__MAIN_TEXT__

Page 1

ªÀiÁZïð 2017, ¸ÀAaPÉ 1

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of selected translated articles into Kannada ¨ÁºÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «ÄvÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ PÀÄjvÀ ªÀiÁåUÀf£ï. PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAaPÉ


°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAaPÉ

ªÀiÁZïð 2017, ¸ÀAaPÉ 1 F ¸ÀAaPÉAiÀÄÄ `°Ã¸Á EArAiÀÄ’ DAUÀè DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. «¼Á¸À: J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À £ÀA.204, 100 ¦üûÃmï jAUïgÉÆÃqï ªÀÄÆgÀ£Éà ¥sóÉÃ¸ï §£À±ÀAPÀj JgÀqÀ£Éà ¨ÁèPï ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÉÖÃeï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085 zÀÆgÀªÁtÂ+91-080-26699512/ 26699522 ¥sóÁåPïì +91-080-26699410 FªÉÄʯï: leisaindia@yahoo.co.in °Ã¸Á EArAiÀÄ `°Ã¸Á EArAiÀÄ’ DAUÀè DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À ºÁUÀÆ E¼ÉAiÀÄ (ILEIA) ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ vÉæʪÀiÁ¹PÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄÄRå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ : PÉ.«.J¸ï.¥Àæ¸Ázï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀQ : n.JA.gÁzsÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ «ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ gÀÄQät f.f. ¥ÀÄl «£Áå¸À ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ªÀÄÄzÀæt ¸Áà£ï ¦æAmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄl avÀæ zsÁgÀªÁqÀzÀ ZÀ£ÁߥÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄPÁ¼ÀÄ ¥sÀ¸À°£ÉÆA¢UÉ ¤Ã®ªÀÄä UÀtÂUÉÃgÀ. avÀæ ¸Ëd£Àå: J.JA.E.J¥sï

°Ã¸Á ªÀiÁåUÀfûãï

««zsÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÀ£ï, ¥À²ÑªÀÄ D¦üæPÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨Éæf°AiÀÄ£ï DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ ªÀiÁåUÀfûãï

EvÀgÉ ¥ÁæzÉòPÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ »A¢, MjAiÀiÁ, ªÀÄgÁp, ¥ÀAeÁ©, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè jÃwAiÀÄ JZÀÑjPɬÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. »ÃVzÀÆÝ, CAwªÀĪÁV E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ. E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀrAiÀÄZÀÑ£ÀÄß ªÀiÁr EvÀgÀ NzÀÄUÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ M¦àUɬÄzÉ. «Ä¸ÉjAiÉÆgï £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À¢AzÀ ¥ÀæPÀnvÀ.

¦æAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÉÄïÉ, vÀ£ÀÆä®PÀ PÀȶAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ¸ÀA§A¢üvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß UÁæ«ÄÃt GvÁàzÀPÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃr¸ÀĪÀ «£ÀÆvÀ£À PÀæªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèªÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Ë¶ÖPÀ£ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ ªÀÄtÂÚ£À EAUÁ®zÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä §AiÉÆÃZÁgï£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. §AiÉÆÃZÁgï£ÀÄß ªÀÄtÂÚUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁj¹zÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼ÀªÀgÉUÉ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁÝgÉ. ºÁUÉAiÉÄà gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀȶ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁr JgÉUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀȶUÉ §¼À¹ vÀgÀPÁj GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉÆArzÁÝgÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄ»¼Á PÀ¯ÉQÖªï CUÉÆæÃJ®fAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄð¤gÀvÀªÁVzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀȶAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ PÀqÀħqÀvÀ£ÀzÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀĪÀ£ÀÄß vÀVιPÉÆArzÁÝgÉ. C®èzÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ FUÀ ªÀÄvÉÛ ¸ÀgÀ¼À ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀ PÀȶUÉ ªÀÄgÀ½zÁÝgÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è GvÁàzÀPÀgÀ£ÀÄß UÁæºÀPÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃr¸ÀĪÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄÆ EzÉ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ JqÀªÀ ªÀÄ»¼Á C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï «£ÀÆvÀ£ÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ (Dgïn¹)ªÀ£ÀÄß ºÀ½îAiÀÄ°è ¸Áܦ¹ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiË®åªÀzsÀð£É PÀÄjvÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄwÛzÉ. ºÉÆ® ªÀÄlÖzÀ¯Éèà ªÀÄ£ÉvÉÆÃlUÀ¼À°è ªÀiË®åªÀzsÀð£É ªÀiÁrzÀ F ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¤ªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤jÃQë¹zÉÝêÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà PÀȶ «ÄvÀægÀÄ NzÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ §AiÀĹzÀgÉ, CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÇtð CAZÉ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ½¹PÉÆr. CªÀjUÉ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

- ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

°Ã¸Á LEISA

www.leisaindia.org

°Ã¸Á (LEISA)ªÀÅ ¨ÁºÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «ÄvÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶAiÀÄ PÀÄjvÁVzÉ. EzÀÄ ¥Áj¸ÀjPÀªÁV AiÉÆÃUÀåªÁzÀ «zsÁ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä GvÁàzÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ EgÀĪÀ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÉÄÌUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀVðPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À »vÀ §¼ÀPÉAiÀÄ - MAzÉƪÉÄä CUÀvÀåªÉ¤¹zÀgÉ ¨ÁºÀå M¼À¸ÀÄjUÀ¼À ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀPÀë §¼ÀPÉAiÀÄ - PÀÄjvÁVzÉ. EzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ eÁÕ£À, P˱À®å, ªÀiË®å, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ®ªÁV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¸À§®gÀ£ÁßV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ CUÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉÆA¢¸ÀĪÀ PÀȶPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ ¨sÁUÉÃzÁj «zsÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ zÉù ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß «Ä½vÀUÉƽ¸À®Ä §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÀÄjvÀ ºÉaÑ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¸À®Ä ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ; MAzÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÁVzÉ.

J JA E ¥ÀæwµÁ×£À

www.amefound.org

J JA E ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ, PÀȶPÀgÀ CjªÀ£ÀÄß ¹jªÀAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ, C¨sÀÄåzÀAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀQët ¥Àæ¸ÀÛ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CgÉ Mt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ PÀȶPÀgÀ°è ¥Áj¸ÀjPÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄwÛzÉ. «±Àé¸ÀÜgÀÄ ZÉÃgÀä£ï : ²æà agÀAfë ¹AUï, L.J.J¸ï. (¤.,) ReÁAa : ²æà ©.PÉ. ²ªÀgÁA ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ : qÁ.«oÀ® gÁd£ï, qÁ.JA.ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, qÁ.J£ï.f.ºÉUÀqÉ, qÁ.n.JA. vÁåUÀgÁd£ï, ¥ÉÇæ.«.«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå, qÁ.J.gÁdtÚ, qÁ.ªÉAPÀmÉñï vÀUÀvï, qÁ.¹ävÁ ¥ÉæêÀÄZÀAzÀgï PÁAiÀÄðPÁj ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ: ²æà PÉ.«.J¸ï. ¥Àæ¸Ázï

«Ä¸ÉjAiÉÆgï MISEREORwww.misereor.org

C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀl£É «Ä¸ÉjAiÉÆgï£ÀÄß dªÀÄð£ï PÁåxÉÆðPï ©±À¥ïgÀÄ E¸À« 1958gÀ°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ 50 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «Ä¸ÉjAiÉÆgï D¦üæPÀ, K¶AiÀiÁ, ºÁUÀÆ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÁUÀ¼À°è §qÀvÀ£ÀzÀ «gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÀZÀ£À§zÀݪÁVzÉ. zsÀªÀÄð, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ CxÀªÁ °AUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀzÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ fëUÀÆ «Ä¸ÉjAiÉÆgï£À ¸ÀºÀPÁgÀ ®¨sÀå«zÉ. §qÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀÆ®gÀ»vÀgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ «Ä¸ÉjAiÉÆgï ¨ÉA§® ®¨sÀå«zÉ. EzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Á®ÄUÁgÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ ZZÉÀð-DzsÁjvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À eÉÆvÉUÀÆr ¥Á®ÄUÁgÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀĪÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. F jÃwAiÀiÁV «Ä¸ÉjAiÉÆgï vÀ£Àß ¥Á®ÄUÁgÀgÉÆqÀUÀÆr ¤gÀAvÀgÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ½UÉ ¥Àæw¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛzÉ.


«µÀAiÀĸÀÆa DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀÄtÂÚUÁV eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä 

eÉ.J¯ÁAUÉÆà ªÀÄvÀÄÛ «.JA.PÀgÀÄuÁPÀgÀ£ï

PÀ¼À¥É ªÀÄtÂÚ£À°è EAUÁ®zÀ ¥Ë¶×PÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀÄtÂÚ£À ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄUÉÆArzÀÝ®èzÉ, ªÀÄÆgÀÄ ¨É¼ÉZÀPÀæzÀªÀgÉUÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß CªÀgÀÄ UÀªÀĤ¹zÀgÀÄ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è, vÉÆÃlUÀ¼À°è Që¥ÀæUÀwAiÀÄ°è ºÀgÀrPÉƼÀÄîªÀ eÁ°VqÀUÀ¼À CxÀªÁ §¼Áîj eÁ°AiÀÄ (prosopis juliflora) ªÀÄgÀħ¼ÀPÉAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÆß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀÄgÀ½ PÀȶUÉ 

GµÁ J¸ï, ¢Ã¥ÀPï Dgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ £ÁAiÀÄgï

PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è DºÁgÀ GvÁàzÀ£É ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, FUÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÁªÀAiÀĪÀ, ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀȶAiÉÄqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. F PÀȶ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è£À D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ, ºÀ®ªÀÅ gÉÊvÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀȶ eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉƽ¸À®Ä PÀ°AiÀÄÄwÛªÉ.

fêÀ£ÀªÀÄlÖzÀ ªÀiË®å ºÉaѸÀÄvÀÛ 

4 8

C¤vÁPÀĪÀiÁj.¦ ªÀÄvÀÄÛ «.PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï

PÉÃgÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄ£ÉvÉÆÃlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, PËlÄA©PÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÉ. ¤®ðQë¸À®ànÖzÀÝ F PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÉ, vÉÆÃlzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀiË®åªÀ¢üð¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄRåªÁ»¤ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¨ÉA§® ¤Ãr, ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ªÉÃUÀ ¤ÃrzÉ. JqÀªÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArzÀÄÝ, zÀÄrªÉÄUÉ vÀPÀÌ ¥sÀ® ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

10

¸ÀĹÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÃvÀjPÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ: ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ 

²Ã®Ä ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ PÁå°äAiÀĸï

ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀjUÉ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¥ÁgÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ¤®ðQë¸À¯ÁVzÉ. MAzÀÄ ®PÀë ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄ, ¹Ûçà gÉÊvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ «zsÁ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÁ¤PÁgÀPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ ¥ÀqÀ®Ä wêÀiÁð¤¹zÉ.

ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå: ¥sÀ¸À®Ä GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±À 

13

¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï dAVÃqï, ªÀÄ£ÀÄ PÉ gÁxÉÆÃgï gÀt«Ãgï, J¸ï ±ÀPÀÛªÀvï ªÀÄvÀÄÛ « RvÁ£À

gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ E¼ÀĪÀj ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ºÉaѸÀ®Ä EgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ EAUÁ®zÀ ¥ÀæªÀiÁt ºÉaѹ, F gÉÊvÀgÀÄ, «±ÉõÀªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ºÉZÀÄÑ ¥sÀ¸À®Ä ¤ÃqÀĪÀ vÀgÀPÁj vÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ PÀÄlÄA§PÉÌ GvÀÛªÀÄ ¥Ë¶×PÁA±À ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉ.

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ºÉƸÀ fêÀ 

15

gÀªï¢Ã¥ï PËgï, ¥Àæ¥sÀÄ®è ¨ÉºÉgÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀuÁð zÀvÀÛ

¸ÀĹÜgÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, PÀȶ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ¤ªÀðºÀuÉ CwªÀÄÄRå. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¤ÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè gÀZÀ£ÉUÀ¼ÁzÀ SÁ¢£ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁrUÀ¼À fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ¢AzÀ, ªÁ¶ðPÀ 200-250«Ä.«Äà £ÀµÀÄÖ PÀ¤µÀ× ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ®Æè, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®èzÉ ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀ PÀȶ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉUÉ PÉÆqÀÄUÉ ¤Ãr, d£ÀgÀ fêÀ£ÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀ§®èzÀÄ JAzÀÄ §ªÀiÁðgï£À°è£À gÉÊvÀgÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ.

PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ- AiÀıÀ¹ì£À ¸ÀÆvÀæ

17 20


DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀÄtÂÚUÁV eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä ¸À¥ÉÆÃl VqÀPÉÌ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ (avÀæ: J¯ÁAUÉÆÃ) 

eÉ.J¯ÁAUÉÆà ªÀÄvÀÄÛ «.JA.PÀgÀÄuÁPÀgÀ£ï

PÀ¼À¥É ªÀÄtÂÚ£À°è EAUÁ®zÀ ¥Ë¶×PÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀÄtÂÚ£À ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄUÉÆArzÀÝ®èzÉ, ªÀÄÆgÀÄ ¨É¼ÉZÀPÀæzÀªÀgÉUÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß CªÀgÀÄ UÀªÀĤ¹zÀgÀÄ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è, vÉÆÃlUÀ¼À°è Që¥ÀæUÀwAiÀÄ°è ºÀgÀrPÉƼÀÄîªÀ eÁ°VqÀUÀ¼À CxÀªÁ §¼Áîj eÁ°AiÀÄ (prosopis juliflora) ªÀÄgÀħ¼ÀPÉAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÆß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.

¸ÀÄ

¹ÜgÀ PÀȶ GvÁàzÀ£ÉUÉ ¸ÁPÁUÀzÀµÀÄÖ ©Ã¼ÀĪÀ ªÀÄ¼É - EzÉà CgɱÀĵÀÌ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À UÀÄt. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸À¸ÀågÁ²AiÀÄÄ ºÀÄ®Äè, ºÀÄ°è£À ºÉÆðPÉAiÀÄ VqÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÆzÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÁ¶ðPÀªÁV 200250jAzÀ 500-600 «Ä°«ÄÃlgïªÀgÉUÉ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ «gÀÄzsÀÄ£ÀUÀgÀ, gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀA ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀUÀAV f¯ÉèUÀ¼À°è PÀæªÀÄvÀ¦àzÀ ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ »rvÀPÉÌ ¹UÀzÉ ¨É¼ÉzÀ eÁ°¬ÄAzÁV, PÀȶ d«ÄãÀÄ £ÀµÀÖ ºÉÆA¢, §AdgÀĨsÀÆ«Ä ºÉZÁѬÄvÀÄ. ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®ÄUÀ¼ÀÄ UÀt¤ÃAiÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁV PÀȶUÉ §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ E½PÉ PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ°è §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ vÉÆÃlzÀ UÉƧâgÀzÀ (J¥sïªÉÊJA) vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁ¬ÄvÀÄ. ¢ DUÀð£ÉʸÉõÀ£ï D¥sï qɪɮ¥ïªÉÄAmï DPÀë£ï CAqï ªÉÄÊAmɣɣïì (MrJJA) J£ÀÄߪÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀAWÀl£É, ¥ÉÆÃZÀÄðVÃ¸ï ¨sÁµÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà¨sÀÆ«Ä JAzÀÄ CxÀðªÀżÀî

¥ÀÅl

4

mÉgÁæ ¦æmÁ PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÉ. ¥Ë¶×PÁA±À PÉÆgÀvÉ G¼Àî ªÀÄtÚ£ÀÄß ¥sÀ®ªÀvÁÛV¸À®Ä, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¸À®Ä, mÉgÁæ ¦æmÁ GvÀÛªÀÄ DAiÉÄÌ J£ÀÄߪÀ CjªÀ£ÀÄß CzÀÄ ¤ÃqÀÀÄwÛzÉ. eÉÆvÉUÉ Që¥ÀæUÀwAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ eÁ°VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ E¢Ý®Ä ªÀiÁrzÀ°è, D ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. d¥Á¤£À°è zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ®zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄÃjPÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ £ÀqɹzÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ PÀAqÀħAzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ, eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä PÀȶUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ £Á£ÁjÃwAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöä fêÁtÄUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛzÉ. eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ°£À°ègÀĪÀ gÀAzÀæUÀ¼ÀÄ, CªÀ£ÀÄß MtUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C¥ÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÀQë¹, ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Ë¶×PÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹, ¸ÀÆPÁëöätÄ fëUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀAiÉÆÃUÀå ¸ÀܼÀªÀ£ÁßV¸ÀÄvÀÛªÉ. ¹ÃªÉÄA¥ÀÄ ¥sËAqÉõÀ£ï (Siemenpuu Foundation) ¥Àæw¤¢üUÀ¼À F CzsÀåAiÀÄ£À, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ, E¢Ý°£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÄÚ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä MrJJAUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrvÀÄ.

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017   


mÉgÁæ¦æmÁ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ

eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä (§AiÉÆÃZÁgï) JAzÀgÉãÀÄ? eÉÊ«PÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À EAUÁ°ÃPÀgÀt (¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ)¢AzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ WÀ£ÀªÀ¸ÀÄÛªÉà eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä. (VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄmÁÖUÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ E¢Ý®Ä, §Æ¢). ªÀÄtÂÚ£À QæAiÀiÁ²Ã®vÉ ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ºÉÆgÀºÉÆ«Ää, ºÀ¹gÀĪÀÄ£É C¤®UÀ¼ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîªÀ «QgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV, eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®£ÀÄß ªÀÄtÂÚUÉ ¨ÉgɸÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÁvÁªÀgÀt¢AzÀ EAUÁ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä UÀt¤ÃAiÀĪÁV ºÉÆA¢zÉ.

PÉëÃvÀæ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ wgÀÄaÑAiÀÄ F±Á£Àå ¢QÌ£À°è, 8 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è §AiÉÆÃrÃ¸É¯ï ¥ÁævÀåQëPÉ WÀlPÀzÀ §½ PÉëÃvÀæ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ vÉÆÃlªÀ£ÀÄß MrJJA ¸Áܦ¹vÀÄ. ªÁ¶ðPÀ ¸ÀgÁ¸Àj ªÀÄ¼É 500-600«Ä.«Äà £ÀµÀÄÖ ©Ã¼ÀĪÀ CgɱÀĵÀÌ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÁßV CzÀ£ÀÄß ªÀVÃðPÀgÀt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, CPÉÆÖçgï ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ¢AzÀ r¸ÉA§gï ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀªÀgÉUÉ ºÉZÀÄÑ ªÀļɩüÀÄvÀÛzÉ. wêÀæªÁzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß UÁ½UÉ MqÀØ®àlÖ DQì¸Á¯ï PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ JAzÀÄ ªÀVÃðPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. (UÁ½UÉ ¹®ÄQzÀ DQì¸Á¯ï ªÀÄtÂÚ£À ªÉÄîàzÀgÀzÀ°è£À R¤eÁA±ÀUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ M¼ÀUÁV ºÉÊqÀæ¸ï DPÉìöÊqïUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ) EzÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß »r¢lÄÖPÉƼÀî®Ä PÀrªÉÄ ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀĪÀ ªÀÄtÄÚ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. MrJJA, eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ E¢Ý®Ä vÀAiÀiÁgÀPÀjAzÀ eÁ°VqÀzÀ E¢Ý®£ÀÄß Rjâ¹vÀÄ. E¢Ý°£À vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÉÄïÉäöÊUÀÄtPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ««zsÀ ±ÉæÃtÂUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¹, E¢Ý®Ä¥ÀÄr ªÀiÁqÀ®Ä AiÉÆÃUÀåªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. vÉêÁA±À »ÃjPÉ E¢Ý®Ä¥ÀÄrAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ E¢Ý®Ä¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°yÃ£ï ²ÃmïUÀ½AzÀ ¸ÀÄwÛzÀÝ UÁ½AiÀiÁqÀzÀ UÉÆÃtÂaîUÀ¼À°è vÀÄA©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. (¨ÁPïì £ÉÆÃrj). 2-2-1.5 Cr (CUÀ®- GzÀÝ- D¼À) C¼ÀvÉAiÀÄ UÀÄt CUÉzÀÄ, CzsÀð¨sÁUÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ ªÀÄtÄÚ vÀÄA©, 2-3 EAa£ÀµÀÄÖ UÉƧâgÀ vÀÄA§¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛ JgÀqÀÄ EAa£ÀµÀÄÖ UÉƧâgÀ vÀÄA© CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É mÉgÁæ ¦æmÁ ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÁPÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

©vÀÄÛªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ VqÀ £ÉqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉAqÉÃPÁ¬Ä, mÉƪÀiÁåmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ §zÀ£ÉPÁ¬Ä ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß F UÀÄtÂUÀ¼À°è ©vÀÛ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÀ½AiÀÄ £Á®ÄÌ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw UÀÄtÂAiÀÄ°è ©vÀÛ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ §AzÀ

1. JuÉÚ vÉUÉzÀ ºÉÆAUÉ, dvÉÆæÃ¥sÁ (¨ÉlÖzÀ ºÀgÀ¼ÀÄ), ¨ÉêÀÅ, ºÀwÛ ©ÃdzÀ »ArAiÀÄ£ÀÄß aPÀÌ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr, UÀÄtÂAiÀÄ°è ªÉÄîätÄÚ ºÁQzÀ £ÀAvÀgÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ ªÉÄîätÄÚ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. 2. JuÉÚ vÉUÉzÀ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ »ArAiÀÄ£ÀÄß 1:1 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è JAlÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÀÄ. GzÁ: MAzÀÄ ¨sÁUÀ dvÉÆæÃ¥sÁ+MAzÀÄ ¨sÁUÀ ¨ÉêÀÅ JuÉÚ vÉUÉzÀ ©ÃdUÀ¼À ªÀÄÄzÉÝ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀtÚ¸ÀtÚ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr, ZÉ£ÁßV «Ä±Àæt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ »A¢£À jÃwAiÉÄÃ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV E£ÉÆßAzÀÄ vÀ½ ¸ÀÄgÀºÉÆ£ÉßAiÀÄ£ÀÄß (Calophyllum inophyllum)AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 3. MAzÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß JuÉÚ vÉUÉzÀ £Á®ÄÌ jÃwAiÀÄ »ArUÀ¼À «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E°è ªÀÄtÄÚ GvÀÛªÀÄUÉƽ¸À®Ä J®è ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁrzÀÝ MAzÉà ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 4. ªÉÆzÀ® ¸Á°£À MAzÀÄ UÀÄtÂAiÀÄ°è §¼Áîj eÁ°AiÀÄ (Prosopis juliflora) zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ E¢Ý®£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 5. E¢Ý®Ä¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß dgÀr »rzÀÄ, ªÉÄÃ¯É G½zÀ ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß (CzsÀð ¸ÉAn«ÄÃlgï¤AzÀ MAzÀÄ ¸ÉAn«ÄÃlgïªÀgÉV£À UÁvÀæzÀ ¸ÀtÚ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ) ¸ÀAUÀ滹 ªÉÆzÀ® ¸Á°£À MAzÀÄ UÀÄtÂAiÀÄ°è ºÁUÉAiÉÄà G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 6. Mt E¢Ý®Ä¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ® ¸Á°£À JgÀqÀÄ UÀÄtÂUÀ¼À°è §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 7. ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£À ¤Ãj£À°è £É£É¹zÀ E¢Ý®£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 8. ¨ÉêÀÅ, ºÀwÛ, eÁ°, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆAUÉAiÀÄ »ArAiÀÄ£ÀÄß E¢Ý®Ä ¥ÀÄrAiÉÆA¢UÉ 1:1:1:1 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è «Ä±Àæt ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 9. dvÉÆæÃ¥sÁzÀ »ArAiÀÄ£ÀÄß 1:2 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è E¢Ý®Ä¥ÀÄrAiÉÆA¢UÉ «Ä±ÀætUÉƽ¹, ¤Ãj£À°è £É£É¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV 3-4¢£ÀPÉÆ̪ÉÄäAiÀÄAvÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄäAiÀÄAvÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr, ºÀÄzÀÄUÀħgÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄÄaÑqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 10. MtVzÀ ¨Á¼É J¯É, UÉÆÃjPÁ¬Ä, PÀȶ vÁådåUÀ¼À E¢Ý®Ä¥ÀÄr/§Æ¢ dvÉÆæÃ¥sÁ VqÀzÀ ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀ, ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À ¥ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ G½PÉUÀ¼ÀÄ, Mt PÀ©â£À ¹¥ÉàUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÊgÉÆð¹¸ï «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017    ¥ÀÅl

5


avÀæ: J¯ÁAUÉÆÃ

ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ mÉƪÀiÁåmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ §zÀ£ÉPÁ¬Ä JgÀqÉà wAUÀ¼À°è ¥ÀÆtðUÉÆArvÀÄ. E¢Ý®Ä ¨Égɹ C©üªÀÈ¢ÞUÉÆAqÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è, ¸ÀÄVÎPÁ®zÀ°è mÉƪÀiÁåmÉÆà E¼ÀĪÀj UÀjµÀ× 4.70 PÉ.f AiÀĶÖzÀÝgÉ, ¸ÀÄVÎAiÀÄ PÉÆ£É ¨sÁUÀzÀ°è 1.4 PÉ.fAiÀĶÖvÀÄÛ. ¨ÉAqÉÃPÁ¬Ä E¼ÀĪÀj JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄVÎAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÀæªÉÄÃt PÀrªÉÄUÉÆArvÀÄ.

eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ vÉÆÃlzÀ PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä VqÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¥sÀ¸À®Ä

ªÀļÉUÀ½AzÁV mÉƪÀiÁåmÉÆ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ£É ©ÃdUÀ¼ÀÄ UÀÄtÂUÀ½AzÀ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀÅ. DzÀgÉ ¨ÉAqÉÃPÁ¬Ä ©ÃdUÀ¼ÀÄ G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀÅ. 15 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÁgÀjAzÀ mÉƪÀiÁåmÉÆà ªÀivÀÄÛ §zÀ£É vÀ½AiÀÄ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ D UÀÄtÂUÀ¼À°è £ÉqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥Àæw UÀÄtÂAiÀÄÆ 12 VqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀݪÀÅ (¥Àæw vÀgÀPÁj vÀ½AiÀÄ vÀ¯Á £Á®ÄÌ ¸À¹UÀ¼ÀÄ). ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, FgÀĽî, mÉƪÀiÁåmÉÆÃ, ¨ÉAqÉÃPÁ¬Ä, §zÀ£ÉPÁ¬Ä, Qrß ©Ã£ïì, UÉÆÃjPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀðzÀµÀÖgÀ°è ¨É¼ÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. EªÀ®èzÉ §AiÉÆÃZÁgï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄtªÀÄlÖ GvÀÛªÀÄUÉƽ¹, ¥ÀævÉåÃPÀªÁV £ÀÄUÉÎÃPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÆß ¨É¼É¸À¯Á¬ÄvÀÄ. VqÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ PÁ¯ÁAvÀgÀzÀ°è ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. VqÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ UÀªÀĤ¸À¯Á¬ÄvÀÄ; ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà SÁ° eÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄtÂÚ£À°è E¢Ý®Ä¥ÀÄr ¨ÉgɹzÀÝjAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¸À¹UÀ¼ÀÄ MtVºÉÆÃzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ, ¤Ãj£À°è vÉÆÃlzÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀAiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ JuÉÚ vÉUÉzÀ ««zsÀ JuÉÚ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÄrAiÉÆA¢UÉ E¢Ý®Ä¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß UÉÆÃtÂaîUÀ¼À°èlÄÖ, ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà wgÀÄ«, ºÀÄzÀÄUÀħj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

E¼ÀĪÀj ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAiÀÄÄè ¨ÉAqÉÃPÁ¬ÄAiÀÄ MlÄÖ ¥sÀ¸À®£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® PÉÆAiÀÄÄè

ªÀÄtÂÚ£À ªÉÄîàzÀgÀzÀ°è eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÁUÀ, CªÀÅ ªÀÄtÂÚ£À ¨sËwPÀ gÀZÀ£É (¸ÀUÀlÄ ¸ÁAzÀævÉ) §zÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß (¦JZï, ¹E¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÀ ¥ÀÆgÀPÀUÀ¼ÀÄ) ªÀiÁ¥ÁðlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ ¨É¼ÉZÀPÀæzÀªÀgÉUÉ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ.

¥ÀÅl

6

E¢Ý®ÄgÀ»vÀ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÄÛUÉƽ¹zÀgÀ ¥ÉÊQ, dvÉÆæÃ¥sÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉêÀÅ »Ar §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÀƫĬÄAzÀ ºÉZÀÄÑ ¥sÀ¸À®Ä zÉÆgɬÄvÀÄ; ¨ÉAqÉÃPÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÉƪÀiÁåmÉÆà C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 1.32 PÉ.f ªÀÄvÀÄÛ 2.5 Q¯ÉÆÃUÁæA E¼ÀĪÀj ®¨sÀåªÁ¬ÄvÀÄ. dvÉÆæÃ¥sÁzÀ »Ar PÀÆr¹ ºÀzÀUÉƽ¹zÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è §zÀ£ÉPÁ¬Ä CwºÉZÀÄÑ CAzÀgÉ 1.15 PÉ.f ¥sÀ¸À®Ä ®¨sÀåªÁ¬ÄvÀÄ. F ¤AiÀÄAwævÀ vÉÆÃlzÀ°è ¨ÉAqÉÃPÁ¬Ä, mÉƪÀiÁåmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ §zÀ£ÉPÁ¬Ä ¸ÀgÁ¸Àj E¼ÀĪÀj C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 338, 100 ªÀÄvÀÄÛ 55 UÁæAUÀ¼À¶ÖvÀÄÛ. ¤jÃQë¹zÀAvÉ G½zÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÉÆÃlUÀ½VAvÀ E¢Ý®Ä ¥ÀÄr §¼À¹ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ vÉÆÃlzÀ°è vÀgÀPÁjUÀ¼À ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj zÉÆgɬÄvÀÄ. ¥Ë¶×PÁA±ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ «±Á® ªÉÄïÉäöÊ zÉÆgÉwzÀÄÝ ºÁUÀÆ E¢Ý°£À ¥ÀÄr¬ÄAzÀ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ ªÀÄtÂÚ£À°è ¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉZÁÑVzÀÄÝ EzÀPÉÌ PÁgÀt. E¢Ý®£ÀÄß dvÉÆæÃ¥sÁ »ArAiÀÄ eÉÆvÉ ¤Ãj£À°è £É£É¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ G½zÀ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀwÛÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄVAvÀ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ® ¤ÃrvÀÄ. EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV, E¢Ý®Ä ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÉÆìĸÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ M¼À¥Àr¸ÀzÉ §¼À¹zÀ PÀqÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÀ°vÁA±À §A¢vÀÄ. DzÀgÉ E¢Ý®£ÀÄß »ArAiÀÄ eÉÆvÉ £É£É¹ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjµÀÌgÀt ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è, ¤¢ðµÀÖªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, mÉƪÀiÁåmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ §zÀ£É VqÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÀ® ¤ÃqÀ°®è, CxÀªÁ PÀrªÉÄ ¥sÀ® ¤ÃrvÀÄ. «µÀPÁgÀPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆArzÀÄÝ CxÀªÁ §¼À¹zÀ »ArAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt CwAiÀiÁVzÀÄÝzÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀt J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è, ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà EzÀÝ PÀqÀ¯ÉÃPÁ¬Ä gÉÊvÀgÉƧâjUÉ ¨É¼ÉzÀĤAwgÀĪÀ ¨É¼ÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ°¤AzÀ ¥ÀjµÀÌj¹zÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ ºÀÆ©qÀĪÀ ºÀAvÀzÀ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ¥ÀjµÀÌøvÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀzÉà EgÀĪÀ VqÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ, G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀĪÀ VqÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ PÁ¬Ä ¨É¼É¢ªÉ JAzÀÄ ¸ÀÄVÎAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄ°èUÉ ¨É¼ÉzÀ ªÀÄvÉÆÛ§â gÉÊvÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉzÀ gÉÊvÀjUÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉà D¬ÄvÀÄ. VqÀ ¨É¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÁUÀ, zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ ªÀÄ°èUÉ ºÀÆ«£À ªÉÆUÀÄÎUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀªÀÅ; ¥ÀÆwð ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀAqÀ ºÀÆ«£À UÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀªÀÇ ºÉZÁѬÄvÀÄ, G½zÀ ºÀÆUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀ°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀĪÁ¸À£É¬ÄAzÀ PÀÆrvÀÄÛ. F JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, G½zÀ ¨É¼ÉUÀ½UÀÆ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀAvÉ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¹vÀÄ.

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017   


vÉÆÃAiÀÄÝ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ FgÀĽî, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, Qrß ©Ã£ïì, £ÀÄUÉÎPÁ¬Ä, JuÉÚ ©Ãd- PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÂÚ£À vÀ½UÀ¼ÁzÀ ¸À¥ÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ C®ä ºÁUÀÆ eÁ¹ä£ï ¨É¼ÉUÀ½UÉ §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄtÂÚUÉ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä aQvÉì ¤ÃrzÀÝjAzÀ J®è vÀ½UÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀAqÀħAzÀªÀÅ. vÉÆÃlzÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀ §¼À¹ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉAiÀĪÀÅzÀQÌAvÀ VqÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ JvÀÛgÀ ¨É¼ÉzÀÄ, ¨ÉÃgÀÄ PÀÆqÀ UÀnÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ±ÉÃAUÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è, ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀAqÀħAvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä ¨ÉgɸÀzÀ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆð¹zÀ°è, ¥ÀjµÀÌj¹zÀ ªÀÄtÂÚ£À°è VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV QüÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj ¸ÀvÀvÀªÁV eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄtÄÚ GvÀÛªÀÄUÉÆAqÀÄ, PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä £ÀµÀÖzÀ ¥ÀæªÀiÁt UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀUÀlÄ ¸ÁAzÀævÉ PÀrªÉÄAiÀiÁV, ¤ÃgÀ£ÀÄß »ÃjPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉZÁÑUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É GvÀÛªÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÀPÉÌ PÁgÀt J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ªÀÄtÂÚ£À ªÉÄîàzÀgÀzÀ°è eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÁUÀ, CªÀÅ ªÀÄtÂÚ£À ¨sËwPÀ gÀZÀ£É (¸ÀUÀlÄ ¸ÁAzÀævÉ) §zÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß (¦JZï, ¹E¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÀ ¥ÀÆgÀPÀUÀ¼ÀÄ) ªÀiÁ¥ÁðlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ ¨É¼ÉZÀPÀæzÀªÀgÉUÉ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉÆÃlQÌAvÀ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ FgÀĽî vÉÆÃlzÀ°è ±ÉÃ.25gÀµÀÄÖ ºÉZÀÄÑ ¥sÀ¸À®Ä PÀAqÀħAvÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆð¹zÀ°è, §AiÉÆÃZÁgï §¼À¹zÀ vÉÆÃlzÀ°è ºÀÄgÀ½PÁ¬Ä E¼ÀĪÀj ±ÉÃ.30-50gÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ mÉƪÀiÁåmÉÆà E¼ÀĪÀj ±ÉÃ.30-40gÀµÀÄÖ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. eÉÆvÉUÉ, §AiÉÆÃZÁgï §¼À¹ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjµÀÌj¹zÀ vÉÆÃlzÀ°è ªÀÄ°èUÉ ºÀÆUÀ¼À UÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀ UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÁV gÉÊvÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ.

eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä §¼ÀPÉ DgÀA©ü¹zÀ gÉÊvÀgÀÄ F ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, ¥sÀ¸À®£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÉÆÃlPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀAvÉ gÉÊvÀjUÉ DºÁé£À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄ¼É ¸Àé®à ©Ã¼ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉA¥ÀÄ

PÀ½ªÀÄtÂÚ£À°è ¤ÃgÀ£ÀÄß »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À £ÀqÀÄªÉ ¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆð¹j JAzÀÄ gÉÊvÀjUÉ ºÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ. E¢Ý®£ÀÄß PÉA¥ÀĪÀÄtÂÚ£À°è ¨ÉgɹzÁUÀ, CzÀÄ PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÂÚ£ÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁr, ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄïÉAiÉÄà »r¢lÄÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀjUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÀAvÀgÀ, F ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÀÄ. ºÀvÀÄÛ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ 50 gÉÊvÀgÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É Dj¸À¯Á¬ÄvÀÄ- gÉÊvÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ, PÉA¥ÀÄ PÀ½ªÀÄtÂÚ¤AzÀ PÀÆrzÀ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ, ¤ÃgÁªÀj d«Ää£À ªÀiÁ°PÀgÀÄ, vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ, E¢Ý®Ä ®¨sÀåvÉUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ. vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ ºÀƪÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ d«Ää£À°è §¼À¸À®Ä eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä PÀÆr¹ ¥ÀjµÀÌøvÀUÉÆAqÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ MzÀV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. D LªÀvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ ¥ÉÊQ 26 gÉÊvÀjUÉ 2 ZÀ.«Äà eÁUÀzÀ°è §¼À¸À®Ä 10 PÉf eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ°¤AzÀ GvÀÛªÀÄUÉƽ¹zÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F 26gÀ ¥ÉÊQ, ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ°èUÉ ¨É¼ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÀÝgÉ, G½zÀªÀgÀÄ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÁgÀgÁVzÀÝgÀÄ. F gÉÊvÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä d«Ää£À°è eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä §¼À¹zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä d«Ää£À°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.

¨sÀ«µÀåzÀ §¼ÀPÉ ¥ÀæUÀwzÁAiÀÄPÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀðPÀ gÉÊvÀjUÉ, EvÀgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä §¼À¹, EvÀgÀ gÉÊvÀjUÉ C£ÀĨsÀªÀ w½¸ÀĪÀAvÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀ°è, F ºÉƸÀ vÀAvÀæeÁÕ£À G½zÀªÀgÀ°èAiÀÄÆ ºÀgÀqÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÉãÉà EgÀ°, C®àªÉZÀÑzÀ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä PÀÆr¹ ªÀÄtÚ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî°zÁÝgÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÀgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä §¼À¸À®Ä GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀAvÀºÀ, gÉÊvÀgÀ vÉÆÃlzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

M¦àUÉ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä DzsÁjvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä DyðPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÉÛÃd£À ¤ÃrzÀ ¹ÃªÉÄA¥ÀÄ ¥sËAqÉõÀ£ï, ¦ü£ï¯ÁåAqï EªÀjUÉ £ÁªÀÅ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. eÉÆvÉUÉ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀ gÉÊvÀjUÉ «±ÉõÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. J Elango and V M Karunagaran Organisation of Development Action and Maintenance (ODAM) Virudhunagar District, Tiruchuli – 626 729 Tamil Nadu E-mail: odamelango@gmail.com; karunagaranvm@gmail.com

avÀæ: J¯ÁAUÉÆÃ

n

¨sÀÆ«Ä ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÊ«PÀ PÀgÀPÀ®Ä ºÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 1, ªÀiÁZïð 2015

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017    ¥ÀÅl

7


ªÀÄgÀ½ PÀȶUÉ 

GµÁ J¸ï, ¢Ã¥ÀPï Dgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ £ÁAiÀÄgï

PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è DºÁgÀ GvÁàzÀ£É ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, FUÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÁªÀAiÀĪÀ, ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀȶAiÉÄqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. F PÀȶ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è£À D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ, ºÀ®ªÀÅ gÉÊvÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀȶ eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉƽ¸À®Ä PÀ°AiÀÄÄwÛªÉ.

vÉA

UÀÄ, gÀ§âgï, PÉÆPÉÆ, PÁ¦ü EvÁå¢ ¥ÁèAmÉñÀ£ïUÀ¼ÀÄ vÀéjvÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ£É vÉÆÃl ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÉÊ«zsÀå DzsÁjvÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. EzÀjAzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÉAzÀgÉ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ DºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ eÉÆvÉUÉ DgÉÆÃUÀå ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ £ÉʸÀVðPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆÃn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. ¸ÀéAvÀ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ, DºÁgÀPÁÌV ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¸À¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. F ¥ÀæªÀÈwÛ ¤dPÀÆÌ gÁdåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÀÄß UÀÄtªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ°è DºÁgÀ C¨sÀzÀævÉAiÉÄqÉUÉ £ÀÆQzÀªÀÅ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ wæªÉÃAqÀæA f¯Éè «½AdA ªÀÄvÀÄÛ ªÉAUÀ£ÀÆgï ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À d£À ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ºÉÆgÀvÁV, fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÁÌV PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÀÄUÁjPÉ ªÉÄÃ®Æ CªÀ®A©vÀgÁVzÁÝgÉ. F ¥ÀAZÁ¬ÄÛUÀ¼À §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀȶPÀgÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀgÁVzÀÄÝ, E°è£À ªÀÄÄRå ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ vÀgÀPÁj, ¨Á¼ÉºÀtÄÚ, ªÀÄgÀUÉt¸ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀgÁVzÁÝgÉ. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå CxÀªÁ ¢ÃWÀð PÁ®zÀ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶAiÀÄ §UÉÎ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀÆPÀëöä¨sÁªÀ ºÉÆA¢®è. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, d£ÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ, xÀ£Á¯ï J£ÀÄߪÀ wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄÆ®zÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ, 2002gÀ°è F JgÀqÀÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄÛUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀ PÀÄjvÀÄ ZÀlĪÀnPÉ DgÀA©ü¹vÀÄ.

±À²PÀ¯Á, £ÉʸÀVðPÀ PÀȶPÀgÀÄ

£ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀ, xÀ£Á¯ï PÉ®ªÀÅ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄ. vÉAV£À a¦à£À GvÀà£Àß, ¥ÉÃ¥Àgï ªÀÄÆ®PÀ vÀAiÀiÁj¸À§®èAxÀªÀÅ, ºÀ¼Éà §mÉÖUÀ½AzÀ vÀAiÀiÁj¸À§®èAxÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¸Ét§Ä EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß EªÀÅ M¼ÀUÉÆArzÀݪÀÅ. DzÁUÀÆå, JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ°è, «±ÉõÀªÁV vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀݪÀÅ. DzÀgÉ F UÀÄA¦£À §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀéAvÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ°®è. F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä, SÁ° EzÀÝ PÉ®ªÀÅ d«ÄãÀÄUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár, vÀgÀPÁj PÀȶUÁV CªÀgÉÆA¢UÉ O¥ÀZÁjPÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä UÁæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ. EªÀÅ vÉAV£À vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, KPÀ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, £ÀqÀÄªÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ºÉÆA¢zÀݪÀÅ. ªÀÄtÄÚ CµÉÆÖAzÀÄ ¥sÀ®ªÀvÁÛVgÀ°®è, ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ EvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ UÉƧâgÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀzÀ ®¨sÀåvÉ EgÀ°®è. eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀå, ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉUÀ¼À ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀUÁV vÉAUÀÄvÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ vÀgÀPÁj, UÉqÉØ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀå vÉÆÃlUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÉÆÃlªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ MPÀÌ®Ä ªÀiÁrzÀgÉAzÀgÉ, vÉAV£À E¼ÀĪÀjAiÀÄÆ ºÉaÑ, F §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀUÉÆAqÀgÀÄ. CzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C£ÉÃPÀ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d«ÄãÁÝgÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¤zsÁ£ÀªÁV, E¼ÀĪÀj ºÉaÑvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ

xÀ£Á¯ï vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¨sÁUÀªÁV, PÉÆêÀ®A£À°è C°è£À §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä, ªÀÄ»¼Á UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÉÃjPÉÆAqÀªÀÅ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è ¸ÀAWÀnvÀgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà DyðPÀ GvÀà£ÀßzÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¢£ÀUÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀ½¸ÀĪÀÅzÀgÀ ºÉÆgÀvÁV, ¸ÀĹÜgÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ aAw¹gÀ¯Éà E®è. ¥ÀAZÁAiÀÄvï£ÉÆA¢UÉ ZÀZÉð

¥ÀÅl

8

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017   

ªÀAiÀiÁßqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ wgÀÄ£É°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À°è £ÀqɹzÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è, PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è, «±ÉõÀªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ d«Ää£À°è vÁ£ÁUÉà ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 SÁzÀå VqÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ Cj«vÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀAqÀħAvÀÄ.


ªÉAUÀ£ÀÆgï ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ±À²PÀ¯ÁUÉ ¸ÀtÚ ªÀAiÀĹì¤AzÀ®Æ PÀȶAiÀÄ°è D¸ÀQÛ. CªÀgÀÄ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÀªÀÄä UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVzÀÄÝ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀzÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVvÀÄÛ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ §UÉÎ xÀ£Á¯ï, UÁA¢ü ¸ÁägÀPÀ ¤¢üAiÀÄAvÀºÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ K¥Àðr¹zÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. PÀȶ ¨sÀªÀ£À¢AzÀ ¸À©ìr ªÀÄÆ®PÀ MzÀV¸ÀÄwÛzÀÝ C®APÁjPÀ ºÀÆVqÀUÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉ ºÀÆ«£À VqÀ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀÆjAiÀĪÀiï VqÀUÀ¼À ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. C®APÁjPÀ VqÀUÀ¼À PÀȶAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ CªÀgÀÄ, £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀ°è F §UÉÎ ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. 2005-06gÀ°è CªÀgÀ M§â ¸ÉßûvÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, §zÀ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. D ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹, ±À²PÀ¯Á §zÀ£ÉPÁ¬ÄVqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PÀȶ ªÀiÁr, GvÀÛªÀÄ E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ vÀgÀPÁjUÀ¼À gÀÄa CªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §AvÀÄ. F vÀȦÛAiÉÄà ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤Ãr, UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ ¸ÀܼÀUÀ½AzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀ½UÀ¼À ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. PÀȶUÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤ÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ, CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÆ PÀÆqÀ wæªÉÃAqÀæA DUÁåð¤Pï §eÁgïUÉ M§â ªÀÄÄRå ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀÄ. CªÀgÀ AiÀıÀ¹ì¤AzÀ, CªÀgÀ£ÀÄß CvÀÄåvÀÛªÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀȶPÀgÀÄ JAzÀÄ ªÉAUÀ£ÀÆgï UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü ¸ÁägÀPÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÉêÀ® DzÁAiÀÄPÁÌV ªÀiÁvÀæ C®èzÉ, PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÀÄgÀQëvÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ DgÀA©ü¹zÁÝV ±À²PÀ¯Á CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. 30 ¸ÉAmï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁѪÀrAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ J®è vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ- ¨ÉAqÉ, §zÀ£É, PɸÀÄ«£À J¯É, mÉƪÀiÁåmÉÆÃ, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, ºÀ¹gÀÄ §ÄgÀÄqÉ, PɸÀÄ«£À UÉqÉØ, J¯ÉPÉÆøÀÄ, £ÀÄUÉÎPÁ¬Ä, PÀj¨ÉêÀÅ ¥À¥ÁAiÀÄ, ºÀÆPÉÆøÀÄ, ±ÀÄAp, Cj²t, zÀAlÄ/ºÀjªÉ ¸ÉÆ¥ÀÄà EvÁå¢. CªÀgÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj ¸À®ÄªÁV ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ºÁUÉ ªÀÄtÄÚ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. C£ÉÃPÀ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ QÃlUÀ½zÀÄÝ, FUÀ vÉÆÃlzÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ¸Àé¸ÀĹÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ 30 ¸ÉAmï ¨sÀÆ«Ä MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ vÉÆÃl. ±À²PÀ¯Á ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÁUÀ wAUÀ½UÉ 1000 gÀÆ. UÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ PÀÄlÄA§zÀ §¼ÀPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÁl¢AzÀ CªÀgÀÄ wAUÀ½UÉ 4000 gÀÆ. UÀ½¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EvÀgÀ gÉÊvÀgÀÄ, ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÀAaPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. eÉÆvÉUÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀ½UÀ¼À ©ÃdUÀ¼À£Àß ºÀAaPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. C£ÉÃPÀjUÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀAvÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ ‘£ÁªÀÅ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¹ DgÉÊPÉ ªÀiÁrzÀgÉ, CªÀÅ JA¢UÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀ۪ɒ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀªÁV ¸ÀàA¢¸À°®è. »ÃUÁV GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄ PÉƼÀÄîªÀ UÁæºÀPÀjUÁV ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨ÉÃPɤ¹vÀÄ. »ÃUÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ §eÁgï DgÀA©ü¹zÀgÀÄ; wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÄgÀzÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÁªÀAiÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ.

C¼ÀªÀrPÉUÉ ªÀiÁzÀj PÉÃgÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ PÀrªÉÄ ¨ÁºÀå DzÁ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÁÝgÉ. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄ£É §¼ÀPÉUÉ «µÀ ªÀÄÄPÀÛ DºÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ºÉÆgÀV£À ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÀAvÉ CªÀgÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À§®ègÀÄ, eÁÕ£À ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ºÀAZÀ§®ègÀÄ. eÉÆvÉUÉ, vÀªÀÄä ªÀģɪÁvÉðAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ½UÉ CqÀZÀuÉAiÀÄÆ DUÀzÀAvÉ CªÀgÀÄ ºÉZÀÄѪÀj DzÁAiÀÄ UÀ½¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. vÁªÀÅ ºÉƸÀzÁV PÀAqÀÄPÉÆAqÀ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÉªÉÄä¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÀÄ PÀÆqÀ DVzÁÝgÉ.

¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ FUÀ ªÀiÁzÀjAiÉĤ¹zÉ. «±ÉõÀªÁV ¨sÀÆgÀ»vÀ PÀȶPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀ EAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ C£ÉÃPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ E¯ÁSÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀÄwÛªÉ. C£ÉÃPÀ gÉÊvÀUÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ F ¥Áj¸ÀjPÀ «zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛ vÉÆÃj¹ªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÁA±ÀzÀ CUÀvÀåUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÉƽ¸À®Ä PÀ°wªÉ. Usha S Thanal OD-3, Jawahar Nagar, Kawdiar P.O, Thiruvananthapuram, Kerala - 695 003 E-mail: ushathanal@gmail.com n

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

gÁdåzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀ PÀrªÉÄ ºÉÆgÀ¥ÀÆgÀPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017    ¥ÀÅl

9


ªÀiË®åªÀ¢üðvÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

fêÀ£ÀªÀÄlÖzÀ ªÀiË®å ºÉaѸÀÄvÀÛ 

C¤vÁPÀĪÀiÁj.¦ ªÀÄvÀÄÛ «.PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï

PÉÃgÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄ£ÉvÉÆÃlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, PËlÄA©PÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÉ. ¤®ðQë¸À®ànÖzÀÝ F PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÉ, vÉÆÃlzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀiË®åªÀ¢üð¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄRåªÁ»¤ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¨ÉA§® ¤Ãr, ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ªÉÃUÀ ¤ÃrzÉ. JqÀªÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArzÀÄÝ, zÀÄrªÉÄUÉ vÀPÀÌ ¥sÀ® ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

PÉÃ

gÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄ£ÉvÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÄÛ d«ÄãÀÄ, C£ÀÄUÀÄt ªÁvÁªÀgÀt, ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÄ¼É «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀtÚ »qÀĪÀ½AiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. C°è vÉAUÀÄ ¢ÃWÀðPÁ°Ã£À ªÀÄÆ® ¨É¼ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, eÉÆvÉUÉ ««zsÀ ¸ÀºÀ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÉ. CAvÀgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À DAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß PÀÄlÄA§zÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ vÀPÀ̺ÁUÉ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ, ºÉZÀÄѪÀj GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀÄjvÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV, vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ (¥Ë¶×PÁA±À CxÀªÁ ªÀÄ£ÉvÉÆÃl ªÀµÀð«rÃ), UÉqÉØ ¨É¼É

¥ÀÅl

10

(PÀÄlÄA§zÀ §¼ÀPÉUÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀĪÀtð UÉqÉØ, PɸÀªÀÅ£À UÉqÉØ, AiÀiÁªÀiï EvÁå¢) ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼É ºÀtÄÚ (ºÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjAiÀÄ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ) UÀ¼À£ÀÄß CAvÀgÀ¨É¼ÉUÀ¼ÁV ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¢ÃWÀðPÁ°Ã£À VqÀªÁzÀ £ÀÄUÉÎ, PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä, ¸ËvÉÃPÁ¬Ä, PÁågÉmï£ÀAvÀºÀ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀj¨ÉêÀ£ÀÄß PÀÆqÀ vÉAUÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄzsÉå ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ §ºÀÆ¥ÀAiÉÆÃV ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ vÀPÀÌzÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017   


DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. vÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ §ºÀÄ«zsÀ PÁAiÀÄðPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀÄgÀQëvÀ DºÁgÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÁV, CzÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸À, ±ÀPÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÁªÀ®A©AiÀiÁVgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. C°è PÀAqÀÄ §AzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ.30gÀµÀÄÖ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÉÆý CxÀªÁ ¨ÁvÀÄPÉÆý (10-20), eÁ£ÀĪÁgÀÄ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁPÁuÉAiÀÄ ±ÉÃ.90gÀµÀÄÖ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ.

vÉÆÃlzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀiË®åªÀzsÀð£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð PÉÃA¢æÃAiÀÄ £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÅ ¨É¼ÉUÀ¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ (L¹JDgï-¸ÉAlæ¯ï ¥ÁèAmÉñÀ£ï PÁæ¥ïì j¸ÀZïð E£ï¹ÖlÆåmï) 2010jAzÀ 2014gÀªÀgÉUÉ vÉÆÃlzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀiË®åªÀzsÀð£É ºÉaѸÀ®Ä, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß zÀȶÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄÛ. EzÀgÀ GzÉÝñÀ K£ÉAzÀgÉ, gÉÊvÀ PÀÄlA§UÀ¼À DzÁAiÀÄ ºÉaѸÀ®Ä ¸ÀܽÃAiÀÄ ®¨sÀå vÉÆÃlzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß UÀjµÀ× ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÉÆqÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ f¯Éè JqÀªÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉëÃvÀæ¸À«ÄÃPÉë £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ±ÉÃ.70PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥Àæw¢£À 1.5 jAzÀ 2 UÀAmÉ GvÁàzÀPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ°è vÉÆqÀVPÉƼÀÄîvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀ CA±À CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ w½zÀħAvÀÄ. CªÀgÀ°è ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CxÀªÁ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀªÉãÁVvÉÛAzÀgÉ, PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÀ DºÁgÀ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀtÚ GzÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ DzÁAiÀÄ UÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ. F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄ£É vÉÆÃlUÀ½AzÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃlzÀ ªÀÄlÖzÀ¯Éèà ªÀiË®åªÀ¢üð¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¸Ë®¨sÀå £ÉgÀªÀÅ PÀȶ E¯ÁSÉ, PÉÊUÁjPÉUÀ¼À E¯ÁSÉ, PÀȶ vÀAvÀæeÁÕ£À ¤ªÀðºÀuÁ Kd¤ì ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAPÀÄUÀ½AzÀ zÉÆgɬÄvÀÄ. ªÀiË®åªÀzsÀð£É GzÀåªÀÄUÀ¼À AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄlÖzÀ°è,

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ, PÀÄlÄA§PÁÌV ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÀ DºÁgÀ GvÁࢸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀtÚ GzÀåªÀÄUÀ½AzÀ DzÁAiÀÄUÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ GzÉÝñÀªÁVvÀÄÛ. ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£ÀßUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÁ¯ÁzsÁjvÀªÁV, ¸ÀAUÀ滸À¯Á¬ÄvÀÄ. ««zsÀ ªÀiË®åªÀ¢üðvÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁjPÉUÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ DgÀÄ M¼ÀUÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ- vÉAUÀÄ (10 GvÀà£Àß), ºÀ®¹£À ºÀtÄÚ (23 GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ), UÉqÉØ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ (4 GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ ), Ct¨É (vÁeÁ ªÀÄvÀÄÛ 2 GvÀà£Àß), vÉÆÃlzÀ ªÀÄlÖzÀ°è VæÃ£ï ªÀĸÁÌgÉØöÊ£ï ¥sÀAUÀ¸ï- fJAJ¥sï ºÉaѸÀĪÀ WÀlPÀ (vÉAV£À VqÀPÉÌ vÀUÀĮĪÀ gÉÊ£ÉÆøÉgÉ¸ï ©Ãl¯ïì QÃl ¨ÁzsÉ ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀ §AiÉÆà KdAmï), JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ (¥ÁåPï ªÀiÁqÀ®ànÖgÀĪÀÅzÀÄ), ¸ÀUÀt (¨ÉgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåPï ªÀiÁqÀ®ànÖgÀĪÀÅzÀÄ). F UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ 2010gÀ°è JqÀªÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ (EqÀ§ÄåJ) J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀ°è MUÀÆÎr, £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁrPÉÆArvÀÄ. PÀȶ ¸ÀA§A¢üvÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀà£ÀßUÀ¼À PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ EqÀ§ÄèöåJ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀæªÀÄÄR ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ.

¸ÁªÀÄxÀå𠤪ÀiÁðt EqÀ§ÄèöåJ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiË®åªÀzsÀð£ÉUÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ £ÀÆvÀ£À jÃwAiÀÄ UÁæ«ÄÃt vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ (Dgïn¹) ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è, L¹JDgï-¹¦¹DgïL ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ E¯ÁSÉ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÀgÀÄ. ««zsÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À vÀdÕgÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄ°è D«µÁÌgÀUÉÊzÀªÀgÀ£ÀÄß E°è ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÁßV §¼À¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiË®åªÀ¢üð¸ÀĪÀ £Á£Á P˱À®åUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV vÀgÀ¨ÉÃvÀÄUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ¥ÉÊQ, vÀAiÀiÁj¹zÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ, ¤gÀAvÀgÀvÉ, ¸ÀºÀPÁgÀ, M¼ÀUÉƼÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀQÛUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV £ÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ°è DgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ªÀĺÁvÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÀÄ JAzÀÄ Dj¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£À, ¸ÀAWÀl£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ P˱À®åUÀ¼À°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀĺÁvÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÁV PÉÃgÀ¼ÀzÀ K¼ÀÄ f¯ÉèUÀ¼À°è 6000 gÉÊvÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀgÀÄ (PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÁåA¥À¸ï ºÉÆgÀUÉ). ªÀĺÁvÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÁV CªÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ºÉaÑvÀÄ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀÇ. ‘ªÀiË®åªÀ¢üð¸ÀĪÀ°è £ÁªÀÅ EµÉÆÖAzÀÄ gÉÊvÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢, ºÉýPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ £ÁªÉAzÀÆ CAzÀÄPÉÆArgÀ°®è. EqÀ§ÄèöåJ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ºÉªÉÄä EzÉ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ M§â ªÀĺÁvÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÀÄ.

GvÀÛªÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÁV ºÀ®¹£À ºÀtÚ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017    ¥ÀÅl

11


¥Àæw¥sÀ® F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ AiÀıÀ¸ÀÄì, PÀÄlÄA§zÀ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ F ªÀÈwÛUÀ¼À ¨sÁUÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. ¥Àæw ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ ªÀµÀð«rà CgÉPÁ°PÀ GzÉÆåÃUÀ (¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ wAUÀ½UÉ gÀÆ.600-3500ªÀgÉUÉ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgɬÄvÀÄ. ªÀiË®åªÀzsÀð£É¬ÄAzÁV vÉAV£ÀPÁ¬ÄUÉ gÀÆ.220, ºÀ®¹£À ºÀtÂÚUÉ gÀÆ.80-300 ªÀÄvÀÄÛ Ct¨ÉUÉ gÀÆ.1030 zÉÆgɬÄvÀÄ. F WÀlPÀUÀ¼À°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÁßV vÀAiÀiÁj¹, Q¯ÉÆÃUÁæAUÉ 12 gÀÆ. £ÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÁAiÀÄzÀ°è MmÁÖgÉ ºÉZÀѼÀ ±ÉÃ. 30-40 gÀµÀÄÖ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀĹÜgÀvÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄ»¼Á ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄlÖzÀ°è fJAJ¥sï ºÉaѸÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ GvÁàzÀ£Á ªÉZÀÑ ±ÉÃ.45 ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£Á ¸ÀªÀÄAiÀÄ ±ÉÃ.30gÀµÀÄÖ PÀrªÉÄUÉƽ¸À®Ä ±ÀPÀÛgÁzÀgÀÄ. ‘F ªÀiÁzÀj ªÀÄ»¼Á¸Éßû. ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀtÚ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ G½vÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄlÖzÀ ªÀiË®åªÀzsÀð£ÉUÉ ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÉÆÛAiÀÄ姮ègÀÄ’ JAzÀÄ EqÀ§ÄèöåJ CzsÀåPÉë ²æêÀÄw ¸ÀįÉÃSÁ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EqÀ§ÄèöåJ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀªÁV D¯ïEArAiÀiÁ gÉÃrAiÉÆÃ, zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ n« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÁgÀ, ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀÄgÀQëvÀ DºÁgÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlzÀ°è ¹UÀĪÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À ªÀÄgÀħ¼ÀPɬÄAzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ºÀ¹gÉ¯É UÉƧâgÀ, PÁA¥ÉÆøïÖ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlzÀ UÉƧâgÀUÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹UÀĪÀ §Æ¢AiÀÄ£ÀÆß §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ««zsÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ©¢ÝzÀÝ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁV ¸ÀéZÀÑ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ AiÉÆÃf¹PÉÆAqÀ F jÃwAiÀÄ ¸ÁAzÀæ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÉ, ªÀģɪÁvÉðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà ¨É¼É, ¥ÁætÂ, ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà vÁeÁ GvÀà£ÀßUÀ½AzÀ ¸ÀÄgÀQëvÀ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ MzÀV¹PÉÆnÖvÀÄ. Anithakumari P Principal Scientist (Agricultural Extension) ICAR - Central Plantation Crops Research Institute Regional Station, Krishnapuram P.O. Kayamkulam- 690 533, Kerala. E-mail: anithacpcri@gmail.com n

V Krishnakumar Head, ICAR - Central Plantation Crops Research Institute, Regional Station, Krishnapuram P.O. Kayamkulam- 690 533, Kerala. E-mail: dr.krishnavkumar@gmail.com n

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

www.leisaindia.org

A website for learning and sharing experiences on LEISA practices. Main Features • Space to share your LEISA experience. • A source for LEISA practices followed by farmers. • An archive of LEISA India magazines - English edition and regional editions (Kannada, Tamil, Hindi, Telugu, Oriya, Punjabi and Marathi) • Photos and videos on LEISA practices • Interesting cases of people following LEISA practices Follow us on Facebook: www.facebook.com/Leisaindiamag

¥ÀÅl

12

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017   

Follow us on Twitter: @LeisaIndia


¸ÀĹÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÃvÀjPÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ 

¸ÀªÀÄƺÀ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ M§â ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

²Ã®Ä ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ PÁå°äAiÀĸï

ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀjUÉ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¥ÁgÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ¤®ðQë¸À¯ÁVzÉ. MAzÀÄ ®PÀë ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄ, ¹Ûçà gÉÊvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ «zsÁ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÁ¤PÁgÀPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ ¥ÀqÀ®Ä wêÀiÁð¤¹zÉ.

UÁæ

«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÉÆÃlUÀ¼À°è ¥ÀÆtð ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÆ, CªÀgÀ£ÀÄß gÉÊvÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅ¢®è. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è ¨sÀÆ«Ä ªÀiÁ°ÃPÀvÀé ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä FUÀ®Æ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¥ÀÄgÀĵÀgÀµÀÄÖ CªÀPÁ±ÀUÀ½®è¢gÀĪÀÅzÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß DzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¸ÀÄ C¢üPÁgÀUÀ½AzÀ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÉ. EAxÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è, ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄ, zÀ°vÀ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉÆqÀ£É 1994jAzÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÉ. DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀ CzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§A¢ü DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ DgÉÆÃUÀå «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĹÜgÀ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀĪÀ°è vÀ£Àß UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉÆArvÀÄ. ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ JAzÀgÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀĹÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÃvÀjPÉAiÀÄ PÀȶ. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀÄtÂÚ£À PÀÄjvÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄ ««zsÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄ. ¸À¸Àå¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ½UÁV eÉÊ«PÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É PÀÄjvÀÄ gÉÊvÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ºÀ¸ÀÄ«£À ¸ÀUÀtÂ, UÀAd®, ºÁ°£ÀAvÀºÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ®¨sÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ PÀ°vÀÄ, ¨ÁºÀå DzÁ£ÀzÀ CªÀ®A§£É

ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ªÉZÀÑ vÀVιPÉÆAqÀgÀÄ. PÀȶ¥Àj¸ÀgÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è PÉ®¸ÀzÀ ºÉÆgÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢zÀÝgÀÆ, RArvÀªÁVAiÀÄÆ ªÉZÀÑ PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ PÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. KPÀvÀ½ ¥ÀzÀÞwVAvÀ «Ä±ÀævÀ½ ¥ÀzÀÞw C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÉÝÃPÉAzÀgÉ, CzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀjUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀåvɬÄAzÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVgÀĪÀ £ÉʸÀVðPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ PÁgÀtPÁÌV. ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀÄ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉUÁV C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GvÁࢹzÀgÀÄ. ¸ÀAUÀªÀÄzÀ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä CxÀªÁ °Ã¸ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝgÀÆ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ »vÀÛ® vÉÆÃl ºÉÆAzÀĪÀAvÉ CªÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸À¯Á¬ÄvÀÄ. (¨ÁPïì 1 £ÉÆÃrj) ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¥Ë¶×PÁA±À ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ºÉÆA¢PÉAiÀiÁUÀĪÀ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£Àß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ gÉÊvÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸À¯Á¬ÄvÀÄ. D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ DºÁgÀ. DzÀgÉ ºÀ¹gÀÄ PÁæAw, PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «Ä±Àæ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ ¨sÀvÀÛzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ GvÉÛÃd£À ¤ÃrvÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV, vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À §ºÀ¼ÀµÀÄÖ f¯ÉèUÀ¼À°è ¤Ãj£À PÉÆgÀvɬÄAzÁV ¨sÀvÀÛzÀ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017    ¥ÀÅl

13


ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄzÀ MAzÀÄ ®PÀë ¹ÛçÃAiÀÄgÀ°è PÉêÀ® ±ÉÃPÀqÁ MAzÀgÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

¸ÀªÀÄƺÀ PÀȶ PÀ£ÁåPÀĪÀiÁj f¯Áè ¸ÀAAiÉÆÃdQ ¦ü¯ÉÆëģÁ, MAzÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CzÉà f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ d«ÄïÁ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §AzÀgÀÄ. vÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è GavÀªÁV ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ DºÁé£À ¤ÃrzÀgÀÄ; vÀªÀÄä£ÀÆß UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ MAzÀÄ µÀgÀwÛ£ÉÆA¢UÉ. PÀ®àAeÁ

¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. ¹Ûçà gÉÊvÀjUÉ ¤Ãj£À vÉÆAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½zÀÄÝzÀjAzÀ, ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄƺÀ GvÉÛÃd£À ¤ÃrvÀÄ. O¥ÀZÁjPÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀƪÀiÁ°PÀvÀézÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¸ÀĪÀ°è F ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ eÁ® PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¨ÁåAQAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è CªÀgÀÄ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ eÉÆÃr¹PÉÆArzÁÝgÉ. ¸ÀAUÀªÀÄzÀ ¥Àæw ¸ÀzÀ¸Éå wAUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× 100 gÀÆ. G½PÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©Ãd, DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ ªÉZÀÑUÀ½UÁV §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ CvÀåAvÀ PÀrªÉĬÄzÀÄÝ, CAzÁdÄ MAzÀÄ ®PÀë ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §®AiÀÄvÀªÁzÀ ¸ÀAUÀªÀÄzÀ°è PÉêÀ® ±ÉÃ.1gÀµÀÄÖ d«ÄãÀÄ MqÉAiÀÄgÁVzÁÝgÉ. DzÀgÉ MAzÀÄ eÁ®ªÁV, eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ°è vÀªÀÄä ±ÀQÛ PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝgÉ; ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß

¨ÁPïì 1 £ÁUÀgïPÉÆ¬Ä¯ï ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ºÀ½îAiÉÆAzÀgÀ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ UÀÈ»t PÀ®àAeÁ. C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ PÁgÀt¢AzÁV CªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ DºÁgÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÄjvÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ £ÀAvÀgÀ, CªÀjUÉ »vÀÛ® vÉÆÃl ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÉæÃgÀuÉ §A¢vÀÄ. DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. CrUɪÀÄ£ÉAiÀÄ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¸ÀÄ«£À ¸ÀUÀtÂAiÀÄ£ÀÄß UÉƧâgÀªÀ£ÁßV §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. »vÀÛ® vÉÆÃl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉaÑUÉ PÉ®¸À »rAiÀÄĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀÅzÉ®è GavÀªÁVAiÉÄà zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÁAiÀÄPÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ CªÀgÀÄ. PÀ®àAeÁ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆqÀ F »vÀÛ® vÉÆÃl¢AzÀ ¥ÉæÃgÀuÉUÉÆArzÁÝgÉ. CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÁUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CxÀªÁ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉƸÀ VqÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛgÉ. CªÀjAzÀ ¥ÉæÃgÀuÉUÉÆAqÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ©Ãd ±ÉÃRgÀuÉ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ»¼Á ¸ÀAUÀªÀÄzÀÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀÄwÛzÁÝgÉ.

¥ÀÅl

14

DgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄƺÀ PÀȶAiÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß DgÀÄ d£À ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß DgÀÆ d£À ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV G½¢zÀÝ£ÀÄß ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ ªÀiÁgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ AiÉÆÃd£É. G½zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CªÀgÀ vÉÆÃlªÀ£ÀÄß LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® §¼À¸ÀĪÀ ºÁUÉ d«ÄïÁ F UÀÄwÛUÉ M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À» ºÁQzÀgÀÄ. ¨Á¼ÉÃVqÀ, ªÀÄgÀUÉt¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀ¯Á 4000 gÀÆ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ §AqÀªÁ¼ÀªÁV MzÀV¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ CªÀgÀ F G¥ÀPÀæªÀÄ, ªÀÄÄAzÉ G½zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¦ü¯ÉÆëģÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÀA©PÉ. C©üªÀåQÛ¸À®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zÉÆgÉvÀÄ GvÀÛªÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁVzÁÝgÉ. ¸ÀªÀÄƺÀ PÀȶAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®UÀ¼ÀÄ £ÉgÀªÁUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÀÄUÀ¼ÀÄGvÀÛªÀÄ E¼ÀĪÀj ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ/¸ÁªÀiÁfPÀ ¨ÉA§®zÉÆA¢UÉ PÀqÀħqÀvÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀÄwÛzÉ. F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä vÁAiÀÄA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ vÀªÀÄä zsÀé¤ JvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄ»¼Á ªÀiÁzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀȶ¥Àj¸ÀgÀ §UÉÎ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ, PÀȶ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀĹÜgÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. Sheelu Francis Leader, Women’s Collective Women’s Collective No.10, East Street, Kolattur Chennai – 600009, Tamil Nadu E-mail: womenscollective1@gmail.com n

Sara Calmius Intern, Women’s Collective E-mail: saracalmius@gmail.com n

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017   


UÉƧâgÀ ¨sÀjvÀ vÀgÀPÁj vÉÆÃlzÀ°è ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¥sÀ¸À®Ä

gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ E¼ÀĪÀj ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ºÉaѸÀ®Ä EgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ EAUÁ®zÀ ¥ÀæªÀiÁt ºÉaѹ, F gÉÊvÀgÀÄ, «±ÉõÀªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ºÉZÀÄÑ ¥sÀ¸À®Ä ¤ÃqÀĪÀ vÀgÀPÁj vÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ PÀÄlÄA§PÉÌ GvÀÛªÀÄ ¥Ë¶×PÁA±À ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉ.

¥Àæ

ªÀÄÄRªÁV PÀȶ DzsÁjvÀ DyðPÀvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è, DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ ¨sÀzÀævÉUÉ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåzÀ ¥ÁvÀæ «±ÉõÀªÁzÀÄzÀÄ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV C£ÀĸÀj¸À¢zÀÄÝzÀjAzÀ, PÁ®PÀæªÉÄÃt ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå QëÃt¹zÉ JAzÀÄ ««zsÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹ªÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÉÆgÀvɬÄAzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð PÀĹAiÀÄÄvÀÛzÉ, eÉÆvÉUÉ ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£É ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀ ¨ÉA§°vÀ KPÀvÀ½¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ gÉÊvÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤ÃrzÀÝjAzÀ, vÉÆÃlzÀ UÉƧâgÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨É¼É DªÀvÀð£À, «Ä±Àæ ¨É¼É, CAvÀgÀ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉùUÉ G¼ÀÄ«PÉ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt ¤AvÀÄ ºÉÆÃVzÉ CxÀªÁ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ.

MAzÀÄ G¥ÀPÀæªÀÄ eÁ¬ÄAmï E¤¶AiÉÄÃnªï ¥sÁgï «¯ÉÃeï CqÁé£ïìªÉÄAmïUÁæªÀiÁ©üªÀÈ¢ÞUÉ dAn G¥ÀPÀæªÀÄ (eÉL«J- fêÀ), eÁ£ïrÃgï ¥sËAqÉõÀ£ï¤AzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ MzÀV¸À®àlÄÖ, ¦ªÉÊJPïìEDgïJ UÉÆèç¯ï ªÀw¬ÄAzÀ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®àlÖ

ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå

¥sÀ¸À®Ä GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±À 

¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï dAVÃqï, ªÀÄ£ÀÄ PÉ gÁxÉÆÃgï gÀt«Ãgï, J¸ï ±ÀPÀÛªÀvï ªÀÄvÀÄÛ « RvÁ£À

MAzÀÄ AiÉÆÃd£É. eÉL«J ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ªÀÄÆgÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¹zÀÄÝ, D ¥ÉÊQ MAzÀÄ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¨sÀzÀævÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 2013gÀ°è CgɱÀĵÀÌ GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ°è §gÀĪÀ, gÁd¸ÁÛ£ÀzÀ gÁeï¸ÀªÀÄAqï f¯ÉèAiÀÄ gÁ¯ïªÀÄUÀæ ¨ÁèQ£À ¸ÀPÀæªÁ¸ï ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. UÁæ«ÄÃt PÀÄlÄA§UÀ¼À°è£À PÀȶ DzÁAiÀÄzÀ°è ¸ÀĹÜgÀ ¥ÀæUÀw vÀgÀĪÀ°è ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ, D ¢QÌ£À°è ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. gÉÊvÀjUÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÉëÃvÀæ DzsÁjvÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. D ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß F vÀgÀ¨ÉÃw M¼ÀUÉÆArvÀÄÛ. 2013 ªÀÄvÀÄÛ 2014£Éà ¸Á°£À°è MlÄÖ 18 ¥ÀæzÀ±ÀðPÀ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¸Àj 25 gÉÊvÀgÀÄ ¥Àæw vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ºÁdgÁzÀgÀÄ. ¨ÉùUÉ G¼ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀÄtÄÚ ¥Ë¶×PÁA±À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄtÄÚ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ ¤Ãr, ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀjUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ w½¹PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw £ÀAvÀgÀ, ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ ¨ÉùUÉ G¼ÀÄ«PÉ, ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë, PÁA¥ÉÆøïÖ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ, JgɺÀļÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017    ¥ÀÅl

15


UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ, vÀgÀPÁj GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É DªÀvÀð£ÀzÀAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ gÉÊvÀgÀÄ ºÉaÑ£À D¸ÀQÛ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÁåA¥À¯ï ¸ÀAUÀæºÀzÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀÄ 2013gÀ°è 132 ªÀÄvÀÄÛ 2014gÀ°è 208 ¸ÁåA¥À¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ. D ªÀÄtÂÚ£À°è ¥ÉÆmÁ±ï ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVzÀÄÝ, ¥sÁ¸ÀàgÀ¸ï PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀAqÀħAvÀÄ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁåA¥À¯ï£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ EAUÁ®zÀ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ EvÀÄÛ. 2013gÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ 132 ¸ÁåA¥À¯ïUÀ¼À ¥ÉÊQ ¸ÀgÁ¸Àj ¸ÁªÀAiÀĪÀ EAUÁ®zÀ CA±À 0.354gÀ¶ÖzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ EzÀÄ ±ÉÃPÀqÁ MAzÀgÀµÀÄÖ EgÀ°®è. ºÀ¸ÀÄ«£À ¸ÀUÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ C£ÀÄ¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁA¥ÉÆøïÖ ªÀÄvÀÄÛ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀAvÉ gÉÊvÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸À¯Á¬ÄvÀÄ. JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁUÀzÀ ªÉZÀÑ ¤Ãr, ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. E£ÀÄß 34 gÉÊvÀgÀÄ vÁªÁVAiÉÄà JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀzÀ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃrzÀgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, ªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À 52 gÉÊvÀgÀÄ 100jAzÀ 4550 PÉf JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉaÑ£À gÉÊvÀgÀÄ D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÉ®ªÀÅ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀzÀå G¥ÀAiÉÆÃUÀ«®èzÀ vÉÆnÖAiÀÄAvÀºÀ eÁUÀzÀ°è zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GvÁࢸÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä C£ÀĨsÀªÀPÁÌV ¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GvÁࢸÀÄwÛzÁÝgÉ. JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÁUÀÆå PÉ®ªÀÅ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ JgɺÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄÄlÖ®Ä »AdjPÉ vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ, D¸ÀPÀÛ gÉÊvÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÀÄ, ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ vÉÆqÀPÁVzÉ. JgɺÀļÀÄUÀ½UÉ ¨ÁzsÉAiÀiÁUÀzÉ PÁA¥ÉÆøïÖ£ÀÄß wgÀÄ«ºÁPÀ®Ä eÉL«J MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À G¥ÀPÀgÀtªÀ£Àß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄÝ, ºÀļÀÄUÀ½UÉ KmÁUÀzÀAvÉ PÁA¥ÉÆøïÖ£ÀÄß wgÀĪÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄzÀPÉÌ ºÉÆð¹zÀ°è EzÀÄ ºÉZÀÄÑ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ «zsÁ£À.

vÉÆÃlUÀ½UÉ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ vÀgÀPÁj ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹UÀĪÀ C£ÀÄ¥ÀAiÉÆÃV J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀPÉÌ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

¥sÀ°vÁA±À ªÉÄÃ-dÆ£ï 2014gÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ 208 ªÀÄtÂÚ£À ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¸Àj ¸ÁªÀAiÀĪÀ CA±À »A¢£À ªÀµÀðzÀ 0.354jAzÀ 0.457PÉÌ KjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀAqÀħAvÀÄ. EAUÁ¯ÁA±À ºÉaѸÀĪÀ°è, ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉaѸÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ««zsÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀzÀ §¼ÀPÉ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ. JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ §¼À¹ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¨É¼ÉzÀ vÀgÀPÁj vÉÆÃlUÀ¼À°è E¼ÀĪÀj PÀÆqÀ ºÉZÁÑVzÉ. DgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 Q¯ÉÆÃUÁæA vÀgÀPÁj ¨É¼ÉzÀgÀÄ. E¼ÀĪÀj ºÉaѸÀ®Ä ªÀÄÄRåªÁzÀ CA±À ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ jÃvÁå EzÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¹zÀ°è F «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀéjvÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ AiÉÆÃd£Á C£ÀĨsÀªÀ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÉ. Purshottam Jangid, Monu K Rathore Ranveer, S Shaktawat and V Khatana Joint Initiative for Village Development (JIVA), Railmagra, Rajsamand district, Rajasthan Email: vkhatana@pyxeraglobal.org n

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 1, ªÀiÁZïð 2015

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀPÁj vÉÆÃlUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. CªÀgÀÄ ªÀģɧ¼ÀPÉUÉ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, G½zÀzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄvÁÛgÉ. 25 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀgÀPÁj vÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆArzÀÄÝ, C°è J¯ÉPÉÆøÀÄ, ºÀÆPÉÆøÀÄ, §¸À¯É ¸ÉÆ¥ÀÄà, mÉƪÀiÁåmÉÆÃ, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, §zÀ£ÉPÁ¬Ä ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÁågÀmï, ªÀÄÆ®AV, PÉÆvÀÛA§j ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß PÀÆqÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. vÉÆÃlUÀ½UÉ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ vÀgÀPÁj ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹UÀĪÀ C£ÀÄ¥ÀAiÉÆÃV J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀPÉÌ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÉÆÃlPÉÌ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ

¥ÀÅl

16

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017   


(avÀæUÀ¼ÀÄ: ¯ÉÃRPÀgÀÄ)

¸ÀĹÜgÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, PÀȶ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ¤ªÀðºÀuÉ CwªÀÄÄRå. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¤ÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè gÀZÀ£ÉUÀ¼ÁzÀ SÁ¢£ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁrUÀ¼À fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ¢AzÀ, ªÁ¶ðPÀ 200-250«Ä.«Äà £ÀµÀÄÖ PÀ¤µÀ× ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ®Æè, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®èzÉ ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀ PÀȶ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉUÉ PÉÆqÀÄUÉ ¤Ãr, d£ÀgÀ fêÀ£ÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀ§®èzÀÄ JAzÀÄ §ªÀiÁðgï£À°è£À gÉÊvÀgÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ.

GvÀÛgÀ¯ÁAiÀiï £ÁrAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ºÉƸÀ fêÀ

d¸ÁÜ£ÀzÀ ¥À²ÑªÀĨsÁUÀzÀ°è ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÉÌ  gÀªï¢Ã¥ï PËgï, ¥Àæ¥sÀÄ®è ¨ÉºÉgÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀuÁð zÀvÀÛ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÁ ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀiÁzÀ xÁgï ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¹, ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ¥ÀæzÉñÀªÁVgÀĪÀ §ªÀiÁðgï f¯ÉèAiÀÄ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä PÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ vÀƧ£ÀÄß F «£Áå¸À UÀÄqÉØUÀ¼ÀÄ, PÀrªÉÄ ¥sÀ®ªÀvÀÄÛ¼Àî ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. gÀQëvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨sÀÆ«Ä. PÀȶ GvÁàzÀ£É §ºÀÄ¥Á®Ä ¸ÀªÀÄxÀð ªÀļÉPÉƬÄè£À DzsÁgÀzÀ ªÁ¹¸À®Ä PÀµÀÖPÀgÀªÁzÀ F ªÀÄgÀĨsÀÆ«Ä ¥Àj¸ÀgÀzÀ F ªÉÄðzÀÄÝ, PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §¼ÀPÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ d£À¸ÀASÉå 2.6 zÀ±À®PÀë (2011gÀ d£À¸ÀASÉå), CªÀgÀ°è ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉUÉ SÁ¢£ï MAzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. ±ÉÃ.93gÀµÀÄÖ d£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝgÉ. SÁ¢£ïUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä d£À, ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt ¸ÀÄqÀÄ©¸À°£À ¨ÉùUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÁ½, PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ZÀ½, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CUÀvÀå ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀ°à¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ §gÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ vÀ¦àzÀ ªÀÄÄAUÁgÀÄUÀ¼ÀÄ EAxÀ eÁUÀzÀ°è PÀȶ MAzÀÄ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ EAvÀºÀ C£ÉÃPÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ GzÉÆåÃUÀªÁVzÉ. ±ÉÃ.82gÀµÀÄÖ ºÀ½î d£À PÀȶAiÀÄ£ÀÄß gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðQë¸À¯ÁVzÉ CxÀªÁ PÀ¼À¥É ¤ªÀðºÀuÉ £ÉaÑPÉÆArzÁÝgÉ. ±ÉÃ.80gÀµÀÄÖ d£À ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. £ÀA©PÉÆArzÁÝgÉ. ¨ÉùUÉ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀȶUÉ ¤Ãj£À ®¨sÀåvÉ MAzÀÄ UÀA©üÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀªÀ¼ÀPÁj ¸ÀAUÀw. f¯ÉèAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄ¼É ¸ÀgÁ¸Àj 270-300 «Ä.«Äà EzÀÄÝ, ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è EzÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. F ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀļɤÃgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀAUÀ滸ÀzÉ EzÀÝ°è, Erà ªÀµÀð ¤Ãj£À ®¨sÀåvÉ MAzÀÄ ¸ÀªÁ¯ÁV PÁqÀÄvÀÛzÉ. §ªÀiÁðgï f¯ÉèAiÀÄ°è ¥Àæw ºÀ¤ ¤ÃjUÀÆ ªÀĺÀvÀé«zÉ.

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ eÁtvÀ£À §ªÀiÁðgï ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀzÀ JzÀÄÝPÁtĪÀ UÀÄt®PÀëtªÁzÀ ‘SÁ¢£ï’, MAzÀÄ ªÀļɤÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVzÀÄÝ, 500 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÉ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. «£Áå¸ÀzÀ ±ÉæÃAiÀĸÀÄì ¥À°ªÁ¯ï ¨ÁæºÀätjUÉ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. E½eÁj£ÀÄzÀÝPÀÆÌ ªÀÄtÂÚ£À PÀmÉÖ, 300 «Äà CUÀ® Kj, ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀĺÉÆÃUÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß »r¢qÀ®Ä ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. SÁ¢£ïUÀ¼À°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ

CzÀÄãvÀ ¥ÀæªÁºÀ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀªÁUÀÄtzÀ°è MAzÀÄ ªÀµÀð GvÀÛªÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ, ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀjAzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® §gÀ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ 75jAzÀ 100 ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä ¨sÁj ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁºÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 2006gÀ DUÀ¸ïÖ PÀqÉà ªÁgÀzÀ°è ¸ÀéUÀð ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, §ªÀiÁðgï f¯ÉèAiÀÄ°è 750 «Ä.«Äà ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¹vÀÄ. f¯ÉèAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀgÁ¸ÀjAiÀÄ £Á®ÄÌ ¥ÀlÄÖ- J®èªÀÇ MAzÉà ªÁgÀzÀ°è. ¥ÀPÀÌzÀ eÉʸÀ¯ÉäÃgï£À°è GQ̧AzÀ ¥ÀæªÁºÀ EzÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ºÉaѹvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ Erà §ªÀiÁðgï f¯Éè MAzÀÄ PÉgÉAiÀÄAvÁV ºÉÆìÄvÀÄ. CzÀgÀ ¨sÀÆ®PÀëtzÀ°è EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ 20 ºÉƸÀ ¤Ãj£À ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ C¤jÃQëvÀªÉ£ÀÄߪÀAvÉ PÁt¹PÉÆAqÀªÀÅ. PÀªÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®ÄªÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀAPÀµÀÖQÌÃqÁV, 102 d£À vÀªÀÄä ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ 15 Cr ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀzÀ°è ¹®ÄQ ºÁ¤UÉƼÀUÁzÀªÀÅ. SÁ¢£ï, lAPÁ ªÀÄvÀÄÛ CuÉPÀlÄÖUÀ¼ÀÆ ºÁ¤VÃqÁV PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. §ªÀiÁðgï f¯ÉèAiÀÄ°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ M¼À¥ÀzÀgÀzÀ°è f¥ÀìA

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017    ¥ÀÅl

17


R¤d EzÀÄÝ, CzÀÄ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ EAVºÉÆÃUÀzÀAvÉ CxÀªÁ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqɬÄvÀÄ. EzÀjAzÀ J®è PÀqÉ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉÆArvÀÄ. UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ªÀÄvÉÛ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæªÁºÀzÀ ¤ÃgÀÄ ¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄ°è CAvÀdð®ªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ C£ÉÃPÀ ¥Àj¸ÀgÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ, EzÀÄ bÀzÀäªÉõÀ zsÀj¹zÀ ªÀgÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀæªÁºÀzÀ ¤ÃgÀÄ EAVzÀAvÉ®è CzÀÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ¢AzÀ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÁAiÀiÁðZÀj¸ÀÄwÛzÀÝ vÉÊ®PÀA¥À¤UÀ¼ÀÆ C¸ÀAvÀĶÖUÉ M¼ÀUÁUÀ°®è.

§ªÀiÁðgï G£Àßw GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, DgÉÆÃUÀå, ²PÀët, P˱À®å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåð «PÁ¸ÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, PÉÊ£ïð EArAiÀiÁ (Cairn India) «±Á® ±ÉæÃtÂAiÀÄ ¹J¸ïDgï PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. PÉÊ£ïð PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ §ªÀiÁðgï f¯ÉèAiÀÄ 140 UÁæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀvÀÄÛvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, J®è PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄ. §ªÀiÁðgï gÉÊvÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV, CPÉÆÖçgï 2013jAzÀ PÉÊ£ïð EArAiÀiÁ, PÁ¥ÉÆðgÉÃmï ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è mÉPÉÆßøÀªïð (TechnoServe) ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉ ¥Á®ÄzÁjPÉ ºÉÆA¢zÉ. ¨sÁgÀvÀ, D¦üæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÀUÀ¼À°è ZÀlĪÀnPÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVgÀĪÀ mÉPÉÆßøɪïð, §qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£ÉUÉ ªÁåªÀºÁjPÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CzÀÄ PÀȶ DzsÁjvÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §ªÀiÁðgï G£Àßw AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß wêÀæUÉƽ¸ÀÄwÛzÉ. F AiÉÆÃd£É PÀȶ GvÀà£Àß ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¹, LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀȶ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉaѹ, 10,000 gÉÊvÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À DyðPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. PÀȶ DzsÁjvÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæPÀÈwPÀ

¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÁzsÀå ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀÄxÀåð «PÁ¸ÀzÀ°è £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt AiÀÄĪÀPÀgÀ°è P˱À®å ºÉaѹ, UÁæ«ÄÃt GzÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ, ±Á±ÀévÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ vÀ¼À¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄj ¸Á¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ- fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄzÀ ªÀÄƯÁzsÁgÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¤ªÀðºÀuÉ (J£ïDgïJA) §ªÀiÁðgï G£ÀßwAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR CA±À ªÀÄvÀÄÛ J£ïDgïJA ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ, AiÉÆÃd£É C£ÀĵÁ×£ÀUÉÆAqÀ PÉêÀ® JgÀqÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß CzÀÄ ¤ÃrvÀÄ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr, f¯ÉèAiÀÄ°è 1000QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ J£ïDgïJA gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀUÉ 150 vÉÆÃlzÀ ªÀÄlÖzÀ SÁ¢£ïUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ªÀÄlÖzÀ SÁ¢£ïUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ £ÁrUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀÄ®ÄèUÁªÀ°UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¹°é¥Á¸ÀÑgï WÀlPÀ- J¸ï¦AiÀÄÄUÀ¼À£ÉÆßUÉÆAqÀ 155 J£ïDgïJA gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß mÉPÉÆßøÀªïð, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ UÉæë¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÉgÀ«¤AzÀ ¤«Äð¹vÀÄ. £À¨Áqïð eÉÆvÉUÀÆr 15 SÁ¢£ïUÀ¼À ¤ªÀiÁðtªÀÇ EvÀÄÛ. SÁ¢£ï£ÀÄß PÀȶPÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgï (LzÀÄ JPÀgÉ) ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ, ¸ÀgÁ¸Àj 1000 PÀÄå©Pï «ÄÃlgï (CAzÁdÄ 10 ®PÀë °Ãlgï) ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸À¯Á¬ÄvÀÄ. gÉÊvÀgÀ d«Ää£À°è ¤«Äð¹zÀ SÁ¢£ïUÉ, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ d«Ää£À°è ºÉZÁÑV vÀÄA©PÉÆArzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ©vÀÛ£ÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄtÄÚ ¤ÃgÀ£ÀÄß »r¢lÄÖPÉÆArvÀÄÛ, ©vÀÛ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀªÀÇ CzÀPÉÌ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ CUÀvÀåvÉ ©Ã¼À°®è. §ªÀiÁðgï G£Àßw vÀAqÀ, ZÀvÀÄgï ¹AUï CªÀgÀ vÉÆÃlzÀ 2.8 ºÉPÉÖÃgï vÉÆÃlzÀ°è SÁ¢£ï ¤«Äð¸À®Ä ªÀiÁZïð 2014gÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀÅ. MlÄÖ ªÉZÀÑ 45,000 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ZÀvÀÄgï¹AUï P˱À®ågÀ»vÀ PÀÆ°AiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è 12,000 gÀÆ. ¤ÃrzÀgÀÄ. PÉ®ªÉà wAUÀ½£À°è §ªÀiÁðgï£À°è

UÀÄjUÉ EAzsÀ£À vÀÄA© d£ÀªÀj 2004gÀ°è, AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï QAUïqÀA£À PÉÊ£ïð J£Éfð¬ÄAzÀ vÉÊ®ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀÄÝ, §ªÀiÁðgï£À ªÀÄAUÀ¼À vÉÆÃlUÀ½UÉ ¥sÀ® ¤ÃrvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀqÀ°¤AzÁZÉAiÀÄ Cw zÉÆqÀØ ªÀÄÆ®¢AzÀ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ gÁvÉÆæÃgÁwæ gÉÊvÀgÀ DyðPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹vÀÄ. f¯Áè PÉÃAzÀæ §ªÀiÁðgï, CvÀåAvÀ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀlÖtªÁV, EAzsÀ£À PÉÊUÁjPÉUÉ ¸ÀºÀPÁgÀªÁV PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉÆAqÀªÀÅ. EªÀvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼À, ¨sÁUÀåA ªÀÄvÀÄÛ L±ÀéAiÀÄð PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ- gÁd¸ÁÜ£À ¨ÁèPï£À°è ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ- zÉñÀzÀ Cw zÉÆqÀØ ¸ÀévÀAvÀæ vÉÊ® ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÁzÀ PÉÊ£ïð EArAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀªÁVzÀÄÝ, zÉñÀzÀ ±ÉÃ.27gÀµÀÄÖ PÀZÁÑ vÉÊ®ªÀ£ÀÄß GvÁࢸÀÄwÛzÉ. PÉêÀ® MAzÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ°è, §ªÀiÁðgï£À £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÀÄA¨Á §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀArvÀÄ. DzÀgÉ §ªÀiÁðgï, J®è ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ½AzÀ zÉñÀzÀ°è CvÀåAvÀ »AzÀĽzÀ f¯ÉèAiÀiÁV G½¢zÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ D ¥ÀæzÉñÀzÀ PÁ¥ÉÆðgÉÃmï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÀvÀðªÀåªÁVzÀÄÝ, PÉÊ£ïð EArAiÀiÁ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è PÁ¥ÉÆðgÉÃmï ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj (¹J¸ïDgï) MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÀÄÝ, D ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢Þ CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀÅl

18

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017   


ªÀÄÄAUÁj£À°è ªÁrPÉVAvÀ PÀrªÉÄ ªÀļÉAiÀiÁzÁUÀ §AqÀªÁ¼À ªÁ¥À¸ï §A¢vÀÄ. ¤Ãj£À PÉÆgÀvɬÄAzÁV D ¨sÁUÀzÀ C£ÉÃPÀ gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼É £ÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ SÁ¢£ï£À°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ZÀvÀÄgï AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¸ÀeÉÓ, ºÀÄgÀĽ, ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃjPÁ¬Ä ¨É¼ÉzÀgÀÄ. ªÀģɧ¼ÀPÉUÉ, ªÀiÁgÁlPÉÌ ºÁUÀÆ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ DºÁgÀ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. wêÀæ §gÀUÁ®zÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ZÀvÀÄgï ¹AUï CªÀgÀÄ 48,396 gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¨É¼É vÉUÉzÀgÀÄ. ¥Àæw ªÀÄÄAUÁjUÉ ªÉÆzÀ®Ä SÁ¢£ï£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¤ªÀð»¹, ZÀvÀÄgï¹AUï SÁ¢£ï¤AzÀ ¯Á¨sÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÉÆßAzÀÄ GvÀÛªÀÄ §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÁßV¹zÀgÀÄ. ZÀvÀÄgï¹AUï AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ £ÉgɺÉÆgÉAiÀÄ gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è SÁ¢£ï ¤«Äð¹PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. 2014gÀ ªÀÄÄAUÁj£À°è, vÀªÀÄä vÉÆÃlUÀ¼À°è SÁ¢£ï ¤«Äð¹, ¸ÀeÉÓ, UÉÆÃjPÁ¬Ä, ºÉ¸ÀgÀÄ, ºÀÄgÀ½ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ, vÀ¯Á 20,000 gÀÆ. UÀ½¹zÀgÀÄ. gÉÊvÀgÀ ªÀgÀ¢ ºÉüÀĪÀAvÉ, ‘SÁ¢£ï ¤ªÀiÁðt¢AzÀ ¥Àæw gÉÊvÀ PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë 20 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥Àæw ªÀµÀð JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgï d«Ää£À°è PÀȶ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ’. dįÉÊ 2015gÀ ºÉÆwÛUÉ 150 ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ gÉÊvÀgÀÄ ¯Á¨sÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 300 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

¢ÃWÁðªÀ¢ü ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ §ªÀiÁðgï G£Àßw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÁzÀ ‘£Ár’ fÃuÉÆÃðzÁÞgÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. £Ár (PÉƼÀ) ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® ºÀ½îUÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, C¤jÃQëvÀªÁV §AzÀ ¥ÀæªÁºÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉUÉ vÀA¢zÀÝjAzÀ ºÀƼÀÄ vÀÄA©PÉÆArvÀÄÛ. JgÀqÀÄ £ÁrUÀ¼À fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ ¥ÀÆtðUÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ 31 ºÀ½îUÀ¼À 7000 ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀ°zÉ. £ÁrUÀ¼ÀÄ, ªÀµÀðzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV DUÀĪÀ £Á®ÌjAzÀ

300 ºÉPÉÖÃgï ºÉZÀÄѪÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÆ̼À¥Àr¸À®Ä SÁ¢£ïUÀ¼ÀÄ £ÉgÀªÁzÀªÀÅ LzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀļÉUÀ¼À°è PÀ¤µÀ× 9 PÉÆÃn °Ãlgï ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀÄÄAUÁj£À°è, dÆ£ï ªÀÄvÀÄÛ dįÉÊ 2015gÀ°è DzÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ªÀļÉUÀ¼À°è F JgÀqÀÄ gÀZÀ£É¬ÄAzÀ 500 ®PÀë °Ãlgï ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁVzÉ. fÃuÉÆÃðzÁÞgÀUÉÆAqÀ £ÁrUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåð CAzÁfVAvÀ JgÀqÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÉaÑVzÀÄÝ, C¢üPÀ ªÀļÉAiÀiÁzÁUÀ®Æ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£Á PÉÆqÀÄUɬÄAzÀ F gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® F ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ. §ªÀiÁðgï f¯ÉèAiÀÄ ¨sÀqÁÌ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¹°é-¥Áå±ÀÑgï AiÀÄĤmï (J¸ï¦AiÀÄÄ) WÀlPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁ¬ÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉ £Àqɹ, M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀÄ, 16 ºÉPÉÖÃgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è J¸ï¦AiÀÄÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 VqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÀÄ°è£À vÀ½UÀ¼ÁzÀ ¹ªÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄ£ïUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F J¸ï¦AiÀÄÄ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ¸ÀA¥ÀÆtðUÉÆAqÀgÉ, ¥ÁætÂUÀ½UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÉÄêÀÅ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀܼÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. §ªÀiÁðgï G£Àßw AiÉÆÃd£É £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ¤ÃwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÃA¢æÃPÀj¹ gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀÄ, ¤ÃgÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ §ªÀiÁðgï£À UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¹vÀÄ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ DzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀdÕvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀæzÀ°è ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀ ¥ÀæQæAiÉÄ, PÉêÀ® ªÁ¶ðPÀ ¸ÀgÁ¸Àj 200-250 «Ä.«Äà ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ®Æè, ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ PÀȶ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À«®èzÀAvÉ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹, §ªÀiÁðgï f¯ÉèAiÀÄ d£ÀgÀ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÉ. Ravdeep Kaur and Prafulla Behera Senior Project Managers TechnoServe Project Office in Barmer, Rajasthan. n

Aparna Datta Communications Lead, TechnoServe India. Unit 6, Neeru Silk Mills, Mathuradas Mill Compound 126 N M Joshi Marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013 E-mail: adatta@tns.org www.technoserve.org n

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 3, ¸É¥ÉÖA§gï 2015 SÁ¢£ï ¤ªÀiÁðt¢AzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ gÉÊvÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 1    ªÀiÁZïð 2017    ¥ÀÅl

19


www.leisaindia.org

PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ- AiÀıÀ¹ì£À ¸ÀÆvÀæ zsÀ

ªÀÄð¥ÀÄj f¯Éè ¥É£ÀßUÀgÀªÀiï ¨ÁèQ£À £À®èA¥ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ²æêÀÄw gÉêÀw AiÀÄĪÀ gÉÊvÀgÀÄ. CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄÆ® GzÉÆåÃUÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ DVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, MAzÀÄ JPÀgÉ RÄ¶Ì ¨sÀƫĬÄAzÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀÄ¢AzÀ PÀÄlÄA§ £ÀqɸÀ®Ä PÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ, CªÀgÀ ¥Àw ºÀwÛgÀzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è qÉæöʪÀgï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß §AdgÀÄ ©qÀ®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉ, gÉêÀw MAzÀÄ JPÀgÉ Mt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PÀȶ DgÀA©ü¹, MAzÀÄ AiÀıÀ¹é ¨É¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹zÀgÀÄ. ¨ÁºÀå DzÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝjAzÀ GvÁàzÀ£ÁªÉZÀÑ ºÉZÁÑVvÀÄÛ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå PÁ¯ÁAvÀgÀzÀ°è PÀĹzÀĺÉÆÃVzÀÄÝ, GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ vÉÆÃj¹vÀÄÛ. 2011gÀ°è, JJAE ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ DAiÉÆÃf¹zÀÝ, gÉÊvÀ PÉëÃvÀæ ±Á¯É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ (J¥sïJ¥sïJ¸ï)zÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ CªÀPÁ±À CªÀjUÉ ¹QÌvÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è 20 AiÀÄĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ UÀÄA¥À£ÀÄß gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ, G½vÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è CµÀÖgÀ¯ÁèUÀ¯Éà vÉÆqÀVPÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀĹÜgÀ PÀȶAiÀÄ°è £ÀAvÀgÀ gÉÊvÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. J¥sïJ¥sïJ¸ï£À°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ¯ÉÃ, C£ÉÃPÀ ¥Áj¸ÀjPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß d«Ää£À°è CªÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ. E½eÁjUÉ CqÀدÁV G½ªÉÄ ªÀiÁr, ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ UÉƧâgÀ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉaѸÀĪÀ PÀqÉ CªÀgÀÄ UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¹zÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ fêÀgÁ² GvÁࢸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄRå¨É¼ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀÄAr CxÀªÁ zsÀ£ÀºÀjAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀÄ. gÉÊeÉÆéAiÀĪÀiï, ¥sÁ¸ÉÆàèÁåQÖÃjAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð «jqÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀ vÉÆÃlzÀ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß §¼À¹zÀgÀÄ. PÀqÀ¯ÉÃPÁ¬Ä ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR QÃlªÁzÀ VqÀºÉãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä, CªÀgÀÄ PÀrªÉĨɯÉAiÀÄ ºÀ¼À¢ CAlÄCAmÁzÀ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß D«µÁÌgÀUÉƽ¹, C¼ÀªÀr¹zÀgÀÄ. VqÀºÉãÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä CAa£À ¨É¼ÉAiÀiÁV eÉÆüÀªÀ£ÀÄß, ºÀļÀÄUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ºÀgÀ¼É VqÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀÄ; E®è¢zÀÝ°è CªÀÅ PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä VqÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ J¸ÀUÀÄwÛzÀݪÀÅ. »ÃUÉ CªÀgÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹zÀgÀÄ. PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉUÉ CAvÀgÀ¨É¼ÉAiÀiÁV C®¸ÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆUÀj ¨É¼É¹, ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÀ£ÁßV ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¹vÀÄ. vÉÆÃlzÀ°è£À F ªÉÊ«zsÀåvÉ vÉÆÃlPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÀÆÌ ZÉÃvÀjPÉ ¤ÃrvÀÄ. M¼Éî DzÁAiÀĪÀ£ÀÆß vÀA¢vÀÄ. £ÀA§®¸ÁzÀå ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ, vÀªÀÄä RÄ¶Ì ¨sÀƫĬÄAzÀ gÉêÀw 85,000 gÀÆ. UÀ½¹zÀgÀÄ.

Follow us on:

GvÁàzÀ£Á ªÉZÀÑ 3450 gÀÆ. VAvÀ PÀrªÉÄ EvÀÄÛ. gÉêÀw vÀªÀÄä d«Ää£À°è E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀgÀÄ. 13 vÀgÀzÀ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÝjAzÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ 1000 gÀÆ. DzÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄêÀÅ ¨ÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ CeÉÆî ªÉÄêÀÅ PÀȶ¬ÄAzÁV eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÉÄêÀÅ zÉÆgÉvÀÄ, wAUÀ½UÉ 1000 gÀÆ. ºÁ®Ä ªÀiÁgÁl¢AzÀ DzÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è, 2 ºÁ¸ÀÄUÀ¼À°è Ct¨É GvÁࢸÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¥Àæw¤vÀå 250 UÁæAUÀ¼ÀµÀÄÖ PÉÆAiÀÄÄè ªÀiÁrzÀgÀÄ. vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ, ºÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ Ct¨ÉUÀ¼ÀÄ PÀÄlÄA§PÉÌ ¥Ë¶×PÀ DºÁgÀ ¤ÃrvÀÄ. ºÉZÀÄѪÀj ¥sÀ¸À°¤AzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ DzÁAiÀĪÀÇ §A¢vÀÄ. gÉêÀw CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ ¤dPÀÆÌ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. PÀÄlÄA§PÉÌ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÀ DºÁgÀ MzÀV¸ÀĪÀ, eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ eÉÆvÉUÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀ DzÁAiÀÄ vÀgÀĪÀ ¸ÀĹÜgÀ vÉÆÃlªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ¨sÁªÀ£É CªÀgÀ°èzÉ. CªÀgÀ ºÉaÑzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈw¬ÄAzÁV, CªÀgÀÄ ¥Áj¸ÀjPÀ PÀȶAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. This article has been developed by J. Krishnan. He can be contacted at josephkrish@rediffmail.com n

Smt. K Revathi can be contacted at Door.No. 3/1A, Nallampatti village, B. Agraharam, Pennagaram taluk, Dharmapuri district, TamilNadu - 636 813 n

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

www.facebook.com/Leisaindiamag

»wÛ®°è ¨É¼ÉzÀ ªÉÄë£ÉÆA¢UÉ gÉêÀwAiÀĪÀgÀÄ

 @LeisaIndia

Profile for LEISA India

Kannada - March 2017  

Kannada - March 2017  

Advertisement