Page 1

SKAUN FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG 2011

Budsjettforslag for 2012 og forslag til økonomiplan for 2012-2015 fra Skaun Fremskrittsparti

1


SKAUN FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG 2011

INNLEDNING: SKAUN Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett og økonomiplan for SKAUN kommune for 2012, samt økonomiplanperioden 20122015. GENERELLE KOMENTARER Rådmannen har også i år lagt opp til en budsjettprosess som startet i juni og som har inkludert både politikere, sentraladministrasjonen og enhetsledere. Prosessen har vært god, og inkluderingen av enhetsledere gjør etter vår mening at de tiltakene som legges inn i budsjettet er bedre kvalitetssikret enn tidligere, og at det dermed er en større sjanse for at de kan gjennomføres med ønsket effekt. Skaun FrP vil berømme rådmannen for dette arbeidet. Kommunen står overfor store utfordringer innen skole og eldreomsorg de nærmeste årene. Børsa skole har vært et diskusjonstema i flere år, og må raliseres så raskt som mulig. I tillegg må det ses på om det er behov for en endring i skolestrukturen. I såfall vil det også være behov for investeringer ved andre skoler. I tillegg er det, etter vårt syn, behov for en gjennomgang/ konkretisering av omsorgsplanen i kommunen. I denne sammenhengen kan det bli behov for utbygging av omsorgsboliger. På bakgrunn av dette er Skaun FrP enig med Rådmannen i at det er et ønske å kunne forberede seg til en gjennomføring av nevnte investeringer gjennom å holde et effektivt driftsnivå uten at dette går ut over kvaliteten på de tjenestene som tilbys kommunens innbyggere. Vi er også fornøyd med Rådmannens gjennomføring av prosjektet for innføring av resultatstyring, og ser effekten av dette i Økonomirapportene for 2011, samt i brukerundersøkelsene som er gjennomført. Med vennlig hilsen SKAUN Fremskrittsparti Gruppeleder

Nestleder

2


SKAUN FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG 2011

Skaun FrPs forslag til tallbudsjett Skaun Fremskrittsparti Budsjettforslag 2012/økonomiplan 2011-2015 tiltaksliste -

2012

2013

2014

2015

7 293 124

7 947 619

8 974 619

9 882 619

-7 293 124

-9 411 110

-11 213 121

-12 021 291

0

-1 463 491

-2 238 502

-2 138 672

664 063

3 196 851

3 083 489

6 086 116

-3 643 674

-4 195 264

-5 368 492

-6 079 289

-540 380

-275 000

-275 000

-275 000

-1 440 000

-1 550 000

-2 750 000

-3 757 000

200 000

0

0

0

-1 863 294

-2 370 264

-2 343 492

-2 047 289

100 000

100 000

-1 000 000

-3 600 000

0

0

0

0

-1 100 000

-2 200 000

100 000

100 000

-

Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over-/underskudd Budsjettversjon -

Valgte tiltak -

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen prosentvis nedskjæring Korrigert renteprognose Utarbeidelse av planstrategi i kommuneplanens samfunnsdel. Redusert avsetning til fond

Skole Planlegging Børsa skole (fra fond) Flytte elever fra J/R skole til Venn

100 000

MOT i lokalsamfunnet

100 000

-1 500 000

Innsparing drift av ny skole -

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

-1 200 000

-1 200 000

-1 200 000

-1 200 000

-300 000

-300 000

-300 000

-300 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

-1 604 488

-2 208 976

-2 208 976

-2 208 976

-500 000

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

Hjemmebaserte tjenester

-773 142

-773 142

-773 142

2%nedskjæring

-773 142

-773 142

-773 142

Barnehager Innsparing barnehagene. Innarbeide lærling i turnus ved barnehager Innsparing barnehagene., forslag fra fagnettverk -

Kultur fritid og frivillighet Gratis garderobe og toalett for barneidretten -

Institusjonsbaserte tjenester Omstilling Rossvollheimen 2% nedskjæring Rossvollheimen -

-

3


SKAUN FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG 2011 Plan ekskl gebyr Innsparingstiltak for 2012

-116 382

0

0

0

-116 382

0

0

0

-747 643

-3 585 579

-3 001 000

-3 501 000

500 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 500 000

-2 500 000

-2 500 000

275 000

275 000

275 000

275 000

500 000

500 000

275 000

275 000

275 000

275 000

-

Eiendomsdrift ENØK-tiltak Bemanningsreduksjon/effektivisering eiendomsdrift/ renhold Drift av paviljong Børsa barnehage Renovering av trygdeboliger Drift av paviljong Oterhaugen/Venn

500 000 Flytte paviljong fra Oterhaugen til Venn Innsparing P-anlegg Børsa-underskuddsdekning.

-551 000

-551 000

-551 000

-551 000

-1 746 643

-1 584 579

0

0

Kommentarer til forslaget Sentraladministrasjonen Skaun FrP støtter Rådmannens forslag til tiltak. Vi legger i tillegg inn et redusert krav til avsetning til fond for å balansere budsjettet. Skoler/SFO Skaun FrP ønsker ikke reduksjoner i skolen. Vi har derimot lagt inn et tiltak for reetablering av MOT-samarbeidet. I økonomiplanperioden har vi lagt inn flytting av elevene ved Jåren/Råbygda skole til Venn. For å få til dette har vi lagt inn investeringsmidler for en oppussing/utvidelse av Venn skole i 2013. Vi ber Rådmannen utrede dette tiltaket nærmere ifm budsjettarbeidet for 2013. Kultur, fritid og frivillighet Her har vi lagt inn tiltaket for gratis garderobeleie for barneidretten. Pleie og omsorg (institusjonsbaserte- og hjemmebaserte tjenester) Rådmannen foreslår å omdisponere 6 langtidsplasser ved Rossvollheimen til korttidsplasser og dagsenter for demente. Skaun FrP ser at det kan være et behov for et slikt dagsenter. Samhandlingsreformen vil også medføre at behovet for korttidsplasser vil øke. Skaun FrP er imidlertid opptatt av at det skal være et tilstrekkelig antall langtidsplasser tilgjerngelige ved Rossvollheimen, og forutsetter at Rådmannen omdisponerer korttidsplassene tilbake til langtidsplasser hvis behovet oppstår. I 2008 ble det opprettet to lærlingeplasser innen Helse og Omsorg. Dette var meget vellykket, og vi vil derfor foreslå å øke med ytterligere to plasser. Det vil være et stort

4


SKAUN FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG 2011

behov for fagarbeidere innen dette yrket i fremtiden, og kommunen bør derfor legge tilrette for utdanning av ungdommer til yrket. Plan ekskl gebyr Skaun FrP støtter Rådmannens forlsag. Eiendomsdrift Skaun FrP har lagt inn et tiltak for nedskjæring/effektivisering innenfor renhold og eiendomsdrift. Dette tiltaket er basert på NHO Service sin rapport som sier at Skaun Kommune kan spare inntil 10,5 mill hvert å på disse områdene. Skaun FrP ser at NHO’s rapport kan betraktes som litt dårlig underbygget, men mener allikevel at det vil være riktig å se nærmere på disse områdene. Kommunen bør se på effektiviseringområder – før en velger å belaste innbyggerne med større skattebyrder. Skaun FrP ser at innsparingspotensialet som er oppgitt i rapporten er noe optimistisk, og har derfor valgt å legge inn et betyydelig lavere beløp i budsjettforslaget. Vi har legger også inn at tiltaket trenger en utredning, og har lagt inn innsparingen fra 2014. Vi ber Rådmannen utrede dette tiltaket nærmere ifm budsjettarbeidet for 2013. Investeringer Skaun FrP baserer seg på Rådmannens forslag til investeringbudsjett og vil foreslå følgende endringer: -

Bygging av ny barnehage i Buvika utsettes. Rådmannen får i oppdrag å kontakte andre utbyggere for tilbud om utbygging av privat barnehage i Buvika. Børsa skole legges inn med byggestart i 2014. Vi ønsker ikke at det skal knyttes eiendomsskatt til dette investeringstiltaket! Skaun FrP ønsker å bruke kommunens inversterinsportefølje som delfinansiering av skolen. Vei 11 legges inn for 2012.

Sluttkommentar SKAUN FrP håper at de øvrige partier vil støtte vårt forslag til budsjett, og derigjennom foreta noen ”aktive verdivalg” til beste for innbyggerne i SKAUN kommune. SKAUN Fremskrittsparti Gruppeleder

SKAUN Fremskrittspartis forslag til vedtak i Kommunestyre sak 76/2011 5


SKAUN FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG 2011

SKAUN FrP fremmer følgende forslag til vedtak vedrørende rammer økonomiplanen 2012-2015:

SKAUN kommunestyre vedtar følgende som tiltak budsjettet for 2012 og for økonomiplan perioden 2012- 2015: 2012

2013

2014

2015

7 293 124

7 947 619

8 974 619

9 882 619

-7 293 124

-9 411 110

-11 213 121

-12 021 291

0

-1 463 491

-2 238 502

-2 138 672

664 063

3 196 851

3 083 489

6 086 116

-3 643 674

-4 195 264

-5 368 492

-6 079 289

-540 380

-275 000

-275 000

-275 000

-1 440 000

-1 550 000

-2 750 000

-3 757 000

200 000

0

0

0

-1 863 294

-2 370 264

-2 343 492

-2 047 289

100 000

100 000

-1 000 000

-3 600 000

0

0

0

0

-1 100 000

-2 200 000

100 000

100 000

-

Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over-/underskudd Budsjettversjon -

