Page 83

83

Een begeesterende en motiverende organisatie in een regionaal en internationaal netwerk Leiedal heeft de uitdaging om geschikte medewerkers met de juiste competenties en talenten aan te trekken en ook te blijven houden. Een hele uitdaging in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt en vergrijzing. Leiedal wil zich ontwikkelen tot een lerende organisatie, waar iedereen de kans krijgt om levenslang en levensbreed te leren en zo ook inzetbaar kan blijven in een snel veranderende en veeleisende omgeving. Leiedal wil oog hebben voor de aanwezige competenties en talenten bij medewerkers en hen zoveel mogelijk vanuit hun talenten, complementair met collega’s inzetten. Extra aandacht zal gaan naar kennisdeling.

Leiedal wil met haar medewerkers de plek die ze al geruime tijd heeft in regionale, landelijke en internationale netwerken blijven versterken. Leiedal wil actief de verbinding leggen naar academisch werk, en op haar beurt academici blijven stimuleren om hun werk te enten op streekontwikkeling. Leiedal streeft naar een evenwicht tussen de collectieve doelstellingen en individuele vrijheden. Het ‘nieuwe werken’ is resultaatgericht werken, op de meest geschikte tijdstippen en plekken. Dit vraagt een gedrags- en cultuurverandering van de organisatie en van de werknemer. En dit vraagt om nieuwe afspraken en legt accenten op andere competenties (resultaatsgericht werken, timemanagement, zelfsturing, ...). Leiedal wil de volgende beleidsperiode gebruiken om deze denkoefening uit te werken. Projectmatig werken is tenslotte een conditie om resultaten te kunnen neerleggen, met betrokkenheid van partners en met efficiëntiewinst.

leiedal als o rg ani satie

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement