LEISA - Telugu - June 2019

Page 1

çÜ…_Mæü 2 & l¯Œþ 2019

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2019 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

ò³Ææÿsìý ™ørÌZ ò³…_¯èþ ç³…r¯èþ$ ^èþ*íÜ Ðèþ$$ÇíÜ´ù™èþ$¯èþ² VæüÍW {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ´ëÆæÿÐèþÓ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ Ò×ý Ðèþ*Æ>P…yóþ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ } AÔZMŠü ^èþrÈj MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ CMæüPyæþ WÇf¯èþ$ËMæü$ ÐèþÆæÿ{糧éÆÿ$$°V> Ðèþ*Ç…¨. Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ MøâæýÏ ò³…ç³MæüÐóþ$ ÐéÇMìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ¨V> Mæü°í³…_…¨. A…™óþM>§æþ$ D MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… ÐéÇMìü ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$, MæüÍíÜMæür$tV> Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ GMæü$PÐèþ ¯èþÚëtË$ Æ>Mæü$…yé M>´ëyéÆÿ$$. B§éÄæý$… ò³…^èþ$MøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆ>˯èþ$, Ðésìý {´ë«§é¯èþÅ™èþ˯èþ$ ÑÐèþÇçÜ*¢ ÎÝë ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ {´÷yæþ*ÅfÆŠÿÞ Mæü…ò³±V> HÆæÿµyìþ JyìþÔ>ÌZ° MøÆ>ç³#sŒý hÌêÏMæü$ ^ðþ… C…yìþÄæý* D çÜ…_Mæü¯èþ$ A…¨çÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> E…¨. ¨¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÓ™èþ…{™èþ…V> M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sêtÆæÿ$. Ý÷…™èþ…V> {´ëòÜíÜ…VŠü °™èþÅ… Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯èþ² Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ, Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Äæý$*°r$Ï HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™ørË ¯èþ$…_ Ý뫨…_¯èþ E™éµ§æþ¯èþËMæü$ A§æþ¯èþç³# çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë Ñ^èþ„æü×ý ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. EÐèþ$ÃyìþV> Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Mæü͵…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢…¨. _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯óþMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… ^óþ¯èþ$ ¯èþ$…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ ^óþÆæÿayæþ…ÌZ Ðóþ$ÌñýO¯èþ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$, ÝëÐèþ$Æ>¦Å˯èþ$ ÌZ ÐèþņÆóÿMæü ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…_ B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ B§éÄæý$ Ðèþ*Æ>YË$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yézÆÿ$$. »ôýÆæÿÝëÆ>Ë$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë Ñ^èþ„æü×ý™ø¯óþ ÐéÆæÿ$ B ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ$MøVæüÍVóü ¯óþÆæÿ$µ Ý뫨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ ÐéÇÌZ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ… Æøk çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüÍV>Ææÿ¯óþ¨ °çÜÞ…§óþçßý…. Ðèþ$$QÅ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý ÆøkMîü ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. Ñ«§é¯éË$, ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ ÐéÇMìü A°² Ñ«§éÌê A¯èþ$Mæü*Ë…V> °Í^éÆÿ$$. Eç³µÆæÿçßýãÏÌZ° ^éÌê Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ÌZ HMæü…V> JMæü Ò$ ¯èþ$…_ Gç³µsìýÌê B§æþÆæÿ×ý BÕçÜ*¢, Ðóþ$Ðèþ$$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² ÈyæþÆŠÿÞ çÜÆóÿÓËÌZ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÐèþÅÐèþçܦV> Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé yðþÆÿ$$È °ÆæÿÓçßý×ý ^óþç³sìýt G…rÆŠÿ {í³¯èþ*ÅÆŠÿË$V> ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² °ÆóÿªÕ…_¯èþ ¸ëÆæÿÐŒþ$ÌZ A…¨…^éË° Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. B…{«§æþ BÕçÜ$¢¯é²…. Ò$ çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²…. {糧óþÔŒýÌZ° WÇf¯èþ {´ë…™éË$ Mæü*yé C§óþ 糧æþ®† A¯èþ$çÜÇ…_ AMæüPyìþ {ç³fË BÆøV>Å°², çÜ…´ë§æþMæü$Ë$ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C…sìý Ððþ¯èþMæü E…yóþ ò³Ææÿyæþ$ B«§éÆæÿ…V> ^óþç³sôýt {í³Äæý$ ´ëuæÿMæü$ÌêÆ>

íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü Ðèþ*ÆæÿY…&õÜÐèþÌZÏ çÜÇMö™èþ¢ ÑË$ÐèþË BÑçÙPÆæÿ×ý & Mæü$ËÝëÓÑ$ fVæü¯é²£Šþ gñý¯é

ç³…r˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë çÜÐèþ$*çßý…V> & ¸ëÆæÿÃÆŠÿ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿÞ Mæü…ò³± & çÜÐðþ$OMæüÅ… V> çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O¯èþ MøÆ>ç³#sŒý hÌêÏ (JyìþÔ>) Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ™ørÌZÏ ç³…yìþ…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$, ÐésìýMìü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðèþ$Ç…™èþ ÑË$Ðèþ¯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {´ëòÜíÜ…VŠü™ø çÜà...

C…yæþÏ BÐèþÆæÿ×ýÌZ¯óþ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ & Mæü¯é² Mðü. íÜÇç³#Ææÿç³#, A±™é Mæü¯èþ$Mö˯èþ$, çÜÐèþÅÝë_ §é‹Ü C…sìý ò³ÆæÿâæýÏÌZ¯óþ §óþÖÄæý$ MøâæýÏ gê† ò³…ç³Mæü…ÌZ E¯èþ² Eç³Äñý*V>Ë$ HÑ$r…sôý & Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ý çÜ$Ë¿æý…, ¯èþÚëtË ¿æýÄæý$… çÜÓ˵…, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý$…. C¨ A°² Ñ«§éÌê õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…r$…¨ Mæü*yé. õ³§æþÇM>°² ™èþWY…_ÐóþçÜ$¢…¨.

õܧæþÅ…ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… & G….G¯Œþ.Mæü$ËMæüÇ~, sìý.çÜ$ÆóÿÔŒý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ^óþa Ðèþ*Ææÿ$µË$ _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë iÑ™é˯èþ$ Ðèþ$Ç°² MæüyæþVæü…yæþÏÌZ Ðèþ$$…_ÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë iÐèþ¯ø´ë«¨ §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾†…sZ…¨. CÌê…sìý ç³Çíܦ†ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ õܧæþÅ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþ¯é°² °ËMæüyæþV> Mö¯èþÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ BÔ>ÆóÿQV> Mæü°í³Ýù¢…¨.

ÆðÿO™èþ¯èþ² A¯èþ$çÜÇ…^óþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éÌôý çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý {¿æý§æþ™èþMæü$ }Æ>Ðèþ$Ææÿ„æü & G‹Ü.MæüâêÐèþ† ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ÑfÄæý$ Ý뫧æþ¯èþ {糫§é¯èþ…V> A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ… ^èþyæþ…™ø ´ër$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ê˯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü G§æþ$ÆæÿÄôý$Å {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé...

4

9 13

16 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019


BÐéË ¯èþ$…_ ¯èþ*¯ðþ ¡õÜ {MæüÐèþ$…ÌZ °Ðèþ$Væü²Ððþ$O E¯èþ² Ðèþ$íßýâê ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü$Ë$

íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü Ðèþ*ÆæÿY… & õÜÐèþÌZÏ çÜÇMö™èþ¢ ÑË$ÐèþË BÑçÙPÆæÿ×ý Mæü$ËÝëÓÑ$ fVæü¯é²£Šþ gñý¯é

ç³…r˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë çÜÐèþ$*çßý…V> & ¸ëÆæÿÃÆŠÿ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿÞ Mæü…ò³± & çÜÐðþ$OMæüÅ…V> çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O¯èþ MøÆ>ç³#sŒý hÌêÏ (JyìþÔ>) Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ™ørÌZÏ ç³…yìþ…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$, ÐésìýMìü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðèþ$Ç…™èþ ÑË$Ðèþ¯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯óþ… §æþ$Mæü$ {´ëòÜíÜ…VŠü™ø çÜà A¯óþMæü ^èþÆæÿÅË$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ç³…r ^óþ¯èþ$ÌZÏ ç³…yìþ…^óþ §æþÔèý ¯èþ$…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ ÐèþÆæÿMæü$ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… °ÆæÿÓçßý×ý 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ ™èþÐèþ$ B§éÄæý*°² Væü×ý±Äæý$…V> ò³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. B {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ »ôýÆæÿÝëÆ>ËÌZ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ÔèýMìü¢Äæý$$Mæü$¢Í² {糧æþÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéÇÌZ BÔèýË$, BÔèýÄæý*Ë$, Ë„>ÅË$ ÆøkÆøkMîü ò³OMìü C…M> ò³OMìü GVæü»êMæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. 4

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

J

yìþÔ> Æ>çÙ‰…ÌZ° MøÆ>ç³#sŒý hÌêÏÌZ° §æþçÜÃ…™Œþç³NÆŠÿ »êÏMŠüÌZ ^éÌêM>Ë…V> ÐèþÇ, _Ææÿ$«§é¯éÅË$, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², Væüyìþz ¯èþ$Ðèþ#ÓË$ (niger) ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… çÜ…{糧éÄæý$…V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ²¨. Ðèþ$È Ðèþ$$QÅ…V> QÈ‹œ ç³…rM>Ë…ÌZ ±sìý ÝëVæü$ GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. G™èþ$¢ç³ÌêÏË™ø E…yóþ ´÷ÌêË$, ÐésìýÌZ ¿æý*ÝëÆæÿ… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. çÜÆðÿO¯èþ ÝëVæü$±sìý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ E…yæþÐèþ#. çœÍ™èþ…V> Hyé¨ M>Ë…ÌZ JMæüP ç³…r ÝëVæü$^óþõÜ¢ A§óþ Vöç³µ. A© AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë §æþ$íܦ†. õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$Ëò³O ÐéÇMìü çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ ÐéÆæÿ$ ÌôýÆæÿ$. MóüÐèþË…

õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ÐðþOç³# 1850 Mæü$r$…»êË$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆÿ$$. 2115 GMæüÆ>ÌZÏ õÜ…{©Äæý$ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë$ ç³…yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> òßýM>tÆæÿ$Mæü$ Ðèþ^óþa ¨Væü$ºyìþ 5 ¯èþ$…_ 10 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ A«¨Mæü…V> Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨.


Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³…yìþ…_¯èþ Ðóþ$ÍÆæÿMæü… ç³çÜ$ç³#

çÜ…{糧éÄæý$…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² Ñ«§é¯é˯óþ A¯èþ$çÜÇ…_ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² MæüçÙtiÐèþ#Ë$ ÐéÆæÿ$. ÐéÇ MæüÚët°Mìü ™èþW¯èþ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ^óþa¨ M>§æþ$. ™èþMæü$PÐèþ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ ÐèþçÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> »ôýÆæÿÝëÆ>ÌZÏ ÐéÆæÿ$ G糚yæþ* °ËºyæþÌôýMæü Ððþ*çÜ´ù™èþ*¯óþ E…yóþÐéÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> ÐéÇMìü A…§óþ Æ>ºyìþ Mæü*yé ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. ^óþ†Mìü A…¨¯èþ Mö¨ª´ësìý B§éÄæý$…™ø º™èþMæüÌôýMæü Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ E´ë«§æþ$˯èþ$ Ððþ™èþ$Mæü$P…r* §æþ*Ææÿ{´ë…™éËMæü$ ÐèþËçÜ´ùÐèþyæþ… ÐéÇMìü ™èþç³µ°çÜÇV> Ðèþ*Ç…¨. B ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ A{VæüV>Ñ$ A¯óþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ ÐéÇMìü G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýϯèþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ…ÌZ ^óþÄæý$*™èþ C^óþa…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨. ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«¨° ÐéÆæÿ$ °ÐèþíÜ…^óþ {´ë…™éËÌZ¯óþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ææÿ*ç³…ÌZ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa…§æþ$Mæü$ ¯èþyæþ$…¼W…_…¨. A…§æþ$MøçÜ… ÆðÿO™èþ$˯èþ$ çÜ…çœ$sìý™èþ… ^óþíÜ E™èþµ†¢§éÆæÿ$ÌñýO¯èþ ÆðÿO™èþ$˯óþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$V> ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$…¨. °«§æþ$Ë$ A…¨…^óþ MóüMóüG‹Ü, ¯èþ»êÆŠÿz çÜ…çܦ˙ø ´ër$ JyìþÔ> {糿æý$™èþÓ çÜçßýM>Ææÿ…™ø A{VæüV>Ñ$ çÜ…çܦ çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa…§æþ$Mæü$ JMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sìýt…¨. Væüyæþ_¯èþ 糧óþ…yæþÏ M>Ë…ÌZ MøÆ>ç³#sŒý hÌêÏÌZ° ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 4500 ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê˯èþ$, Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ… ^óþç³sôýtÌê {´ù™èþÞíßý…^èþVæüÍW…¨.

ÝëÐèþ*hMæü…V>¯èþ* Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$, Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ D Mæü…ò³± çÜ…çœ$sìý™èþ… ^óþíÜ…¨. ÐéÇÌZ ´ëÇ{Ô>Ñ$MæüÐóþ™èþ¢Ë$V> G§æþV>˯óþ BÌZ^èþ¯èþ ÆóÿMðü†¢…_…¨. ÐéÇ ÔèýMìü¢Äæý$$Mæü$¢Í² çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ ¯èþyìþí³…_ ÐéÇ° Ìê¿êÆæÿj¯èþ ¨ÔèýV> ¯èþyìþí³…_…¨. D Mæü…ò³± 2016 Ðóþ$ÌZ HÆ>µsñýO…¨. A…§æþ$ÌZ 2050 Ðèþ$…¨ AÀÐèþ–¨® BÕ…^óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ…™é 87 ÆðÿO™èþ$&E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë {Væü*ç³#ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$. (ÐésìýÌZ 37 E§æþÄæý$¯Œþ ÑM>‹Ü çÜÑ$† Ñ¿êV>Ë$ M>V> 50 Ðèþ$íßýâê Ðèþ$…yæþË$Ë$) C糚yæþ$ E§æþÄæý$¯Œþ ÑM>‹Ü çÜÑ$† Ææÿ*ç³…ÌZ¯èþ*, Ðèþ$íßýâê Ðèþ$…yæþÍ Ææÿ*ç³…ÌZ¯èþ* E¯èþ² çÜ¿æý$ÅË…§æþÆæÿ* Mæü*yé 2009&2011 Ðèþ$«§æþÅ {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ {Væü*ç³#Ë$V> HÆæÿµyézÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ´÷§æþ$ç³# Ððþ$$™é¢Ë¯èþ$ fÐèþ$^óþíÜ, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ¿æý$ÅËMæü$ Ææÿ$×êË$ CçÜ*¢ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜàÄæý$… A…¨…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. {MæüÐèþ$…V> ÐéÆæÿ…™é ™ørË ò³…ç³Mæü…, ç³…rË ÝëVæü$ 糯èþ$Ë$ ^óþç³rtyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. iyìþç³ç³š, ç³çÜ$ç³#, ¯èþ*¯ðþ W…fË$, ç³ç³š«§é¯éÅË$, Ðèþ*Ñ$yìþ ™ørË$, Mæü{Ææÿ ò³…yæþË… (tapioca) , Mö…yæþ `ç³#âæý$Ï (hill broom) C…M> _Ææÿ$«§é¯éÅË$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D Mæü…ò³± {糫§é¯èþ Ë„æüÅ… HÑ$r…sôý E™èþµ†¢° A«¨Mæü… ^óþÄæý$yæþ…. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ™ørË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^óþÌê {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ…. yìþòÜ…ºÆŠÿ 2017 ¯ésìýMìü 1850 Mæü$r$…»êË$ 2115 GMæüÆ>ÌZÏ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… {´ëÆæÿ…À…^éÆÿ$$. E™èþµ†¢ §é§éç³# 5 ¯èþ$…_ 10 Ô>™èþ… A«¨Mæü…V> ËÀ…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ Ý린Mæü Ñ{Móü™èþË$

¸ëÆæÿÃÆŠÿ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿÞ Mæü…ò³± & JMæü E§éçßýÆæÿ×ý §æþÝëïŒþç³NÆŠÿ iyìþç³ç³š AÀÐèþ–¨®, {´ëòÜíÜ…VŠü, Ðèþ*ÆðÿPsìý… VŠü {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mæü…ò³± ÍÑ$sñýyŠþ (DCDPMPCL) A¯óþ¨ A{VæüV>Ñ$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ HÆ>µr$ ^óþÝëÆæÿ$. A…§æþ$ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$, Ðèþ$íßýâê Ðèþ$…yæþÍ çÜ¿æý$ÅË$ ¿êVæüçÜ$¦ËÄæý*ÅÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ˯èþ$ çÜ…´ë¨…^óþ Mæü–íÙÌZ D Ñ«§æþ…V> 87 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÒÆæÿ…™é ^óþ™èþ$Ë$ MæüÍ´ëÆæÿ$. BǦMæü…V>¯èþ*,

5

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019


çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨® ¨ÔèýV> Ðèþ$íßýâæýË$ Ayæþ$Væü$ÌôýçÜ$¢¯èþ² ^ør! JyìþÔ> Æ>çÙ‰…ÌZ° WÇf¯èþ {´ë…™éÌZÏ Mö…yæþ `ç³#âæý$Ï ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Væüyìþz ÑçÜ¢–™èþ…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. Æ>Äæý$Væüyæþ ArÒ Æóÿ…hÌZ° ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Mæü*yé Òsìý ò³…ç³M>°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> E…sêÆÿ$$. AÑ ^éÌê ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþÑ Mæü*yé. A…§æþ$ÐèþËÏ CMæüPyìþ {ç³fË$ Òsìý õÜMæüÆæÿ×ý, ™èþÄæý*È, AÐèþ$ÃM>Ëò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢…sêÆæÿ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ `ç³#âæýÏMæü$ E¯èþ² WÆ>Mîü° VæüÐèþ$°õÜ¢ Hyé¨ÌZ Mö…™èþ ¿êVæü… ç³NÇ¢V> D Mö…yæþ `ç³#âæýÏ õÜMæüÆæÿ×ý Ñ{MæüÄæý*Ëò³O¯óþ ÐéÇ iÑ™éË$ ÝëVæü$™èþ* E…sêÆÿ$$. ÐéÇMìü C¨ °ËMæüyæþ AÆÿ$$¯èþ B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Çaò³sôýt Ðèþ*ÆæÿY…V> ÑçÜ¢ÇÝù¢…¨. AÐèþ$à çÜ…çœ$r¯Œþ õ³Ææÿ$™ø JMæü Ðèþ$íßýâê çÜÐèþ*QÅ 1982ÌZ ÇhçÜtÆðÿO…¨. Æ>Äæý$Væüyæþ hÌêÏ M>Öç³NÆŠÿ »êÏMŠüÌZ° 1225 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢ C¨. Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$ õÜMæüÆæÿ×ý, {´ëòÜíÜ…VŠü, íܧæþ®… ^óþíܯèþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþyæþ…, Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÆÿ$$… ^èþyæþ… Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ D çÜÐèþ*QÅ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…¨. {´ëòÜíÜ…VŠü ^éÌê ÝëÆæÿ$Ï ^óþÄæý*ÍÞ E…r$…¨. õÜMæüÇ…_¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Móü…{§æþ ÐóþÆŠÿ çßo‹ÜMæü$ ^óþÆæÿ$Ýë¢Ææÿ$. AMæüPyóþ §é° {´ëòÜíÜ…VŠü fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. AÆÿ$$§óþ…yæþÏ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ 312 MìüÓ…sêâæýÏ ¯èþ$…_ 411 MìüÓ…sêâæýÏMæü$ ^óþÇ…¨. çœÍ™èþ…V> C§óþ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ rÆø²ÐèþÆŠÿ Ææÿ*.12,50,000 ¯èþ$…_ Ææÿ*. 17,20,000Mæü$ ^óþÇ…¨. Ðèþ_a¯èþ Ìê¿ê˯èþ$ A…§æþÆæÿ* çÜÐèþ*¯èþ…V> ç³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. D ÆæÿMæü…V> D Ðèþ$íßýâæýË$ çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$.

6

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

A…r$Mæüsìýt¯èþ ¯éÆæÿ$Ððþ$$MæüPË ÐéyæþM>°², í³sŒý Mæü…´ùçÜ$t, ÐðþÇà Mæü…´ùçÜ$t, BMæü$ AËÐèþ$$Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyé°² {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé BMæü$ AËÐèþ$$˯èþ$ Mæüç³µyæþ…, Væü$…{yæþ…V> E…yóþ Ç…Væü$Ë Ææÿ*ç³…ÌZ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*È, í³^èþaÆŠÿ CÇVóüçÙ¯Œþ Ðèþ…sìý Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþÌê ^èþ*Ô>Ææÿ$. Òsìý ÑçÙÄæý$…ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ðésìý Eç³Äñý*V>˯èþ$ {糧æþÆæÿدèþË Ææÿ*ç³…ÌZ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. Ðésìý° AÐèþ$Ë$^óþçÜ$¢¯èþ² C™èþÆæÿ {´ë…™éË „óü{™é˯èþ$ ÐéÇ° ¡çÜ$MðüãÏ A¯èþ$¿æýÐèþ…™ø ´ër$ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> 56 {V>Ðèþ*ËÌZ° 1275 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZÏ iyìþ ™ør˯èþ$ ò³…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. JMøP ^ðþr$t ¯èþ$…_ ÐéÇMìü 5 ¯èþ$…_ 7 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ¨Væü$ºyìþ ËÀ…_…¨. C§óþ Ñ«§æþ…V> 53 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 1109 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*Ñ$yìþ ™ørË$ ò³…^éÆæÿ$. ÐéÇMìü JMøP ^ðþr$t ¯èþ$…_ 12 ¯èþ$…_ 15 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. C¯Œþç³#sŒý çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ ç³… yìþ…_¯èþ Ðèþ*Ñ$yìþ M>Äæý$Ë$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. JyìþÔ> Æ>çÙ‰ iyìþç³ç³š AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ (OSCDCL) A{Vø çÜÈÓ‹Ü òÜ…rÆŠÿ, E™èþPâŒý Ñ™èþ¢¯éË$, ¯èþÆæÿÞÈ çÜ…çܦ˙ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…r* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™ø…¨. Mö…yæþ`ç³#Ææÿ$ ò³…ç³Mæü…¯èþ$ 58 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 1250 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ B{MæüÑ$™èþ ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O Òsìý° ò³…^óþÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ ©°° Ý÷…™èþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZϯèþ*, EÐèþ$Ãyìþ Mö…yæþ `ç³#âæýÏ ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ ç³ÇÖÍçÜ$¢¯èþ² Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$yæþ$


WÇf¯èþ Mæü$r$…»êËMæü$ iyìþ ™ørË ò³…ç³Mæü… ÐèþËÏ B§éÄæý$… ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ìê¿êË$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$.

¿æý*Ðèþ$$ÌZϯèþ* Mæü*yé JMæü {MæüÐèþ$ 糧æþ¦†ÌZ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ððþ$âæý$Mæü$ÐèþË$ C糚yæþ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. Ðóþ$ÌñýO¯èþ 糧æþ¦™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {´ëòÜíÜ…VŠü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$, `ç³#âæýÏMæü$ Ðèþ$Ç… ™èþ ÑË$Ðèþ MæüÍW…^óþ Ñ«§é¯éË$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> GMæüÆ> ¿æý*Ñ$ÌZ 400 ¯èþ$…_ 450 MìüÌZË$ ò³…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. C§óþ Ñ«§æþ…V> ç³çÜ$ç³# ÝëVæü$¯èþ$ 6 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 79 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^óþç³sêtÆæÿ$. {´ëòÜíÜ…VŠü, A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa…§æþ$Mæü$ ÒÆæÿ$ GÌê…sìý çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙ ^óþõÜÐéÆæÿ$ M>§æþ$. A…§æþ$Mæü$ Ô>ï܈Äæý$ 糧æþ®™èþ$Ëò³O AÐèþV>çßý¯èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ

sôýº$ÌŒý 1 & A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ ^óþÇa¯èþ E™éµ§æþ¯èþË$

M>Ææÿ×ý…. ¨Væü$ºyìþ GMæüÆ>Mæü$ 10000 ¯èþ$…_ 12000 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ E…yóþ¨. C糚yæþ$ 32 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 407 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³çÜ$ç³# ÝëVæü$ÌZMìü Ðèþ^éaÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$Ë M>Ææÿ×ý…V> ¨Væü$ºyìþ 18000 ¯èþ$…_ 22000 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ GMæüÆ>Mæü$ ÐèþÝù¢…¨. õÜMæüÆæÿ×ý, {´ëòÜíÜ…VŠü, ÑË$ÐèþË ^óþÆæÿ$µ C糚yæþ$ ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ_a…¨.

A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË$ & Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü {´ëòÜíÜ…VŠü Ñ«§é¯éËò³O¯é, ÑË$Ðèþ ò³…ç³# Ñ«§é¯éËò³O¯é ç³NÇ¢ Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ D ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿÞ Mæü…ò³± C糚yæþ$ Ðésìý° AÐèþ$Ë$^óþíÜ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÑË$Ðèþ˯èþ$

{MæüÐèþ$ çÜ…QÅ 1

E™éµ§æþ¯èþ

A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ

Ý린Mæü…V> {»ê…yŠþ õ³Ææÿ$

°ÆæÿÓçßý×ý

iyìþç³…yæþ$Ï

iyìþç³ç³šV> Ðèþ*Ææÿ$µ

§æþÝëïŒþç³NÆŠÿ M>çÙ*ůèþsŒý

2

Ðèþ*Ñ$yìþ

§æþÝëïŒþç³NÆŠÿ í³MìüÌŒýÞ (ç³^èþaâæý$Ï)

3 4

Mö…yæþ `ç³#Ææÿ$ ç³çÜ$ç³#

ç³^èþaâæý$Ï, AÐŒþ$^èþ*ÆŠÿ (Ðèþ*Ñ$yìþ ´ûyæþÆŠÿ) ™é…{yæþ Ðèþ…_ Ðèþ*…Vø MóüMŠü `ç³#âæý$Ï ç³çÜ$ç³# ´÷yìþ

Mæü…ò³±Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ {Væü*ç³# ò³O {Væü*ç³#

AÐèþ*à àΪ {Ôèý§é®

Mæü…ò³±& Ðèþ$íßýâê Ðèþ$…yæþâæý$Ï Mæü…ò³± & Ðèþ$íßýâê Ðèþ$…yæþâæý$Ï ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

7


8

çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. (sôýº$ÌŒý 1 ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a). ÐèþÇ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ Ý린Mæü…V> {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ {»ê…yŠþ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ Mæü*yé ^óþÔ>Ææÿ$. Ðèþ*Ñ$yìþ, iyìþç³ç³š Ðèþ…sìý ÐésìýMìü ÑË$Ðèþ¯èþ$ ò³…^óþ {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$ D Mæü…ò³±Mìü A¯èþ$º…«§æþ…V> E…yóþ ÐéÅ´ëÆæÿ º–…§éË$ ^óþç³sêtÆÿ$$. Ðèþ$íßýâê Ðèþ$…yæþÍ çÜ¿æý$ÅË$ Mö…yæþ `ç³#âæý$Ï, ç³çÜ$ç³# E™éµ§æþ¯èþËMæü$ ÑË$ÐèþË$ ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ÆæÿMæü…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿÞ Mæü…ò³±ÌZ Væü™èþ…ÌZ ç³°^óþíܯèþ çÜ¿æý$ÅË$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ…ÌZ MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ D E™éÞ§æþ¯èþ˯èþ$ Ý린Mæü…V> E…yóþ Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé íÜsîýËÌZ° Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ Mæü*yé Ðésìý° ^óþÆæÿÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. õÜMæüÆæÿ×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ A{VæüV>Ñ$ çÜçßýM>Ææÿ… A…¨Ýù¢…¨. õÜMæüÆæÿ×ý ¯óþÆæÿ$µ¯èþ$ ÐéÇMìü MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü…ò³± »ZÆæÿ$z yðþOÆðÿMæütÆæÿÏMæü$ A{VæüV>Ñ$ {ç³™óþÅMæü…V> Õ„æü×ý A…¨Ýù¢…¨. °Ú뵄ìüMæü…V> ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ M>´ëyóþ… §æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™ø…¨. D Õ„æü×ýÌZ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ñ«¨Ñ«§é¯éË$, Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ÐéÇMìü Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ ¯óþÆæÿ$µ™èþ$¯èþ²¨. Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÆæÿ$Ë ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ §æþ*Ææÿ…V> E…^èþyæþ… ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÐèþ$$_™èþÐðþ$O¯èþ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ ËÀÝù¢…¨. {ç³™óþÅMæü…V> §æþÝëïŒþç³NÆŠÿÌZ JMæü Ñ{MæüÄæý$ Móü…{§é°² Mæü*yé HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. CMæüPyæþ ç³NÇ¢V> A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$Mæü*Ça¯èþ {´ëòÜ‹Ü ^óþíܯèþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯óþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. 2017 _ÐèþÇ ¯ésìýMìü 255 r¯èþ$²Ë iyìþ ç³ç³š, 145 r¯èþ$²Ë Ðèþ*Ñ$yìþ, 41 r¯èþ$² Mö…yæþ `ç³#âæý$Ï Ñ{MæüÆÿ$$…^èþVæüÍV>Ææÿ$. ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$ Ìôý§é Mæü…ò³±ÌZ ¿êVæüÝëÓÑ$ JMöMæüPÆæÿ$ Ææÿ*.53,840 B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. C§óþ Ñ«§æþ…V> JyìþÔ> Æ>çÙ‰ {V>Ò$×ý AÀÐèþ–¨®, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü Ý÷òÜOsîý™ø¯èþ$, ï³ïÜG… GMŠüÞ´ùÆŠÿt çÜ…çܦ™ø¯èþ$ Jç³µ…§éË$ Mæü$§æþ$Ææÿ$aMøVæüÍV>Ææÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$Æø 40 Ô>™èþ… A«¨Mæü…V> B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ç…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ$«§æþÅÐèþÆæÿ$¢ËMæü$ Ðèþ$$yìþ ç³çÜ$ç³# MöÐèþ$$ÃË$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… ÐèþËÏ §æþçÜïŒþç³NÆŠÿ »êÏMŠüÌZ° Ðèþ$È^èþVæü*yæþ ÆðÿO™èþ$Ë$ MìüÓ…sêË$Mæü$ MóüÐèþË… Ææÿ*.8000 Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜ…´ë¨…^èþVæüÍVóüÐéÆæÿ$. ç³çÜ$ç³# ç³…rMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ çÜÐèþ$Mæü*Ça ¯óþÆæÿ$V> Ðèþ*ÆðÿPsŒýMìü ¡çÜ$MðüãÏ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇMìü MìüÓ…sêË$ ç³çÜ$ç³# ´÷yìþMìü Ææÿ*.15000 ËÀÝù¢…¨. C§óþ Ñ«§æþ…V> iyìþç³ç³š, Ðèþ*Ñ$yìþ, Mö…yæþ `ç³#âæýÏ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A§æþ¯èþ…V> 40 Ô>™èþ… B§éÄæý$… ËÀÝù¢…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒý A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ…™ø ´ër$ ¸ëÆæÿÃÆŠÿ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mæü…ò³±Ë$ ïÜf¯ŒþË ÐéÈV> ÆðÿO™èþ$Ë Ðóþ$Ìê˯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$Ìê çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ AÐèþ$$ÃMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> ™èþÐèþ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ {ç³™èþÅ„æü…V> WÆ>Mîü çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çÜàÄæý$Ðóþ$ M>Mæü$…yé D Mæü…ò³± A™èþÅÐèþçÜÆæÿ çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ Ææÿ$×ý Ææÿ*ç³…ÌZ çÜàÄæý$…, Ñ°Ðèþ$Äæý$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#ËMæü$, C…M> C™èþÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ÇsñýOÌŒý õÜÐèþË$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨Ýù¢…¨.

Ðèþ$$W…ç³# ÐéM>ÅË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³°Ðèþ$$r$Ï çÜÒ$MæüÇ…^èþyæþ…ÌZ¯èþ*, E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ AÐèþM>Ô>Ë$ ò³…^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ EÐèþ$ÃyìþV> Mæü–íÙ ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A«¨Mæü B§éÄæý$… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. A…™óþV>Mæü ÐéÆæÿ$ Ðèþ$Ç…™èþ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ MøçÜ… »ôýÆæÿÐèþ*yæþVæüÍVóü ÔèýMìü¢° çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüÍV>Ææÿ$. õÜMæüÆæÿ×ýÌZ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ D Ñ«§é¯èþ… Ý린Mæü…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ËÀ…^óþ Ðèþ$§æþª™èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ò³ÇW…¨. ™øsìý ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ´ë˯é Äæý$…{™é…Væü… ¯èþ$…_ Mæü*yé ÐéÇMìü Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$§æþª™èþ$ A…§æþ$™ø…¨. AÆÿ$$¯é Mæü*yé Mö°² çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ*¯óþ E¯é²Æÿ$$. Mæü…ò³± Ææÿ*ç³…ÌZ çÜ…çœ$sìý™èþ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ Mæü–íÙ {´ù™éÞçßýMæüÆæÿ…V>¯óþ E¯èþ²ç³µsìýMîü, B »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ MóüÐèþË… ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþV> Ðèþ*{™èþÐóþ$ AÑ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý¯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü °ÆæÿÓçßý×ý ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ò³…´÷…¨…^èþyæþ…ÌZ AÑ BÕ…_¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³°^óþÄæý$ÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ ™èþç³µ°çÜÇV> C¨ ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. A¨ ÐésìýMìü Ý뫧æþÅ… M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. Cr$Ðèþ…sìý ¸ëÆæÿÃÆŠÿ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mæü…ò³± ç³sìýçÙt…V> Ææÿ*ç³# ¨§æþ$ªMøÐéË…sôý A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Mæü*yé E…yéÍ. G…§æþ$Mæü…sôý C¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«¨™èþ ÑË$Ðèþ ò³…ç³# Mæü–íÙMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ôèý…. C¨ ÆðÿO™èþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O GMæüPyø E¯èþ² Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðèþ$$WõÜ ÐèþÆæÿMæü$ ÝëVóü {ç³Äæý*×ý…ÌZ C¨ C…M> ™öÍ Ayæþ$Væü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. Kulaswami Jagannath Jena Project Coordinator - Eco Village Development Agragamee Kashipur, Rayagada,Odisha, India. www.agragamee.org E-mail: kulaswami13@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2018


C…yæþÏ BÐèþÆæÿ×ýÌZ¯óþ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ WÇf¯èþ {´ë…™éËÌZ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ {ç³Äñý*Væü…

Mæü¯é² Mðü. íÜÇç³#Ææÿç³#, A±™é Mæü¯èþ$Mö˯èþ$, çÜÐèþÅÝë_ §é‹Ü, ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ ¯óþÐèþ*° C…sìý ò³ÆæÿâæýÏÌZ¯óþ §óþÖÄæý$ MøâæýÏ gê† ò³…ç³Mæü…ÌZ E¯èþ² Eç³Äñý*V>Ë$ HÑ$r…sôý & Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ý çÜ$Ë¿æý…, ¯èþÚëtË ¿æýÄæý$… çÜÓ˵…, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý$…. C¨ A°² Ñ«§éÌê õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…r$…¨ Mæü*yé. õ³§æþÇM>°² ™èþWY…_ÐóþçÜ$¢…¨. BÄæý* Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙM>àÆæÿ… A…¨…^èþ VæüË$Væü$™èþ$…¨. A§æþ¯èþç³# B§éÄæý*°Mìü ™øyæþµyóþ Ðèþ$Ç°² E´ë«¨ AÐèþM>Ô>Ë$ A…¨çÜ$¢…¨. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ {ç³™óþÅMæü…V> GÌê…sìý çÜçßýM>Ææÿ… AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. _¯èþ² ™èþÆæÿà ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$ÌZϯóþ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ ÒË$V> _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü Ðóþ™èþ¢ËMæü$ {´ù™éÞçßýMæüÆæÿ…V> E¯èþ² D {ç³Äñý*Væü… B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° WÇf¯èþ {´ë…™éËÌZ C糚yæþ$ gZÆæÿ$V> ÝëVæü$™ø…¨. D {ç³Äæý$™èþ²… õ³§æþ Mæü$r$…»êË BÆøV>Å°Mìü }Æ>Ðèþ$Ææÿ„æüV> E…sZ…¨. ÐéÇMìü çÜÇMö™èþ¢ iÐèþ¯ø´ë«¨° ^èþ*í³Ýù¢…¨.

G

¯ø² H…yæþ$ÏV> A…§æþÇMîü ™ðþÍíܯèþ çÜ™èþÅ… JMæüsìý E…¨. Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ç³Ôèý$ çÜ…™èþ† Ðèþ*{™èþÐóþ$ BÄæý* {´ë…™éË Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² ™èþr$tMøVæüË$Væü$™éÆÿ$$. §óþÔèý…ÌZ E™èþµ†¢ AÐèþ#™èþ$¯èþ² Ðèþ*…çÜ… Ìôý§é Møyìþ Væü$yæþÏÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 70 Ô>™èþ… D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ý린Mæü MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… §éÓÆ>¯óþ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. Væüyæþ_¯èþ Ðèþ$*yæþ$ §æþÔ>»êªË M>Ë…ÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ðèþ$$QÅ…V> C…yæþÏÌZ¯óþ ò³…_ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ç³#ÆøVæü† Mæü*yé D M>Ë…ÌZ ^éÌê ÐóþVæü…V> Ðèþ$$…§æþ$Mðüyæþ$™ø…¨. Ðé×ìýfÅ Ýë¦Æÿ$$ÌZ fÆæÿ$Væü$™ø…¨ Mæü*yé. B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ A™èþÅ…™èþ ÐóþVæü…V> ÑçÜ¢ÇÝù¢…§æþ¯óþ¨ Mæü*yé ç³NÇ¢V> °f…. AÆÿ$$™óþ Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> E™èþµ†¢ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ çÜ…MæüÆæÿgê† Møâæýϯèþ$ ò³…^èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… HÆæÿµyæþ$™ø…¨. Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ M>Ææÿ×ý…V> §óþÔèý…ÌZ Ðèþ*…çÜ…, Møyìþ Væü$yæþÏMæü$ ÌZr$ ÌôýMæü$…yé E¯èþ² Ðèþ*r °f…. AÆÿ$$™óþ C¨ {ç³fË BÆøVæüÅ…ò³O¯é, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V>¯èþ* çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. ÆøkÆøkMîü ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ² & °ÆæÿÓçßý×ý ÝûË¿æýÅ… E…yæþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… A…¨çÜ$¢¯èþ² ò³Ææÿsìý MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$

9

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019


C…yæþÏÌZ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ÌZ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ C…yæþÏÌZ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ò³Ææÿsìý çܦ˅ÌZ¯óþ ÝëVæü$™èþ* E…r$…¨. AÐèþyæþ… _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü ÐésìýÌZ ò³…ç³Mæü… ^óþç³sôýt MøâæýÏ çÜ…QÅ ^éÌê GMæü$PÐèþV> E…yæþÐèþ^èþ$a. Ìôý§é Mö¨ª´ësìý Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Ðèþ^èþ$a. H§óþÐðþ$O¯é D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ^éÌê ò³§æþª G™èþ$¢¯óþ ÝëVæü$^èþ$¯èþ²¨. D Ææÿ…V>°Mìü E¯èþ² AÐèþM>Ô>Ë$ ^éÌê GMæü$PÐèþ. B§éÄæý$… ò³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, _¯èþ² Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† ÆðÿO™èþ$ËMæü$, ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ D ç³Ç{ÔèýÐèþ$ G…™èþV>¯ø ™øyæþµyæþ$™ø…¨. Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V>¯èþ* ^óþç³rtÐèþ^èþ$a. Ìôý§é B _¯èþ² Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yóþÌê Mæü*yé °ÆæÿÓíßý…^èþÐèþ^èþ$a. D §æþ–ÚëtÅ ^èþ*õÜ¢ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ {´ë…™éËÌZ D ç³Ç{ÔèýÐèþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþÐèþ^èþ$a. D ÑçÙÄæý*°² B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ… Væü$Ç¢…_…¨. {糿æý$™èþÓ ç³Ôèý$ çÜ…ÐèþÆæÿ¦Mæü Ô>Q, WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$ Ô>QË$ 2016ÌZ {V>Ò$×ý §óþÖÄæý$ ò³Ææÿsìý MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² Ææÿ*´÷…¨…^éÆÿ$$. {糫§é¯èþ…V> 13000 B¨ÐéïÜ Mæü$r$…»êËMæü$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…, ´ùçÙMæü BàÆæÿ… A…¨…^óþ Ë„>ÅË™ø D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ^óþç³sêtÆæÿ$. C…§æþ$MøçÜ… E™èþµ†¢ Ñ«§é¯éË$, ÐéÅ«§æþ$Ë ¯èþ$…_ MøâæýÏ Ææÿ„æü×ýMæü$ ÐéÅMîüÞ¯ŒþË$, C…M> C™èþÆæÿ õÜÐèþË$

10

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> A…§æþÇMîü {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> EÐèþ$Ãyìþ Ë„æüÅ Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ$íßýâê º–…§é˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. MøâæýÏ ò³…ç³M>°² _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$V> Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ©°Mìü ™øyæþ$V> MæüÏçÜtÆŠÿ Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Mæü*yé íܧæþ®… ^óþÔ>Ææÿ$. ÎyŠþ sñýMìü²MæüÌŒý Hgñý±ÞV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐéçܯŒþ (ÐérÆŠÿòÙyŠþ çÜ´ùÆŠÿt çÜÈÓòÜ‹Ü A…yŠþ AMìütÑsîý ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP & WASSAN )Mæü$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… °ÆæÿÓçßý×ý »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Aç³µW…^éÆæÿ$. }M>Mæü$âæý…, ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…, ÑÔ>Qç³r²…, ™èþ*Ææÿ$µ, ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇ hÌêÏÌZÏ° 129 MæüÏçÜtÆæÿÏÌZ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. C糚yæþ$ CMæüPyæþ Ðèþ$¯èþ… ÑÔ>Qç³r²… hÌêÏ ò³§æþª Mö…yæþç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*°² ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é….

BÆæÿ…¿æý… CÌê ò³§æþºÄæý$Ë$ Ðèþ$…yæþË…ÌZ° ò³§æþª Mö…yæþç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ VæüsìýtV> 120 Mæü$r$…»êË$ E…sêÆÿ$$. ÐéÇÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ °Ææÿ$õ³§æþÌôý. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË$V> iÑ™éË$ ÝëWçÜ$¢¯èþ² ÐéÆóÿ. ÐéÇÌZ Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ™èþÐèþ$ C…yæþÏÌZ¯óþ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… ^óþçÜ*¢ Mö…™èþ B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. A¯óþMæü M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ Mö¨ªM>Ë…V> B {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ iÐèþ¯ø´ë«¨° Ðèþ¨ÌôýçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×êË$ CÑ. Ý린Mæü gê† Møyìþ í³ËÏË$ Ë¿æýÅ… ò³§æþª Mö…yæþç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ EÐèþ$Ãyìþ Ë„æüÅ Ý뫧æþ¯èþMæü$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË º–…§æþ… çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ò³ÆæÿâæýÏÌZ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…


C…sìý Ððþ¯èþMæü E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ò³Ææÿyæþ$ÌZ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… ^óþç³sìýt¯èþ WÇf¯èþ Ðèþ$íßýâæý

M>Mæü´ùÐèþyæþ…, Æ>{†Ðóþâæý çÜÆðÿO¯èþ ¿æý{§æþ™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø C™èþÆæÿ Ðóþsêyóþ f…™èþ$Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ çÜÐèþ$çÜÅË$, ò³§æþª çÜ…QÅÌZ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² Møâæý$Ï ^èþ°´ùÐèþyæþ…, çÜÆðÿO¯èþ ÐðþO§æþÅ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…ò³O çÜÆðÿO¯èþ ¯ðþOç³#×ýÅ… ÌôýMæü´ùÐèþr…. Aç³µsìý ¯èþ$…_ B Mæü$r$…»êË$ ™èþÐèþ$ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Mæü*yé Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ËÀ…^óþ {»êÆÿ$$ËÆŠÿ Ðèþ*…çÜ…, MøyìþVæü$yæþϯóþ Ñ°Äñý*W…^éÍÞ Ðèþ_a…¨. 2016 _ÐèþÇ Ðèþ*ÝëÌZÏ ÐéçܯŒþ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W…¨. Ý린Mæü…V> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² ËÄæý$ A¯óþ Ðèþ$Æø çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ A…¨…_¯èþ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {V>Ðèþ$…ÌZ ÐéçܯŒþ ™èþ¯èþ Mæü–íÙ {´ëÆæÿ…À…_…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§éË Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ çÜ…çœ$sìý™èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> §æþ–íÙt ò³sìýt…¨. çÜ¿æý$ÅËMæü$ ò³ÆæÿâæýÏÌZ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Væü$Ç…_¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^éÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ EÐèþ$Ãyìþ Ë„>ÅË Ý뫧æþ¯èþMæü$ ÒË$V> M>Ðèþ$¯Œþ C…rÆðÿ‹Üt {Væü*ç³#˯èþ$ (ïÜIi) HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. çÜ¿æý$ÅË ¯èþ$…_ Ææÿ*.300/& ^ö糚¯èþ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÔ>Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> ÐèþçÜ*Ë$ ^óþíܯèþ ïœkÌZ Ææÿ*.100/& ˯èþ$ çÜ¿æýÅ™èþÓ Ææÿ$çÜ$Ðèþ$$V> °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. D ïœk JMæüPÝëÇ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^ðþÍÏ…^éÍÞ E…r$…§æþ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ Ææÿ*.3000/& çÜàÄæý$…V> (C…§æþ$ÌZ Ææÿ*.2700/& Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ M>´ëyóþ… §æþ$Mæü$ ÒË$V> ¯ðþOsŒý òÙËtÆŠÿ °Æ>Ã×ê°Mìü, Ðèþ$Æø Ææÿ*.300/& 45 ÆøkË ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² 5 Møyìþ í³ËÏË Mö¯èþ$VøË$Mæü$) A…§æþgôýÔ>Ææÿ$. D Ñ«§æþ…V> MóüÐèþË… 5 Møyìþ í³ËÏË™ø ÐéÇ ò³Ææÿsìý MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. ò³ÆæÿâæýÏÌZ¯óþ {½yìþ…VŠü ¸ëÆæÿÐŒþ$ Mæü*yé.. °™èþÅ… Ý린Mæü gê† Møyìþ í³ËÏË çÜÆæÿçœÆ> E…yóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> Ý린Mæü…V>¯óþ {½§æþÆŠÿ ¸ëÆæÿÐŒþ$ ¯ðþËMöÌêµyæþ$. D {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Møyé A»ê¾Æÿ$$ §öÆæÿ ©°² HÆ>µr$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$

ç³Ôèý$ÐðþO§æþÅ õÜÐèþ˯èþ$ ´ëÆ>&ÐðþsìýǯóþÇÄæý$¯èþ$Ï A…¨…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> MøâæýÏ Ðèþ$Ææÿ×êË Ô>™èþ… çÜ$¯é² Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÇ…¨

Ðèþ^éaÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Mæü*yé ïÜIiÌZ çÜ¿æý$Åyóþ. BÄæý$¯èþ ¯ðþËMö͵¯èþ {½yæþÆŠÿ ¸ëÆæÿÐŒþ$ ¯èþ$…_ {V>Ðèþ$…ÌZ° C™èþÆæÿ ïÜIi çÜ¿æý$ÅËMæü$ BÄæý$¯èþ Møyìþ í³ËÏË$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C…§æþ$MøçÜ… BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ¯óþ AÆæÿ GMæüÆæÿ… MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Ææÿ*.30,000/& ò³r$tºyìþ ò³sêtÆæÿ$. D Ððþ$$™èþ¢… {´ëgñýMæü$tÌZ ¿êVæü…V> {½yæþÆŠÿ ¸ëÆæÿÐŒþ$ HÆ>µr$Mæü$ V>¯èþ* §é§éç³# Ææÿ*.96,500/& BǦMæü çÜàÄæý$… A…¨…¨. A…§æþ$ÌZ Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$Ë Mæü˵¯èþÌZ ¿êVæü…V> G¯ŒþMøÏfÆŠÿ/ò³¯Œþ (Mæü…^ðþ HÆ>µr$ E¯èþ² {´ë…Væü×ý…, ±sìý çÜÆæÿçœÆ>, Møyìþ í³ËÏË Mö¯èþ$VøË$, ÐésìýMìü Hyé¨ M>Ìê°Mìü çÜÇç³yóþ Ðóþ$™èþ Ðèþ…sìýÑ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ). D Ððþ$$™èþ¢… {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ 2016Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Æðÿ…yø AÆæÿ®¿êVæü…ÌZ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. C¨ ç³NÇ¢ M>Ðèþyé°Mìü BÆæÿ$ ¯ðþËË$ ç³sìýt…¨. A…sôý ò³Ææÿsìý MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$Ë$ 2017 Ðóþ$ ¯èþ$…_ A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. Aç³µsZÏ ÐésìýÌZ MóüÐèþË… 60 Møyìþ í³ËÏË$ E…yóþÑ. {½§æþÆŠÿ ¸ëÆæÿÐŒþ$ HÆ>µr$ AMæüPyìþ ç³Çíܦ†° ç³NÇ¢V> Ðèþ*ÇaÐóþíÜ…¨. Ý린Mæü…V> E¯èþ² Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yóþ Ñ«§æþ…V> §óþÖÄæý$ Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ A…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ 480 Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ çÜÆæÿçœÆ>^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ¯èþ$…_ 86 Ðèþ$…¨ ïÜIi çÜ¿æý$ÅË$ Ðésìý° Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔ>Ææÿ$. A±² Mæü*yé ¯ðþË ÆøkË ÐèþÄæý$çÜ$ E¯èþ²Ðóþ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. JMøP Møyìþ í³ËÏMæü$ BÄæý$¯èþ Ææÿ*.80/& ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÔ>Ææÿ$. {糆 Mæü$r$…º… Mæü*yé 5 ¯èþ$…_ 10 Møyìþí³ËÏË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sìýt…¨. CÌê ïÜIi çÜ¿æý$ÅË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Mæü*yé BÄæý$¯èþ _Mðü¯Œþ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþÐéÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> 45 ¯èþËÏ Møâæýϯèþ$, 11 Møyìþí³ËÏ˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^éyæþ$. çœÍ™èþ…V> BÄæý$¯èþ Ææÿ*.11650/& çÜ…´ë¨…^éÆæÿ$. G…í³Mæü ^óþíܯèþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ BÄæý$¯èþ Møyìþ Væü$yæþ$Ï AÐóþ$ÃÐéÆæÿ$. G…§æþ$Mæü…sôý BÄæý$¯èþ Væü$yæþϯèþ$ AÐèþ$Ãr…ò³O A…™èþ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^óþÐéyæþ$ M>§æþ$. GMæü$PÐèþV> Møyìþ í³ËÏË AÐèþ$ÃMæü…ò³O¯óþ BÄæý$¯èþ §æþ–íÙt ò³sêtyæþ$. 2017ÌZ BÄæý$¯èþ B§éÄæý$…ÌZ §é§éç³# 65 Ô>™èþ… {½§æþÆŠÿ ¸ëÆæÿÐŒþ$ §éÓÆ>¯óþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨.

ÐðþO§æþÅ… ™èþ¨™èþÆæÿ õÜÐèþË Ë¿æýÅ™èþ D {V>Ðèþ*°Mìü Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ §æþVæüYÆæÿÌZ° {糿æý$™èþÓ ÐðþrÆæÿ²È MìüÏ°MŠü¯èþ$ 15 MìüÒ$ §æþ*Ææÿ…ÌZ E¯èþ² ´ëyóþÆæÿ$ÌZ E…¨. ©…™ø ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$ çÜM>Ë…ÌZ ´÷…§æþyæþ… çÜÐèþ$çÜÅV> E…yóþ¨. D çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ D {´ëgñýMæü$t Mìü…§æþ Ý린Mæü…V> °ÐèþíÜ…^óþ ÐéÇMìü ´ëÆ>&ÐðþrDzÄôý$ÇÄæý$¯èþ$ÏV> Õ„æü×ý C^óþa…§æþ$Mæü$ {ç³™èþ´ë¨… ^éÆæÿ$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨° {ç³™óþÅMæü…V> G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ Ðèþ$íßýâæýËMóü {´ë«§é¯èþÅ™èþ °^éaÆæÿ$. AÌê…sìý ÐéÇMìü 2 ÌôýMæü Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ´ër$ Møâæý$Ï, Møyìþ í³ËÏË$, ™èþ¨™èþÆæÿ ç³Ôèý$ ÐðþO§æþÅ çÜ…º…«¨™èþ A…Ô>Ëò³O Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. Ý린Mæü…V> A…§æþ$»êr$ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

11


E¯èþ² ÐðþrǯèþÈ yéMæütÆæÿ$Ï, òœíÜÍsôýsìý…VŠü Hgñý±Þ íܺ¾…¨, ÐéçܯŒþ {糆°«§æþ$Ë$ ÐéÇMìü Õ„æü×ý C^óþa ÑçÙÄæý$…ÌZ ÇÝùÆŠÿÞ ç³ÆæÿÞ¯ŒþË$V> Mæü–íÙ^óþÔ>Ææÿ$. CÌê Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ ´ëÆ>&ÐðþrǯóþÇÄæý$¯èþ$Ï Ý린Mæü…V> E…yóþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë BÆøVæüÅ çÜ…º…«§æþ çÜÐèþ$çÜÅËò³O {´ë«§æþÑ$Mæü _Mìü™èþÞ A…¨…^èþyæþ…ÌZ Eç³Äñý*Væüç³yézÆæÿ$. {糡 Ðèþ…§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ C§æþªÆæÿ$ ´ëÆ>&ÐðþsìýÇÄæý$¯óþÇÄæý$¯èþ$Ï A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþÌê ^èþ*çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ õÜÐèþËMæü$ V>¯èþ* Ææÿ*.2/& C^óþaÌê HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ÐéÇMìü Ý린Mæü…V>¯óþ iÐèþ¯ø´ë«¨ ^èþ*í³¯èþrÏÆÿ$$…¨. çÜ¿æý$ÅË$ Ðèþ$$…§æþ$V> ^ðþÍÏ…_¯èþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ (ïÜIi çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ Ææÿ*.200/& AyéÓ¯ŒþÞV> ÐèþçÜ*Ë$^óþíܯèþ ÑçÙÄæý$… C…™èþMæü$Ðèþ$$…§óþ VæüÐèþ$°…^é…) ¯èþ$…_ D çÜÓ˵ ïœk¯èþ$ ´ëÆ> íܺ¾…¨Mìü ^ðþÍÏÝë¢Ææÿ$. ÐðþO§æþÅ _Mìü™èþÞ A…¨…_¯èþ {糆 糄ìü ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ* C§óþ Ñ«§æþ…V> ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. fÐèþ$ ^óþíܯèþ °«§æþ$Ë$ AÆÿ$$´ùÆÿ$$¯èþ Ððþ…r¯óþ çÜ¿æý$Åyæþ$ Ðèþ$äÏ A…™èþ Ððþ$$™é¢°² fÐèþ$^óþÄæý*ÍÞ E…r$…¨. D Ñ«§æþ…V> ´ëÆ> íܺ¾…¨° A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÅ«§æþ$Ë ¿æýÄæý$… ™èþWY ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$ ÑçܢDž^èþyæþ…™ø ´ër$ Ðèþ$Ææÿ×êË$ Mæü*yé Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. MøâæýÏ BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý, MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$Ë °ÆæÿÓçßý×ýÌZ A¯èþ$çÜÇ… ^èþÐèþËíܯèþ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$Ë Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…, ç³Çgêq¯é°² òœíÜÍsôýsìý…VŠü Hgñý±Þ ËÄæý$, ÐéçܯŒþ A…¨…^éÆÿ$$. C…M> D Ææÿ…Væü…ÌZ BçÜMìü¢ E¯èþ² ÐèþÅMæü$¢Ë$, {ÔóýÄñý*ÀÌêçÙ$Ë$ Mæü*yé ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… A…¨çÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$.

{糿êÐèþ…

12

ò³§æþª Mö…yæþç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ° A°² Mæü$r$…»êË$ Mæü*yé D ÆæÿMæü…V> C…yæþÏÌZ¯óþ MøâæýÏ ò³…ç³Mæü… ^óþç³rtyæþ…™ø MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…ÌZ çÜ…{糧éÄæý$Mæü gê™èþ$Ë$ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ý린Mæü…V> E¯èþ² A°² ÐèþÆ>YË {ç³fË$ Ý린Mæü…V>¯óþ ËÀçÜ$¢¯èþ² Møyìþ Væü$yæþϯèþ$, Ðèþ*…Ýë°² BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ Møâæý$Ï, Væü$yæþÏ Mæü…sôý CÑ BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþÑV> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨ Ý린Mæü$ËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. {½yìþ…VŠü ¸ëÆæÿÐŒþ$ HÆ>µr$ ÐèþËÏ A°² C…yæþÏÌZ° ÐéÇMìü Møyìþ í³ËÏË$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. Ðésìý° °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Mæü$r$…»êË BǦMæü íܦ† Mæü*yé Ððþ$ÍÏV> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ$™ø…¨. D Møyìþ í³ËÏË ÑçÜÆæÿj¯é˯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ$™ø…¨. ò³§æþª Mö…yæþç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ Cç³#ç³yæþ$ §óþÖ Møyìþ í³ËÏË$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

{´ëgñýMæü$t º–…§æþ… ¯èþ$…_ Møyìþ í³ËÏ˯èþ$ A…§æþ$Mæü$…r$¯èþ² Ðèþ$íßýâæý

ÇçœÆðÿ¯ðþÞ‹Ü ïÜG‹ÜD, G‹œG‹Üsîý °Ðóþ¨Mæü Äæý*…sîýºÄñý*sìýMŠü ÆðÿíÜòÜt¯ŒþÞ C¯Œþ ´û[Ît G°ÓÆ>¯ŒþÐðþ$…sŒý 2018, òÜ…rÆŠÿ çœÆŠÿ òÜO¯ŒþÞ A…yŠþ G°ÓÆ>¯ŒþÐðþ$…sŒý, ¯èþ*ÅÉìþÎÏ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… °ÆæÿÓíßý…_¯èþ 2012 ç³Ôèý$ Væü×ý¯èþ ÌñýMæüPË$ & ASË ¿êÆæÿ™èþ Ýë¦Æÿ$$ °Ðóþ¨Mæü, 2012, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q, ç³Ôèý$ çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü, ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$, íœçÙÈ‹Ü Ô>Q, Mæü–íÙ¿æýÐèþ¯Œþ, ¯èþ*ÅÉìþÎÏ ÐéçܯŒþ & §óþÖ ´û[Ît & {´ëgñýMæü$t {½‹œ, 2017 ÐéçܯŒþ (VæüVæüVæü B¯ŒþÌñýO¯Œþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… §éÓÆ> õÜMæüÆæÿ×ý)

Mæü–™èþfq™èþË$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ ò³Ææÿsìý MøâæýÏ ¸ëÆæÿÐŒþ$Ë M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$¯èþ² ç³Ôèý$ çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü Ô>Q, IsîýyîþH, C…M> C™èþÆæÿ òœíÜÍsôýsìý…VŠü Hgñý±ÞËMæü$ {ç³™óþÅMæü Mæü–™èþfq™èþË$. Aneetha Kanukolanu WASSAN, #12-13-452,Street No 1,Tarnaka, Secunderabad - 500017 E-mail: aneethak@wassan.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2018


õܧæþÅ…ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… _¯èþ² ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþç³µ°çÜÇ G….G¯Œþ.Mæü$ËMæüÇ~, sìý.çÜ$ÆóÿÔŒý

Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ^óþa Ðèþ*Ææÿ$µË$ _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë iÑ™é˯èþ$ Ðèþ$Ç°² MæüyæþVæü…yæþÏÌZ Ðèþ$$…_ ÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë iÐèþ¯ø´ë«¨ §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾†…sZ…¨. CÌê…sìý ç³Çíܦ†ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ õܧæþÅ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþ¯é°² °ËMæüyæþV> Mö¯èþÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ BÔ>ÆóÿQV> Mæü°í³Ýù¢…¨. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$…_ E§éçßýÆæÿ×ý Eç³µÆæÿçßýãÏ {V>Ðèþ$…ÌZ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a.

Mæü

Æ>²rMæü Æ>çÙ‰…ÌZ° ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ hÌêÏ _MæüP¯éÄæý$Mæü¯èþçßýãÏ ™éË*M>ÌZ° K Mæü${V>Ðèþ$… Eç³µÆæÿçßýãÏ. D {V>Ðèþ$…ÌZ VæüsìýtV> 140 C…yæþ$Ï E¯é²Æÿ$$. AMæüPyìþ {ç³fËÌZ A…§æþÇMîü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…. §é§éç³# 80 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ M>V> 20 Ô>™èþ… _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ìôý. ™éË*M> Ððþ$$™èþ¢…ÌZ Möº¾Ç ™ørË$ Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> ÑçÜ¢–™èþ…V> ò³…^èþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ D {V>Ðèþ$…ÌZ° ÐéÆæÿ$ Ðèþ*{™èþ… Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÑçÜ$¢…sêÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… Möº¾Ç ™ørËMæü$ ™èþÆæÿ^èþ$V> ÝùMæü$™èþ$¯èþ² `yæþï³yæþÌôý. Ðésìý ÐèþËÏ ÐéÆæÿ$ Ñç³È™èþ…V> ¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ$.

M>Äæý$Væü*ÆæÿË ÝëVæü$ Eç³µÆæÿçßýãÏ {V>Ðèþ$…ÌZ° 50 ¯èþ$…_ 60 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ M>Äæý$Væü*Ææÿ˯óþ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. rÐðþ*sê, »ñý…yæþM>Äæý$Ë$, ½ÆæÿM>Äæý$Ë$, ´÷rÏM>Äæý$Ë$, ½¯ŒþÞ, BMæü$ Mæü*ÆæÿË$, Ñ$Ææÿç³ ÐéÆæÿ$ ÝëVæü$^óþõÜ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ç³…rË$. ™èþÐèþ$Mæü$¯èþ² ¿æý*MæüÐèþ$™èþ… B«§éÆæÿ…V> 5 Væü$…rË ¯èþ$…_ AÆæÿ GMæüÆæÿ… M>Äæý$Væü*ÆæÿË ÝëVæü$Mæü$ MóüsêÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ±sìý Ë¿æýÅ™èþ E¯èþ² ÐéÆæÿ$ GMæüÆ> ¿æý*Ñ$ÌZ òÜO™èþ… M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ÝëVæü$^óþíÜ iÑ™èþ… ÝëWçÜ$¢¯èþ² } Ææÿ…VæüÄæý$Å ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐé°² D Ñ«§æþ…V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ""ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ Ððþ$rt {´ë…™éÌZÏ M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$, ÐóþçÜÑ M>Ë…ÌZ Möº¾Ç ™ør˯èþ$ ò³…^èþ$™èþ$…sê…. Möº¾Ç ™ørÌZϯóþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ò³…^èþyæþ… ÐèþËÏ ±sìý çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ çÜÐèþ$çÜÅ E…yæþ§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý Möº¾Ç ™ørËMæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… E…r$…¨. D ÆæÿMæü…V> ±sìý ÐéyæþM>°² ´÷§æþ$ç³# ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ±sìý™ø¯óþ M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé Möº¾Ç ™ør˯èþ$ ò³…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²….''

™ørË ò³…ç³Mæü…ò³O ™é¯èþ$ ÝëWçÜ$¢¯èþ² Mæü–íÙ° çÜ…§æþÆæÿØMæü$ËMæü$ ÑÐèþÇçÜ$¢¯èþ² } Ææÿ…VæüÄæý$Å

13

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019


çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ AÆÿ$$¯èþ Ææÿ…VæüÄæý$Å Æ>Væü$Ë$(fingermillet), AËçÜ… §æþË$ (cow pea), Mæü…§æþ$Ë$ (ÆðÿyŠþ {V>ÐŒþ$), ò³çÜË$ ({X¯Œþ {V>ÐŒþ$) Ðèþ…sìý Ðésìý° ™èþ¯èþ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… ÝëVæü$^óþçÜ$¢…sêyæþ$. Mö¨ª çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… M>Äæý$Væü*ÆæÿË ÝëVæü$¯èþ$ BÄæý$¯èþ Mæü*yé ^óþç³sêtyæþ$. JMæü ÆæÿMæü…V> BÄæý$¯óþ D Mö™èþ¢ çÜ*¹Ç¢Mìü ½f… ÐóþÔ>yæþ° ^ðþ´ëµÍ. C糚yæþ$ Ðèþ$Æðÿ…§æþÆø BÄæý$¯èþ ^èþ*í³¯èþ »êrÌZ Ayæþ$Væü$ÌôýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ææÿ…VæüÄæý$Å Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ÌZ ´ùçÙM>˯èþ$ A…¨…^óþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ÑçÜ¢–™èþ…V> Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ ËÀ…^óþ ÐèþÅÆ>¦Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ GMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. ÝëVæü$±sìýÌZ°Mìü ÐðþÇà Mæü…´ùçÜ$t Ñ${ÔèýÐèþ$… ^óþÇa ´÷Ìê°Mìü ^óþÆæÿÐóþÝë¢yæþ$. A…™óþM>Mæü$…yé {yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ Mæü*yé AÐèþ$Ë$ ^óþÔ>yæþ$. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðèþ$*{™é°² ±sìý™ø MæüÍí³ (糨 ÎrÆæÿÏ ±sìýMìü ÎrÆŠÿ ç³Ôèý$ Ðèþ$*{™èþ… ^óþÇa) ™èþÆæÿ^èþ$V> ´÷Ë…ÌZ Ððþ§æþfË$Ï™éyæþ$. D Hyé¨ BÄæý$¯èþ AÆÿ$$§æþ$ Væü$…rÌZÏ ´÷rÏ ´ë§æþ$˯èþ$, M>M>ÆæÿM>Äæý$˯èþ$ 2 Væü$…rÌZϯèþ*, Ñ$Ça ç³…r¯èþ$ 2 Væü$…rÌZϯèþ$, ½¯ŒþÞ ò³…ç³M>°² 10 Væü$…rÌZϯèþ* ^óþç³sêtyæþ$. ´÷rÏ M>Äæý$Ë$ A…§æþ$»êr$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Cç³µsìýMóü r¯èþ$² ´÷rÏM>Äæý$˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…_ JMæüP ¯ðþËÌZ Ææÿ*.20000/& çÜ…´ë¨…^éyæþ$. Ñ$WͯèþÑ ^óþ†Mìü A…§éÍÞ E…¨. Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ´÷rÏM>Äæý$Ë §éÓÆ> Ææÿ*.60000/&, M>MæüÆæÿ M>Äæý$Ë §éÓÆ> Ææÿ*.24000/&, ½¯ŒþÞ AÐèþ$ÃMæü… §éÓÆ> Ææÿ*.45000/& çÜ…´ë¨…^éyæþ$. C…M> C™èþÆæÿ ç³…rË Ææÿ*ç³…ÌZ¯èþ*, Möº¾Ç ™ørË §éÓÆ> Ðèþ$ÇMö…™èþ B§éÄæý$… ´÷…§æþVæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$.

±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ rÐðþ*sê, »ñý…yæþM>Äæý$Ë$, ½ÆæÿM>Äæý$Ë$, ´÷rÏM>Äæý$Ë$, ½¯ŒþÞ Ðèþ…sìý ¯éË$VðüO§æþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ÝëVæü$ ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. CÌê ÑÑ«§æþ ÆæÿM>˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ¯èþÚëtË {ç³Ðèþ*§æþ… ™èþVæü$Y™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü$…yé CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢…sêÆæÿ$. MæüÆ>²rMæü {糿æý$™èþÓ… 2011 ¯èþ$…_ 2013 ÐèþÆæÿMæü$ D {V>Ðèþ$…ÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ JMæü {´ëgñýMæü$tV> ^óþç³sìýt…¨. Aç³µsìý¯èþ$…_ CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t, Eç³Äñý*WçÜ*¢ ÆæÿÝëÄæý$¯èþ GÆæÿ$ÐèþË ÐéyæþM>°² 50 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY…_ÐóþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. ^éÌê Ðèþ$…¨ `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ™ørÌZ õ³Ææÿ$Mæü$¯óþ ÐèþÅÆ>¦Ë¯óþ Eç³Äñý*WçÜ$¢…sêÆæÿ$. D M>Ææÿ×ý…V> Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ÆæÿÝëÄæý$¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$ çÜ… àÆæÿM>Ë MøçÜ… Ððþ_açÜ$¢¯èþ² Ððþ$$™èþ¢… A…sôý §é§éç³# Ææÿ*.2500/& ¯èþ$…_ Ææÿ*.3000/& ÐèþÆæÿMæü$ B§é ^óþçÜ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÒÆæÿ…™é çÜÒ$ç³…ÌZ E¯èþ² çßý$ÍÄæý*ÆŠÿ, ïÜG‹ÜçßýãÏ, Mðü½ {M>‹Ü ç³rt×êËMæü$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ¡çÜ$MðüãÏ AÐèþ$$ÃMæü$…r$¯é²Ææÿ$. CÑ ÐéÇ {V>Ðèþ*°Mìü §æþVæüYÆæÿÌZ¯óþ E…sêÆÿ$$. Væü™èþ…ÌZ Ðésìý° ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ [ò³OÐóþr$ ºçÜ$ÞËò³O B«§éÆæÿç³yóþÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ ™èþÐèþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ¯óþ A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çܧæþ$´ëÄæý$… A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ_a…¨. BsZË$ Mæü*yé ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆæÿMæü$ ¡çÜ$MðüãÏ AMæüPyæþ Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÈËMæü$ ¯óþÆæÿ$V> AÐèþ$$ÃMæü$…sêÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ç³…yìþ…^óþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$ÌZÏ JMæüP rÐðþ*sê ÑçÙÄæý$…ÌZ¯óþ {Vóüyìþ…VŠü ^óþõÜ ç³Çíܦ† E…¨. ""{VóüyŠþ ^óþíܯèþ rÐðþ*sêMæü$ JMæü »êMæü$Þ AÑ$Ùóþ Ææÿ*.50/& A§æþ¯èþ…V> ËÀÝù¢…¨'' A…r$¯é²Ææÿ$ Ææÿ…VæüÄæý$Å. ½¯ŒþÞ ç³…r¯èþ$ Ðèþ*{™èþ… A…§æþÆæÿ* çÜÑ$íÙtV> AÐèþ$$ÃMæü$…r$¯é²Ææÿ$. çÜÆðÿO¯èþ ïÜf¯ŒþÌZ ÆøkMæü$

M>Äæý$Væü*ÆæÿË ÝëVæü$ §éÓÆ> Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…r$¯èþ² ÕÐèþÐèþ$à Ðèþ…sìý ÆðÿO™èþ$Ë$ CMæüPyæþ G…™ø Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$

14

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019


çÜçÜtÆÿ$$¯èþº$ÌŒý ÌñýOÒÏçßý$yŠþÞ A…yŠþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý & D ÆðÿO™èþ$Ë…™é õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ^óþç³sìýt E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ {´ù™éÞà°² A…¨Ýù¢…¨. çœÍ™èþ…V> ´ëyìþ E™èþµ†¢ A«¨MæüÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. CMæüPyìþ ´ëyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÆøkMæü$ 8 ¯èþ$…_ 10 ÎrÆæÿÏ ´ëË$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢…sêÆæÿ$. Ý린Mæü…V>¯óþ ´ëË õÜMæüÆæÿ×ý MøçÜ… Eç³µÆæÿçßýãÏÌZ¯óþ {ç³™óþÅMæü…V> JMæü Móü…{§æþ… HÆ>µr$ M>Ðèþyæþ… ÐéÇMìü Ðèþ$Ç…™èþ {ç³Äñý*f¯èþ… MæüÍWÝù¢…¨.

Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë ç³#¯èþÇÓ°Äñý*Væü…

™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ¯óþ ËÀ…^óþ iÐèþ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ (»Ÿsê°MæüÌŒý ÍMìüÓyŠþ òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ) {§æþÐèþÆæÿ*ç³…ÌZ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$° Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Ææÿ…VæüÄæý$Å {ç³™óþÅMæü™èþ

r¯èþ$² ½¯ŒþÞ çßý$ÍÄæý*ÆŠÿ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ AÐèþ$$ÃyæþÐèþ#™èþ* E…sêÆÿ$$. Eç³µÆæÿçßýãÏ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ »êV> BMæür$tMæü$…r$¯é²Æÿ$$. GMæü$PÐèþ WÆ>Mîü E…sZ…¨. »ôýÆæÿÝëÆ>Ë AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. çÜVæür$¯èþ ½¯ŒþÞ ÝëVæü$^óþõÜ {糡 ÆðÿO™èþ$Mæü$ ÐéÆ>°Mìü Ææÿ*.4000/& ¯èþ$…_ Ææÿ*.5000/& §æþMæü$P™ø…¨. ©° ÝëVæü$Mæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$a ÆæÿÐé×ê™ø MæüÍí³ Ææÿ*.1500/& Ðèþ*{™èþÐóþ$. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë™ø ´ër$ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ Mæü*yé ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Æø ÆðÿO™èþ$ †Ðèþ$ÃÄæý$Å ™èþ¯èþ AÀ{´ëÄæý*°² D Ñ«§æþ…V> ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. ""Ðèþ* {V>Ðèþ$…ÌZ° Mæü$r$…»ê˱² MóüÐèþË… 2 ¯èþ$…_ 5 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ E¯èþ² ÐéÆæÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. Ððþ$rt {´ë…™éÌZÏ Æ>Væü$Ë$ ÝëVæü$^óþÝ뢅. ò³çÜË$ ({X¯Œþ {V>ÐŒþ$), EËÐèþË$ (àÆŠÿÞ {V>ÐŒþ$), Mæü…§æþ$Ë$ (ÆðÿyŠþ {V>ÐŒþ$) Ðèþ…sìýÑ Mæü*yé ç³…yìþÝ뢅. ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… Ý뫧éÆæÿ×ý…V> E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ GMæüÆ>ÌZ 6 ¯èþ$…_ 8 MìüÓ…sêâæýÏ Æ>Væü$Ë$, ç³ç³šË$ ¨Væü$ºyìþV> ÐèþçÜ$¢…¨. CÑ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇ´ù™éÆÿ$$. CMæü ¯èþ$…_ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$ËMæü$ Ðèþ* {V>Ðèþ$… õ³Ææÿ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨.''

A¯èþ$º…«§æþ…V> ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ BÔèýaÆæÿÅ… MæüÍW…^óþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ Æðÿ…yæþ$ ÌôýMæü Ðèþ$*yæþ$ ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ Mæü*yé ò³…^èþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. §é§éç³# 90 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D {´ëgñýMæü$tÌZ ¿êVæü…V> ´ëyìþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Mö¯èþ$VøË$Mæü$ çÜçßýM>Ææÿ… ËÀ…_…¨. sìý‹³r*ÆŠÿÌZ° »ñýÆÿ$$‹œ çÜ…çܦ & C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ

CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜçßýMæüÇ…^èþ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. gŸ¯èþ² ÐèþÅÆ>®Ë$, C…M> iË$Væü ÌôýMæü f¯èþ$Ðèþ$$ (sun hemp), Æ>Væü$Ë$ Ðèþ…sìýÑ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþV> Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðèþ$ËÐèþ$*{™é˯èþ$ Mæü…´ù‹Üt GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> Ðèþ*Ça ´÷ÌêÌZÏMìü ^óþÆæÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ÌZ †ÇW EÄñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ º$Ææÿ§æþ Ðèþ$sìýt° Mæü*yé Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ÆæÿÝëÄæý$¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… »êV> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ C_a¯èþ ´ëË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ °gê°Mìü ºÄæý$rMæü$ Ððþyæþ$™èþ$…sêÆÿ$$. Ñ$WͯèþÐèþ±² Ý린Mæü…V>¯óþ Ðèþ$äÏ H§øÆæÿ*ç³…ÌZ Eç³Äñý*W…ÌZMìü ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…sôý CMæüPyæþ Ðèþ–«§é AÄôý$Ũ H© Ìôý§æþ$. {糡© Ðèþ$äÏ Ðèþ$Æø Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*Væü…ÌZMìü ÐèþÝù¢…¨.

Ðèþ$$W…ç³# Eç³µÆæÿçßýãÏ {V>Ðèþ$…ÌZ E¯èþ² 140 Mæü$r$…»êËÌZ 50 ¯èþ$…_ 60 Mæü$r$…»êË$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ E´ë«¨ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ ÐéÇMìü ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ…™ø ´ër$ Ðèþ$Ç…™èþ B§éÄæý$… ËÀÝù¢…¨. CÌê ç³…rË ÝëVæü$, M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü…, ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$ ^óþç³sìýt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ ÐðþOÑ«§éÅ°² ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… §éÓÆ> ÐéÆæÿ$ °MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ B§éÄæý*°² ´÷…§æþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. íܦÆæÿ™èþÓ… Ìôý° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ õܧæþÅ… C™èþÆæÿ{™é ¯èþÚët˯èþ$ °ÐéÇ…^èþVæüË$Væü$™ø…¨. B§éÄæý$… °ËMæüyæþV> E…sZ…¨. ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ ÑçÜ¢ –™èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. M N Kulkarni BAIF Office, Kusumanagar Kelageri road, Dharwad-580008 E-mail: mnkulkarni65@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2018 15

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019


ÆðÿO™èþ¯èþ² A¯èþ$çÜÇ…^óþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éÌôý çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ¿æý{§æþ™èþMæü$ }Æ>Ðèþ$Ææÿ„æü G‹Ü.MæüâêÐèþ†, G.Aº$ªÌŒý àÇ‹Ü, i¯é Ðèþ*£æþ*Å, Ñ.Mæü–çÙ~Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ÑfÄæý$ Ý뫧æþ¯èþ {糫§é¯èþ…V> A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ…™ø ´ër$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ê˯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü G§æþ$ÆæÿÄôý$Å {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ðésìý° çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> Ayæþ$zMøVæüÍW¯èþ A¯óþMæü Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…_ B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³sìýt Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. D ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë Vöç³µ§æþ¯èþ… GMæüPyæþ E…© A… sôý Mö™èþ¢ 糧æþ®™èþ$˯èþ$, ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ Væü$Ç¢…_ ÐésìýMìü ™èþW¯èþ Ñ«§æþ…V> ™èþÐèþ$¯èþ$ ™éÐèþ$$ Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþçÜ$Mæü$…r* ¯èþ*™èþ¯èþ 糧æþ®™èþ$Ë BÑçÙPÆæÿ×ýMæü$ ^èþ*í³…^óþ çÜ*¹Ç¢Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*¯èþíÜMæü «§æþ–Éæþ™èþÓ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ…ÌZ¯óþ. A§óþ E™éÞçßý…™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ &ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý Ñ«§é¯é˯èþ$, °ÆæÿÓçßý×ý 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþÐóþ$. Ý린Mæü…V>¯óþ ËÀ…^óþ D çÜÇMö™èþ¢ Ñgêq¯é°² çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ò³O¯óþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ íܦÆæÿ™èþÓ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. AÆæÿsìý Ððþ$$MæüP˯èþ$ ò³…^óþ Mæü$…yæþÌZÏ ´÷r$t °…ç³yæþ… §éÓÆ> ±sìý Ðèþ$$…ç³# Ðèþ$$糚 ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿÐðþ$O…¨

16

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019


Móü

Ææÿâæý çÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ…ÌZ Möº¾Ç ÝëVæü$ GMæü$PÐèþ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…r$…¨. AÆÿ$$¯é Mæü*yé ¨Væü$ºyìþ Mö¨ªV>¯óþ E…r$…¨. A…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý… & AMæüPyìþ ¿æý*ÝëÆæÿ…ÌZ ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$ E¯èþ² ¿o†Mæü & ÆæÿÝëÄæý$¯èþMæü Ë„æü×êÌôý. ¿æý*ÝëÆæÿ… A…™èþ…™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Ðèþyæþ… Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý…. ¯óþËÌZMìü ±Ææÿ$ C…Mìü´ùÄôý$ çÜÓ¿êÐèþ…ÌZ Mæü°í³…^óþ Ðèþ*Ææÿ$µË$, E糚 ±sìý Ðèþ$$…ç³# Mæü*yé A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×êÌôý. D M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ MóüÆæÿâæý §æþ„ìü×ý {´ë…™èþ…ÌZ Möº¾Ç ÝëVæü$ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. D M>Ææÿ×êË°²sìý {糿êÐèþ… ÐèþËÏ CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ A…™èþÆŠÿ ç³…rË ÝëVæü$ M>±, Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… M>± Ý뫧æþÅ… M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$.

D {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ™èþÐèþ$ Ý÷…™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍW¯èþ {ç³™óþÅMæü Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…_ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> ¨Væü$ºyìþ ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. MøÝë¢ {´ë…™èþ…ÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ÐðþOÆæÿ$«§éÅ˯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> ™èþr$tMøVæüÍVóü ÝëÐèþ$Æ>®Å°² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. D Ñ«§é¯éËò³O ^óþç³sìýt¯èþ Ðèþ$Ç Mö°² {ç³Äñý*V>Ë$, A«§æþÅÄæý$¯éË ÐèþËÏ Ðèþ$ÇMö°² {ç³Äñý*f¯éË$ Ý뫧æþÅÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ¿êÆæÿ™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$…yæþÍ (ICAR) & ™ørË ò³…ç³Mæü… ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Móü…{§æþ çÜ…çܦ (CPCRI) çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®†ÌZ D {ç³Äñý*V>Ë$, A«§æþÅÄæý$¯é˯èþ$ ^óþç³sêtÆÿ$$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ C¯Œþç³#sŒý˯èþ$ Ô>ï܈Äæý$ 糧æþ®†ÌZ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆÿ$$.

{´ëÆæÿ…¿æý… GMæüPyæþ A…sôý ™ørË ò³…ç³Mæü… ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ çÜ…çܦ D ÑçÙÄæý$…ÌZ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯é˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³yæþ$™ø…¨. Ðèþ$$QÅ…V> MöËÏ… hÌêÏÌZ° AË´ëµyæþ$, AËç³Nµf hÌêÏÌZ° AÆæÿ™èþ$¢ç³#gê ç³…^éÄæý$¡ËÌZ CçÜ$Mæü Ðèþ$sìýt E¯èþ² ´÷ÌêÌôý GMæü$PÐèþ. AÌê…sìý ^ørÏ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$, õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ D çÜ…çܦ {ç³^éÆæÿ… ^óþÝù¢…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ¿êVæü…V>, Ý린Mæü…V> Ë¿æýÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² ç³Çgêq¯é°² Eç³Äñý*W…_ ÆðÿO™èþ$ §æþ…ç³™èþ$Ë$ §óþÐèþ§é‹Ü, }Ðèþ$† çÜ™èþÅÐèþ† (AË´ëµyæþ$ ç³…^éÄæý$¡), AÆæÿ®ç³#f ç³…^éÄæý$¡Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ } »êº* Ðèþ$$†Ææÿç³Ææÿ…¼ÌŒý Ý뫨…_¯èþ çœÍ™é˯èþ$ {糫§é¯èþ…V> {糧æþÇØ…_ C™èþÆæÿ$ËMæü$ {´ù™éÞçßý…

A…™èþÆŠÿ ç³…rËÌZ ò³O¯éí³ÌŒý ÝëVæü$ A°²sìýMæü¯é² E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ¨V> Væü$Ç¢…^èþyæþ… fÇW…¨. D ç³…r ÝëVæü$ §éÓÆ> ±sìý Ðèþ$$…ç³# çÜÐèþ$çÜůèþ$ ™èþr$tMøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨

CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯éË$ Ðèþ$ÇMö°² Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþÆæÿ$µË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ MøÝë¢ {´ë…™èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÐèþÆæÿ§éÆÿ$$°V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ò³O Æðÿ…yæþ$ {´ë…™éÌZϯèþ* 2012&15 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ 0.6 òßýM>tÆæÿÏ ¿æý*Ñ$ÌZ (ÐóþÆóÿÓÆæÿ$V> ^óþç³sìýt¯èþÑ) D B^èþÆæÿ×îýÄæý$ Ñ«§é¯éË {糧æþÆæÿدèþ fÇW…¨. Æðÿ…yæþ$ {´ë…™éËÌZ¯èþ$ Mæü*yé ¯óþËÌZÏ „>Ææÿ (nonsaline) Væü$×êË$ ÌôýÐèþ#. AÆÿ$$™óþ ï³òßý^Œþ (pH) Ýë¦Æÿ$$ 4.5 ¯èþ$…_ 6.3 Ðóþ$ÆæÿMóü E¯èþ²¨. A¨ Mæü*yé õÜ…{©Äæý$ M>Ææÿ¾¯Œþ, ´÷sêíÙÄæý$ÐŒþ$, M>ÍÛÄæý$ÐŒþ$, Ðèþ*W²íÙÄæý$… E¯èþ²r$t ™ðþÍíÜ…¨. A…sôý D Ððþ*™é§æþ$ ^éÌê ™èþMæü$PÐóþ A° ^ðþ´ëµÍ. CMæü òßý^èþ$a Ððþ*™é§æþ$ÌZ ¸ëçܹÆæÿ‹Ü, Ðèþ*…Væü±‹Ü, IÆæÿ¯Œþ, h…MŠü E¯é²Æÿ$$. D ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÝëïœV> ÝëVóü…§æþ$Mæü$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ °ÆæÿÓçßý×ý 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ¿êVæü…V>, Ðèþ$$QÅ…V> ç³…rË ÝëVæü$ M>Ææÿ×ý…V> ËÀ…^óþ ÐèþÅÆ>®Ë¯èþ$ †ÇW Eç³Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ> õÜ…{©Äæý$ M>Ææÿ¾¯Œþ ç³ÇÑ$† {糫§é¯èþ ç³…rÌZÏ 74 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$, A…™èþÆŠÿ ç³…rËÌZ 32 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. E™èþ¢Ðèþ$ õܧæþŠ糧æþ®™èþ$ËÌZ ¿êVæü…V> AÐèþçÜÆ>°² ºsìýt Mæür°² ¨§æþ$ª»êr$ ^óþçÜ$MøÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ Eç³Äñý*W…^éÍÞ Ðèþ_a…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ´÷sêíÙÄæý$…, Ðèþ*Vðü²sìýfÐŒþ$, M>ÍÛÄæý$ÐŒþ$ Ðèþ…sìý ´ùçÙM>Ë Ýë¦Æÿ$$ ò³ÇW…¨. IÆæÿ¯Œþ, ¸ëçܹÆæÿ‹Ü ™èþWY¯èþr$t Mæü*yé Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ¿æý*ÝëÆæÿ…ÌZ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. D {ç³Äñý*f¯éË$ Möº¾Ç ÝëVæü$ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé A…™èþÆŠÿ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ Mæü*yé Mæü°í³…^éÆÿ$$. C…§æþ$MøçÜ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ sñýMìü²MŠü¯èþ$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. A¨ ´ùçÙM>ËÌZ çÜÐèþ$™èþ*Mæü… Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$, çÜÒ$Mæü–™èþ °ÆæÿÓçßý×ý Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$, çÜ*Mæü‡ ÝëVæü$±sìý Ðèþç܆ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ´÷r$t¯èþ$ ´ë†ò³sôýt 糧æþ®† A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. Òsìý çœÍ™èþ…V> A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ±sìý Ðèþ$$…ç³# çÜÐèþ$çÜůèþ$, E糚 ±sìý çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ… §æþ$Mæü$ V>¯èþ* A…™èþÆŠÿ ç³…rË$V> A¯óþMæü ÆæÿM>Ë$ ç³…yìþ…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ & ò³O¯éí³ÌŒý, AÆæÿsìý ç³…yæþ$Ï (¯éË$Væü$ ÆæÿM>Ë$), ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ §æþ$…ç³Ë$, M>Äæý$Væü*ÆæÿË$, C…M> BÄæý* ïÜf¯èþÏMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ, AËÏ…, ç³çÜ$ç³# Ðèþ…sìýÑ ÝëVæü$ ^óþçÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðésìý° ÝëVæü$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ E¯èþ² AÐèþM>Ô>Ëò³O ç³ÇÖÍ…_ ^èþ*Ô>Ææÿ$. ÐésìýÌZ ò³O¯éí³ÌŒý A°² ÆæÿM>Ë$V>¯èþ$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐèþ$° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. ±sìý Ðèþ$$…ç³# çÜÐèþ$çÜůèþ$ D ç³…r »êV> ™èþr$tMøVæüÍW…¨. ©° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯ðþ… {§æþ¯Œþ ™èþÆæÿà AÆæÿsìý ™ørË$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Væüyìþz, ^óþÐèþ$Væüyæþz Ðèþ…sìýÑ A…™èþÆŠÿ ç³…rË$V> ÝëVæü$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþÑV> ™óþÍ…¨. C…M> C™èþÆæÿ ÆæÿM>Ë$V> Mæü*yé A…sôý Ððþ$$MæüPË ™örÏÌZ ´÷r$t ´ë†ò³rtyæþ…, ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

17


MøÝë¢ÌZ° CçÜ$Mæü ¯óþËÌZÏ Möº¾Ç ï³^èþ$¯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþíܯèþ Mæü…´ùçÜ$t §éÓÆ> çœÍ™é˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÔ>Ææÿ$.

õܧæþÅÆæÿ…Væü…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$Ë$ & Ðésìý {糿êÐèþ… ÆðÿO™èþ$Ë$ ™éÐèþ$$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ õܧæþŠ糧æþ®™èþ$ËÌZ Mö°² Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðésìý° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™ørË ò³…ç³Mæü… ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Móü…{§æþ… çÜ*_…_…¨. Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$.

G. ò³O¯éí³ÌŒý ±sìý Ðèþ$$…ç³# çÜÐèþ$çÜůèþ$ ™èþr$tMøÐèþyæþ…ÌZ ò³O¯éí³ÌŒý ç³…rMæü$ Ðèþ$…_ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… E¯èþ²r$t °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. M>Ææÿ×ý…V> Òsìý° ÝëVæü$ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ 1.0 MìüÌZË ¯èþ$…_ 1.7 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ¨Væü$ºyìþ ËÀ…_…¨. Ððþ$$MæüPË$ ¯ésôý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ´ë§æþ$Ë Ayæþ$Væü$ ¿êVæü…ÌZ ´÷r$t¯èþ$ JMæü ´÷ÆæÿÌê ÐóþÝë¢Ææÿ$. Móü…{§æþ… çÜ*_… _¯èþ Ñ«§æþ…V> A…sôý »ZÇÏ…_¯èþ Möº¾Ç _ç³µ BMæü–†ÌZ ´÷r$t¯èþ$ õ³Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> ¯ésìý¯èþ Ððþ$$MæüPË ò³Ææÿ$Væü$§æþË Hç³#V> E…yæþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé `yæþï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMøÐèþyæþ…ÌZ çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> °ËÐèþyé°² VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> A°² Ñ«§éÌê °Äæý$…{†™èþ 糧æþ®†ÌZ ÝëVæü$ ^óþíܯèþç³µsìý ò³Ææÿ$Væü$§æþË™ø ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ D ò³Ææÿ$Væü$§æþË Hç³#V> E…yæþyæþ… {´ëÆæÿ…¿æý §æþÔèýÌZ çܵçÙt…V> Mæü°í³…_…¨. AÆÿ$$™óþ Ððþ$$MæüPË Ððþ$$§æþâæýÏÌZ ±Ææÿ$ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ D ò³Ææÿ$Væü$§æþË ™èþWY¯èþr$t Væü$Ç¢… ^éÆæÿ$. G…§æþ$Mæü…sôý B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÌZç³Ë õ³Ça¯èþ ´÷r$tÌZMìü ±Ææÿ$ ^óþÆæÿyæþÐóþ$. C¨ Væü$Ç¢…_¯èþ ÆðÿO™èþ$ ´÷r$t¯èþ$ Ayæþ$Væü$ ¿êVæü…ÌZ M>Mæü$…yé ç³MæüPË Ðèþ*{™èþÐóþ$ °Í^óþÌê AÐèþ$Æ>ayæþ$. C¨ Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™é°² A…¨…_…¨. D 糧æþ®† A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, ò³Ææÿ$Væü$§æþË çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿ…V> E…yæþyæþ…, ™èþMæü$PÐèþ M>Ìê°Mìü M>ç³# M>Äæý$yæþ…, ç³…yæþ$Ï Ðèþ$Ç…™èþ ºÆæÿ$Ðèþ#V> °ËÐèþyæþ… (ò³O¯éí³ÌŒý çÜVæür$ ºÆæÿ$Ðèþ# 1.75 MìüÌZË$) Ðèþ…sìý Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Mæü°í³…^éÆÿ$$. Ý뫧éÆæÿ×ý 糧æþ®†ÌZ ò³O¯éí³ÌŒý ÝëVæü$^óþíܯèþç³µsìý çœÍ™éË™ø (çÜVæür$¯èþ ç³…yæþ$ JMæüP MìüÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$) ºÆæÿ$Ðèþ# ´ùÍa¯èþ糚yæþ$ D ™óþyéË$ çܵçÙt…V> Mæü°í³…^éÆÿ$$. ç³r$t AÐèþ$ÇMæü ç³MæüP¯èþ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ糚yæþ$ §é§éç³# A™èþÅ«¨Mæü Ô>™èþ… Ððþ$$MæüPÌZÏ A…sôý çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 80 Ô>™èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ 50 ¯èþ$…_ 60 ÐéÆ>ÌZϯóþ (çÜVæür$¯èþ 57 ÐéÆ>Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$) çœËÐèþ…™èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. A…sôý §é§éç³# 6 ¯èþ$…_ 8 ÐéÆ>Ë Ðèþ$$…§óþ ç³…r ^óþ†Mö_a…¨.

¼. AÆæÿsìý ™ørË$

18

ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ AÆæÿsìý Ððþ$$MæüPÌZÏ ¯ðþ…{§æþ¯Œþ ÆæÿMæü… Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ C_a…¨. çÜVæür$¯èþ JMøP AÆæÿsìý ^ðþr$t ¯èþ$…_ 7 MìüÌZË ºÆæÿ$Ðèþ# E…yóþ VðüËË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ©°™ø ´ùÍõÜ¢ C™èþÆæÿ ÆæÿM>Ë$ ÆðÿyŠþ º¯é¯é, G¯èþjÍç³NÐèþ¯Œþ, ÆöºÝë¢ ÆæÿM>Ë$ A…™èþV> Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

ÌôýÐèþ#. ¯ðþ…{§æþ¯Œþ ÆæÿMæü… AÆæÿsìý ±sìý Ðèþ$$…ç³# çÜÐèþ$çÜůèþ$ ™èþr$tMøVæü˧æþ$. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… A† ™èþMæü$PÐèþ M>Ë…ÌZ¯óþ CÑ çœÍ™èþ… A…¨Ýë¢Æÿ$$. G¯èþjÍç³NÐèþ¯Œþ ÆæÿMæü… ±sìý Ðèþ$$…ç³# {ç³Ðèþ*§é°² Væü$ÆæÿÄôý$Å AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²ç³µsìýMîü, A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ™ø ´ër$ WÆ>Mîü GMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ… ÐèþËÏ Òsìý ò³…ç³M>°Mìü ÆðÿO™èþ$Ë$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢…sêÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÄæý*Ë$ ™óþÍMæü, «§æþÆæÿ A«¨Mæü…. Ý뫧éÆæÿ×ý ¯érÏ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ´÷r$t Eç³Äñý*W…_ M>±, Eç³Äñý*W…^èþMæü$…yé M>± GMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ Ððþ$$MæüPË$ §é§éç³# 73 Ô>™èþ… ±sìý Ðèþ$$…ç³#¯èþMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ¨Væü$ºyìþ çÜÓ˵…V> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… VðüËÌZÏ M>Äæý$Ë$ HÆ>µr$ §ðþº¾†¯èþyæþÐóþ$. „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äñý*V>ÌZÏ & ¯érÏ çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MðüâæýÏyæþ…, 4&5 ¯ðþËË ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯éryæþ…, ´ë§æþ$ÌZÏ º$Ææÿ§æþ °…ç³yæþ…, BMæü$ç³^èþa° ÐèþÅÆ>®Ë¯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ#V> Eç³Äñý*W…^èþyæþ…, Möº¾Ç ï³^èþ$™ø íܧæþ®… ^óþíܯèþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü…, ´÷r$t ´ë™èþyæþ… Ðèþ…sìý ^èþÆæÿÅË$ AÆæÿsìý ™ørË ÝëVæü$Mæü$ ™øyæþµyézÆÿ$$. Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ C^éaÆÿ$$. §é§éç³#V> A°² Ððþ$$MæüP˯èþ$ ±sìý Ðèþ$$…ç³# ¯èþ$…_ M>´ëyæþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. çœÍ™èþ…V> ¨Væü$ºyìþ 80 Ô>™èþ… A«¨Mæü…V> Ðèþ_a…¨. çÜVæür$ ¨Væü$ºyìþ G¯ŒþfÍç³NÐèþ¯Œþ ÆæÿMæü… çÜVæür$¯èþ 13.5 MìüÌZË VðüË˯èþ$ C^éaÆÿ$$. ÆöºÝët ÆæÿMæü… 22.5 MìüÌZË VðüË˯èþ$ C^éaÆÿ$$.

íÜ. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ ±sìý Ðèþ$$…ç³# M>Ææÿ×ý…V>¯óþ ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ ÌZ™èþr$t {´ë…™éÌZÏ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ ¨Væü$ºyìþ çÜÓ˵…V>¯óþ E…r$…¨. C¨ çÜçßýf…. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Eç³Äñý*W…^óþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ H ÆæÿMæü…V>¯èþ* Eç³Äñý*Væüç³yæþÐèþ#. A…§æþ$ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ ºÄñý*V>Å‹Ü E™èþµ†¢ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ËÀ…^óþ ÐèþÅÆ>®Ë$ A…sôý º$Ææÿ§æþ Ðèþ…sìý Ðésìý° GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. D º$Ææÿ§æþ¯èþ$ ¯ér$Ï Ðóþíܯèþ ^éâæýÏMæü$ ç³MæüPV> {ç³Äñý*W…^éÆæÿ$. D AÐèþ$ÇMæü M>Ææÿ×ý…V> ±sìý Ðèþ$$…ç³# Ìôý§é õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ ç³Çíܦ† ÌôýMæü$…yé M>´ëyæþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ððþ$$MæüPËMæü$ §æþVæüYÆæÿÌZ ±sìý °ËÓ ÌôýMæü$…yé ^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. ÐéÄæý$${ç³çÜÆæÿ×ý ÝëïœV> ÝëW…¨. çœÍ™èþ…V> ò³Ææÿ$Væü$§æþË ÝëïœV> E…yìþ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨.

yìþ. §æþ$…ç³Ë ÝëVæü$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ¯ér$Ï ÐóþõÜ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÝëVæü$ ^óþç³sìýt¯èþ §æþ$…ç³Ë$ HÐðþO¯é çÜÆóÿ ±sìý Ðèþ$$…ç³# {ç³Ðèþ*§æþ… ÐèþËÏ ¯èþçÙt§éÄæý$Mæü…V> E…sêÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ ^óþÐèþ$ §æþ$…ç³ (sêÆø) ç³Çíܦ† À¯èþ²…V> E…r$…¨. §æþ$…ç³Ë ÝëVæü$ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþÔ>Ææÿ$. çÜÓ˵M>Ìê°Móü çœÍ™èþ… C^óþa Mö°² ÆæÿM>Ë$ & ÐðþËÏÄæý$° {àÝëÓ, } fÄæý$, } ÑfÄæý$ Ðèþ…sìýÑ ¯ésìý ^èþ*Ô>Ææÿ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ §æþ$…ç³Ë¯èþ$ r´ùÆÿ$$M> (Mæü{Ææÿò³…yæþË… ÆæÿM>°Mìü


¨Væü$ºyìþ Æðÿsìýt…ç³# AÆÿ$$…¨.

C. M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ÝëVæü$ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ôèý$¨® ^óþíܯèþ {sìý^øyðþÆ>à G‹Üï³™ø C™èþÆæÿ õÜ…{©Äæý$ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ Ñ°Äñý*W…^éÆæÿ$. A¨ ò³Ææÿ$Væü$§æþ˯èþ$ ò³…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ¨Væü$ºyìþ 20 ¯èþ$…_ 30 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ A«¨Mæü…V> Ðèþ_a…¨. Mæü*ÆæÿV>Äæý$ÌZÏ BMæü$Mæü*ÆæÿË$, M>MæüÆæÿM>Äæý$Ë$, AËçÜ…§æþË$ (Mú ï³), rÐðþ*sê, M>ÎçœÏÐèþÆŠÿ, M>Å»ôýi Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…_ ò³sêtÆÿ$$. M>Î çœÏÐèþÆŠÿ JMöMæüPsìý 2 MóüiË ¯èþ$…_ 2.5 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþ*W…¨. JMæüP Ððþ$$MæüP ÝëÄæý$…™ø 18 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ M>MæüÆæÿ M>Äæý$Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. AËçÜ…§æþËÆÿ$$™óþ 4 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ËÀ…_…¨.

ÆðÿO™èþ$Ë BÑçÙPÆæÿ×ýË BǦMæü {ç³Äñý*f¯éË$

ÆøºÝët AÆæÿsìý ç³…yæþ$Ï BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ððþ$$MæüPË™ø BÆøV>Å°Mìü ™øyæþµyóþ ç³…yæþÏ™ø BMæür$tMæü$…r$¯é²Æÿ$$

^ðþ…¨¯èþÑ) A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> AMøtºÆŠÿ&¯èþÐèþ… ºÆŠÿ Ðèþ*ÝëË Ðèþ$«§æþÅ Òsìý ÝëVæü$ ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. CÐèþ±² ™èþMæü$PÐèþ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ çœÍ™èþ… CÝë¢Æÿ$$. Òsìý° ¯ésôý M>Ìê°² Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ fÆæÿç³yæþ… §éÓÆ> A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. çÜVæür$¯èþ JMøP Ððþ$$MæüPMæü$ 3.2 MìüÌZË$ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. CMæü GÍòœ…sŒý çœ#sŒý Äæý*ÐŒþ$, ò³…yæþË… (yæþÄæý*ÝùPÇÄæý*) §æþ$…ç³Ë ÝëVæü$Mæü$ Væü™èþ Hyé¨ ç³…r¯èþ$ Mö¯èþÝëW…_ çÜVæür$¯èþ 6.3 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ (JMøP Ððþ$$MæüPMæü$), Væügôý…{§æþ ÆæÿMæü… ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> Ððþ$$MæüPMæü$ çÜVæür$¯èþ 5.2 MìüÌZË ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. CMæü Ý린Mæü…V> Eç³Äñý*Væü…ÌZ E¯èþ² ï³Ææÿ$Ððþ$yæþ$ ÝëVæü$ §éÓÆ> Ððþ$$MæüPMæü$ 13.5 MìüÌZË ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. C¨ Mæü*yé GÍòœ…sŒý çœ#sŒý Äæý*ÐŒþ$ gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ§óþ. Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ¯èþÚët°Mìü M>Ææÿ×ýÐðþ$O¯èþ D GÍòœ…sŒý çœ#sŒý Äæý*ÐŒþ$, §æþÄæý*ÝùPÇÄæý* Ððþ$$MæüP˯èþ$ AÌêVóü Mö¯èþÝëW…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V> A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ°_a…¨. A¨ Mæü*yé ïÜf¯Œþ M>° M>Ë…ÌZ! çœÍ™èþ…V> A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ_a¯èþ ¯èþÚët˯èþ$ Mæü*yé ¿æýÈ¢^óþçÜ$MøVæüÍV>Ææÿ$. CMæü sê°Äæý* ÆæÿM>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ §æþ$…ç³Ë$ Hç³#V> G§æþVæüÌôýMæü´ùÄæý*Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ÐèþÆ>ÛË$ gZÆæÿ$V> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ, ±sìý Ðèþ$$…ç³# ¯èþÚët°Mìü M>Ææÿ×ýÐðþ$O…¨. D çÜÐèþ$çÜÅMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ…V> MìüÌZ {sìý^øyðþÆ>à A…sôý Ôèý$¨® ^óþíܯèþ Möº¾Ç ï³^èþ$ Mæü…´ùçÜ$t¯èþ$ 50 {V>Ðèþ$$Ë Ðèþ$$ÇÄôý$sŒý ´ùsê‹Ù™ø MæüÍí³ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. §é…™ø

Möº¾Ç ¨Væü$ºyìþ 2014ÌZ AÆæÿr$tç³#gêÌZ 59 Ô>™èþ…, AËç³µyŠþ {´ë…™èþ…ÌZ 54 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü* A«¨Mæü…V> Ðèþ_a…¨. D ò³Ææÿ$Væü$§æþË 2012 ¯ésìý ¨Væü$ºyìþ™ø ´ùÍõÜ¢ çܵçÙt…V> Mæü°í³…_…¨. ò³O¯éí³ÌŒý, AÆæÿsìý ™ørË Ðèþ…sìý A…™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ B§éÄæý$… ^óþ†Mìü A…§æþyé°Mìü ç³sôýt ÐèþÅÐèþ«¨ GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. ±sìý Ðèþ$$…ç³# {糿êÐèþ…™ø Ðèþ^óþa ¯èþçÙt…™ø ´ùÍa ^èþ*íܯèþ糚yæþ$ 2012&13 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý$… çÜÓ˵…V>¯óþ Mæü°í³…_…¨. C¨ Möº¾Ç B«§éÇ™èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… ÌZ ÝëVæü$ ^óþíܯèþç³µsìý ç³Çíܦ†. AÆÿ$$¯é M>± Ìê¿æý…&QÆæÿ$a˯èþ$ »ôýÈk Ðóþíܯèþ糚yæþ$ MøÝë¢ {´ë…™éÌZ D 糧æþ®† ÐèþËÏ Òsìý °çÙµ†¢ 1.95&1.59 Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Ðèþyæþ… VæüÐèþ$°…^éÍÞ¯èþ ÑçÙÄæý$…. D çœÍ™é˯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éÌZÏ Mö°² çÜÆæÿ$ª»êr$Ï ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÐèþ±² Mæü*yé {糫§é¯èþ…V> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ™èþÆæÿ^èþ$V> Ðèþ^óþa Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐé°² ™èþr$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþÐóþ. ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ õܧæþÅ…, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… BÇ®Mæüç³Ææÿ…V> ¿êÆæÿ…V> Ðèþ*ÆæÿMæü$…yé E…yæþyæþ… Ë„æüÅ…V> ÐésìýMìü ÆðÿO™èþ$Ë$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. A…†Ðèþ$…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² Ìê¿æýÝësìýV> Ðèþ*Ææÿayæþ… ÐéÇ «§óþÅÄæý$…V> Ðèþ*Ç…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Möº¾Ç B«§éÇ™èþ ç³…rË ÝëVæü$ M>Ææÿ×ý…V> 2013&14 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ÐéÇMìü Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý$… Ææÿ*.1.35 Ë„æüË ¯èþ$…_ Ææÿ*.1.89 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü$ A° ™óþÍ…¨. D B§éÄæý$… Ðèþ$$QÅ…V> G…™èþ ÐóþVæü…V> A…™èþÆŠÿ ç³…rË ÝëVæü$ Ðèþ*ǵyìþ A¯èþ$çÜÇ…^éÆæÿ¯óþ §é°ò³O B«§éÆæÿç³yìþ…¨. C¨ A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…™ø ´ùÍõÜ¢ Ðèþ$*yæþ$ Æðÿr$Ï GMæü$PÐèþV> E…¨.

Ðèþ$$W…ç³# ÐéM>ÅË$ ç³…r ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþ¯èþÌZ EÚù~{Væü™èþÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µË$, ±Ææÿ$, V>Í ™óþÐèþ$ Ðèþ…sìý A…Ô>ËÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ Ðésìý {糿êÐé°² ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

19


www.leisaindia.org °Õ™èþ…V> ç³ÇÖÍ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ¯óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðésìýò³O çܵçÙtÐðþ$O¯èþ JMæü AÐèþV>çßý¯èþ HÆæÿµyìþ…¨. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMøÐèþyæþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ GMæü$PÐèþ {糿êÐèþ… ^èþ*í³çÜ$¢…¨. B AÐèþV>çßý¯èþ Ýë¦Æÿ$$° ºsìýt Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÆðÿO™èþ$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¨§æþ$ª»êr$ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$° B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³rtVæüË$Væü$™éÆæÿ$. CÌê Ý린Mæü…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ BÑçÙPÇ…_¯èþ Ñ«§é¯é˱² Mæü*yé Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> E…sêÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø¯óþ Ðésìý {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ ´÷…§æþVæüË$Væü$™éyæþ$. CÌê…sìý ÆðÿO™èþ$ BÑçÙPÆæÿ×ýËMæü$ ™èþW¯èþ {´ù™éÞçßý… CõÜ¢ _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… çÜ$íܦÆæÿ…V> °Í_ E…yæþVæüË$Væü$™èþ$…¨.

S Kalavathi Principal Scientist (Agrl. Extension) ICAR-Central Plantation Crops Research Institute Regional Station, Krishnapuram.P.O. Kayakulam, Kerala, India E-mail: kalacpcri@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 4, yìþÔðý…ºÆŠÿ 2018

ò³O¯éí³ÌŒý ÝëVæü$ÌZ B«§æþ$°Mæü 糧æþ®†° A¯èþ$çÜÇ…_ ´÷r$t ¿æý*Ñ$ Ayæþ$Væü$ ´÷ÆæÿÌZÏMìü ´ë†ò³rtyæþ… §éÓÆ> E™èþ¢Ðèþ$ çœÍ™éË$ Ý뫨çÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

20

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &2 • l¯Œþ 2019

Follow us on:

www.facebook.com/Leisaindiamag

@LeisaIndia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.