__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HERLEV KIRKE

Aug­sept­okt­nov 2016 43.årgang nr.3


Synd ­ det forbudte ord Synd er ikke det samme som de forskellige synder! Det er mere det, der ligger bag. Vi er syndere – derfor begår vi synder. Den eneste frelse fra synden er Je­ sus, og den bedste hjælp mod at begå synder får vi fra Ham. ”Hvorfor taler kirken altid så meget om synd? Det gider vi ik­ ke høre på.” Sådan siger mange. Ja, hvorfor? Er det ikke sådan noget gammeldags noget, som nogle elsker at slå andre oven i hovedet med? Hvis det bliver brugt sådan, gør det ikke megen gavn at tale om det. Men faktisk kan det være en befrielse at tale om synd, for mange mennesker føler synden som et stort og konstant pres indeni. De føler sig forkerte – ikke gode nok – ikke værd at elske. Dertil kommer så ”de enkelte synder”, som jo er billeder eller symptomer på, at synden hersker i os. Synd er så at sige et tabu, og derfor går folk alene og slås med den. Her kommer kirken så med de forløsende ord: ”Gud hader synd (ligesom vi jo selv gør); men Han elsker syndere!” Altså er der En – vores Skaber – der elsker os, på trods! Og det har vi alle brug for at høre. Hvad kan Gud så gøre for os syndere for at befri os? Ja, Han har allerede gjort det, der skal til. Det er det gode budskab, som vi kan finde i Johannes­ evangeliet, kap. 3, vers 16: ”For således elskede Gud verden, at

Han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på Ham, ikke skal fortabes, men ha’ evigt liv”. Vores opgave er at række hænderne frem og tage imod. Vil vi det? Eller er der en tendens til, at jo mere vi føler syndens pres, jo mindre vil vi høre kir­ kens budskab om, at vi alle har brug for Jesus og den frelse, Han har bragt til veje? Men selv, når vi så har taget imod frelsen fra Jesus, er der jo stadig det dilemma, at så længe vi lever her i verden, bliver vi konstant bombarderet med mu­ ligheder for at gøre ting, der er dårlige for os selv og andre, og dermed give synden en åben bagdør at luske ind ad. Også her kommer Gud os til hjælp: ”De fristelser, I hidtil har mødt, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sam­ men med fristelsen skabe udvej, så I ikke bukker under.” (1 Kor 10,13). Så budskabet om synden skal altid kobles sammen med budskabet om nåden, og til sammen er de det mest befrien­ de budskab, vi kan høre. Sognemedhjælper Jette Krastins


Du, som gir os liv og gør os glade, du, som holder af os, som vi er, du, som åbner bøgehækkens blade, du, som skaber blomst og bi og bær, uden dig var alle marker golde, uden dig var alle hjerter kolde.

"I skal se med kærlighedens øjne, alt det skabte skal I passe på. I skal ikke tro på gyldne løgne, i mit rige er de store små. I skal ikke frygte nogen fjende, kærlighedens liv har ingen ende!"

Du, som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod, vis os midt i mørket morgenrøden, giv os hvedekornets kraft og mod. Du, som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys, og gør os glade.

MR­valg 2016

Til november skal der være menighedsrådsvalg. I den forbin­ delse vil Herlev Menighedsråd efter gudstjenesten d. 11. sep­ tember invitere til orienteringsmøde. Her vil flere af rådets medlemmer fortælle om arbejdet i me­ nighedsrådet. Efter en let frokost vil der blive lavet opstilling til en fælles liste. På menighedsrådets vegne Herlev Sogn Bente Gydesen ­ Formand for menighedsrådet MENIGHEDSRÅDSVALG 2016


Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder følgende datoer kl.19.00 i sognehuset, 2.sal: Onsdag, d.10.8. Onsdag, d.14.9. Onsdag, d.26.10. Onsdag, d.23.11.

Danmission­ kredsen og Sømandskredsen

Holder fællesmøder: man. d. 10.10. man. d. 14.11.

Kontakt: Bente Kjøller­ Rasmussen, 44 94 00 52

Fredagsmøder i sognehuset

Fredag, Fredag, Fredag, Fredag, møde

d.9.9. kl.14 Høstmøde d.7.10. kl.14 d.4.11. kl.14 d.2.12. kl.14 Advents­

Morgenandagt med fællesbøn

Sædvanligvis den 1. og 3. lørdag i måneden kl. 9.00­9.30 i kirken. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 5.11. 19.11. 3.12.

Gudstjenester på Herlevgård

Vi mødes normalt to tirsdage hver måned kl.14.30. Den ene gang er der altergang. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11. 15.11. 6.12.

Musikmeditation

Torsdag, d.10.11. kl.19.30 En lille times tid med refleksion­ er over Salme 23 v/ Inger Me­ rete Tuxen (sang, klaver). Gen­ nem solo­ og fællessange og Sieger Köders billeder oplever vi den kendte salme fra nye vink­ ler.

Kirkeaftner

Under titlen Det evigt menne­ skelige, fortæller Birthe Rønn Hornbech onsdag, d.12.10. kl.19.00 om aktualiteten i H. C. Andersens eventyr. H.C. Andersen lærer os, hvad det vil sige at være menneske. Vi lærer at se verden lige så ty­ deligt fra sneglenes som fra grantræets ståsted. Et foredrag, der både vækker munterhed og maner til efter­ tanke. Onsdag, d.9.11. kl.19.00 får vi besøg af organist Steen Lind­ holm, som fortæller om: Island: Vulkaner og gletschere og meget andet Foredraget handler om et eventyrligt land i Nordatlanten. Steen Lindholm er formand for Dansk­Islandsk Samfund og har igennem mere end 30 år rejst overalt i Island.


Børnegudstjeneste

Alle børn, der bliver døbt i Herlev kirke, får en dåbshilsen fra kirken en gang om året i 4 år. For dem, der blev døbt for 5 år siden inviterer vi til en særlig børnegudstjeneste lørdag, d.27. august kl.10.30. Vi taler sammen om dåben i Herlev Kirke og hvad det betyder, at være døbt til at være et Guds barn. Alle børn og deres forældre er velkomne

Bliv minikonfirmand i Herlev kirke!

Går du i 4. klasse, så se her: Vi går på opdagelse i kirkens univers 7 torsdage i efteråret fra 14.15­16.00, første gang 29. september. Nærmere oplysninger: Jette Krastins tlf. 44 91 64 76 ­ E­mail: jk@herlevkirke.dk Joakim Hansen tlf: 38 11 84 11 ­ Email: joah@km.dk

Kirkens Børne­ og Juniorklub i sognehuset

Børneklubben og juniorklubben onsdage fra 15.45 til 17.15. Opstart onsdag, d.7.september foran præsteboligen Ring og hør nærmere hos Bente Kjøller­Rasmussen tlf. 44 94 00 52 eller Jette Krastins tlf. 44 91 64 76.

På sporet af Jesus

Velkommen til en festlig dag, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvem Jesus var, og hvad han egentlig foretog sig dengang han vandrede rundt på de støvede veje i Israel. Skolernes 4. klasser er inviteret til at være med! Tirsdag d. 13. september kl. 9­12.30


Høstgudstjeneste Søndag, den 9.10. kl.10 er der høstgudstjeneste. Vi pynter op til fest med blomster, korn og frugter. Børn og unge går i procession med frugt og grønt. Med vore dejlige høstsalmer siger vi tak til Gud, som hvert år giver en god høst. Der bliver lejlighed til at give en gave til forskellige gode kirkelige og sociale formål. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Babysalmesang

Der er mulighed for at mødre og deres børn (fra 2 til 12 mdr) kan komme en formiddag og lave forskellige sanglege og synge nogle af vore gode salmer. Efter musiktimen er der plads og mulighed for en lille kop kaffe, hyggesnak, amning, flaske osv. Der begynder nye hold: onsdag, d.24.8. og onsdag, d. 26.10. Man kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside: www.herlevkirke.dk

Salmemarathon

Kirkerne i Gladsaxe og Herlev indbyder til en tour de force for stemmebåndene. Over fire sæsoner vil vi synge os igennem hele den danske salmebog. Vi mødes hver 14. dag i kirkerne på skift og synger en portion salmer igennem. Hver salme får et par ord med på vejen, og der vil være en kaffepause til at skylle halsen. Næste gang, det bliver i Herlev Kirke ­ er d.5.oktober kl.19.00 ­ se i øvrigt opslag i kirken


Kirkeaftner i Herlev Kirkes Sognehus

Sognehuset


Herlev Kirkes Menighedsråd

201 6201 7

indbyder til en række sammenkomster i Herlev Kirkes Sognehus Herlev Bygade 38B.1.sal (skråt over for kirken) * Kirkeaftnerne er stedet, hvor aktuelle emner belyses og debatteres på folkekirkens grund. * Kirkeaftnerne er åbne for alle * Der er hver aften god tid til at hygge sig ved kaffen og teen. * Kirkeaftnerne er tilrettelagt af menighedsrådet: Bente Gydesen Ole Strømfeldt Kaj Gydesen Ane­Mette Kamstrup Rie Thomsen Kirsten Hansen Birgit D. Larsen Joakim Hansen Leif Kjøller­Rasmussen Vel mødt i Herlev Kirkes Sognehus!


Kirkeaftner 2016­2017 Onsdag, d.12.10. kl.19.00: Foredragsholder Birthe Rønn Hornbech: Det evigt menneskelige Onsdag, d.9.11. kl.19.00 Organist Steen Lindholm: Island: Vulkaner og gletschere og meget andet Onsdag, d.8.2. kl.19.00 Sognepræst Michael Rønne Rasmussen: Luther og Käthe i Wittenberg Onsdag, d.8.3. kl.19.00 Fhv. professor Martin Schwarz Lausten: Luther ­ Munk ­ Oprører ­ Reformator


Kirkelig aktivitetsvejviser Herlev Kirke

Gudstjeneste ­ søn­ og helligdage kl.10.00 Morgenandagt ­ normalt den 1. og 3. lørdag hver måned kl.9.00

Herlevgård

Gudstjeneste ­ normalt den 1. og 3. tirsdag hver måned kl.14.30

Sognehuset

Kirkeaften ­ normalt den anden onsdag i måneden kl.19.00 Fredagsmøder ­ den 1. fredag hver måned kl.14­16 Børneklub og juniorklub onsdage kl.15.45­17.15 Kirkekaffe efter gudstjenesten ca. en gang hver måned Om Sømandskredsen, Danmission­kredsen, bibelkreds, Indre Mission og Bethanias Unge giver præsterne eller menighedsrådets medlemmer oplysninger. Sognepræst Leif Kjøller­Rasmussen Herlev Bygade 31 Tlf. 44 94 00 52 lkr@km.dk

Sognepræst Joakim Hansen Tlf. 44 91 64 78 eller 38 11 84 11 joah@km.dk


DSUK­dag Søndag, d.25. september holder vi DSUK­ dag i Herlev, hvor alle fra nær og fjern er velkomne. DSUK står for: Danske Sømands– og Udlandskirker Dagens program: Kl.10.00 gudstjeneste i Herlev Kirke, kl.11.30 kirkefrokost og lotteri i Sognehuset til fordel for DSUK. Derefter vil tidligere sømandspræst Else Hviid, fortælle om DSUK's arbejde.

Fælleskirkeligt udvalg Aftenåben kirke i Herlev Festuge

Fredag d.2. september kl. 19.00­22.15 i Herlev Kirke Kig indenfor i Herlev Kirke, og oplev roen falde på dig midt i festugens travlhed. Lyt til stille musik og meditativ læsning fra Bibelen, skriv en bøn eller få en samtale med en af præsterne. Program: Kl. 19.00­19.25: Velkomst og sang ved Herlev kirkes kor og organist Kl. 20.00­20.30: Kort gudstjeneste med sang bøn og stilhed Kl. 21.00­21.30: Meditation Kl. 22.00­22.15: Bøn og velsignelse

Fællesspisning og fest

Lørdag, d.19.11. kl.18.00 i Birkholm Sognehus, Hjortespringvej 130 Herlev Fælleskirkelige Udvalg arrangerer en fest. Vi inviterer til sammenskudsgilde og festlig underholdning. Medbring en ret til buffeten – drikkevarer kan købes til rimelige priser.


Menighedsplejen Herlev Festuge

Fredag, d.2.9. og lørdag, d.3.9. deltager Herlev Sogns Menighedspleje i Herlev Festuge. Vi har cafeteria og loppemarked i teltet foran præsteboligen. Kom og støt vores arbejde. Overskuddet går til et godt formål ­ til gavn for de svagt stillede i Herlev Sogn.

Adventsmarked

Lørdag, den 26.november kl.11­15 holder Herlev Sogns Menighedspleje sit årlige, traditionelle adventsmarked. Salg af julegaver og dekorationer. Flæskesteg med rødkål. Kaffe eller gløgg med æbleskiver. Desuden er der tombola og lotteri og underholdning. Overskuddet går til Menighedsplejen i sognet.

Julehjælp

Herlev sogns menighedspleje uddeler julehjælp til mennesker med bopæl i Herlev sogn. De indkomne ansøgninger bliver behandlet, og der kommer skriftlig besked om afslag eller om dato for afhentning af julehjælpen. Ansøgningsskema kan afhentes på kirke­ kontoret, Herlev Bygade 38B i åbningstiden fra den 7.11. og skal være afleveret senest den 17.11.

Løvfaldstur

Den årlige løvfaldstur afholdes lørdag den 8. oktober. Bussen afgår fra biblioteket kl.10.30! Vi kører en tur, spiser et rart sted og får også eftermiddagskaffe. Billetsalget finder sted hos sognemedhjælper Jette Krastins, tirsdag, den 6. september kl. 10.00­11.00 og derefter i sognemedhjælperens træffetider. Det er ikke muligt at bestille billetter før billetsalgets start. Turen er primært for folk, der bor i Herlev sogn eller folk med en naturlig tilknytning til Herlev Kirke.


Bethania Indre Mission i Herlev Herlevgårdsvej 28 Møderne begynder kl.19.00, hvis ikke andet er nævnt. August: Ti d.2.: Bibelundervisning. Video v. sognepræst Henrik Højlund: Missionsbefalingen 2 ­ "Gå derfor" Ti d.9.: Poul Arne Nyborg, Kristelig arbejde blandt blinde. Ti d.16.: Nicolaj Kjærbye, Husum Ti d.23. Bibelaften: "Er den gammel­ testamentlige Gud en brutal morder drevet af jalousi og had?" Oplæg v/ Leif Kjøller­Rasmussen, Niels Jørn Fogh, Lars Boje Jensen. Ti d.30.: Bethaniaaften v/ regionsleder Kurt Kristensen ­ Emne: Vi tror på Gud Fader September: Ti d.6.: Bibelundervisning /v Kurt Dalsgaard, Kgs. Lyngby: Åb. 2,1­7 Ti d.13.: Indre Mission fødselsdags fest Taler Kurt Kristensen Fr d.16.kl.14: ”Diakoni.” v/Gert Svendsen, Blå Kors Ti d.20.: Ole Andersen, Ordet & Israel Ti d.27.: Forbøns­ og lovsangsaften. V. Henrik Boje Jensen og Leif Kjøller­ Rasmussen i Herlev Kirke Oktober: Ma d.3.­on d.5.: Møderække v. missionær Søren Grysbæk, Horsens Ti d.11.: Hanus Poulsen, Sømandsmissionen Ti d.18.: Sognepræst Michael Thomsen, Skævinge Fr d.21. kl.14: ”Sorgen ved at miste ægtefælle, og genfinde glæde ved livet.” Lisa Jensen Ti d.25.: Bethaniaaften ­ ”Vi tror på Jesus Kristus” v. regionsleder Kurt Kristensen fr 28.­ sø 30.10.: Bethanialejr. Hvide­ kilde v.Ingolf Henoch Pedersen

November: Ti d.1.: Bibelundervisning v/ Henrik Boje Jensen, Skovlunde: Åb 2,8­17 Ti d.8.: Jørgen Erik Larsen, Sømandsmissionen. Ti d.15.: Torben Østermark, Friluftsmissionen Fr d.18. kl.14: ”25 tønder land sydvest for Paradis.” Rektor på DBI, Børge Haahr Andersen Ti d.22.: Sognepræst Niels Jørn Fogh Sø d.27. kl.15.00 – 18.00: Adventshygge Ti d.29.: Bethaniaaften v.regionsleder Kurt Kristensen: Vi tror på Helligånden

Formand: Karen Margrethe Laursen, tlf.: 30 24 15 97 Bethanias Unge ­ fra 15 år Mødes hver onsdag, kl.19.00. Formand: Anna Offersgaard, tlf. 28 18 30 08 Bibelkredse i forskellige hjem ­ Kontaktperson: Søren Madsen, tlf. 44 92 80 03 Fredagsmøder ­ for alle Normalt 3. fredag i måneden kl.14. Leder: Bodil og Henning Christiansen, tlf. 44 98 12 91


Kollekter febr.­juni 16

Bibelkreds

Vi mødes i bibelkredsen i Præsteboligen, Herlev Bygade 31 en række torsdage. Ring og hør, hvornår vi mødes ­ tlf.44 94 00 52 Bente og Leif Kjøller­ Rasmussen

Københavns Nærradio

Kristen radio på Evangelisk Luthersk grund sender 24 timer om ugen, til både børn, unge, voksne og ældre. Vi sender andagter, bibelundervisning, debatprogrammer, musikprogrammer m.m. Man. til fre., kl.14­15 & 21­23 (fre. dog til kl 01) Lør. kl.10­11 & 21­23 ­ Søn. kl. 8­10 & 21­23

Vi kan høres på 90,4 Mhz og på www.knr.dk


HERLEV KIRKE Kontakt­oplysninger

Sognepræst Leif Kjøller­ Rasmussen (kbf), Herlev Bygade 31, tlf. 44 94 00 52 e­mail: lkr@km.dk eller lkr@herlevkirke.dk Træffes bedst ti og to­fr kl.12­13, samt onsdag kl.17­18. I øvrigt efter aftale. Sognepræst (50%) Joakim Hansen ­ træffes bedst på Herlev Bygade 38B.2 efter aftale, tlf. 44 91 64 78 eller tlf. 38 11 84 11. e­mail: joah@km.dk Sygehus­ og sognepræst Tom Kjær, tlf. 44 53 42 22 e­mail: tak@km.dk ­ Står ikke til rådighed for kirkelige handlinger uden særlig aftale. Kordegn Eva Mølgaard træffes på Kirkekontoret, Herlev Bygade 38B.2. Kontoret er åbent mandag­ fredag 9.30­13, torsdag tillige 15.30­18. Tlf. 44 94 04 32, e­mail: herlevkirke@herlevkirke.dk Sognemedhjælper Jette Krastins tlf. 44 91 64 76, Træffes bedst i Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2. ti12­14 og on.14­15. e­mail: jk@herlevkirke.dk Organist Bjarne Kiel, tlf. 61 79 38 10 e­mail: organist@herlevkirke.dk

Kirketjener David Ryhl Korsgaard. Kirketjeneren træffes i arbejdstiden på tlf. 21 25 15 95 e­mail: kirketjener@herlevkirke.dk Multimedarbejder Bente Kjøller­Rasmussen, tlf. 21 25 15 95 eller 30 27 00 54 e­mail: kirketjener@herlevkirke.dk Menighedsrådsformand, Bente Gydesen, tlf. 28 83 78 79 e­mail: bg@herlevkirke.dk Herlev Menighedsråds Administrationskontor, Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2., tlf. 44 94 04 32 Kirkeværge Ole Strømfeldt, Kagsåvej 4, 2730 Herlev, tlf. 44 84 94 30. Træffes i Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2. efter aftale. Herlev Kirkes Sognehus, Herlev Bygade 38B.1. og 2. sal, "Bjælkestuen", Herlev Bygade 31, kælderen. Kirkegårdskontoret, Krogestykket 13C, tlf. 44 94 50 12. Hverdage 11­14 (lørdag lukket) Menighedsplejen: Formand: Leif Kjøller­Rasmussen, tlf. 44 94 00 52

Redaktion: Bente Gydesen, Ane­Mette Kamstrup­Jørgensen, kordegnen og sognepræsterne Joakim Hansen og Leif Kjøller­Rasmussen (ansv.). NB: Sidste frist for meddelelser eller rettelser til næste kirkeblad (december 2016 ­ januar ­ februar ­ marts 2017) er den 10.okt 2016.


Gudstjenester Sø.7.8. 10.00

11.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.2.10. 10.00

19.s.e.trinitatis Joakim Hansen

Sø.14.8. 10.00

12.s.e.trinitatis Joakim Hansen

Sø.9.10. 10.00

Sø.21.8. 10.00

13.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

20.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen Høstgudstjeneste Kirkekaffe

Lø.27.8. 10.30

Børnegudstjeneste Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.28.8. 10.00

14.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

Fr.2.9. 19.00

Natkirke i Herlev Kirke Joakim Hansen m.fl.

Sø.4.9. 10.00

15.s.e.trinitatis Tom Kjær

Sø.4.9. 19.00

Konfirmandopstart Joakim Hansen

Sø.11.9. 10.00

16.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen Kirkefrokost Orienterings­ og op­ stillingsmøde

Sø.18.9. 10.00

17.s.e.trinitatis Joakim Hansen

Sø.25.9. 10.00

18.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen DSUK­dag med kirkefrokost

Ti.27.9. 19.00

Lovsangs­ og forbønsgudstjeneste Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.16.10. 21.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Sø.23.10. 22.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Sø.30.10. 23.s.e.trinitatis 10.00 Joakim Hansen Sø.6.11. 10.00

Allehelgen Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

Sø.13.11. 25.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Sø.20.11. Sidste s. i kirkeåret 10.00 Joakim Hansen Sø.27.11. 1.s.i advent 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe Sø.4.12. 10.00

2.s. i advent Joakim Hansen

Sø.11.12. 3.s.i advent 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Lucia­optog

Herlev Kirkes hjemmeside med nyheder, gudstjenester, prædikener, oversigt over arrangementer m.m. findes på: www.herlevkirke.dk

Profile for Leif Kjøller-Rasmussen

Kb2016 3 scribus net  

Herlev Kirkeblad 2016-3

Kb2016 3 scribus net  

Herlev Kirkeblad 2016-3

Profile for leifkjr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded