Page 76

76

beleidsplan 2014/2019

Innovatie richt zich op het vinden van structurele oplossingen voor een maatschappelijke behoefte of op het creëren van kwalitatief betere producten, diensten, processen, of organisatiemodellen. Leiedal wil in haar activiteiten ruimte en tijd vrij maken voor onderzoek en innovatie, voor de gemeenten en voor de regio. Slimme gemeenten en slimme organisaties De samenleving wordt steeds complexer. Complexe vraagstukken vragen om goed doordachte oplossingen. Technologische evoluties hebben gezorgd voor een digitale revolutie, ook voor lokale besturen. Een slimme stad integreert verschillende technologieën en beleidsdomeinen zoals ICT, mobiliteit, energie, gezondheid en transport. Om op alle domeinen een duurzame stad te worden, en om de leefbaarheid en levenskwaliteit te garanderen, moet een stad zich slim organiseren. Dat kan door nieuwe technologieën aan te wenden in haar werking, door (realtime) data te analyseren om het beleid te sturen, door overheidsdata vrij toegankelijk te maken, door in te zetten op sociale media en multikanaalscommunicatie met burgers en bedrijven, door gericht dienstverlening te vereenvoudigen en terzelfdertijd door middel van (mobiele) technologie deze dienstverlening te innoveren in dienstverlening. Een slimme stad communiceert gericht slim met haar bewoners en haar gebruikers en biedt slimme online diensten aan. Leiedal wil met de lokale besturen van de regio, en in partnerschap met academische organisaties en

met leidende regio’s binnen en buiten Vlaanderen, pilootprojecten op touw zetten die de mogelijkheden van slimme diensten en dienstverlening aantonen. Zorginnovatie De zorgvraag zal tussen 2010 en 2025 sterk toenemen. Zorginnovatie gaat over het vernieuwen in zorgverlening op vlak van organisatie of aanbod. Het moet leiden tot meer efficiëntie, meer preventie, al dan niet met virtuele bijstand. De toekomst ligt in multidisciplinaire en intergrale samenwerking tussen zorgteams die een brede dienstverlening kunnen leveren in elk stadium van de zorgketen. Leiedal helpt innovatieve pilootprojecten opzetten die die zorgketen helpen faciliteren. Leiedal helpt agenderen, sensibiliseren en helpt partijen samenbrengen. Leiedal ondersteunt de lokale besturen administratief aan de hand van dataverzameling en data-analyse en kan kennis verspreiden door succesvolle projecten uit te rollen over de regio. e-Inclusie Het RESOC actieplan digitale kloof 2011-2014 wil de kansengroepen voor de digitale kloof bijstaan in het versterken van hun mediageletterdheid. Door strategisch samen te werken met complementaire partners uit onderwijs, cultuur en welzijn met lokale/regionale overheden worden inhoudelijke en technische expertise gedeeld, en de toeleiding van de kansengroepen gefaciliteerd. Leiedal wil mee het ‘actieplan digitale kloof 2011-2014’ helpen uitvoe-

Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Beleidsplan LEIEDAL 2014-2019  
Advertisement