__MAIN_TEXT__

Page 1

september - november 2017

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Brændgårdskolen og Hedeagerkirken Det har længe været et ønske igen at få tilknyttet en folkeskole til Hedea­ gerkirken, for at udbygge kontakten mellem sognets beboere og kirken. Siden Sønderagerskolen overgik fra at være almindelig folkeskole og i stedet

for blev skole for talentklasser med tilknytning til sportsklubber og sang­ skolen, har der ikke været tilknyttet en almindelig folkeskole til kirken. Denne umiddelbare tilknytning mel­ lem skole og kirke og dermed mel­ lem sognets beboere og kirken har vi savnet. Derfor er det meget glædeligt, at der nu er lavet den aftale, at Brænd­ gårdskolen for fremtiden er knyttet til Hedeagerkirken. Brændgårdskolens skoledistrikt ligger i stor grad i Hede­ ager sogn, hvilket betyder, at mange af de familier, hvis børn går på Brænd­ gårdskolen bor i sognet. Brændgårdskolen er en spændende skole, som er præget af stor mangfol­ dighed og rummelighed. Der er ca. 400 elever på skolen hvoraf ca. 50% af dem har en anden kulturbaggrund end den danske. Lige nu er der ca. 33 forskellige nationaliteter på skolen. Overskriften for Brændgårdskolens vision er: ”Her udvikles hele men­ nesker”. En flot overskrift og en vigtig målsætning at have sig for øje. Det er en målsætning, som falder i tråd med det menneskesyn, som findes i kristendommen – for til det at være et helt menneske hører, at der er omsorg for både kroppen, sjælen og ånden. På Brændgårdskolen har man som noget

2


særligt fokus på musikundervisning for de små klasser, på idræt og på det at være en international skole. Til oktober begynder der et konfir­ mandhold fra Brændgårdskolen, og i foråret 2018 afholdes der en kirkeuge for alle elever i 3. klasse. Vi glæder os meget til at samarbejde med skolen. Vi glæder os til at være med til at

udvikle hele mennesker, hvor børnene her i kirken vil komme til at erfare, hvad den åndelige dimension betyder. Her vil de blive mødt med bibelfor­ tælling, salmer og musik, med bøn og Fadervor – og her vil de forhåbentlig også opleve, at der er plads og rum til at stille de store spørgsmål om livet, Gud og det at være menneske. Kirsten Thyssen

Ny sognepræst i Hedeagerkirken I skrivende stund bliver sognepræste­ stillingen ved Hedeagerkirken slået op – sandsynligvis med ansættelse medio oktober, måske 1. november. Stillingen er igen en 100% sogne­ præstestilling, idet Brændgårdskolen er blevet knyttet til sognet med de arbejdsopgaver, som det medfører, i form af et konfirmandhold, skolekirke-uge for 3. klasser, mulighed for

yderligere skole-kirkesamarbejde på andre klassetrin, julegudstjeneste mm. Vi håber på et spændende ansøgerfelt og på, at vi kan få ansat en præst, som passer til sognet. Indtil den nye præst er ansat er tidl. sognepræst i He­ deagerkirken Anne Grethe Guldager konstitueret som vikar. Kirsten Thyssen

3


Kommer kirken mig ved? Sådan kan man måske godt tænke i det daglige indimellem – kommer kirken mig ved? Hvad skal vi overhovedet med kirken? Prøv at give dig selv fem minutter til at tænke over følgende udsagn: • Tror du, at der er mere at sige om tilværelsen end det, som viden­ skaben og fornuften kan levere af forklaringer? • Mener du, at tro og håb ikke kun er noget, vi har for os selv, men også er noget, vi er sammen om? • Vil du gerne have, at der er et sted, hvor alle er velkomne, også dem, der søger og tvivler. Et sted hvor sandheden ikke er fastlåst, men i bevægelse? • Mener du, at ethvert menneske er værdifuldt, blot ved at være til?

4

•E  r du glad for, at der er et sted, hvor man altid kan gå hen og tale med en, uden at det skal registreres og journalføres? •M  ener du, at de åndelige og menne­ skelige værdier, som kirken står for, er væsentlige? • S iger tanken om, at Gud elsker alle mennesker – også de fremmede og dem, som ingen bryder sig om – dig noget? •V  il du gerne støtte det musikliv, som har hjemme i kirken og bruger dens rum? Hvis bare ét af spørgsmålene har vakt din nysgerrighed og interesse, så vil jeg hævde, at kirken og det, som den står for har betydning. Hedeagerkirken vil gerne være en kirke med plads til mangfoldighed – med plads til fordybelse og samtale om de store livsspørgsmål. En kirke, hvor hvert enkelt menneske ses som et værdifuldt, gudskabt menneske og hvor der forkyndes håb. Vi tager nu hul på en ny sæson i kirken – med søndagsgudstjenester, spa­ ghetti-gudstjenester, babysalmesang, foredragsaftner, konfirmationsforbe­ redelse, sogneeftermiddage, morgen­ sang og meget mere. Hvis du gerne vil være med til at støtte op om kirkens arbejde og evt. bruge noget af din tid i det arbejde, eller hvis du bare har lyst til at høre mere, så er du hjertelig velkommen. Kirsten Thyssen


Diplomklokkenist Kært barn har mange navne – og for Hedeagerkirkens organist, Benjamin Davis Maack, gælder det yderligere, at han har mange titler. Han afsluttede sin uddannelsen som klokkenist for tre år siden med et flot 12-tal. Og i juni måned kunne han så yderligere tilføje en ny titel til CV’et. Nu er han diplomklokkenist efter en eksamen, hvor han spillede et program af en times varighed samt en prima vista harmonisering af ”Du danske sommer jeg elsker dig” – endda i regnvejr, så måske var det lyspunktet denne dag for censor, der stod og lyttede til fremførelsen og kvitterede med et 12-tal! Selv om Hedeagerkirken ikke har et klokkespil, tyder alt på, at Benjamin Davis Maack ikke bliver en arbejds­ løs diplomklokkenist. Der er gode spillemuligheder på Herning Kirkes klokkespil, og her har Benjamin flere gange under uddannelsen givet klok­ kekoncerter ud over torv og bymidte. Desuden har han allerede fået forskel­ lige invitationer til koncertoptræden rundt i landet. Således har han netop givet koncert i Odense Domkirke og en klokkefestival venter i Vejle.

Der er en stor forskel, om man sidder ved orglet til en gudstjeneste eller spiller på klokkespil, forklarer Benja­ min. ”Når jeg efter de mange trappetrin op sidder ved stokklaviaturet, er det en fascinerende følelse, der fylder én. I modsætning til orgelpladsen i kirken er jeg helt anonym her, men ét med musikken. Man knytter hænderne og begynder at hamre på klaviaturet, som derved sender klokkelyde ud over byen. Man har slet ingen fornemmelse af, hvor mange der hører tonerne. Som klokkenist er man helt inde i den musikalske virkelighed. ” Og a pro pos titler, så er der faktisk også en ekstra i tilgift til Benjamin efter den nyligt afsluttede eksamen – nemlig Maître Carillonneur. Tillykke med det flotte resultat. Ole Blume

5


Det sker… September 2017 Torsdag d. 7. september kl.19.30 Formand for Folkekirkens Mellem­ kirkelige Råd Mogens Mogensen, Christiansfeld: ”Religionsmøde – mødet mellem kristne og muslimer”

Søndag d. 10. september kl. 10.00

Høstgudstjeneste Børn og voksne opfordres til at medbringe frugt, grøntsager, brød, blomster el. lign. Høstgaverne bæres ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten holdes der auktion over de indkomne gaver. Pengene herfra lægges til høstofferet, som bliver givet ved offergangen i kirken. Der er frem­ lagt kuverter i ”Mellemgangen”

Oktober 2017 Torsdag d. 5. oktober kl. 19.30

Dr. theol. Carsten Breengaard: ”Gud i klemme - hvordan tales der om Gud i dag? ”

Onsdag d. 25. oktober kl. 14.00

Tidl. skoleinspektør Gerda Højgård, Herning fortæller om ”Røde Kors”

Lørdag d. 28. oktober kl. 11.00

Herning Kirke – koncert i kirken Sigurd Barrett fortæller ” Alt om Lu­ ther på 60 minutter” Entre: 20 kr. for børn, 40 kr. for voksne. Billetter kan købes hos sognemedhjæl­ per Margit Busk Holm

Søndag d. 29. oktober kl. 10.00

Buskgudstjeneste – gudstjeneste for børn, unge og voksne

November 2017 Torsdag d. 2. november kl.19.30

Koncert: ”Reformationen rocker” Det er et musikalsk projekt, hvor Eskild Dohn og hans musikere tager publikum med på en medrivende dan­ nelsesrejse tilbage til 1500-tallet og frem til i dag. Hvad var Reformationen for noget? Og har den overhovedet nogen betydning for os i dag? Entre

Torsdag d. 16. november kl. 19.30 Onsdag d. 20. september

Sogneeftermiddagstur. Vi drikker kaffe undervejs

6

Sognepræst Arne Mårup, Hjerting og organist Benjamin Davis Maack: ”Livet er utroligt - men sandt” – om forfatteren, sangskriveren og musike­ ren Benny Andersen


Onsdag d. 22. november kl. 14.00 Tidl. sognepræst Kai Bohsen, Ikast: ” En livsfortælling – den har formet mit liv”

December 2017 Tirsdag d. 5. december kl. 19.30

Julekoncert med Kammerkoret Nemo

Spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste for børn og deres forældre. Efter gudstjenesten spiser vi spaghetti og kødsovs. (Pris pr. voksen 25 kr.) Tilmelding til sognemedhjælper Mar­ git Busk Holm. Onsdag d. 13. sept. kl. 17.00 Onsdag d. 11. okt. kl. 17.00 Onsdag d. 8. nov. kl. 17.00

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00

Herning Kirkehøjskole Tema for efteråret 2017: ”Kristendom – liv og lære” Første kursusdag er lørdag d. 2. september kl.9.30 – 11.45 på Herning Friskole, H. C. Ørsteds­ vej 68: Rektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen, Løgumkloster: »Ret­ færdighed og tilgivelse«.

Babysalmesang

er for babyer i alderen 0 – 12 mdr. og deres mødre eller fædre. Det er i Hedeagerkirken Gl. kirkevej 33 følgende tirsdage kl. 10 – 11: 12. sept., 19. sept., 26. sept., 3. okt., 10. okt., 24. okt., 31. okt., 7. nov., 14. nov. og 21. nov. Babysalmesangen i Hedeagerkir­ ken ledes af organist Benjamin Davis Maack & sognemedhjælper Margit Busk Holm Tilmelding til Hedeagerkirken på mail@hedeagerkirken.dk eller tlf. 29 40 40 63

Salmeleg -

Musikalsk dåbsoplæring Salmeleg er efterfølgeren til baby­ salmesang. Tag jeres børn på 1-5 år med til sang, rytme og leg i kirken. Vi skal bruge hele kroppen og en masse sanser, lære nye sange og rytmer og have det rigtig sjovt. Instruktører: Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tilmeldingen til: mail@hedeagerkirken.dk Tidspunkt: 8 onsdag eftermid­ dage kl. 16.00 i kirken Onsdag d. 20. september, 27. september, 4. oktober, 25. oktober, 1. november, 15. november, 22. november og 29. november

7


Gudstjenester 3. sept. 10. sept. 13. sept. 17. sept. 24. sept.

12. s.e. trin 13. s.e.trin. Spaghettigudstj. 14. s.e.trin. 15. s.e.trin.

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Guldager Guldager - Høstgudstjeneste Thyssen Thyssen Guldager

1. okt. 8. okt. 11. okt. 15. okt. 22. okt. 29. okt.

16. s.e.trin. 1.s.e.trin. Spaghettigudstj. 18. s.e.trin. 19. s.e.trin. 20. s.e.trin.

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Guldager Guldager Guldager Thyssen Guldager Guldager - Buskgudstjeneste

5. nov. 8. nov. 12. nov. 19. nov. 26. nov.

Allehelgen Spaghettigudstj. 22. s.e.trin. 23. s.e.trin. 24. s.e.trin.

kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Thyssen NN NN NN Thyssen

kl. 10.00 kl. 10.00

NN NN - Familiegudstjeneste.

3. dec. 1. s. i advent 10. dec. 2. s. i advent

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen. Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 54 66 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen. JNS@km.dk Sognepræst stillingen er vakant Konst. Anne Grethe Guldager Gl. Kirkevej 33 Tlf. 5150 6648 AGG@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Profile for Leif Asmussen

49803 hedeagerkirken september november 2017  

49803 hedeagerkirken september november 2017  

Advertisement