Page 81

81

lijke zorg hebben voor het verspreiden van bevattelijke informatie, op maat van de doelgroep. De raden van lokale besturen krijgen tijdig essentiële beleidsvragen voorgelegd. Bijzondere aandacht zal ook gaan naar de raadsleden. De nieuwe commissies in de schoot van de raden om interlokale structuren op te volgen zijn ook voor Leiedal een grote opportuniteit om tijdig, voor het operationaliseren, plannen voor te leggen. In de lijn van Sterk Besturen wil Leiedal de lokale raden helpen versterken door het mee helpen agenderen van beleidsvraagstukken in plaats van de huidige werkwijze waarbij raden vaak worden geconsulteerd in de eindfase van een proces van beleidsvorming. Leiedal wil transparant communiceren over haar financiën, en bij haar acties en projecten telkens duidelijk aangeven hoe de werking wordt gefinancierd, met een onderscheid tussen: • betalende dienstverlening • kostendelende samenwerking • regionale samenwerking op basis van fondsen (afgesproken reserves voor streekprojecten) • algemene werkingskosten Leiedal zal transparant communiceren over de algemene kosten van Leiedal als instituut, en deze kosten ook duidelijk afbakenen tegenover de kosten en opbrengsten van de werkdomeinen en werklijnen. Dit is ook zo bepaald in de statuten.

Een beperkte overhead die zoveel als mogelijk wordt gedeeld met andere organisaties Leiedal wil de komende jaren haar overhead beperkt houden, door enerzijds sterk op efficiëntie te werken, maar door tegelijk een aantal beheersdiensten te laten gebruiken door partnerorganisaties. Leiedal biedt beheersondersteuning voor haar huisgenoten (Overleg Cultuur, Welzijnsconsortium, ...) op het vlak van huisvesting, IT, communicatie (website, digitaal loket), HR, subsidiescans, ... Samen met partners onder één dak gehuisvest zijn, leidt overigens niet enkel tot kostenbeheersing, maar geeft ook een sterke inhoudelijke dynamiek. Leiedal wordt nog meer een huis van de gemeenten waar bestuurders en medewerkers van verschillende overlegorganen elkaar treffen. Dit leidt tot een cultuur van evident vertrouwen en een goede samenwerking. Tegelijkertijd wil Leiedal nieuwe financieringsbronnen en –methodes uitwerken via bijvoorbeeld systemen van samenaankoop.

leiedal als o rg ani satie

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement