ¥sÀ¸À®£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ¼É vÀqÀªÁzÀgÀÆ vÁ½PÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ EzÀQÌzÉ. ©vÀÛ£É ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Àé®à vÉêÁA±À £ÀAvÀgÀzÀ°è MAzÉÆà JgÀqÉÆà ªÀļÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ¥sÀ¸À®£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆgÀUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ E®èªÉà ¸ÀĪÀÄä£É ZÉ°èzÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw JPÀgÉUÉ 7 jAzÀ 8 QéAmÁ¯ï PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ¥Àæw JPÀgÉUÉ £Á®ÄÌ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÉÄêÀÅ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉÆgÀ¯É ¥Ë¶ÖPÀªÁzÀ DºÁgÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è §ºÀ¼À gÀÄaPÀgÀªÁzÀ DºÁgÀ PÀÆqÀ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ°èè CUÀvÀåªÁzÀ ¥Ë¶ÖPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èzÀÄÝ UÀÆèmÉ£ï CA±À EgÀĪÀÅ¢®è. EvÀgÉ PÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ EzÀgÀ°è £Áj£ÀA±À ºÉZÁÑVzÉ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ°è 12.5% £Áj£ÁA±À«gÀĪÀÅzÀjAzÀ fêÀ£À±ÉÊ°AiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀÄAmÁUÀĪÀ SÁ¬Ä¯ÉUÀ½UÉ OµÀzsÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤vÀå §¼À¸ÀĪÀªÀgÀ°è ºÀÈzÀAiÀĸÀA§A¢ü ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, C®ìgï ºÁUÀÆ qÀAiÀiÁ©nÃ¸ï ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ JA§ÄzÀÄ w½zÀħA¢zÉ. PÉÆgÀ¯É Cw ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹. EzÀ£ÀÄß E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ CUÀvÀåUÀ½UÁV ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. vÉAV£À vÉÆÃl ªÀÄwÛvÀgÀ vÉÆÃlUÀ¼À°è ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹

E¼ÀĪÀj ºÉaѸÀ®Ä ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄtÂÚ£À°ègÀĪÀ ºÀļÀ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ZÀÆ¥ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÉÆÃl/ d«ÄãÀ£À°è E°UÀ¼ÀÄ £ÀÄUÀÄΪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà gÉÊvÀgÀÄ vÉAUÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀÄgÀUÀ½UÉ QÃl¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀįÉAzÉà EzÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½§A¢ªÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀå f¯ÉèUÀ¼À°è ¸ÀvÀvÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® §gÀªÀÅ ¦Ãr¹zÀÝjAzÀ F ¨sÁUÀUÀ¼À°è ªÀÄvÉÛ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÁÝgÉ. ªÀÄAqÀå gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨É¼ÉUÀ½UÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÉDgïJ¸ï£À ¤ÃgÀ£ÀÄß D±Àæ¬Ä¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¤Ãj£À ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ°è C¨sÁªÀªÀÅAmÁzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁV ¤ÃgÁªÀj ¨É¼ÉUÉ §zÀ¯ÁV EvÀgÉ ¨É¼ÉUÀ¼À PÀqÉ PÀtÄÚºÁ¬Ä¸ÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. 2015gÀ°è ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞzÀªÀgÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ºÁUÀÆ ¹jzsÁ£Àå ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÁV gÉÊvÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ PÀ§Äâ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛPÉÌ §zÀ¯ÁV ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ EvÀgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À §UÉÎ AiÉÆÃa¸ÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è gÉÊvÀjUÉ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ°è/MtºÀªÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ §zÀ°¨É¼É JAzÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ §UÉUÀ½ªÉ CzÀgÀ°è ªÀÄÄRåªÁV PÉÆgÀ¯É §gÀªÀ£ÀÄß vÁ½PÉƼÀÄîªÀ UÀÄt ºÉÆA¢zÉ. gÉÊvÀgÀÄ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr AiÀıÀ¹éAiÀiÁV zÁR¯É ¥ÀæªÀiÁtzÀ E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.

PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄÄ £ÉʸÀVðPÀªÁV ºÉaÑ£À £Áj£ÀA±À ºÉÆA¢zÀÄÝ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀªÁVzÉ.

