Page 91

91

Implicaties voor de gewone werkingskosten

financieel plan

Samenvattende tabel

Gemiddelde periode 2008-2013

begroting 2013

raming 2014

raming 2019

personeel

3.424.652

3.605.000

3.242.000

3.758.000

pensioenen statutairen

45.250

135.000

135.000

149.000

kosten eigen aan instituut

226.369

265.000

213.000

235.000

algemene werkingskosten

446.829

487.000

460.000

508.000

kosten externen

118.446

110.000

110.000

110.000

afschrijvingen

170.456

210.000

210.000

210.000

totaal

4.432.002

4.812.000

4.370.000

4.970.000

Geen hogere werkingskosten door te besparen Als algemeen principe wordt voorgesteld dat de totale werkingskosten in 2019 niet hoger mogen zijn dan de gemiddelde kosten van de periode 20082013, verhoogd met een jaarlijkse indexatie van 2% per jaar (of 12,6 % over een periode van 6 jaar). Dit houdt in dat er vanaf 2014 fors moet bespaard worden (- 1,4 % tov gemiddelde periode 2008-2013; - 9,2 % tov begroting 2013).

Efficiënt beheer personeelsbestand De belangrijkste besparing wordt gerealiseerd door een efficiënt personeelsbeheer: • In de periode 2008-2013 bedroeg het personeelsbestand gemiddeld 44,95 VTE. In de begroting 2013 zijn 43,7 VTE voorzien. Rekening houdend met reeds genomen beslissingen, zal het personeelsbestand in 2014 nog 41,4 VTE bedragen. (vermindering t.o.v. gemiddelde 2008-2013 met 8%) • De stijging van de personeelskosten vanaf 2014 moet beperkt worden tot de indexering + 1% voor anciënniteit en promotie (hypothese: 2+1 = 3%/ jaar).

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement