Page 1

r¸ÉA§gï 2016, ¸ÀAaPÉ 4

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of selected translated articles into Kannada ¨ÁºÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «ÄvÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ PÀÄjvÀ ªÀiÁåUÀf£ï. PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAaPÉ


°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAaPÉ

r¸ÉA§gï 2016, ¸ÀAaPÉ 4 F ¸ÀAaPÉAiÀÄÄ `°Ã¸Á EArAiÀÄ’ DAUÀè DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. «¼Á¸À: J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À £ÀA.204, 100 ¦üûÃmï jAUïgÉÆÃqï ªÀÄÆgÀ£Éà ¥sóÉÃ¸ï §£À±ÀAPÀj JgÀqÀ£Éà ¨ÁèPï ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÉÖÃeï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085 zÀÆgÀªÁtÂ+91-080-26699512/ 26699522 ¥sóÁåPïì +91-080-26699410 FªÉÄʯï: leisaindia@yahoo.co.in °Ã¸Á EArAiÀÄ `°Ã¸Á EArAiÀÄ’ DAUÀè DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À ºÁUÀÆ E¼ÉAiÀÄ (ILEIA) ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ vÉæʪÀiÁ¹PÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄÄRå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ : PÉ.«.J¸ï.¥Àæ¸Ázï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀQ : n.JA.gÁzsÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ «ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ gÀÄQät f.f. ¥ÀÄl «£Áå¸À ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ªÀÄÄzÀæt ¸Áà£ï ¦æAmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄl avÀæ bÁªÀ vÀ£Àß t ¨sÂÀvPÉÀÛzÊvÉÀ Æ ºÉÃlzÀ Æ®zÀ°°è è vÁeÁ zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèAiÀÄ vÀUÀg½ÀPVÁjUÀ ¼ À £ À Ä ß ÄåwÛÀÄzÀ gÀĪÀ C®Äè ºÀÄ®ÄPÉÆPÉ¥ÀÆà AiÀ UÁæĪ £ÁgÁAiÀ Ä tªÀ Ä ä . ªÀÄÄgÀÄUÉñï xÀqÀ¸ïªÀÄoÀ avÀæ ¸Ëd£Àå: j®AiÀ Ä£ïì ¥sËïAqÉ J.JA.E.J¥s . ñÀ£ï

°Ã¸Á ªÀiÁåUÀfûãï

««zsÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÀ£ï, ¥À²ÑªÀÄ D¦üæPÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨Éæf°AiÀÄ£ï DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ ªÀiÁåUÀfûãï

EvÀgÉ ¥ÁæzÉòPÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ »A¢, MjAiÀiÁ, ªÀÄgÁp, ¥ÀAeÁ©, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè jÃwAiÀÄ JZÀÑjPɬÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. »ÃVzÀÆÝ, CAwªÀĪÁV E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ. E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀrAiÀÄZÀÑ£ÀÄß ªÀiÁr EvÀgÀ NzÀÄUÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ M¦àUɬÄzÉ. «Ä¸ÉjAiÉÆgï £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ J.JA.E. ¥ÀæwµÁ×£À¢AzÀ ¥ÀæPÀnvÀ.

¦æAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ DºÁgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ°è «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ C¢üPÁgÀAiÀÄÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÁæªÀÄÄRåªÀ£ÀÄß JwÛºÉüÀĪÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ¼É DzsÁjvÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ E¼ÀĪÀjzÁAiÀÄPÀ; C®èzÉ ¨sÀÆ ¸ÀªÀPÀ½UÉ vÀÄvÁÛUÀÄvÀÛªÉ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ ªÀAiÀÄ®UÀªÀiïUÀ¼ÀÄ EAxÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉgÉ ºÀƽ¤AzÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉƽ¹ªÉ. EzÀjAzÀ PÉêÀ® ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄÄ ºÉaÑzÀݵÉÖà C®è; PÉgÉUÀ¼À ¤ÃgÀÄ zsÁgÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÆß ºÉaѹªÉ. gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀ vÀdÕgÉà EgÀĪÀ ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ JA§ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ gÉÊvÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁgÀÄwÛzÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀÄxÀðåªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÁgÀAiÀÄÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀÄ §qÀvÀ£À¢AzÀ ªÉÄïÉzÀÄÝ §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä GvÁàzÀ£Á ªÉZÀѪÀ£ÀÄß vÀVιPÉÆArzÁÝgÉ. ¨ÁºÀå M¼À¸ÀÄjUÀ¼À ªÉÄð£À CªÀ®A§£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CªÀgÀÄ PÀȶ-¥Áj¸ÀjPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¥Ë¶ÖPÀvÉAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃPÉëUÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¤ÃrzÀ J®èjUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀÄä ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAªÁzÀPÉÌ £ÁªÀÅ PÁvÀgÀgÁVzÉÝêÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà PÀȶ «ÄvÀægÀÄ NzÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ §AiÀĹzÀgÉ, CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÇtð CAZÉ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ½¹PÉÆr. CªÀjUÉ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄUÉ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ! - ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

°Ã¸Á LEISA

www.leisaindia.org

°Ã¸Á (LEISA)ªÀÅ ¨ÁºÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «ÄvÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶAiÀÄ PÀÄjvÁVzÉ. EzÀÄ ¥Áj¸ÀjPÀªÁV AiÉÆÃUÀåªÁzÀ «zsÁ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä GvÁàzÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ EgÀĪÀ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÉÄÌUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀVðPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À »vÀ §¼ÀPÉAiÀÄ - MAzÉƪÉÄä CUÀvÀåªÉ¤¹zÀgÉ ¨ÁºÀå M¼À¸ÀÄjUÀ¼À ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀPÀë §¼ÀPÉAiÀÄ - PÀÄjvÁVzÉ. EzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ eÁÕ£À, P˱À®å, ªÀiË®å, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ®ªÁV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¸À§®gÀ£ÁßV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ CUÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉÆA¢¸ÀĪÀ PÀȶPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ ¨sÁUÉÃzÁj «zsÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁVzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ zÉù ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß «Ä½vÀUÉƽ¸À®Ä §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÀÄjvÀ ºÉaÑ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¸À®Ä ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. °Ã¸ÁªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁVzÉ; MAzÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÁVzÉ.

J JA E ¥ÀæwµÁ×£À

www.amefound.org

J JA E ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ, PÀȶPÀgÀ CjªÀ£ÀÄß ¹jªÀAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ, C¨sÀÄåzÀAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀQët ¥Àæ¸ÀÛ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CgÉ Mt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ PÀȶPÀgÀ°è ¥Áj¸ÀjPÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄwÛzÉ. «±Àé¸ÀÜgÀÄ ZÉÃgÀä£ï : ²æà agÀAfë ¹AUï, L.J.J¸ï. (¤.,) ReÁAa : ²æà ©.PÉ. ²ªÀgÁA ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ : qÁ.«oÀ® gÁd£ï, qÁ.JA.ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, qÁ.J£ï.f.ºÉUÀqÉ, qÁ.n.JA. vÁåUÀgÁd£ï, ¥ÉÇæ.«.«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå, qÁ.J.gÁdtÚ, qÁ.ªÉAPÀmÉñï vÀUÀvï, qÁ.¹ävÁ ¥ÉæêÀÄZÀAzÀgï PÁAiÀÄðPÁj ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ: ²æà PÉ.«.J¸ï. ¥Àæ¸Ázï

«Ä¸ÉjAiÉÆgï MISEREOR www.misereor.org

C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀl£É «Ä¸ÉjAiÉÆgï£ÀÄß dªÀÄð£ï PÁåxÉÆðPï ©±À¥ïgÀÄ E¸À« 1958gÀ°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ 50 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «Ä¸ÉjAiÉÆgï D¦üæPÀ, K¶AiÀiÁ, ºÁUÀÆ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÁUÀ¼À°è §qÀvÀ£ÀzÀ «gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÀZÀ£À§zÀݪÁVzÉ. zsÀªÀÄð, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ CxÀªÁ °AUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀzÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ fëUÀÆ «Ä¸ÉjAiÉÆgï£À ¸ÀºÀPÁgÀ ®¨sÀå«zÉ. §qÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀÆ®gÀ»vÀgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ «Ä¸ÉjAiÉÆgï ¨ÉA§® ®¨sÀå«zÉ. EzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Á®ÄUÁgÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ ZZÉÀð-DzsÁjvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À eÉÆvÉUÀÆr ¥Á®ÄUÁgÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀĪÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. F jÃwAiÀiÁV «Ä¸ÉjAiÉÆgï vÀ£Àß ¥Á®ÄUÁgÀgÉÆqÀUÀÆr ¤gÀAvÀgÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ½UÉ ¥Àæw¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛzÉ.


«µÀAiÀĸÀÆa ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀt 

J£ï.ªÉAPÀmÉñÀ£ï

ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è GvÁàzÀ£É PÀrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ¨sÀƫĬÄAzÀ ªÀÄtÄÚ ¨ÉÃUÀ£É PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¸ÀªÀPÀ½AiÀiÁzÀ ªÀÄtÂÚ£À eÁUÀzÀ°è PÉgÉ ºÀƼÀÄ ºÁQzÁUÀ, ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉZÀÄѪÀÅzÀµÉÖà C®èzÉ, PÉgÉAiÀÄ°è »r¸ÀĪÀ ¤Ãj£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÇ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀAiÀÄ®UÀªÀiïì, zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀÄ EzÀÄ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ vÉÆÃj¹zÉ.

4

vÉÆÃl¢AzÀ ¥ÉèÃnUÉ : ¸ÀºÀd DUÁð¤Pïì£À MAzÀÄ G¥ÀPÀæªÀÄ 

f PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï ªÀÄvÀÄÛ © ¸ÉÆêÉÄñï

gÉÊvÀjUÉ £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ WÀlÖ. gÉÊvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÆAr. vÉÆÃl¢AzÀ vÁeÁ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV PÉƼÀÄîªÀ°è UÁæºÀPÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄÆ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, gÉÊvÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄÆ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ, gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶvÀdÕgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ MAzÀÄ G¥ÀPÀæªÀĪÁV gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀ°à¹, CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.

6

ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀé : C®Äè £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä ¥ÀæPÀgÀt 

gÀAavÀ PÀĪÀiÁgÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÁ PÀȵÀÚ ¨Á§Ä

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ DyðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¸À§®ªÁzÀ°è, zsÀ£ÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ®Ä CªÀgÀÄ ¸À±ÀPÀÛgÁUÀÄvÁÛgÉ. E°èzÉ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÀ C®Äè £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä PÀxÉ.

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀ C¨sÀzÀævÉUÉ ¸ÀªÁ®Ä 

8

n PÉ MªÀÄ£À

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸À ¨É¼É¹, CªÀgÀ£ÀÄß ¸À§®UÉƽ¹, CªÀ±Àå £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr CªÀgÀ°è£À P˱À®åªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀÄÆ®PÀ J®è PÀȶ DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, EªÀÅ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß §qÀvÀ£ÀzÀ ¨ÉÃUɬÄAzÀ ºÉÆgÀvÀAzÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.

¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤Pï: gÉÊvÀjUÀÆ ªÉÊeÁÕ¤PÀ w½ªÀ½PÉ 

10 10

wÃvÉ ¥sÀgÁí£Á

PÀgÁªÀ½ wÃgÀzÀ gÉÊvÀjUÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀ w½ªÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀ «²µÀÖªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤Pï ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. ¨ÁAUÁèzÉñÀzÀ ¨sÀvÀÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á®AiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ «¸ÀÛgÀuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÁVzÉ. gÉÊvÀjUÉ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀªÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤Pï£À AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨ÉÃrPÉ §gÀ°zÉ.

13

¸ÀtÚ GvÁàzÀPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀlÖtzÀ UÁææºÀPÀgÀ eÉÆvÉ ¨É¸ÉªÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉUÀ¼ÀÄ 

©.J£ï. «±Àé£Áxï

15

GvÁàzÀ£Á ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ: UÁæºÀPÀgÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀ ¥Á®£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ 

¦. £ÀA¢Ã±À, Dgï. gÁfÃªï ªÀÄvÀÄÛ Dgï.J¸ï. ºÁ¥Àgï

ªÀÄÄvÀÆèj£À gÉÊvÀgÀÄ UÁæºÀPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà vÀªÀÄä ¥Á®£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt gÉÊvÀgÉà ¸ÀévÀB GvÁàzÀ£Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ. ªÁå¥ÁgÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ ±ÉÆõÀuÉ, ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ£É, ¸ÀPÁ°PÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ M¼ÀºÀjªÀÅ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ E°è£À gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

17


ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀt 

J£ï.ªÉAPÀmÉñÀ£ï

ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è GvÁàzÀ£É PÀrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ¨sÀƫĬÄAzÀ ªÀÄtÄÚ ¨ÉÃUÀ£É PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¸ÀªÀPÀ½AiÀiÁzÀ ªÀÄtÂÚ£À eÁUÀzÀ°è PÉgÉ ºÀƼÀÄ ºÁQzÁUÀ, ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉZÀÄѪÀÅzÀµÉÖà C®èzÉ, PÉgÉAiÀÄ°è »r¸ÀĪÀ ¤Ãj£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÇ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀAiÀÄ®UÀªÀiïì, zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀÄ EzÀÄ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ vÉÆÃj¹zÉ.

«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 40,000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¤ÃgÁªÀj PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, D ¥ÉÊQ ±ÉÃ.80gÀµÀÄÖ aPÀÌ PÉgÉUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 40 ºÉPÉÖÃgïVAvÀ PÀrªÉÄ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¤ÃgÀÄt¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÄAUÁj£À Kj½vÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¤ÃgÀÄ ±ÉÃRj¸À®Ä ºÀ®ªÀÅ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »AzÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÁUÀÆå, PÀrªÉÄ d®ªÀÄÆ®UÀ½AzÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®àlÖ ±ÉÃ.60gÀµÀÄÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ ªÀļÉAiÉÄà DzsÁgÀ. F ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä, PÉgÉUÀ¼À §ºÀĪÀÄÄRå d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀ ¨sÁUÀªÁVzÀÄÝ, PÉgÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ vÀªÀÄäzÉà PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁj ªÀļɬÄAzÁV, PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è £É®zÀ ªÉÄïÉäöÊ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À eÉÆvÉ ¸ÁV, PÉgÉAiÀÄ°è ºÀƼÁV ±ÉÃRgÀUÉÆAqÀÄ, PÉgÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÇ PÀĹAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV, PÉgÉ ºÀƼÀ£ÀÄß ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ gÉÊvÀgÀ°è §A¢gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞw. EzÀÄ ¥Ë¶ÖPÁA±ÀUÀ½AzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀµÉÖà C®èzÉ, ªÀÄtÂÚ£À vÉêÁA±À »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÆß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀÅl

4

PÉgɬÄAzÀ ¸ÀAUÀ滸À¯ÁzÀ ºÀƼÀÄ (avÀæ: J£ï.ªÉAPÀmÉñÀ£ï) DzÀgÉ ºÀ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ, AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀ PÀȶ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼À ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉ, ºÉZÀÄÑ ªÉZÀÑ, UÁæªÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ºÉÃgÀ¯ÁVgÀĪÀ ¤§ðAzsÀUÀ½AzÁV PÉgÉ ºÀƼÀ£ÀÄß PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw PÀæªÉÄÃt PÁuÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.

ªÀAiÀÄ®UÀªÀiïì- d£ÀgÀ MAzÀÄ G¥ÀPÀæªÀÄ rJZïJJ£ï ¥sËAqÉñÀ£ï, ªÀAiÀÄ®UÀªÀiïì ªÀÄÆ®PÀ PÉgÉUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀPÉÌ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. ‘ªÀAiÀÄ®UÀªÀiïì’ d£ÀvÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ PÀÆr, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¤ªÀð»¹, GvÉÛÃf¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. ªÀAiÀÄ®UÀªÀiïìUÉ CzÀgÀzÉÝà DzÀ PÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀÞwUÀ½zÀÄÝ, ¥ÀæzÉñÁ©üªÀÈ¢ÞUÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¹§âA¢ , ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁèPï (vÁ®ÆPÀÄ) £À®Æè 3 jAzÀ 5 ¥ÀAZÁ¬ÄÛUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è, 15-20 ªÀAiÀÄ®UÀªÀiïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ d®ªÀÄÆ®zÀ §½ GvÉÛÃf¹ ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅ 350 jAzÀ 500 gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. M§â ªÀAiÀÄ®UÀªÀiï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¹§âA¢ F ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß 25 jAzÀ 30 PÀrªÉÄ DzÁAiÀÄzÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¹ ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¸ÉÃj G½vÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®zÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV G½AiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¹§âA¢AiÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß vÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÆæÃrÃPÀgÀtPÉÌ MvÀÄÛ; £ÀAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® G½vÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ PÉÆæÃrÃPÀgÀt, £ÀAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀA§A¢üvÀ PÉÆArUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß £ÁUÀjPÀ CAvÀgï-ªÀÄzsÀå¹ÜPÉUÁV «ÄøÀ°qÀĪÀÅzÀÄ - »ÃUÉ EzÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ £Á®ÄÌ ºÀAvÀUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É. CzÀgÀAvÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÆæÃrÃPÀgÀtPÉÌ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁ»¤ CxÀªÁ EvÀgÉ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ eÉÆvÉ zsÁ£ï eÉÆÃr¸ÀÄvÀÛzÉ.

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016   


PÉgÉ ºÀƼÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄ- ¥ÁævÀåQëPÀ ªÀiË®å

G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ gÉÊvÀgÀÄ

ºÀƼÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀæzÉñÀ (ºÉ)

vÁ®ÆPÀÄ d«Ää£À°è ºÀƼÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀæªÀiÁt (PÀÄå.«ÄÃ)

vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ªÀÄzÀÄgÉÊ, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ avÀÆÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À¯ÉÆÎAqÁ f¯ÉèUÀ¼À ªÀÄƪÀvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ 30 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. Mt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è 20, ¥ÀÆgÀPÀ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå EgÀĪÀ d«Ää£À°è G½zÀ 10 ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzsÀðzÀµÀÄÖ WÀlPÀzÀ ªÉZÀѪÁzÀ 14,000 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ PÀÆr¹ vÀÆV¹zÀgÀÄ.

mÉç¯ï 1: PÀ£ÁðlPÀzÀ gÉÊvÀgÀ PÉgÉ ºÀƼÀÄ §¼ÀPÉ PÉgÉUÀ¼À ¸ÀASÉå

2008-2009 ªÀÄvÀÄÛ 2009-2010£Éà ¸Á°£À°è vÉêÁA±À zsÁgÀPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ (vÉÆÃlzÀ UÉƧâgÀ dÄAUÀÄ) PÉgÉ ºÀƼÀÄ §¼À¸ÀĪÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ zsÁ£ï ¥sËAqÉñÀ£ï ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹvÀÄ. JgÀqÀÄ IÄvÀÄUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁzÀ F ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ d®¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉ, gÉÊvÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ QæAiÀiÁ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ (J¥sï¦JDgï¦) CrAiÀÄ°è £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrvÀÄ.

AiÀiÁzÀVÃgï

7

19388

1081

587

UÀÄgÀÄ«ÄoïPÀ¯ï

4

13324

882

342

MlÄÖ

11

32712

1963

929

J¥sï¦JDgï¦ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼ÀÄ Mt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ±ÉÃ.15gÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ±ÉÃ.25gÀµÀÄÖ ºÉZÀÄѪÀj E¼ÀĪÀjAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃjzÀªÀÅ. EzÀjAzÀ GvÉÛÃfvÀUÉÆAqÀ ªÀÄzÀÄgÉÊ, ²ªÀUÀAUÉÊ, gÁªÀÄ£Áqï, xÉä, wgÀĪÀ¼ÀÆîgï, PÁAa¥ÀÄgÀA, avÀÆÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À¯ÉÆÎAqÁ gÉÊvÀgÀÄ, vÀªÀÄä d«Ää£À°è PÉgÉ ºÀƼÀÄ §¼À¸À®Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £À¨Áqïð ªÀÄvÀÄÛ CA¨Éæ¯Á ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï D£ï £ÁåZÀÄgÀ¯ï j¸ÉÆøÀð¸ï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï (AiÀÄĦJ£ïDgïJA) ªÀÄÆ®PÀ 275 gÉÊvÀjUÉ 228 JPÀgÉ d«ÄäUÉ PÉgÉ ºÀƼÀÄ vÀAzÀÄ §¼À¸À®Ä 40 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀªÀĤ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉgÉ ºÀƼÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV §¼À¸À®Ä CªÀjUÉ DyðPÀ «ÄwUÀ½zÀݪÀÅ. PÉgÉ ºÀƽ£À ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä EzÀÝ «ÄwUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 2009-11gÀªÀgÉUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸Àgï zÉÆgÁ©Ó mÁmÁ læ¸ïÖ (J¸ïrnn) ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. PÉgÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è vÉUÉzÀ J®è ºÀƼÀ£ÀÄß (PÀ°è¤AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁzÀ zÀqÀ PÀlÖ®Ä ©lÄÖ) vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÉÊvÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. MA¨ÉÊ£ÀÆgÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀÄ 1963 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀƼÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.

gÉÊvÀgÀ d«Ää£À°è PÉgÉ ºÀƼÀÄ §¼À¸À®Ä C£ÀĪÀÅ

¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹

PÉgÉ ºÀƼÀÄ §¼À¸À®Ä AiÀiÁªÁUÀ gÉÊvÀjUÉ ºÉýzÀgÀÆ CªÀjAzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀàAzÀ£É zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß

¸ÀܽÃAiÀÄ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À gÉÊvÀgÀÄ ºÀwÛgÀzÀ PÉgÉUÀ½AzÀ ºÀƼÀÄ ¸ÁV¸À®Ä vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀZÉð £ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄ°®è. PÀqÉUÉ zsÁ£ï ¥sËAqÉñÀ£ï £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀiÁ»w ºÀPÀÌ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ, PÉgÉUÀ¼À°è ºÀƼÀÄ JvÀÛ¨ÁgÀzÉA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj DzÉñÀ E®èªÉAzÀÄ PÀAqÀÄPÉÆArvÀÄ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ gÉÊvÀgÀÄ PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀƼÀ£ÉßvÀÛ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀƼÀ£ÀÄß vÀªÀÄä d«ÄäUÉ §¼À¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.

PÉÃAzÀæ Mt¨sÀÆ«Ä PÀȶ ¸ÀA¸ÉÜ (¹DgïLrJ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï) vÉ®AUÁtzÀ £À®è¨É°è ªÀÄvÀÄÛ gÉÃUÉÆAqÀ ªÀÄAqÀ®zÀ°è, ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAWÀl£É, £ÀAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð DyðPÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ MvÀÄÛ ¤Ãr, £ÀqɹzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è §AiÀįÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ, PÉgÉ ºÀƼÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÉêÁA±ÀªÀ£ÀÄß »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ 4-7 ¢£À ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ; VqÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀ ªÀÄvÀÄÛ VqÀUÀ¼À JvÀÛgÀ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ E¼ÀĪÀj C¢üPÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ (eÉÆüÀ 700 PÉf/ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛ 1000 PÉf/ºÉ), gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼À°è ºÉPÉÖÃgïUÉ 2500 jAzÀ 3750 gÀÆ.ªÀgÉUÉ G½vÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è, PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀ®ªÀÅ ¤ÃgÁªÀj PÉgÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ £ÀqɹzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è, PÉgÉ ºÀƽ£À°è ºÀ®ªÀÅ VqÀ ¥Ë¶ÖPÁA±ÀUÀ½zÀÄÝ, CzÀÄ d«ÄãÀ£ÀÄß ¥sÀ®ªÀvÀÄÛUÉƽ¹, GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ PÀAqÀħA¢zÉ.

n N Venkatesan Programme leader DHAN Vayalagam (Tank) Foundation 1A, Vaidyanathapuram East Cross Kenneth Road Near 7th Day Adventists school Madurai-625016, Tamil Nadu E-mail: n.venkatesan@dhan.org

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 1, ªÀiÁZïð 2015

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016    ¥ÀÅl

5


vÉÆÃl¢AzÀ ¥ÉèÃnUÉ ¸ÀºÀd DUÁð¤Pïì£À MAzÀÄ G¥ÀPÀæªÀÄ 

f PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï ªÀÄvÀÄÛ © ¸ÉÆêÉÄñï

¸À

ºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ, CAzÀgÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¤¸ÀUÀð. CzÀÄ zÉòÃAiÀÄ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä gÉÊvÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ªÉÆzÀ®Ä, «ZÁgÀ, ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä, ¸ÀĹÜgÀ PÀȶAiÀÄ ¸À®ÄªÁV eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä gÉÊvÀgÉà ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ¸ÀAWÀl£É EzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ E®èzÀ PÁgÀt, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ, EzÀjAzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ GzÉÝñÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlPÁÌV ‘¸ÀºÀd DUÁåð¤Pïì’ J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀ°è GvÁàzÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¥ÀPÀð eÁ®ªÀ£ÀÄß ¨É¸É¬ÄvÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ DUÁåð¤Pï ¥ÉÆæqÀÆå¸Égïì PÀA¥À¤, °. J£ÀÄߪÀ PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ F PÀA¥À¤ 750PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀgÀÆ PÀÆqÀ EzÀgÀ°è ±ÉÃgÀÄzÁgÀgÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ F PÀA¥À¤ 2500 PÀȶPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÀÄß (30 gÉÊvÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ) vÀ£Àß eÁ®zÀ°è ºÉÆA¢zÉ. F GvÁàzÀPÀgÀ PÀA¥À¤ gÉÊvÀgÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ CzÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀAvÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. gÉÊvÀjAzÀ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀAUÀ滸À®àlÖ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß CAUÀr eÁ®PÉÌ ¥ÀÆgÉʸÀÄvÀÛzÉ. GvÁàzÀPÀgÀÄ £ÉÃgÀªÁV UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä F ªÀåªÀ¸ÉÜ gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è£À zÀgÀQÌAvÀ ±ÉÃ.15-20gÀµÀÄÖ ºÉZÀÄÑ zÀgÀªÀ£ÀÄß F PÀA¥À¤ ¤Ãr, vÀ£Àß CUÀvÀåPÉÌ ¨ÉÃPÀµÀÄÖ PÀrªÉÄ ºÀtªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ CQÌ, ¨ÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄzsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Ë¶ÖPÁA±À ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢üÃAiÀÄ UÀÄt ºÉÆA¢gÀĪÀ PÁgÀt F ¨É¼ÉUÀ½UÉ, CzÀgÀ®Æè PÉA¥ÀQÌ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄzsÁ£ÀåUÀ½UÉ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ¨ÉÃrPÉ ºÉZÀÄÑ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À Cw zÉÆqÀØ ¸ÀUÀlÄ ªÀiÁgÁlzÁgÀgÁVzÀÄÝ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ 80 ªÀĽUÉUÀ½UÉ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉêÀ® MAzÀÄ GUÁæt ºÁUÀÆ MAzÀÄ a®ègÉ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉÆA¢zÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÉÃgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ G¥ÀPÀæªÀĪÁV, ªÁ¶ðPÀ PÉA¥ÀQÌ ªÉÄüÀ, ©ÃdUÀ¼À ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀQëvÀ DºÁgÀ ªÉÄüÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀUÀ¼À°è CzÀÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2£Éà ¸ÀÛgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 3£Éà ¸ÀÛgÀzÀ ¥ÀlÖtUÀ¼À°è gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV UÁæºÀPÀjUÉ £ÁåAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è

¥ÀÅl

6

eÉÆüÀzÀ ªÉÊ«zsÀåzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ (avÀæ: ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ)

gÉÊvÀjUÉ £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ WÀlÖ. gÉÊvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt- £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÆAr. vÉÆÃl¢AzÀ vÁeÁ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV PÉƼÀÄîªÀ°è UÁæºÀPÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄÆ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, gÉÊvÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄÆ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ, gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶvÀdÕgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ MAzÀÄ G¥ÀPÀæªÀĪÁV gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀ°à¹, CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄüÀUÀ¼À°è 10jAzÀ 20 ¸Á«gÀ d£À ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÁÛgÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ F ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ UÁæºÀPÀjUÉ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV ¨É¼ÉzÀ, vÉÆÃl¢AzÀ vÁeÁ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À MzÀV¹PÉÆqÀĪÀÅzÀ®èzÉ, UÁæºÀPÀgÀ eÉÆvÉ ¨ÁAzsÀªÀå ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä gÉÊvÀjUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ°è UÁæºÀPÀ¤µÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÀÛzÉ. gÉÊvÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ vÉÆÃlzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ £ÉÃgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ «zsÁ£À, zÉñÁzÀåAvÀ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À GvÁàzÀPÀjUÉ §ºÀÄ ªÀÄRå ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉAiÀiÁVzÉ.

vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ¥ÀæUÀw ¥ÁæxÀ«ÄPÀªÁV, PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À GvÁàzÀPÀgÀ PÀA¥À¤AiÀiÁV, ¥ÀÆwðAiÀiÁV gÉÊvÀgÀ ºÀtzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà CªÀ®A©vÀªÁV, ¸ÀºÀd ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrvÀÄ. 2010gÀ°è F GvÁàzÀPÀgÀ PÀA¥À¤ 5 ®PÀë gÀÆ. §AqÀªÁ¼ÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁV, gÉÊvÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÉÊvÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ½AzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹vÀÄ. DzÁUÀÆå, ªÉÆzÀ® ªÀµÀðzÀ°è £ÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¹, §AqÀªÁ¼ÀªÉà §jzÁV ºÉÆìÄvÀÄ. 2011-12gÀ°è ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV 3 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, ¨ÁåAQ¤AzÀ 5 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 53 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À ªÀ»ªÁmÁzÁUÀ®Æ, PÀA¥À¤AiÀÄÄ MAzÀƪÀgÉ ®PÀë £ÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¹vÀÄ. 2012-13gÀ°è PÀA¥À¤AiÀÄÄ £À¨Áqïð¤AzÀ ¤¢ü ¸ÀAUÀ滹, ªÀ»ªÁl£ÀÄß 83 ®PÀë gÀÆ.UÀ½UÉ Kj¹PÉÆArvÀÄ. DzÀgÉ ¤gÀAvÀgÀ §gÀ ¥Àj¹Üw¬ÄAzÁV MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ. UÀÄj vÀ®Ä¥À®Ä

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016   


«¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ. PÀA¥À¤ £ÀµÀÖzÀ¯Éèà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ, MlÄÖ £ÀµÀÖ 10 ®PÀëPÉÌÃjvÀÄ. £Á®Ì£Éà ªÀµÀðzÀ°è PÀA¥À¤ 1.27 PÉÆÃn gÀÆ. ªÀ»ªÁlÄ £Àqɹ, ¯Á¨sÀªÀÇ E®èzÀ, £ÀµÀÖªÀÇ E®èzÀ ¥Àj¹ÜwUÉ vÀ®Ä¦vÀÄ. 2014-15gÀ°è, PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀ»ªÁlÄ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è KjPÉAiÀiÁV 3.6 PÉÆÃn gÀÆ. vÀ®Ä¦, 30 ®PÀë gÀÆ. ¯Á¨sÀ PÀArvÀÄ. EzÀgÀ°è 5 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁr, ¸Àé®à ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ªÀÄgÀÄ vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. F CªÀ¢ü¬ÄrÃ, PÀA¥À¤AiÀÄÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄwß¹, ¥ÀæAiÉÆÃV¹vÀÄ. a®ègÉ ªÀiÁgÁl¢AzÀ ªÀiÁ¥ÁðqÁV ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀUÀlÄ ªÀiÁgÁlQ̽¬ÄvÀÄ. EªÉ®èzÀgÀ £ÀqÀĪÉ, PÀA¥À¤AiÀÄÄ gÉÊvÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Á°£À ºÀtzÀ°è PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ°®è. eÉÆvÉUÉ PÀA¥À¤ GvÀÛªÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀ UÀ½¸ÀĪÀvÀÛ UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¹vÀÄ.

¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÁgÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ - MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è, D£ÉÃPÀ¯ï vÁ®ÆQ£À ªÀiÁAiÀĸÀAzÀæ, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj PÀȶAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. E°è£À gÉÊvÀgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆ ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ. G½zÀ UÁæªÀÄUÀ¼À gÉÊvÀgÀAvÉ E°è£À gÉÊvÀgÀÆ, «±Á® ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÉà vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ «±Á® ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀÆ PÀȶ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ©ÃmïgÀÆmï ªÀÄvÀÄÛ PÁågÉmïUÉ F ¥ÀæzÉñÀ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è 150 gÉÊvÀgÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ, EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¸ÀASÉå vÀÄA§ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è, gÉÊvÀgÀÄ ºÀwÛgÀzÀ PÀȶ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä 40 Q.«Äà DUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÁV ºÀwÛgÀzÀ ¹n ªÀiÁPÉðmï ºÉÆÃUÀ®Ä §ºÀ¼À »AdjPÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ PÉ®ªÉà gÉÊvÀjAzÀ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ºÀvÀÄÛ gÉÊvÀjAzÀ ±ÀÄgÀĪÁV, E¥ÀàvÀÛPÉÌ KjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ J¥ÀàvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¥ÀÆgÉʸÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ‘¸ÀºÀd ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ’ J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀ°è gÉÊvÀgÀÄ MmÁÖV, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¥ÀÆgÉʸÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÉ®ªÉà vÀgÀPÁjAiÀÄ §zÀ®Ä ««zsÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä gÉÊvÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÉ®ªÉà jÃwAiÀÄ vÀgÀPÁjUÀ¼À §zÀ®Ä, 40PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ««zsÀ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ EvÀgÉqÉAiÀÄ ««zsÀ ªÀĽUÉUÀ½UÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. EzÀjAzÁV, ¢£ÀPÉÌ 700 gÀÆ.UÀ½zÀÝ gÉÊvÀgÀ ªÀ»ªÁlÄ wAUÀ½UÉ 5 ®PÀë gÀÆ.UÉ KjvÀÄ.

gÉÊvÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ vÉÆÃlzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ £ÉÃgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ «zsÁ£À, zÉñÁzÀåAvÀ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À GvÁàzÀPÀjUÉ §ºÀÄ ªÀÄRå ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉAiÀiÁVzÉ. ««zsÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹vÀÄ. UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉUÀ¼ÀÄ ««zsÉqÉUÀ¼À°è wAUÀ½UÉƪÉÄä ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ gÉÊvÀgÀ GvÀà£ÀßUÀ½UÉ ¨ÁæAqï ¤«Äð¹PÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁV, J¯ÉèqÉ ‘¸ÀºÀd vÀgÀPÁj’ JAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. ªÁgÀzÀ°è LzÀÄ ¢£À ªÀiÁgÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ; CA¢£À ¢£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉUÀ£ÀĸÁgÀ vÁªÀÅ ¨É¼ÉzÀ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÁÛgÉ. UÀÄtªÀÄlÖ §ºÀĪÀÄÄRå CA±À, CªÀ£ÀÄß ªÀVÃðPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ, C¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, ««zsÀ ªÀĽUÉUÀ½UÉ ¥ÀÆgÉʸÀÄvÁÛgÉ. ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ºÀt ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ¸ÀA¸ÉÜ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁzÀ LJAM, gÉÊvÀjUÉ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß PÀpt ¤UÁ ªÀÄvÀÄÛ CºÀðvÁ ¤zsÁðgÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ M¼À¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁågÉmï ªÀÄvÀÄÛ ©ÃmïgÀÆmï ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ 66 ªÀµÀðzÀ ºÉƸÀºÀ½îAiÀÄ gÉÊvÀ £ÁUÀgÁeï ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ, £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¥ÀæªÉñÀ zÉÆgÉvÀ £ÀAvÀgÀ, CªÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯Á¨sÀ DVzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¯Á¨sÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt zÀÄ¥ÀàmÁÖVzÉ. ‘¸ÁªÀiÁ£Àå PÁågÉmï ¨É¯É ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è 12-18 gÀÆ. EzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ ¸ÀºÀd ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼ÉUÉ 25-35 gÀÆ. ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. ¸ÀºÀd G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV C®à¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀt PÀrvÀUÉÆAqÀgÀÆ, £ÀªÀÄä vÀgÀPÁjUÉ 60-80 ¥Àæw±ÀvÀ ºÉZÀÄѪÀj zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ £ÁUÀgÁeï ºÉüÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ CzsÀð JPÀgɬÄAzÀ JgÀqÀƪÀgÉ JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ PÀrªÉÄ d«ÄãÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ, UËgÀªÀ¢AzÀ §zÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ gÉÊvÀgÀÄ £Á£Á jÃwAiÀÄ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉaÑ£À ¥Ë¶ÖPÁA±À ¹UÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ DyðPÀ ¯Á¨sÀªÀÇ ¹UÀÄvÀÛzÉ. n G Krishna Prasad and B Somesh Sahaja Samrudha No-7, 2nd Cross, 7th Main, Sulthanpalya, Bangalore-560 032 www.sahajasamrudha.org

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 2, dÆ£ï 2015

¨sÀÆgÀ»vÀgÀ£ÀÆß vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄAUÀ¼À, M§â ¨sÀÆgÀ»vÀ ªÀÄ»¼É, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ°£À SÁ° eÁUÀzÀ°è PÀj¨Éë£À ¸ÉÆ¥ÀÄà ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¥ÀÄà ¨É¼ÉzÀÄ wAUÀ½UÉ 1500 gÀÆ. UÀ½¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À°è£À ªÀiÁgÁl, «±ÉõÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀĽUÉ CxÀªÁ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀªÁV UÁæºÀPÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ- »ÃUÉ ¸ÀºÀd ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÁàzÀPÀ PÀA¥À¤ ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016    ¥ÀÅl

7


ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀé

C®Äè £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä ¥ÀæPÀgÀt 

gÀAavÀ PÀĪÀiÁgÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÁ PÀȵÀÚ ¨Á§Ä

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ DyðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¸À§®ªÁzÀ°è, zsÀ£ÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ®Ä CªÀgÀÄ ¸À±ÀPÀÛgÁUÀÄvÁÛgÉ. E°èzÉ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÀ C®Äè £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä PÀxÉ.

PÉÃ

ªÀ® 3 JPÀgÉ Mt¨sÀÆ«ÄAiÀĵÉÖà C®Äè £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä ºÉÆA¢gÀĪÀ D¹Û. EzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ RÄ¶Ì ¨sÀvÀÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. G½zÀ d«Ää£À°è PÀrªÉÄ E¼ÀĪÀjAiÀÄ ªÀiÁ«£À vÉÆÃ¥ÀÄ EzÉ. vÉÆÃl¢AzÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀÄ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆ° PÉ®¸À, CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV JAfJ£ïDgïEfJ (ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É) CrAiÀÄ PÉ®¸ÀªÉà DPÉAiÀÄ ªÀÄÄRå DzÁAiÀÄ. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÁ®ÄªÉ vÉÆÃqÀĪÀ PÁªÀÄUÁjUÉ ºÀ½îAiÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj UÀÄdgÁwUÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄlÄA§zÀ J®è dªÁ¨ÁÝj DPÉAiÀÄ ªÉÄðvÀÄÛ. DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ²æÃPÁPÀļÀA f¯Éè gÁdA ªÀÄAqÀ®A£À f¹¥À°è UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä ¥Àj¹Üw »ÃVvÀÄÛ.

«J¥sïJ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÁAiÀĺÀ¸ÀÛ Dgï J¥sï ©LeÉ (j®AiÀÄ£ïì ¥sËAqÉñÀ£ï- ¨sÁgÀvï EArAiÀiÁ dÄqÉÆÃ), UÁæ«ÄÃt ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ AiÉÆÃd£É, ¸ÀªÀÄUÀæ, ¸Àé¤AiÀÄAwævÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ f¹ ¥À°è UÁæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆArvÀÄ. 2010gÀ°è DgÀA¨sÀªÁzÀ DgïJ¥sï, gÉÊvÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÀÄß §qÀvÀ£À¢AzÀ ªÉÄïÉvÀÄÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ fêÀ£ÁzsÁgÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀvÀÛ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹vÀÄ. f¹ ¥À°è UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀgÀÄ 2009-10gÀ°è AiÀÄÄUÀAzsÀgï UÁæ«ÄÃt gÉÊvÀgÀ ¸ÀAWÀ («J¥sïJ) J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¸ÀAWÀnvÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥Àæw PÀÄlÄA§zÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ (UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw) D ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝgÀÄ. PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé E§âjUÀÆ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ °AUÀ vÁgÀvÀªÀÄåPÉÌ PÀrªÁt ºÁQzÀAvÁVzÀÝ®èzÉ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. eÉÆvÉAiÀÄ gÉÊvÀgÀÄ «J¥sïJ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ w½zÀ £ÀAvÀgÀ, £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä PÀÆqÀ ¸Àé¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ «J¥sïJ ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ. ªÉÆzÀ® ªÀµÀð PÀrªÉÄ D¸ÀQÛ EzÁÝUÀ®Æ «J¥sïJ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀQæAiÀÄ

¥ÀÅl

8

¨sÀvÀÛzÀ ¸Á®Ä ©vÀÛ£É ¥ÀzÀÞwUÉ §zÀ¯ÁVgÀĪÀ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ ºÉaѸÀ®Ä, AiÀÄÄUÀAzsÀgï «J¥sïJ ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀtzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è zsÀ£ÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ, ¸Àé¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ PÀqÉÃ¥ÀPÀë wAUÀ½UÉƪÉÄä ªÀÄ»¼Á¸À¨sÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV, «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, «J¥sïJ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ.

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû PÀȶ- aAvÀ£É¬ÄAzÀ gÀÆrüAiÉÄqÉUÉ ºÉaÑ£À ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä vÀªÀÄä G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß PÀȶAiÉÆÃUÀå d«ÄãÁV ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĹÜgÀ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÁßV¹PÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀAvÉ «J¥sïJAiÀÄ£ÀÄß «£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ. «J¥sïJ £ÀqɹzÀÝ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ (J¸ïJ¦) vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è DPÉ ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀĹÜgÀvÉUÉ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå §ºÀĪÀÄÄRå J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è DPÉUÉ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ EvÀÄÛ. vÀÄA§ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä J¸ïJ¦ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄtÂÚ£À ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀ, ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë ªÀgÀ¢UÀ¼À «±ÉèõÀuÉ, ©Ãd ªÉƼÉAiÀÄÄ«PÉ ¥ÀjÃPÉë, ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÁgÀ (¥ÀAZÀUÀªÀå, ¨Éë£À J¯É ¸ÁgÀ, fêÁªÀÄÈvÀA EvÁå¢) vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À°è CªÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. DPÉ PÀpt ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼À ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ¹A¥Àr¹zÁUÀ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃrvÀÄ. DPÉAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼ÀÄ MtºÀªÉ EzÁÝUÀ®Æ §zÀÄPÀĽzÀÄPÉÆAqÀªÀÅ. ªÉZÀѪÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¸À®Ä EzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¹vÀÄ. vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è CªÀgÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû vÀAvÀæUÀ¼À PÀqÉUÉ ¥ÀæUÀw ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ. DPÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ CzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä MmÁÖzÀgÀÄ. F ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ, «J¥sïJAiÀÄ£ÀÄß §®ªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÁßV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016   


‘£ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä ºÀ½îAiÀįÉèà ¹UÀĪÀ ºÀÄgÀ½PÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ §zÀ£ÉPÁ¬Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. DzÀgÉ FUÀ, £À£Àß ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ vÉÆÃlzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ºÀvÀÄÛ ««zsÀ jÃwAiÀÄ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, vÀgÀPÁjUÉ vÀUÀ®ÄwÛzÀÝ ªÉZÀѪÀÇ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä. gÉÊvÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ««zsÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ£À ºÀAaPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

£ÁgÁAiÀÄtªÀÄä ©Ãd GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ºÉƸÀzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀ CªÀgÀ CwêÀ D¸ÀQÛ¬ÄAzÁV, ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ J¸ï J ¦AiÀÄ J®è vÀgÀ¨ÉÃwUÀ½UÀÆ ºÁdgÁzÀgÀÄ. ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ PÀ°vÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¸Á®Ä ©vÀÛ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ ©ÃdªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ §¼À¹zÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV, GvÀÛªÀÄ E¼ÀĪÀjAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃrvÀÄ. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §¼À¸ÀzÉ, ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû PÀȶ GvÉÛÃd£ÀPÉÌ «J¥sïJ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉAiÀÄ «J¥sïJUÀ½UÉ CªÀgÀÄ M§â GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV ¤AvÀgÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ PÀÄlÄA§, UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ¯Á¨sÀ DUÀĪÀÅzÉAzÀÄ CªÀgÀÄ §®ªÁV £ÀA©zÁÝgÉ. ªÉÆzÀ®Ä ºÉPÉÖÃgïUÉ PÉêÀ® 16-18 QéAl¯ï E¼ÀĪÀj ¹UÀÄwÛzÀÝ d«Ää£À°è CªÀgÀ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÁV, ºÉPÉÖÃgïUÉ 24 QéAl¯ï §A¥Àgï E¼ÀĪÀj zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ MlÄÖ DzÁAiÀÄ 850 gÀÆ.UÀ½AzÀ 16,450 gÀÆ. UÀ½UÉ KjPÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ, ¥ÉæÃjvÀUÉÆAqÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ eÉÆvÉUÀÆrzÁÝgÉ. ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀÄ£É §¼ÀPÉUÉ CªÀ±ÀåªÁzÀ ¨ÉÃ¼É ªÀÄwÛvÀgÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ PÀȶAiÉÆÃUÀå d«ÄãÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¥sÀ¸À®Ä ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÀÆÌ DZÉUÉ ªÀiÁPÉðmï ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁUÀzÉ, ¸ÀéAvÀ ©Ãd ¨É¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¨ÉA§® ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ «J¥sïJAiÀÄ ªÀÄÄRå ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è MAzÀÄ. ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÀàwÛAiÀÄ vÁAwæPÀ CA±ÀUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ ©Ãd vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¥ÉÊQ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä PÀÆqÀ M§âgÀÄ. ©Ãd vÀAiÀiÁjPÉUÁV MAzÀÄ JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÀgÀÄ. CzÀjAzÀ 27 QéAl¯ï ©Ãd GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ©ÃdªÀ£ÀÄß «J¥sïJAiÀÄ 68 ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. D ¨sÀvÀÛzÀ ©Ãd (JAnAiÀÄÄ-1001 vÀ½) 90 JPÀgÉAiÀÄ°è ©vÀÛ£ÉUÉ ¸ÁPÀµÁÖ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ ±ÉÃ.50gÀµÀÄÖ ©ÃdzÀ ¨ÉÃrPÉAiÀĵÁÖ¬ÄvÀÄ. «J¥sïJAiÀÄ JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è DPÉAiÀÄ D¸ÀQÛ¬ÄAzÁV PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀºÀPÀȶPÀgÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀgÀÄ ªÀÄÄAZÀÆtÂ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄä eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀ gÉÊvÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆAqÀÄ, vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ««zsÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ (PÉ«PÉ), JnJAJ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ

«J¥sïJAiÀÄ°è M§â ¸ÀQæAiÀÄ ªÀÄ»¼Á £ÁAiÀÄQAiÀiÁV, ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ «µÀAiÀiÁzsÁjvÀ ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ, DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶ÖPÁA±À ¨sÀzÀævÉ, EvÁå¢ DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ°è §ºÀ¼À ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÉÄïÁÒªÀt vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ®Æè £ÉÊ¥ÀÄtåvÉ ¨É¼É¹PÉÆAqÀgÀÄ. CzÀjAzÁV CªÀgÀ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀgÀÄ. ªÉÄïÁÒªÀt vÉÆÃlUÁjPÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀÄlÄA§PÉÌ CUÀvÀå ¥Ë¶ÖPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è ¤AvÀgÀÄ. PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §¼ÀPÉUÁV ¥Àæw¢£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-12 vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀgÀÄ. CªÀgÀ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÁV, «J¥sïJAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV ¨sÀrÛ ºÉÆA¢zÀgÀÄ. ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ «J¥sïJAiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ «±Á® zÀȶÖPÉÆãÀ ºÉÆA¢ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ®Ä, ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV E¹ (PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw) ¸À¨sÉ £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ «J¥sïJ ¸ÀºÀ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÄAzÀgÉ, f¹ ¥À°èAiÀÄ°è ªÀÄzÀå ¤µÉÃzsÀ ªÀiÁrzÀÄÝ.

¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ eÉÆåÃw D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C®Äè £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä FUÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀåQÛ. CªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉêÀ® CªÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® UÁæªÀÄUÀ½UÀÆ CªÀgÀÄ M§â ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ UÀAqÀ PÀÆqÀ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ, vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÉ C®Äè £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä ±ÀQÛAiÀiÁVzÀÄÝ, G½zÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ºÀvÀÄÛ G¥ÀUÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è ¸ÀAWÀnvÀªÁVgÀĪÀ «J¥sïJAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 160 ¸ÀzÀ¸ÀåjzÁÝgÉ. «J¥sïJAiÀÄ G¥ÀUÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä fêÀ£À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀPÁðj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß DgÀA©ü¹zÁÝgÉ. n Ranchitha Kumaran and Siva Krishna Babu Reliance Foundation RCP, Project Office, 1st floor Ghansoli, Navi Mumbai- 400701 Email: ranchitha.kumaran@reliancefoundation.org Siva.Dhul@reliancefoundation.org

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016    ¥ÀÅl

9


¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MmÁÖV vÀgÀPÁj PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀ C¨sÀzÀævÉUÉ ¸ÀªÁ®Ä 

n PÉ MªÀÄ£À

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸À ¨É¼É¹, CªÀgÀ£ÀÄß ¸À§®UÉƽ¹, CªÀ±Àå £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr CªÀgÀ°è£À P˱À®åªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀÄÆ®PÀ J®è PÀȶ DzsÁjvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, EªÀÅ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß §qÀvÀ£ÀzÀ ¨ÉÃUɬÄAzÀ ºÉÆgÀvAÀ zÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.

PÉÃ

gÀ¼ÀzÀ°è, ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV DºÁgÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ ¨sÀvÀÛ, UÉqÉØ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. 1970gÀ°è DºÁgÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ ¨sÀvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀiï §½îUÀ½AzÀ DyðPÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ PÀjªÉÄt¸ÀÄ, PÁ¦ü, ±ÀÄAp ªÀÄvÀÄÛ gÀ§âgï PÀȶAiÉÄqÉUÉ ºÉÆgÀ¼ÀĪÀ ¨sÁj ¥ÀjªÀvÀð£É GAmÁ¬ÄvÀÄ. wêÀæ PÀȶ eÉÆvÉUÉ PÀ¼À¥É ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¥ÀzÀÞwUÀ½AzÁV PÀȶ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è PÀĹvÀ PÀArvÀÄ. PÀ¼ÉzÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ºÉZÁÑzÀ GvÁàzÀ£Á ªÉZÀÑ eÉÆvÉUÉ ºÉZÁÑzÀ gÉÆÃUÀ, QÃlUÀ¼À ¨ÁzsÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É PÀĹvÀUÀ½AzÁV PÀȶ ªÀ®AiÀÄ D¥ÀwÛUÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ, gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀ vÉÆAzÀgÉ C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. ªÀAiÀiÁßqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ JgÀqÀÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄÛUÀ¼À°è (¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥ÀæzÉñÀ) DgïJJ¸ïnJ 2004gÀ°è £ÀqɹzÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è PÀAqÀħAzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ, DºÁgÀ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÉÆqÀÄUÉ ±ÉÃ.90gÀ¶ÖgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, DºÁgÀ (¨sÀvÀÛ) ¨É¼ÉUÀ½AzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ (¨Á¼ÉºÀtÄÚ) ¨É¼ÉUÉ PÀȶAiÀįÁèzÀ ¥ÀjªÀvÀð£É¬ÄAzÁV ªÀÄ»¼Á PÁ«ÄðPÀjUÉ ¤gÁ¸ÉAiÀiÁVzÉ. ªÀAiÀiÁßqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¨sÀvÀÛzÀ PÀȶ 40,000

¥ÀÅl

10

ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ 12,000 ¥ÀæzÉñÀPÉÌ PÀĹvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ MAzÀÄ IÄvÀÄ«£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ®PÀë PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ JAzÀÄ EwÛÃa£À DgïJJ¸ïnJ CAzÁdÄ w½¹zÉ. PÀȶ PÁAiÀÄðUÀ½AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀæªÉÄÃt ¤¶ÌçAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄÆ® DyðPÀ CUÀvÀåUÀ½UÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀA¢gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉaÑvÀÄÛ. PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄlÖzÀ°è CzÀÄ DºÁgÀ C¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß eÁ¹Û ªÀiÁrvÀÄÛ. EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è, gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉåUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ, ªÀÄ£É £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄPÀ̼À ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀ EvÀgÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÉUÀ®ÄPÉÆqÀĪÀAvÁVvÀÄÛ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt DgïJJ¸ïnJ 1987jAzÀ ªÀAiÀiÁßqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ, ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÀ gÉÊvÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀĪÀ ¢QÌ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. CzÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ, ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀtPÉÌ ªÀÄÄRå MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DgïJJ¸ïnJ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 1990gÀ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016   


ºÉÆwÛUÉ UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹, ‘«ÄvÀªÀåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®zÀ’ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹, £ÀAvÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ 12000 §qÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ¢QÌ£ÉqÉUÉ vÉÆqÀVPÉÆArvÀÄ. £ÉgɺÉÆgÉAiÀÄ 10-15 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼Éà ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ. §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀªÀiÁ£À aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå DyðPÀ »£É߯ÉAiÀÄļÀîªÀgÀÄ, EvÁå¢. CªÀgÀÄ G½vÁAiÀÄzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÆr¸À®Ä ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¹, PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. GvÀÛªÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ QæAiÉÄ UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À°è CgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ¯Éà ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ºÉƸÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ fêÀ£ÁzsÁgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ PÀAqÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄUÀ¼À°è DºÁgÀ C¨sÀzÀævÉ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¸À®Ä ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj ¥ÀjuÁªÀÄPÁj J£ÀÄߪÀ ¸ÀAUÀw. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ fêÀ£ÁzsÁgÀ «¨sÁUÀªÁzÀ PÀȶPÉëÃvÀæ ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ FqÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ GvÁàzÀ£Á ¥ÀzÀÞwUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw eÁÕ£À ºÀAaPÉ, ²PÀët ¤ÃrPÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É ªÉÊ«zsÀåvÉ ªÀÄÆ®PÀ F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¸À®Ä DgïJJ¸ïnJ MvÀÄÛ ¤ÃrvÀÄ. DºÁgÀ C¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¸À®Ä gÉÊvÀªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸À¨sÉ DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀAPÀµÀÖzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä «£ÀÆvÀ£ÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¤®ðQëvÀ ªÀUÀðUÀ¼À 500PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ.

©Ãd «¤ªÀÄAiÀÄ ªÉÄüÀ PÀÄlÄA§zÀ DºÁgÀzÀ°è vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀÄÄRå ¨sÁUÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DyðPÀ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀqÉUÉ PÀȶ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆAqÁUÀ, vÀgÀPÁj

ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ F PÀÄlÄA§UÀ¼À°è ºÁ®Ä zÉÆgÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ DgÉÆÃUÀå ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹vÀÄ. ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß d£À PÉÊ©nÖzÀÝgÀÄ. F ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄZÉÃvÀ£ÀUÉƽ¸À®Ä ©Ãd «¤ªÀÄAiÀÄ ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ©Ãd «¤ªÀÄAiÀÄ ªÉÄüÀ, UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸À¨sÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E°è vÀªÀÄä §½ EgÀĪÀ ©ÃdªÀ£ÀÄß G½zÀ gÉÊvÀgÀ ©ÃdUÀ¼ÉÆA¢UÉ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVvÀÄÛ. PÀ¤µÀ× MAzÁzÀzÀÆ ©Ãd EgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ CzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄƪÀvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ (300 gÉÊvÀgÀÄ) ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è F ©Ãd «¤ªÀÄAiÀÄ ªÉÄüÀUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. r¸ÉA§gï£À°è ¨sÀvÀÛzÀ ¸ÀÄVÎ ªÀÄÄVzÀ PÀÆqÀ¯Éà ©Ãd «¤ªÀÄAiÀÄ ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉÄüÀzÀ £ÀAvÀgÀ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ (5-10 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ) ¸ÁªÀÄÆ»PÀ vÀgÀPÁj PÀȶ DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ, PÁA¥ÉÆøïÖ, vÁªÉà vÀAiÀiÁj¹zÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. «¥ÀjÃvÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ CªÀgÀÄ ¸ÉÆÃ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀA¨ÁQ£À «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû QÃl£Á±ÀPÀ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. MAzÉà wAUÀ¼À°è E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀgÀÄ; ªÉÆzÀ®Ä ¸ÉÆ¥ÀÄà, £ÀAvÀgÀ EvÀgÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ. ºÉZÁÑV ¨É¼ÉzÀ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV d£ÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁV, ºÉZÀÄÑ ¯Á¨sÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ, QÃl£Á±ÀPÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀĸÀÜjUÉ zÉÆgÉvÀªÀÅ. F ZÀlĪÀnPÉ PÀÄlÄA§zÀ DºÁgÀ ®¨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀѼÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, DºÁgÀ PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrvÀÄ. ¸ÀÄVÎ PÁ®zÀ°è, GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß ©ÃdPÁÌV ¸ÀAUÀ滸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAgÀQë¹qÀ¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀzÀ ©ÃdªÉÄüÀzÀ°è «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹, ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀÇ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.

eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÉqÉ M®ªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 530 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, vÀ¯Á 20,000 gÀÆ. UÀ¼ÀAvÉ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ UÀÄA¥ÁV ¨ÁåAPÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÀÝjAzÀ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¨sÀzÀævÉUÉ K£À£ÀÆß CqÀ EqÀzÉ ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ±ÀPÀÛgÁzÀgÀÄ. E°è ºÉÆuÉUÁjPÉ UÀÄA¦£À ªÉÄðvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥Éà ¨sÀzÀævÉAiÀiÁVvÀÄÛ. EzÀjAzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §qÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À DyðPÀvÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¥ÀæUÀw PÀAqÀħAvÀÄ.

©Ãd ªÉÄüÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016    ¥ÀÅl

11


ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¤ÃqÀĪÀ vÀ½AiÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¥ÀwÛ£À°è D ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVzÀÝ PÁgÀt, ºÉÆgÀV£À ¥À±ÀÄ DºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ CªÀ®A©¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ §gÀ°®è. ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ G½PÉUÀ¼À£ÀÆß ªÉÄêÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀgÁ¸Àj, MAzÀÄ ºÀ¸ÀÄ 15-20 °Ãlgï ºÁ®Ä ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÁ®Ä «vÀgÀPÀ PÀA¥À¤ JALJ¯ïJAJ ¸Áܦ¹gÀĪÀ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ºÁ®£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥Àæw¢£À 600 gÀÆ. UÀ½¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. EzÀÄ ºÀ¸ÀÄ«£À ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAPï ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß vÀÆV¸À®Ä ¸ÁPÀµÁÖ¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ ¸À®Ä»zÀ ºÀ¸ÀÄ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ UÀt¤ÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ vÀA¢vÀÄ. ºÀ¸ÀÄ ¸ÁPÁtÂPɬÄAzÀ PÀÄlÄA§PÉÌ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ°è M¼ÉîAiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ¸ÀÄ«£À ¸ÀUÀtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÀUÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÁA¥ÉÆøïÖ vÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼À¹, G½¢zÀÝ£ÀÄß §AiÉÆÃUÁå¸ï §¼ÀPÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. gÉÊvÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ MAzÀÄ §AiÉÆÃmÁåAPïUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ.50gÀµÀÄÖ, CAzÀgÉ 5000 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄzÁ£ÀªÁV ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. G½¢zÀÝPÁÌV PÀÆ° ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è ¸Á® ¥ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. eÉÊ«PÀ C¤® EAzsÀ£ÀzÀ mÁåAPï C¼ÀªÀrPɬÄAzÀ GgÀĪÀ®Ä PÀnÖUÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£À EAzsÀ£À ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¸ÀĪÀ ¥Àj¹Üw PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝ®èzÉ, eÉÊ«PÀ C¤® EAzsÀ£À WÀlPÀzÀ G½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉUÀ½UÉ UÉƧâgÀªÁV ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

J¸ïDgïL ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀvÀÛ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨sÀvÀÛ ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ ¥ÀzÀÞw (J¸ïDgïL) ªÀÄÆ®PÀ LªÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ 200 JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨sÀvÀÛ PÀȶ ªÀiÁrzÀgÀÄ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÀÞwVAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ.50gÀµÀÄÖ PÀrªÉÄ ©ÃdªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÄvÀÄÛ 40-50% £ÀµÀÄÖ PÀrªÉÄ ¤ÃgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ, ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀAPÀªÀÄä, PÀ¤AiÀÄA¨ÉlÄÖ ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ M§â ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼É, MAzÀÄ JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 3500 PÉf ¨sÀvÀÛ ¨É¼É¢zÀÄÝ C£ÉÃPÀ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀÆáwðAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ¸ÀÄ«£À ¸ÀUÀtÂ, eÉÊ«PÀ C¤® EAzsÀ£À WÀlPÀzÀ G½PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉÆøïÖ ¸ÁPÀµÀÄÖ ®¨sÀå«zÀÄÝzÀjAzÀ GvÁàzÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°èvÀÄÛ. vÀgÀPÁjUÀ¼ÀAvÉ, ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjAzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÀvÀÛzÀ PÀȶ, »A¢£À ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ vÀA¢vÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ DºÁgÀ ®¨sÀå«zÀÄÝ, ºÉaÑ£ÀzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ CzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV §ÄqÀPÀlÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѹvÀÄ. F G¥ÀPÀæªÀÄ¢AzÀ 5800

¥ÀÅl

12

PÀÆ° ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ¯Á¬ÄvÀÄ. eÉÆvÉUÉ ¨sÀvÀÛzÀ PÀrØUÀ¼À£ÀÄß Ct¨É PÀȶAiÀÄ°è §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

Ct¨É PÀȶ ¨sÀvÀÛzÀ PÀȶAiÀÄ°è ¨sÀvÀÛzÀ PÀrØUÀ¼À ®¨sÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ Cw¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀ°è Ct¨É PÀȶUÉ GvÉÛÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 120 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ Ct¨É PÀȶ PÀÄjvÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr, ±ÉqïUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ¨ÁåAQ¤AzÀ ¸Á®¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÁæzÉòPÀ PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ¢AzÀ Ct¨É «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. JgÀqÀÄ ªÁgÀzÀ°è CªÀgÀÄ Ct¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÉfUÉ 300 gÀÆ.£ÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ E£ÉÆßAzÀÄ DzÁAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

¸ÁgÁA±À ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ DvÀ䫱Áé¸À ¤ªÀiÁðt, P˱À®åªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ, CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀ PÀqÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀ ªÀåxÀð ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ- EAxÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ¸À®ÄèvÀÛzÉ. ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ RArvÀªÁVAiÀÄÆ GvÁàzÀ£Á ªÉZÀÑ vÀVι, ºÉÆgÀV£À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A§£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÉAzÀgÉ, D PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è ¥Ë¶×PÁA±ÀzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ°è DzÀ ¨sÁj §zÀ¯ÁªÀuÉ. ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ F PÀÄlÄA§UÀ¼À°è PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÁ®Ä ®¨sÀåªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ DgÉÆÃUÀå UÀÄtªÀÄlÖzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀA¢vÀÄ. eÉÆvÉUÉ G¥À GvÀà£ÀßUÀ¼ÁzÀ UÉƧâgÀPÉÌ ºÀ¸ÀÄ«£À ¸ÀUÀtÂ, ªÀiË®åªÀ¢üðvÀ GvÀà£ÀߪÁzÀ eÉÊ«PÀ C¤® EAzsÀ£ÀUÀ½AzÀ PÀȶ DzÁAiÀÄzÀ PÀqÉUÉ gÉÊvÀgÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£Éßà §zÀ°¹vÀÄ. J®èPÀÆÌ ªÀÄÄRåªÁV, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ DvÀ䫱Áé¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ°è KjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÆ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÁeÁåzÀåAvÀ C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÉ. n T K Omana Director, Rural Agency for Social and Technological Advancement (RASTA), Kamblakad.P.O.,Wayanad District., Kerala – 673122 www.rastaindia.org E-mail: t.k.omana@gmail.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 17, ¸ÀAaPÉ 4, r¸ÉA§gï 2015

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016   


¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤Pï

gÉÊvÀjUÀÆ ªÉÊeÁÕ¤PÀ w½ªÀ½PÉ 

wÃvÉ ¥sÀgÁí£Á

PÀgÁªÀ½ wÃgÀzÀ gÉÊvÀjUÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀ w½ªÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀ «²µÀÖªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤Pï ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. ¨ÁAUÁèzÉñÀzÀ ¨sÀvÀÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á®AiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ «¸ÀÛgÀuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÁVzÉ. gÉÊvÀjUÉ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀªÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤Pï£À AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨ÉÃrPÉ §gÀ°zÉ.

¨ÁA

UÁèzÉñÀzÀ £ÉÊIÄvÀå PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀ PÀȶ ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£ÀzÀ «ZÁgÀzÀ°è wÃgÁ »AzÀĽ¢zÉ. D ¥ÀæzÉñÀªÀÅ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÀªÁªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjÃvÀåUÀ½UÉ ¹PÀÄÌ £À®UÀÄwÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è, ¸ÁvïTgÁ f¯ÉèAiÀÄ°è ®ªÀuÁA±À ºÉaÑzÀ PÁgÀt, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉÆArzÁÝgÉ. 2007gÀ°è ºÀªÁªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjÃvÀå, ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ®zÀ »ªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ½AiÀÄ PÁgÀt QÃl ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉAiÀÄ ºÁªÀ½ ºÉaÑvÀÄÛ. ¨sÀvÀÛzÀ ¥sÀ¸À®Ä PÉÊPÉÆnÖvÀÄÛ. ºÁUÁV ¸ÁvïTgÁzÀ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉAzÉÆà ºÀªÁªÀiÁ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁ¢ÃvÀÄ JA§ ¤jÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀîzÉà ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è zÉÊ£ÀA¢£À ¹Üw, UÀwUÉ JzÀÄgÁVgÀĪÀ ¸ÀAPÀµÀÖªÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §zÀÄPÀ¨ÉÃQzÉ. 2007gÀ°è C¤ªÁ¹ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁzÀ ¸ÀIJî£ï ¥ÁèAmï Qè¤Pï JA§ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀƪÀð ¥Àæ¸ÀPÀÛ ºÀªÁªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ½UÉ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. CzÉAzÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è£À ®ªÀuÁA±ÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ¨sÀvÀÛzÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CAvÀºÀ vÀ½UÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ Erà f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ gÉÊvÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄvÀÄÛ. Erà AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀªÉAzÀgÉ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£Àß ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ®ªÀtÂÃAiÀÄ UÀÄtPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ¨sÀvÀÛzÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£Àß ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉZÀѼÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÁVzÉ.

¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤Pï ¨ÁAUÁèzÉñÀzÀ ¨sÀvÀÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ

ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ «eÁÕ¤AiÉÆA¢UÉ ZÀZÉð £ÀqɹgÀĪÀ gÉÊvÀ «¸ÀÛgÀuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀIJî£ï CªÀgÀÄ ¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤Pï ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. F Qè¤Pï£À°è PÀA¥ÀÆålgï, ªÉ¨ïPÁåªÀiï, rfl¯ï PÁåªÉÄgÁ ªÀÄvÀÄÛ rfl¯ï ªÉÄÊPÉÆæøÉÆÌÃ¥ï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀIJî£ï ¸ÉÃjzÀAvÉ E§âgÀÄ PÀȶ ªÉÊzÀågÀÄ (¥ÁèAmï qÁPÀÖgïì) PÀgÁªÀ½ wÃgÀzÀ PÀȶPÀjUÉ vÀªÀÄä PÉʯÁzÀµÀÄÖ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ°è, ²PÀët, ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀݪÀÅ. vÀªÀÄä PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ°è «eÁÕ¤UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. DgÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁèAmï ºÉ¯ïÛ Qè¤PïUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ vÀUÀÄ°zÀ DgÀA©üPÀ ªÉZÀÑ DgÀÄ ¸Á«gÀ qÁ®gïUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CzÀgÉÆA¢UÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ L£ÀÆgÀÄ qÁ®gï ¤ªÀðºÀuÁ ªÉZÀѪÀÇ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. ¤ªÀðºÀuÁ ªÉZÀÑzÀ°è E§âgÀÄ PÀȶ vÀdÕgÀ ¸ÀA§¼À, ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ, ¸ÁjUÉ, EAzsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ (CAvÀeÁð® ¸ÀA¥ÀPÀð ±ÀÄ®Ì) ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÀÄÝzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. D PÁgÀt ªÉƨÉʯï CxÀªÁ EAlgï£Émï DzsÁjvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀȶPÀjAzÀ 0.1 qÁ®gï ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÉêÁ ±ÀĮ̪ÁV ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ¥ÁèAmï Qè¤Pï ºÉÆA¢vÀÄÛ. DzÀgÉ L¹n (CAvÀeÁð® ¸ÀA¥ÀPÀð vÀAvÀæeÁÕ£À) PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è CµÁÖV w½ªÀ½PÉ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁèAmï Qè¤Pï ¸ÉêÉAiÀÄ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¥ÀæZÀÄgÀUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°è GavÀªÁV ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ ¯Á¨sÀ«ÃUÀ PÀȶPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉ. gÉÊvÀgÉ®ègÀÆ MmÁÖV ZÀZÉð £ÀqɸÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁVªÉ. CªÀjÃUÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß L¹n ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ (GzÁ: ªÀÄ»¼Á PÀȶ vÀeÉÕAiÉƧâgÀÄ gÉÊvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÉƨÉʯï£À°è §AzÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ vÀ½UÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ, ®ªÀuÁA±À ¸À»µÀÄÚvÉAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ, eÉÆüÀ CxÀªÁ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ¸ÉÃjzÀAvÉ ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ gÉÊvÀ£ÉƧ⠫eÁÕ¤UÀ¼À dvÉ ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝ£É) ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ CxÀªÁ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß JµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉÃUÉ AiÀiÁªÀ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016    ¥ÀÅl

13


2007-11£Éà ¸Á°£À°è, ¨É¼É GvÁàzÀ£É, «©ü£Àß ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁèAmï Qè¤Pï ¸ÁÜ¥À£É ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ. ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. AiÉÆÃd£É¬ÄAzÁUÀĪÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß PÀȶ vÀdÕgÀÄ ¸ÀévÀB «ªÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. GzÁ: gÉÊvÀ£ÉƧ⠩½ §zÀ£É ¨É¼ÉUÉ §A¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ §UÉÎ PÉüÀÄwÛzÁÝ£É. CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß CAvÀeÁð®zÀ°è C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁr UÉÆèç¯ï ¥ÁèAmï Qè¤Pï (f¦¹)UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝ£É. ¸ÀܽÃAiÀÄ vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ PÁgÀt ©½ §zÀ£ÉUÉ vÀĽë¥ÉÆgÁ (¸ÀܽÃAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ) PÁ¬Ä¯É vÀUÀÄ°zÉAiÉÄA§ ¸ÀAUÀw¬ÄÃUÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÉ. ºËzÀÄ, 2011-12gÀ°è PÀȶ «¸ÀÛgÀuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆAzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÁ½UÀAeï G¥À ¥ÁæAvÀåzÀ°è QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¬Ä¯É ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVzÉ. D PÁgÀt 2007 ªÀÄvÀÄÛ 2011£Éà ¸Á°£À°è ¨É¼É ºÁ¤AiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ±ÉÃPÀqÀ 20gÀµÀÄÖ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÉÆA¢UÉ E¼ÀĪÀjAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀÇ ºÉaÑzÀÄÝ ¨É¼ÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄÄ (¥Àæw ºÉPÉÖÃgï£À°è ¸ÀgÁ¸Àj ¤RgÀ ªÀÄvÀÄÛ E¼ÀĪÀj £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ) PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÀ 80gÀµÀÄÖ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. EµÉÖ¯Áè ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀgÀºÉêÁj vÀ½UÀ¼À ©vÀÛ£É (®ªÀuÁA±À ¸À»µÀÄÚvÉAiÀÄ ¨sÀvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ¨É¼ÉAiÀÄ ©vÀÛ£É) ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è (¥Àæw ªÀµÀð ©vÀÛ£ÉAiÀiÁUÀĪÀ vÀ½AiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt) ±ÉÃPÀqÀ 1 jAzÀ 1.28gÀµÀÄÖ ºÉZÀѼÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ. ªÀÄÄRåªÁV ¥ÁèAmï Qè¤Pï¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÉ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀPÁgÁvÀäªÁV ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÁÝgÉ. ¥ÁèAmï

EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀ eÁÕ¤AiÉÆA¢UÉ ZÀZÉð £ÀqɹgÀĪÀ ¸À¸ÀåªÉÊzÀågÀÄ. Qè¤Pï¤AzÀ Që¥ÀæªÁV ®¨sÀåªÁUÀÄwÛgÀĪÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÉ gÉÊvÀjAzÀ M¼ÉîAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛzÉ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV QÃlUÀ¼ÀÄ/ vÀ½UÀ½UÉ vÀUÀ®ÄªÀ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt, ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ vÀ½UÀ¼À ªÀiÁ»w, gÀ¸ÀUÉƧâgÀ/QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÃjzÉ. ºËzÀÄ, ¢£ÀUÀ¼ÉzÀAvÉ ¥ÁèAmï Qè¤Pï ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉêÉUÉ ¨ÉÃrPÉ ºÉaÑzÉ. gÉÊvÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¨sÀ«µÀåzÀ°è, gÉÊvÀgÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀqÉzÀ ¸ÉêÉUÉ ¥ÀæwAiÀiÁV C®à ªÀÄlÖzÀ ¸ÉêÁ ±ÀĮ̪À£ÀÄß vÁªÁVAiÉÄà ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvɬÄzÉ.  Tithe Farhana E-mail: tithefarhana@gmail.com

DAUÀè ªÀÄÆ® ÉÖA§gï 2015 2013 °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸À¸ÀAA¥À¥ÀÅl Ål 15, 17, ¸À¸ÀAAaPÉ aPÉ 3,1, ¸ÉªÀ¥iÁZïð

gÉÊvÀgÉÆA¢UÉ ZÀZÉð £ÀqɹgÀĪÀ ¸À¸ÀåªÉÊzÉå.

¥ÀÅl

14

 °Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4  r¸ÉA§gï 2016


¸ÀtÚ GvÁàzÀPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀlÖtzÀ UÁææºÀPÀgÀ eÉÆvÉ ¨É¸ÉªÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉUÀ¼ÀÄ 

©.J£ï. «±Àé£Áxï

¨sÁ

gÀvÀzÀ°è, AiÀiÁgɯÁè PÀȶPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV «£Á±ÀPÁj gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ, ¸ÀéZÀÒ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåAiÀÄÄvÀ ¥Àj¸ÀgÀ ºÁUÀÆ DºÁgÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉÆà CªÀgÉ®ègÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß »r¢lÄÖPÉÆAqÀ ¥ÀzÀªÉà ‘¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ’. vÀqÀªÁzÀgÀÆ, PÀqÉUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÀȶPÀgÀ ¸ÀASÉå KgÀÄwÛzÉ. ºÉÃUÉà EgÀ°, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉå, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀȶAiÀÄ CªÀ¸ÉÜAiÀÄAvÉ ºÁUÉà G½¢zÉ.

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ NPOP ªÀÄvÀÄÛ NSOPAiÀÄÄ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà ‘¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉ’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ IIRDAiÀÄ qÁ.C¯ÉPÁìAqÀgï qÉäAiÀįïgÀªÀjAzÀ d£ÀävÁ½vÀÄ.2003-04 gÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À GvÁàzÀ£É - ªÀiÁgÁl eÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ GvÁàzÀPÀgÀ - UÁæºÀPÀgÀ ¨ÁAzsÀªÀå J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ QæAiÀiÁgÀÆ¥À ¥ÀqɬÄvÀÄ. IIRDAiÀÄÄ ¥Á®ÄzÁgÀgÀ eÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ £Á®ÄÌ gÁdåUÀ¼À°è vÀ£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹zÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁzÀ ‘d£ÉÆÃzÀAiÀÄ’ EzÀgÀ eÉÆvÉ ¥Á®ÄzÁjPÉ ºÉÆA¢zÉ. d£ÉÆÃzÀAiÀĪÀÅ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÉ. ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ°è ±ÉÃPÀqÁ 10gÀµÀÄÖ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À§ºÀÄzÁVzÉ. CzÀgÀ°è gÉÊvÀgÀÄ CwAiÀiÁzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ DgÉAlÄ §UÉAiÀÄ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÂÚ£À ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ªÉÆzÀ°UÉ, d£ÉÆÃzÀAiÀĪÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ¬ÄAzÀ ¹UÀĪÀ ¯Á¨sÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛvÉÆÃj¹vÀÄ. D¸ÀPÀÛ gÉÊvÀgÀÄ ‘¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÀÄA¥ÀÄ’UÀ¼À£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀgÀÄ. gÉÊvÀgÀÄ PÁA¥ÉÆøïÖ vÀAiÀiÁjPÉ, JgÉUÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ, CeÉÆïÁ, ¥ÀAZÀUÀªÀåzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀgÀÄ. PÀȶ ºÉÆAqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉUÉ, CzÀgÀ°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀļɤÃgÀÄ gÀPÀëuÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÉÃjvÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÉÃgÀªÁV UÁæºÀPÀgÉÆA¢UÉ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉƼÀî®Ä gÉÊvÀgÀÄ C£ÀĸÀj¹zÀ ¸ÀgÀ¼À «zsÁ£À ‘«±Áé¸ÀªÉà zÀÈrüÃPÀgÀt’.

¸ÀAZÁj ¸ÁªÀAiÀĪÀ §eÁgï

¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É K£Éà DzÀgÀÆ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À C¨sÁªÀzÀ®Æè ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ½UÉ E£ÀÆß ¨É¯É¬ÄzÉ. F ¥ÀjuÁªÀĪÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÉÆÃzÀAiÀĪÀÅ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. ¥ÀlÖtzÀ «ÄwAiÀÄ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ½UÉÆAzÀÄ ºÉÆgÀªÀiÁUÀð, ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¢£À MAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀAvÉ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è gÉÊvÀgÉà GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, §¹ì£À°è ¸ÁV¹ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁgÁl ¸ÀܼÀUÀ½UÉ §lªÁqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄAeÁ£É K¼ÀÄ UÀAmÉAiÉƼÀUÉ F GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÁVvÀÄÛ. DUÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ D ¢£ÀzÀ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. K£Éà DzÀgÀÆ EzÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä gÉÊvÀjUÉ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀߪÀ®A©¹ ªÀiÁgÁl ¸ÀܼÀPÉÌ vÀgÀĪÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥Á®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå PÀAqÀħA¢vÀÄ. EzÀjAzÀ ºÉÆgÀ§gÀ®Ä ¥ÀlÖtzÀ «ÄwAiÉƼÀUÉ F J¯Áè GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä d£ÉÆÃzÀAiÀĪÉà ¸ÀévÀB MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAUÀæºÀ ¸ÀܼÀ ¤UÀ¢UÉƽ¹vÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DªÉÄÃ¯É vÀ£ÀßzÉà ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÀAZÀvÉÆqÀVvÀÄ. gÉÊvÀgÀÄ F ªÀiÁgÁl ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ CvÀåAvÀ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¥sÀ®zÁAiÀÄPÀªÉAzÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. vÀgÀPÁjUÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÁ¥ïPÁªÀiïì PÉÆqÀ®Ä M¦àzÀ ¨É¯ÉVAvÀ MAzÀÄ Q¯ÉÆÃUÁæAUÉ MAzÉgÀqÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÉÖà ºÉZÀÄÑ

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016    ¥ÀÅl

15


¤UÀ¢¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ°è ¸ÁjUÉ zÀgÀªÁV PÉêÀ® MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁvÀæ PÀrvÀUÉÆAqÀÄ PÉÆ£ÉUÉ G½zÀzÀÄÝ gÉÊvÀjUÉà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ gÉÊvÀgÀÄ ºÁ¥ïPÁªÀiïì PÉÆqÀĪÀ (ªÀiÁgÀĪÀ) ¨É¯ÉUÉ ¸Àj¸ÀªÀĪÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. EzÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ CªÀgÉãÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉÆà CzÀQÌAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 200QÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑVvÀÄÛ. FUÀ, 17 ºÀ½îUÀ¼À°è F jÃw 17 ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÀrPÉÆArªÉ. 213 ªÀÄ»¼Á PÀȶPÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 476 PÀȶPÀgÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ°è vÉÆqÀV vÀgÀPÁj ºÁUÀÆ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. mÉƪÀiÁåmÉÆÃ, ©Ã£ïì, PÁågÉmï, PÉÆøÀÄ, ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, ºÀÄgÀĽ, zÀAn£À ¸ÉÆ¥ÀÄà, ±ÉÃAUÁ, PÀqÀ¯ÉÃPÁ¬Ä, ºÀ¸ÀÄgɯÉUÀ¼ÀÄ, aPÀÄÌ, vÉAUÀÄ, ¨Á¼É, ¨ÉAqÉ, ¸ËvÉ, UÉt¸ÀÄ, ¸ÉÆÃgÉ, ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, ¥ÀÄ¢£À, £ÀÄUÉÎ, ¤A¨É, PÉÆvÀÛA§j EvÁå¢ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß 695 JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

UÁææºÀPÀ eÁUÀÈw ºÀgÀqÀÄ«PÉ F ªÀÄzsÉå F PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĹÜgÀªÁV¸À®Ä, d£ÉÆÃzÀAiÀĪÀÅ ¸ÁªÀAiÀĪÀ DºÁgÀ PÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåzÀ PÀÄjvÁV ¥ÀlÖtzÀ UÁæºÀPÀgÀ ªÀÄzsÉå eÁUÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä CªÀgɯÁè C£ÉÃPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À°è ¨sÁVUÀ¼ÁzÀgÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj §¼ÀPÉ PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw ºÉaѸÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ eÁUÀÈw ²©gÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. ²©gÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀªÀgÀÄ UÀÈ»tÂAiÀÄgÀÄ,

ªÀÄ»¼Á DgÉÆÃUÀå ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÈvÀÛgÀÄ. F d£ÀgÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ vÀªÀÄäzÉà bÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ »vÀÛ®ÄUÀ¼À°è ¸ÀévÀB vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÉæÃgÉævÀgÁzÀgÀÄ. gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ £ÀqÀÄ«£À §AzsÀªÀ£ÀÄß UÀnÖUÉƽ¸À®Ä ªÀÄvÉÛ ªÀÄÆgÀÄ ¨É¼ÉUÁgÀgÀUÁæºÀPÀgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F J¯Áè ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÁæºÀPÀgÀ ¸ÀASÉå 600PÉÌ ºÉaÑvÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¸ÉêÉAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉUÉ C®èzÉà GvÁàzÀPÀ-UÁæºÀPÀ ¸ÀA§AzsÀ eÉÆÃqÀuÉUÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð¢AzÀ D¸ÀPÀÛ MAzÀÄ eÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ«gÀĪÀ NGOUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. gÉÊvÀjAzÀ UÁæºÀPÀjUÉ J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ PÉêÀ® ¸À¢Ý®èzÉà §zÀÄPÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ gÉÊvÀjUÉÆAzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÀ®è. UÁæºÀPÀjUÀÆ ¸ÀºÀ £ÉʸÀVðPÀ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀå¨sÀjvÀ DºÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ. ¨sÀ«µÀåzÀ°è d£ÉÆÃzÀAiÀĪÀÅ zÀÈrüÃPÀgÀtPÁÌV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀ£Éà dªÁ¨ÁÝgÀ£ÁUÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸À®Ä §AiÀĹzÉ. B N Vishwanath Kadur Agro, No.503, IV Main, 6th Cross, Kengeri Satellite Town Bangalore 560 060. E-mail: vishy_kadur@yahoo.co.in

n

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 10, ¸ÀAaPÉ 1, ªÀiÁZïð 2008

www.leisaindia.org

A website for learning and sharing experiences on LEISA practices. Main Features • Space to share your LEISA experience. • A source for LEISA practices followed by farmers. • An archive of LEISA India magazines - English edition and regional editions (Kannada, Tamil, Hindi, Telugu, Oriya, Punjabi and Marathi) • Photos and videos on LEISA practices • Interesting cases of people following LEISA practices

¥ÀÅl

16

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016   


FgÀĽî PÀmÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlPÉÌ ¹zÀÞªÁzÀ ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ

gÉÊvÀ GvÁàzÀ£Á ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ UÁæºÀPÀgÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀ ¥Á®£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ 

¦. £ÀA¢Ã±À, Dgï. gÁfÃªï ªÀÄvÀÄÛ Dgï.J¸ï. ºÁ¥Àgï

ªÀÄÄvÀÆèj£À gÉÊvÀgÀÄ UÁæºÀPÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà vÀªÀÄä ¥Á®£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt gÉÊvÀgÉà ¸ÀévÀB GvÁàzÀ£Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ. ªÁå¥ÁgÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ ±ÉÆõÀuÉ, ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ£É, ¸ÀPÁ°PÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ M¼ÀºÀjªÀÅ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ E°è£À gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÁgÀ¸Á£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ avÀætªÀ£Éßà UÀªÀĤ¸ÉÆÃt. EzÉÆAzÀÄ ¸ÀÆPÀëöä d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀªÁVzÉ. E°è£À §ºÀÄvÉÃPÀ d£ÀgÀÄ ¨sÀÆgÀ»vÀgÀÄ CxÀªÁ Cw ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ gÉÊvÀ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. ¸ÀÆPÀëöä d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®ànÖgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À «®Äè¥ÀÄgÀA f¯ÉèAiÀÄ ªÁ£ÀÆgÀÄ ¨ÁèPï£À £ÀªÀ®ÆègÀÄ G¥Àd¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ. E°è §gÀĪÀ ¸ÀgÁ¸Àj ªÀļÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 «Ä.«ÄÃ. CAzÀgÉ, f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ ¸ÀgÁ¸Àj ªÀļÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ PÀrªÉÄ. »ÃUÁV, ªÀÄgÀ½¤AzÀ PÀÆrgÀĪÀ PÀqÀĪÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃrªÀÄtÄÚ F JgÀqÀÆ §UÉAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄt®PÀëtUÀ¼À°è ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 10gÀµÀÄÖ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÁëjÃAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. CµÉÖà C®è, ºÀªÁªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjÃvÀå¢AzÀ PÀÆqÀ F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀȶAiÀÄÄ DyðPÀ, DºÁgÀ, DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ

«¥sÀ®ªÁVvÀÄÛ. F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è FgÀÄ½î ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼À£ÁßV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÁgÀ¸Á£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ E°è£À gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj 2 jAzÀ 3 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ d«Ää£À°èAiÉÄà FgÀÄ½î ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. E°è£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è §jà FgÀĽîAiÀÄ£Éßà ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘ªÀÄÄvÀÆègÀÄ’ JA§ ºÉ¸Àj£À ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ FgÀĽîAiÀÄ£Éßà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F UÁæªÀĪÉà ‘ªÀÄÄvÀÆègÀÄ FgÀĽî’AiÀÄ ªÀÄÆ®. ºÉZÀÄÑ WÁlÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ F FgÀĽîUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄÆ ZÉ£ÁßVzÉ, eÉÆvÉUÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è gÀ¥sÁÛUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ FgÀĽîAiÀÄÆ 2 jAzÀ 4 ¹Ã¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ElÖgÀÆ PÉqÀĪÀÅzÀÆ E®è. EzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÀÄqÀدÉÆÃgï f¯ÉèAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. E°è£À gÉÊvÀgÀÄ FgÀĽîAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ vÀPÀët

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016    ¥ÀÅl

17


¯Á¨sÀzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ ºÁPÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀUÀlÄ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ a®ègÉ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 18.18%, 42.76% ªÀÄvÀÄÛ 21.63% ¥ÀqÉzÀgÉ, gÉÊvÀjUÉ ¹UÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® 17.43% ªÀiÁvÀæ. ¸ÀUÀlÄ ªÀÄvÀÄÛ a®ègÉ ªÁå¥ÁjUÀ¼Éà ¯Á¨sÀzÀ ºÉaÑ£À ¥Á®£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ E°è£À FgÀÄ½î ¨É¼ÉUÁgÀÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ GvÁàzÀPÀgÁV §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ.

ºÀªÁªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ

PÉÊ vÀÄA¨Á ¨É¼É UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°ègÀĪÀ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ªÀiÁj©qÀÄvÁÛgÉ. KPÉAzÀgÉ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É F FgÀĽîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA¨Á ¢£ÀUÀ¼À PÁ® zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrlÖgÉ CzÀgÀ vÀÆPÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 30gÀµÀÄÖ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ, vÀPÀët ªÀiÁj gÉÊvÀgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ GvÁàzÀ£Á ¨É¯É JPÀgÉUÉ 27,383 gÀÆ. EzÀgÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 68gÀµÀÄÖ PÁ«ÄðPÀgÀ RZÀÄð JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ JPÀgÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¸Àj 44 QéAmÁ¯ï ¨É¼ÉzÀgÉ, CAzÁdÄ 44,000 gÀÆ. ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀjAzÀ FgÀĽîAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹ £ÉÃgÀªÁV UÁæºÀPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV GvÀÛªÀÄ ¨É¯ÉUÉ ¸ÀUÀlÄ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÅ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MtV¹, ¨ÉÃgÉ-¨ÉÃgÉ UÉæÃqïUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ. ªÀµÀðPÉÌ E°è£À ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ 100 l£ï FgÀÄ½î ªÀ»ªÁlÄ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ gÉÊvÀgÉÆA¢V£À §®ªÁzÀ ªÁå¥ÁgÀ £ÀAl£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖà C®è, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ½UÉ F ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ gÀ¥sÀÄÛ DUÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ §UÉÎAiÀÄÆ ºÉaÑ£À ªÀÄÄAeÁUÀævÉ ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÁå¥ÁjUÀ½AzÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀįÉõÁå, ¹AUÁ¥ÀÄgÀzÀAxÀ zÉñÀUÀ½UÀÆ gÀ¥sÁÛUÀÄvÀÛªÉ. E°è FgÀÄ½î ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä RZÀÄð ªÀiÁrgÀĪÀ MlÄÖ ªÉZÀÑzÀ°è 74.7% gÉÊvÀ£Éà vÀ¤ßAzÀ RZÀÄð ªÀiÁrzÀÝgÉ, ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀUÀlÄ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ a®ègÉ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 6.42%, 15.12% ªÀÄvÀÄÛ 3.75% ºÀt ºÁPÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß

¥ÀÅl

18

2007gÀ°è JA.J¸ï. ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ(JAJ¸ïJ¸ïDgïJ¥sï) PÁgÀ¸Á£ÀÆgÀÄ d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ £Á®ÄÌ gÁdåUÀ¼À LzÀÄ ¨ÉÃgÉ-¨ÉÃgÉ PÀȶ-¥Àj¸ÀgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁjvÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢vÀÄÛ. CzÉãÉAzÀgÉ, ‘PÀªÀÄÄå¤n ªÀiÁå£ÉÃeïqï §AiÉÆÃ-EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï ªÁlgï±Éqïì ¥sÁgï ¸À¸ÉÖöÊ£À§¯ï AiÀÄƸï D¥sï £ÁåZÀÄgÀ¯ï j¸ÉÆøÀð¸ï CAqï J£ïºÁ£ïìqï ¯ÉÊ«èºÀÄqï'. (£ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¸ÀĹÜgÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ªÀð»vÀÀ eÉÊ«PÀPÉÊUÁjPÀ d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀ). eÉÆvÉUÉ, ¥Àæw UÁæªÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥sÁªÀÄðgïì ©¹£É¸ï ¸ÀÆ̯ï(J¸ïJZïf ªÀiÁzÀj) ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ JAJ¸ïJ¸ïDgïJ¥sï PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV QgÀĸÁ® (ªÉÄÊPÉÆæà PÉærmï) ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀjUÉ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ aAvÀ£É £ÀqɸÀ®Ä UÀÄA¥ÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. gÉÊvÀgÉÆA¢UÉà F §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DUÀ ¨É¼ÀQUÉ §AzÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ, PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©Ãd, ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ©Ãd ©vÀÛ£É, C¤AiÀÄ«ÄvÀ ªÀļɬÄAzÁV QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À ºÁªÀ½ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¹Üw JzÀÄgÁVvÀÄÛ. EzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ DyðPÀ ¸ÁzsÀåvÉ, ¥Àj¸ÀgÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÆß ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀmÁªÀÅ «zsÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀëöåUÀ¼ÉÆA¢UÉ gÉÊvÀjUÉ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F jÃwAiÀÄ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀÄ PÀȶ §UÉV£À ªÁå¥ÀPÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹vÀÄÛ. PÉ® ªÀÄÄAZÀÆt gÉÊvÀgÀÄ ‘nMn’AiÀÄrAiÀÄ°èAiÀÄÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÀAiÀĸÀÌ gÉÊvÀgÀ PÀ°PÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀj gÉÊvÀgÀ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÀªÁªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÉ®ªÀÅ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå PÁqïðUÀ¼À ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, E½eÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨É¼É ¸ÁUÀĪÀ½, MAzÀÄ JPÀgÉAiÀÄ°è 88,000 ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß 45 ¸ÉA.«Äà X 10 s¸ÉA.«Äà CAvÀgÀzÀ°è £ÉqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸À¸Àå ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016   


PÁgÀ¸Á£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ FgÀÄ½î ¨É¯É ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ avÀæt ¥ÁvÀæ

ªÉZÀÑ

¯Á¨sÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt

§¼ÀPÉ

¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ UÁæºÀPÀ

a®ègÉ ªÀiÁgÁl

gÀÆ.0.32(3.8%)

gÀÆ. 4.68(21.6%)

a®ègÉ ªÀiÁgÁlUÁgÀ

ªÁå¥ÁgÀ

gÀÆ.1.26(15.1%)

gÀÆ. 3.94(18.2%)

¸ÀUÀlÄ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ

ªÁå¥ÁgÀ

gÀÆ. 0.53(6.4%)

gÀÆ. 3.94(18.2%)

ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼ÀÄ

GvÁàzÀ£É

gÀÆ. 6.23(74.7%)

gÀÆ. 3.77(17.4%)

gÉÊvÀ

¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¸ÀªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, DgÀA©üPÀ £Án ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀÆì£ïUÉ ªÉÆzÀ¯Éà MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ PÀmÁªÀÅ ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ - ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀȶUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀÆPÀÛ PÁ®zÀ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä E°è£À UÁæªÀĪÀÄÆ®zÀ PÀȶ ¥ÀªÀ£À±Á¸ÀÛç PÉÃAzÀæªÀÅ ‘«¯ÉÃeï £Á¯Éeï ¸ÉAlgï’ ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ºÀªÁUÀÄt ªÉÊ¥ÀjÃvÀå ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ (PÀªÀÄÄå¤n PÉèöʪÉÄmï j¸ïÌ ªÀiÁå£ÉÃdgïì - ¹¹DgïJA) gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÆ PÀȶUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÉÆAzÀgÉ/zÉÆõÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ CjvÀÄPÉƼÀî®Ä ‘ºÀªÁªÀiÁ£À ¸ÁPÀëgÀvÉ’ JA§ eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÆß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀÄzÀÄZÉÃjAiÀÄ ¦°èAiÀiÁgïPÀÄ¥ÀàA UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ «¢ UÁæªÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæªÀÅ («¯ÉÃeï j¸ÉÆøïð ¸ÉAlgï «Dgï¹) £À®èªÀÇgï£À°ègÀĪÀ «¢ UÁæªÀÄ ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ («¯ÉÃeï £Á¯Éeï ¸ÉAlgï - «Pɹ) eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÉ. «PɹAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£À, «zÀÄåvï ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÀªÁªÀiÁ£À, ¨É¼É GvÁàzÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä E°è£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ «PɹAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÁÝgÉ. CAvÉAiÉÄà ¨sÁVÃzÁj vÀAvÀæeÁÕ£À C©üªÀÈ¢Þ (Participatory Technology Development) gÉÊvÀgÀÄ PÀÆqÀ JgÀqÀÄ ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä UÁæªÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¥ÁævÀåQëPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀoÀå ªÀÄvÀÄÛ zsÀé¤AiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¥Àæw wAUÀ½UÉƪÉÄä vÀdÕgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÆß gÉÊvÀjUÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¢£À¸ÀjzÀAvÉ E°è FgÀÄ½î ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ gÉÊvÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. 2008gÀ°è 23 EzÀÝ FgÀÄ½î ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀASÉå FUÀ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ 400£ÀÆß «ÄÃjzÉ. E¼ÀĪÀjAiÀÄÆ 2.5 l£ï(JPÀgÉUÉ)¤AzÀ 4 l£ïUÉÃjzÉ. PÉ®ªÀÅ gÉÊvÀgÀÄ 5.5

l£ïªÀgÉUÉ FgÀÄ½î ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ gÉÊvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁA¹ÜPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀtªÁVzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ gÉÊvÀgÀÄ ªÁå¥Áj ±ÉÆõÀuÉ, ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ£É, zÀgÀ C¤±ÀÑvÀvÉ, ¸ÀPÁ®zÀ°è ¸Á®zÀ M¼ÀºÀjªÀÅ, ©ÃdUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.

gÉÊvÀ GvÁàzÀ£Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ªÁå¥ÉÆÃgÉÆÃzÀåªÀÄ 2009gÀ°è ‘¥sÁªÀÄðgïì ©¹£É¸ï UÀÆæ¥ïì(J¥sï©f)’AiÀÄ C£Ë¥ÀZÁjPÀ MPÀÆÌl gÀZÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀ®Æègï ¥sÁªÀÄðgïì ¥ÉÆæqÀÆå¸Àgïì DUÀð£ÉÊ£ÉõÀ£ï (J¥sï¦M) ºÉ¸Àj£À°è ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÆß vÉgÉAiÀįÁVvÀÄÛ. F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 400 ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ (25 ªÀÄA¢ ¥sÁªÀÄðgïì ©¹£É¸ï UÀÆæ¥ï £ÀªÀgÀÄ) FgÀÄ½î ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛ PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀÆPÀÛ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÉÆA¢UÉ JAJ¸ïJ¸ïDgïJ¥sï ªÀÄvÀÄÛ J¥sï©fUÀ¼ÀÄ J¥sï¦M £À G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. JAJ¸ïJ¸ïDgïJ¥sï MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è eÁÕ£À ¸ÉêÁ ¤ÃrPÉzÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁrvÀÄÛ. wAUÀ½UÉƪÉÄä £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ, M¼ÀºÀj«£À Rjâ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ, ºÀtPÁ¸ÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ªÀ»¹PÉÆArvÀÄÛ. EvÀgÉ J¥sï¦MUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ gÉÊvÀgÀ eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ CjªÀ£ÀÄß ºÉaѹvÀÄÛ. gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä¯Éèà ¸ÀAWÀnvÀgÁV IÄvÀÄUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÀȶ ªÀiÁqÀĪÀAxÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, M¼ÀºÀjªÀ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®zÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ J¥sï¦M gÉÊvÀgÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¹vÀÄÛ. §½PÀ 2011gÀ°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016    ¥ÀÅl

19


www.leisaindia.org GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÉà F ¸À«ÄwAiÀÄ GzÉÝñÀ. FgÀÄ½î ¨É¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÉ£ÉßöÊ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À vÁeÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß «Pɹ¬ÄAzÀ gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà ºÀ®ªÁgÀÄ gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀgÁj£À M¥ÀàAzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ, EzÉÆAzÀÄ §ºÀÄ ¸ÀªÁ°£À PÉ®¸ÀªÀÇ DVvÀÄÛ. J¥sï¦M ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀgÀÄ ¨É¯É, ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁ¥À£À, ¸ÁUÀtÂPÁ ¨ÉA§® ªÀÄÄAvÁzÀ £ÁåAiÉÆÃavÀ ªÁå¥ÁgÀ vÀAvÀæUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ EqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ZÉ£ÉßöÊUÉ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ MAzÀÄ aîPÉÌ gÀÆ. 1200 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÁUÀuÉUÉ gÀÆ. 850 ¤ÃqÀĪÀAvÉ gÉÊvÀgÀÄ ¨ÉÃrPÉ EqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß 2012gÀ°è £ÉgɺÉÆgÉAiÀÄ gÉÊvÀgÀÆ J¥sï¦MUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁzÀgÀÄ. gÉÊvÀgÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ZÉ£ÉßöÊUÉ gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁUÀtÂPÁ zÀgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ aîPÉÌ 1700 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÁUÀtÂUÉ 900 (1 aîPÉÌ) ¤UÀ¢¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁV, gÉÊvÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀAvÀzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀÆqÀ CªÀgÀÄ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀªÁV M¼À¸ÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ¥ÉæÃgÉæ¹vÀÄ. EµÉÖà C®è, J¥sï¦M ¨sÀ«µÀåzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢zÉ. ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß MtV¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «AUÀr¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ªÀiÁvÀæªÀ®è, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀgÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉ£ÀÄߪÀ UÀÄj ºÉÆA¢zÉ.

PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀgÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ

ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀjAzÀ FgÀĽî PÀȶ £À®èªÀÇgï d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ gÉÊvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §zÀÞvÉUÀ½UÉ £ÁªÀÅ C¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. eÉÆvÉUÉ, EzÀPÉÌ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ eɪÀiï±Éqïfà mÁmÁ læ¸ïÖUÀÆ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. E£ÀÄß F J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ JA.J¸ï. ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀiðPÁj ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ£ÀÄß F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÁªÀÅ £É£ÉAiÀįÉèÉÃPÀÄ. n P Nandeesa Project Coordinator Bioindustrial Watershed Project Villupuram M.S.Swaminathan Research Foundation 3rd cross Street Taramani Institutional Area Chennai 600 0113 E-mail: nandeeshcp@gmail.com

DAUÀè ªÀÄÆ® °Ã¸Á EArAiÀiÁ, ¸ÀA¥ÀÅl 13, ¸ÀAaPÉ 2, dÆ£ï 2013

ªÀiÁgÁlUÁgÀgÉÆA¢UÉ gÉÊvÀgÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ

¥ÀÅl

20

°Ã¸Á EArAiÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ 4    r¸ÉA§gï 2016   

Follow us on:

www.facebook.com/Leisaindiamag

 @LeisaIndia

Kannada - Dec 2016  
Kannada - Dec 2016  
Advertisement