ಪುಟ 19    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2  ಜೂನ್ 2018


PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 2000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀÄ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ CzÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. “¹jzsÁ£ÀåUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¤Ãj£À CUÀvÀå«®è. ¨sÀvÀÛPÉÌ ºÉÆð¹zÁUÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©wÛzÉ. ¨ÉùUÉ ºÉaÑvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À°è ºÉaÑ£À vÉêÁA±À«gÀ°®è. ºÁUÁV ºÉaÑ£À E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë¹gÀ°®è. DzÀgÉ £À£ÀUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁzÀzÀÄÝ F ¨É¼É §gÀªÀ£ÀÄß vÁ½PÉÆArvÀ®èzÉ M¼ÉîAiÀÄ E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖvÀÄ. C®èzÉà F ¨É¼ÉUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà QÃl E®èªÉà gÉÆÃUÀ¨sÁzÉ vÀlÖ°®è.” JAzÀÄ ºÀ¼ÉçÆzÀ£ÀÆj£À gÉÊvÀ ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄAqÀå ¨sÁUÀzÀ°è »AzÉ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£À DºÁgÀªÁVvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ CªÀÅUÀ¼À eÁUÀzÀ°è CQÌ ºÁUÀÆ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¨sÀvÀÛzÀ PÀmÁ«£À £ÀAvÀgÀ ªÀÄtÂÚ£À°è G½AiÀÄĪÀ vÉêÁA±ÀzÀ¯Éèà F ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ gÉÊvÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ UÀƼÀÆgÀÄzÉÆrØAiÀÄ ¹.¦. PÀȵÀÚ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ EzÉà C£ÀĨsÀªÀªÁVzÉ. “ EzÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ©Ãd PÉƼÀî®Ä ºÀt RZÁðzÀzÀÄÝ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÉƧâgÀªÁUÀ° QÃl£Á±ÀPÀªÁUÀ° §¼À¸À°®è. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è£À vÉêÁA±ÀªÀ£ÀÄß »ÃjPÉÆAqÉà EzÀÄ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. £ÀªÀÄVÃUÀ EzÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¯Á¨sÀ«zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CxÀðªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÉÊvÀgÀÄ ¤Ãj£À C¨sÁªÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F Mt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ” JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¹gÁ vÁ®ÆèQ£À ºÉuÉÆÝgÉ UÁæªÀÄzÀ gÀWÀÄ CªÀgÀÄ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä ±ÀæªÀĪÀ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß ‘PÉÆgÀ¯É gÀWÀÄ’ JAzÉà PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ gÀWÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ, ªÀiË®åªÀÈ¢Þ, ªÀiÁgÁlUÀ¼À°è PÀÆqÀ vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. “PÉÆgÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ CvÀå®à. PÀrªÉÄ §AqÀªÁ¼À ºÁQ gÉÊvÀgÀÄ CwºÉZÀÄÑ ¯Á¨sÀUÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ” JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀÆqÀ ¥Àæ¹zÀÞªÁUÀÄwÛzÉ. zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀÄAzÀUÉÆüÀ vÁ®ÆèQ£À ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄwÛWÀlÖ ºÀ½îAiÀÄ gÉÊvÀgÀÄ PÉÆgÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÁÝgÉ. £ÉgÀ¼À°è PÀÆqÀ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ UÀÄt ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉÆ¥Àà¼À ¨sÁUÀzÀ gÉÊvÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 2000QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀÄ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÁÝgÉ.

vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÁV gÉÊvÀgÀÄ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¨É¼ÉAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ DzÀgÉ CzÀgÀ ºÉÆlÄÖ/ºÉÆgÀPÀªÀZÀ ºÉZÀÄÑ UÀnÖAiÀiÁzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀµÀÖ. ºÁUÁV gÉÊvÀgÀÄ MAzÀÄ QéAmÁ¯ï PÉÆgÀ¯É ©Ãd¢AzÀ 40 jAzÀ 50 PÉfAiÀĵÀÄÖ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ ºÉÆlÖ£ÀÄß

PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃlUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ ©Ã¸ÀĪÀPÀ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ ©Ã¸ÀĪÀPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è E®èªÁzÀÝjAzÀ gÁV VgÀtÂUÀ¼À¯Éèà ¸ÀA¸ÀÌj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ Cw¸ÀtÚ UÁvÀæzÁÝVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß FVgÀĪÀ VgÀtÂUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÀÌj¸ÀĪÁUÀ ºÉZÀÄÑ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀªÀÇ CQÌAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à ºÉÆlÄÖ G½zÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀªÀ£ÀÄß UÁ½AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¨ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £É¯ÉUÀqÀ¯É PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ §zÀ°UÉ §¼ÀPÉUÉ §AzÁUÀ CzgÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉUÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ §ºÀĨÉÃUÀ ¹zÀÞUÉÆArzÀÝjAzÀ PÉÆgÀ¯É ¨É¼ÉzÀªÀjVAvÀ £É®UÀqÀ¯É ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß°è£À ºÀ®ªÀÅ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀjAzÀ UÀ½¹zÀ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ ºÉÆgÀvÁVAiÀÄÆ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄwÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉĬÄzÀÄÝ F ¨É¼É C½«£ÀAa£À°èzÉ. ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ¥ÀæZÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV¸ÀĪÀ AiÀÄAvÀæzÀ D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ PÉÆgÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ DºÁgÀ¨sÀzÀævÉ, C¥ËµÀÖPÀvÉ, ¥ÀæwPÀÆ®ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ F ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹ gÉÊvÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀĨsÀzÀæUÉƽ¸À§®èzÀÄ.  Krishna Prasad G Sahaja Samrudha No 7, 2nd Cross, 7th Main, Sulthanpalya, Bengaluru-560032 E-mail: sahajaindia@gmail.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÄl 19, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÀA§gï 2017

Follow us on: ಪುಟwww.facebook.com/Leisaindiamag 20    ಲೀಸಾ ಇಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 2    ಜೂನ್ @LeisaIndia 2018

Kannada - June 2018  
Kannada - June 2018  
Advertisement