Valgte tiltak -

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen prosentvis nedskjæring Korrigert renteprognose Utarbeidelse av planstrategi i kommuneplanens samfunnsdel. Redusert avsetning til fond

Skole Planlegging Børsa skole (fra fond) Flytte elever fra J/R skole til Venn

100 000

MOT i lokalsamfunnet

100 000

-1 500 000

Innsparing drift av ny skole -

Barnehager Innsparing barnehagene.

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

-1 200 000

-1 200 000

-1 200 000

-1 200 000

-300 000

-300 000

-300 000

-300 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

-1 604 488

-2 208 976

-2 208 976

-2 208 976

-500 000

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

-1 104 488

Innarbeide lærling i turnus ved barnehager Innsparing barnehagene., forslag fra fagnettverk -

Kultur fritid og frivillighet Gratis garderobe og toalett for barneidretten -

Institusjonsbaserte tjenester Omstilling Rossvollheimen 2% nedskjæring Rossvollheimen -

6


SKAUN FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG 2011 Hjemmebaserte tjenester

-773 142

-773 142

-773 142

2%nedskjæring

-773 142

-773 142

-773 142

-116 382

0

0

0

-116 382

0

0

0

-747 643

-3 585 579

-3 001 000

-3 501 000

500 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 500 000

-2 500 000

-2 500 000

275 000

275 000

275 000

275 000

500 000

500 000

275 000

275 000

275 000

275 000

-

Plan ekskl gebyr Innsparingstiltak for 2012 -

Eiendomsdrift ENØK-tiltak Bemanningsreduksjon/effektivisering eiendomsdrift/ renhold Drift av paviljong Børsa barnehage Renovering av trygdeboliger Drift av paviljong Oterhaugen/Venn

500 000 Flytte paviljong fra Oterhaugen til Venn Innsparing P-anlegg Børsa-underskuddsdekning.

-551 000

-551 000

-551 000

-551 000

-1 746 643

-1 584 579

0

0

Ivensteringsbudsjettets konsekvenser for driftsbudsjettet, og driftesbudsjettet balanseres mot avsetning til fond.

Verbalforslag: 1. Kommunestyret ber Rådmannen utrede bruken av BPA i kommunen med bakgrunn i følgende regelverk: o Brukere som får vedtak om praktisk bistand i hjemmet skal kunne velge om de vil benytte ordinær hjemmetjeneste eller omgjøre vedtaket til BPA-tjeneste o Brukeren skal fritt få velge leverandør av BPA-tjeneste.

Skaun Fremskrittspartis forslag til investeringsbudsjett for 2011-2015 -

-

2012

2013

2014

2015

12 908 000

6 558 000

708 000

708 000

-

Valgte tiltak -

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan

7


SKAUN FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG 2011 1 000 000

0

0

0

2 000 000

0

0

0

600 000

0

0

0

708 000

708 000

708 000

708 000

350 000

0

0

0

400 000

0

0

0

2 000 000

0

0

0

5 850 000

5 850 000

0

0

0

3 000 000

62 500 000

62 500 000

0

0

62 500 000

62 500 000

P. nr. 642: Utskift. asbestledn. Buvik S.-Brekka P. nr. 727: Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset P.nr 643: Utskift. asbestledn. Buvik S.-Brekka P.nr. 002: Egenkapitalinnskudd KLP P.nr. 631:Ledning Havenget - Gammelgarden P.nr. 640: Tilrettelegging for personal Malmsjøen P.nr. 720: Omlegging ledningsnett i Buvika P.nr. 732: Venn RA rehab -

Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag P. nr. 337: Bygging av skole i Børsa.

3 000 000

Oppussing/utvidelse av Venn skole -

Sentraladministrasjonen P.nr 033: IKT investeringer generelt P.nr. 034: IKT investeringer skolene

3 800 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

2 900 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

900 000

900 000

900 000

900 000

3 000 000

1 000 000

0

0

3 000 000

1 000 000

0

0

-

Plan, gebyrbelagte tjenesteområder P. nr. 723: Opprydding i Brekka, -

Eiendomsdrift P.nr 135: Kjøp av flyktningeboliger P.nr 823: Ny hovedadkomst Buvik skole

8

11 635 000

0

0

0

5 135 000

0

0

0

6 500 000

0

0

0

Budsjett 2012  

Budsjettforslag for Skaun FrP 2012