Page 92

92

beleidsplan 2014/2019

• Er kan beslist worden om bijkomende medewerkers in te zetten in de mate dat er ook bijkomende externe financieringsbronnen gevonden worden (vb. extra betaalde opdrachten of subsidies). • Vanaf 2012 is er een bijkomende kost m.n. de pensioenkost van de statutaire medewerkers die ten laste komen van Leiedal. • Voor de kosten voor het inschakelen van externen wordt het bedrag uit de begroting 2013 als basis genomen. Besparen op overhead Op de overheadkosten (kosten voor instituut en algemene werkingskosten) wordt vanaf 2014 een besparing vooropgesteld van 10,5 % tov de begroting 2013. In de volgende jaren moet de stijging beperkt kunnen worden tot de inflatie (hypothese: 2% per jaar). Vanuit de opties van ‘Sterk Besturen in een sterke regio’ wordt er ook gestreefd naar het verdelen van overheadkosten met andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden door o.m. gezamenlijke huisvesting en gebruik maken van algemene diensten. Voor de afschrijvingen wordt er rekening gehouden met de investeringen die nodig zijn voor de renovatie van het bestaand kantoorgebouw.

Implicaties voor de bijzondere externe werkingskosten Bijzondere externe werkingskosten zijn uitgaven die gericht zijn op het initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van regionale projecten (in de voorbije beleidsperiode waren dit streekontwikkelingsprojecten, reconversieprojecten, e-governmentprojecten, groenprojecten en energieprojecten). Deze kosten hebben betrekking op: • Bijdrage voor de werking van andere (streek)organisaties zoals Eurometropool, Designregio, Transfo, Microsoft Innovation Center. • Cofinanciering van regionale gesubsidieerde projecten. • Cofinanciering van investeringen voor aankopen van groenzones door de gemeenten (met het Groenfonds). In de periode 2008-2013 waren er nog bijkomende uitgaven n.a.v. 50 jaar Leiedal en als gevolg van engagementen tegenover het Provinciebestuur (n.a.v. gedeeltelijke uittreding van het Provinciebestuur). In de periode 2008-2013 bedroegen deze uitgaven in totaal gemiddeld 880.773 euro per jaar. In de begroting 2013 was een bedrag voorzien van 934.000 euro.

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement