Page 1

Svensk Kärnbränslehantering AB Ansökan och mervärden Regionförbundets styrelse 2011-02-10


Ansökan

2011-02-22

Mervärden

Regionförbundet i Kalmar

2


Tydlig rollfördelning och lagstiftning REGERINGEN

Finansieringslagen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Kärntekniklagen

Statens Kärnavfallsråd

Miljöbalken

Miljödomstolen

Strålskyddslagen

Kommunerna

Plan- och bygglagen

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

3


Ansökningarna lämnas in 16 mars KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL)

MILJÖBALKEN (MB)

Toppdokument

Toppdokument GEMENSAMMA BILAGOR

Säkerhetsredovisning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Underbilagor

2011-02-22

Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna

Underbilagor

Underbilagor

Regionförbundet i Kalmar

Metodval

Platsval

Underbilagor

4


Så går tillståndsprocessen till SKB upprättar och lämnar in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Yttrar sig till miljödomstolen och regeringen.

Håller huvudförhandling. Prövar enligt miljöbalken – yttrande till regeringen.

2011-02-22

Ger tillstånd enligt kärntekniklagen

Kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker verksamheten

Ger tillåtlighet enligt miljöbalken

Regionförbundet i Kalmar

Fastställer villkor enligt kärntekniklagen respektive strålskyddslagen. Villkoren meddelas i etapper

Håller ny huvudförhandling Ger tillstånd och fastställer villkor enligt miljöbalken

5


Regelbunden granskning • Sedan 1984 finns krav på redovisning av SKB:s FoU-verksamhet. Detta för att ge samhället insyn i SKB:s arbete. • Därefter har SKB redovisat sitt Fudprogram vart tredje år. • SSM skickar ut programmet på bred remiss. • SSM lämnar ett eget yttrande till regeringen. Också Kärnavfallsrådet yttrar sig till regeringen. • Regeringen tar slutligen ställning till programmet.

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

6


Forskning i samverkan med andra Under perioden 1984 - 2010 har SKB: • samarbetat med många ledande institut och universitet bland annat KTH, Chalmers, Uppsala universitet, British Geological Survey, University of Waterloo, University of Bern, University of Alberta, University of Wyoming. • Finansierat fler än 120 avhandlingar. • Lagt ned 8 miljarder kronor på forskning. • Samverkat med andra länders kärnavfallsprogram för kunskapsutbyte.

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

7


Långsiktig säkerhet ett krav från samhället • SKB följer de krav som samhället har angett. • Strålsäkerhetsmyndigheten har i sin föreskrift SSMFS 2008:37 definierat innebörden av begreppet långsiktig säkerhet. I föreskrifterna är detta uttryckt som ett riskkriterium. • Riskkriteriet kan räknas om till en årlig stråldos, som motsvarar drygt en procent av den naturliga bakgrundsstrålning som genomsnittssvensken utsätts för varje år.

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

8


Finland gör som Sverige • I Olkiluoto bygger SKB:s finska motsvarighet Posiva Oy en underjordisk forskningsanläggning, ONKALO, som vid beslut om bygglov är tänkt att användas som ett framtida slutförvar. • Finland har genom ett riksdagsbeslut valt den svenska KBS-3metoden. • SKB och Posiva har sedan flera år ett samarbete kring gemensamma forsknings- och teknikutvecklingsfrågor.

2011-02-22

Bild från bygget av ONKALO där man nu kommit ner drygt 430 meter i berget. Källa: www.posiva.fi

Regionförbundet i Kalmar

9


Ökat intresse och aktuella frågor Kan kopparkapseln korrodera ? Kan bentonitleran erodera ? Vad händer vid jordskalv ? Ju djupare hål desto bättre ?

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

10


Nya kostnadsberäkningar (Plan 2010) Totalkostnaden fram till 2084 miljarder (inklusive redan nedlagda kostnader)

123

Fonden innehåller idag

43 miljarder

Hitintills förbrukat

31 miljarder

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

11


MERVÄRDESPROGRAMMET MERVÄRDESPROGRAMMET

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

12


Samarbetsavtal mellan Oskarshamns och Ă–sthammars kommuner

2011-02-22

RegionfĂśrbundet i Kalmar

13


Mervärdesavtalet ska bidra till att skapa långsiktigt goda förutsättningar att bedriva verksamhet i Östhammars och Oskarshamns kommuner

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

14


1.5-2.0 miljarder 2 perioder 25% i Ă–sthammar 75% i Oskarshamn 2011-02-22

RegionfĂśrbundet i Kalmar

15


Ett mervärde ska skapa ytterligare värden förutom insatsen

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

16


Mervärden??

2011-02-22

RegionfĂśrbundet i Kalmar

17


Mervärde?

2011-02-22

RegionfĂśrbundet i Kalmar

18


Mervärde?

2011-02-22

RegionfĂśrbundet i Kalmar

19


Utbildning

2011-02-22

Regionfรถrbundet i Kalmar

20


Infrastruktur

2011-02-22

Regionfรถrbundet i Kalmar

21


Kommunikationer

2011-02-22

Regionfรถrbundet i Kalmar

22


Besöksanläggning

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

23


Beslutade mervärden i Oskarshamn •

(Antal år)

(MSEK)

• Oskarshamn Krearum

3

• SKB Näringslivsutveckling

5

• Nova högskoleutbildning

4

7.2

• Nova FoU

3

5

• Attrinova affärsutveckling

3

7,65

• Teknik, naturvetenskap,energi 5

2011-02-22

Regionförbundet i Kalmar

2.7 15

5

24

Mervärdesavtalet och kärnavfallshantering  

Oskarshamn och Östhammars kommun som tillsammans med SKB har gjort avtal kring slutförvar av svenskt kärnbränsle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you