Page 1

1

Durante o segundo trimestre do presente curso (2010-2011) levouse a cabo, con alumnos de 1º e 2º cursos da E.S.O. unha tarefa sobre a Recollida Selectiva de Residuos Sólidos Urbanos, ca que se perseguía acadar os seguinte obxectivos: -

Proporcionar información relevante e de calidade sobre os procesos de selección, depósito e tratamento dos residuos urbanos. Concienciar aos alumnos da importancia da selección e reciclaxe dos residuos urbanos. Fomentar hábitos de selección e depósito correcto dos residuos urbanos que contribúan a unha xestión adecuada dos mesmos.

Para a realización da tarefa, seguíronse as seguintes premisas:  

Carácter voluntario, que permite saber, por exemplo o interese do alumnado polo proposto na tarefa. Tódolos alumnos recibiron unha folla, na que durante 21 días consecutivos debían anotar a masa do lixo que tiraban en cada un dos colectores destinados a este fin na rúa. Pasados os 21 días, teñan que calcular a masa total de lixo e a masa total vertida a cada un dos colectores. Tendo en conta o número de membros da unidade familiar, calcular o lixo producido por cada membro da unidade familiar.

Pasado un tempo prudencial, pasouse a recollida dos datos elaborados polos alumnos e dos que quitamos unha importante conclusión: A falta de concienciación e o pouco interese que o alumnado destes cursos mostra pola RSRSU. Os resultados son concluíntes: participan 23 alumnos de 1º da E.S.O. e 37 de 2º da E.S.O., en total participan 60 alumnos de 101, é dicir, o 59%.

ACTIVIDADE 1: RSRSU SEGUNDO OS DISTINTOS TIPOS DE COLECTORES Dos datos aportados polos 23 alumnos de 1º da E.S.O., obtéñense os resultados que se ven na gráfica: Recollida Selectiva dos Resíduos Solidos Urbanos por colectores Totais 1º E.S.O.

5

7

Fan RSRSU Non fan RSRSU Non fan RSRSU (plásticos e metais lixeiros) Non fan RSRSU (papel) Non fan RSRSU (vidro) Non fan RSRSU (pilas)

4

8

5


2

23 alumnos: 07 (30,5%) tiran o lixo nos correspondentes colectores. 04 (17,4%) tiran o lixo nun colector (o verde). 12 (52,1%) non utilizan algún/algúns dos colectores de papel (5), vidro (8), pilas (5), plásticos e metais lixeiros (0). Dos datos aportados polos 37 alumnos de 2º da E.S.O., obtéñense os resultados que se ven na gráfica: Recollida Selectiva dos Resíduos Solidos Urbanos por colectores Totais 2º E.S.O.

11 15 Fan RSRSU Non fan RSRSU Non fan RSRSU (plásticos e metais lixeiros) Non fan RSRSU (papel) Non fan RSRSU (vidro) Non fan RSRSU (pilas)

8 6 2

6

37 alumnos: 11 (29,7%) tiran o lixo nos correspondentes colectores. 08 (21,6%) tiran o lixo nun colector (o verde). 18 (48,7%) non utilizan algún/algúns dos colectores de papel (6), vidro (6), pilas (15), plásticos e metais lixeiros (2). Dos datos aportados polos 60 alumnos participantes, obtéñense os resultados que se ven na gráfica: Recollida Selectiva dos Resíduos Solidos Urbanos por colectores Totais 1º E.S.O. e 2º E.S.O.

18

20 Fan RSRSU Non fan RSRSU Non fan RSRSU (plásticos e metais lixeiros) Non fan RSRSU (papel) Non fan RSRSU (vidro) Non fan RSRSU (pilas)

12 14 2 11

60 alumnos: 18 (30%) tiran o lixo nos correspondentes colectores. 12 (20%) tiran o lixo nun colector (o verde). 30 (50%) non utilizan algún/algúns dos colectores de papel (11), vidro (14), pilas (20), plásticos e metais lixeiros (2).


3

ACTIVIDADE 2: RSRSU SEGUNDO A MASA DE LIXO NOS DISTINTOS TIPOS DE COLECTORES Dos datos aportados polos 23 alumnos de 1º da E.S.O., obtéñense os resultados que se ven na gráfica: Recollida Selectiva dos Resíduos Sólidos Urbanos en masa (kg) Totais 1º E.S.O.

139,84 60,09 69,62 2,89

Plasticos e metais lixeiros Papel Vidro Pilas Xenérico

1494,55

As porcentaxes de masa que corresponden a cada colector son: 84,6% xenérico. 0,15% pilas. 3,95% vidro. 3,4% papel. 7,9% plásticos e metais lixeiros. Dos datos aportados polos 37 alumnos de 2º da E.S.O., obtéñense os resultados que se ven na gráfica: Recollida Selectiva dos Resíduos Sólidos Urbanos en masa (kg) Totais 2º E.S.O.

215,53 184,45 113,84 1,72

Plasticos e metais lixeiros Papel Vidro Pilas Xenérico

2584,97

As porcentaxes de masa que corresponden a cada colector son: 83,4% xenérico. 0,05% pilas. 3,65% vidro. 5,95% papel. 6,95% plásticos e metais lixeiros.


4

Dos datos aportados polos 60 alumnos participantes, obtéñense os resultados que se ven na gráfica: Recollida Selectiva dos Resíduos Sólidos Urbanos en masa (kg) Totais 1º e 2º da E.S.O.

355,37 244,54 183,46 4,61

Plasticos e metais lixeiros Papel Vidro Pilas Xenérico

4079,53

As porcentaxes de masa que corresponden a cada colector son: 83,8% xenérico. 0,09% pilas. 3,75% vidro. 5,01% papel. 7,35% plásticos e metais lixeiros.

ACTIVIDADE 3: RSRSU SEGUNDO A MASA DE LIXO POR CADA UNIDADE FAMILIAR Os 23 alumnos de 1º da E.S.O. que participaron nesta actividade, corresponden a 22 unidades familiares, xa que dous deles son irmáns. En total, xeraron 1766,99 quilogramos de lixo en 21 días. Tendo en conta estes datos, cada unidade familiar xera, de media, 80,32 quilogramos de lixo cada 21 días ou o que é o mesmo, 3,82 quilogramos/día. Do mesmo xeito, os 37 alumnos de 2º da E.S.O. que participaron nesta actividade, corresponden a 36 unidades familiares, xa que dous deles tamén son irmáns. En total, xeraron 3100,51 quilogramos de lixo en 21 días. Tendo en conta estes datos, cada unidade familiar xera, de media, 86,12 quilogramos de lixo cada 21 días ou o que é o mesmo, 4,1 quilogramos/día. Os datos globais deste apartado son: - Total de unidades familiares: - Quilogramos totais de lixo: - Quilogramos de lixo de cada unidade familiar en 21 días: - Quilogramos de lixo de cada unidade familiar en 1 día:

58 4867,51 83,9 3,99

ACTIVIDADE 4: RSRSU SEGUNDO A MASA DE LIXO POR CADA MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR Os 23 alumnos de 1º da E.S.O. que participaron nesta actividade, corresponden a 22 unidades familiares, que en total teñen 88 membros. En total, xeraron 1766,99 quilogramos de lixo en 21 días. Tendo en conta estes datos, cada membro da unidade familiar xera, de media, 20,07 quilogramos de lixo cada 21 días ou o que é o mesmo, 0,95 quilogramos/día.


5

Do mesmo xeito, os 37 alumnos de 2º da E.S.O. que participaron nesta actividade, corresponden a 36 unidades familiares, que en total teñen 143 membros. En total, xeraron 3100,51 quilogramos de lixo en 21 días. Tendo en conta estes datos, cada membro da unidade familiar xera, de media, 21,68 quilogramos de lixo cada 21 días ou o que é o mesmo, 1,03 quilogramos/día. Os datos globais deste apartado son: - Total de membros das unidades familiares: - Quilogramos totais de lixo: - Quilogramos de lixo de cada membro da unidade familiar en 21 días: - Quilogramos de lixo de cada membro da unidade familiar en 1 día:

231 4867,51 21,07 1,003

ACTIVIDADE 5: RESUMEN E CONCLUSIÓN RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COLECTORES

GRUPO

NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES

1A 1C 2A 2B 2C

12 11 13 13 11 TOTAIS

PLÁSTICO E METAIS LIXEIROS (Kg)

PAPEL (Kg)

55,033 84,807 60,325 65,97 89,236 355,371

41,172 18,917 53,055 62,3 69,091 244,535

VIDRO (Kg)

PILAS USADAS (Kg)

XENÉRICO (Kg)

59,114 10,508 26,23 19,85 67,762 183,464

1,778 1,11 0,56 0,82 0,342 4,61

631,359 863,194 857,72 901,71 825,542 4079,525

TOTAL (Kg)

NÚMERO DE MIEMBROS DE TODAS LAS UNIDADES FAMILIARES

TOTAL (Kg) POR CADA MIENMBRO DE LAS UNIDADES FAMILIARES

788,456 978,536 997,89 1050,65 1051,973 4867,505

51 37 47 47 49 231

15,46 26,45 21,23 22,35 21,47 21,07

Ante estes contundentes datos, concluímos que: 1.

2. 3.

4.

A Recollida Selectiva dos Residuos Urbanos realízase co fin de procura-las máis elevadas cotas de reciclaxe dos produtos que se convertan en residuos, tralos procesos de redución e reutilización que se faga dos mesmos. O sistema de Recollida Selectiva que se está a implantar na meirande parte dos concellos galegos leva implícita a recollida diferenciada dos residuos. Unha vez que nos concellos existen ou existan infraestruturas para a Recollida selectiva dos diversos Residuos Urbanos, os cidadáns temos a obriga legal e o deber cívico de depositalos para a súa reciclaxe correctamente clasificados. E para rematar, dicir que nos creemos que calquera solución que pretenda unha xestión integral dos residuos urbanos deberá potenciar prioritariamente as famosas tres “ERRES”: a REDUCIÓN da cantidade de residuos producidos e/ou das substancias perigosas ou contaminantes presentes neles. a REUTILIZACIÓN dos produtos o maior número de veces posible antes de convertelo en residuo. a RECICLAXE, ou introdución no ciclo produtivo, daqueles materiais dos residuos que se poden aproveitar de novo como materia prima para fabricar novos produtos.

23 alumnos de 1º da E.S.O. e 37 alumnos de 2º da E.S.O Lugo, 26 de abril de 2011

Reciclaxe  

Tarefa que forma parte dun proxecto interdisciplinar denominado "Facer Lugo", a través do que o alumnado do IES Leiras Pulpeiro achégase á r...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you